HOTĂRÂRE nr. 1.284 din 24 octombrie 2007privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 31 octombrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se instituie regimul de arie naturală protejată şi se aprobă încadrarea în categoria de management ca arie de protecţie specială avifaunistică pentru siturile prevăzute în anexa nr. 1. (2) Hărţile la scara 1:100.000, cu delimitarea ariilor de protecţie specială avifaunistică declarate prin prezenta hotărâre, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Lista ariilor de protecţie specială avifaunistică declarate anterior prezentei hotărâri este prevăzută în anexa nr. 3. (4) Hărţile prevăzute la alin. (2) se pun la dispoziţie factorilor interesaţi de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului pentru vizualizare, prin intermediul paginii de internet http://maps.biodiversity.ro/spa, ca serviciu ArcIMS, având ca fundal vectorii aferenţi cadastrului apelor din România, hărţile Direcţiei Topografice Militare, ediţia 2000, scara 1:100.000 şi 1:50.000, precum şi mozaicul de imagini satelitare Landsat 2000. (5) Limitele ariilor de protecţie specială avifaunistică declarate prin prezenta hotărâre, în format digital, ca vectori cu referinţă geografică, se pun la dispoziţie de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului tuturor instituţiilor şi persoanelor interesate, prin intermediul paginii de internet, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (6) În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se delimitează ariile de protecţie specială avifaunistică, de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, la precizia care asigură corelarea cu sistemul informaţional folosit de autoritatea publică centrală pentru agricultură şi silvicultură şi se aprobă prin ordin comun al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi al conducătorului autorităţii publice centrale pentru agricultură şi silvicultură.  +  Articolul 2 (1) Pentru toate planurile, programele şi proiectele care urmează să se desfăşoare în ariile de protecţie specială avifaunistică, precum şi în vecinătatea acestora se aplică prevederile legale referitoare la procedura de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi la procedura-cadru de evaluare a impactului asupra mediului. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), raportul de mediu, respectiv raportul de evaluare a impactului asupra mediului trebuie să evidenţieze toate speciile de păsări de interes comunitar din situl respectiv şi să propună măsuri de reducere a impactului planului, programului şi/sau proiectului asupra acestora, măsuri de conservare şi/sau măsuri compensatorii, după caz. (3) Managementul ariilor de protecţie specială avifaunistică constituite pe terenuri forestiere se stabileşte cu avizul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.  +  Articolul 3 (1) Se aprobă formularele standard completate pentru ariile de protecţie specială avifaunistică prevăzute la art. 1, conform anexei nr. 4. (2) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului face demersurile necesare în vederea transmiterii formularelor standard completate pentru ariile de protecţie specială avifaunistică la Comisia Europeană.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.