HOTĂRÂRE nr. 1.282 din 17 octombrie 2007pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 octombrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 462 alin. (1), al art. 551 alin. (1) şi al art. 636 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 63 alin. (2) din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre se aplică medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, asistenţilor medicali generalişti şi moaşelor care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii: a) sunt cetăţeni ai statului român; b) sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene; c) sunt soţi ai unor cetăţeni români, precum şi descendenţi şi ascendenţi în linie directă, aflaţi în întreţinerea unui cetăţean român, indiferent de cetăţenia acestora; d) sunt membri de familie ai unui cetăţean al unuia dintre statele prevăzute la lit. b), aşa cum sunt definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările şi completările ulterioare; e) sunt cetăţeni ai statelor terţe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România; f) sunt beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung acordat de unul dintre statele prevăzute la lit. b). (2) În vederea recunoaşterii calificării profesionale de către un alt stat membru al Uniunii Europene, un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de către Confederaţia Elveţiană, Ministerul Sănătăţii Publice atestă titlurile româneşti de calificare în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă şi, după caz, experienţa profesională dobândită de titular în România. (3) În situaţia în care, pentru oricare dintre profesiile prevăzute la alin. (2), există într-un instrument distinct de drept comunitar alte dispoziţii specifice care privesc în mod direct recunoaşterea calificărilor profesionale, dispoziţiile corespunzătoare ale prezentei hotărâri nu se aplică.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, noţiunile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) autoritate competentă - orice organism sau autoritate autorizat(ă) în mod expres de România, de un alt stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană să elibereze ori să primească titluri de calificare sau alte documente sau informaţii, precum şi să primească cererile şi să ia deciziile prevăzute de prezenta hotărâre; b) titlu oficial de calificare în profesiile prevăzute la art. 1 alin. (2) - diplomele, certificatele şi alte titluri oficiale de calificare de medic, de medic specialist şi, respectiv, care atestă formarea specifică în medicină generală prevăzută de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, precum şi diplomele, certificatele şi alte titluri oficiale de calificare de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) de o autoritate a unui stat membru al Uniunii Europene, a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau a Confederaţiei Elveţiene desemnată în temeiul actelor cu putere de lege şi al actelor administrative ale respectivului stat şi care certifică formarea profesională dobândită în principal pe teritoriul acestor state; c) experienţă profesională dobândită în profesiile prevăzute la art. 1 alin. (2) - exercitarea efectivă a activităţilor profesionale, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru profesia respectivă, în unul dintre statele prevăzute la lit. (a); d) stat terţ - un alt stat decât România, celelalte state membre ale Uniunii Europene, statele aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană; e) stat membru - unul dintre statele prevăzute la art. 1 alin. (2).  +  Articolul 3Titlurile oficiale de calificare în profesiile de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă eliberate de statele terţe persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi recunoscute de autorităţile competente ale unui stat membru se asimilează titlurilor oficiale de calificare, prevăzute la art. 2 lit. b), dacă această primă recunoaştere s-a realizat cu respectarea condiţiilor minime de formare profesională prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, iar titularul are o experienţă profesională în profesia în cauză de minimum 3 ani pe teritoriul statului membru respectiv, certificată de acest stat.  +  Articolul 4 (1) Titlurile oficiale de calificare în profesiile de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă eliberate de autorităţile competente ale statelor membre, conform Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) se supun procedurii de recunoaştere, în caz de stabilire pe teritoriul României în vederea exercitării profesiei. (2) Recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare se confirmă prin ordin al ministrului sănătăţii publice. (3) Exercitarea activităţilor profesionale se face pe baza titlurilor oficiale de calificare recunoscute, a documentului de înştiinţare a titularului emis de Ministerul Sănătăţii Publice în acest sens şi cu îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei respective.  +  Articolul 5 (1) Titlurile oficiale de calificare în profesiile de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă eliberate de un stat terţ persoanelor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) se supun procedurii de echivalare în vederea exercitării profesiei în România. (2) Excepţie de la prevederile alin. (1) fac titlurile oficiale de calificare eliberate de un stat terţ şi recunoscute de un stat membru.  +  Articolul 6 (1) Recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare permite titularului medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist sau moaşă accesul în România la aceeaşi profesie cu cea pentru care acesta este calificat în statul membru de origine şi exercitarea activităţilor profesionale pe teritoriul României în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români deţinători ai titlurilor oficiale de calificare în profesia respectivă eliberate de autorităţile competente române. (2) În sensul alin. (1), profesia pe care titularul doreşte să o exercite în România este aceeaşi cu cea pentru care acesta s-a calificat în statul membru de origine, dacă activităţile profesionale acoperite prin formarea dobândită sunt comparabile. (3) Echivalarea titlurilor oficiale de calificare prevăzute la art.5 permite titularilor accesul la profesie şi exercitarea acesteia în condiţiile prevăzute de lege pentru medicii, medicii dentişti, farmaciştii, asistenţii medicali generalişti şi moaşele cetăţeni români.  +  Articolul 7Recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în profesiile de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, precum şi echivalarea titlurilor oficiale de calificare ca specialist în profesiile de medic, de medic dentist şi farmacist se fac în scop profesional de către Ministerul Sănătăţii Publice, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, cu Colegiul Medicilor Dentişti din România, cu Colegiul Farmaciştilor din România şi, respectiv, cu Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, după caz.  +  Articolul 8Solicitările de recunoaştere a titlurilor oficiale de calificare de medic specialist şi, respectiv, de medic dentist specialist într-o specialitate care nu este prevăzută de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală sunt analizate de Ministerul Sănătăţii Publice, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România sau cu Colegiul Medicilor Dentişti din România, după caz. Autorităţile competente române stabilesc domeniul în care solicitantul poate acorda îngrijiri medicale de specialitate, şi respectiv, medico-dentare de specialitate în România, precum şi titlul profesional corespunzător cu care acesta exercită activităţile profesionale.  +  Articolul 9Titlurile oficiale de calificare care atestă studiile de bază de medic, de medic dentist şi de farmacist, precum şi cele care atestă studiile de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat terţ persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), se echivalează de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.  +  Articolul 10 (1) Specializarea în profesiile de medic, de medic dentist şi de farmacist efectuată în afara graniţelor României, ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau ale Confederaţiei Elveţiene, atestată prin titluri oficiale de calificare de specialist în una dintre specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, poate fi echivalată ca pregătire în cadrul rezidenţiatului numai după dobândirea în condiţiile legii a calităţii de rezident în specialitatea respectivă. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) în care formarea în specialitatea dobândită în statul terţ întruneşte condiţia de durată prevăzută de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, pentru specialitatea respectivă, prezentarea la examenul de specialist se poate face în sesiunile organizate de Ministerul Sănătăţii Publice de la data echivalării respectivei formări ca pregătire de rezidenţiat. (3) În cazurile care nu întrunesc condiţia prevăzută la alin. (2), prezentarea la examenul de specialist se face numai după completarea pregătirii prin rezidenţiat. (4) Certificatul de medic specialist, de medic dentist specialist şi, respectiv, de farmacist specialist se obţine după promovarea examenului de specialist organizat de Ministerul Sănătăţii Publice.  +  Articolul 11 (1) Stagiile de pregătire în specialitate efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene, într-un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană de către medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi se recunosc ca pregătire în cadrul rezidenţiatului de către Ministerul Sănătăţii Publice. (2) Stagiile de pregătire în specialitate efectuate cu aprobarea Ministerului Sănătăţii Publice de către rezidenţi în afara graniţelor României, ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau ale Confederaţiei Elveţiene se echivalează de Ministerul Sănătăţii Publice ca pregătire de rezidenţiat, în cazul în care acestea corespund curriculei de formare în specialitatea de confirmare ca rezident.  +  Articolul 12 (1) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1), aflaţi la specializare în alt stat membru al Uniunii Europene, într-un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, pot continua, la cerere, pregătirea de specialitate prin rezidenţiat. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), calitatea de rezident se confirmă prin ordin al ministrului sănătăţii publice, pe baza dovezilor de înmatriculare la specializare eliberate de autorităţile competente ale statului membru în care solicitanţii efectuează specializarea.  +  Capitolul II Recunoaşterea în scop profesional a diplomelor, certificatelor şi a altor titluri care atestă calificările în profesia de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi, respectiv, de moaşă, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană  +  Secţiunea 1 Recunoaşterea pe baza coordonării condiţiilor minime de formare în profesia de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşăI. Principiul recunoaşterii automate  +  Articolul 13 (1) Fără a aduce atingere drepturilor câştigate, conform prevederilor prezentei hotărâri, se recunosc titlurile oficiale de calificare de medic care dau acces la activităţile profesionale de medic cu formare de bază şi de medic specialist precum şi titlurile oficiale de calificare de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist şi de asistent medical generalist, prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 5-8, care îndeplinesc condiţiile minime de formare stabilite de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi care sunt emise de un alt stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1). (2) În vederea recunoaşterii automate, titlurile oficiale de calificare prevăzute la alin. (1) trebuie să fie eliberate de autorităţile competente ale statelor membre emitente şi însoţite, după caz, de certificatele prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 5-8. (3) Titlurile oficiale de calificare prevăzute la alin. (1), recunoscute de autorităţile competente române, au acelaşi efect pe teritoriul României ca şi titlurile oficiale de calificare de medic, de medic specialist, de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist şi de asistent medical generalist, eliberate de România. (4) Autorităţile competente române nu au obligaţia ca în urma recunoaşterii titlurilor de calificare de farmacist prevăzute în anexa nr. 7 să permită în baza acestora înfiinţarea de noi farmacii cu circuit deschis. Farmaciile deschise de mai puţin de 3 ani se consideră farmacii noi.  +  Articolul 14 (1) Titlurile oficiale de calificare prevăzute la art. 13 alin. (1), certificatele însoţitoare, precum şi autorităţile competente emitente ale statelor membre sunt prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 5-8. (2) Specializările atestate prin titlurile de calificare de medic specialist prevăzute la art. 13, eliberate de autorităţile sau organismele competente cuprinse în anexa nr. 2, precum şi duratele minime de formare şi denumirile în vigoare în statele membre în care acestea există sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 15Fără a aduce atingere drepturilor câştigate, conform prezentei hotărâri, se recunosc automat ca certificate de medic specialist medicină de familie titlurile oficiale de calificare care atestă formarea specifică în medicină generală prevăzută de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, eliberate de statele membre persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), în vederea exercitării activităţilor profesionale în regim salarial sau independent, precum şi în relaţie contractuală cu casele de asigurări sociale de sănătate din România.  +  Articolul 16Titlurile oficiale de calificare prevăzute la art. 15 sunt cele cuprinse în anexa nr. 4 şi întrunesc condiţiile minime de formare stabilite de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, pentru calificarea de medic generalist.  +  Articolul 17 (1) Fără a aduce atingere drepturilor câştigate de moaşe, conform prezentei hotărâri, se recunosc automat titlurile oficiale de calificare de moaşă care îndeplinesc condiţiile minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi care sunt emise de un alt stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1). (2) Titlurile oficiale de calificare de moaşă la care se face referire la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 9 şi beneficiază de recunoaştere automată în cazul în care îndeplinesc unul dintre următoarele criterii: a) atestă o formare de moaşă prin program integral cu durată de cel puţin 3 ani, fie condiţionată de posesia unei diplome, a unui certificat sau a altui titlu de calificare care să permită accesul la universităţi ori la instituţii de învăţământ superior sau care să garanteze un nivel echivalent de cunoştinţe, fie urmată de o practică profesională de 2 ani pentru care se eliberează un certificat în conformitate cu prevederile alin. (3); b) atestă o formare de moaşă prin program integral de cel puţin 2 ani sau 3.600 de ore, condiţionată de posesia unui titlu oficial de calificare de asistent medical generalist prevăzut în anexa nr. 8; c) atestă o formare de moaşă prin program integral de cel puţin 18 luni sau 3.000 de ore, condiţionată de posesia unui titlu oficial de calificare de asistent medical generalist prevăzut în anexa nr. 8 şi urmată de o practică profesională de un an pentru care se eliberează un certificat în conformitate cu prevederile alin. (3). (3) Certificatul prevăzut la alin. (2) se eliberează de autorităţile competente ale statului membru de origine şi atestă că beneficiarul, după ce a obţinut titlul oficial de calificare de moaşă, a exercitat în mod satisfăcător, într-un spital sau într-o unitate sanitară autorizată în acest sens, toate activităţile de moaşă în perioada prevăzută, după caz, la alin. 2 lit. a) sau la alin. 2 lit. c). (4) Titlurile oficiale de calificare prevăzute la alin. (1), recunoscute de autorităţile competente române, au acelaşi efect pe teritoriul României ca şi titlurile oficiale de calificare de moaşă eliberate de România.  +  Articolul 18Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în calitate de coordonator naţional, notifică Comisiei Europene actele normative şi administrative pe care România le adoptă în materie de eliberare a titlurilor oficiale de calificare în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.II. Drepturi câştigate generale în profesia de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă  +  Articolul 19 (1) Fără a aduce atingere drepturilor câştigate specifice profesiilor în cauză, titlurile oficiale de calificare de medic care dau acces la activităţile profesionale de medic cu formare de bază şi de medic specialist, precum şi titlurile oficiale de calificare de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă eliberate de statele membre persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), care nu îndeplinesc toate cerinţele de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi care atestă o formare începută înainte de datele de referinţă prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 5-9, se recunosc în cazul în care sunt însoţite de un certificat eliberat de autorităţile competente ale unui stat membru. (2) Certificatul prevăzut la alin. (1) trebuie să ateste că titularii s-au consacrat în mod efectiv şi legal activităţilor în cauză pe o perioadă de cel puţin 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani anteriori eliberării certificatului.  +  Articolul 20Nu pot obţine, în baza prezentei hotărâri, recunoaşterea profesională ca medic sau ca asistent medical generalist persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), titulare ale titlului de calificare de (feldsher) eliberat de Bulgaria anterior datei de 31 decembrie 1999 şi care, la data de 1 ianuarie 2000, exercitau această profesie în cadrul sistemului naţional de securitate socială din Bulgaria.  +  Articolul 21 (1) Procedura de recunoaştere prevăzută la art. 19 se aplică şi titlurilor oficiale de calificare de medic care dau acces la activităţile profesionale de medic cu formare de bază şi medic specialist, precum şi titlurilor oficiale de calificare de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă obţinute pe teritoriul fostei Republici Democrate Germania care nu îndeplinesc toate cerinţele minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, dacă acestea atestă o formare care a început înainte de: a) 3 octombrie 1990, în ceea ce priveşte medicii cu formare de bază, medicii dentişti cu formare de bază, medicii dentişti specialişti, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi farmaciştii; b) 3 aprilie 1992, în ceea ce priveşte medicii specialişti. (2) Titlurile oficiale de calificare prevăzute la alin. (1) conferă titularilor dreptul la exercitarea activităţilor profesionale pe întregul teritoriu al Germaniei în aceleaşi condiţii ca şi titlurile oficiale de calificare eliberate de autorităţile competente germane prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 5-9.  +  Articolul 22 (1) Fără a aduce atingere drepturilor câştigate specifice medicilor dentişti, se recunosc titlurile oficiale de calificare de medic care dau acces la activităţile profesionale de medic cu formare de bază şi medic specialist, precum şi titlurile oficiale de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de farmacist deţinute de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), eliberate de fosta Cehoslovacie sau care certifică o formare începută, pentru Republica Cehă şi pentru Slovacia, înainte de 1 ianuarie 1993, în cazul în care autorităţile competente ale unuia dintre aceste două state membre atestă că pe teritoriul lor respectivele titluri oficiale de calificare produc aceleaşi efecte juridice ca şi titlurile cehe şi, respectiv, slovace în ceea ce priveşte accesul la activităţile profesionale de medic cu formare de bază, de medic specialist, de asistent medical generalist, de moaşă şi, de asemenea, la activităţile de farmacist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, precum şi exercitarea acestora. (2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoţit de un certificat eliberat, după caz, de autorităţile competente ale Republicii Cehe sau de autorităţile competente ale Slovaciei, prin care se atestă că titularul a exercitat efectiv şi legal activităţile în cauză pe teritoriul statului respectiv timp de minimum 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.  +  Articolul 23 (1) Se recunosc titlurile oficiale de calificare de medic care dau acces la activităţile profesionale de medic cu formare de bază şi medic specialist, precum şi titlurile oficiale de calificare de medic dentist, de medic dentist specialist, de asistent medical generalist, de moaşă şi de farmacist deţinute de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), eliberate de fosta Uniune Sovietică sau care atestă o formare începută: a) pentru Estonia, înainte de 20 august 1991; b) pentru Letonia, înainte de 21 august 1991; c) pentru Lituania, înainte de 11 martie 1990,în cazul în care autorităţile competente ale unuia dintre aceste 3 state membre atestă că respectivele titluri oficiale de calificare produc pe teritoriul lor aceleaşi efecte juridice ca şi titlurile estoniene, letoniene şi, respectiv, lituaniene în ceea ce priveşte accesul la activităţile profesionale de medic cu formare de bază, de medic specialist, de medic dentist, de medic dentist specialist, de asistent medical generalist, de moaşă şi, de asemenea, la activităţile de farmacist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, precum şi exercitarea acestora. (2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoţit de un certificat eliberat, după caz, de autorităţile competente ale Estoniei, ale Letoniei sau ale Lituaniei, prin care se atestă că titularul a exercitat efectiv şi legal activităţile în cauză pe teritoriul statului respectiv timp de minimum 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.  +  Articolul 24 (1) Se recunosc titlurile oficiale de calificare de medic care dau acces la activităţile profesionale de medic cu formare de bază şi medic specialist, precum şi titlurile oficiale de calificare de medic dentist, de medic dentist specialist, de asistent medical generalist, de moaşă şi de farmacist deţinute de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), eliberate de fosta Iugoslavie sau care atestă o formare începută, pentru Slovenia, înainte de 25 iunie 1991, în cazul în care autorităţile competente slovene atestă că pe teritoriul lor respectivele titluri de calificare produc aceleaşi efecte juridice ca şi titlurile slovene în ceea ce priveşte accesul la activităţile profesionale de medic cu formare de bază, de medic specialist, de medic dentist, de medic dentist specialist, de asistent medical generalist, de moaşă şi, de asemenea, la activităţile de farmacist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, precum şi exercitarea acestora. (2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoţit de un certificat eliberat de autorităţile competente ale Sloveniei, prin care se atestă că titularul a exercitat efectiv şi legal activităţile în cauză pe teritoriul statului respectiv timp de minimum 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.  +  Articolul 25 (1) Se recunosc ca dovadă suficientă titlurile oficiale de calificare de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă eliberate de statele membre persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi care nu corespund denumirilor prevăzute pentru respectivele state membre în anexele nr. 1, 2 şi 4-9, dacă acestea sunt însoţite de un certificat eliberat de autorităţile sau organismele competente ale statului emitent. (2) Certificatul la care se face referire la alin. (1) atestă că respectivele titluri oficiale de calificare confirmă o formare desfăşurată în conformitate cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi sunt asimilate de statul membru emitent celor a căror denumire este prevăzută în anexele nr. 1, 2 şi 4-9 pentru acel stat.  +  Articolul 26În cazul în care accesul la una dintre activităţile de farmacist sau exercitarea acesteia este condiţionat(ă) în România, în afară de posesia unui titlu oficial de calificare prevăzut în anexa nr. 7, de necesitatea unei experienţe profesionale suplimentare, se recunoaşte ca dovadă suficientă în acest sens certificatul emis de autorităţile competente ale statului membru de origine, conform căruia titularul acestuia a exercitat respectivele activităţi în statul membru de origine pe o perioadă egală.III. Drepturi câştigate specifice medicilor specialişti  +  Articolul 27Titlurile oficiale de calificare de medic specialist eliberate de statele membre persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), care atestă o formare în specialitate prin program parţial începută cel mai târziu la data de 31 decembrie 1983, reglementată în statul membru emitent prin acte cu putere de lege sau acte administrative în vigoare la data de 20 iunie 1975, se recunosc dacă sunt însoţite de un certificat prin care se atestă că titularul s-a consacrat în mod efectiv şi legal activităţilor în cauză pe o perioadă de cel puţin 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.  +  Articolul 28 (1) Se recunoaşte titlul de calificare de medic specialist eliberat de Spania medicilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi care au absolvit o formare în specialitate înainte de 1 ianuarie 1995, chiar dacă aceasta nu îndeplineşte cerinţele minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, dacă respectivul titlu de calificare este însoţit de un certificat eliberat de autorităţile spaniole competente. (2) Certificatul prevăzut la alin. (1) atestă că deţinătorul a promovat proba de competenţă profesională specifică organizată în cadrul măsurilor excepţionale de recunoaştere prevăzute în Decretul regal 1.497/99 în scopul verificării faptului că titularul posedă cunoştinţe şi competenţe de un nivel comparabil cu cele atestate de titlul de medic specialist prevăzut pentru Spania în anexele nr. 2 şi 3.  +  Articolul 29 (1) În cazul în care România abrogă actele normative sau administrative cu privire la eliberarea unuia dintre titlurile oficiale de calificare de medic specialist prevăzute pentru România în anexa V, pct. 5.1.2 şi 5.1.3 la Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, şi acordă drepturi câştigate titularilor, cetăţeni români, va acorda aceleaşi drepturi câştigate şi persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) în cazul în care titlurile oficiale de calificare în specialitatea respectivă ale acestora au fost eliberate anterior datei la care România sistează eliberarea titlului respectiv. (2) Datele la care alte state membre au abrogat acte cu putere de lege sau acte administrative cu privire la eliberarea unuia dintre titlurile oficiale de calificare de medic specialist sunt prevăzute în anexa nr. 3.IV. Drepturi câştigate specifice medicilor cu formare specifică în medicină generală  +  Articolul 30 (1) Constituie drept câştigat dreptul de exercitare a activităţilor de medic specialist medicină de familie în cadrul sistemului public naţional de asigurări sociale de sănătate de către: a) absolvenţii facultăţilor de medicină din România, inclusiv promoţia 2004; şi b) titularii atestatelor de echivalare a studiilor universitare în medicină, inclusiv promoţia 2004, eliberate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, care au dobândit drept de liberă practică a profesiei de medic ca urmare a aplicării normelor în vigoare şi care nu au efectuat rezidenţiatul în specialitatea medicină de familie, respectiv nu au efectuat pregătirea specifică medicului generalist prevăzută de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, dacă aceştia fac dovada că la data de 1 ianuarie 2007 sunt stabiliţi pe teritoriul României şi îşi desfăşoară activitatea în relaţie contractuală cu casele de asigurări sociale de sănătate din România. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), titulari de diplome, certificate sau alte titluri de medic eliberate de un stat membru, care nu au efectuat pregătirea specifică medicului generalist prevăzută de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, dacă aceştia fac dovada că la data de 1 ianuarie 2007 sunt stabiliţi pe teritoriul României, în urma recunoaşterii automate a calificărilor profesionale sau a recunoaşterii pe baza drepturilor câştigate, şi îşi desfăşoară activitatea în relaţie contractuală cu casele de asigurări sociale de sănătate din România. (3) Dreptul prevăzut la alin. (1) şi (2) se certifică de Ministerul Sănătăţii Publice, la cerere, în vederea accesului la profesie într-un alt stat membru. (4) Se recunosc certificatele eliberate de autorităţile competente ale statelor membre persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), care atestă dreptul câştigat al titularului de a exercita activităţile de medic generalist în cadrul sistemului naţional de securitate socială al statului membru emitent, la data de referinţă şi fără titlul de calificare de medic generalist prevăzut pentru acest stat în anexa nr. 4. (5) În urma procedurii de recunoaştere aplicate, certificatele prevăzute la alin. (4) produc aceleaşi efecte în ceea ce priveşte exercitarea activităţilor de medic specialist medicină de familie în cadrul sistemului naţional de asigurări sociale de sănătate ca şi certificatul de medic specialist medicină de familie eliberat de Ministerul Sănătăţii Publice.V. Drepturi câştigate specifice medicilor dentişti  +  Articolul 31 (1) În vederea exercitării pe teritoriul României a activităţilor profesionale de medic dentist cu titlurile prevăzute în anexa nr. 5, se recunosc titlurile oficiale de calificare de medic eliberate de Italia, Spania, Austria, Republica Cehă şi Slovacia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) care şi-au început formarea de medic cel târziu la data de referinţă prevăzută în această anexă pentru statul respectiv, însoţite de un atestat eliberat de autorităţile competente ale acelui stat membru. (2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să certifice îndeplinirea următoarelor două condiţii cumulative: a) titularul acestuia s-a consacrat, în statul membru emitent, în mod efectiv, legal şi cu titlu principal, exercitării activităţilor de medic dentist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, pentru o perioadă de cel puţin 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data de eliberare a atestatului; b) titularul acestuia este autorizat să exercite aceste activităţi în aceleaşi condiţii ca şi titularii titlului de calificare prevăzut în anexa nr. 5 pentru statul membru emitent. (3) Excepţie de la condiţia de experienţă profesională de minimum 3 ani prevăzută la alin. (2) lit. a) fac cei care au absolvit studii cu o durată minimă de 3 ani atestate de autorităţile competente ale statului membru respectiv ca fiind echivalente formării medicului dentist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale. (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică şi titlurilor oficiale de calificare de medic eliberate de fosta Cehoslovacie, în cazul în care titularii acestora doresc să exercite profesia de medic dentist în România. Aceste titluri de calificare beneficiază de aceleaşi condiţii de recunoaştere ca şi titlurile de calificare eliberate de Republica Cehă şi Slovacia.  +  Articolul 32 (1) În vederea exercitării activităţilor profesionale de medic dentist, se recunosc titlurile oficiale de calificare de medic eliberate de Italia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) care şi-au început formarea universitară de medic după data de 28 ianuarie 1980 şi cel târziu la data de 31 decembrie 1984, însoţite de un atestat eliberat de autorităţile competente italiene. (2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să certifice îndeplinirea următoarelor 3 condiţii cumulative: a) titularul acestuia a promovat proba de aptitudini specifică organizată de autorităţile competente italiene în scopul verificării faptului că titularul posedă cunoştinţe şi competenţe de un nivel comparabil cu cele ale titularilor titlului oficial de calificare prevăzut pentru Italia în anexa nr. 5; b) titularul acestuia s-a consacrat, în Italia, în mod efectiv, legal şi cu titlu principal, exercitării activităţilor de medic dentist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, pe o perioadă de cel puţin 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data de eliberare a atestatului; c) titularul este autorizat să exercite sau exercită, în mod efectiv, legal, cu titlu principal şi în aceleaşi condiţii ca şi titularii titlului oficial de calificare prevăzut pentru Italia în anexa nr. 5, activităţile de medic dentist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale. (3) Excepţie de la condiţia probei de aptitudini prevăzute la alin. (2) lit. a) fac persoanele care au absolvit studii cu o durată minimă de 3 ani, atestate de autorităţile competente ca fiind echivalente formării de medic dentist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale. (4) Persoanele care şi-au început formarea universitară de medic după data de 31 decembrie 1984 sunt asimilate celor prevăzute la alin. (3), în cazul în care efectuarea studiilor cu durată minimă de 3 ani a început anterior datei de 31 decembrie 1994.VI. Drepturi câştigate specifice asistenţilor medicali generalişti  +  Articolul 33În cazul în care normele generale privind drepturile câştigate se aplică asistenţilor medicali generalişti, activităţile prevăzute la art. 19 şi 21-25 trebuie să se fi exercitat cu deplină responsabilitate pentru planificarea, organizarea şi administrarea îngrijirilor de sănătate acordate pacientului.  +  Articolul 34 (1) Titlurile oficiale de calificare de asistent medical generalist eliberate persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) de Polonia înaintea datei de 1 mai 2004 ori care atestă o formare de asistent medical generalist începută în Polonia anterior acestei date şi care nu întrunesc cerinţele minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale se recunosc dacă sunt însoţite de un certificat prin care se atestă că posesorii au exercitat efectiv şi legal în Polonia activităţile de asistent medical generalist pe o durată după cum urmează: a) minimum 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului, pentru posesorii titlului de calificare de asistent medical de nivel de învăţământ superior de scurtă durată - dyplom licencjata pielegniarstwa; b) minimum 5 ani consecutivi în decursul ultimilor 7 ani care precedă data eliberării certificatului, pentru posesorii titlului de calificare de asistent medical care atestă studii efectuate într-o şcoală postliceală profesională sanitară - dyplom pielegniarki albo pielegniarki dyplomowanej. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) trebuie să se fi exercitat cu deplină responsabilitate privind planificarea, organizarea şi administrarea îngrijirilor de sănătate acordate pacientului.  +  Articolul 35Se recunosc titlurile oficiale de calificare de asistent medical eliberate de Polonia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), care certifică o formare încheiată înainte de data de 1 mai 2004 şi care nu îndeplineşte cerinţele minime prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, atestată de o diplomă de absolvire de învăţământ superior de scurtă durată, obţinută pe baza unui program special de revalorizare prevăzut la art. 11 din Legea din 20 aprilie 2004 de modificare a Legii privind profesiile de asistent medical şi de moaşă şi privind alte acte juridice, publicată în Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 30 aprilie 2004, nr. 92, poz. 885, şi în Regulamentul Ministerului Sănătăţii din 11 mai 2004 privind condiţiile detaliate referitoare la cursurile instituite pentru asistenţii medicali şi moaşele, titulari ai unui certificat de studii liceale (examen final - matura) şi absolvenţi ai unui liceu sanitar sau ai unor şcoli profesionale sanitare care formează asistenţi medicali şi moaşe, publicat în Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 13 mai 2004, nr. 110, poz. 1170, cu scopul de a verifica dacă deţinătorul acestui titlu de calificare posedă cunoştinţe şi competenţe de un nivel comparabil cu nivelul celor ale asistenţilor medicali titulari ai diplomei prevăzute pentru Polonia în anexa nr. 8.VII. Drepturi câştigate specifice moaşelor  +  Articolul 36În cazul titlurilor oficiale de calificare de moaşă eliberate de statele membre persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), care îndeplinesc toate cerinţele minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, dar care, potrivit prevederilor art. 17, sunt recunoscute numai în cazul în care sunt însoţite de certificatul de practică profesională prevăzut la art. 17 alin. (3), se recunosc, ca dovadă suficientă, titlurile de calificare de moaşă eliberate de respectivele state înainte de data de referinţă prevăzută în anexa nr. 9, însoţite de un certificat care atestă că titularii s-au consacrat în mod efectiv şi legal activităţilor în cauză pe o perioadă de cel puţin 2 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.  +  Articolul 37Prevederile art. 36 se aplică şi persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) ale căror titluri oficiale de calificare de moaşă atestă o formare dobândită pe teritoriul fostei Republici Democrate Germania şi care îndeplineşte toate cerinţele minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, dar, potrivit prevederilor art. 17, sunt recunoscute numai în cazul în care sunt însoţite de certificatul de practică profesională prevăzut la art. 17 alin. (3), în cazul în care aceste titluri atestă o formare începută înainte de data de 3 octombrie 1990.  +  Articolul 38Titlurile oficiale de calificare de moaşă eliberate persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) de Polonia înaintea datei de 1 mai 2004 ori care atestă o formare de moaşă începută în Polonia anterior acestei date şi care nu întrunesc cerinţele minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale se recunosc dacă sunt însoţite de un certificat prin care se atestă că posesorii au exercitat efectiv şi legal în Polonia activităţile de moaşă pe o durată după cum urmează: a) minimum 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului, pentru posesorii titlului de calificare de moaşă de nivel de învăţământ superior de scurtă durată - dyplom licencjata poloznictwa; b) minimum 5 ani consecutivi în decursul ultimilor 7 ani care precedă data eliberării certificatului, pentru posesorii titlului de calificare de moaşă care atestă studii efectuate într-o şcoală postliceală profesională sanitară - dyplom poloznej.  +  Articolul 39Se recunosc titlurile oficiale de calificare de moaşă eliberate de Polonia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), care certifică o formare încheiată înainte de data de 1 mai 2004 şi care nu îndeplineşte cerinţele minime prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, atestată de o diplomă de absolvire de învăţământ superior de scurtă durată, obţinută pe baza unui program special de revalorizare prevăzut la art. 11 din Legea din 20 aprilie 2004 de modificare a Legii privind profesiile de asistent medical şi de moaşă şi privind alte acte juridice, publicată în Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 30 aprilie 2004, nr. 92, poz. 885, şi în Regulamentul Ministerului Sănătăţii din 11 mai 2004 privind condiţiile detaliate referitoare la cursurile instituite pentru asistenţii medicali şi moaşele, titulari ai unui certificat de studii liceale (examen final - matura) şi absolvenţi ai unui liceu sanitar sau ai unor şcoli profesionale sanitare care formează asistenţi medicali şi moaşe, publicat în Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 13 mai 2004, nr. 110, poz. 1170, cu scopul de a verifica dacă deţinătorul acestui titlu de calificare posedă cunoştinţe şi competenţe de un nivel comparabil cu nivelul celor ale moaşelor posesoare a diplomei prevăzute pentru Polonia la anexa nr. 9.  +  Secţiunea a 2-a Excepţii în cazul cărora se aplică principiile Regimului general de recunoaştere a calificărilor profesionaleI. Domeniu de aplicare  +  Articolul 40 (1) Regimul general de recunoaştere a calificărilor profesionale prevăzut de Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, asistenţilor medicali generalişti şi moaşelor, care, dintr-un motiv special şi excepţional, la data solicitării recunoaşterii calificării, nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 13-39. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt următoarele: a) medicii care au o formare de bază, medicii specialişti, medicii dentişti, medicii dentişti specialişti, farmaciştii, asistenţii medicali generalişti şi moaşele, în cazul în care persoana respectivă nu îndeplineşte condiţiile de practică profesională efectivă şi legală prevăzute la art. 19, 21-25, 27-29 şi 31-39; b) medicii, medicii dentişti, farmaciştii, asistenţii medicali şi moaşele care deţin un titlu de calificare de specialist dobândit ulterior formării care conduce la obţinerea unui titlu prevăzut în anexele nr. 1, 5 şi 7-9; regimul general de recunoaştere a calificărilor profesionale se aplică fără a se aduce atingere prevederilor art. 13 alin. (1)-(3), precum şi ale art. 19, 21-25 şi 27-29 şi exclusiv în scopul recunoaşterii specializării în cauză; c) asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali specializaţi care deţin un titlu de calificare de specialist dobândit ulterior formării care conduce la obţinerea unui titlu prevăzut în anexa nr. 8, în cazul în care persoana respectivă solicită recunoaşterea profesională în România, unde activităţile profesionale în cauză sunt exercitate de asistenţi medicali specializaţi fără formare profesională de asistent medical generalist; d) asistenţii medicali specializaţi fără formare profesională de asistent medical generalist, în cazul în care persoana respectivă solicită recunoaşterea profesională în România, unde activităţile profesionale în cauză sunt exercitate de asistenţi medicali generalişti, de asistenţi medicali specializaţi fără formare profesională de asistent medical generalist sau de asistenţi medicali specializaţi care deţin un titlu de calificare de specialist dobândit ulterior formării care conduce la obţinerea unui titlu prevăzut în anexa nr. 8; e) persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3.II. Măsuri compensatorii  +  Articolul 41În condiţiile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare, au posibilitatea să aleagă între un stagiu de adaptare şi o probă de aptitudini persoanele care se află în următoarele situaţii: a) asistenţii medicali, moaşele şi farmaciştii care deţin un titlu de calificare de specialist dobândit ulterior formării care conduce la obţinerea unui titlu prevăzut în anexele nr. 7-9; b) asistenţii medicali generalişti, asistenţii medicali specializaţi care deţin un titlu de calificare de specialist dobândit ulterior formării care conduce la obţinerea unui titlu prevăzut în anexa nr. 8, precum şi asistenţii medicali specializaţi fără formare profesională de asistent medical generalist, în cazul în care activităţile profesionale în cauză sunt exercitate în România de asistenţi medicali specializaţi fără formare profesională de asistent medical generalist.  +  Articolul 42Prin derogare de la posibilitatea acordată solicitantului de a alege una dintre măsurile compensatorii prevăzute la art. 41, trebuie să susţină o probă de aptitudini persoanele care se află în următoarele situaţii: a) medicii care au o formare de bază, medicii specialişti, medicii dentişti, medicii dentişti specialişti, farmaciştii, asistenţii medicali generalişti şi moaşele, în cazul în care persoana respectivă nu îndeplineşte condiţiile de practică profesională efectivă şi legală prevăzute la art. 19, 21-25, 27-29 şi 31-39; b) medicii şi medicii dentişti care deţin un titlu de calificare de specialist dobândit ulterior formării care conduce la obţinerea unui titlu prevăzut în anexele nr. 1 şi 5; c) asistenţii medicali specializaţi fără formare profesională de asistent medical generalist, în cazul în care activităţile profesionale în cauză sunt exercitate în România de asistenţi medicali generalişti sau de asistenţi medicali specializaţi care deţin un titlu de calificare de specialist dobândit ulterior formării care conduce la obţinerea unui titlu prevăzut în anexa nr. 8; d) persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3.  +  Articolul 43Metodologia de organizare şi desfăşurare a stagiului de adaptare şi a probei de aptitudini, inclusiv statutul persoanei care urmează măsura compensatorie, se stabilesc, în conformitate cu normele Uniunii Europene, de Ministerul Sănătăţii Publice cu avizul Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentişti din România, Colegiului Farmaciştilor din România şi, respectiv, al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice.  +  Articolul 44În cazul în care calificarea profesională a solicitantului aflat în situaţiile prevăzute la art. 41 şi 42 întruneşte criteriile stabilite prin platforme comune adoptate în vederea facilitării recunoaşterii mutuale a calificărilor profesionale, măsura compensatorie nu se aplică.  +  Capitolul III Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 45Recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare de medic, de medic specialist, de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de statele membre ale Uniunii Europene, de statele aparţinând Spaţiului Economic European, precum şi de Confederaţia Elveţiană, se efectuează indiferent dacă formarea a fost dobândită în totalitate sau în parte pe teritoriul acestor state.  +  Articolul 46În cazul în care titlurile oficiale de calificare de medic, medic specialist, medic dentist, medic dentist specialist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), nu îndeplinesc cerinţele prevăzute de prezenta hotărâre pentru a fi recunoscute, autorităţile competente române vor analiza cunoştinţele de specialitate şi competenţele atestate de aceste titluri, precum şi experienţa solicitantului, comparativ cu cerinţele de calificare şi cunoştinţe prevăzute de legea română.  +  Articolul 47 (1) În cazurile în care nu se poate face dovada experienţei profesionale de 3 ani, prevăzută la art. 3, titlurile oficiale de calificare de medic, de medic specialist, de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, obţinute în afara graniţelor statelor membre ale Uniunii Europene, ale celorlalte state ale Spaţiului Economic European şi ale Confederaţiei Elveţiene şi recunoscute de unul dintre aceste state, sunt analizate de autorităţile competente române, pe baza copiilor documentelor respective autentificate legal. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), se analizează şi formarea complementară şi/sau experienţa profesională însuşită de către cel interesat într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană ori în afara graniţelor acestora. (3) Dacă în urma analizei comparative se constată că abilităţile şi cunoştinţele atestate de aceste titluri corespund numai parţial cerinţelor de calificare şi cunoştinţelor prevăzute de legea română, autorităţile competente române pot solicita persoanei interesate să facă dovada îndeplinirii tuturor acestor cerinţe.  +  Articolul 48 (1) În termen de o lună de la primirea cererii de recunoaştere a calificării şi de autorizare a exercitării profesiei, Ministerul Sănătăţii Publice confirmă primirea şi, după caz, înştiinţează solicitantul cu privire la documentele necesare completării dosarului. (2) Procedura de examinare a cererilor de recunoaştere a calificării şi de autorizare a exercitării profesiei se finalizează în termen de 3 luni de la depunerea dosarului complet de către solicitant. Termenul poate fi extins cu o lună în cazurile prevăzute la art. 40-44.  +  Articolul 49 (1) Decizia de respingere a cererii de recunoaştere a calificării şi de autorizare a exercitării profesiei, în baza prezentei hotărâri, va cuprinde motivele întemeiate care au dus la respingere. (2) Deciziile autorităţilor competente române cu privire la recunoaşterea calificărilor prevăzute de prezenta hotărâre pot fi contestate la instanţele de contencios administrativ. (3) Nesoluţionarea cererilor de recunoaştere a calificării şi de autorizare a exercitării profesiei în termenele prevăzute de lege poate fi atacată în instanţele de contencios administrativ.  +  Articolul 50În cazul unor îndoieli justificate, autorităţile competente române pot solicita autorităţilor competente ale statului membru emitent confirmarea autenticităţii certificatelor şi a titlurilor oficiale de calificare eliberate, precum şi, după caz, confirmarea faptului că beneficiarul îndeplineşte, în ceea ce priveşte profesiile de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, condiţiile minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale.  +  Articolul 51În cazul unor îndoieli justificate privind un titlu oficial de calificare, definit conform prevederilor art. 2 lit. b), eliberat de o autoritate competentă a unui stat membru, titlu care include o formare urmată în totalitate sau parţial într-o instituţie legal stabilită pe teritoriul unui alt stat membru, autorităţile competente române au dreptul să verifice la organismul competent al statului membru de origine în care a fost eliberat titlul de calificare: a) dacă formarea asigurată de instituţia în cauză a fost certificată în mod oficial de instituţia de învăţământ situată în statul membru de origine în care a fost eliberat titlul de calificare; b) dacă titlul oficial de calificare eliberat este acelaşi cu cel care ar fi fost eliberat în cazul în care formarea ar fi fost dobândită în totalitate în statul membru de origine în care a fost eliberat titlul de calificare; şi c) dacă titlul oficial de calificare eliberat conferă aceleaşi drepturi de acces la profesie pe teritoriul statului membru de origine în care a fost eliberat titlul de calificare.  +  Articolul 52Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 53Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 54 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 970/2004 privind regimul calificărilor în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă, dobândite în afara graniţelor României, nu se mai aplică cu privire la statele membre ale Uniunii Europene şi statele aparţinând Spaţiului Economic European. (2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică cu privire la Confederaţia Elveţiană de la data la care va intra în vigoare decizia prin care se introduce Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale în Acordul dintre Confederaţia Elveţiană, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, cu privire la libera circulaţie a persoanelor. (3) Până la data la care se face referire la alin. (2) se aplică pentru Confederaţia Elveţiană prevederile Hotărârii Guvernului nr. 970/2004. (4) La data introducerii Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale în Acordul dintre Confederaţia Elveţiană, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, cu privire la libera circulaţie a persoanelor, prezenta hotărâre se completează în mod corespunzător.  +  Articolul 55Hotărârea Guvernului nr. 970/2004 privind regimul calificărilor în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă, dobândite în afara graniţelor României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 şi 710 bis din 5 august 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, posesori ai unei diplome, certificat sau ai unui alt titlu de medic prevăzut în anexa nr. 1, care doresc să obţină în România una dintre specialităţile prevăzute de Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, care nu este prevăzută în anexa nr. 3 sau nu este prevăzută pentru statul membru de origine ori de provenienţă al solicitantului în anexa nr. 3, vor îndeplini condiţiile de formare prevăzute de normele în vigoare pentru specialitatea respectivă. (2) Evaluarea pregătirii profesionale a persoanelor prevăzute la alin. (1) se face pe baza documentelor din care rezultă: a) perioadele de formare atestate de diplome, certificate sau alte titluri de formare eliberate de statul membru de origine sau de provenienţă. Acestea se recunosc ca stagii de pregătire în specialitate dacă corespund celor prevăzute de legislaţia română în vigoare pentru specialitatea respectivă; b) experienţa profesională însuşită de solicitant; c) pregătirea complementară şi formarea medicală continuă a acestuia. (3) În termen de 4 luni de la depunerea dosarului complet de către cel interesat, Ministerul Sănătăţii Publice informează solicitanţii cu privire la durata şi conţinutul perioadei de pregătire complementară în specialitate, care urmează a fi efectuată. (4) Pregătirea complementară în specialitate se efectuează în unităţi sanitare acreditate în care se desfăşoară învăţământ postuniversitar medical şi sub îndrumarea unui coordonator de rezidenţiat în specialitatea respectivă. (5) Medicul aflat în pregătire complementară are atribuţiile medicului rezident şi poate beneficia, pentru această perioadă, de contract individual de muncă pe durată determinată. (6) Recunoaşterea calificării de medic specialist se face prin ordin al ministrului sănătăţii publice, pe baza evaluării formării însuşite de medic pe perioada de pregătire complementară în specialitate, efectuată de către coordonatorul de rezidenţiat în specialitatea în care s-a făcut pregătirea, şi a evaluării efectuate conform prevederilor alin. (2)."2. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) Cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, posesori ai unei diplome, certificat sau ai altui titlu de medic dentist, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană, conform normelor Uniunii Europene, care doresc să obţină în România certificatul de medic dentist specialist ce atestă o specializare în domeniul medicinei dentare, prevăzută de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, titlul de medic dentist specialist care nu se eliberează în statul membru de origine sau de provenienţă al solicitanţilor vor îndeplini condiţiile de formare prevăzute de normele în vigoare pentru specialitatea respectivă. (2) Evaluarea pregătirii profesionale a solicitanţilor se face pe baza perioadelor de formare atestate de diplome, certificate sau de alte titluri de formare eliberate de statul membru de origine sau de provenienţă, dacă aceste perioade corespund celor prevăzute de normele româneşti în vigoare pentru specialitatea respectivă. În aceste situaţii se vor lua în considerare şi experienţa profesională, formarea complementară şi formarea continuă a solicitantului în domeniul medicinei dentare. (3) În urma evaluării efectuate pe baza diplomelor, certificatelor şi titlurilor prezentate de către solicitant şi luând în considerare experienţa profesională, formarea complementară şi formarea continuă a acestuia în domeniul medicinei dentare, Ministerul Sănătăţii Publice informează solicitantul cu privire la durata şi conţinutul perioadei de pregătire complementară în specialitate ce urmează a fi efectuată. (4) Decizia autorităţilor competente române în aceste situaţii este adusă la cunoştinţa solicitantului în termen de 4 luni de la depunerea dosarului complet de cel interesat. (5) Pregătirea complementară în specialitate se efectuează în unităţi sanitare acreditate în care se desfăşoară învăţământ postuniversitar medico-dentar şi sub îndrumarea unui coordonator de rezidenţiat în specialitatea respectivă. (6) Medicul dentist aflat în pregătire complementară are atribuţiile medicului dentist rezident şi poate beneficia pe această perioadă de contract individual de muncă pe durată determinată. (7) Recunoaşterea calificării de medic dentist specialist se face prin ordin al ministrului sănătăţii publice, pe baza evaluării formării însuşite de medicul dentist pe perioada de pregătire complementară în specialitate, efectuată de către coordonatorul de rezidenţiat în specialitatea medico-dentară în care s-a făcut pregătirea, şi a evaluării efectuate conform prevederilor alin. (2)."3. După alineatul (2) al articolului 52 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Data de implementare a Directivei nr. 85/432/CEE în Confederaţia Elveţiană este 1 iunie 2002."4. După articolul 64 se introduce un nou articol, articolul 64^1, cu următorul cuprins:"Art. 64^1. - Data de implementare a Directivei nr. 77/453/CEE în Confederaţia Elveţiană este 1 iunie 2002."5. După articolul 77 se introduce un nou articol, articolul 77^1, cu următorul cuprins:"Art. 77^1. - Data de implementare a Directivei nr. 80/154/CEE şi a Directivei nr. 80/155/CEE în Confederaţia Elveţiană este 1 iunie 2002."6. Anexele nr. 1-8 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2004 se înlocuiesc cu anexele nr. 10-17 la prezenta hotărâre.*Prezenta hotărâre transpune integral prevederile referitoare la recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi, respectiv, moaşă, cuprinse în Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 255 din 30 septembrie 2005, precum şi prevederile Directivei 2006/100/CE pentru adaptarea unor directive din domeniul liberei circulaţii a persoanelor, având în vedere aderarea Bulgariei şi a României, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 363 din 20 decembrie 2006.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Cristian Mihai AdomniţeiDepartamentul pentru Afaceri Europene,Adrian Ciocănea,secretar de statBucureşti, 17 octombrie 2007.Nr. 1.282.  +  Anexa 1Titluri de calificare care atestă formarea de bază în medicină
    ŢaraTitlul de calificareOrganismul care eliberează titlul de calificareCertificatul care însoţeşte titlul de calificareData de referinţă
    Belgie/Belgique/ BelgienDiploma van arts/Diplome de docteur en medecine- Les universites/ De universiteiten   20 decembrie 1976
        - LE Jury competent d'enseignement de la Communaute francaise/ De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap    
    Bulgaria   1 ianuarie 2007
    Ceska republikaDiplom o ukonceni studia ve studijnim programu v vseobecne lekarstvi (doktor mediciny, MUDr.)Lekarska fakulta univerzity Ceske republice- Vysvedceni o statni rigorozni zkousce1 mai 2004
    DanmarkBevis for bestaet laegevidenska belig embedseksamenMedicinsk universitetsfakultet- Autorisation som laege, udstedt af Sundhedsstyrelsen og20 decembrie 1976
          - Tilladelse til selvstaendigt virke som laege (dokumentation for gennemfort praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen  
    Deutschland- Zeugnis uber die Arztliche PrufungZustandige Behorden   20 decembrie 1976
      - Zeugnis uber die Arztliche Staatsprufung und Zeugnis uber die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch fur den Abschluss der arztlichen Ausbildung vorgesehen war      
    EestiDiplom arstiteaduse oppekava labimise kohtaTartu Ulikool   1 mai 2004
    Grecia   1 ianuarie 1981
    EspanaTitulo de Licenciado en Medicina y Cirugia- Ministerio de Educacion y Cultura - El rector de una Universidad   1 ianuarie 1986
    FranceDiplome d'Etat de docteur en medecineUniversites   20 decembrie 1976
    IrelandPrimary qualificationCompetent examining bodyCertificate of experience20 decembrie 1976
    ItaliaDiploma di laurea in medicina e chirurgiaUniversitaDiploma di abilitazione all' esercizio della medicina e chirurgia20 decembrie 1976
    Cipru   1 mai 2004
    Latvijaarsta diplomsUniversitates tipa augstskola   1 mai 2004
    LietuvaAukstojo mokslo diplomas, nurodantis suteikta gydytojo kvalifikacijaUniversitetasInternaturos pazymejimas, nurodantis suteikta medicinos gydytojo profesine kvalifikacija1 mai 2004
    LuxembourgDiplome d'Etat de docteur en medecine, chirurgie et accouchementsJury d'examen d'EtatCertificat de stage20 decembrie 1976
    MagyarorszagAltalanos orvos oklevel (doctor medicinae univer- sae, rov.: dr. med. univ.)Egyetem   1 mai 2004
    MaltaLawrja ta' Tabib tal-Medi- cina u l-KirurgijaUniversita─ ta' MaltaCertifikat ta' registrazzjoni mahrug mill-Kunsill Mediku1 mai 2004
    NederlandGetuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamenFaculteit Geneeskunde   20 decembrie 1976
    Osterreich1. Urkunde uber die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr. med. univ.)1. Medizinische Fakultat einer Universitat   1 ianuarie 1994
      2. Diplom uber die spezifische Ausbildung zum Arzt fur Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom2. Osterreichische Arztekammer    
    PolskaDyplom ukonczenia studiow wyzszych na kierunku lekarskim z tytulem "lekarza"1. Akademia MedycznaLekarski Egzamin Panstwowy1 mai 2004
      2. Uniwersytet Medyczny    
      3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellonskiego    
    PortugalCarta de Curso de licenciatura em medicinaUniversidadesDiploma comprovativo da conclusao do internato geral emitido pelo Ministerio da Saude1 ianuarie 1986
    SlovenijaDiploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor medicine/doktorica medicine"Univerza   1 mai 2004
    SlovenskoVysokoskolsky diplom o udeleni akademickeho titulu "doktor mediciny" ("MUDr.")Vysoka skola   1 mai 2004
    Suomi/FinlandLaaketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiatexamen- Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitetTodistus laakarin perusterveydenhuollon1 ianuarie 1994
      - Kuopion yliopistolisakoulutuksesta/  
        - Oulun yliopistoExamenbevis om  
        - Tampereen yliopistotillaggsutbildning for lakare  
        - Turun yliopistoinom primarvarden  
    SverigeLakarexamenUniversitetBevis om praktisk utbildning som utfardas av Socialstyrelsen1 ianuarie 1994
    United KingdomPrimary qualificationCompetent examining bodyCertificate of experience20 decembrie 1976
    IslandLaekningaleyfiHeilbrigois-og tryggingamalaraouneyti   1 ianuarie 1994
    LiechtensteinDiplomele, certificatele şi titlurile eliberate de un alt stat membru şi listate în această anexă   Certificat de stagiu eliberat de autorităţile competente1 mai 1995
    NorgeVitnemal for fullfort grad candidata/candidat us medicinae, short form: cand. med.Medisinsk universitetsfakultetBekreftelse pa praktisk tjeneste som lege utstedt av kompetent offentlig myndighet1 ianuarie 1994
   +  Anexa 2Titluri de calificare de medic specialist
    ŢaraTitlul de calificareOrganismul care eliberează titlul de calificareData de referinţă
    Belgie/Belgique/ BelgienBijzondere beroepstitel van geneesheer- specialist/Titre professionnel particulier de medecin specialisteMinister bevoegd voor Volksgezondheid/ Ministre de la Sante publique20 decembrie 1976
    Bulgaria1 ianuarie 2007
    Ceska republikaDiplom o specializaciMinisterstvo zdravotnictvi1 mai 2004
    DanmarkBevis for tilladelse til at betegne sig som speciallaegeSundhedsstyrelsen20 decembrie 1976
    DeutschlandFacharztliche AnerkennungLandesarztekammer20 decembrie 1976
    EestiResidentuuri loputunnistus eriarstiabi erialalTartu Ulikool1 mai 2004
    Grecia1 ianuarie 1981
    EspanaTitulo de EspecialistaMinisterio de Educacion y Cultura1 ianuarie 1986
    France1. Certificat d'etudes speciales de medecine1. Universites20 decembrie 1976
      2. Attestation de medecin specialiste qualifie2. Conseil de l'Ordre des medecins  
      3. Certificat d'etudes speciales de medecine3. Universites  
      4. Diplome d'etudes specialisees ou specialisation complementaire qualifiante de medecine4. Universites  
    IrelandCertificate of Specialist doctorCompetent authority20 decembrie 1976
    ItaliaDiploma di medico specialistaUniversita20 decembrie 1976
    Cipru1 mai 2004
    Latvija"Sertifikats" - kompetentu iestazu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokartojusi sertifikacijas eksamenu specialitateLatvijas Arstu biedriba Latvijas Arstniecibas personu profesionalo organizaciju savieniba1 mai 2004
    LietuvaRezidenturos pazymejimas, nurodantis suteikta gydytojo specialisto profesine kvalifikacijaUniversitetas1 mai 2004
    LuxembourgCertificat de medecin specialisteMinistre de la Sante publique20 decembrie 1976
    MagyarorszagSzakorvosi bizonyitvanyAz Egeszsegugyi, Szocialis es Csaladugyi Miniszterium illetekes testulete1 mai 2004
    MaltaCertifikat ta' Specjalista MedikuKumitat ta' Approvazzjoni dwar Specjalisti1 mai 2004
    NederlandBewijs van inschrijving in een Specialistenregister- Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst20 decembrie 1976
        - Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst  
    OsterreichFacharztdiplomOsterreichische Arztekammer1 ianuarie 1994
    PolskaDyplom uzyskania tytulu specjalistyCentrum Egzaminow Medycznych1 mai 2004
    Portugal1. Grau de assistente1. Ministerio da Saude1 ianuarie 1986
      2. Titulo de especialista2. Ordem dos Medicos  
    SlovenijaPotrdilo o opravljenem specialisticnem1. Ministrstvo za zdravje1 mai 2004
      izpitu2. Zdravniska zbornica Slovenije  
    SlovenskoDiplom o specializaciiSlovenska zdravotnicka univerzita1 mai 2004
    Suomi/FinlandErikoislaakarin tutkinto/Speciallakarexamen1. Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet1 ianuarie 1994
        2. Kuopion yliopisto  
        3. Oulun yliopisto  
        4. Tampereen yliopisto  
        5. Turun yliopisto  
    SverigeBevis om specialkompetens som lakare, utfardat av SocialstyrelsenSocialstyrelsen1 ianuarie 1994
    United KingdomCertificate of Completion of specialist trainingCompetent authority20 decembrie 1976
    IslandSerfraeoileyfiHeilbrigois- og tryggingamalaraouneyti1 ianuarie 1994
    LiechtensteinDiplomele, certificatele şi titlurile eliberate de un alt stat membru şi listate în această anexă, însoţite de certificatul de stagiu eliberat de autorităţile competente.Autorităţi competente1 mai 1995
    NorgeSpesialistgodkjenningDen norske laegeforening ihht. delegert myndighet1 ianuarie 1994
   +  Anexa 3Denumirile specializărilor medicale în statele membre ale Uniunii Europene
    ŢaraAnestezie şi terapie intensivăChirurgie generală
    Durata minimă de formare: 3 aniDurata minimă de formare: 5 ani
    DenumireaDenumirea
    Belgique/Belgie/BelgienAnesthesie-reanimation/Anesthesie reanimatieChirurgie/Heelkunde
    Bulgaria
    Ceska republikaAnesteziologie a resuscitaceChirurgie
    DanmarkAnaestesiologiKirurgi elsler kirurgiske sygdomme
    DeutschlandAnasthesiologie(Allgemeine) Chirurgie
    EestiAnestesioloogiaUldkirurgia
    Grecia
    EspanaAnestesiologia y ReanimacionCirugia general y del aparato digestivo
    FranceAnesthesiologie-Reanimation chirurgicaleChirurgie generale
    IrelandAnaesthesiaGeneral surgery
    ItaliaAnestesia e rianimazioneChirurgia generale
    Cipru
    LatvijaAnesteziologija un reanimatologijaKirurgija
    LietuvaAnesteziologija reanimatologijaChirurgija
    LuxembourgAnesthesie-reanimationChirurgie generale
    MagyarorszagAneszteziologia es intenziv terapiaSebeszet
    MaltaAnestezija u Kura IntensivaKirurgija Generali
    NederlandAnesthesiologieHeelkunde
    OsterreichAnasthesiologie und IntensivmedizinChirurgie
    PolskaAnestezjologia i intensywna terapiaChirurgia ogolna
    PortugalAnestesiologiaCirurgia geral
    SlovenijaAnesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicinaSplosna kirurgija
    SlovenskoAnesteziologia a intenzivna medicinaChirurgia
    Suomi/FinlandAnestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvardYleiskirurgia/Allman kirurgi
    SverigeAnestesi och intensivvardKirurgi
    United KingdomAnaestheticsGeneral surgery
    Island- Svaefinga- og gjorgaeslulaeknisfraeoiSkurolaekningar
    LiechtensteinAnasthesiologieChirurgie
    NorgeAnestesiologiGenerell kirurgi
    ŢaraNeurochirurgieObstetrică-ginecologie
    Durata minimă de formare: 5 aniDurata minimă de formare: 5 ani
    DenumireaDenumirea
    Belgique/Belgie/BelgienNeurochirurgieGynecologie - obstetrique/ Gynaecologie en verloskunde
    Bulgaria
    Ceska republikaNeurochirurgieGynekologie a porodnictvi
    DanmarkNeurokirurgi eller kirurgiske nervesygdommeGynaekologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fodselshjaelp
    DeutschlandNeurochirurgieFrauenheilkunde und Geburtshilfe
    EestiNeurokirurgiaSunnitusabi ja gunekoloogia
    Grecia
    EspanaNeurocirugiaObstetricia y ginecologia
    FranceNeurochirurgieGynecologie - obstetrique
    IrelandNeurosurgeryObstetrics and gynaecology
    ItaliaNeurochirurgiaGinecologia e ostetricia
    Cipru
    LatvijaNeirokirurgijaGinekologija un dzemdnieciba
    LietuvaNeurochirurgijaAkuserija ginekologija
    LuxembourgNeurochirurgieGynecologie - obstetrique
    MagyarorszagIdegsebeszetSzuleszet-nogyogyaszat
    MaltaNewrokirurgijaOstetricja u Ginekologija
    NederlandNeurochirurgieVerloskunde en gynaecologie
    OsterreichNeurochirurgieFrauenheilkunde und Geburtshilfe
    PolskaNeurochirurgiaPoloznictwo i ginekologia
    PortugalNeurocirurgiaGinecologia e obstetricia
    SlovenijaNevrokirurgijaGinekologija in porodnistvo
    SlovenskoNeurochirurgiaGynekologia a porodnictvo
    Suomi/FinlandNeurokirurgia/NeurokirurgiNaistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och forlossningar
    SverigeNeurokirurgiObstetrik och gynekologi
    United KingdomNeurosurgeryObstetrics and gynaecology
    IslandTaugaskurolaekningarFaeoingar- og kvenlaekningar
    LiechtensteinNeurochirurgieGynakologie und Geburtshilfe
    NorgeNevrokirurgiFodselshjelp og kvinnesykdommer
    ŢaraMedicină internăOftalmologie
    Durata minimă de formare: 5 aniDurata minimă de formare: 3 ani
    DenumireaDenumirea
    Belgique/Belgie/BelgienMedecine interne/Inwendige geneeskundeOphtalmologie/Oftalmologie
    Bulgaria
    Ceska republikaVnitrni lekarstviOftalmologie
    DanmarkIntern medicinOftalmologi eller ojensygdomme
    DeutschlandInnere MedizinAugenheilkunde
    EestiSisehaigusedOftalmoloogia
    Grecia
    EspanaMedicina internaOftalmologia
    FranceMedecine interneOphtalmologie
    IrelandGeneral medicineOphthalmic surgery
    ItaliaMedicina internaOftalmologia
    Cipru
    LatvijaInterna medicinaOftalmologija
    LietuvaVidaus ligosOftalmologija
    LuxembourgMedecine interneOphtalmologie
    MagyarorszagBelgyogyaszatSzemeszet
    MaltaMedicina InternaOftalmologija
    NederlandInterne geneeskundeOogheelkunde
    OsterreichInnere MedizinAugenheilkunde und Optometrie
    PolskaChoroby wewnetrzneOkulistyka
    PortugalMedicina internaOftalmologia
    SlovenijaInterna medicinaOftalmologija
    SlovenskoVnutorne lekarstvoOftalmologia
    Suomi/FinlandSisataudit/Inre medicinSilmataudit/Ogonsjukdomar
    SverigeInternmedicinOgonsjukdomar (oftalmologi)
    United KingdomGeneral (internal) medicineOphthalmology
    IslandLyflaekningarAugnlaekningar
    LiechtensteinInnere MedizinAugenheilkunde
    NorgeIndremedisinOyesykdommer
    ŢaraOtorinolaringologiePediatrie
    Durata minimă de formare: 3 aniDurata minimă de formare: 4 ani
    DenumireaDenumirea
    Belgique/Belgie/BelgienOto-rhino-laryngologie/OtorhinolaryngologiePediatrie/Pediatrie
    Bulgaria
    Ceska republikaOtorinolaryngologieDetske lekarstvi
    DanmarkOto-rhino-laryngologi eller ore-naese-halssygdommePaediatri eller sygdomme hos born
    DeutschlandHals-Nasen-OhrenheilkundeKinder- und Jugendmedizin
    EestiOtorinolarungoloogiaPediaatria
    Grecia
    EspanaOtorrinolaringologiaPediatria y sus areas especificas
    FranceOto-rhino-laryngologiePediatrie
    IrelandOtolaryngologyPaediatrics
    ItaliaOtorinolaringoiatriaPediatria
    Cipru
    LatvijaOtolaringologijaPediatrija
    LietuvaOtorinolaringologijaVaiku ligos
    LuxembourgOto-rhino-laryngologiePediatrie
    MagyarorszagFul-orr-gegegyogyaszatCsecsemo- es gyermekgyogyaszat
    MaltaOtorinolaringologijaPedjatrija
    NederlandKeel-, neus- en oorheelkundeKindergeneeskunde
    OsterreichHals-, Nasen- und OhrenkrankheitenKinder- und Jugendheilkunde
    PolskaOtorynolaryngologiaPediatria
    PortugalOtorrinolaringologiaPediatria
    SlovenijaOtorinolaringologijaPediatrija
    SlovenskoOtorinolaryngologiaPediatria
    Suomi/FinlandKorva-, nena- ja kurkkutaudit/Oron-, nas- och halssjukdomarLastentaudit/Barnsjukdomar
    SverigeOron-, nas- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)Barn- och ungdomsmedicin
    United KingdomOtolaryngologyPaediatrics
    IslandHals-, nef- og eyrnalaekningarBarnalaekningar
    LiechtensteinHals-, Nasen- und OhrenkrankheitenKinderheilkunde
    NorgeOre-nese-halssykdommerBarnesykdommer
    ŢaraPneumologieUrologie
    Durata minimă de formare: 4 aniDurata minimă de formare: 5 ani
    DenumireaDenumirea
    Belgique/Belgie/BelgienPneumologieUrologie
    Bulgaria
    Ceska republikaTuberkuloza a respiracni nemociUrologie
