DECRET-LEGE nr. 70 din 8 februarie 1990privind modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la pensii, asigurări sociale şi ocrotiri sociale
EMITENT
 • C.F.S.N.
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 9 februarie 1990  Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:  +  Articolul 1Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul 4 al articolului 14 va avea următorul cuprins:"(4) Pentru persoanele cu vechime integrală în munca care au lucrat mai puţin de 20 ani în grupa I ori mai puţin de 25 ani în grupa a II-a, virstele de pensionare arătate la alin. 2 şi 3 se reduc cu cîte: a) 6 luni pentru fiecare an efectiv lucrat în grupa I; b) 3 luni pentru fiecare an efectiv lucrat în grupa a II-a."2. După alineatul 4 al articolului 14 se introduce un nou alineat (5), cu următorul cuprins:"(5) Virstele de pensionare se reduc numai cu ani întregi, fără a putea fi mai mici de 50 ani."3. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Persoanele care datorită unor accidente de muncă, unor boli profesionale sau tuberculozei şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă primesc pensie, indiferent de vechimea în munca, pe timpul cît durează invaliditatea. Se asimilează cu accidentul de muncă şi cel survenit în timpul deplasarii la şi de la locul de muncă în perioada şi pe traseul normal necesar deplasarii. (2) Persoanele care şi-au pierdut capacitatea de muncă datorită unor boli obişnuite au dreptul la pensie numai dacă dovedesc vechimea în munca minima arătată la art. 38^1. (3) Persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare ori a sarcinilor de stat sau obşteşti, precum şi elevii, ucenicii şi studenţii, în timpul efectuării practicii profesionale, beneficiază de aceleaşi drepturi în raport de cauza invaliditatii."4. Partea introductivă la alineatul 1 al articolului 25 va avea următorul cuprins:"Pensia de invaliditate de gradul I se stabileşte în raport cu vechimea în munca, în procente din retributia tarifara, diferenţiate pe transe de salariu şi grupe de muncă, astfel:"5. Alineatul 3 al articolului 25 va avea următorul cuprins:"(3) Cuantumul pensiei pentru gradul II de invaliditate este de 85%, iar pentru gradul III de 60% din pensia corespunzătoare gradului I de invaliditate."6. Alineatul 5 al articolului 25 va avea următorul cuprins:"(5) Pensionării de invaliditate de gradul III vor primi pe timpul cît sînt angajaţi atît pensia, cît şi salariul realizat din munca efectiv prestată, pînă la nivelul salariului tarifar de încadrare avut la data invalidării, actualizat potrivit majorărilor legale. Pentru pensionării de invaliditate de gradul III care se încadrează la unităţi din sectoare pentru care nu este stabilit prin lege salariu tarifar de încadrare, pensia şi veniturile din munca, astfel realizate, nu pot depăşi salariul tarifar de încadrare avut la data invalidării, actualizat potrivit majorărilor legale."7. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - Salariaţii care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă din cauza unor accidente produse în afară procesului de muncă beneficiază de pensie de invaliditate."8. Alineatul 1 al articolului 36 va avea următorul cuprins:"(1) Pensia se stabileşte în procente din salariul tarifar, diferenţiate pe transe de salarii şi ani de vechime în munca. Pensia corespunzătoare gradului I de invaliditate se stabileşte după cum urmează:
                 
    "Salariul tarifar  - lei -Pensia în procente din salariul tarif. pînă la 15 ani vechimeCuantumul minim al pensiei  - lei -Pensia în procente din salariul tarif. ptr. 30 ani vechimeCuantumul minim al pensiei  - lei -"
    pînă la 120040-70-
    1201 - 16003548065840
    1601 - 200033560601040
    2001 - 250031650571200
    2501 - 300030775551425
    3001 - 350029900531650
    3501 - 4000281015511855
    peste 4000271120492040
