PROGRAMELE DE BACALAUREAT din 31 august 2007la disciplinele specifice pentru elevii care susţin probele specifice în vederea obţinerii menţiunii speciale "secţie bilingvă francofonă" la bacalaureat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007  I. A. DESFĂŞURAREA PROBEI DE LIMBĂ FRANCEZĂ ORAL  +  Articolul 1Competenţe generale de evaluat:1. Receptarea mesajelor transmise oral în diferite situaţii de comunicare1.2. Extragerea esenţialului/identificarea ideilor principale/de detalii specifice din texte autentice referitoare la probleme de actualitate, din viaţa cotidiană şi din domeniul de specializare1.6. Identificarea elementelor structurale ale textului literar (temă, subiect, mesaj, personaj, cadrul acţiunii)2. Producerea de mesaje orale adecvate unor contexte variate de comunicare2.6. Expunerea unor idei, opinii şi puncte de vedere proprii şi susţinerea lor cu argumente şi exempleDescrierea de activităţi/proiecte/procese etc., pe subiecte legate de domenii de interes/de specialitate2.7. Elaborarea, prin sintetizarea de informaţii din diferite surse, a unui text (eseu/prezentare), argumentat logic şi susţinut de exemple pertinente din experienţa personală sau din alte surse2.8. Argumentarea, într-o manieră eficientă, convingătoare (eseuri de opinie)2.9. Argumentarea unei interpretări personale a unui text literar3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală3.1. Solicitarea ideilor, opiniilor, părerilor interlocutorului şi răspunsuri/comentarii la acestea; exprimarea poziţiei (acord/dezacord) faţă de opiniile exprimate; oferirea de clarificări/explicaţii3.3. Avansarea unor ipoteze şi formularea de răspunsuri relevante la ipotezele emise de ceilalţi3.4. Formularea de idei/păreri/puncte de vedere pe teme de interes/pe teme culturale sau literare şi susţinerea acestora cu argumente relevante3.5. Producerea de mesaje/texte orale/alte texte funcţionale pe diferite teme către diverşi destinatari, în diferite scopuri de comunicare (a obţine ceva, a informa, a convinge, a invita, a refuza, a mulţumi, a cere scuze etc.), cu adecvarea formatului şi a limbajului la subiect şi la stilul formal/informal folosit de interlocutor4. Transferul şi medierea mesajelor orale în situaţii variate de comunicare4.1. Redarea cu cuvinte proprii a spuselor altor persoane4.2. Rezumarea esenţialului dintr-un text din massmedia/ literar într-un număr determinat de cuvinte; reducerea unui paragraf la o idee esenţială4.3. Transferul informaţiilor din texte referitoare la domeniul de specializare în diverse forme de prezentare4.4. Parafrazarea unui citat folosind exemple personale/prin raportare la experienţa personală4.5. Raportarea mesajului literar la experienţe personale  +  Articolul 2Teme reţinute şi texte alese:Texte şi teme pentru comunicarea oralăTextele şi temele vor fi alese luând în considerare caracteristici comune, precum: a) sursa: pasaje din cărţi, broşuri, pliante etc.; articole de presă (ziare, reviste, internet) în limba franceză; b) tipul de text: text autentic literar/neliterar.TexteTipuri de texte: informativ, narativ, incitativ, descriptiv, argumentativ (pliant turistic, ghid, expunere, eseu etc).TemeTemele pentru expuneri/redactări sunt alese din tematica prevăzută de Programele şcolare de limba franceză pentru ciclul liceal şi sunt inspirate din tot ceea ce reprezintă realitatea înconjurătoare, viaţa de fiecare zi, experienţa personală şi experienţa umană în general.Domeniul personal* Universul adolescenţei (viaţa cotidiană, şcoala, familia, raportul dintre generaţii, locuinţa, cumpărături, alimentaţie, sănătate; activităţi în timpul liber: hobby, sport, călătorii etc.; factori de risc /droguri/alcool/fumat/SIDA etc.)* Relaţii interpersonale, comportamentul în familie şi în societate; munca în echipă, participarea la proiecte de cooperare educativă* Universul afectiv al tinerilor* Pregătirea tinerilor pentru viaţa activă (civism, proiecte de dezvoltare personală şi de inserţie socială)Domeniul public* Aspecte semnificative din viaţa contemporană (sociale, economice, tehnice, ecologice, culturale etc.)* Serviciile în societatea contemporană: servicii medicale/ hoteliere/transporturi moderne/instituţii de spectacole etc.; spaţii/locuri, instituţii şi servicii publice* Mijloace moderne de comunicare în masă; generaţia tânără şi tehnologia informaţiei* Mediu înconjurător (urban/rural)Domeniul educaţional, cultură şi civilizaţie* Date importante din viaţa contemporană a Franţei; caracteristici generale (repere geografice, sociale, culturale)* Stiluri de viaţă în lumea francofonă din perspectivă sincronică şi/sau diacronică* Conservarea patrimoniului cultural* Texte din literatura franceză şi francofonă; literatură pentru tineret* Personalităţi din sfera literară; mari scriitori francezi din literatura modernă şi contemporană* Repere de cultură şi civilizaţie ale culturii universale* Aspecte ale vieţii sociale - dezbateri importante în Franţa contemporană* Condiţia şi rolul femeii în societatea contemporană* Construcţia europeană, aportul Franţei la acest proces* Cooperare francofonă: programe/instituţii/actori  +  Articolul 3 (1) Această probă se desfăşoară integral în limba franceză. Subiectul este tras la sorţi de către candidat. Subiectul este compus dintr-un text însoţit de o întrebare de interes general care se sprijină pe text şi care îl invită pe candidat să facă o expunere organizată care să îl conducă la dezvoltarea intervenţiei sale, făcând apel la experienţa şi la cultura sa personală. Subiectul comportă, de asemenea, menţiunea pasajului din text care trebuie citit cu voce tare. (2) Proba se referă la texte necunoscute de către candidaţi, texte dactilografiate având în jur de douăzeci de rânduri, cu caractere de tip 12. Este vorba despre texte din secolul XX : articole de presă sau texte literare care se referă la teme în acord cu programa de bacalaureat a profilului bilingv respectiv. (3) Condiţiile de desfăşurare sunt următoarele:- 30 de minute de pregătire;- 20 de minute de examinare;- 5 minute de consultare pentru juriu pentru determinarea notei. (4) Proba se desfăşoară în 4 etape :1. Candidatul prezintă pe scurt textul, pentru a face să apară tema şi ideea principală, în 2 până la 4 fraze.2. Candidatul citeşte cu voce tare pasajul din text care îi va fi indicat de juriu (aproximativ 10 rânduri).3. Candidatul prezintă expunerea pe care a pregătit-o pentru a răspunde la întrebarea pusă în subiect (în jur de 5 minute).4. Discuţia: discuţia are ca obiectiv evaluarea capacităţii candidatului de a comunică "cu un grad de spontaneitate şi de uşurinţă care să facă posibilă o interacţiune normală cu un interlocutor nativ" şi cea de "a prezenta şi de a apăra" opinia sa, dar şi verificarea sau reprecizarea înţelegerii anumitor puncte din text.I.B. EVALUAREA ŞI NOTAREA PROBEI ORALE DE LIMBĂ FRANCEZĂ  +  Articolul 4 (1) Pentru această probă se acordă maximum 100 de puncte, din care:- 10 puncte din oficiu;- 60 de puncte pentru cunoştinţele disciplinei -:* etapa 1 pentru 10 puncte: concizia şi justeţea sintezei care arată că punctul de vedere al autorului este înţeles;* etapa 2 pentru 10 puncte: pronunţarea, prozodia şi fluiditatea lecturii;* etapa 3 pentru 20 de puncte: respectarea subiectului dat, structurarea expunerii, calitatea argumentării şi bogăţia aporturilor exterioare la text venind de la lectură, de la curs;* etapa 4 pentru 20 de puncte: viteza de reacţie la întrebările juriului, pertinenţa răspunsurilor şi capacitatea de a susţine o opinie;- 30 de puncte pentru calitatea limbii, conform nivelului B2 din Cadrul european comun de referinţă al limbilor. (2) Fiecare evaluator acordă candidatului un punctaj, care este multiplu de 10. (3) Punctajul final al candidatului se obţine ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de evaluare. (4) Nota probei se obţine prin împărţirea la 10 a punctajului final, urmată de rotunjire la cel mai apropiat întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului. (5) Notele probei se consemnează în catalogul de examen.I.C. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ  +  Articolul 5 (1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare şi desfăşurare a probei orale de limbă franceză este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate. (2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi control din învăţământ implicat în desfăsurarea probei răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin în aplicarea prezentei metodologii.  +  Articolul 6În vederea respectării prevederilor prezentei metodologii şi pentru asigurarea corectitudinii desfăşurării probei, preşedinţii comisiilor de examinare vor solicita declaraţii scrise de la fiecare membru al comisiei. În declaraţia-tip, cadrul didactic precizează că nu este rudă sau afin până la gradul al patrulea cu niciunul dintre candidaţii care participă la această probă şi îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.  +  Articolul 7 (1) Cadrele didactice care în perioada susţinerii probei manifestă neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin sau săvârşesc orice alte fapte care împiedică desfăşurarea în condiţii normale a probei sunt sancţionate disciplinar conform Statutului personalului didactic. (2) Sancţiunile aplicate în urma abaterilor săvârşite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile prevăzute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.I.D. DISPOZIŢII FINALE  +  Articolul 8Nu se admit contestaţii la proba orală de limbă franceză.Proba orală de limba franceza - barem de evaluare* 10 puncte din oficiu* 60 de puncte pentru abilităţi în sfera disciplinei:Concizia şi justeţea sintezei care arată că punctul de vedere al autorului este înţeles
  0 10
      Pronunţarea, prozodia şi fluiditatea lecturii
  0 10
  Respectarea subiectului dat, structurarea expunerii, calitatea argumentării şi bogăţia aporturilor exterioare la text venind de la lectură, de la curs
  0 10 20
  Viteza de reacţie la întrebările juriului, pertinenţa răspunsurilor şi capacitatea de a apăra o opinie
  0 10 20
  * 30 de puncte pentru calitatea limbiiPronunţie, vocabular, morfosintaxă
  0 10 20 30
  II.A. DESFĂŞURAREA PROBEI SCRISE DE LIMBĂ FRANCEZĂ  +  Articolul 9Competenţe generale de evaluat:1. Receptarea mesajelor transmise în scris în diferite situaţii de comunicare1.2. Extragerea esenţialului/identificarea ideilor principale din texte referitoare la probleme de actualitate, din viaţa cotidiană şi din domeniul de specializare1.6. Identificarea elementelor structurale ale textului literar (temă, subiect, mesaj, personaj, cadrul acţiunii)2. Producerea de mesaje scrise adecvate unor contexte variate de comunicare2.6. Expunerea unor idei, opinii şi puncte de vedere proprii şi susţinerea lor cu argumente şi exemple2.7. Elaborarea, prin sintetizarea de informaţii din diferite surse, a unui text (eseu/prezentare), argumentat logic şi susţinut de exemple pertinente din experienţa personală sau din alte surse2.8. Argumentarea, orală şi în scris (eseuri de opinie), într-o manieră eficientă, convingătoare2.9. Argumentarea unei interpretări personale a unui text literar3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea scrisă3.1. Solicitarea ideilor, opiniilor, părerilor interlocutorului şi răspunsuri/comentarii la acestea; exprimarea poziţiei (acord/dezacord) faţă de opiniile exprimate3.3. Avansarea unor ipoteze şi formularea de răspunsuri relevante la ipotezele emise de ceilalţi3.4. Formularea de idei/păreri/puncte de vedere pe teme de interes/pe teme culturale sau literare şi susţinerea acestora cu argumente relevante3.5. Producerea de mesaje/ texte scrise şi orale/alte texte funcţionale pe diferite teme către diverşi destinatari, în diferite scopuri de comunicare (a obţine ceva, a informa, a convinge, a invita, a refuza, a multumi, a cere scuze etc.), cu adecvarea formatului şi a limbajului la subiect şi la stilul formal/informal folosit de interlocutor4. Transferul şi medierea mesajelor scrise în situaţii variate de comunicare4.1. Redarea cu cuvinte proprii a spuselor altor persoane4.2. Rezumarea esenţialului dintr-un text din mass-media/ literar într-un număr determinat de cuvinte; reducerea unui paragraf la o idee esenţială4.3. Transferul informaţiilor din texte referitoare la domeniul de specializare în diverse forme de prezentare4.4. Parafrazarea unui citat folosind exemple personale/prin raportare la experienţa personală4.5. Raportarea mesajului literar la experienţe personale  +  Articolul 10Teme reţinute şi texte alese:Texte şi teme pentru comunicarea scrisăTextele şi temele vor fi alese luând în considerare caracteristici comune precum: a) sursa: pasaje din cărţi, broşuri, pliante etc.; articole de presă (ziare, reviste, internet) în limba franceză; b) tipul de text : text autentic literar/neliterar.TexteTipuri de texte: informativ, narativ, incitativ, descriptiv, argumentativ (pliant turistic, ghid, expunere, eseu etc.)TemeTemele pentru expuneri/redactări sunt alese din tematica prevăzută de Programele şcolare de limba franceză pentru ciclul liceal şi sunt inspirate din tot ceea ce reprezintă realitatea înconjurătoare, viaţa de fiecare zi, experienţa personală şi experienţa umană în general.Domeniul personal* Universul adolescenţei (viaţa cotidiană, şcoala, familia, raportul dintre generaţii, locuinţa, cumpărături, alimentaţie, sănătate; activităţi în timpul liber: hobby, sport, călătorii etc.; factori de risc/droguri/alcool/fumat/SIDA etc.)* Relaţii interpersonale, comportamentul în familie şi în societate; munca în echipă, participarea la proiecte de cooperare educativă* Universul afectiv al tinerilor* Pregătirea tinerilor pentru viaţa activă (civism, proiecte de dezvoltare personală şi de inserţie socială)Domeniul public* Aspecte semnificative din viaţa contemporană (sociale, economice, tehnice, ecologice, culturale etc.)* Serviciile în societatea contemporană: servicii medicale, hoteliere, transporturi moderne, instituţii de spectacole etc.; spaţii, locuri, instituţii şi servicii publice* Mijloace moderne de comunicare în masă; generaţia tânără şi tehnologia informaţiei* Mediu înconjurător (urban/rural)Domeniul educaţional, cultură şi civilizaţie* Date importante din viaţa contemporană a Franţei; caracteristici generale (repere geografice/sociale/culturale)* Stiluri de viaţă în lumea francofonă din perspectivă sincronică şi/sau diacronică* Conservarea patrimoniului cultural* Texte din literatura franceză şi francofonă; literatură pentru tineret* Personalităţi din sfera literară; mari scriitori francezi din literatura modernă şi contemporană* Repere de cultură şi civilizaţie universale* Aspecte ale vieţii sociale - dezbateri importante în Franţa contemporană* Condiţia şi rolul femeii în societatea contemporană* Construcţia europeană, aportul Franţei la acest proces* Cooperare francofonă: programe/instituţii/actori  +  Articolul 11Această probă este o probă suplimentară de 3 ore, specifică menţiunii "secţie bilingvă francofonă"; ea vizează evaluarea competenţelor de înţelegere a unui text scris şi a celor de producere de texte scrise, a competenţei de exprimare în scris, conformă nivelului B2 din Cadrul european comun de referinţă al limbilor.Candidatul alege între două subiecte; acestea se referă la tematici diferite. Cele două subiecte vor fi furnizate candidatului la începutul probei.Această probă conţine două părţi: o primă parte este compusă din întrebări de înţelegere şi o a doua este consacrată elaborării unui eseu.1.1. Textele de sprijin:Lucrul candidatului se face pe texte contemporane (din 1850 până în zilele noastre). Aceste texte pot fi:- texte narative sau texte de idei;- articole de presă care se referă la probleme contemporane (şi nu articole care se referă la actualitatea imediată, probabil puţin cunoscută de candidaţi).Este vorba despre texte de interes general care ridică probleme în legătură cu universul de referinţă al liceenilor şi cu cultura franceză/francofonă/română/europeană. Tematicile posibile figurează în programa de bacalaureat.Textul comportă maximum 30 de rânduri dactilografiate cu caractere de tip 12.1.2. Întrebări de înţelegere:Această parte comportă 4 până la 6 întrebări, al căror obiectiv este să demonstreze că fiecare candidat a înţeles textul şi să testeze în ce măsură stăpâneşte tehnica exprimării în scris.La toate întrebările trebuie să se dea răspunsuri redactate. Lângă fiecare întrebare figurează numărul de puncte care îi este atribuit.