    DanmarkMedicinske lungesygdommeUrologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme
    DeutschlandPneumologieUrologie
    EestiPulmonoloogiaUroloogia
    Grecia
    EspanaNeumologiaUrologia
    FrancePneumologieUrologie
    IrelandRespiratory medicineUrology
    ItaliaMalattie dell'apparato respiratorioUrologia
    Cipru
    LatvijaFtiziopneimonologijaUrologija
    LietuvaPulmonologijaUrologija
    LuxembourgPneumologieUrologie
    MagyarorszagTudogyogyaszatUrologia
    MaltaMedicina RespiratorjaUrologija
    NederlandLongziekten en tuberculoseUrologie
    OsterreichLungenkrankheitenUrologie
    PolskaChoroby plucUrologia
    PortugalPneumologiaUrologia
    SlovenijaPnevmologijaUrologija
    SlovenskoPneumologia a ftizeologiaUrologia
    Suomi/FinlandKeuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologiUrologia/Urologi
    SverigeLungsjukdomar (pneumologi)Urologi
    United KingdomRespiratory medicineUrology
    IslandLungnalaekningarpvagfaeraskurolaekningar
    LiechtensteinPneumologieUrologie
    NorgeLungesykdommerUrologi
    ŢaraOrtopedieAnatomie patologică
    Durata minimă de formare: 5 aniDurata minimă de formare: 4 ani
    DenumireaDenumirea
    Belgique/Belgie/BelgienChirurgie orthopedique/Orthopedische heelkundeAnatomie pathologique/ Pathologische anatomie
    Bulgaria
    Ceska republikaOrtopediePatologicka anatomie
    DanmarkOrtopaedisk kirurgiPatologisk anatomi eller vaevs- og celleundersogelser
    DeutschlandOrthopadie (und Unfallchirurgie)Pathologie
    EestiOrtopeediaPatoloogia
    Grecia
    EspanaCirugia ortopedica y traumatologiaAnatomia patologica
    FranceChirurgie orthopedique et traumatologieAnatomie et cytologie pathologiques
    IrelandTrauma and orthopaedic surgeryMorbid anatomy and histopathology
    ItaliaOrtopedia e traumatologiaAnatomia patologica
    Cipru
    LatvijaTraumatologija un ortopedijaPatologija
    LietuvaOrtopedija traumatologijaPatologija
    LuxembourgOrthopedieAnatomie pathologique
    MagyarorszagOrtopediaPatologia
    MaltaKirurgija OrtopedikaIstopatologija
    NederlandOrthopediePathologie
    OsterreichOrthopadie und Orthopadische ChirurgiePathologie
    PolskaOrtopedia i traumatologia narzadu ruchuPatomorfologia
    PortugalOrtopediaAnatomia patologica
    SlovenijaOrtopedska kirurgijaAnatomska patologija in citopatologija
    SlovenskoOrtopediaPatologicka anatomia
    Suomi/FinlandOrtopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologiPatologia/Patologi
    SverigeOrtopediKlinisk patologi
    United KingdomTrauma and orthopaedic surgeryHistopathology surgery
    IslandBaeklunarskurolaekningarVefjameinafraeoi
    LiechtensteinOrthopadische ChirurgiePathologie
    NorgeOrtopedisk kirurgiPatologi
    ŢaraNeurologiePsihiatrie
    Durata minimă de formare: 4 aniDurata minimă de formare: 4 ani
    DenumireaDenumirea
    Belgique/Belgie/BelgienNeurologiePsychiatrie de l'adulte/Volwassen psychiatrie
    Bulgaria
    Ceska republikaNeurologiePsychiatrie
    DanmarkNeurologi eller medicinske nervesygdommePsykiatri
    DeutschlandNeurologiePsychiatrie und Psychotherapie
    EestiNeuroloogiaPsuhhiaatria
    Grecia
    EspanaNeurologiaPsiquiatria
    FranceNeurologiePsychiatrie
    IrelandNeurologyPsychiatry
    ItaliaNeurologiaPsichiatria
    Cipru
    LatvijaNeirologijaPsihiatrija
    LietuvaNeurologijaPsichiatrija
    LuxembourgNeurologiePsychiatrie
    MagyarorszagNeurologiaPszichiatria
    MaltaNewrologijaPsikjatrija
    NederlandNeurologiePsychiatrie
    OsterreichNeurologiePsychiatrie
    PolskaNeurologiaPsychiatria
    PortugalNeurologiaPsiquiatria
    SlovenijaNevrologijaPsihiatrija
    SlovenskoNeurologiaPsychiatria
    Suomi/FinlandNeurologia/NeurologiPsykiatria/Psykiatri
    SverigeNeurologiPsykiatri
    United KingdomNeurologyGeneral psychiatry
    IslandTaugalaekningarGeolaekningar
    LiechtensteinNeurologiePsychiatrie und Psychotherapie
    NorgeNevrologiPsykiatri
    ŢaraRadiologie - imagistică medicalăRadioterapie
    Durata minimă de formare: 4 aniDurata minimă de formare: 4 ani
    DenumireaDenumirea
    Belgique/Belgie/BelgienRadiodiagnostic/Rontgendiag-noseRadiotherapie- oncologie/Radiotherapie-oncologie
    Bulgaria
    Ceska republikaRadiologie a zobrazovaci metodyRadiacni onkologie
    DanmarkDiagnostik radiologi eller rontgenundersogelseOnkologi
    Deutschland(Diagnostische) RadiologieStrahlentherapie
    EestiRadioloogiaOnkoloogia
    Grecia
    EspanaRadiodiagnosticoOncologia radioterapica
    FranceRadiodiagnostic et imagerie medicaleOncologie radiotherapique
    IrelandDiagnostic radiologyRadiation oncology
    ItaliaRadiodiagnosticaRadioterapia
    Cipru
    LatvijaDiagnostiska radiologijaTerapeitiska radiologija
    LietuvaRadiologijaOnkologija radioterapija
    LuxembourgRadiodiagnosticRadiotherapie
    MagyarorszagRadiologiaSugarterapia
    MaltaRadjologijaOnkologija u Radjoterapija
    NederlandRadiologieRadiotherapie
    OsterreichMedizinische Radiologie-DiagnostikStrahlentherapie - Radioonkologie
    PolskaRadiologia i diagnostyka obrazowaRadioterapia onkologiczna
    PortugalRadiodiagnosticoRadioterapia
    SlovenijaRadiologijaRadioterapija in onkologija
    SlovenskoRadiologiaRadiacna onkologia
    Suomi/FinlandRadiologia/RadiologiSyopataudit/Cancersjukdomar
    SverigeMedicinsk radiologiTumorsjukdomar (allman onkologi)
    United KingdomClinical radiologyClinical oncology
    IslandGeislagreining  
    LiechtensteinMedizinische Radiologie/RadiodiagnostikMedizinische Radiologie/Radio-Onkologie
    NorgeRadiologi  
    ŢaraChirurgie plastică - microchirurgie reconstructivăMedicină de laborator Durata minimă de formare: 4 ani
    Durata minimă de formare: 5 ani  
    DenumireaDenumirea
    Belgique/Belgie/BelgienChirurgie plastique, reconstructrice et esthetique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkundeBiologie clinique/Klinische biologie
    Bulgaria
    Ceska republikaPlasticka chirurgie  
    DanmarkPlastikkirurgi  
    DeutschlandPlastische (und Asthetische) Chirurgie  
    EestiPlastika- ja rekonstruktiivkirurgiaLaborimeditsiin
    Grecia
    EspanaCirugia plastica, estetica y reparadoraAnalisis clinicos
    FranceChirurgie plastique, reconstructrice et esthetiqueBiologie medicale
    IrelandPlastic surgery  
    ItaliaChirurgia plastica e ricostruttivaPatologia clinica
    Cipru  
    LatvijaPlastiska kirurgija  
    LietuvaPlastine ir rekonstrukcine chirurgijaLaboratorine medicina
    LuxembourgChirurgie plastiqueBiologie clinique
    MagyarorszagPlasztikai (egesi) sebeszetOrvosi laboratoriumi diagnosztika
    MaltaKirurgija Plastika  
    NederlandPlastische Chirurgie  
    OsterreichPlastische ChirurgieMedizinische Biologie
    PolskaChirurgia plastycznaDiagnostyka laboratoryjna
    PortugalCirurgia plastica e reconstrutivaPatologia clinica
    SlovenijaPlasticna, rekonstrukcijska in estetska kirurgija  
    SlovenskoPlasticka chirurgiaLaboratorna medicina
    Suomi/FinlandPlastiikkakirurgia/Plastikkirurgi  
    SverigePlastikkirurgi  
    United KingdomPlastic surgery  
    IslandLytalaekningar  
    LiechtensteinPlastische- und Wiederherstellungschirurgie  
    NorgePlastikkirurgi  
    ŢaraMicrobiologie - bacteriologieBiochimie
    Durata minimă de formare: 4 aniDurata minimă de formare: 4 ani
    DenumireaDenumirea
    Belgique/Belgie/Belgien    
    Bulgaria
    Ceska republikaLekarska mikrobiologieKlinicka biochemie
    DanmarkKlinisk mikrobiologiKlinisk biokemi
    DeutschlandMikrobiologie (Virologie) und InfektionsepidemiologieLaboratoriumsmedizin
    Eesti    
    Grecia  
    EspanaMicrobiologia y parasitologiaBioquimica clinica
    France    
    IrelandMicrobiologyChemical pathology
    ItaliaMicrobiologia e virologiaBiochimica clinica
    Cipru  
    LatvijaMikrobiologija  
    Lietuva    
    LuxembourgMicrobiologieChimie biologique
    MagyarorszagOrvosi mikrobiologia  
    MaltaMikrobijologijaPatologija Kimika
    NederlandMedische microbiologieKlinische chemie
    OsterreichHygiene und MikrobiologieMedizinische und Chemische Labordiagnostik
    PolskaMikrobiologia lekarska  
    Portugal    
    SlovenijaKlinicna mikrobiologijaMedicinska biokemija
    SlovenskoKlinicka mikrobiologiaKlinicka biochemia
    Suomi/FinlandKliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologiKliininen kemia/Klinisk kemi
    SverigeKlinisk bakteriologiKlinisk kemi
    United KingdomMedical microbiology and virologyChemical pathology
    IslandSyklafraeoiKlinisk lifefnafraeoi
    Liechtenstein    
    NorgeMedisinsk mikrobiologiKlinisk kjemi
    ŢaraImunologieChirurgie toracică
    Durata minimă de formare: 4 aniDurata minimă de formare: 5 ani
    DenumireaDenumirea
    Belgique/Belgie/Belgien   Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax(*)
    Bulgaria
    Ceska republikaAlergologie a klinicka imunologieKardiochirurgie
    DanmarkKlinisk immunologiThoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme
    Deutschland   Thoraxchirurgie
    Eesti   Torakaalkirurgia
    Grecia  
    EspanaImmunologiaCirugia toracica
    France   Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
    IrelandImmunology (clinical and laboratory)Thoracic surgery
    Italia   Chirurgia toracica; Cardiochirurgia
    Cipru
    LatvijaImunologijaTorakala kirurgija
    Lietuva   Krutines chirurgija
    LuxembourgImmunologieChirurgie thoracique
    MagyarorszagAllergologia es klinikai immunologiaMellkassebeszet
    MaltaImmunologijaKirurgija Kardjo-Toracika
    Nederland   Cardio-thoracale chirurgie
    OsterreichImmunologie  
    PolskaImmunologia klinicznaChirurgia klatki piersiowej
    Portugal   Cirurgia cardiotoracica
    Slovenija   Torakalna kirurgija
    SlovenskoKlinicka imunologia a alergologiaHrudnikova chirurgia
    Suomi/Finland   Sydan-ja rintaelinkirurgia/Hjart- och thoraxkirurgi
    SverigeKlinisk immunologiThoraxkirurgi
    United KingdomImmunologyCardo-thoracic surgery
    IslandOnaemisfraeoiBrjostholsskurolaekningar
    LiechtensteinAllergologie und klinische ImmunologieHerz- und thorakale Gefasschirurgie
    NorgeImmunologi og transfusjonsmedisinThoraxkirurgi
     
    Data abrogării în sensul articolului 33: (*) 1 ianuarie 1983.
    ŢaraChirurgie pediatricăChirurgie vasculară
    Durata minimă de formare: 5 aniDurata minimă de formare: 5 ani
    DenumireaDenumirea
    Belgique/Belgie/Belgien   Chirurgie des vaisseaux/ Bloedvatenheelkunde(*)
    Bulgaria
    Ceska republikaDetska chirurgieCevni chirurgie
    Danmark   Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme
    DeutschlandKinderchirurgieGefasschirurgie
    EestiLastekirurgiaKardiovaskulaarkirurgia
    Grecia
    EspanaCirugia pediatricaAngiologia y cirugia vascular
    FranceChirurgie infantileChirurgie vasculaire
    IrelandPaediatric surgery  
    ItaliaChirurgia pediatricaChirurgia vascolare
    Cipru
    LatvijaBernu kirurgijaAsinsvadu kirurgija
    LietuvaVaiku chirurgijaKraujagysliu chirurgija
    LuxembourgChirurgie pediatriqueChirurgie vasculaire
    MagyarorszagGyermeksebeszetErsebeszet
    MaltaKirurgija PedjatrikaKirurgija Vaskolari
    Nederland    
    OsterreichKinderchirurgie  
    PolskaChirurgia dzieciecaChirurgia naczyniowa
    PortugalCirurgia pediatricaCirurgia vascular
    Slovenija   Kardiovaskularna kirurgija
    SlovenskoDetska chirurgiaCievna chirurgia
    Suomi/FinlandLastenkirurgia/BarnkirurgiVerisuonikirurgia/Karlkirurgi
    SverigeBarn- och ungdomskirurgi  
    United KingdomPaediatric surgery  
    IslandBarnaskurolaekningarAEoaskurolaekningar
    LiechtensteinKinderchirurgie  
    NorgeBarnekirurgiKarkirurgi
     
    Data abrogării în sensul articolului 33: (*) 1 ianuarie 1983.
    ŢaraCardiologieGastroenterologie
    Durata minimă de formare: 4 aniDurata minimă de formare: 4 ani
    DenumireaDenumirea
    Belgique/Belgie/BelgienCardiologieGastro-enterologie/ Gastroenterologie
    Bulgaria
    Ceska republikaKardiologieGastroenterologie
    DanmarkKardiologiMedicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsygdomme
    DeutschlandInnere Medizin und Schwerpunkt KardiologieInnere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie
    EestiKardioloogiaGastroenteroloogia
    Grecia
    EspanaCardiologiaAparato digestivo
    FrancePathologie cardio-vasculaireGastro-enterologie et hepatologie
    IrelandCardiologyGastro-enterology
    ItaliaCardiologiaGastroenterologia
    Cipru
    LatvijaKardiologijaGastroenterologija
    LietuvaKardiologijaGastroenterologija
    LuxembourgCardiologie et angiologieGastro-enterologie
    MagyarorszagKardiologiaGasztroenterologia
    MaltaKardjologijaGastroenterologija
    NederlandCardiologieLeer van maag-darm-leverziekten
    Osterreich    
    PolskaKardiologiaGastrenterologia
    PortugalCardiologiaGastrenterologia
    Slovenija   Gastroenterologija
    SlovenskoKardiologiaGastroenterologia
    Suomi/FinlandKardiologia/KardiologiGastroenterologia/ Gastroenterologi
    SverigeKardiologiMedicinsk gastroenterologi och hepatologi
    United KingdomCardiologyGastro-enterology
    IslandHjartalaekningarMeltingarlaekningar
    LiechtensteinKardiologieGastroenterologie
    NorgeHjertesykdommerFordoyelsessykdommer
    ŢaraReumatologieHematologie
    Durata minimă de formare: 4 aniDurata minimă de formare: 4 ani
    DenumireaDenumirea
    Belgique/Belgie/BelgienRhumathologie/reumatologie  
    Bulgaria
    Ceska republikaRevmatologieHematologie a transfuzni lekarstvi
    DanmarkReumatologiHaematologi eller blodsygdomme
    DeutschlandInnere Medizin und Schwerpunkt RheumatologieInnere Medizin und Schwerpunkt Hamatologie und Onkologie
    EestiReumatoloogiaHematoloogia
    Grecia
    EspanaReumatologiaHematologia y hemoterapia
    FranceRhumatologie  
    IrelandRheumatologyHaematology (clinical and laboratory)
    ItaliaReumatologiaEmatologia
    Cipru
    LatvijaReimatologijaHematologija
    LietuvaReumatologijaHematologija
    LuxembourgRhumatologieHematologie
    MagyarorszagReumatologiaHaematologia
    MaltaRewmatologijaEmatologija
    NederlandReumatologie  
    Osterreich    
    PolskaReumatologiaHematologia
    PortugalReumatologiaImuno-hemoterapia
    Slovenija    
    SlovenskoReumatologiaHematologia a transfuziologia
    Suomi/FinlandReumatologia/ReumatologiKliininen hematologia/Klinisk hematologi
    SverigeReumatologiHematologi
    United KingdomRheumatologyHaematology
    IslandGigtarlaekningarBloomeinafraeoi
    LiechtensteinRheumatologieHamatologie
    NorgeRevmatologiBlodsykdommer
    ŢaraEndocrinologieRecuperare, medicină fizică şi balneologie
    Durata minimă de formare: 3 aniDurata minimă de formare: 3 ani
    DenumireaDenumirea
    Belgique/Belgie/Belgien   Medecine physique et readaptation/ Fysische geneeskunde en revalidatie
    Bulgaria
    Ceska republikaEndokrinologieRehabilitacni a fyzikalni medicina
    DanmarkMedicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme  
    DeutschlandInnere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und DiabetologiePhysikalische und Rehabilitative Medizin
    EestiEndokrinoloogiaTaastusravi ja fusiaatria
    Grecia
    EspanaEndocrinologia y nutricionMedicina fisica y rehabilitacion
    FranceEndocrinologie, maladies metaboliquesReeducation et readaptation fonctionnelles
    IrelandEndocrinology and diabetes mellitus  
    ItaliaEndocrinologia e malattie del ricambioMedicina fisica e riabilitazione
    Cipru
    LatvijaEndokrinologijaRehabilitologija Fiziska rehabilitacija Fizikala medicina
    LietuvaEndokrinologijaFizine medicina ir reabilitacija
    LuxembourgEndocrinologie, maladies du metabolisme et de la nutritionReeducation et readaptation fonctionnelles
    MagyarorszagEndokrinologiaFizioterapia
    MaltaEndokrinologija u Dijabete  
    Nederland   Revalidatiegeneeskunde
    Osterreich   Physikalische Medizin
    PolskaEndokrynologiaRehabilitacja medyczna
    PortugalEndocrinologiaFisiatria ou Medicina fisica e de reabilitacao
    Slovenija   Fizikalna in rehabilitacijska medicina
    SlovenskoEndokrinologiaFyziatria, balneologia a liecebna rehabilitacia
    Suomi/FinlandEndokrinologia/EndokrinologiFysiatria/Fysiatri
    SverigeEndokrina sjukdomarRehabiliteringsmedicin
    United KingdomEndocrinology and diabetes mellitus  
    IslandEfnaskipta- og innkirtlalaekningarOrku- og endurhaefingarlaekningar
    LiechtensteinEndokrinologie-DiabetologiePhysikalische Medizin und Rehabilitation
    NorgeEndokrinologiFysikalsk medisin og rehabilitering
    ŢaraNeurologie şi psihiatrieDermatovenerologie
    Durata minimă de formare: 5 aniDurata minimă de formare: 3 ani
    DenumireaDenumirea
    Belgique/Belgie/BelgienNeuropsychiatrie(*)Dermato-venereologie/Dermato- venerologie
    Bulgaria  
    Ceska republika   Dermatovenerologie
    Danmark   Dermato-venerologi eller hud- og konssygdomme
    DeutschlandNervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)Haut- und Geschlechtskrankheiten
    Eesti   Dermatoveneroloogia
    Grecia
    Espana   Dermatologia medico-quirurgica y venereologia
    FranceNeuropsychiatrie(**)Dermatologie et venereologie
    Ireland    
    ItaliaNeuropsichiatria(***)Dermatologia e venerologia
    Cipru
    Latvija   Dermatologija un venerologija
    Lietuva   Dermatovenerologija
    LuxembourgNeuropsychiatrie(****)Dermato-venereologie
    Magyarorszag   Borgyogyaszat
    Malta   Dermato-venerejologija
    NederlandZenuw- en zielsziekten(*****)Dermatologie en venerologie
    OsterreichNeurologie und PsychiatrieHaut- und Geschlechtskrankheiten
    Polska   Dermatologia i wenerologia
    Portugal   Dermatovenereologia
    Slovenija   Dermatovenerologija
    SlovenskoNeuropsychiatriaDermatovenerologia
    Suomi/Finland   Ihotaudit ja allergologia/ Hudsjukdomar och allergologi
    Sverige   Hud- och konssjukdomar
    United Kingdom    
    Island   Huo- og kynsjukdomalaekningar
    Liechtenstein   Dermatologie und Venereologie
    Norge   Hudsykdommer og veneriske sykdommer
    Data abrogării în sensul articolului 32:
    (*)1 august 1987, cu excepţia persoanelor care au început perioada de formare înainte de această dată.
    (**)31 decembrie 1971.
    (***)31 octombrie 1999.
    (****)Titlurile oficiale de calificare nu mai sunt eliberate pentru formările începute după 5 martie 1982.
    (*****)9 iulie 1984.