  9. Alineatul 2 al articolului 36 va avea următorul cuprins:"(2) Pentru vechimile de pînă la 30 ani, pensia se calculează proporţional cu numărul anilor lucrati."10. Alineatul 5 al articolului 36 va avea următorul cuprins:"(5) Cuantumul pensiei pentru gradul II de invaliditate este de 85%, iar pentru gradul III de 60% din pensia corespunzătoare gradului I de invaliditate."11. Alineatul 6 al articolului 36 va avea următorul cuprins:"(6) Pensionării de invaliditate de gradul III vor primi pe timpul cît sînt angajaţi drepturile prevăzute la art. 25 alin. 5."12. După articolul 38 se introduce articolul 38^1 cu următorul cuprins:"Art. 38^1.- Persoanele care şi-au pierdut capacitatea de muncă datorită unei boli obişnuite, precum şi cei accidentati în afară procesului de muncă, au dreptul la pensie de invaliditate numai dacă au vechimea în munca, în raport cu vîrsta, arătată în tabelul următor:
               
    "Vîrsta la data ivirii invalidităţiiVechimea minimă în muncă (ani)"
    bărbaţifemeiangajaţi după absolvirea studiilor superioare
    pînă la 20 ani11-
    de la 20 ani la 22 ani21-
    de la 22 ani la 25 ani321
    de la 25 ani la 30 ani643
    de la 30 ani la 35 ani964
    de la 35 ani la 40 ani1297
    de la 40 ani la 45 ani14119
    de la 45 ani la 50 ani161311
    de la 50 ani la 55 ani181513
    de la 55 ani la 60 ani201615
    peste 60 ani221717
  13. Articolul 40 va avea următorul cuprins:"Art. 40. - Copiii au drept la pensie de urmaş: a) pînă la vîrsta de 16 ani sau, dacă continua studiile, pînă la terminarea acestora, fără a depăşi vîrsta de 25 ani; b) dacă s-au aflat în stare de invaliditate, de orice grad, înainte de împlinirea virstelor arătate la lit. a), pe toată durata invaliditatii."14. Alineatul 2 al articolului 46 va avea următorul cuprins:"(2) Dacă numărul beneficiarilor pensiei de urmaş se modifica, pensia se recalculează potrivit art. 44 alin. 2."15. Articolul 51 va avea următorul cuprins:"Art. 51. - (1) Pentru salariaţi, pensiile se plătesc de la data desfacerii contractului de muncă sau, după caz, a încetării plăţii indemnizaţiei de asigurări sociale. (2) Pentru cei care la data solicitării nu erau încadraţi în munca, pensiile se plătesc din prima zi a lunii următoare înregistrării cererii cu toate actele necesare stabilirii dreptului. (3) Unitatea nu poate dispune încetarea contractului de muncă pentru motivul pensionării decît după primirea deciziei de pensie."16. După articolul 62 se introduc articolele 62^1 şi 62^2, care vor avea următorul cuprins:"Art. 62^1 - (1) Pensionării pentru limita de vîrsta care şi-au continuat activitatea pot cere recalcularea pensiei de asigurări sociale prin adăugarea timpului lucrat după pensionare. Recalcularea se face avîndu-se în vedere baza de calcul folosită la stabilirea iniţială a pensiei. (2) Pensionării care au lucrat după stabilirea pensiei pentru limita de vîrsta o perioadă de cel puţin 5 ani pot cere recalcularea pensiei folosind ca baza de calcul, potrivit prevederilor art. 10 şi 21, fie salariul avut în vedere la stabilirea iniţială a pensiei, fie salariile realizate în ultimii 5 ani de activitate. (3) Recalcularea se poate face o singură dată, la încetarea activităţii. (4) De recalcularea pensiei pentru limita de vîrsta, în condiţiile prevăzute în alineatele 1, 2 şi 3, beneficiază şi cei pensionaţi potrivit unor reglementări anterioare, cărora li s-au mai recalculat pensiile în conformitate cu acele reglementări. (5) Pensionării de invaliditate de gradul III care rămîn sau se reangajeaza după pensionare au dreptul sa li se recalculeze pensia ori de cîte ori au realizat o vechime în munca de cel puţin 5 ani. Baza de calcul a pensiei astfel recalculate este cea avută în vedere la stabilirea iniţială a pensiei sau - dacă este mai avantajoasă - media salariului şi a sporului pentru vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate realizată în ultimii 5 ani de activitate. (6) Recalcularea pensiei poate fi cerută şi de către urmaşi.Art. 62^2. - Pensiile de invaliditate de gradul III stabilite după intrarea în vigoare a Legii nr. 3/1977, existente la data de 28 februarie 1990, vor fi calculate în conformitate cu prevederile art. 25 alin. 3."