Întrebările puse pot lua următoarele forme:- să explice una sau mai multe expresii-cheie ale textului;- să reformuleze una sau mai multe idei ale textului;- să ilustreze una sau mai multe idei prin exemple;- să degajeze ideile principale dintr-un extras sau din ansamblul textului;- răspunsuri la întrebări de înţelegere literală pentru a degaja informaţii explicite din text;- răspunsuri la întrebări de înţelegere care necesită raţionamente logice (a cauta o cauză, o consecinţă etc.);- răspunsuri la întrebări de înţelegere care necesită raţionamente culturale relative la civilizaţia franceză, francofonă, română sau europeană în relaţie cu programul menţiunii bilingve francofone a bacalaureatului;- să interpreteze una sau mai multe idei ale textului.Nu se admit mai mult de două întrebări de acelaşi tip.Cuvintele sau expresiile de explicat sunt urmate de menţiunea rândului unde figurează.Întrebările urmează ordinea textului şi ultimele sunt mai generale, mai sintetice.1.3. EseulAceastă lucrare trebuie să se sprijine în acelaşi timp pe text, pe experienţa şi pe cultura candidatului, în special pe cea dobândită la cursul de franceză în timpul studiului temelor din programă. Această lucrare vizează exprimarea unei opinii personale bine argumentate şi ilustrate cu exemple.Eseul presupune producerea unui text structurat având în jur de 300 de cuvinte.Sunt evaluate:- respectarea subiectului;- structurarea cuvântului;- bogăţia de idei;- calitatea argumentării.1.4. Calitatea limbiiCalitatea limbii ţine cont de calitatea sintaxei, de ortografie, de precizia şi de bogăţia vocabularului, conform nivelului B2 din Cadrul european comun de referinţă al limbilor.II.B. EVALUAREA ŞI NOTAREA PROBEI SCRISE DE LIMBĂ FRANCEZĂ  +  Articolul 12 (1) Pentru această probă se acordă maximum 100 de puncte, din care:- 10 puncte din oficiu;- 60 de puncte pentru disciplină (30 de puncte pentru întrebările de înţelegere, 30 de puncte pentru eseu);- 30 de puncte pentru calitatea limbii. (2) Fiecare evaluator acordă candidatului un punctaj, care este multiplu de 10. (3) Punctajul final al candidatului se obţine ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de evaluare. (4) Nota probei se obţine prin împărţirea la 10 a punctajului final, urmată de rotunjire la cel mai apropiat întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului. (5) Notele probei se consemnează în catalogul de examen.II. C. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ  +  Articolul 13 (1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare şi desfăşurare a probei scrise de limba franceză este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate. (2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi control din învăţământ implicat în desfăşurarea probei răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin în aplicarea prezentei metodologii.  +  Articolul 14În vederea respectării prevederilor prezentei metodologii şi pentru asigurarea corectitudinii desfăşurării probei, preşedinţii comisiilor de examinare vor solicita declaraţii scrise de la fiecare membru al comisiei. În declaraţia-tip, cadrul didactic precizează că nu este rudă sau afin până la gradul al patrulea cu niciunul dintre candidaţii care participă la această probă şi îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.  +  Articolul 15 (1) Cadrele didactice care, în perioada susţinerii probei, manifestă neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin sau săvârşesc orice alte fapte care împiedică desfăşurarea în condiţii normale a probei sunt sancţionate disciplinar conform Statutului personalului didactic. (2) Sancţiunile aplicate în urma abaterilor săvârşite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile prevăzute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.II. D. DISPOZIŢII FINALE  +  Articolul 16Nu se admit contestaţii la proba scrisă de limbă franceză.Proba scrisă de limba franceză - barem de evaluare* 10 puncte din oficiu* 60 de puncte pentru abilităţi în sfera disciplinei:Întrebări de înţelegere
  0 10 20 30
  EseulRespectarea subiectuluiStructurarea cuvântuluiBogăţia de idei
  0 10 20 30
  * 30 de puncte pentru calitatea limbiiPronunţie, vocabular, morfosintaxă
  0 10 20 30
  III. A. DESFĂŞURAREA PROBEI ORALE DE DISCIPLINĂ NONLINGVISTICĂ - GEOGRAFIE  +  Articolul 17 (1) În cadrul examenului de bacalaureat 2008, menţiunea bilingv-franceză, geografia (România - Europa - Uniunea Europeană. Probleme fundamentale) are un statut de disciplină opţională. (2) Examenul oral la geografie pentru examenul de bacalaureat 2008 se adresează următoarelor tipuri de clase din liceele care fac parte din lista prevăzută în Acordul asupra învăţământului bilingv dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2006: a) clasă bilingvă filiera teoretică, profil umanist; b) clasă bilingvă filiera teoretică, profil real; c) clasă bilingvă, filiera tehnologică.  +  Articolul 18Competenţe de evaluat: a) Competenţe disciplinare generale:1. Utilizarea adecvată a termenilor şi a limbajelor specifice, pentru explicarea elementelor şi faptelor din mediul geografic2. Raportarea elementelor semnificative din societate, ştiinţă şi tehnologie la mediul înconjurător ca întreg şi explicarea relaţiilor specifice dintre acestea3. Capacitatea de a identifica, pe reprezentări grafice, cartografice şi imagistice, elemente şi fenomene din natură şi societate4. Capacitatea de a construi un plan demonstrativ în condiţiile analizei termenilor/surselor de informare, pe fondul achiziţiilor dobândite b) Competenţe lingvistice:1. Receptarea mesajelor transmise oral în diferite situaţii de comunicare:1.1. desprinderea sensului global al unui mesaj/text1.2. selectarea unor informaţii relevante din fragmente de texte, tabele, pentru a îndeplini o sarcină de lucru2. Producerea de mesaje orale adecvate unor contexte variate de comunicare:2.1. oferirea şi solicitarea de informaţii şi instrucţiuni pentru îndeplinirea unei sarcini de lucru2.2. argumentarea într-o manieră eficientă, convingătoare. c) Competenţe şi conţinuturi:1. Europa şi România - elemente geografice de bază
         
    Competenţe specificeConţinuturi
    1.1Prezentarea orală a aspectelor definitorii ale spaţiului european şi naţional, utilizând corect şi coerent termenii specifici domeniuluia) Elemente de geografie umană ale Europei şi ale României:
    - harta politică a Europei; România ca stat al Europei
    - populaţia şi caracteristicile ei geodemografice
    1.3Realizarea unor corelaţii între elemente, date, fapte, procese, utilizând limbajul specific domeniului- sistemul de oraşe al Europei, analiza geografică a unor oraşe (patru oraşe europene, oraşul Bucureşti şi două oraşe din România)
    1.4Identificarea informaţiilor specifice problematicii geografice a Europei şi a României, valorificând adecvat semnificaţiile termenilor-cheie de specialitate
    b) Mediul înconjurător şi peisajele:
    - caracteristici ale unor medii şi peisaje geografice din Europa şi din România
    2.1Explicarea proceselor naturale din mediul înconjurător (geografic) la nivelul continentului, prin conexiuni sugerate de analiza modelelor grafice, cartografice şi a imaginilor
    - Carpaţii - studiu de caz al unei regiuni geografice
    - ţările vecine României (studiu de caz)
    2.4.Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele naturale şi umane ale mediului geografic european, utilizând date statistice, modele grafice şi cartografice adecvate  
    3.1.Prezentarea unor date, fapte, procese, prin interpretarea reprezentărilor grafice, cartografice şi imagistice.  
