ORDIN nr. 1.871 din 31 august 2007privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a probei anticipate susţinute de elevii claselor a XI-a şi a probelor susţinute de elevii claselor a XII-a din secţiile bilingve francofone pentru obţinerea menţiunii speciale "secţie bilingvă francofonă" la bacalaureat
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007    În baza prevederilor Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Acordului asupra învăţământului bilingv dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2006,în conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 634/2007 privind organizarea şi desfăşurarea bacalaureatului român - filiera bilingv-francofonă,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a probei anticipate susţinute de elevii claselor a XI-a şi a probelor susţinute de elevii claselor a XII-a din secţiile bilingve francofone pentru obţinerea menţiunii speciale "secţie bilingvă francofonă" la bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Se aprobă Programele de bacalaureat la disciplinele specifice pentru elevii care susţin probele specifice în vederea obţinerii menţiunii speciale "secţie bilingvă francofonă" la bacalaureat, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Pentru obţinerea menţiunii speciale "secţie bilingvă francofonă" la bacalaureat, elevii din secţiile bilingve francofone participă la susţinerea următoarelor probe specifice: a) probă anticipată; b) probă orală de limba franceză; c) probă scrisă de limba franceză; d) probă orală la disciplina nonlingvistică studiată în limba franceză.  +  Articolul 3Elevii care nu susţin sau nu promovează proba anticipată nu pot participa la celelalte probe specifice ale bacalaureatului stabilite pentru clasele bilingve, care se susţin în clasa a XII-a, şi nu vor beneficia de menţiunea specială "secţie bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5Direcţia generală management învăţământ preuniversitar, Direcţia generală buget-finanţe-patrimoniu şi investiţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor şi relaţia cu Parlamentul, Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, inspectoratele şcolare şi conducerile unităţilor de învăţământ implicate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Cristian Mihai AdomniţeiBucureşti, 31 august 2007.Nr. 1.871.  +  Anexa 1METODOLOGIE 31/08/2007  +  Anexa 2PROGRAM 31/08/2007