──────── Notă *) Anexele nr. 2-4 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru vânzări şi relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------p. Ministrul mediuluişi dezvoltării durabile,Lucia Ana Varga,secretar de statMinistrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian CioloşMinistrul dezvoltării, lucrărilorpublice şi locuinţelor,Laszlo Borbelyp. Ministrul internelorşi reformei administrative,Liviu Radu,secretar de statDepartamentul pentruAfaceri Europene,Adrian Ciocănea,secretar de statMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 24 octombrie 2007.Nr. 1.284.  +  Anexa LISTA ARIILOR DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ
    Denumirea sitului, unităţile administrativ-teritoriale în care este localizat situl  şi suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale cuprinsă în sit (în procente)
    1. ROSPA0001 Aliman-Adamclisi
    Judeţul Constanţa: Adamclisi (71%), Aliman (26%), Deleni (12%), Dobromir (2%), Ion Corvin (14%), Peştera (2%), Rasova (19%)
    2. ROSPA0002 Allah Bair-Capidava
    Judeţul Constanţa: Crucea (27%), Seimeni (16%), Siliştea (1%), Topalu (24%)
    Judeţul Ialomiţa: Borduşani (5%), Făcăeni (7%)
    3. ROSPA0003 Avrig-Scorei-Făgăraş
    Judeţul Braşov: Beclean (4%), Făgăraş (1%), Ucea de Jos (3%), Viştea de Sus (3%), Voila (7%)
    Judeţul Sibiu: Arpaşu de Jos (1%), Avrig (2%), Cârţa (9%), Porumbacu de Jos (2%)
    4. ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău
    Judeţul Buzău: Balta Albă (10%)
    Judeţul Brăila: Galbenu (5%), Jirlău (7%), Vişani (5%)
    5. ROSPA0005 Balta Mică a Brăilei
    Judeţul Brăila: Berteştii de Jos (38%), Brăila (18%), Chiscani (29%), Gropeni (13%), Măraşu (5%), Stăncuţa (35%)
    Judeţul Ialomiţa: Giurgeni (2%)
    Judeţul Constanţa: Hârşova (1%)
    6. ROSPA0006 Balta Tătaru
    Judeţul Brăila: Dudeşti (2%), Roşiori (3%)
    7. ROSPA0007 Balta Vederoasa
    Judeţul Constanţa: Adamclisi (<1%), Aliman (11%), Rasova (6%)
    8. ROSPA0008 Băneasa-Canaraua Fetei
    Judeţul Constanţa: Băneasa (12%), Lipniţa (8%), Oltina (3%)
    9. ROSPA0009 Beştepe-Mahmudia
    Judeţul Tulcea: Beştepe (11%), Mahmudia (3%), Nufăru (39%), Tulcea (<1%), Valea Nucarilor (1%)
    10. ROSPA0010 Bistreţ
    Judeţul Dolj: Bistreţ (6%), Cârna (14%)
    11. ROSPA0011 Blahniţa
    Judeţul Mehedinţi: Burila Mare (98%), Devesel (95%), Gogoşu (99%), Gruia (27%), Hinova (56%), Jiana (53%), Pătulele (1%), Vânjuleţ (4%)
    12. ROSPA0012 Braţul Borcea
    Judeţul Ialomiţa: Borduşani (18%), Făcăeni (3%), Feteşti (6%), Stelnica (19%)
    Judeţul Călăraşi: Borcea (6%), Dichiseni (5%), Jegălia (4%), Modelu (1%), Roseţi (5%), Unirea (16%)
    13. ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre
    Judeţul Dolj: Calafat (34%), Ciupercenii Noi (60%), Desa (83%), Ghidici (27%), Piscu Vechi (69%), Poiana Mare (38%)
    14. ROSPA0014 Câmpia Cermeiului
    Judeţul Arad: Apateu (12%), Beliu (34%), Bocsig (65%), Cărand (26%), Cermei (42%), Ineu (40%)
    15. ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru Judeţul Arad: Chişineu Criş (45%), Mişca (58%), Sintea Mare (42%), Socodor (33%), Şepreuş (20%), Zerind (35%)
    Judeţul Bihor: Avram Iancu (8%)
    16. ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului
    Judeţul Bihor: Cherechiu (6%), Curtuişeni (32%), Sălacea (30%), Şimian (46%), Tarcea (47%), Valea lui Mihai (47%)
    Judeţul Satu Mare: Andrid (42%), Carei (7%), Căuaş (5%), Ciumeşti (61%), Foieni (54%), Moftinu Mare (1%),Pir (18%), Pişcolt (52%), Sanislău (69%), Santău (15%), Tiream (37%), Urziceni (47%)