  2. România şi Uniunea Europeană
       
    Competenţe specificeConţinuturi
    1.1 Prezentarea orală a aspectelor definitorii referitoare▪ Statele Uniunii Europene
    la elemente geografice ale Franţei, utilizând corect şi coerentc) Studiu de caz: Franţa
    termenii specifici domeniuluid) Organizarea şi amenajarea spaţiului geografic în Uniunea
    1.4 Identificarea informaţiilor specifice problematicii geografice a Franţei şi a României, valorificând adecvat semnificaţiile termenilor-cheie de specialitateEuropeană şi în România (organizarea teritoriului, migraţia populaţiei şi a forţei de muncă, dispariţiile regionale, evoluţia agriculturii)
    2.4 Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele naturale şi umane ale mediului geografic al Franţei, utilizând date statistice, modele grafice şi reprezentări cartografice adecvate  
    3.1 Transferul informaţiei statistice, grafice sau cartografice în alte forme de prezentare: texte, plan demonstrativ, probleme, situaţii problemă  
  3. Europa şi Uniunea Europeană în lumea contemporană
       
    Competenţe specificeConţinuturi
    1.1 Prezentarea orală a aspectelor definitorii referitoare la rolul Europei în sistemul economic şi geopolitic mondial, utilizând corect şi coerent terminologia specifică domeniuluie) Rolul Europei în construirea lumii contemporane.
    2.4 Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele lumii contemporane şi Europa  
    3.4 Interpretarea datelor statistice şi a modelelor grafice referitoare la Europa, Uniunea Europeană, România şi lumea contemporană  
   +  Articolul 19 (1) Structura examenului: a) Proba orală va consta în rezolvarea unui subiect, formulat sub formă de întrebare, parţial problematizată. b) Subiectul va fi însoţit de documente geografice specifice, în număr de maximum 3: hărţi tematice, scurte texte geografice, imagini, date statistice, grafice etc., a căror rezolvare permite evaluarea atât a competenţelor de specialitate (construirea unui plan demonstrativ, asocierea analizei documentare cu propriile cunoştinţe dobândite etc.), cât şi a celor lingvistice. c) Ansamblul documentar este urmat de:- 3 întrebări puse candidatului în scopul structurării planului său demonstrativ, expunerii;- 2-3 alte întrebări care pot fi puse de examinatori în timpul celor 10 minute de evaluare prin dialog. (2) Subiectul va fi ales de candidat prin tragere la sorţi din întregul număr de variante înscrise în programa disciplinei alese. (3) Desfăşurarea probei: timpul de pregătire pentru candidat este de 30 de minute, expunerea de 10 minute şi discuţia de 10 minute.III. B. EVALUAREA ŞI NOTAREA PROBEI ORALE DE GEOGRAFIE  +  Articolul 20 (1) Proba este notată cu maximum 100 de puncte, din care: 10 puncte din oficiu, 30 de puncte pentru calitatea limbii franceze şi 60 de puncte pentru cunoştintele în sfera disciplinei (30 de puncte pentru expunerea unui punct de vedere argumentat, 30 de puncte pentru chestionarea prin dialog, interacţiune cu juriul). (2) Fiecare evaluator acordă candidatului un punctaj, care este multiplu de 10. (3) Punctajul final al candidatului se obţine ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de evaluare. (4) Nota probei se obţine prin împărţirea la 10 a punctajului final, urmată de rotunjire la cel mai apropiat întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului. (5) Notele probei se consemnează în catalogul de examen.III. C. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ  +  Articolul 21 (1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare şi desfăşurare a probei este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate. (2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi control din învăţământ implicat în desfăşurarea probei răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin în aplicarea prezentei metodologii.  +  Articolul 22În vederea respectării prevederilor prezentei metodologii şi pentru asigurarea corectitudinii desfăşurării probei, preşedinţii comisiilor de examinare vor solicita declaraţii scrise de la fiecare membru al comisiei. În declaraţia-tip, cadrul didactic precizează că nu este rudă sau afin până la gradul al patrulea cu niciunul dintre candidaţii care participă la această probă şi îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.  +  Articolul 23 (1) Cadrele didactice care, în perioada susţinerii probei, manifestă neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin sau săvârşesc orice alte fapte care împiedică desfăşurarea în condiţii normale a probei anticipate sunt sancţionate disciplinar conform Statutului personalului didactic. (2) Sancţiunile aplicate în urma abaterilor săvârşite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile prevăzute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.III. D. DISPOZIŢII FINALE  +  Articolul 24Nu se admit contestaţii la proba orală de disciplină nonlingvistică - geografie.IV. A. DESFĂŞURAREA PROBEI ORALE DE DISCIPLINĂ NONLINGVISTICĂ - MATEMATICĂ  +  Articolul 25Examenul oral la matematică pentru bacalaureatul 2008 se adresează următoarelor tipuri de clase, care fac parte din proiectul bilingv-pilot "De la învăţământul bilingv către filierele francofone": a) clasă bilingvă filiera teoretică, profil umanist; b) clasă bilingvă filiera teoretică, profil real; c) clasă bilingvă filiera tehnologică.  +  Articolul 26Competenţe de evaluat:1. Utilizarea corectă a terminologiei specifice matematicii în diferite contexte de aplicare2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri matematice3. Utilizarea corectă a algoritmilor matematici şi a raţionamentelor în rezolvarea de probleme de diferite grade de dificultate4. Exprimarea şi redactarea corectă şi într-o manieră coerentă, în limbaj formal sau în limbaj cotidian, a rezolvării sau a strategiilor de rezolvare a unei probleme5. Analiza de situaţii-problemă şi determinarea ipotezelor necesare pentru a obţine o concluzie6. Generalizarea unor proprietăţi prin modificarea contextului iniţial de definire a problemei sau prin generalizarea algoritmilorÎn plus, vor fi urmărite competenţe specifice ale programei şcolare.  +  Articolul 27Teme reţinute:Funcţii:- generalităţi (clasa a IX-a, a X-a);- funcţii particulare (funcţia de gradul 1, funcţia de gradul 2, funcţia radical, funcţia exponenţială, funcţia logaritm);- aplicaţii ale derivatelor (secţia ştiinţifică);- calcul integral (secţia ştiinţifică).Combinatorică:- permutări, aranjamente, combinări;- binomul lui Newton.Geometrie analitică în plan:- reper cartezian, dreapta;- distanţa de la un punct la o dreaptă (secţia ştiinţifică);- cercul (secţia ştiinţifică).Numere complexe:- forma algebrică - interpretare geometrică;- forma trigonometrică;- operaţii - adunare, scădere, înmulţire, împărţire, putere, rădăcină de ordinul n;- ecuaţii binome.Şiruri:- definiţie, şir crescător/descrescător, şiruri limitate;- şiruri particulare (şiruri aritmetice, şiruri geometrice;- limita unui şir, şiruri convergente (secţia ştiinţifică).NOTĂ:Nu va fi necesar ca totalitatea temelor să fie predate în limba franceză, dar se va veghea ca elevii să dispună de un lexic suficient pentru rezolvarea exerciţiilor.  +  Articolul 28Structura examenului: pe fiecare bilet vor fi câte două exerciţii, unul provenit din temele: combinatorică, geometrie analitică sau numere complexe, şi celălalt din temele şiruri sau funcţii.  +  Articolul 29Metodologia de desfăşurare a probei: timpul de pregătire pentru candidat este de 30 de minute, expunerea de 10 minute şi discuţia de 10 minute.IV. B. EVALUAREA ŞI NOTAREA PROBEI ORALE DE MATEMATICĂ  +  Articolul 30 (1) Proba este notată cu maximum 100 de puncte, din care: 10 puncte din oficiu, 30 de puncte pentru calitatea limbii franceze şi 60 de puncte pentru cunoştinţele în sfera disciplinei. (2) Fiecare evaluator acordă candidatului un punctaj, care este multiplu de 10. (3) Punctajul final al candidatului se obţine ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de evaluare. (4) Nota probei se obţine prin împărţirea la 10 a punctajului final, urmată de rotunjire la cel mai apropiat întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului. (5) Notele probei se consemnează în catalogul de examen.IV. C. