LEGE Nr. 118 din 16 octombrie 1996privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 261 din 25 octombrie 1996    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Pentru completarea surselor de finanţare necesare construcţiei, modernizării, administrării, întreţinerii şi repararii drumurilor publice, se înfiinţează Fondul special al drumurilor publice.  +  Articolul 1Drumurile publice sunt cai de comunicaţie care au drept scop asigurarea transporturilor rutiere pentru satisfacerea cerinţelor populaţiei, ale economiei şi ale apărării naţionale.  +  Articolul 3Drumurile publice pentru care se aplică prevederile prezentei legi sunt autostrazile, drumurile naţionale, drumurile judeţene şi drumurile comunale.  +  Capitolul 2 Constituirea Fondului special al drumurilor publice  +  Articolul 4Sursele Fondului special al drumurilor publice se constituie după cum urmează:1. prin aplicarea unei cote de 25% asupra: a) preţului cu ridicată, exclusiv accizele, pentru carburanţii auto livraţi la intern de către producători; b) valorii în vama, stabilită potrivit legii, pentru carburanţii auto importaţi;2. prin aplicarea unei cote de 10% asupra: a) preţului cu ridicată, exclusiv accizele, pentru autovehiculele şi remorcile livrate de către producătorii din ţara şi destinate vinzarii pe piaţa interna, cu excepţia tractoarelor şi maşinilor agricole, pentru care se va aplica o cota de 5% începând cu data de 1 ianuarie 1998; b) valorii în vama a autovehiculelor şi remorcilor importate.Aplicarea cotei prevăzute la alin. 1 se va reflecta la nivelul preţurilor cu ridicată şi al preţurilor cu amănuntul, fără se afecteze volumul veniturilor bugetare.  +  Articolul 5Obligaţia calculării şi varsarii sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 4 alin. 1 revine producătorilor şi importatorilor, persoane fizice şi persoane juridice, indiferent de forma de organizare, de titularul dreptului de proprietate şi de deţinătorii produsului importat.Suma datorată se stabileşte: a) la data livrării de către producător; b) la data efectuării formalităţilor de vamuire pentru produsele din import.  +  Articolul 6Sumele datorate ca urmare a aplicării prevederilor art. 5 se vărsa în contul Fondului special al drumurilor publice până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost stabilite.  +  Articolul 7Pentru neplata în termen a sumelor datorate de către agenţii economici, producători şi importatori de carburanţi auto, de autovehicule şi de remorci se aplică majorări pentru fiecare zi de întârziere, conform legislaţiei fiscale.  +  Capitolul 3 Repartizarea sumelor din Fondul special al drumurilor publice  +  Articolul 8Lucrările finanţate din Fondul special al drumurilor publice se executa conform programelor anuale care stau la baza fundamentarii bugetului acestui fond.Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România" elaborează şi fundamentează bugetul Fondului special al drumurilor publice, pe care îl depune la Ministerul Transporturilor.Bugetul Fondului special al drumurilor publice se aproba anual ca anexa la legea bugetului de stat.  +  Articolul 9Fondul special al drumurilor publice, constituit conform prevederilor art. 4 alin. 1, se repartizează astfel: a) 65% pentru drumurile naţionale; b) 35% pentru drumurile judeţene şi comunale.  +  Capitolul 4 Dispoziţii comune şi tranzitorii  +  Articolul 10Sumele încasate pentru Fondul special al drumurilor publice vor fi folosite în exclusivitate în scopul pentru care au fost constituite.  +  Articolul 11Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi persoanelor fizice şi persoanelor juridice străine în măsura în care, prin tratate internationala la care România este parte, nu se stabileşte altfel.  +  Articolul 12Disponibilul existent la finele anului în contul Fondului special al drumurilor publice se reportează cu aceeaşi destinaţie pentru anul următor.  +  Articolul 13Constituirea şi gestionarea Fondului special al drumurilor publice, stabilit potrivit prevederilor art. 4 din prezenta lege, se efectuează de către Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 14Controlul respectării prevederilor prezentei legi se exercită de către Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România", precum şi de către organele de specialitate ale Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 15Criteriile pe baza cărora se aloca sumele din Fondul special al drumurilor publice pe judeţe şi, în cadrul acestora, pentru drumurile judeţene şi comunale, precum şi metodologia de programare, de calcul şi de raportare, referitoare la Fondul special al drumurilor publice se stabilesc prin norme metodologice elaborate de către Ministerul Transporturilor şi Ministerul Finanţelor.În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor şi Ministerul Finanţelor vor elabora normele metodologice prevăzute la alin. 1.  +  Articolul 16Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1997.  +  Articolul 17Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga: art. 7 şi art. 42 din Legea drumurilor nr. 13/1974; art. 3, art. 4, art. 11 şi art. 17 alin. (2) din Legea nr. 43/1975 pentru stabilirea normelor privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor; art. 3 alin. (4), art. 20 alin. (2) şi art. 37 din Legea nr. 37/1975 privind sistematizarea, proiectarea şi realizarea arterelor de circulaţie în localităţile urbane şi rurale; Decretul nr. 250/1981 privind stabilirea regimului de folosire a drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în alte state care transporta mărfuri în trafic internaţional pe teritoriul României; Legea nr. 13/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor publice, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE-------------------