ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 128 din 12 noiembrie 2007pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 15 noiembrie 2007    Luând în considerare necesitatea de a dezvolta nivelul de învăţământ postliceal, constatată pe baza cererii în creştere a angajatorilor pentru calificări de nivel mediu care sunt şcolarizate prin învăţământul postliceal,în vederea respectării angajamentelor Guvernului României asumate prin Programul de guvernare cu privire la integrarea în Uniunea Europeană şi a celor care vizează participarea României în Programul Comisiei Europene "Educaţie şi formare profesională 2010",în conformitate cu rezultatele consultării publice privind Cadrul european al calificărilor şi răspunsul Guvernului României transmis în decembrie 2005, învăţământul postliceal corespunde cu nivelul 5 al Cadrului european al calificărilor, similar cu situaţia din alte ţări europene în care acest nivel este cel mai solicitat pe piaţa muncii,în considerarea faptului că impactul estimat vizează interesul public al beneficiarilor educaţiei şi formării profesionale, iar nevoia de investiţie în acest nivel de calificare profesională constituie o situaţie de urgenţă, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în vederea continuării şcolarizării prin învăţământ postliceal a calificărilor pentru care pregătirea în anul şcolar 2007-2008 a început la 1 octombrie 2007, şcolarizare care va dura 2 ani şcolari, conform prevederilor Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 389/2007 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2007-2008, cu modificările ulterioare,ţinând cont de faptul că prin respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2007 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, prin Legea nr. 286/2007, a fost generată o situaţie extraordinară, dat fiind faptul că învăţământul postliceal nu mai poate fi finanţat,având în vedere că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2007 a fost respinsă prin Legea nr. 286/2007, fără a fi respectate dispoziţiile alin. (8) al art. 115 din Constituţia României, republicată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 51 va avea următorul cuprins:"Art. 51. - (1) Învăţământul postliceal de stat se organizează de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din proprie iniţiativă, la propunerea autorităţilor administraţiei publice locale sau la cererea operatorilor economici şi a altor instituţii interesate, în formele de organizare zi, seral şi la distanţă. (2) Nomenclatorul domeniilor şi calificărilor se stabileşte de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pe baza propunerilor factorilor interesaţi, validate de comitetele sectoriale, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (3) Pregătirea prin învăţământul postliceal se realizează pe baza standardelor de pregătire profesională aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului în urma consultării partenerilor sociali şi a validării acestora de către comitetele sectoriale. Standardele de pregătire profesională, care specifică nivelul de calificare, se realizează, de regulă, pe baza standardelor ocupaţionale validate de comitetele sectoriale. (4) Şcolile de maiştri sunt şcoli postliceale. (5) Învăţământul postliceal are o durată de 1-3 ani, în funcţie de complexitatea calificării şi de nivelul de pregătire anterior al elevilor. (6) Şcolarizarea în învăţământul postliceal de stat, organizată la iniţiativa Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, se finanţează prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi din alte venituri ale bugetelor locale. Şcolarizarea poate fi finanţată şi de către solicitanţi, persoane fizice sau juridice, prin contract încheiat cu unitatea de învăţământ care asigură şcolarizarea. (7) Cifra de şcolarizare corespunzătoare învăţământului postliceal de stat se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu consultarea factorilor interesaţi."2. La articolul 52, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Numărul de locuri pentru învăţământul postliceal finanţat de către solicitanţi, persoane fizice sau juridice, se aprobă de inspectoratul şcolar şi se comunică Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului."  +  Articolul IILegea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Zvetlana Preoteasa,secretar de statMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 12 noiembrie 2007.Nr. 128.---------