    17. ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova
    Judeţul Constanţa: Ghindăreşti (13%), Hârşova (12%)
    Judeţul Ialomiţa: Făcăeni (7%), Giurgeni (20%), Vlădeni (12%)
    18. ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hăşmaş
    Judeţul Neamţ: Bicaz-Chei (15%), Bicazu Ardelean (<1%), Dămuc (16%)
    Judeţul Harghita: Gheorgheni (10%), Sândominic (9%)
    19. ROSPA0019 Cheile Dobrogei
    Judeţul Constanţa: Cogealac (11%), Fântânele (6%), Grădina (22%), Mihail Kogălniceanu (6%), Pantelimon (15%), Săcele (2%), Siliştea (<1%), Târguşor (42%)
    20. ROSPA0020 Cheile Nerei-Beuşniţa
    Judeţul Caraş-Severin: Anina (41%), Bozovici (22%), Cărbunari (42%), Ciclova Română (39%), Lăpuşnicu Mare (74%), Oraviţa (20%), Sasca Montană (37%), Şopotu Nou (22%)
    21. ROSPA0021 Ciocăneşti-Dunăre
    Judeţul Călăraşi: Ciocăneşti (6%)
    22. ROSPA0022 Comana
    Judeţul Giurgiu: Băneasa (20%), Călugăreni (33%), Comana (83%), Gostinari (17%), Greaca (2%), Hotarele (14%), Izvoarele (<1%), Mihai Bravu (66%), Prundu (18%), Singureni (18%)
    23. ROSPA0023 Confluenţa Jiu-Dunăre
    Judeţul Olt: Ianca (4%)
    Judeţul Dolj: Bechet (27%), Bratovoeşti (23%), Calopăr (16%), Călăraşi (10%), Dăbuleni (7%), Dobreşti (12%), Drănic (13%), Gângiova (28%), Ghindeni (4%), Gighera (26%), Malu Mare (5%), Mârşani (2%), Ostroveni (62%), Podari (3%), Rojişte (3%), Sadova (12%), Segarcea (<1%), Teasc (15%), Ţuglui (9%), Valea Stanciului (6%)
    24. ROSPA0024 Confluenţa Olt-Dunăre
    Judeţul Olt: Corabia (16%), Gârcov (35%), Giuvărăşti (73%), Izbiceni (2%), Orlea (2%)
    Judeţul Teleorman: Islaz (99%), Liţa (25%), Lunca (9%), Saelele (5%), Segarcea-Vale (24%), Turnu Măgurele (19%)
    25. ROSPA0025 Cozia-Buila-Vânturariţa
    Judeţul Vâlcea: Bărbăteşti (15%), Berislăveşti (14%), Brezoi (31%), Călimăneşti (46%), Costeşti (20%), Olăneşti (11%), Perişani (12%), Racoviţa (23%), Sălătrucel (31%)
    26. ROSPA0026 Cursul Dunării-Baziaş-Porţile de Fier
    Judeţul Mehedinţi: Drobeta-Turnu Severin (10%), Dubova (5%), Eşelniţa (3%), Orşova (21%), Şviniţa (11%)
    Judeţul Caraş-Severin: Berzasca (3%), Moldova Nouă (15%), Pojejena (8%), Sfânta Elena (27%), Sicheviţa (4%), Socol (6%)
    27. ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor
    Judeţul Harghita: Lueta (4%), Mărtiniş (38%), Mereşti (55%), Ocland (70%)
    Judeţul Covasna: Baraolt (29%), Brăduţ (<1%), Vârghiş (90%)
    Judeţul Braşov: Augustin (5%), Caţa (19%), Homorod (40%), Ormeniş (<1%), Racoş (50%)
    28. ROSPA0028 Dealurile Tărnavelor-Valea Nirajului
    Judeţul Mureş: Acăţari (67%), Albeşti (4%), Bălăuşeri (16%), Beica de Jos (2%), Bereni (>99%), Chibed (66%), Chiheru de Jos (2%), Coroisâmărtin (1%), Crăciuneşti (48%), Daneş (4%), Eremitu (50%), Ernei (<1%), Fântânele (89%), Găleşti (57%), Gheorghe Doja (7%), Ghindari (91%), Gorneşti (<1%), Hodoşa (81%), Măgherani (>99%), Miercurea Nirajului (45%), Nadeş (74%), Neaua (>99%), Păsăreni (45%), Sângeorgiu de Pădure (78%), Sărăţeni (54%), Sighişoara (12%), Sovata (7%), Suplac (<1%), Vărgata (75%), Veţca (78%)
    Judeţul Harghita: Atid (43%), Corund (8%), Lupeni (3%), Praid (9%), Săcel (24%)
    29. ROSPA0029 Defileul Mureşului Inferior-Dealurile Lipovei
    Judeţul Arad: Bârzava (3%), Bata (11%), Birchiş (7%), Petriş (5%), Săvârşin (9%), Vărădia de Mureş (9%)