   +  Articolul 2Decretul nr. 245/1977 privind pensiile I.O.V.R. se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul 2 al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(2) Invalizii şi accidentatii de război, indiferent de gradul de invaliditate, îşi păstrează, la încetarea activităţii, dreptul la pensie I.O.V.R. şi dacă, potrivit legii, li se cuvine şi o alta pensie pentru activitatea prestată după ce au devenit invalizi."2. Articolul 6 se completează cu un nou alineat avînd următorul cuprins:"(2) Nevazatorii pot cumula pensia cu salariul, pe timpul cît lucrează."  +  Articolul 3Articolul 196 din Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii, nr. 57/1974, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 196. - Sporul pentru vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate şi sporul pentru munca în condiţii deosebite se iau în calculul indemnizaţiilor care se acordă în cadrul asigurărilor sociale de stat."  +  Articolul 4Articolul 5 din Decretul nr. 247/1977 privind stabilirea tarifelor pentru staţiunile balneoclimaterice se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Sumele suplimentare rezultate din modificările tarifelor stabilite potrivit prezentului decret se suporta de persoanele care beneficiază de bilete de odihnă şi cura balneara. Sînt scutiţi de plată acestor sume pensionării I.O.V.R. neangajati, beneficiarii de ajutor social, precum şi pensionării de asigurări sociale de stat şi pensionării militari cu pensii pînă la 1.100 lei lunar, inclusiv."  +  Articolul 5Articolul 18 alineatele 1 şi 2 din H.C.M. nr. 880/1965 privind acordarea de ajutoare materiale în cadrul asigurărilor sociale de stat se modifica şi vor avea următorul cuprins:"Salariaţii au dreptul la un ajutor în cuantum de 1.500 lei în cazul decesului unui membru de familie pe care îl întreţin.La decesul salariatului, se acordă membrilor de familie ai acestuia sau persoanelor din afară familiei care au suportat cheltuielile ocazionate de deces un ajutor în cuantum de 2.000 lei."  +  Articolul 6Decretul nr. 410/1985 privind alocaţia de stat pentru copii şi indemnizaţia pentru copii, ajutoarele ce se acordă mamelor cu mai mulţi copii şi sotiilor de militari în termen, precum şi indemnizaţia de naştere, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul 1 al articolului 2 va avea următorul cuprins:"Alocaţia de stat pentru copii se acordă lunar, în cuantumuri diferenţiate, în raport cu numărul copiilor aflaţi în întreţinerea familiei şi cu veniturile beneficiarului alocaţiei, indiferent de mediul, urban sau rural, în care acesta domiciliază."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Cuantumurile, precum şi plafoanele de venituri şi numărul copiilor în raport de care se stabileşte alocaţia de stat pentru copii, sînt următoarele:
               
        Plafoane de venituri lunare - lei  
    pînă la 25002501-33503351-4450
    pentru primul copil310260230
    pentru al doilea copil360300270
    pentru al treilea copil440350300
    pentru al patrulea copil şi următorii, cîte510410350
  3. Alineatele 1 şi 2 ale articolului 4 se abroga.4. Alineatul 3 al articolului 4 va avea următorul cuprins:"- Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se modifica ori de cîte ori se schimba numărul copiilor, veniturile beneficiarului, precum şi celelalte condiţii în raport cu care se acordă alocaţia."5. Alineatul 2 al articolului 7 se abroga.6. Alineatul 3 al articolului 7 va avea următorul cuprins:"(3) - Pentru persoanele cărora li s-a desfăcut contractul de muncă pentru motive imputabile lor, alocaţia se acordă numai după 3 luni de la data reangajarii cu contract de muncă încheiat pe durata nedeterminată."7. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Persoanele care au avut mai mult de 12 zile absente nemotivate de la începutul anului calendaristic nu primesc alocaţia de stat în luna în care intervine o noua absenta nemotivată."
