METODOLOGIE din 31 august 2007de organizare şi desfăşurare a probei anticipate susţinute de elevii claselor a XI-a şi a probelor susţinute de elevii claselor a XII-a din secţiile bilingve francofone pentru obţinerea menţiunii speciale "secţie bilingvă francofonă" la bacalaureat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007  I. DISPOZIŢII GENERALE  +  Articolul 1 (1) Prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea probei anticipate susţinute de elevii claselor a XI-a şi a probelor susţinute de elevii claselor a XII-a din secţiile bilingve francofone pentru obţinerea menţiunii speciale "secţie bilingvă francofonă" la bacalaureat. (2) Diploma de bacalaureat cu menţiunea specială "secţie bilingvă francofonă" este recunoscută pentru înscrierea la universităţile franceze şi la universităţile româneşti.  +  Articolul 2 (1) Acordul asupra învăţământului bilingv dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2006, pune bazele obţinerii diplomei de bacalaureat cu menţiunea specială "secţie bilingvă francofonă". (2) Secţiile bilingve francofone menţionate la art. 1 au, pe parcursul celor 4 ani de liceu, un orar specific de cursuri de limba franceză şi de discipline nonlingvistice (DNL) predate în limba franceză: matematică, fizică, chimie, biologie, istorie, geografie, economie. (3) Probele specifice examenului de bacalaureat pentru secţiile bilingve francofone sunt:(i) proba anticipată centrată pe modulul de învăţământ pluridisciplinar bilingv (MIP), susţinută în clasa a XI-a;(îi) proba orală de limba franceză, care va fi susţinută în clasa a XII-a şi va avea loc în perioada prevăzută pentru proba orală de limbă străină "b";(iii) proba scrisă de limba franceză, care va fi susţinută în clasa a XII-a şi va avea loc în perioada prevăzută pentru proba scrisă "c";(iv) o probă la o disciplină nonlingvistică din lista celor menţionate la alin. (2) (oral), susţinută în clasa a XII-a, care va avea loc în perioada prevăzută pentru proba orală "c". Această probă se susţine obligatoriu în limba franceză. Disciplina nonlingvistică se alege dintre disciplinele studiate în limba franceză, în funcţie de profilul clasei: teoretic (uman sau real) sau tehnic. Disciplina nonlingvistică poate fi diferită de disciplinele susţinute la probele "d", "e", "f" din cadrul bacalaureatului românesc. (4) Pentru fiecare probă se acordă un punctaj cuprins între 10 şi 100, nota probei respective obţinându-se prin împărţirea punctajului la 10. (5) Nota obţinută la proba orală de limba franceză intră în calculul mediei de bacalaureat conform prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat. (6) Notele obţinute la celelalte probe specifice şi la proba anticipată nu intră în calculul mediei de bacalaureat. (7) Absolvenţii secţiilor bilingve care promovează examenul de bacalaureat, parcurgând şi obţinând cel puţin 50 de puncte la fiecare dintre cele 4 probe specifice prevăzute de Acordul asupra învăţământului bilingv dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2006, obţin diploma de bacalaureat, prevăzută de legea română, cu menţiunea specială "secţie bilingvă francofonă", precum şi un atestat de limbă şi civilizaţie franceză.  +  Articolul 3 (1) Proba anticipată va fi susţinută în fiecare an, conform datelor fixate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în ultima vineri a lunii mai. Ea va fi organizată simultan în fiecare din liceele bilingve care fac parte din proiect (conform listei prevăzute în Acordul asupra învăţământului bilingv dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2006). (2) La proba anticipată participă elevii de clasa a XI-a de la secţiile bilingve francofone care au frecventat modulul de învăţământ pluridisciplinar bilingv în timpul anului. (3) În cazul în care elevul promovează proba anticipată în clasa a XI-a, acesta are dreptul de a obţine menţiunea "secţie bilingvă francofonă", în urma promovării examenului de bacalaureat cu probe specifice pentru clasele bilingve, menţionate la art. 2 alin. (3). (4) Elevii care nu susţin sau nu promovează proba anticipată nu pot participa la celelalte probe specifice ale bacalaureatului care se susţin în clasa a XII-a, stabilite pentru clasele bilingve, şi nu vor beneficia de menţiunea specială "secţie bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat. (5) În caz de repetenţie a clasei a XI-a, elevul de la secţia bilingvă francofonă pierde beneficiul notei obţinute în anul precedent. Acesta are obligaţia de a repeta modulul de învăţământ pluridisciplinar bilingv şi de a se prezenta din nou la proba anticipată de la sfârşitul clasei a XI-a.II. A. PROBA ANTICIPATĂ  +  Articolul 4Organizarea probei anticipate se face de către comisia judeţeană de bacalaureat, sub coordonarea Comisiei naţionale de bacalaureat.  +  Articolul 5 (1) Comisia de evaluare a probei anticipate este formată din două cadre didactice: un cadru didactic ales dintre cei care au predat modulul de învăţământ pluridisciplinar bilingv şi un cadru didactic de limba franceză ales dintr-o listă de profesori care cunosc programul franco-român bilingv realizat în cadrul Acordului asupra învăţământului bilingv dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2006. (2) Profesorii din comisia de evaluare sunt numiţi prin decizie a inspectorului şcolar general.II. B. DESFĂŞURAREA PROBEI ANTICIPATE  +  Articolul 6 (1) În cadrul modulului de învăţământ pluridisciplinar bilingv, elevii realizează un proiect la nivelul clasei, bazat pe disciplinele studiate. (2) Până la data de 1 octombrie a fiecărui an şcolar, profesorii de discipline nonlingvistice care se predau în limba franceză vor afişa la avizierul şcolii titlurile proiectelor propuse pentru proba anticipată din anul şcolar respectiv. (3) Până la data de 1 noiembrie a fiecărui an şcolar, elevii vor alege tema proiectului la nivel de clasă şi o vor depune la secretariatul şcolii. (4) În cadrul probei anticipate, elevii prezintă în faţa comisiei de evaluare un carnet de bord realizat în mod individual, pe durata modulului de învăţământ pluridisciplinar bilingv, însoţit de o sinteză de maximum două pagini. (5) Carnetul de bord, redactat în limba franceză, va conţine enumerarea orelor de curs la care elevul a asistat pe parcursul derulării proiectului, în cadrul fiecărei discipline nonlingvistice, precum şi enumerarea activităţilor personale pe care le-a desfăşurat în afara orelor de curs. (6) Sinteza se elaborează în limba franceză şi va cuprinde referinţe la derularea proiectului şi la contribuţia personală a elevului în cadrul echipei. Sinteza va fi axată pe expunerea conţinutului modulului de învăţământ pluridisciplinar bilingv, plecând de la cunoştinţele dobândite de-a lungul anului în cadrul orelor de disciplină nonlingvistică şi terminând cu referiri la contribuţia personală adusă la realizarea produsului final colectiv. Prezentarea sintezei se va realiza sub forma unei discuţii libere, în limba franceză, cu membrii comisiei de evaluare. (7) Durata probei nu va depăşi 10 minute pentru fiecare elev.II. C. EVALUAREA ŞI NOTAREA PROBEI ANTICIPATE  +  Articolul 7 (1) Modulul de învăţământ pluridisciplinar bilingv este evaluat la sfârşitul clasei a XI-a, acordându-se maximum 100 de puncte, din care: a) maximum 30 de puncte pentru activitatea desfăşurată în timpul anului; şi b) maximum 70 de puncte, din care 10 puncte din oficiu pentru examenul final susţinut prin proba anticipată. (2) Fiecare evaluator acordă candidatului un punctaj, care este multiplu de 10. (3) Punctajul final al candidatului se obţine ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de evaluare. (4) Nota probei anticipate se obţine prin împărţirea la 10 a punctajului final, urmată de rotunjire la cel mai apropiat întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului. (5) Notele probei anticipate susţinute în clasa a XI-a se consemnează într-un proces-verbal, întocmit în 3 exemplare, care se păstrează la secretariatul liceului până la sfârşitul clasei a XII-a. Un exemplar se arhivează, iar al doilea exemplar este transmis comisiei de bacalaureat şi va fi anexă la catalogul de examen. (6) Procesul-verbal transmis comisiei de bacalaureat se arhivează împreună cu celelalte documente ale examenului de bacalaureat.II. D. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ  +  Articolul 8 (1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare şi desfăşurare a probei anticipate este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate. (2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi control din învăţământ implicat în desfăşurarea probei anticipate răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin în aplicarea prezentei metodologii.  +  Articolul 9În vederea respectării prevederilor prezentei metodologii şi pentru asigurarea corectitudinii desfăşurării probei anticipate, preşedinţii comisiilor de examinare vor solicita declaraţii scrise de la fiecare membru al comisiei. În declaraţia-tip, cadrul didactic precizează că nu este rudă sau afin până la gradul al patrulea cu niciunul dintre candidaţii care participă la această probă şi îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.  +  Articolul 10 (1) Cadrele didactice care, în perioada susţinerii probei anticipate, manifestă neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin sau săvârşesc orice alte fapte care împiedică desfăşurarea în condiţii normale a probei anticipate sunt sancţionate disciplinar conform Statutului personalului didactic. (2) Sancţiunile aplicate în urma abaterilor săvârşite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile prevăzute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.II. E. DISPOZIŢII FINALE  +  Articolul 11Nu se admit contestaţii la proba anticipată.GRILĂ DE EVALUARE PENTRU MODULUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PLURIDISCIPLINAR BILINGV (MIP)Caiete de bord individuale (ale elevilor)(Totalul acestei părţi: 30 de puncte)* Prezentarea caietului în faţa juriului în ziua examenului (10 puncte)Observaţie: Pentru a fi acceptat, acest caiet de bord individual trebuie să conţină cel puţin transcrierea cronologică a tuturor orelor de curs efectuate în cadrul proiectului (40 de ore minim, toate provenind din trunchiul comun obligatoriu, alte ore suplimentare de lucru şi de DNL de asemenea prezente, dar neobligatorii).