    Judeţul Hunedoara: Zam (2%)
    30. ROSPA0030 Defileul Mureşului Superior
    Judeţul Mureş: Deda (3%), Lunca Bradului (12%), Răstoliţa (14%), Stânceni (14%)
    31. ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim-Sinoie
    Judeţul Constanţa: Cogealac (10%), Corbu (62%), Fântânele (1%), Istria (85%), Mihai Viteazu (75%), Săcele (63%)
    Judeţul Tulcea: Babadag (21%), Baia (9%), Beştepe (41%), C.A. Rosetti (>99%), Ceamurlia de Jos (83%), Ceatalchioi (99%), Chilia Veche (>99%), Crişan (>99%), Grindu (97%), Isaccea (44%), Jijila (10%), Jurilovca (84%), Luncaviţa (38%), Mahmudia (63%), Maliuc (>99%), Mihai Bravu (1%), Murighiol (94%), Niculiţel (1%), Nufăru (40%), Pardina (>99%), Sarichioi (50%), Sfântu Gheorghe (>99%), Somova (54%), Sulina (>99%), Tulcea (31%), Valea Nucarilor (28%), Văcăreni (48%)
    Judeţul Galaţi: Galaţi (<1%)
    32. ROSPA0032 Deniz Tepe
    Judeţul Tulcea: Mihai Bravu (14%), Mihail Kogălniceanu (6%), Nalbant (<1%)
    33. ROSPA0033 Depresiunea şi Munţii Giurgeului
    Judeţul Mureş: Chiheru de Jos (21%), Ibăneşti (27%), Sovata (20%)
    Judeţul Harghita: Cârţa (12%), Ciumani (88%), Joseni (68%), Lăzarea (15%), Praid (4%), Remetea (52%), Suseni (47%), Voşlăbeni (36%)
    34. ROSPA0034 Depresiunea şi Munţii Ciucului
    Judeţul Harghita: Cârţa (3%), Ciucsângeorgiu (11%), Frumoasa (34%), Leliceni (55%), Lunca de Sus (<1%), Miercurea Ciuc (6%), Mihăileni (73%), Păuleni-Ciuc (61%), Racu (8%), Sâncrăieni (<1%)
    35. ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei
    Judeţul Caraş-Severin: Băile Herculane (74%), Cornereva (55%), Mehadia (25%), Zăvoi (<1%)
    Judeţul Mehedinţi: Balta (16%), Isverna (19%), Obârşia-Cloşani (56%), Podeni (2%)
    Judeţul Hunedoara: Râu de Mori (<1%)
    Judeţul Gorj: Padeş (71%), Tismana (10%)
    36. ROSPA0036 Dumbrăveni
    Judeţul Constanţa: Deleni (<1%), Dumbrăveni (17%)
    37. ROSPA0037 Dumbrăviţa-Rotbav-Măgura Codlei
    Judeţul Braşov: Codlea (22%), Dumbrăviţa (7%), Feldioara (6%), Hălchiu (5%), Holbav (2%), Măieruş (5%)
    Judeţul Covasna: Belin (1%), Hăghig (4%)
    38. ROSPA0038 Dunăre-Olteniţa
    Judeţul Giurgiu: Prundu (2%)
    Judeţul Călăraşi: Chirnogi (27%), Olteniţa (1%)
    39. ROSPA0039 Dunăre-Ostroave
    Judeţul Constanţa: Aliman (6%), Cernavodă (4%), Ion Corvin (1%), Lipniţa (6%), Oltina (14%), Ostrov (22%), Rasova (11%)
    Judeţul Călăraşi: Borcea (9%), Călăraşi (5%), Dichiseni (9%), Jegălia (6%), Modelu (1%), Roseţi (6%), Unirea (9%)
    40. ROSPA0040 Dunărea Veche-Braţul Măcin
    Judeţul Constanţa: Ciobanu (8%), Gârliciu (42%), Hârşova (7%), Saraiu (<1%)
    Judeţul Brăila: Frecăţei (14%), Măraşu (1%)
    Judeţul Tulcea: Carcaliu (14%), Cerna (1%), Dăeni (24%), Greci (<1%), Măcin (6%), Ostrov (27%), Peceneaga (17%), Smârdan (2%), Topolog (4%), Turcoaia (27%)
    41. ROSPA0041 Eleşteele Iernut-Cipău
    Judeţul Mureş: Iernut (4%)
    42. ROSPA0042 Eleşteele Jijiei şi Miletinului
    Judeţul Iaşi: Andrieşeni (3%), Coarnele Caprei (1%), Focuri (11%), Gropniţa (72%), Movileni (31%), Popricani (19%), Probota (14%), Şipote (8%), Trifeşti (2%), Ţigănaşi (46%), Victoria (6%), Vlădeni (38%)
    43. ROSPA0043 Frumoasa
    Judeţul Vâlcea: Brezoi (5%), Câineni Mari (5%), Malaia (4%), Voineasa (48%)
    Judeţul Sibiu: Boiţa (88%), Cisnădie (52%), Cristian (78%), Gura Râului (55%), Jina (84%), Orlat (29%), Poplaca (55%), Râu Sadului (44%), Răşinari (42%), Sadu (16%), Sălişte (>99%), Tălmaciu (78%), Tilişca (>99%)
