LEGE nr. 275 din 10 octombrie 2007privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 17 octombrie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14 din 7 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 19 martie 2007, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 3, alineatele (3) şi (4) ale articolului 12 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) De drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2) beneficiază, la cerere, unul dintre părinţi, persoana căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei, persoana care a adoptat copilul sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, precum şi persoana care a fost numită tutore, cu excepţia asistentului maternal profesionist. (4) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) - g) şi la alin. (2) nu pot beneficia persoanele care au în acelaşi timp şi calitatea de asistent personal pentru acelaşi copil sau care primesc indemnizaţia prevăzută la art. 41 alin. (3)."2. La articolul I punctul 3, după alineatul (4) al articolului 12 se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Pe perioada acordării dreptului prevăzut la alin. (1) lit. b), pentru ceilalţi copii aflaţi în îngrijire spre creştere şi educare, persoana îndreptăţită beneficiază şi de drepturile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007."3. La articolul I punctul 3, alineatul (6) al articolului 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Cuantumul indemnizaţiilor şi ajutoarelor prevăzute la alin. (1) lit. b), e) - g) şi la alin. (2) se actualizează anual cu indicele creşterii preţurilor de consum prin hotărâre a Guvernului."4. La articolul I punctul 4, alineatul (3) al articolului 12^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor de pensii prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru stabilirea drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007."5. La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:"4^1. După articolul 12^1 se introduce un nou articol, articolul 12^2, cu următorul cuprins:«Art. 12^2. - (1) Drepturile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) se acordă persoanelor îndreptăţite aflate în una din următoarele situaţii: a) au beneficiat de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului pentru copilul pentru care se solicită dreptul; b) au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă de 12 luni în ultimul an înainte de solicitarea dreptului. (2) Cele 12 luni prevăzute la alin. (1) lit. b) pot fi constituite integral şi din perioade asimilate după cum urmează: a) şi-au însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate; b) au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii; c) au beneficiat de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii; d) au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare; e) au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective; f) au beneficiat de pensii de invaliditate; g) au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare profesională din iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat acordul, organizate în condiţiile legii; h) au lucrat cu contract individual de muncă în străinătate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state sau în baza Regulamentului CE nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii; i) se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii.»"6. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:"6^1. La articolul 24, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:«a) scutire de impozit pe veniturile din salarii şi indemnizaţii de natură salarială;»"7. La articolul I, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:"7^1. La articolul 41, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:«(2^1) Invalizii de război care au şi calitatea de persoane cu handicap grav şi sunt pensionari de invaliditate gradul I beneficiază atât de dreptul prevăzut la alin. (2), cât şi de dreptul prevăzut la art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare.»"8. La articolul I punctul 9, alineatul (5) al articolului 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Centrele publice pentru persoane cu handicap se înfiinţează şi funcţionează ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în structura direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu avizul şi sub îndrumarea metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap."9. La articolul I, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 14^1, cu următorul cuprins:"14^1. La articolul 57, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(11) Cuantumul drepturilor se actualizează anual cu indicele creşterii preţurilor de consum, prin hotărâre a Guvernului.»"10. La articolul I, după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 15^1, cu următorul cuprins:"15^1. La articolul 84, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(5) Criteriile medicopsihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap sunt aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii publice şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, până la 30 noiembrie 2007.»"11. La articolul II, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. II. - (1) Drepturile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a), b), e), f) şi g) şi la alin. (2) din Legea nr. 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă, potrivit legii, dacă cererea de acordare a acestora, însoţită de documentele doveditoare, se depune de către persoana îndreptăţită în termen de maximum 180 de zile de la intrarea în vigoare a legii, indiferent de anul naşterii copilului, dacă acesta nu a împlinit încă vârsta de 2, 3 şi, respectiv, 7 ani, după caz."12. La articolul II, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Pentru asigurarea în anul 2007 a fondurilor necesare aplicării art. 12 alin. (1) lit. a), b), e), f) şi g) şi alin. (2) din Legea nr. 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor ca, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor acestei legi în structura bugetului de stat şi a bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse pe anul 2007."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 10 octombrie 2007.Nr. 275.__________