HOTĂRÂRE nr. 1.274 din 17 octombrie 2007pentru aprobarea înscrierii în inventarul bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile, dării în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, respectiv trecerii acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 29 octombrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2), al art. 12 alin. (1) şi (2) şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative a imobilelor situate în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava, în oraşul Tăşnad, judeţul Satu Mare, şi în municipiul Tulcea, judeţul Tulcea, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Internelor şi Reformei Administrative operează modificările corespunzătoare în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.  +  Articolul 3Se aprobă trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în domeniul privat al statului şi în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative a imobilelor prevăzute la art. 1.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 17 octombrie 2007.Nr. 1.274.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor care se înscriu în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, se dau în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, respectiv trec din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în domeniul privat al statului şi în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
  Datele de identificare a imobilului Codul fiscal al ordonato- rului de credite care deţine imobilul Baza legală de prelucrare Valoare imobil - lei - Ministe- rul Econo miei şi Finanţe- lor va atribui nr. în inventa- rul do- meniului public
  Oraşul Rădăuţi, Piaţa Unirii bl. 33, ap. 19, judeţul Suceava 4244482 Protocol nr. 9.839/3.580 din 20 noiembrie 1998, Proces-verbal de recepţie nr. 15.500/ 3.951 din 27 mai 2003 CF nr. 17.169 Rădăuţi 188.190,89
  Oraşul Tăşnad, cartierul Zorilor, bl. 41, parter, ap. 1, judeţul Satu Mare 4247403 Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 18 din 25 noiembrie 1993, Protocol nr. 2.826/ 29.842 din 29 noiembrie 2003 CF nr. 4.042 Tăşnad 22.594,86
  Oraşul Tăşnad, cartierul Zorilor, bl. 41, parter, ap. 2, judeţul Satu Mare 4247403 Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 18 din 25 noiembrie 1993, Protocol nr. 2.826/ 29.842 din 29 noiembrie 2003 CF nr. 4.042 Tăşnad 28.296,79
  Oraşul Tăşnad, cartierul Zorilor, bl. 41, et. 1, ap. 3, judeţul Satu Mare 4247403 Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 18 din 25 noiembrie 1993, Protocol nr. 2.826/ 29.842 din 29 noiembrie 2003 CF nr. 4.042 Tăşnad 22.594,86
  Municipiul Tulcea, Str. Podgoriilor bl. 32, sc. C, ap. 10, et. 3, judeţul Tulcea 4321666 Protocol nr. 155.688 din 9 decembrie 1994 CF nr. 13.246/N Tulcea 90.105,00
  ____________