    Judeţul Alba: Cugir (16%), Pianu de Sus (1%), Şugag (72%)
    44. ROSPA0044 Grădiştea-Căldăruşani-Dridu
    Judeţul Ilfov: Grădiştea (20%), Gruiu (40%), Moara Vlăsiei (12%), Nuci (23%)
    Judeţul Ialomiţa: Dridu (8%), Fierbinţi-Târg (17%)
    45. ROSPA0045 Grădiştea Muncelului-Cioclovina
    Judeţul Hunedoara: Baru (41%), Băniţa (58%), Beriu (<1%), Boşorod (42%), Orăştioara de Sus (59%), Petroşani (<1%), Pui (38%)
    46. ROSPA0046 Gruia-Gârla Mare
    Judeţul Mehedinţi: Gârla Mare (10%), Gruia (6%), Pristol (<1%), Vrata (37%)
    47. ROSPA0047 Hunedoara Timişană
    Judeţul Timiş: Orţişoara (3%)
    Judeţul Arad: Şagu (5%), Vinga (5%)
    48. ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat
    Judeţul Brăila: Ianca (5%), Movila Miresii (13%), Traian (<1%)
    49. ROSPA0049 Iazurile de pe valea Ibănesei-Başeului-Podrigăi
    Judeţul Botoşani: Conceşti (2%), Cordăreni (1%), Darabani (1%), Havârna (4%), Hăneşti (4%), Hudeşti (3%), Mileanca (2%), Săveni (3%), Ştiubieni (4%), Ungureni (1%), Vlăsineşti (8%), Vorniceni (2%)
    50. ROSPA0050 Iazurile Miheşu de Câmpie-Tăureni
    Judeţul Mureş: Mihăeşu de Câmpie (9%), Pogăceaua (3%), Sânger (2%), Şăulia (4%), Tăureni (9%), Zău de Câmpie (4%)
    51. ROSPA0051 Iezerul Călăraşi
    Judeţul Călăraşi: Călăraşi (17%), Cuza Vodă (14%)
    52. ROSPA0052 Lacul Beibugeac
    Judeţul Tulcea: Murighiol (<1%)
    53. ROSPA0053 Lacul Bugeac
    Judeţul Constanţa: Lipniţa (<1%), Ostrov (8%)
    54. ROSPA0054 Lacul Dunăreni
    Judeţul Constanţa: Aliman (6%), Ion Corvin (2%)
    55. ROSPA0055 Lacul Gălăţui
    Judeţul Călăraşi: Alexandru Odobescu (1%), Grădiştea (4%), Independenţa (<1%)
    56. ROSPA0056 Lacul Oltina
    Judeţul Constanţa: Lipniţa (2%), Oltina (26%)
    57. ROSPA0057 Lacul Siutghiol
    Judeţul Constanţa: Constanţa (16%), Lumina (<1%), Năvodari (1%)
    58. ROSPA0058 Lacul Stânca Costeşti
    Judeţul Botoşani: Manoleasa (3%), Ripiceni (22%), Ştefăneşti (1%)
    59. ROSPA0059 Lacul Strachina
    Judeţul Ialomiţa: Ţăndărei (8%), Valea Ciorii (3%)
    60. ROSPA0060 Lacurile Taşaul-Corbu
    Judeţul Constanţa: Corbu (3%), Mihail Kogălniceanu (1%), Năvodari (33%)
    61. ROSPA0061 Lacul Techirghiol
    Judeţul Constanţa: Techirghiol (24%), Tuzla (2%)
    62. ROSPA0062 Lacurile de acumulare de pe Argeş
    Judeţul Argeş: Bascov (6%), Băiculeşti (2%), Bradu (2%), Budeasa Mare (3%), Călineşti (1%), Căteasca (6%), Curtea de Argeş (2%), Merişani (9%), Piteşti (3%), Ştefăneşti (2%), Topoloveni (<1%)
    63. ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti
    Judeţul Bacău: Bacău (5%), Cleja (3%), Corbasca (6%), Faraoani (1%), Gârleni (<1%), Gioseni (9%), Hemeiuş (6%), Horgeşti (4%), Iteşti (5%), Letea Veche (5%), Nicolae Bălcescu (5%), Orbeni (7%), Pânceşti (<1%), Răcăciuni (11%), Sascut (4%), Tamaşi (13%), Tătărăşti (10%), Valea Seacă (9%)
    64. ROSPA0064 Lacurile Fălticeni
    Judeţul Suceava: Buneşti (2%), Fălticeni (6%), Horodniceni (1%), Moara Nica (4%), Rădăşeni (6%)
    65. ROSPA0065 Lacurile Fundata-Amara
    Judeţul Ialomiţa: Amara (2%), Gheorghe Doja (7%), Slobozia (<1%)
    66. ROSPA0066 Limanu-Herghelia
    Judeţul Constanţa: Mangalia (2%)
    67. ROSPA0067 Lunca Barcăului
    Judeţul Bihor: Mihai Bravu-Roşiori (26%), Tămăşeu (27%)
    68. ROSPA0068 Lunca inferioară a Turului