    ŢaraRadiologiePsihiatrie pediatrică
    Durata minimă de formare: 4 aniDurata minimă de formare: 4 ani
    DenumireaDenumirea
    Belgique/Belgie/Belgien   Psychiatrie infanto-juvenile/ Kinder- en jeugdpsychiatrie
    Bulgaria
    Ceska republika   Detska a dorostova psychiatrie
    Danmark   Borne- og ungdomspsykiatri
    DeutschlandRadiologieKinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
    Eesti    
    Grecia
    EspanaElectrorradiologia  
    FranceElectro-radiologie(*)Pedo-psychiatrie
    IrelandRadiology(**)Child and adolescent psychiatry
    ItaliaRadiologiaNeuropsichiatria infantile
    Cipru  
    Latvija   Bernu psihiatrija
    Lietuva   Vaiku ir paaugliu psichiatrija
    LuxembourgElectroradiologie(***)Psychiatrie infantile
    MagyarorszagRadiologiaGyermek-es ifjusagpszichiatria
    Malta    
    NederlandRadiologie(****)  
    OsterreichRadiologie  
    Polska   Psychiatria dzieci i mlodziezy
    PortugalRadiologiaPedopsiquiatria
    Slovenija   Otroska in mladostniska psihiatrija
    Slovensko   Detska psychiatria
    Suomi/Finland   Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri
    Sverige   Barn- och ungdomspsykiatri
    United Kingdom   Child and adolescent psychiatry
    IslandGeislalaekningarBarna- og unglingageolaekningar
    Liechtenstein   Kinder- und Jugendpsychiatrie und psychotherapie
    Norge   Barne- og ungdomspsykiatri
    Data abrogării în sensul articolului 32:
    (*)3 decembrie 1971.
    (**)31 octombrie 1993.
    (***)Titlurile oficiale de calificare nu mai sunt eliberate pentru formările începute după 5 martie 1982.
    (****)8 iulie 1984.
    ŢaraGeriatrie şi gerontologieNefrologie
    Durata minimă de formare: 4 aniDurata minimă de formare: 4 ani
    DenumireaDenumirea
    Belgique/Belgie/Belgien    
    Bulgaria
    Ceska republikaGeriatrieNefrologie
    DanmarkGeriatri eller alderdommens sygdommeNefrologi eller medicinske nyresygdomme
    Deutschland   Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie
    Eesti   Nefroloogia
    Grecia  
    EspanaGeriatriaNefrologia
    France   Nephrologie
    IrelandGeriatric medicineNephrology
    ItaliaGeriatriaNefrologia
    Cipru
    Latvija   Nefrologija
    LietuvaGeriatrijaNefrologija
    LuxembourgGeriatrieNephrologie
    MagyarorszagGeriatriaNefrologia
    MaltaGerjatrijaNefrologija
    NederlandKlinische geriatrie  
    Osterreich    
    PolskaGeriatriaNefrologia
    Portugal   Nefrologia
    Slovenija   Nefrologija
    SlovenskoGeriatriaNefrologia
    Suomi/FinlandGeriatria/GeriatriNefrologia/Nefrologi
    SverigeGeriatrikMedicinska njursjukdomar (nefrologi)
    United KingdomGeriatricsRenal medicine
    IslandOldrunarlaekningarNyrnalaekningar
    LiechtensteinGeriatrieNephrologie
    NorgeGeriatriNyresykdommer
    ŢaraBoli infecţioaseSănătate publică şi management
    Durata minimă de formare: 4 aniDurata minimă de formare: 4 ani
    DenumireaDenumirea
    Belgique/Belgie/Belgien    
    Bulgaria
    Ceska republikaInfekcni lekarstviHygiena a epidemiologie
    DanmarkInfektionsmedicinSamfundsmedicin
    Deutschland   Offentliches Gesundheitswesen
    EestiInfektsioonhaigused  
    Grecia  
    Espana   Medicina preventiva y salud publica
    France   Sante publique et medecine sociale
    IrelandInfectious diseasesPublic health medicine
    ItaliaMalattie infettiveIgiene e medicina preventiva
    Cipru
    LatvijaInfektologija  
    LietuvaInfektologija  
    LuxembourgMaladies contagieusesSante publique
    MagyarorszagInfektologiaMegelozo orvostan es nepegeszsegtan
    MaltaMard InfettivSahha Pubblika
    Nederland   Maatschappij en gezondheid
    Osterreich   Sozialmedizin
    PolskaChoroby zakazneZdrowie publiczne, epidemiologia
    PortugalInfecciologiaSaude publica
    SlovenijaInfektologijaJavno zdravje
    SlovenskoInfektologiaVerejne zdravotnictvo
    Suomi/FinlandInfektiosairaudet/InfektionssjukdomarTerveydenhuolto/Halsovard
    SverigeInfektionssjukdomarSocialmedicin
    United KingdomInfectious diseasesPublic health medicine
    IslandSmitsjukdomarFelagslaekningar
    LiechtensteinInfektiologiePravention und Gesundheitswesen
    NorgeInfeksjonssykdommerSamfunnsmedisin
    ŢaraFarmacologieMedicina muncii
    Durata minimă de formare: 4 aniDurata minimă de formare: 4 ani
    DenumireaDenumirea
    Belgique/Belgie/Belgien   Medecine du travail/ Arbeidsgeneeskunde
    Bulgaria
    Ceska republikaKlinicka farmakologiePracovni lekarstvi
    DanmarkKlinisk farmakologiArbejdsmedicin
    DeutschlandPharmakologie und ToxikologieArbeitsmedizin
    Eesti    
    Grecia  
    EspanaFarmacologia clinicaMedicina del trabajo
    France   Medecine du travail
    IrelandClinical pharmacology and therapeuticsOccupational medicine
    ItaliaFarmacologiaMedicina del lavoro
    Cipru  
    Latvija   Arodslimibas
    Lietuva   Darbo medicina
    Luxembourg   Medecine du travail
    MagyarorszagKlinikai farmakologiaFoglalkozas-orvostan (uzemorvostan)
    MaltaFarmakologija Klinika u t-TerapewtikaMedicina Okkupazzjonali
    Nederland   - Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde - Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde
    OsterreichPharmakologie und ToxikologieArbeits- und Betriebsmedizin
    PolskaFarmakologia klinicznaMedycyna pracy
    Portugal   Medicina do trabalho
    Slovenija   Medicina dela, prometa in sporta
    SlovenskoKlinicka farmakologiaPracovne lekarstvo
    Suomi/FinlandKliininen farmakologia ja laakehoito/Klinisk farmakologi och lakemedelsbehandlingTyoterveyshuolto/ Foretagshalsovard
    SverigeKlinisk farmakologiYrkes- och miljomedicin
    United KingdomClinical pharmacology and therapeuticsOccupational medicine
    IslandLyfjafraeoiAtvinnulaekningar
    LiechtensteinKlinische Pharmakologie und ToxikologieArbeitsmedizin
    NorgeKlinisk farmakologiArbeidsmedisin
    ŢaraAlergologieMedicină nucleară
    Durata minimă de formare: 3 aniDurata minimă de formare: 4 ani
    DenumireaDenumirea
    Belgique/Belgie/Belgien   Medecine nucleaire/Nucleaire geneeskunde
    Bulgaria
    Ceska republikaAlergologie a klinicka imunologieNuklearni medicina
    DanmarkMedicinsk allergologi eller medicinske overfolsomhedssygdommeKlinisk fysiologi og nuklearmedicin
    Deutschland   Nuklearmedizin
    Eesti    
    Grecia
    EspanaAlergologiaMedicina nuclear
    France   Medecine nucleaire
    Ireland    
    ItaliaAllergologia ed immunologia clinicaMedicina nucleare
    Cipru
    LatvijaAlergologija  
    LietuvaAlergologija ir klinikine imunologija  
    Luxembourg   Medecine nucleaire
    MagyarorszagAllergologia es klinikai immunologiaNuklearis medicina (izotop diagnosztika)
    Malta   Medicina Nukleari
    NederlandAllergologie en inwendige geneeskundeNucleaire geneeskunde
    Osterreich   Nuklearmedizin
    PolskaAlergologiaMedycyna nuklearna
    PortugalImuno-alergologiaMedicina nuclear
    Slovenija   Nuklearna medicina
    SlovenskoKlinicka imunologia a alergologiaNuklearna medicina
    Suomi/Finland   Kliininen fysiologia ja isotooppilaaketiede/Klinisk fysiologi och nuklearmedicin
    SverigeAllergisjukdomarNuklearmedicin
    United Kingdom   Nuclear medicine
    IslandOfnaemislaekningarIsotopagreining
    LiechtensteinAllergologie und klinische ImmunologieNuklearmedizin
    Norge   Nukleaermedisin
      Chirurgie maxilo-facială (formare de bază în medicină)
    ŢaraDurata minimă de formare: 5 ani
      Denumirea
    Belgique/Belgie/Belgien  
    Bulgaria
    Ceska republikaMaxilofacialni chirurgie
    Danmark  
    Deutschland  
    Eesti  
    Grecia  
    EspanaCirugia oral y maxilofacial
    FranceChirurgie maxillo-faciale et stomatologie
    Ireland  
    ItaliaChirurgia maxillo-facciale
    Cipru  
    LatvijaMutes, sejas un zoklu kirurgija
    LietuvaVeido ir zandikauliu chirurgija
    LuxembourgChirurgie maxillo-faciale
    MagyarorszagSzajsebeszet
    Malta  
    Nederland  
    OsterreichMund- Kiefer- und Gesichtschirurgie
    PolskaChirurgia szczekowo-twarzowa
    PortugalCirurgia maxilo-facial
    SlovenijaMaxilofacialna kirurgija
    SlovenskoMaxilofacialna chirurgia
    Suomi/Finland  
    Sverige  
    United Kingdom  
    Island  
    Liechtenstein  
    Norge  
    ŢaraStomatologieDermatologie
    Durata minimă de formare: 3 aniDurata minimă de formare: 4 ani
    DenumireaDenumirea
    Belgique/Belgie/Belgien    
    Bulgaria    
    Ceska republika    
    Danmark    
    Deutschland    
    Eesti    
    Grecia    
    EspanaEstomatologia  
    FranceStomatologie  
    Ireland   Dermatology
    ItaliaOdontostomatologia(*)  
    Cipru    
    Latvija    
    Lietuva    
    LuxembourgStomatologie  
    Magyarorszag    
    Malta   Dermatologija
    Nederland    
    Osterreich    
    Polska    
    PortugalEstomatologia  
    Slovenija    
    Slovensko    
    Suomi/Finland    
    Sverige    
    United Kingdom   Dermatology
    Island    
    Liechtenstein    
    Norge    
   +  Anexa 4Titluri de calificare care atestă formarea specifică în medicină generală
    ŢaraTitlul de calificareTitlul profesionalData de referinţă
    Belgie/Belgique/ BelgienMinisterieel erkenningsbesluit van huisarts/ Arrete ministeriel d'agrement de medecin generalisteHuisarts/Medecin generaliste31 decembrie 1994
    Bulgaria1 ianuarie 2007
    Ceska republikaDiplom o specializaci "vseobecne lekarstvi"Vseobecny lekar1 mai 2004
    DanmarkTilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende laege/Speciallaegel i almen medicinAlmen praktiserende laege/Speciallaege i almen medicin31 decembrie 1994
    DeutschlandZeugnis uber die spezifische Ausbildung in der AllgemeinmedizinFacharzt/Facharztin fur Allgemeinmedizin31 decembrie 1994
    EestiDiplom peremeditsiini erialalPerearst1 mai 2004
    Grecia31 decembrie 1994
    EspanaTitulo de especialista en medicina familiar y comunitariaEspecialista en medicina familiar y comunitaria31 decembrie 1994
    FranceDiplome d'Etat de docteur en medecine (avec document annexe attestant la formation specifique en medecine generale)Medecin qualifie en medecine generale31 decembrie 1994
    IrelandCertificate of specific qualifications in general medical practiceGeneral medical practitioner31 decembrie 199
    ItaliaAttestato di formazione specifica in medicina generaleMedico di medicina generale31 decembrie 1994
    Cipru1 mai 2004
    LatvijaGimenes arsta sertifikatsGimenes (visparejas prakses) arsts1 mai 2004
    LietuvaSeimos gydytojo rezidenturos pazymejimasSeimos medicinos gydytojas1 mai 2004
    LuxembourgDiplome de formation specifique en medicine generaleMedecin generaliste31 decembrie 1994
    MagyarorszagHaziorvostan szakorvosa bizonyitvanyHaziorvostan szakorvosa1 mai 2004
    MaltaTabib tal-familjaMedicina tal-familja1 mai 2004
    NederlandCertificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunstHuisarts31 decembrie 1994
    OsterreichArzt fur AllgemeinmedizinArzt fur Allgemeinmedizin31 decembrie 1994
    PolskaDiplome: Dyplom uzyskania tytulu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnejSpecjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej1 mai 2004
    PortugalDiploma do internato complementar de clinica geralAssistente de clinica geral31 decembrie 1994
    SlovenijaPotrdilo o opravljeni specializaciji iz druzinske medicineSpecialist druzinske medicine/Specialistka druzinske medicine1 mai 2004
    SlovenskoDiplom o specializacii v odbore "vseobecne\ lekarstvo"Vseobecny lekar1 mai 2004
    Suomi/FinlandTodistus laakarin perusterveydenhuollon lisakoulutuksesta/Bevis om tillaggsutbildning av lakare i primarvardYleislaakari/Allmanlakare31 decembrie 1994
    SverigeBevis om kompetens som allmanpraktiserande lakare (Europalakare) utfardat av SocialstyrelsenAllmanpraktiserande lakare (Europalakare)31 decembrie 1994
    United KingdomCertificate of prescribed/equivalent experienceGeneral medical practitioner31 decembrie 1994
   +  Anexa 5Titluri de calificare care atestă formarea de bază ca medic dentist
    ŢaraTitlul de calificareOrganismul care eliberează titlul de calificareCertificatul care însoţeşte titlul de calificareTitlul profesionalData de referinţă
    Belgie/ Belgique/ BelgienDiploma van tandarts/Diplome licencie en science dentaire- De universiteiten/Les universites   Licentiaat in de tandheel- kunde/Licencie en science dentaire28 ianuarie 1980
      - De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury competent d'enseigne-ment de la Communaute francaise    
    Bulgaria   1 ianuarie 2007
    Ceska republikaDiplom o ukonceni studia ve studijnim programu zubni lekarstvi (doktor)Lekarska fakulta univerzity v Ceske republiceVysvedceni o statni rigorozni zkousceZubni lekar1 mai 2004
    DanmarkBevis for tandlaegeeksamen (odontologisk kandidateksamen)Tandlaegehojskolerne, Sundhedsvidenskabe-ligt universitetsfakultetAutorisation som tandlaege, udstedt af SundhedsstyrelsenTandlaege28 ianuarie 1980
    DeutschlandZeugnis uber die Zahnarztliche PrufungZustandige Behorden   Zahnarzt28 ianuarie 1980
    EestiDiplom hambaarstiteaduse oppekava labimise kohtaTartu Ulikool   Hambaarst1 mai 2004
    Grecia   1 ianuarie 1981
    EspanaTitulo de Licenciado en OdontologiaEl rector de una universidad   Licenciado en odontologia1 ianuarie 1986
    FranceDiplome d'Etat de docteur en chirurgie dentaireUniversites   Chirurgien-dentiste28 ianuarie 1980
    Ireland- Bachelor in Dental Science (B. Dent. Sc.)- Universities   - Dentist28 ianuarie 1980
      - Royal College of Surgeons in Ireland   - Dental practitioner  
      - Bachelor of Dental Surgery (BDS)   - Dental surgeon  
      - Licentiate in Dental Surgery (LDS)        
    ItaliaDiploma di laurea in Odontoiatria e Protesi DentariaUniversitaDiploma di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatraOdontoiatra28 ianuarie 1980
    Cipru   1 mai 2004
    LatvijaZobarsta diplomsUniversitates tipa augstskolaRezidenta diploms par zobarsta pecdiploma izglitibas programmas pabeigsanu, ko izsniedz universitates tipa augstskola un "Sertifikats" kompetentas iestades izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokartojusi sertifikacijas eksamenu zobarstniecibaZobarsts1 mai 2004
    LietuvaAukstojo mokslo diplomas, nurodantis suteikta gydytojo odontologo kvalifikacijaUniversitetasInternaturos pazymejimas, nurodantis suteikta gydytojo odontologo profesine kvalifikacijaGydytojas odontologas1 mai 2004
    LuxembourgDiplome d'Etat de docteur en medecine dentaireJury d'examen d'Etat   Medecin-dentiste28 ianuarie 1980
    MagyarorszagFogorvos oklevel (doctor medicinae dentariae, rov.: dr. med. dent.)Egyetem   Fogorvos1 mai 2004
    MaltaLawrja fil- Kirurgija DentaliUniversita─ ta Malta   Kirurgu Dentali1 mai 2004
    NederlandUniversitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamenFaculteit Tandheelkunde   Tandarts28 ianuarie 1980
    OsterreichBescheid uber die Verleihung des akademischen Grades "Doktor der Zahnheilkunde"Medizinische Fakultat der Universitat   Zahnarzt1 ianuarie 1994
    PolskaDyplom ukonczenia studiow wyzszych z tytulem "lekarz dentysta"1. Akademia Medyczna,Lekarsko - Dentystyczny Egzamin PanstwowyLekarz dentysta1 mai 2004
      2. Uniwersytet Medyczny,    
      3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellonskiego    
    PortugalCarta de curso de licenciatura em medicina dentaria- Faculdades   Medico dentista1 ianuarie 1986
      - Institutos - Superiores      
    SlovenijaDiploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine"- UniverzaPotrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic zobozdravnik/zobozdravnicaDoktor dentalne medicine/ Doktorica dentalne medicine1 mai 2004
    SlovenskoVysokoskolsky diplom o udeleni akademickeho titulu "doktor zubneho lekarstva" ("MDDr.")- Vysoka skola   Zubny lekar1 mai 2004
    Suomi/ FinlandHammaslaaketieteen lisensiaatin tutkinto/Odontologie licentiatexamen- Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitetTerveydenhuollon oikeusturvakeskuksen paatos kaytannon palvelun hyvaksymisesta/Beslut av Rattskyddscentralen for halsovarden om godkannande av praktisk tjanstgoringHammaslaakari/Tandlakare1 ianuarie 1994
        - Oulun yliopisto    
        - Turun yliopisto    
    SverigeTandlakarexamen- Universitetet i UmeaEndast for examensbevis som erhallits fore den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfardats av SocialstyrelsenTandlakare1 ianuarie 1994
        - Universitetet i Goteborg    
        - Karolinska Institutet    
        - Malmo Hogskola    
    United Kingdom- Bachelor of Dental Surgery (BDS or B. Ch. D.)- Universities   - Dentist28 ianuarie 1980