   +  Articolul 7Articolul 12 din H.C.M. nr. 454/1957 privind asistenţa batrinilor pensionari şi nepensionari se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Invalizii a căror infirmitate a fost cauzată de participarea la Revoluţia din decembrie 1989, precum şi invalizii cu un venit mediu lunar pe o persoană în întreţinere mai mic de 1000 lei, beneficiază gratuit de proteze, orteze, aparate ortopedice, mijloace şi dispozitive de mers. (2) În cazuri excepţionale şi bine justificate, Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale şi organele locale ale administraţiei de stat vor putea acorda următoarele ajutoare: a) ajutoare băneşti trimestriale în suma de pînă la 1500 lei persoanelor incapabile de muncă fără venituri proprii şi ai căror sustinatori legali au un venit mediu lunar pentru fiecare persoana aflată în întreţinere mai mic de 1000 lei; b) ajutoare de inmormintare în suma de 1500 lei în caz de deces al persoanelor prevăzute la lit. a). (3) Fondurile necesare pentru acţiunile prevăzute la alin. 1 şi 2 vor fi prevăzute în bugetele Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale şi ale organelor locale ale administraţiei de stat."  +  Articolul 8Articolul 1 din H.C.M. nr. 821/1970 pentru stabilirea unor măsuri în aplicarea Legii nr. 3/1970 privind regimul ocrotirii unor categorii de minori se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Alocaţia de întreţinere pentru minorii aflaţi în plasament familial sau încredinţaţi unei familii ori persoane se stabileşte la 1000 lei lunar."  +  Articolul 9Articolul 1 alineatul 3 din Decretul nr. 253/1971 privind contribuţia de întreţinere în unele instituţii de ocrotire se modifica şi va avea următorul cuprins:"(3) Persoanele internate care au venituri proprii datorează plata unei contribuţii lunare, în raport cu aceste venituri. Dacă cei internati nu au venituri sau acestea nu sînt suficiente pentru acoperirea costului întreţinerii, contribuţia se datorează, integral sau parţial, după caz, de către sotii, copiii sau părinţii lor, potrivit cu posibilităţile lor de plată. Sînt scutiţi de plată contribuţiei de întreţinere sustinatorii legali ai persoanelor internate în cămine-atelier şi cămine pentru bolnavi neuropsihici."  +  Articolul 10Invalizii încadraţi în gradul I de invaliditate a căror infirmitate a fost cauzată de participarea la Revoluţia din decembrie 1989 beneficiază de drepturile prevăzute de H.C.M. nr. 1060/1968 şi H.C.M nr. 2466/1969 privind acordarea unor gratuităţi pentru transportul invalizilor şi accidentatilor de război încadraţi în gradul I de invaliditate sau mari mutilati, precum şi insotitorilor acestora.  +  Articolul 11Sumele plătite în plus pînă la data intrării în vigoare a prezentului decret-lege, ca urmare a nerespectării prevederilor abrogate sau modificate prin acest act normativ, nu vor mai fi recuperate.  +  Articolul 12În aplicarea prevederilor prezentului decret-lege, Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale poate elabora instrucţiunile necesare.  +  Articolul 13Se autoriza Ministerul Finanţelor ca, pe baza documentaţiilor prezentate de titularii de plan, pentru aplicarea prezentului decret-lege sa modifice corespunzător indicatorii financiari prevăzuţi pe anul 1990.  +  Articolul 14Orice dispoziţii contrare prezentului decret-lege se abroga.  +  Articolul 15Prezentul decret-lege se aplică începînd cu data de 1 martie 1990.PREŞEDINTELECONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALEION ILIESCU-------------------