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ  +  Articolul 31 (1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare şi desfăşurare a probei este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate. (2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi control din învăţământ implicat în desfăşurarea probei răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin în aplicarea prezentei metodologii.  +  Articolul 32În vederea respectării prevederilor prezentei metodologii şi pentru asigurarea corectitudinii desfăşurării probei, preşedinţii comisiilor de examinare vor solicita declaraţii scrise de la fiecare membru al comisiei. În declaraţia-tip, cadrul didactic precizează că nu este rudă sau afin până la gradul al patrulea cu candidaţii care participă la această probă şi îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.  +  Articolul 33 (1) Cadrele didactice care, în perioada susţinerii probei, manifestă neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin sau săvârşesc orice alte fapte care împiedică desfăşurarea în condiţii normale a probei anticipate sunt sancţionate disciplinar conform Statutului personalului didactic. (2) Sancţiunile aplicate în urma abaterilor săvârşite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile prevăzute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.IV. D. DISPOZIŢII FINALE  +  Articolul 34Nu se admit contestaţii la proba orală de disciplină nonlingvistică - matematică.V. A. DESFĂŞURAREA PROBEI ORALE DE DISCIPLINĂ NONLINGVISTICĂ ISTORIE  +  Articolul 35Examenul oral la istorie pentru bacalaureatul 2008 îi priveşte în special pe elevii din clasa a XII-a profil literar (două ore/săptămână); pentru elevii din secţia ştiinţifică care vor alege istoria ca probă de bacalaureat, structura subiectului va fi păstrată şi competenţele evaluate adaptate la programa lor (o oră/săptămână).  +  Articolul 36Competenţe de evaluat:
       
    Competenţe specificeDomenii de conţinut/Conţinuturi
    1.1. Construirea unor explicaţii şi argumente intra- şi multi- disciplinare cu privire la evenimente şi procese istoriceOamenii, societatea şi lumea ideilor
    Viziuni asupra modernizării în Europa secolelor XIX şi XX; curente şi politici culturale; identităţi naţionale şi identitate europeană
    1.2. Utilizarea termenilor/conceptelor specifice istoriei în contexte care implică interpretări şi explicaţii interdisciplinare
    2.3. Descoperirea constantelor în desfăşurarea fenomenelor istorice studiateSecolul XX între democraţie şi totalitarism. Ideologii şi practici politice în România şi în Europa
    3.2. Analizarea mesajelor transmise de surse istorice variate prin compararea terminologiei folositeConstituţiile din România
    4.2. Integrarea cunoştinţelor obţinute în medii nonformale de învăţare în analiza fenomenelor istorice studiate  
    4.3. Analiza punctelor de vedere similare, opuse şi complementare în legătură cu fenomenele istorice  
    1.3. Utilizarea termenilor/conceptelor specifice istoriei în contexte care implică interpretări şi explicaţii interdisciplinareStatul şi politica
    România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţa anticomunistă
    2.1. Construirea unor demersuri de tip analitic cu privire la situaţii şi contexte economice, sociale, politice, culturale
    2.2. Proiectarea unui demers de cooperare pentru identi- ficarea şi realizarea de scopuri comune  
    2.4. Descoperirea constantelor în desfăşurarea fenomenelor istorice studiate  
    3.2. Analizarea mesajelor transmise de surse istorice variate prin compararea terminologiei folosite  
    2.1. Construirea unor demersuri de tip analitic cu privire la situaţii şi contexte economice, sociale, politice, culturaleRelaţiile internaţionale
    România şi concertul european: de la criza orientală la marile alianţe ale secolului XX.
    2.3. Descoperirea constantelor în desfăşurarea fenomenelor istorice studiate
    România în perioada Războiului Rece
    4.3. Analiza punctelor de vedere similare, opuse şi complementare în legătură cu fenomenele istorice
   +  Articolul 37Teme reţinute:Tema: B. Oamenii, societatea şi lumea ideilor2. Viziuni asupra modernizării în Europa secolelor XIX şi XX; curente şi politici culturale; identităţi naţionale şi identitate europeană3. Secolul XX între democraţie şi totalitarism. Ideologii şi practici politice în România şi în Europa4. Constituţiile din RomâniaTema: C. Statul şi politica4. România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţa anticomunistăTema: D. Relaţiile internaţionale2. România şi concertul european: de la criza orientală la marile alianţe ale secolului XX3. România în perioada Războiului Rece  +  Articolul 38 (1) Structura examenului: pe fiecare bilet va fi un singur subiect compus fie din două texte, fie dintr-un text şi o hartă foarte clară, sau un text şi o caricatură (sau altă imagine în alb-negru uşor de fotocopiat şi lizibilă). (2) Consemnele formulate în patru sau cinci itemi pun în valoare capacitatea candidatului de a degaja o problematică, de a înţelege şi de a explica fenomenele şi procesele istorice, de a înfăţişa cunoştinţele şi de a le exprima în limba franceză. (3) Subiectele precizează profilul clasei, tema, compeţentele înscrise în programa românească şi consemnele de lucru pentru candidat.  +  Articolul 39Metodologia de desfăşurare a probei: timpul de pregătire pentru candidat este de 30 de minute, expunerea de 10 minute şi discuţia de 10 minute.V. B. EVALUAREA ŞI NOTAREA PROBEI ORALE DE ISTORIE  +  Articolul 40 (1) Proba este notată cu maximum 100 de puncte, din care: 10 puncte din oficiu, 30 de puncte pentru calitatea limbii franceze şi 60 de puncte pentru cunoştinţele disciplinare. (2) Fiecare evaluator acordă candidatului un punctaj, care este multiplu de 10. (3) Punctajul final al candidatului se obţine ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de evaluare. (4) Nota probei se obţine prin împărţirea la 10 a punctajului final, urmată de rotunjire la cel mai apropiat întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului. (5) Notele probei se consemnează în catalogul de examen.V. C. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ  +  Articolul 41 (1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare şi desfăşurare a probei este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate. (2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi control din învăţământ implicat în desfăşurarea probei răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin în aplicarea prezentei metodologii.  +  Articolul 42În vederea respectării prevederilor prezentei metodologii şi pentru asigurarea corectitudinii desfăşurării probei, preşedinţii comisiilor de examinare vor solicita declaraţii scrise de la fiecare membru al comisiei. În declaraţia-tip, cadrul didactic precizează că nu este rudă sau afin până la gradul al patrulea cu niciunul dintre candidaţii care participă la această probă şi îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.  +  Articolul 43 (1) Cadrele didactice care, în perioada susţinerii probei, manifestă neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin sau săvârşesc orice alte fapte care împiedică desfăşurarea în condiţii normale a probei anticipate sunt sancţionate disciplinar conform Statutului personalului didactic. (2) Sancţiunile aplicate în urma abaterilor săvârşite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile prevăzute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.V. D. DISPOZIŢII FINALE  +  Articolul 44Nu se admit contestaţii la proba orală de disciplină nonlingvistică istorie.VI. A. DESFĂŞURAREA PROBEI ORALE DE DISCIPLINĂ NONLINGVISTICĂ: CHIMIE  +  Articolul 45Examenul oral la chimie pentru bacalaureatul 2008 se adresează următoarelor tipuri de clase, care fac parte din proiectul bilingv pilot "De la învăţământul bilingv către filierele francofone":- clasă bilingvă filiera teoretică, profil real;- clasă bilingvă filiera tehnologică;- clasă bilingvă filiera teoretică, profil umanist (pentru acest profil, un asterisc va preceda părţile din programă care îi sunt destinate).  +  Articolul 46Competenţe de evaluat şi conţinuturi:
       
