LEGE nr. 296 din 2 noiembrie 2007pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 8 noiembrie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 18 ianuarie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Membrii titulari şi corespondenţi sunt cetăţeni români aleşi dintre personalităţile prevăzute la alin. (2). Numărul maxim de membri titulari este de 250. Membrii fondatori ai AOSR sunt membri titulari de drept ai Academiei."2. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Criteriile de selecţie sau de alegere a noilor membri ai AOSR se stabilesc prin statut, iar procedurile, prin regulamentul propriu."3. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Membrii prezidiului AOSR, ai consiliului onorific, precum şi membrii consiliului ştiinţific beneficiază de o indemnizaţie lunară majorată cu 20%."4. La articolul 8, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) Fondurile necesare pentru plata drepturilor prevăzute la alin. (1)-(6) se alocă de la bugetul de stat şi se plătesc beneficiarilor lunar, prin bugetul AOSR."5. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În subordinea AOSR funcţionează, ca unităţi cu sau fără personalitate juridică, filiale teritoriale, organizate în principalele centre ştiinţifice şi culturale ale ţării, precum şi institute şi centre de cercetare ştiinţifică. Organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale şi ale institutelor/centrelor se stabilesc prin statut."6. La articolul 9, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:"(4) Filiala este condusă de un preşedinte, membru titular al AOSR, remunerat, ales prin vot de către adunarea membrilor filialei pe o perioadă de 4 ani. (5) Filiala îşi constituie dintre membrii săi un birou de conducere, format din: preşedintele filialei, un secretar şi 1-3 membri, aleşi prin vot. Hotărârile biroului de conducere se ratifică în plenul adunării membrilor filialei. (6) Preşedintele filialei are următoarele atribuţii: a) reprezintă filiala în toate relaţiile acesteia şi rezolvă problemele curente; b) asigură legătura dintre AOSR şi filială; c) convoacă şi conduce şedinţele filialei şi ale biroului filialei; d) urmăreşte ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării membrilor filialei şi a biroului de conducere al filialei; e) prezintă anual dări de seamă asupra activităţii filialei; f) coordonează activitatea aparatului de lucru al filialei şi emite decizii, potrivit statutului, privind personalul din subordine."7. La articolul 11 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) alege preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul ştiinţific dintre membri titulari, în conformitate cu prevederile statutului. Mandatul aleşilor este de 4 ani, putând fi reînnoit o singură dată;".8. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Structura organizatorică a aparatului de lucru la nivel central şi la nivelul filialelor, precum şi a institutelor şi centrelor de cercetare aflate în subordinea AOSR se aprobă de către prezidiul AOSR, iar statele de funcţii, de preşedintele AOSR, la propunerea secretarului ştiinţific."9. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii pentru unităţile din subordine se aprobă de preşedintele AOSR, la propunerea secretarului ştiinţific, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru AOSR prin legile bugetare anuale."10. La articolul 20, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 20 - (1) Finanţarea activităţii AOSR şi a unităţilor din subordine se asigură de la bugetul de stat, utilizându-se în completare şi venituri extrabugetare, conform legilor bugetare anuale. (2) Veniturile extrabugetare ale AOSR provin din: donaţii, sponsorizări, taxe, chirii, publicaţii, studii, prestaţii editoriale, consultaţii ştiinţifice, studii pentru avize, lucrări de exploatare a unor bunuri mobile şi imobile din patrimoniul propriu, precum şi din alte activităţi realizate."11. La articolul 20, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^1)-(2^4), cu următorul cuprins:"(2^1) Centrele de cercetare din cadrul secţiilor ştiinţifice de specialitate funcţionează având la bază criteriul rentabilităţii şi principiul autofinanţării. Din fondurile atrase - granturi, sponsorizări, donaţii, alte bunuri - şi din veniturile realizate de acestea, 80% rămân la dispoziţia exclusivă a centrelor de cercetare pentru susţinerea şi finanţarea activităţii proprii, iar restul de 20% constituie venit propriu al AOSR.(2^2) Fondurile necesare activităţii centrelor de cercetare înfiinţate în cadrul secţiilor ştiinţifice de specialitate nu se asigură de la bugetul de stat.(2^3) Funcţia de preşedinte este retribuită la nivel de membru al Guvernului, iar funcţiile de vicepreşedinte şi secretar ştiinţific, la nivel de secretar de stat.(2^4) Drepturile salariale pentru personalul bugetar din aparatul de lucru se vor acorda pentru funcţiile de execuţie, conform prevederilor referitoare la funcţiile de execuţie din administraţia publică centrală de specialitate din anexa nr. I la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, iar funcţiile de conducere beneficiază şi de drepturile salariale prevăzute în anexa nr. VI/1a din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007."12. La articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) AOSR poate elabora proiecte de acte normative din domeniul său de activitate, ce se supun spre aprobare Guvernului de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 2 noiembrie 2007.Nr. 296.-----------