ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 129 din 12 noiembrie 2007pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 15 noiembrie 2007    Având în vedere că, în calitatea sa de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, României îi revine sarcina de a implementa un sistem eficient de control ex-ante în domeniul achiziţiilor publice,având în vedere majorarea pragurilor valorice prevăzute la art. 124 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, de la care autorităţile contractante au dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte,luând în considerare faptul că necorelarea pragurilor valorice prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, cu pragurile valorice prevăzute la art. 124 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, anulează scopul urmărit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv asigurarea unei flexibilităţi rezonabile în aplicarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice pentru satisfacerea necesităţilor curente ale autorităţilor contractante, nejustificându-se sub aspectul eficienţei derularea unui control ex-ante pentru procedura de cerere de oferte,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă:  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În sensul prevederilor alin. (1), fac obiectul verificării aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a următoarelor contracte: a) contractele de lucrări şi contractele de concesiune de lucrări publice cu valoare estimată, fără TVA, mai mare sau egală cu echivalentul în lei a 500.000 euro; b) contractele de servicii şi contractele de concesiune de servicii cu valoare estimată, fără TVA, mai mare sau egală cu echivalentul în lei a 75.000 euro; c) contractele de furnizare cu valoare estimată, fără TVA, mai mare sau egală cu echivalentul în lei a 75.000 euro; d) acordurile-cadru încheiate în vederea atribuirii contractelor prevăzute la lit. a)-c)."2. La articolul 10 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:"b) netrimiterea în termen de 3 zile lucrătoare a documentelor şi informaţiilor referitoare la procesul de atribuire a contractului care face obiectul verificării, solicitate de observatori desemnaţi potrivit prevederilor art. 5 alin. (2), cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei."  +  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, după aprobarea acesteia prin lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianMinistrul dezvoltării,lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo Borbelyp. Preşedintele AutorităţiiNaţionale pentru Reglementarea şiMonitorizarea Achiziţiilor Publice,Corneliu BuradaBucureşti, 12 noiembrie 2007.Nr. 129.---------