    ConţinuturiCompetenţe de evaluat
    A. Clasificarea reacţiilor chimice:  
    ▪ Transformări lente şi rapide▪ *Scrierea ecuaţiei reacţiei asociate unei transformări de oxido-reducere şi identificarea în această ecuaţie a celor două cupluri oxidant/reductor
    ▪ *Cupluri oxidant/reductor şi scrierea ecuaţiilor acestor reacţii▪ *Definirea şi identificarea unui oxidant şi a unui reductor
    ▪ *Reacţii reversibile şi ireversibile; exemple Introducerea noţiunii de pH şi a măsurării sale▪ *Definirea şi identificarea unui acid sau a unei baze după Bronsted
      ▪ *Scrierea şi calcularea ecuaţiei reacţiei asociate unei transformări acido-bazice; identificarea în această ecuaţie a celor două cupluri acid-bază conjugate Cunoaşterea definiţiei pH-ului pentru soluţiile apoase diluate
    B. Starea de echilibru a unui sistem chimic▪ De ştiut că atunci când starea de echilibru a sistemului este
    ▪ Constanta de echilibru K asociată ecuaţiei unei reacţii la o temperatură datăatinsă, cantităţile de materie nu mai evoluează şi că această stare de echilibru este dinamică
    ▪ Autoprotoliza apei; Constanta de echilibru numită produs ionic al apei şi notat K(e) şi pK(e)▪ De ştiut că Kw este constanta de echilibru asociată autoprotolizei apei
    Scala de pH: soluţie acidă, bazică şi neutră▪ Cunoscând valoarea pH-ului unei soluţii apoase, de precizat dacă este acidă, bazică sau neutră
      ▪ Plecând de la concentraţia molară a ionilor H3O+ sau OH-, să se deducă valoarea pH-ului soluţiei
    - Baterii electrice:  
    ▪ Transferuri spontane de electroni între specii chimice (amestecate sau separate) de două cupluri oxidant/reductor de tipul ion metalic/metal, M^(n+)/M(s)  
    ▪ Constituirea şi funcţionarea unei baterii: observarea sensului de circulaţie a curentului electric, mişcarea purtătorilor de sarcini, rolul punţii de sare, reacţiile la electrozi▪ Schematizarea unei baterii
    ▪ Utilizarea criteriului de evoluţie spontană pentru a determina sensul de deplasare a purtătorilor de sarcină într-o baterie Interpretarea funcţionării unei baterii dispunând de o informaţie: sensul de circulaţie al curentului electric
    ▪ Exemple de baterii uzuale
      ▪ Scrierea ecuaţiilor reacţiilor la electrozi; relaţiile dintre cantităţile de materie ale categoriilor formate sau consumate de intensitatea curentului şi de durata transformării într-o baterie sau în timpul unei electrolize
    C. Clasificarea compuşilor organici:▪ *Clasificarea compuşilor organici după diferite criterii
    ▪ *Alcooli▪ *Utilizarea corectă a nomenclaturii compuşilor organici
    ▪ Esteri:▪ *Aplicarea de algoritmi specifici pentru a rezolva probleme cantitative
    - Hidroliza unui ester
    - Definiţia randamentului unei transformări▪ *Corelarea proprietăţilor compuşilor organici studiaţi cu rolul lor fiziologic
    ▪ *Grăsimile
    ▪ *Săpunuri şi detergenţi: utilizări
   +  Articolul 47 (1) Structura examenului: un bilet este tras la sorţi de către candidat. Subiectul abordează o temă din viaţa cotidiană sau tratează probleme actuale (aspecte transdisciplinare). (2) Se pleacă de la un text de 10 rânduri la o pagină cu ilustraţii, extrase din reviste de popularizare ştiinţifică (Science et Vie, La Recherche, Sciences et avenir, Pour la Science etc.), de pe internet. Aceste texte sunt în acord cu temele alese şi cu noţiunile abordate în programa bacalaureatului român. (3) Biletul are trei părţi:Partea 1: I se cere candidatului să stabilească problematica abordată în text şi să o prezinte oral juriului.Partea 2: Un ansamblu de întrebări scurte, referitoare la fenomene prezentate în text, care solicită descrierea unor aspecte calitative şi scrierea reacţiilor chimice, urmate de un calcul simplu; întrebările sunt legate de aspecte din viaţa cotidiană şi de evoluţia ideilor ştiinţifice. Scopul este de a-i face pe elevi să vorbească despre problematica abordată în text, prin răspunsurile prezentate la diferite întrebări.Partea 3: O problemă clasică de chimie, apropiată de exerciţiile tratate în manuale, asemănătoare cu cele existente în probele scrise ale bacalaureatului românesc. Ea poate lipsi dacă subiectul nu se pretează la aşa ceva.  +  Articolul 48Metodologia de desfăşurare a probei: timpul de pregătire pentru candidat este de 30 de minute, expunerea de 10 minute şi discuţia de 10 minute.VI. B. EVALUAREA ŞI NOTAREA PROBEI ORALE DE CHIMIE  +  Articolul 49 (1) Proba este notată cu maximum 100 de puncte, din care: 10 puncte din oficiu, 30 de puncte pentru calitatea limbii franceze şi 60 de puncte pentru cunoştintele în sfera disciplinei chimie. (2) Fiecare evaluator acordă candidatului un punctaj, care este multiplu de 10. (3) Punctajul final al candidatului se obţine ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de evaluare. (4) Nota probei se obţine prin împărţirea la 10 a punctajului final, urmată de rotunjire la cel mai apropiat întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului. (5) Notele probei se consemnează în catalogul de examen.VI. C. - RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ  +  Articolul 50 (1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare şi desfăşurare a probei este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate. (2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi control din învăţământ implicat în desfăşurarea probei răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin în aplicarea prezentei metodologii.  +  Articolul 51În vederea respectării prevederilor prezentei metodologii şi pentru asigurarea corectitudinii desfăşurării probei, preşedinţii comisiilor de examinare vor solicita declaraţii scrise de la fiecare membru al comisiei. În declaraţia-tip, cadrul didactic precizează că nu este rudă sau afin până la gradul al patrulea cu niciunul dintre candidaţii care participă la această probă şi îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.  +  Articolul 52 (1) Cadrele didactice care, în perioada susţinerii probei, manifestă neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin sau săvârşesc orice alte fapte care împiedică desfăşurarea în condiţii normale a probei anticipate sunt sancţionate disciplinar conform Statutului personalului didactic. (2) Sancţiunile aplicate în urma abaterilor săvârşite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile prevăzute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.VI. D. DISPOZIŢII FINALE  +  Articolul 53Nu se admit contestaţii la proba orală de disciplină nonlingvistică chimie.VII. A. DESFĂŞURAREA PROBEI ORALE DE DISCIPLINĂ NONLINGVISTICĂ: ECONOMIE  +  Articolul 54Examenul oral la economie pentru bacalaureatul 2008 se adresează urmatoarelor tipuri de clase, care fac parte din proiectul bilingv pilot "De la învăţământul bilingv către filierele francofone":- clasă bilingvă filiera teoretică, profil real;- clasă bilingvă filiera tehnologică;- clasă bilingvă filiera teoretică, profil umanist.  +  Articolul 55Competenţe de evaluat:1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală1.1. Identificarea şi caracterizarea rolului de consumator pe care îl îndeplineşte orice persoană1.2. Recunoaşterea caracteristicilor generale ale pieţei în diferite forme concrete de manifestare a acesteia2. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii-problemă, precum şi în analiza posibilităţilor personale de dezvoltare2.1. Analiza eficienţei utilizării factorilor de producţie2.2. Compararea unor fenomene şi procese specifice dinamicii economice3. Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare3.1. Identificarea tendinţelor de integrare şi globalizare, specifice dinamicii economice actuale4. Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii4.1. Interpretarea rezultatelor evaluării unor fenomene economice din perspectivă micro- şi macroeconomică sau individuală şi socială  +  Articolul 56Teme reţinute (conform Programei analitice de economie în vigoare):- Consumatorul- Nevoi şi resurse- Consumatorul; costul de oportunitate; utilitatea economică- Producătorul/întreprinzătorul- Factorii de producţie şi combinarea acestora- Costurile- Productivitatea- Profitul- Piaţa - întâlnire a agenţilor economici- Relaţia cerere-ofertă-preţ în economia de piaţă- Economia deschisă- Uniunea Europeană - mecanisme de integrare economică.  +  Articolul 57Structura examenuluiProba orală va consta în 2 itemi a căror rezolvare permite evaluarea atât a competenţelor de specialitate, cât şi a celor lingvistice.Varianta 1Item 1. Analiza unui text de aproximativ 10 rânduri pe baza a 3 întrebări:● Întrebarea 1: Identificarea în text a două concepte economice● Întrebarea 2: Explicitarea conceptelor economice identificate la intrebarea 1● Întrebarea 3: Corelarea celor două concepte cu un al treilea concept şi justificarea alegerii făcute, explicând relaţia dintre eleCompetenţe (în conformitate cu Programa de bacalaureat 2007):- Caracterizarea comportamentelor, a fenomenelor şi a proceselor economice.- Analiza legăturilor dintre comportamente, fenomene şi diferitele procese economiceItem 2. Rezolvarea unei probleme pornind de la 3 întrebari:- Întrebarea 1: Un calcul simplu- Întrebarea 2: Un calcul complementar sau realizarea unui grafic ca bază pentru o scurtă analiză- Întrebarea 3: Compararea rezultatelor care să permită interpretarea unui comportamentCompetenţe (în conformitate cu Programa de bacalaureat 2007):- Analiza comportamentului economic al consumatorului sau al producătorului în perspectiva raportului eforturi-efecte (cheltuieli-rezultate)- Analiza situaţiilor şi a problemelor economice formulate într-un limbaj natural, numeric sau grafic- Rezolvarea unei probleme cu conţinut economic- Evaluarea în termeni cantitativi şi calitativi a unei decizii economiceVarianta 2Item 1. Realizarea unei analize simple:● Întrebarea 1: Corelarea a două concepte economice date● Întrebarea 2: Explicarea modului în care ele se influenţează reciproc● Întrebarea 3: Construirea unui exemplu, în cifre sau nu, care să ilustreze influenţa unui concept asupra celuilaltCompetenţe utilizate (în conformitate cu Programa de bacalaureat 2007):- Analiza situaţiilor şi a problemelor economice formulate într-un limbaj natural, numeric sau grafic- Analizarea legăturilor dintre comportamente, fenomene şi diferitele procese economiceItem 2. Rezolvarea unei probleme cu 3 cerinţe:● Întrebarea 1: Un calcul simplu● Întrebarea 2: Un calcul complementar sau realizarea unui grafic ca bază pentru o analiză● Întrebarea 3: O comparaţie a rezultatelor care să permită interpretarea unui comportamentCompetenţe utilizate (în conformitate cu Programa de bacalaureat 2007):- Analiza comportamentului economic al consumatorului sau al producătorului în perspectiva raportului eforturi-efecte (cheltuieli-rezultate)- Analiza situaţiilor şi a problemelor economice formulate într-un limbaj natural, numeric sau grafic- Rezolvarea unei probleme cu conţinut economic- Analiza legăturilor dintre comportamente, fenomene şi diferite procese economice  +  Articolul 58Metodologia de desfăşurare a probei: timpul de pregatire pentru candidat este de 30 de minute, expunerea de 10 minute şi discuţia de 10 minute.VII. B. EVALUAREA ŞI NOTAREA PROBEI ORALE DE ECONOMIE  +  Articolul 59 (1) Proba este notată cu maximum 100 de puncte, din care: 10 puncte din oficiu, 30 de puncte pentru calitatea limbii franceze şi 60 de puncte pentru cunoştinţele în sfera disciplinei. (2) Fiecare evaluator acordă candidatului un punctaj, care este multiplu de 10. (3) Punctajul final al candidatului se obţine ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de evaluare. (4) Nota probei se obţine prin împărţirea la 10 a punctajului final, urmată de rotunjire la cel mai apropiat întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului. (5) Notele probei se consemnează în catalogul de examen.VII. C. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ  +  Articolul 60 (1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare şi desfăşurare a probei este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate. (2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi control din învăţământ implicat în desfăsurarea probei răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin în aplicarea prezentei metodologii.  +  Articolul 61În vederea respectării prevederilor prezentei metodologii şi pentru asigurarea corectitudinii desfăşurării probei, preşedinţii comisiilor de examinare vor solicita declaraţii scrise de la fiecare membru al comisiei. În declaraţia-tip, cadrul didactic precizează că nu este rudă sau afin până la gradul al patrulea cu niciunul dintre candidaţii care participă la această probă şi îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.  +  Articolul 62 (1) Cadrele didactice care, în perioada susţinerii probei, manifestă neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin sau săvârşesc orice alte fapte care împiedică desfăşurarea în condiţii normale a probei anticipate sunt sancţionate disciplinar conform Statutului personalului didactic. (2) Sancţiunile aplicate în urma abaterilor săvârşite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile prevăzute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.VII. D. DISPOZIŢII FINALE  +  Articolul 63Nu se admit contestaţii la proba orală de disciplină nonlingvistică - economie.VIII. A. DESFĂŞURAREA PROBEI ORALE DE DISCIPLINĂ NONLINGVISTICĂ-BIOLOGIE  +  Articolul 64Examenul oral la biologie pentru bacalaureatul 2008 se adresează următoarelor tipuri de clase, care fac parte din proiectul bilingv pilot "De la învăţământul bilingv către filierele francofone":- clasă bilingvă filiera teoretică, profil real (specialitate matematică-informatică, ştiinţele naturii).  +  Articolul 65Teme reţinuteAu fost reţinute 8 teme din programele de clasele a XI-a şi a XII-a.
       
    Teme reţinute pentru clasa a XI-a
    Partea din programa româneascăTema de abordat în limba franceză
    II. Funcţiile fundamentale ale organismului umanSistemul nervos somatic: actul reflex; reflexe somatice
    1. Funcţiile de relaţie:  
    a) Sistemul nervos  
    II. Funcţiile fundamentale ale organismului umanFiziologia vederii: vederea şi defectele de vedere
    1. Funcţiile de relaţie:  
    b) Analizatorii  
    II. Funcţiile fundamentale ale organismului umanPrintre diferitele glande se vor reţine:
    1. Funcţiile de relaţie:- fiziologia glandei tiroide şi disfuncţii ale acesteia
    c) Glandele endocrine- fiziologia pancreasului şi disfuncţii ale acestuia
    II. Funcţiile fundamentale ale organismului umanTransformări fizico-chimice ale alimentelor
    2. Funcţiile de nutriţie:Absorbţia intestinală
    a) Digestia şi absorbţiaNoţiuni elementare de igienă, patologie
    II. Funcţiile fundamentale ale organismului umanSisteme reproducătoare: componente, fiziologie
    3. Funcţia de reproducere  
    Teme reţinute pentru clasa a XII-a
    Partea din programa româneascăTema de abordat în limba franceză
    I. GeneticaStructura şi funcţia acizilor nucleici
    ▪ Genetica moleculară  
    I. GeneticaDeterminismul genetic al principalelor caractere fenotipice umane
    ▪ Genetica umană
    II. Ecologie umanăImpactul antropic asupra ecosistemelor naturale
      Au fost reţinute 9 teme din programele de clasele a IX-a şi a X-a.
