HOTĂRÂRE nr. 1.229 din 10 octombrie 2007privind modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi includerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în inventarul bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 17 octombrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ISe aprobă includerea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, a imobilelor situate în localitatea Pietroasele, judeţul Buzău, aflate în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul IIDatele de identificare ale bunului imobil înscris în domeniul public al statului la poziţiile "Nr. M.F. 150.137" din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, se modifică potrivit anexei nr. 2.  +  Articolul IIIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 10 octombrie 2007.Nr. 1.229.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în administrarea Ministerului Culturiişi Cultelor şi care urmează să fie incluse în inventarul bunurilordin domeniul public al statului
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii şi Cultelor
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare- dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat
  ┌───────┬───────────┬────┬───────┬────┬────────┬────────────┬───────┬──────────┐│ │Descifrarea│Veci│ │ │ │ │Valoarea ││ │ tehnică │nătă│ │ │ │ În adminis-│ de │ Tipul ││ │(pe scurt) │ţile│ │ │ Baza │ trare/ │inven- │ bunului ││ │ │ │Adresa │ │ legală │concesiune │ tar │ ││ │ │după│ │ │ │ │(lei) │ ││ │ │caz,│ │ │ │ │ │ ││ │ │ pe │ │ │ │ │ │ ││ │ │scurt │ │ │ │ │ │├───────┼───────────┼────┼───────┼────┼────────┼────────────┼───────┼──────────┤│Teren +│Construcţie│ - │Judeţul│2006│Contract│Administrare│30.000 │ Teren + ││con │Sc = 82 mp │ │Buzău, │ │ de │ │ │ con- ││struc- │şi anexă │ │comuna │ │vânzare-│ │ │ strucţie ││ţie │Sc = 46 mp,│ │Pietroa│ │cumpă- │ │ │ ││ │teren │ │ sele │ │rare │ │ │ ││ │aferent │ │ │ │auten- │ │ │ ││ │242 mp, │ │ │ │tificat │ │ │ ││ │nr. cadas- │ │ │ │sub │ │ │ ││ │tral 126/1 │ │ │ │nr. 94/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │18.04. │ │ │ ││ │ │ │ │ │ 2006 │ │ │ │├───────┼───────────┼────┼───────┼────┼────────┼────────────┼───────┼──────────┤│Teren │Teren │ - │Judeţul│2006│Contract│Administrare│30.000 │ Teren ││ │arabil │ │Buzău, │ │ de │ │ │ ││ │ 722 mp, │ │comuna │ │vânzare-│ │ │ ││ │cvartalul │ │Pietroa│ │cumpă- │ │ │ ││ │64, parcela│ │ sele │ │rare │ │ │ ││ │1.225, nr. │ │ │ │auten- │ │ │ ││ │cadastral │ │ │ │tificat │ │ │ ││ │776, teren │ │ │ │sub │ │ │ ││ │intravilan │ │ │ │nr.2.685│ │ │ ││ │ 1.601 mp, │ │ │ │/28.11. │ │ │ ││ │ tarlaua 6,│ │ │ │ 2006 │ │ │ ││ │parcela │ │ │ │ │ │ │ ││ │1.226, nr. │ │ │ │ │ │ │ ││ │cadastral │ │ │ │ │ │ │ ││ │ 126/2 │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────────┼────┼───────┼────┼────────┼────────────┼───────┼──────────┤│Teren +│ │ - │Judeţul│2006│Contract│Administrare│44.000 │ Teren + ││con │Sc=81,72 mp│ │Buzău, │ │ de │ │ │ con- ││struc- │teren │ │comuna │ │vânzare-│ │ │ strucţie ││ţie │aferent │ │Pietroa│ │cumpă- │ │ │ ││ │578 mp, │ │ sele │ │rare │ │ │ ││ │cvartalul │ │ │ │auten- │ │ │ ││ │ 59, nr. │ │ │ │tificat │ │ │ ││ │cadastral │ │ │ │sub │ │ │ ││ │ 822 │ │ │ │nr.2.684│ │ │ ││ │ │ │ │ │/28.11. │ │ │ ││ │ │ │ │ │ 2006 │ │ │ │└───────┴───────────┴────┴───────┴────┴────────┴────────────┴───────┴──────────┘
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile înscrise în domeniul public alstatului la poziţiile "Nr. M.F. 150.137"
  Nr. crt Denu- mire Adresă Persoana juridică care adminis- trează bunul Descriere tehnică Număr M.F. Cod de clasificare
  1. Teren Comuna Pietroasele, satul Pietroasele Ministerul Culturii şi Cultelor Teren în suprafaţă de 414 mp, cu nr. cadastral 398 Număr M.F. 150.137 Cod de clasi- ficare 8.27
  -----------