LEGE Nr. 132 din 28 octombrie 1996privind modificarea şi completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 271 din 31 octombrie 1996    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 27 septembrie 1991, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera a) se introduc literele a^1) şi a^2, cu următorul cuprins:"a^1) constituirea unui grup format din trei sau mai multe persoane, în scopul de a savirsi acţiuni ilicite, contrare ordinii şi liniştii publice şi normelor de convieţuire socială, precum şi actele de încurajare sau sprijinire, sub orice formă, a unor astfel de grupuri de persoane, care incita la dezordine socială;a^2) apelarea, în mod repetat, la mila publicului, de către o persoană apta de muncă, precum şi determinarea unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte";2. La articolul 2, după litera c) se introduc literele c^1) şi c^2), cu următorul cuprins:"c^1) atragerea de persoane, sub orice formă, săvârşită în localuri, parcuri, pe străzi sau în alte locuri publice în vederea practicării de raporturi sexuale cu acestea spre a obţine foloase materiale, precum şi îndemnul sau determinarea, în acelaşi scop, a unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte;c^2) acceptarea sau tolerarea practicării faptelor prevăzute la lit. c^1) în hoteluri, moteluri, campinguri, baruri, restaurante, cluburi, pensiuni, discoteci sau în anexele acestora de către patronii sau administratorii ori conducătorii localurilor respective;"3. La articolul 2, literele g) şi p) se modifica şi vor avea următorul cuprins:"g) pătrunderea, cu încălcarea normelor legale de acces, în sediile autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor publice, instituţiilor de învăţământ şi spaţiilor aparţinând acestora, indiferent de destinaţia lor, regiilor autonome, societăţilor comerciale, partidelor sau altor formaţiuni politice, organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, ambasadelor şi reprezentantelor altor state, ori ale organizaţiilor internaţionale de pe teritoriul României, precum şi ocuparea fără drept a terenurilor aparţinând ambasadelor şi reprezentantelor sau a terenurilor situate în perimetrul acestora, ori refuzul de a le părăsi la cererea organelor de ordine;""p) provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice;"4. La articolul 3 alineatul 1, literele a), b) şi c) se modifica şi vor avea următorul cuprins: "a) cu amendă de la 40.000 lei la 200.000 lei, cele de la lit a^2), b), e) h), k), l), n), o), t,) w) şi x); b) cu închisoare contravenţională de la 15 zile la 3 luni sau cu amendă de la 80.000 lei la 400.000 lei, cele de la lit. a), f), j), m), p), s), s,) şi u); c) cu închisoare contravenţională de la o luna la 6 luni sau cu amendă de la 200.000 lei la 1.000.000 lei, cele de la lit. a^1), c), c^1), c^2), d), g), i), r), t) şi v)."5. Articolul 3 alineatul 2 se modifica şi va avea următorul cuprins:"În cazul repetarii contravenţiilor prevăzute la art. 2 lit c^2), n) şi r), se va dispune şi suspendarea activităţii localului public pe o perioadă între 10 şi 30 de zile."6. La articolul 3, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, care va avea următorul cuprins:"În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 2 lit. v), w) şi x), sesizarea se poate face şi de către organele de ocrotire socială."7. Articolul 6 alineatul 2 se modifica şi va avea următorul cuprins:"În cazul contravenţiei prevăzute la art. 2 lit. s,) este necesară plîngerea părţii vătămate. Retragerea plingerii ori împăcarea părţilor inlatura răspunderea făptuitorului. Organele constatatoare sunt abilitate sa restabileasca situaţia anterioară."8. Articolul 16 alineatul 6 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Transformarea amenzii în închisoare contravenţională se va face socotind o zi de închisoare pentru 10.000 lei, fără a putea depăşi maximumul special al închisorii contravenţionale prevăzute ca sancţiune alternativa la contravenţia săvârşită."  +  Articolul 2Legea nr. 61/1991, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dîndu-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUI prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN-------------