HOTĂRÂRE nr. 1.273 din 17 octombrie 2007pentru înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile, darea în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, respectiv trecerea acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 29 octombrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2), al art. 12 alin. (1) şi (2) şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative a imobilelor situate în municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Internelor şi Reformei Administrative operează modificările corespunzătoare în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.  +  Articolul 3Se aprobă trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în domeniul privat al statului şi în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative a imobilelor prevăzute la art. 1.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 17 octombrie 2007.Nr. 1.273.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se înscriu în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, se dau în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, respectiv trec din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în domeniul privat al statului şi în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
  Datele de identificare ale imobilului Codul fiscal al ordonato- rului de credite care deţine imobilul Baza legală de prelucrare Valoarea imobi- lului - lei - Ministe- rul Econo miei şi Finanţe- lor va atribui nr. în inventa- rul do- meniului public
  Municipiul Iaşi, şos. Nicolina nr. 76, bl. 991 B, ap. 2, judeţul Iaşi 5051447 Protocol nr. 96/1.09.1993, CL Iaşi, CF nr. 57095 45.919
  Municipiul Iaşi, şos. Nicolina nr. 76, bl. 991 B, ap. 6, judeţul Iaşi 5051447 Protocol nr. 96/1.09.1993, CL Iaşi, CF nr. 57087 45.919
  Municipiul Iaşi, şos. Nicolina nr. 76, bl. 991 B, ap. 9, judeţul Iaşi 5051447 Protocol nr. 96/1.09.1993, CL Iaşi, CF nr. 57096 37.756
  Municipiul Iaşi, şos. Nicolina nr. 76, bl. 991 B, ap. 10, judeţul Iaşi 5051447 Protocol nr. 96/1.09.1993, CL Iaşi, CF nr. 57088 45.919
  Municipiul Iaşi, şos. Nicolina nr. 76, bl. 991 B, ap. 11, judeţul Iaşi 5051447 Protocol nr. 96/1.09.1993, CL Iaşi, CF nr. 57089 18.878
  Municipiul Iaşi, şos. Nicolina nr. 76, bl. 991 B, ap. 17, judeţul Iaşi 5051447 Protocol nr. 96/1.09.1993, CL Iaşi, CF nr. 57090 37.756
  Municipiul Iaşi, şos. Nicolina nr. 76, bl. 991 B, ap. 18, judeţul Iaşi 5051447 Protocol nr. 96/1.09.1993, CL Iaşi, CF nr. 57091 45.919
  Municipiul Iaşi, şos. Nicolina nr. 76, bl. 991 B, ap. 19, judeţul Iaşi 5051447 Protocol nr. 96/1.09.1993, CL Iaşi, CF nr. 57092 18.878
  Municipiul Iaşi, şos. Nicolina nr. 76, bl. 991 B, ap. 22, judeţul Iaşi 5051447 Protocol nr. 96/1.09.1993, CL Iaşi, CF nr. 57094 45.919
  Municipiul Iaşi, şos. Nicolina nr. 76, bl. 991 B, ap. 30 5051447 Protocol nr. 96/1.09.1993, CL Iaşi, CF nr. 57093 45.919
  ____________