    - Royal Colleges   - Dental practitioner  
      - Licentiate in Dental Surgery     - Dental surgeon  
    IslandProf fra tannlaeknadeild Haskola IslandsTannlaeknadeild Haskola Islands   Tannlaeknir1 ianuarie 1994
    Lichtensteindiplomele, certificatele şi titlurile eliberate de un alt stat membru şi listate în această anexă   certificat de stagiu eliberat de autorităţile competenteZahnarzt1 mai 1995
    NorgeVitnemal for fullfort grad candidata/ candidatus odonto-logiae, short form: cand. odontOdontologisk universitetsfakultet   Tannlege1 ianuarie 1994
   +  Anexa 6Titluri de calificare de medic dentist specialist
    ŢaraTitlul de calificareOrganismul care eliberează titlul de calificareData de referinţă
    Ortodonţie
    Belgie/Belgique/ BelgienTitre professionnel particulier de dentiste specialiste en orthodontie/Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontieMinistre de la Sante publique/Minister bevoegd voor Volksgezondheid27 ianuarie 2005
    Bulgaria1 ianuarie 2007
    DanmarkBevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlaege i ortodontiSundhedsstyrelsen28 ianuarie 1980
    DeutschlandFachzahnarztliche Anerkennung fur Kieferorthopadie;Landeszahnarztekammer28 ianuarie 1980
    EestiResidentuuri loputunnistus ortodontia erialalTartu Ulikool1 mai 2004
    Grecia1 ianuarie 1981
    FranceTitre de specialiste en orthodontieConseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes28 ianuarie 1980
    IrelandCertificate of specialist dentist in orthodonticsCompetent authority recognised for this purpose by the competent minister8 ianuarie 1980
    ItaliaDiploma di specialista in OrtognatodonziaUniversita21 mai 2005
    Cipru1 mai 2004
    Latvija"Sertifikats" - kompetentas iestades izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokartojusi sertifikacijas eksamenu ortodontijaLatvijas Arstu biedriba1 mai 2004
    LietuvaRezidenturos pazymejimas, nurodantis suteikta gydytojo ortodonto profesine kvalifikacijaUniversitetas1 mai 2004
    MagyarorszagFogszabalyozas szakorvosa bizonyitvanyAz Egeszsegugyi, Szocialis es Csaladugyi Miniszterium illetekes testulete1 mai 2004
    MaltaCertifikat ta' specjalista dentali fl-OrtodonzjaKumitat ta' Approvazzjoni dwar Specjalisti1 mai 2004
    NederlandBewijs van inschrijving als orthodontist in het SpecialistenregisterSpecialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde28 ianuarie 1980
    PolskaDyplom uzyskania tytulu specjalisty w dziedzinie ortodoncjiCentrum Egzaminow Medycznych1 mai 2004
    SlovenijaPotrdilo o opravljenem specialisticnem izpitu iz celjustne in zobne ortopedije1. Ministrstvo za zdravje1 mai 2004
    2. Zdravniska zbornica Slovenije  
    Suomi/FinlandErikoishammaslaakarin tutkinto, hampaiston oikomishoito/Specialtand-lakarexamen, tandreglering-Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet1 ianuarie 1994
    -Oulun yliopisto  
    -Turun yliopisto  
    SverigeBevis om specialistkompetens i tandregleringSocialstyrelsen1 ianuarie 1994
    United KingdomCertificate of Completion of specialist training in orthodonticsCompetent authority recognised for this purpose28 ianuarie 1980
    Island,      
    Liechtenstein      
    NorgeBevis for gjennomgatt spesialistutdanning i kjeveortopediOdontologisk universitetsfakultet1 ianuarie 1994
    ŢaraTitlul de calificareOrganismul care eliberează titlul de calificareData de referinţă
    Chirurgie orală
    Bulgaria1 ianuarie 2007
    DanmarkBevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlaege i hospitalsodontologiSundhedsstyrelsen28 ianuarie 1980
    DeutschlandFachzahnarztliche Anerkennung fur Oralchirurgie/MundchirurgieLandeszahnarztekammer28 ianuarie 1980
    Grecia1 ianuarie 2003
    IrelandCertificate of specialist dentist in oral surgeryCompetent authority recognised for this purpose by the competent minister28 ianuarie 1980
    ItaliaDiploma di specialista in Chirurgia OraleUniversita21 mai 2005
    Cipru1 mai 2004
    LietuvaRezidenturos pazymejimas, nurodantis suteikta burnos chirurgo profesine kvalifikacijaUniversitetas1 mai 2004
    MagyarorszagDento-alveolaris sebeszet szakorvosa bizonyitvanyAz Egeszsegugyi, Szocialis es Csaladugyi Miniszterium illetekes testulete1 mai 2004
    MaltaCertifikat ta' specjalista dentali fil-Kirurgija tal-halqKumitat ta' Approvazzjoni dwar Specjalisti1 mai 2004
    NederlandBewijs van inschrijving als kaakchirurg in het SpecialistenregisterSpecialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde28 ianuarie 1980
    PolskaDyplom uzyskania tytulu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznejCentrum Egzaminow Medycznych1 mai 2004
    SlovenijaPotrdilo o opravljenem specialistic nem izpitu iz oralne kirurgije1. Ministrstvo za zdravje1 mai 2004
    2. Zdravniska zbornica Slovenije  
    Suomi/FinlandErikoishammaslaakarin tutkinto, suu- ja leuka-kirurgia/Specialtandlakar- examen, oral och maxillofacial kirurgi-Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet1 ianuarie 1994
    -Oulun yliopisto  
    -Turun yliopisto  
    SverigeBevis om specialist-kompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomarSocialstyrelsen1 ianuarie 1994
    United KingdomCertificate of completion of specialist training in oral surgeryCompetent authority recognised for this purpose28 ianuarie 1980
    Island      
    Liechtenstein      
    Norge      
   +  Anexa 7Titluri de calificare ca farmacist
    ŢaraTitlul de calificareOrganismul care eliberează titlul de calificareCertificatul care însoţeşte titlul de calificareData de referinţă
    Belgie/Belgique/ BelgienDiploma van apotheker/Diplome de pharmacien- De universiteiten/Les universites   1 octombrie 1987
      - De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/ Le Jury competent d'enseignement de la Communaute francaise    
    Bulgaria   1 ianuarie 2007
    Ceska republikaDiplom o ukonceni studia ve studijnim programu farmacie (magistr, Mgr.)Farmaceuticka fakulta univerzity v Ceske republiceVysvedceni o statni zaverecne zkousce1 mai 2004
    DanmarkBevis for bestaet farmaceutisk kandidateksamenDanmarks Farmaceutiske Hojskole   1 octombrie 1987
    DeutschlandZeugnis uber die Staatliche Pharmazeutische PrufungZustandige Behorden   1 octombrie 1987
    EestiDiplom proviisori oppekava labimisestTartu Ulikool   1 mai 2004
    Grecia   1 octombrie 1987
    EspanaTitulo de Licenciado en Farmacia- Ministerio de Educacion y Cultura   1 octombrie 1987
        - El rector de una universidad    
    France- Diplome d'Etat de pharmacienUniversites   1 octombrie 1987
      - Diplome d'Etat de docteur en pharmacie      
    IrelandCertificate of Registered Pharmaceutical Chemist     1 octombrie 1987
    ItaliaDiploma o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di StatoUniversita   1 noiembrie 1993
    Cipru   1 mai 2004
    LatvijaFarmaceita diplomsUniversitates tipa augstskola   1 mai 2004
    LietuvaAukstojo mokslo diplomas, nurodantis suteikta vaistininko profesine kvalifikacijaUniversitetas   1 mai 2004
    LuxembourgDiplome d'Etat de pharmacienJury d'examen d'Etat + visa du ministre de l'education nationale   1 octombrie 1987
    MagyarorszagOkleveles gyogyszeresz oklevel (magister pharmaciae, rov: mag. Pharm)EG Egyetem   1 mai 2004
    MaltaLawrja fil-farmacijaUniversita─ ta' Malta   1 mai 2004
    NederlandGetuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamenFaculteit Farmacie   1 octombrie 1987 r.
    OsterreichStaatliches ApothekerdiplomBundesministerium fur Arbeit, Gesundheit und Soziales   1 octombrie 1994
    PolskaDyplom ukonczenia studiow wyzszych na kierunku farmacja z tytulem magistra1. Akademia Medyczna   1 mai 2004
      2. Uniwersytet Medyczny    
      3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellonskiego    
    PortugalCarta de curso de licenciatura em Ciencias FarmaceuticasUniversidades   1 octombrie 1987
    SlovenijaDiploma, s katero se podeljuje strokovni naziv "magister farmacije/magistra farmacije"UniverzaPotrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije/magistra farmacije1 mai 2004
    SlovenskoVysokoskolsky diplom o udeleni akademickeho titulu "magister farmacie" ("Mgr.")Vysoka skola   1 mai 2004
    Suomi/FinlandProviisorin tutkinto/Provisorexamen- Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet   1 octombrie 1994
        - Kuopion yliopisto    
    SverigeApotekarexamenUppsala universitet   1 octombrie 1994
    United KingdomCertificate of Registered Pharmaceutical Chemist     1 octombrie 1987
    IslandProf i lyfjafraeoiHaskoli Islands   1 ianuarie 1994
    LiechtensteinDiplomele, certificatele şi titlurile eliberate de un alt stat membru şi listate în această anexă   certificat de stagiu eliberat de autorităţile competente1 mai 1995
    NorgeVitnemal for fullfort grad candidata/candidatus pharmaciae, short fron: cand. pharm.Universitetsfakultet   1 ianuarie 1994
   +  Anexa 8Titluri de calificare de asistent medical generalist
    ŢaraTitlul de calificareOrganismul care eliberează titlul de calificareTitlul profesionalData de referinţă
    Belgie/ Belgique/ Belgien- Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster/ Diplome d'infirmier(ere) gradue(e)/Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin)- De erkende opleidingsinstituten/ Les etablissements d'enseignement reconnus/Die anerkannten AusbildungsanstaltenHospitalier(ere)/Verpleegassistent(e) - Infirmier(ere) hospitalier(ere)/ Ziekenhuisverpleger (verpleegster)29 iunie 1979
      - Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde/ Brevet d'infirmier(ere) hospitalier(ere)/Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)    
      - De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury competent d'enseignement de la Communaute francaise/ Der zustandige Prufungsausschuss der Deutschsprachigen Gemeinschaft    
      - Brevet van verpleegassistent(e)/Brevet d'hospitalier(ere)/Brevet einer Pflegeassistentin    
    Bulgaria1 ianuarie 2007
    Ceska republika1. Diplom o ukonceni studia ve studijnim programu osetrovatelstvi ve studijnim oboru vseobecna sestra (bakalar, Bc.), accompanied by the following certificate: Vysvedceni o statni zaverecne zkousce1. Vysoka skola zrizena nebo uznana statem1. Vseobecna sestra1 mai 2004
    2. Vseobecny osetrovatel  
    2. Vyssi odborna skola zrizena nebo uznana statem    
    2. Diplom o ukonceni studia ve studijnim oboru diplomovana vseobecna sestra (diplomovany specialista, DiS.), accompanied by the following certificate: Vysvedceni o absolutoriu      
    DanmarkEksamensbevis efter gennemfort sygeplejerskeuddannelseSygeplejeskole godkendt af Undervisnings-ministerietSygeplejerske29 iunie 1979
    DeutschlandZeugnis uber die staatliche Prufung in der KrankenpflegeStaatlicher PrufungsausschussGesundheits- und Krankenpflegerin/ Gesundheits- und Krankenpfleger29 iunie 1979
    EestiDiplom oe erialal1. Tallinna Meditsiinikoolode1 mai 2004
        2. Tartu Meditsiinikool    
        3. Kohtla-Jarve Meditsiinikool    
    Grecia1 ianuarie 1981
    EspanaTitulo de Diplomado universitario en Enfermeria- Ministerio de Educacion y CulturaEnfermero/a diplomado/a1 ianuarie 1986
        - El rector de una universidad    
    France- Diplome d'Etat d'infirmier(ere)Le ministere de la santeInfirmer(ere)29 iunie 1979
      - Diplome d'Etat d'infirmier(ere) delivre en vertu du decret no 99-1 147 du 29 decembre 1999      
    IrelandCertificate of Registered General NurseAn Bord Altranais (The Nursing Board)Registered General Nurse29 iunie 1979
    ItaliaDiploma di infermiere professionaleScuole riconosciute dallo StatoInfermiere professionale29 iunie 1979
    Cipru1 mai 2004
    Latvija1. Diploms par masas kvalifikacijas iegusanu1. Masu skolasMasa1 mai 2004
      2. Masas diploms2. Universitates tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksamenu komisijas lemumu    
    Lietuva1. Aukstojo mokslo diplomas, nurodantis suteikta bendrosios praktikos slaugytojo profesine kvalifikacija1. UniversitetasBendrosios praktikos slaugytojas1 mai 2004
      2. Aukstojo mokslo diplomas (neuniversitetines studijos), nurodantis suteikta bendrosios praktikos slaugytojo profesine kvalifikacija2. Kolegija    
    Luxembourg- Diplome d'Etat d'infirmierMinistere de l'education nationale, de la formation professionnelle et des sportsInfirmier29 iunie 1979
      - Diplome d'Etat d'infirmier hospitalier gradue    
    Magyarorszag1. Apolo bizonyitvany1. IskolaApolo1 mai 2004
      2. Diplomas apolo oklevel2. Egyetem/foiskola    
      3. Egyetemi okleveles apolo oklevel3. Egyetem    
    MaltaLawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerijaUniversita─ ta' MaltaInfermier Registrat tal-Ewwel Livell1 mai 2004
    Nederland1. Diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A1. Door een van overheidswege benoemde examencommissieVerpleegkundige29 iunie 1979
      2. Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige)2. Door een van overheidswege benoemde examencommissie    
      3. Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige)3. Door een van overheidswege benoemde examencommissie    
      4. Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige - Kwalificatieniveau 44. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling    
      5. Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige - Kwalificatieniveau 55. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling    
    Osterreich1. Diplom als "Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester, Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger"1. Schule fur allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege- "Diplomierte Krankenschwester Diplomierter Krankenpfleger"1 ianuarie 1994
      2. Diplom als "Diplomierte Krankenschwester, Diplomierter Krankenpfleger"2. Allgemeine Krankenpflegeschule    
    PolskaDyplom ukonczenia studiow wyzszych na kierunku pielegniarstwo z tytulem "magister pielegniarstwa"Pielegniarka1 mai 2004
    Portugal1. Diploma do curso de enfermagem geral1. Escolas de EnfermagemEnfermeiro1 ianuarie 1986
      2. Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem2. Escolas Superiores de Enfermagem    
      3. Carta de curso de licenciatura em enfermagem3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saude    
    SlovenijaDiploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik"1. Univerza 2. Visoka strokovna solaDiplomirana medicinska sestra/ Diplomirani zdravstvenik1 mai 2004
    Slovensko1. Vysokoskolsky diplom o udeleni akademickeho titulu "magister z osetrovatel'stva" ("Mgr.")1. Vysoka skolaSestra1 mai 2004
      2. Vysokoskolsky diplom o udeleni akademickeho titulu "bakalar z osetrovatel'stva" ("Bc.")2. Vysoka skola    
      3. Absolventsky diplom v studijnom odbore diplomovana vseobecna sestra3. Stredna zdravotnicka skola    
    Suomi/ Finland1. Sairaanhoitajan tutkinto/Sjukskotarexamen1. Terveydenhuolto-oppilaitokset) HalsovardslaroanstalterSairaanhoitaja/Sjukskotare1 ianuarie 1994
      2. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)/Yrkeshogskoleexamen inom halsovard och det sociala omradet, sjukskotare (YH)2. Ammattikorkeakoulut) Yrkeshogskolor    
    SverigeSjukskoterskeexamenUniversitet eller hogskolaSjukskoterska1 ianuarie 1994
    United KingdomStatement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health VisitingVarious- State Registered Nurse - Registered General Nurse29 iunie 1979
    Island1. B.Sc. i hjukrunarfraeoi1. Haskoli Islandshjukrunarfraeoingur1 ianuarie 1994
      2. B.Sc. i hjukrunarfraeoi2. Haskolinn a Akureyri    
      3. Hjukrunarprof3. Hjukrunarskoli Islands    
    Liechtensteindiplomele, certificatele şi titlurile eliberate de un alt stat membru şi listate în această anexă   Krankenschwester - Krankenpfleger1 mai 1995
    NorgeVitnemal for bestatt sykepleierutdanningHogskolesykepleier1 ianuarie 1994
   +  Anexa 9Titluri de calificare de moaşă
    ŢaraTitlul de calificareOrganismul care eliberează titlul de calificareTitlul profesionalData de referinţă
    Belgie/ Belgique/ BelgienDiploma van vroedvrouw/Diplome d'accoucheuse- De erkende opleidingsinstituten/ Les etablissements d'enseignementVroedvrouw/Accoucheuse23 ianuarie 1983
      - De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeenschap/ Le Jury competent d'enseignement de la Communaute francaise    
    Bulgaria1 ianuarie 2007
    Ceska republika1. Diplom o ukonceni studia ve studijnim programu osetrovatelstvi ve studijnim oboru porodni asistentka (bakalar, Bc.)1. Vysoka skola zrizena nebo uznana statemPorodni asistentka/porodni asistent1 mai 2004