    Judeţul Satu Mare: Agriş (21%), Botiz (<1%), Călineşti-Oaş (43%), Gherţa Mică (35%), Halmeu (3%), Lazuri (21%), Livada (44%), Medieşu Aurit (15%), Micula (57%), Oraşu Nou (25%), Porumbeşti (23%), Turţ (1%), Turulung (42%)
    69. ROSPA0069 Lunca Mureşului Inferior
    Judeţul Arad: Arad (7%), Felnac (30%), Nădlac (3%), Pecica (16%), Secusigiu (38%), Şeitin (11%), Şemlac (9%), Zădăreni (17%)
    Judeţul Timiş: Cenad (12%), Periam (2%), Sânnicolau Mare (1%), Sânpetru Mare (9%), Saravale (3%)
    70. ROSPA0070 Lunca Prutului-Vlădeşti-Frumuşiţa
    Judeţul Vaslui: Murgeni (<1%)
    Judeţul Galaţi: Cavadineşti (11%), Folteşti (3%), Frumuşiţa (5%), Galaţi (15%), Măstăcani (3%), Oancea (15%), Suceveni (6%), Tuluceşti (1%), Vlădeşti (9%)
    71. ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior
    Judeţul Brăila: Măxineni (4%), Siliştea (4%), Vădeni (5%)
    Judeţul Vrancea: Adjud (31%), Bilieşti (35%), Garoafa (18%), Homocea (18%), Mărăşeşti (16%), Năneşti (10%), Ploscuţeni (30%), Pufeşti (17%), Rugineşti (4%), Suraia (21%), Vânători (12%), Vulturu (6%)
    Judeţul Galaţi: Brăniştea (58%), Cosmeşti (28%), Fundeni (79%), Independenţa (46%), Iveşti (4%), Lieşti (5%), Movileni (30%), Nămoloasa (40%), Nicoreşti (15%), Piscu (33%), Poiana (39%), Schela (2%), Slobozia Conachi (<1%), Şendreni (3%), Tudor Vladimirescu (59%), Umbrăreşti (15%)
    72. ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu
    Judeţul Neamţ: Doljeşti (14%), Gâdinţi (12%), Horia (15%), Icuşeşti (15%), Ion Creangă (21%), Roman (8%), Sagna (6%), Secuieni (4%), Tămăşeni (17%)
    Judeţul Iaşi: Alexandru I. Cuza (16%), Butea (15%), Hălăuceşti (14%), Mirceşti (3%), Mogoşeşti-Siret (12%), Răchiteni (22%), Stolniceni-Prăjescu (6%)
    Judeţul Bacău: Dămieneşti (8%), Filipeşti (22%), Negri (<1%)
    73. ROSPA0073 Măcin-Niculiţel
    Judeţul Tulcea: Carcaliu (33%), Cerna (36%), Frecăţei (11%), Greci (96%), Hamcearca (78%), Horia (29%), I.C. Brătianu (10%), Isaccea (22%), Izvoarele (63%), Jijila (44%), Luncaviţa (53%), Măcin (42%), Nalbant (4%), Niculiţel (45%), Smârdan (14%), Turcoaia (36%), Valea Teilor (>99%), Văcăreni (39%)
    74. ROSPA0074 Maglavit
    Judeţul Dolj: Calafat (5%), Cetate (10%), Maglavit (21%)
    75. ROSPA0075 Măgura Odobeşti
    Judeţul Vrancea: Boloteşti (39%), Broşteni (43%), Jariştea (17%), Mera (48%), Reghiu (6%), Valea Sării (1%), Vidra (18%)
    76. ROSPA0076 Marea Neagră
    Judeţul Constanţa: CorbuMarea Neagră (<1%), Marea Neagră (<1%)
    Judeţul Tulcea: Marea Neagră (<1%)
    77. ROSPA0077 Măxineni
    Judeţul Brăila: Măxineni (11%)
    78. ROSPA0078 Mlaştina Satchinez
    Judeţul Timiş: Satchinez (2%)
    79. ROSPA0079 Mlaştinile Murani
    Judeţul Timiş: Orţişoara (1%), Pişchia (1%)
    80. ROSPA0080 Munţii Almăjului-Locvei
    Judeţul Mehedinţi: Brezniţa-Ocol (22%), Drobeta-Turnu Severin (41%), Dubova (89%), Eşelniţa (55%), Iloviţa (65%), Orşova (78%), Şviniţa (87%)
    Judeţul Caraş-Severin: Bănia (<1%), Berzasca (90%), Cărbunari (36%), Gârnic (>99%), Moldova Nouă (85%), Naidăş (<1%), Pojejena (91%), Sfânta Elena (72%), Sicheviţa (81%), Socol (13%), Şopotu Nou (28%), Topleţ (9%)
    81. ROSPA0081 Munţii Apuseni-Vlădeasa
    Judeţul Alba: Albac (32%), Arieşeni (60%), Gârda de Sus (65%), Horea (55%), Scărişoara (66%)
    Judeţul Cluj: Beliş (99%), Călăţele (1%), Măguri-Răcătău (<1%), Mărgău (51%), Mărişel (5%), Poieni (11%), Rişca (15%), Săcuieu (75%)