       
    Teme reţinute pentru clasa a IX-a
    Partea din programa româneascăTema de abordat în limba franceză
    II. Celula - unitatea structurală şi funcţională a lumii viiOrganite celulare
    ▪ Eucariot  
    b) Citoplasma  
    - Organite celulare  
    II. Celula - unitatea structurală şi funcţională a lumii viiNucleul - structură, ultrastructură şi rol
    ▪ Eucariot  
    c) Nucleu  
    II. Celula - unitatea structurală şi funcţională a lumii viiMitoza: faze şi importanţă
    ▪ Diviziunea celulară  
    III. Ereditatea şi variabilitatea organismelor viiLegea purităţii gameţilor
    ▪ Mecanismele de transmitere a caracterelor ereditareLegea segregării independente a perechilor de caractere
    - Legile mendeliene ale eredităţiiAbateri de la separarea mendeliană
    Teme reţinute pentru clasa a X-a
    Partea din programa româneascăTema de abordat în limba franceză
    II. Structura şi funcţiile fundamentale ale organismelor viiFotosinteza
    ▪ Funcţiile de nutriţie  
    - Nutriţia autotrofă  
    II. Structura şi funcţiile fundamentale ale organismelor viiRespiraţia la mamifere
    ▪ Funcţiile de nutriţie  
    - Respiraţia  
    - Respiraţia la animale  
    II. Structura şi funcţiile fundamentale ale organismelor viiMediul intern la mamifere
    ▪ Funcţiile de nutriţie  
    - Circulaţia  
    - Circulaţia la animale  
    II. Structura şi funcţiile fundamentale ale organismelor viiTranspiraţia şi influenţa factorilor de mediu asupra transpiraţiei
    ▪ Funcţiile de nutriţie  
    - Excreţia  
    - Excreţia la plante  
    II. Structura şi funcţiile fundamentale ale organismelor viiTropisme, nastii, tactisme la plante
    ▪ Funcţiile de relaţie  
    - Sensibilitatea la plante
   +  Articolul 66Structura examenului: fiecare subiect va îndeplini următoarele criterii:● unul până la trei documente (fotografii, scheme, grafice simple, texte ştiinţifice simple);● două sau trei întrebări:- O întrebare va solicita competenţele de redare organizată a cunoştinţelor. Această întrebare va pune în valoare competenţele generale 1 şi 2 ale programelor, adică "a se informa asupra lumii vii", "explorarea sistemelor biologice".- Una sau două întrebări vor solicita competenţe legate de elemente ale unui demers ştiinţific (a adopta un demers explicativ prin referire la cunoştinţe, integrând date noi). Această întrebare va permite punerea în valoare a competenţelor generale 3 şi 4 ale programelor, adică "a utiliza şi a construi modele analogice pentru a demonstra principii", "a transfera şi a integra cunoştinţe şi metode în contexte noi".  +  Articolul 67Metodologia de desfăşurare a probei: timpul de pregătire pentru candidat este de 30 de minute, expunerea de 10 minute şi discuţia de 10 minute.VIII. B. EVALUAREA ŞI NOTAREA PROBEI ORALE DE BIOLOGIE  +  Articolul 68 (1) Proba este notată cu maximum 100 de puncte, din care: 10 puncte din oficiu, 30 de puncte pentru calitatea limbii franceze şi 60 de puncte pentru cunoştinţele în sfera disciplinei. (2) Fiecare evaluator acordă candidatului un punctaj, care este multiplu de 10. (3) Punctajul final al candidatului se obţine ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de evaluare. (4) Nota probei se obţine prin împărţirea la 10 a punctajului final, urmată de rotunjire la cel mai apropiat întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului. (5) Notele probei se consemnează în catalogul de examen.VIII. C. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ  +  Articolul 69 (1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare şi desfăşurare a probei este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate. (2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi control din învăţământ implicat în desfăşurarea probei răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin în aplicarea prezentei metodologii.  +  Articolul 70În vederea respectării prevederilor prezentei metodologii şi pentru asigurarea corectitudinii desfăşurării probei, preşedinţii comisiilor de examinare vor solicita declaraţii scrise de la fiecare membru al comisiei. În declaraţia-tip, cadrul didactic precizează că nu este rudă sau afin până la gradul al patrulea cu niciunul dintre candidaţii care participă la această probă şi îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.  +  Articolul 71 (1) Cadrele didactice care, în perioada susţinerii probei, manifestă neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin sau săvârşesc orice alte fapte care împiedică desfăşurarea în condiţii normale a probei anticipate sunt sancţionate disciplinar conform Statutului personalului didactic. (2) Sancţiunile aplicate în urma abaterilor săvârşite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile prevăzute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.VIII. D. DISPOZIŢII FINALE  +  Articolul 72Nu se admit contestaţii la proba orală de disciplină nonlingvistică biologie.IX. A. DESFĂŞURAREA PROBEI ORALE DE DISCIPLINĂ NONLINGVISTICĂ-DISCIPLINA FIZICĂ  +  Articolul 73Examenul oral la fizică pentru bacalaureatul 2008 se adresează următoarelor tipuri de clase din liceele care fac parte din lista prevăzută în Acordul asupra învăţământului bilingv dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2006: a) clasă bilingvă filiera teoretică, profil umanist; b) clasă bilingvă filiera teoretică, profil real; c) clasă bilingvă filiera tehnologică.  +  Articolul 74Competenţe de evaluat şi teme reţinute:
       
    Teme propuse pentru clasa a IX-a
    ConţinuturiCompetenţe de evaluat
    I. Energia mecanică a unui sistem▪ Aplicarea legii conservării energiei în cazul sistemelor mecanice studiate
      ▪ Aplicarea teoremei variaţiei energiei cinetice a punctului material în cazul sistemelor mecanice studiate
      ▪ Abordarea din perspectivă istorică şi interdisciplinară a conceptului de energie şi a legilor de conservare a acesteia
    Teme propuse pentru clasa a XII-a
    ConţinuturiCompetenţe de evaluat
    I. Efectul fotoelectric▪ Argumentarea calitativă, din perspectivă istorică, a ipotezei naturii duale a luminii: ondulatorie şi corpusculară
      ▪ Descrierea fotonului prin proprietăţile specifice particulei (energie, impuls etc.)
      ▪ Folosirea ipotezei corpusculare a naturii luminii pentru explicarea efectului fotoelectric extern
      ▪ Enunţarea şi scrierea legilor efectului fotoelectric, folosind ecuaţia lui Einstein pentru efectul fotoelectric extern
      ▪ Utilizarea corectă şi adecvată a conceptelor, a termenilor ştiinţifici şi a mărimilor fizice cu unităţile lor de măsură
      ▪ Identificarea erorilor logice în afirmaţii
      ▪ Identificarea valorii logice de adevărat/fals dintr-o suită de afirmaţii referitoare la o situaţie dată
      ▪ Argumentarea fizică/ştiinţifică a formei matematice a unei legi fizice
      ▪ Descrierea etapelor unui calcul
  Fiecare dintre temele studiate va putea fi abordată din mai multe perspective - experimental, istoric etc.Cunoştinţele cerute pe planul disciplinar pentru lucrarea orală nu sunt diferite de cele cerute pentru lucrarea scrisă.
   +  Articolul 75Structura examenului: un bilet conţinând 3 întrebări este tras la sorţi de către candidat. O întrebare este de ordin teoretic, celelalte două sunt de ordin practic.  +  Articolul 76Metodologia de desfăşurare a probei: timpul de pregătire pentru candidat este de 30 de minute, expunerea de 10 minute şi discuţia de 10 minute.IX. B. EVALUAREA ŞI NOTAREA PROBEI ORALE DE FIZICĂ  +  Articolul 77 (1) Proba este notată cu maximum 100 de puncte, din care: 10 puncte din oficiu, 30 de puncte pentru calitatea limbii franceze şi 60 de puncte pentru cunoştinţele disciplinare. (2) Fiecare evaluator acordă candidatului un punctaj, care este multiplu de 10. (3) Punctajul final al candidatului se obţine ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de evaluare. (4) Nota probei se obţine prin împărţirea la 10 a punctajului final, urmată de rotunjire la cel mai apropiat întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului. (5) Notele probei se consemnează în catalogul de examen.IX. C. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ  +  Articolul 78 (1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare şi desfăşurare a probei este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate. (2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi control din învăţământ implicat în desfăşurarea probei răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin în aplicarea prezentei metodologii.  +  Articolul 79În vederea respectării prevederilor prezentei metodologii şi pentru asigurarea corectitudinii desfăşurării probei, preşedinţii comisiilor de examinare vor solicita declaraţii scrise de la fiecare membru al comisiei. În declaraţia-tip, cadrul didactic precizează că nu este rudă sau afin până la gradul al patrulea cu niciunul dintre candidaţii care participă la această probă şi îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.  +  Articolul 80 (1) Cadrele didactice care, în perioada susţinerii probei, manifestă neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin sau săvârşesc orice alte fapte care împiedică desfăşurarea în condiţii normale a probei anticipate sunt sancţionate disciplinar conform Statutului personalului didactic. (2) Sancţiunile aplicate în urma abaterilor săvârşite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile prevăzute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.IX. D. DISPOZIŢII FINALE  +  Articolul 81Nu se admit contestaţii la proba orală de disciplină nonlingvistică - fizică.Proba orală de disciplină nonlingvistică - barem de evaluare* 10 puncte din oficiu* 60 de puncte pentru abilităţi în sfera disciplinei:
  0 10 20 30 40 50 60
  * 30 de puncte pentru calitatea limbiiPronunţie, vocabular, morfosintaxă
  0 10 20 30
  ---------