      2. Vyssi odborna skola zrizena nebo uznana statem    
      - Vysvedceni o statni zaverecne zkousce    
      2. Diplom o ukonceni studia ve studijnim oboru diplomovana porodni asistentka (diplomovany specialista, DiS.)      
      - Vysvedceni o absolutoriu      
    DanmarkBevis for bestaet jordemodereksamenDanmarks jordemoderskoleJordemoder23 ianuarie 1983
    DeutschlandZeugnis uber die staatliche Prufung fur Hebammen und EntbindungspflegerStaatlicher Prufungsausschuss- Hebamme23 ianuarie 1983
        - Entbindungspfleger  
    EestiDiplom ammaemanda erialal1. Tallinna MeditsiinikoolAmmaemand1 mai 2004
        2. Tartu Meditsiinikool    
    Grecia23 ianuarie 1983
    Espana- Titulo de MatronaMinisterio de Educacion y Cultura- Matrona1 ianuarie 1986
      - Titulo de Asistente obstetrico (matrona)   - Asistente obstetrico  
      - Titulo de Enfermeria obstetrica-ginecologica      
    FranceDiplome de sage-femmeL'EtatSage-femme23 ianuarie 1983
    IrelandCertificate in MidwiferyAn Board AltranaisMidwife23 ianuarie 1983
    ItaliaDiploma d'ostetricaScuole riconosciute dallo StatoOstetrica23 ianuarie 1983
    Cipru1 mai 2004
    LatvijaDiploms par vecmates kvalifikacijas iegusanuMasu skolasVecmate1 mai 2004
    Lietuva1. Aukstojo mokslo diplomas, nurodantis suteikta bendrosios praktikos slaugytojo profesine kvalifikacija, ir profesines kvalifikacijos pazymejimas, nurodantis suteikta akuserio profesine kvalifikacija1. UniversitetasAkuseris1 mai 2004
      - Pazymejimas, liudijantis profesine praktika akuserijoje      
      2. Aukstojo mokslo diplomas (neuniversitetines studijos), nurodantis suteikta bendrosios praktikos slaugytojo profesine kvalifikacija, ir profesines kvalifikacijos pazymejimas, nurodantis suteikta akuserio profesine kvalifikacija2. Kolegija    
      - Pazymejimas, liudijantis profesine praktika akuserijoje      
      3. Aukstojo mokslo diplomas (neuniversitetines studijos), nurodantis suteikta akuserio profesine kvalifikacija3. Kolegija    
    LuxembourgDiplome de sage-femmeMinistere de l'education nationale, de la formation professionnelle et des sportsSage-femme23 ianuarie 1983
    MagyarorszagSzuleszno bizonyitvanyIskola/foiskolaSzuleszno1 mai 2004
    MaltaLawrja jew diploma fl- Istudji tal-QwiebelUniversita─ ta' MaltaQabla1 mai 2004
    NederlandDiploma van verloskundigeDoor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidings-instellingenVerloskundige23 ianuarie 1983
    OsterreichHebammen-Diplom- HebammenakademieHebamme1 ianuarie 1994
        - Bundeshebammenlehranstalt    
    PolskaDyplom ukonczenia studiow wyzszych na kierunku poloznictwo z tytulem "magister poloznictwa"Polozna1 mai 2004
    Portugal1. Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saude materna e obstetrica1. Ecolas de EnfermagemEnfermeiro especialista em enfermagem de saude materna e obstetrica1 ianuarie 1986
      2. Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saude materna e obstetrica2. Escolas Superiores de Enfermagem  
      3. Diploma (do curso de pos-licenciatura) de especializacăo em enfermagem de saude materna e obstetrica3. Escolas Superiores de Enfermagem Escolas Superiores de Saude    
    SlovenijaDiploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "diplomirana babica/diplomirani babicar"1. Univerzadiplomirana babica/diplomirani babicar1 mai 2004
      2. Visoka strokovna sola  
    Slovensko1. Vysokoskolsky diplom o udeleni akademickeho titulu "bakalar z porodnej asistencie" ("Bc.")1. Vysoka skolaPorodna asistentka1 mai 2004
      2. Absolventsky diplom v studijnom odbore diplomovana porodna asistentka2. Stredna zdravotnicka skola    
    Suomi/ Finland1. Katilon tutkinto/barnmorskeexamen1. Terveydenhuoltooppi-laitokset/ halsovardslaroanstalterKatilo/Barnmorska1 ianuarie 1994
      2. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, katilo (AMK)/yrkeshogskoleexamen inom halsovard och det sociala omradet, barnmorska (YH)2. Ammattikorkeakoulut/Yrkeshogskolor    
    SverigeBarnmorskeexamenUniversitet eller hogskolaBarnmorska1 ianuarie 1994
    United KingdomStatement of registration as a Midwife on part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health visitingVariousMidwife23 ianuarie 1983
    Island1. Embaettisprof i ljosmoourfraeoi1. Haskoli Islandsljosmooir1 ianuarie 1994
      2. Prof i ljosmaeorafraeoum2. Ljosmaeoraskoli Islands    
    Liechtensteindiplomele, certificatele şi titlurile eliberate de un alt stat membru şi listate în această anexă   Hebamme1 mai 1995
    NorgeVitnemal for bestatt jordmorutdanningHogskolejordmor1 ianuarie 1994
   +  Anexa 10─────────(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2004)──────────────────────────────────────────────────Diplome, certificate şi alte titluri care atestă formarea specifică amedicului generalistSuisse: - diplome de medecin praticien- Diplom als praktischer Arzt/praktische Arztin- diploma di medico genericoTitluri profesionale cu care se exercită profesia de medic generalistSuisse: - medecin praticien- praktischer Arzt/praktische Arztin- medico genericoDiplome, certificate şi alte titluri care atestă formareauniversitară a medicului
    ŢaraTitlul calificăriiOrganismul care a emis diplomaCertificatul care însoţeşte diploma
    Suisse1.Diplome federal de medecinDepartement federal de l'interieur  
      2.Eidgenossisches ArztdiplomEidgenossisches Departement des Innern  
      3.Diploma federale di medicoDipartimento federale dell'interno  
   +  Anexa 11────────(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2004)───────────────────────────────────────────────────Diplome, certificate şi titluri care atestă formarea de medic specialist
    ŢaraTitlul calificăriiOrganismul care eliberează diplomaCertificatul care însoţeşte diploma
    SuisseDiplome de medecin specialisteDepartement federal de l'interieur et Federation des medecins suisses  
      Diplom als Facharzt EidgenossischesDepartement des Innern  
        und Verbindung der Schweizer Arztinnen  
        und Arzte  
      Diploma di medico specia-listaDipartimento federale dell'interno e Federazione dei medici svizzeri  
   +  Anexa 12────────(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2004)─────────────────────────────────────────────────Specializările medicale recunoscute mutual între statele membre
    ŢaraTitlul calificăriiOrganismul care eliberează documentul
      Anesteziologie  
      Durata minimă de formare: 3 ani  
    SuisseAnesthesiologie  
      Anasthesiologie  
      Anestesiologia  
      Chirurgie generală  
      Durata minimă de formare: 5 ani  
    SuisseChirurgie  
      Chirurgie  
      Chirurgia  
      Neurochirurgie  
      Durata minimă de formare: 5 ani  
    SuisseNeurochirurgie  
      Neurochirurgie  
      Neurochirurgia  
      Obstetrică-ginecologie  
      Durata minimă de formare: 4 ani  
    SuisseGynecologie et obstetrique  
      Gynakologie und Geburtshilfe  
      Ginecologia e ostetricia  
      Medicină internă  
      Durata minimă de formare: 5 ani  
    SuisseMedecine interne  
      Innere Medizin  
      Medicina interna  
      Oftalmologie  
      Durata minimă de formare: 3 ani  
    SuisseOphtalmologie  
      Ophtalmologie  
      Oftalmologia  
      Oto-rino-laringologie  
      Durata minimă de formare: 3 ani  
    SuisseOto-rhino-laryngologie  
      Oto-Rhino-Laryngologie  
      Otorinolaringoiatria  
      Pediatrie  
      Durata minimă de formare: 4 ani  
    SuissePediatrie  
      Kinder-und Jugendmedizin  
      Pediatria  
      Medicină respiratorie  
      Durata minimă de formare: 4 ani  
    SuissePneumologie  
      Pneumologie  
      Pneumologia  
      Urologie  
      Durata minimă de formare: 5 ani  
    SuisseUrologie  
      Urologie  
      Urologia  
      Ortopedie  
      Durata minimă de formare: 5 ani  
    SuisseChirurgie orthopedique et traumatologie de l'appareil locomoteur;  
      Orthopadische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungs-apparates;  
      Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio  
      Anatomie patologică  
      Durata minimă de formare: 4 ani  
    SuissePathologie  
      Pathologie  
      Patologia  
      Neurologie  
      Durata minimă de formare: 4 ani  
    SuisseNeurologie  
      Neurologie  
      Neurologia  
      Psihiatrie  
      Durata minimă de formare: 4 ani  
    SuissePsychiatrie et psychotherapie  
      Psychiatrie und Psychotherapie  
      Psichiatria e psicoterapia  
      Radio-diagnostic  
      Durata minimă de formare: 4 ani  
    SuisseRadiologie  
      Radiologie  
      Radiologia  
      Radioterapie  
      Durata minimă de formare: 4 ani  
    SuisseRadio-oncologie/radiotherapie  
      Radio-Onkologie/Strahlentherapie  
      Radio-oncologia/radioterapia  
      Chirurgie plastică  
      Durata minimă de formare: 5 ani  
    SuisseChirurgie plastique, reconstructive et esthetique;  
      Plastische, rekonstruktive und asthetische Chirurgie;  
      Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica  
      Chirurgie toracică  
      Durata minimă de formare: 5 ani  
    SuisseChirurgie cardiaque et vasculaire thoracique;  
      Herz- und thorakale Gefasschirurgie;  
      Chirurgia del cuore e dei vasi toracici;  
      Chirurgie pediatrică  
      Durata minimă de formare: 5 ani  
    SuisseChirurgie pediatrique  
      Kinderchirurgie  
      Chirurgia pediatrica  
      Cardiologie  
      Durata minimă de formare: 4 ani  
    SuisseCardiologie  
      Kardiologie  
      Cardiologia  
      Gastro-enterologie  
      Durata minimă de formare: 4 ani  
    SuisseGastro-enterologie  
      Gastroenterologie  
      Gastroenterologia  
      Reumatologie  
      Durata minimă de formare: 4 ani  
    SuisseRhumatologie  
      Rheumatologie  
      Reumatologia  
      Hematologie generală  
      Durata minimă de formare: 3 ani  
    SuisseHematologie  
      Hamatologie  
      Ematologia  
      Endocrinologie  
      Durata minimă de formare: 3 ani  
    SuisseEndocrinologie-diabetologie  
      Endokrinologie-Diabetologie  
      Endocrinologia-diabetologia  
      Medicină fizică şi de readaptare  
      Durata minimă de formare: 3 ani  
    SuisseMedecine physique et readaptation; Physikalische Medizin und Rehabilitation;  
      Medicina fisica e riabilitatzione;  
      Dermato-venerologie  
      Durata minimă de formare: 3 ani  
    SuisseDermatologie et venereologie  
      Dermatologie und Venerologie  
      Dermatologia e venereologia  
      Medicină tropicală  
      Durata minimă de formare: 4 ani  
    SuisseMedecine tropicale et medecine des voyages;  
      Tropen- und Reisemedizin;  
      Medicina tropicale e medicina di viaggio;  
      Psihiatrie infantilă  
      Durata minimă de formare: 4 ani  
    SuissePsychiatrie et psychotherapie d'enfants et d'adolescents;  
      Kinder-und Jugendpsychiatrie und-psychotherapie;  
      Psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza;  
      Boli renale  
      Durata minimă de formare: 4 ani  
    SuisseNephrologie  
      Nephrologie  
      Nefralogia  
      Sănătate publică şi medicină socială  
      Durata minimă de formare: 4 ani  
    SuissePrevention et sante publique  
      Pravention und Gesundheitswesen  
      Prevenzione e salute pubblica  
      Farmacologie  
      Durata minimă de formare: 4 ani  
    SuissePharmacologie clinique et toxicology;  
      Klinische Pharmakologie und Toxikologie;  
      Farmacologia clinica e tossicologia  
      Medicina muncii  
      Durata minimă de formare: 4 ani  
    SuisseMedecine du travail  
      Arbeitsmedizin  
      Medicina del lavoro  
      Alergologie  
      Durata minimă de formare: 3 ani  
    SuisseAllergologie et immunologie clinique;  
      Allergologie und klinische Immunologie;  
      Allergologia e immunologia clinica  
      Medicină nucleară  
      Durata minimă de formare: 4 ani  
    SuisseMedecine nucleaire  
      Nuklearmedizin  
      Medicina nucleare  
      Chirurgie maxilo-facială  (formare de bază de medic)  
      Durata minimă de formare: 5 ani  
    SuisseChirurgie maxillo-faciale  
      Kiefer- und Gesichtschirurgie  
      Chirurgia mascello-facciale  
   +  Anexa 13────────(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2004)──────────────────────────────────────────────────Titlurile profesionale cu care se exercită profesia de medic dentistSuisse - medecin dentiste;- Zahnarzt- medico-dentistaDiplome, certificate şi titluri care atestă formarea universitară amedicilor dentişti
    ŢaraTitlul calificăriiOrganismul care eliberează diplomaCertificatul care însoţeşte diploma
    SuisseDiplome federal de medecin-dentisteDepartement federal de l'interieur  
      Eidgenossisches ZahnarztdiplomEidgenossisches Departement des Innern  
      Diploma federale di medico-dentistaDipartimento federale dell'interno  
   +  Anexa 14─────────(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2004)───────────────────────────────────────────────────Diplome, certificate şi alte titluri care atestă formarea mediculuidentist specialist1. OrtodonţieDurata minimă de pregătire: 3 ani
    ŢaraTitlul calificăriiOrganismul care eliberează documentulCertificatul care însoţeşte documentul
    SuisseDiplome federal d'orthodontisteDepartement federal de l'interieur et Societe Suisse d'Odonto- stomatologie  
      Diplom fur Kie-ferorthopadieEidgenossisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnarzte- Gesellschaft  
      Diploma di OrtodontistaDipartimento federale dell'interno e Societa Svizzera di Odontologia e Stomatologia  
  2. Chirurgie bucalăDurata minimă de pregătire: 3 ani
    ŢaraTitlul calificăriiOrganismul care eliberează documentulCertificatul care însoţeşte documentul
    SuisseDiplome federal de chirurgie oraleDepartement federal de l'interieur et Societe Suisse d'Odonto- stomatologie  
      Diplom fur OralchirurgieEidgenossisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnarzte-Gesellschaft  
      Diploma di chirurgia oraleDipartimento federale dell'interno e Societa Svizzera di Odontologia e Stomatologia  
   +  Anexa 15────────(Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2004)─────────────────────────────────────────────────Diplome, certificate şi alte titluri care atestă formareauniversitară a farmacistului
    ŢaraTitlul calificăriiOrganismul care eliberează documentul
    SuisseDiplome de pharmacienDepartement federal de l'interieur
      EidgenossischesEidgenossisches
      ApothekerdiplomDepartement des Innern
      Diploma federale di farmacista  
      Dipartimento federale dell'interno  
   +  Anexa 16────────(Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2004)──────────────────────────────────────────────────Titluri profesionale cu care se exercită profesia de asistent medicalgeneralistSuisse: - infirmiere, infirmier- Pflegefachfrau, Pflegefachmann- infermiera, infermiereDiplome, certificate şi alte titluri care atestă formarea în profesiade asistent medical generalist
    ŢaraTitlul calificăriiOrganismul care eliberează documentulCertificatul care însoţeşte documentul
    Suisseinfirmiere diplomee et infirmier diplomeEcoles qui proposent des filieres de formation reconnues par l'Etat  
      diplomierte Pflegefachfrau, diplomierter PflegefachmannSchulen, die staatlich anerkannte Bildungsgange durchfuhren  
      infermiera diplomata e infermiere diplomatoScuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato  
   +  Anexa 17────────(Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2004)──────────────────────────────────────────────────Titluri profesionale cu care se exercită profesia de moaşăSuisse: - sage-femme;- Hebamme- levatriceDiplome, certificate şi alte titluri care atestă formarea înprofesia de moaşă
    ŢaraTitlul calificăriiOrganismul care eliberează documentulCertificatul care însoţeşte documentul
    SuisseSage-femme diplomeeEcoles qui proposent des filieres de formation reconnues par l'Etat  
      Diplomierte HebammeSchulen, die staatlich anerkannte Bildungsgange durchfuhren  
      Levatrice diplomataScuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato  
  _____________