    Judeţul Bihor: Budureasa (45%), Bunteşti (11%), Câmpani (46%), Nucet (46%), Pietroasa (84%)
    82. ROSPA0082 Munţii Bodoc-Baraolt
    Judeţul Covasna: Aita Mare (65%), Arcuş (64%), Baraolt (27%), Băţani Mari (39%), Belin (59%), Bixad (59%), Bodoc (76%), Cernat (<1%), Dalnic (6%), Ghidfalău (45%), Hăghig (47%), Ilieni (46%), Malnaş (92%), Micfalău (75%), Moacşa (20%), Sfântu Gheorghe (18%), Turia (3%), Vâlcele (84%), Valea Crişului (61%)
    Judeţul Harghita: Cozmeni (1%)
    Judeţul Braşov: Bod (<1%), Hărman (3%), Măieruş (<1%), Ormeniş (<1%), Sânpetru (<1%)
    83. ROSPA0083 Munţii Rarău-Giumalău
    Judeţul Suceava: Câmpulung Moldovenesc (4%), Crucea (4%), Dorna-Arini (<1%), Stulpicani (5%)
    84. ROSPA0084 Munţii Retezat
    Judeţul Caraş-Severin: Zăvoi (11%)
    Judeţul Gorj: Padeş (<1%), Tismana (2%)
    Judeţul Hunedoara: Pui (1%), Râu de Mori (52%), Sălaşu de Sus (40%), Uricani (17%)
    85. ROSPA0085 Munţii Rodnei
    Judeţul Maramureş: Borşa (10%), Moisei (42%), Săcel (9%)
    Judeţul Bistriţa-Năsăud: Maieru (56%), Parva (17%), Rebrişoara (32%), Rodna (55%), Romuli (8%), Sângeorz-Băi (39%), Şanţ (28%), Telciu (11%)
    86. ROSPA0086 Munţii Semenic-Cheile Caraşului
    Judeţul Caraş-Severin: Anina (34%), Bozovici (23%), Caraşova (68%), Goruia (4%), Prigor (22%), Reşiţa (8%),Teregova (8%), Văliug (59%)
    87. ROSPA0087 Munţii Trascăului
    Judeţul Cluj: Iara (6%), Moldoveneşti (7%)
    Judeţul Alba: Aiud (23%), Bucium (1%), Galda de Jos (41%), Ighiu (13%), Întregalde (34%), Livezile (67%),Meteş (15%), Mirăslău (11%), Mogoş (1%), Ocoliş (73%), Ponor (10%), Poşaga de Jos (30%), Râmeţ (74%),Rimetea (79%), Sălciua de Jos (10%), Stremţ (15%), Zlatna (18%)
    88. ROSPA0088 Munţii Vrancei
    Judeţul Covasna: Breţcu (<1%)
    Judeţul Vrancea: Nistoreşti (9%), Păuleşti (86%), Tulnici (92%)
    Judeţul Bacău: Mănăstirea Caşin (1%)
    89. ROSPA0089 Obcina Feredeului
    Judeţul Suceava: Breaza (39%), Brodina (41%), Câmpulung Moldovenesc (23%), Frumosu (17%), Fundu Moldovei (6%), Izvoarele Sucevei (59%), Moldova-Suliţa (35%), Moldoviţa (56%), Pojorâta (<1%), Sadova (88%), Ulma (81%), Vama (13%), Vatra Moldoviţei (30%)
    90. ROSPA0090 Ostrovu Lung-Gostinu
    Judeţul Giurgiu: Gostinu (24%), Oinacu (3%), Prundu (6%)
    91. ROSPA0091 Pădurea Babadag
    Judeţul Tulcea: Babadag (38%), Baia (38%), Ceamurlia de Jos (2%), Cerna (9%), Ciucurova (97%), Dorobanţu (45%), Horia (4%), Jurilovca (2%), Mihai Bravu (6%), Nalbant (35%), Ostrov (2%), Peceneaga (14%), Sarichioi (11%), Slava Cercheză (99%), Stejaru (41%), Topolog (10%)
    92. ROSPA0092 Pădurea Bârnova
    Judeţul Iaşi: Bârnova (32%), Ciurea (12%), Comarna (2%), Dobrovăţ (49%), Grajduri (1%), Schitu Duca (50%), Tomeşti (11%)
    Judeţul Vaslui: Tăcuta (2%)
    93. ROSPA0093 Pădurea Bogata
    Judeţul Braşov: Apaţa (<1%), Crizbav (<1%), Hoghiz (22%), Măieruş (38%)
    94. ROSPA0094 Pădurea Hagieni
    Judeţul Constanţa: Limanu (5%)
    95. ROSPA0095 Pădurea Macedonia
    Judeţul Timiş: Banloc (<1%), Ciacova (12%), Ghilad (23%), Giulvăz (3%)
    96. ROSPA0096 Pădurea Micleşti
    Judeţul Iaşi: Ciorteşti (34%), Dolheşti (56%)
    Judeţul Vaslui: Boţeşti (10%), Buneşti (9%), Micleşti (46%)
    97. ROSPA0097 Pescăria Cefa-Pădurea Rădvani
    Judeţul Bihor: Cefa (13%)
    98. ROSPA0098 Piemontul Făgăraş