  0 10
  * Caracterul personal declarat al contribuţiilor elevului la dinamica de construcţie colectivă a proiectului (20 de puncte)Observaţie: Se cere aici raportul activităţilor personale de căutare (documentară şi de alt tip) al elevului, cercetare efectuată în afara orelor de curs obligatorii.
  0 10 20
  Sinteza individuală(Totalul acestei părţi: 30 de puncte)* Prezentarea unei sinteze personale scrise referitoare la proiect şi la implicarea elevului în derularea acestuia (10 puncte care sunt considerate drept punct din oficiu)Observaţie: Această sinteză, elaborată pe baza caietului de bord individual, va fi de maximum două pagini. Predată în mod oficial juriului, semnată de către elev şi contrasemnată de către membrii juriului, aceasta va constitui dovada - păstrată de către şcoală - a notei care va fi reportată şi adăugată la sfârşitul clasei a XII-a la menţiunea finală.
  0 10
  * Capacitatea elevului de a face legătura dintre cunoştinţele căpătate în acest an în fiecare din orele dedicate proiectului şi care fac parte din programa oficială obligatorie pentru DNL (interdisciplinaritate) şi tema proiectului, precum şi între acestea şi produsele finale realizate la sfârşitul proiectului (20 de puncte)Observaţie: Aici trebuie amintite toate materiile studiate în cadrul proiectului pe durata întregului an şcolar şi nu doar amintite subtemele tratate de către fiecare elev în cadrul subgrupului din care a făcut parte pe durata proiectului. Această noţiune este evaluată în mod identic şi comun pentru toţi elevii care au fost implicaţi într-un MIP.
  0 10 20
  Susţinerea orală(Totalul acestei părţi: 40 de puncte)* Capacitatea elevului de a prezenta corect în limba franceză problematica subtemei la care a lucrat pe parcursul proiectului, precum şi contribuţia sa personală la lucrul efectuat în cadrul subgrupei (0-10 sau 20 de puncte)Observaţie: În mod normal, nivelul lingvistic al producţiei orale cerut de juriu trebuie să corespundă diplomei elementare de limbă franceză nivelul şcolar B1+ (plasat între B1 - obiectivul fixat pentru clasa a X-a din cadrul viitorului examen pentru obţinerea diplomei elementare de limba franceză nivel şcolar - şi B2 - obiectivul fixat pentru clasa a XII-a). O analiză a descriptorilor din grila de evaluare a Cadrului european comun de referinţă al limbilor confirmă acest punct de vedere.
  0 10 20
  * Discuţie liberă cu juriul asupra uneia dintre noţiunile în sfera disciplinei din programa evocată pe parcursul acestui proiect (20 de puncte)Observaţie: Este vorba aici de a anticipa modelul "Colle" care va deveni oficial din luna iunie 2008 şi în care se precizează că elevii, pentru a obţine menţiunea bilingvă francofonă, vor trebui să treacă la oral o probă de disciplină nonlingvistică în limba franceză în clasa a XII-a.Observaţie: Este vorba aici despre noţiuni care au fost studiate în timpul orelor de proiect şi care se regăsesc în acelaşi timp în programa naţională obligatorie pentru disciplină nonlingvistică.
  0 10 20
  TOTAL: 100 de puncte(Reamintim: menţiunea bilingvă francofonă cuprinde 400 de puncte, din care 100 acordate pentru MIP.)III. DISCIPLINE SPECIFICE SUSŢINUTE ÎN CLASA a XII-a
   +  Articolul 12Organizarea şi desfăşurarea probelor specifice se fac în conformitate cu prevederile bacalaureatului românesc.  +  Articolul 13Profesorii examinatori din comisiile de bacalaureat constituite pentru probele organizate în vederea obţinerii menţiunii bilingve francofone trebuie să fie traşi la sorţi dintr-o listă de profesori care cunosc programul franco-român bilingv realizat în cadrul Acordului asupra învăţământului bilingv dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2006.---------