    Judeţul Sibiu: Arpaşu de Jos (51%), Avrig (27%), Cârţa (<1%), Cârţişoara (72%), Porumbacu de Jos (65%), Racoviţa (59%), Turnu Roşu (12%)
    Judeţul Braşov: Drăguş (51%), Hârseni (39%), Lisa (60%), Recea (43%), Sâmbăta de Sus (41%), Şinca Nouă (22%), Şinca Veche (52%), Ucea de Jos (17%), Victoria (45%), Viştea de Sus (22%)
    99. ROSPA0099 Podişul Hârtibaciului
    Judeţul Braşov: Beclean (54%), Buneşti (67%), Cincu (100%), Comana de Jos (46%), Făgăraş (23%), Hoghiz (5%), Jibert (93%), Mândra (24%), Părău (1%), Rupea (18%), Şercaia (32%), Şoarş (100%), Ticuşu Vechi (100%), Ucea de Jos (2%), Ungra (63%), Viştea de Sus (12%), Voila (21%)
    Judeţul Sibiu: Agnita (100%), Alţina (100%), Arpaşu de Jos (15%), Avrig (10%), Bârghiş (100%), Biertan (64%), Brădeni (100%), Bruiu (100%), Cârţa (25%), Chirpăr (100%), Dumbrăveni (21%), Hoghilag (44%), Iacobeni (100%), Laslea (98%), Marpod (100%), Merghindeal (100%), Mihăileni (54%), Moşna (47%), Nocrich (100%), Porumbacu de Jos (5%), Roşia (23%), Valea Viilor (8%), Vurpăr (29%)
    Judeţul Mureş: Albeşti (34%), Apold (100%), Daneş (74%), Saschiz (52%), Sighişoara (33%), Vânători (15%)
    100. ROSPA0100 Stepa Casimcea
    Judeţul Constanţa: Vulturu (<1%), Vulturu (<1%)
    Judeţul Tulcea: Baia (1%), Baia (1%), Beidaud (32%), Beidaud (32%), Casimcea (53%), Casimcea (53%), Stejaru (7%), Stejaru (7%), Topolog (13%), Topolog (13%)
    101. ROSPA0101 Stepa Saraiu-Horea
    Judeţul Constanţa: Gârliciu (3%), Horia (13%), Saraiu (27%), Vulturu (1%)
    102. ROSPA0102 Suhaia
    Judeţul Teleorman: Lisa (<1%), Suhaia (11%)
    103. ROSPA0103 Valea Alceului
    Judeţul Bihor: Girişu de Criş (<1%), Nojorid (8%), Sânnicolau Român (<1%)
    104. ROSPA0104 Valea Fizeşului-Sic-Lacul Ştiucilor
    Judeţul Cluj: Fizeşu Gherlii (2%), Geaca (4%), Gherla (2%), Sic (11%), Ţaga (3%)
    105. ROSPA0105 Valea Mostiştea
    Judeţul Călăraşi: Dorobanţu (3%), Frăsinet (10%), Mânăstirea (12%), Ulmu (12%), Valea Argovei (10%)
    106. ROSPA0106 Valea Oltului Inferior
    Judeţul Teleorman: Beciu (35%), Lunca (12%), Plopii-Slăviteşti (43%), Saelele (89%), Segarcea-Vale (<1%), Slobozia Mândra (40%), Uda-Clocociov (44%)
    Judeţul Olt: Băbiciu (21%), Brâncoveni (19%), Cilieni (15%), Coteana (4%), Curtişoara (32%), Dăneasa (52%), Dobrosloveni (17%), Dobroteasa (8%), Drăgăneşti-Olt (12%), Fălcoiu (47%), Fărcaşele (49%), Găneasa (2%), Giuvărăşti (11%), Gostavăţu (16%), Grădinari (12%), Ipoteşti (18%), Izbiceni (31%), Mărunţei (22%), Milcovu din Deal (46%), Osica de Sus (14%), Piatra-Olt (5%), Pleşoiu (7%), Rusăneşti (16%), Scărişoara (22%), Slatina (3%), Slătioara (27%), Sprâncenata (58%), Stoeneşti (21%), Strejeşti (4%), Teslui (26%), Tia Mare (31%),Verguleasa (20%), Vultureşti (17%)
    Judeţul Vâlcea: Băbeni (30%), Budeşti (12%), Drăgăşani (11%), Drăgoeşti (20%), Galicea (24%), Ioneşti (35%), Mihăeşti (2%), Olanu (14%), Orleşti (19%), Prundeni (14%), Râmnicu Vâlcea (10%), Voiceşti (35%)
    107. ROSPA0107 Vânători-Neamţ
    Judeţul Suceava: Boroaia (<1%)
    Judeţul Neamţ: Agapia (58%), Bălţăteşti (41%), Brusturi (33%), Crăcăoani (80%), Gârcina (<1%), Pipirig (1%), Răuceşti (9%), Târgu Neamţ (9%), Vânători-Neamţ (75%)
    108. ROSPA0108 Vedea-Dunăre
    Judeţul Giurgiu: Găujani (37%), Giurgiu (<1%), Malu (55%), Slobozia (44%), Vedea (47%)
    Judeţul Teleorman: Bragadiru (13%), Bujoru (16%), Cervenia (16%), Conţeşti (9%), Frumoasa (4%), Năsturelu (7%), Pietroşani (55%)
  -------