ORDIN nr. 612 din 26 iulie 2007pentru aprobarea Normei metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 12 octombrie 2007  În temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 279/2007 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor şi al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma metodologică de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.217/2005 pentru aprobarea Normei metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor, republicată, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.256/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 10 februarie 2006, se abrogă.  +  Articolul 4Direcţia generală lucrări publice va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo BorbelyκlyBucureşti, 26 iulie 2007.Nr. 612.  +  Anexa NORMĂ METODOLOGICĂde aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privindpietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltareadrumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Programul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor, denumit în continuare Program, reprezintă sprijinul acordat de către statul român echipării comunelor şi satelor din componenţa acestora cu lucrări de infrastructură rutieră şi edilitară, prin continuarea şi extinderea Programului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Programul este compus din: a) Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate, prevăzut în anexa nr. 1; b) Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 2 (1) Fondurile alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea Programului se cuprind şi se derulează prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. (2) În completarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru realizarea lucrărilor prevăzute în cadrul Programului vor fi utilizate şi soluţii alternative de finanţare, cum ar fi: alocaţii de la bugetul local, alte surse atrase (contribuţia populaţiei, sponsorizări etc.), precum şi, după caz, credite interne, credite externe rambursabile sau nerambursabile. (3) Contribuţia comunităţilor locale la realizarea obiectivelor prevăzute în Program este benevolă, sub formă de participare în muncă sau în bani, şi este stabilită de către consiliile locale, prin consultarea colectivităţilor locale.  +  Articolul 3 (1) Consiliile locale au obligaţia de a aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei (satului) prevederile Programului, proiectele înscrise în Program, etapele de realizare, costurile estimative şi să solicite sprijinul acestora pentru îndeplinirea lui. (2) Selecţia proiectelor care fac obiectul finanţării Programului se va face de către consiliile judeţene şi consiliile locale, în baza unor criterii stabilite de către aceste autorităţi, avându-se în vedere, în principal, zonele cu disfuncţionalităţi mari în alimentarea cu apă potabilă, comunele cu potenţial economico-turistic, precum şi asigurarea condiţiilor minimale de infrastructură rurală în comunităţile sărace. (3) Promovarea de noi proiecte va urmări posibilitatea asigurării surselor de finanţare, având ca priorităţi finalizarea celor începute, alinierea soluţiilor tehnice la standardele europene implementate în România, cu prevederea soluţiilor economice în proiectare, execuţie şi întreţinere. (4) Programele anuale vor viza corelarea cu termenele de punere în funcţiune a obiectivelor promovate prin procedurile de achiziţie publică şi a cuantumului posibil de asigurat în finanţarea execuţiei acestora. (5) Consiliile locale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive, răspund de realizarea prevederilor Programului în interesul colectivităţii locale respective. (6) Consiliile judeţene, în baza atribuţiilor lor, sprijină şi coordonează activitatea consiliilor locale în fundamentarea proiectelor, asigură asistenţa juridică şi tehnică de specialitate necesară şi monitorizează executarea lucrărilor în calitatea lor de ordonator de credite, în conformitate cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare. (7) Consiliile locale sunt titulari de contracte pentru obiectivele din administrarea acestora.  +  Articolul 4Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor coordonează realizarea Programului, fundamentează, împreună cu consiliile judeţene, necesarul anual de fonduri de la bugetul de stat şi urmăreşte, prin organele sale, realizarea Programului, în conformitate cu Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul II Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate  +  Articolul 5 (1) Prin drumuri de interes local, în contextul finanţării Subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate, se înţelege drumurile comunale şi drumurile de interes judeţean. Fac obiectul Programului drumurile judeţene care asigură legătura între comune, sectoarele de drumuri judeţene situate în intravilanul localităţilor rurale, între reşedinţele de comună cu oraşe, municipii sau, după caz, obiective economico-turistice. (2) Subprogramul prevăzut la alin. (1) are în vedere şi străzile principale din interiorul comunelor, în funcţie de importanţa lor. (3) Străzile principale din interiorul comunelor care pot fi finanţate în cadrul subprogramului sunt: a) străzile care fac legătura cu drumurile judeţene, naţionale şi drumurile expres; b) străzile care uşurează accesul populaţiei la obiectivele importante din comună, cum ar fi: instituţii publice, instituţii de învăţământ, dispensar, biserică, cimitir, complexe agrozootehnice, obiective turistice, mânăstiri.  +  Articolul 6 (1) Categoriile de lucrări care pot fi finanţate în cadrul subprogramului prevăzut în anexa nr. 1 sunt: a) pietruiri drumuri de interes local de pământ; b) îmbrăcăminţi bituminoase pe drumurile de interes local de pământ sau pietruite; c) refacerea îmbrăcăminţii drumurilor de interes local pietruite, asfaltate sau cu îmbrăcăminţi bituminoase degradate. (2) De asemenea, pot fi finanţate următoarele lucrări: a) corecţia elementelor geometrice - profiluri transversale şi longitudinale, curbe, supraînălţări etc.; b) amenajarea acostamentelor; c) amenajarea intersecţiilor cu alte drumuri, inclusiv cu cele de exploatare sau vicinale, prin îmbrăcăminte din macadam sau balast pe o lungime de 50 m; d) execuţia de şanţuri de colectare şi dirijare a apelor pluviale; e) construcţia de podeţe şi poduri, ziduri de sprijin şi consolidări de taluzuri, acolo unde situaţia o impune.Art. 7 (1) Pentru a se evita scoaterea terenurilor din circuitul agricol sau silvic se vor respecta, pe cât posibil, traseul actual, lăţimea carosabilului şi ampriza existentă. (2) Lucrările noi sau de reabilitare se vor realiza pe bază de proiect tehnic, iar încredinţarea atât a elaborării documentaţiei tehnico-economice, cât şi a contractelor de execuţie a lucrărilor se va face prin contract de achiziţie publică, atribuit în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice. (3) Proiectele tehnice, indiferent de administratorul drumului, se aprobă de către ordonatorul de credite, secundar sau terţiar, conform competenţelor stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare. (4) În corelare cu condiţiile de relief, de trafic, cu structura solului şi cu condiţiile climatice, autorităţile administraţiei publice locale vor avea în vedere şi posibilitatea prevederii în documentaţiile tehnico-economice de noi materiale şi/sau tehnologii moderne şi eficiente agrementate, care să asigure soluţii viabile atât din punctul de vedere al costurilor, cât şi al calităţii în exploatare. În acest sens, se vor avea în vedere tehnologii de reciclare şi stabilizare ecologică la rece cu lianţi hidraulici bituminoşi sau enzimatici, care să constituie soluţia optimă din punct de vedere tehnico-economic atât pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor, cât şi pentru recuperarea îmbrăcăminţilor bituminoase degradate. Se impune ca prevederea soluţiilor să fie stabilită de către proiectanţi pe baza unor criterii fundamentate atât teoretic, cât şi experimentat, în urma concluziilor rezultate din aplicarea programelor-pilot care au condus la eliberarea agrementelor de aplicare a soluţiilor, astfel încât să se răspundă cerinţelor de eficienţă a investiţiilor şi de durabilitate a lucrărilor.Art. 8În intravilan, accesul din drumul comunal sau judeţean către gospodăriile riveranilor se va realiza prin grija şi pe cheltuiala fiecărui proprietar. Pentru o rezolvare unitară, primăriile, sub coordonarea direcţiei de specialitate din cadrul consiliului judeţean, vor elabora detalii-tip de amenajare a accesului, obligatorii pentru fiecare locuitor riveran drumului.Art. 9În situaţia în care un drum comunal este administrat pe tronsoane de către mai multe consilii locale, iar Programul prevede pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea integrală a acestuia, atribuţiile fiecărei primării se vor stabili pe bază de protocol, cu avizul consiliului judeţean. În protocol se va desemna consiliul local care răspunde de realizarea unitară a proiectului. Proiectul tehnic va fi aprobat prin ordin comun al consiliilor locale care administrează tronsoanele de drum şi va fi avizat conform legii.Art. 10Podurile noi de pe tronsoanele de drumuri comunale şi judeţene care urmează a fi pietruite, reabilitate, modernizate şi/sau asfaltate sunt investiţii publice şi se realizează în conformitate cu reglementările în domeniu. Consiliile judeţene şi locale vor urmări ca podurile noi să se realizeze corelat cu lucrările de bază. În mod similar se va proceda şi cu reparaţiile podurilor existente.  +  Articolul 11 (1) Autorităţile locale vor avea în vedere asigurarea unor proiecte economice în conformitate cu normativele şi standardele de proiectare în vigoare. Temele de proiectare vor face precizări cu privire la respectarea parametrilor tehnici impuşi de aceste normative. (2) La proiectarea şi execuţia străzilor principale din interiorul comunelor, autorităţile locale vor avea în vedere următoarele aspecte: a) denumirea proiectului (obiectivului): "Pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea străzilor principale în comuna ................, satul ..............., judeţul .................." sau "Pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea străzilor principale în zona periurbană a oraşului ....................., judeţul .............." sau "Pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea străzilor principale în satul (satele) aparţinător (aparţinătoare) oraşului ................., judeţul ................."; b) în cadrul proiectului vor fi definite, separat pentru fiecare stradă, următoarele elemente: denumire, traseu, poziţii kilometrice, lungime; c) antemăsurătorile şi devizele se vor face separat pentru fiecare stradă.  +  Articolul 12 (1) Autorităţile locale vor asigură realizarea activităţilor de întreţinere a drumurilor de interes local (judeţene, comunale, vicinale, străzi), pietruite, reabilitate, modernizate şi/sau asfaltate, care constau, în principal, în: a) întreţinerea platformei drumului: nivelarea, astuparea gropilor, refacerea stratului de balast sau de macadam etc.; b) asigurarea scurgerii apelor din zona drumului; c) întreţinerea şi curăţarea şanţurilor, rigolelor şi drenurilor; d) întreţinerea zidurilor de sprijin; e) întreţinerea semnalizării verticale; f) repararea prin plombare a degradărilor şi fisurilor; g) tratamente de suprafaţă. (2) Lucrările de întreţinere se vor efectua în conformitate cu normativele privind întreţinerea şi repararea drumurilor publice în vigoare.  +  Capitolul III Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor  +  Articolul 13 (1) Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor asigură introducerea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi are în vedere asigurarea alimentării cu apă în circa 30% din numărul localităţilor care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă, prin: a) finalizarea obiectivelor de investiţii aflate în prezent în execuţie (inclusiv a celor puse în funcţiune parţial); b) începerea de noi obiective, pe bază de studii de fezabilitate aprobate, în curs de aprobare sau în stadiul de elaborare la data aprobării Programului. (2) Alimentările cu apă sunt obiective de investiţii publice, iar începerea de noi obiective se va face eşalonat, în funcţie de priorităţi.  +  Articolul 14 (1) Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, respectiv studiile de fezabilitate şi proiectele tehnice de execuţie şi încredinţarea execuţiei lucrărilor se vor face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice. (2) Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, în contextul avizării studiilor de fezabilitate conform reglementărilor în vigoare. (3) Studiile de fezabilitate aferente obiectivelor noi de alimentare cu apă vor adopta soluţii compatibile cu reglementările de mediu din România, adaptate şi/sau armonizate cu cele ale Uniunii Europene în domeniu, avându-se în vedere, în perspectivă, şi realizarea investiţiilor care vor fi demarate în cadrul Programului naţional de construcţie a reţelei de canalizare şi de realizare a staţiilor de epurare în localităţile rurale.  +  Articolul 15Stabilirea priorităţilor pentru obiectivele de investiţii noi va avea în vedere rezolvarea zonelor cu disfuncţionalităţi mari în asigurarea cu apă potabilă, în localităţile cu potenţial economic existent sau de perspectivă şi în comunităţile sărace, în acord cu prevederile Planului de amenajare a teritoriului naţional aprobat, secţiunea a-II-a - Apă: zone cuprinzând localităţi rurale, cu resurse limitate de apă, care reclamă realizarea unor lucrări prioritare de alimentare cu apă în sistem centralizat.  +  Articolul 16 (1) În cadrul procesului de analiză, adoptare a deciziilor şi stabilire a soluţiilor, factorii implicaţi în procesul de implementare a investiţiilor de alimentare cu apă potabilă în mediul rural trebuie să aibă în vedere promovarea unor variante cât mai simple şi economice, determinate şi de tipul surselor de apă - de adâncime sau de suprafaţă. (2) La realizarea lucrărilor va fi prevăzută utilizarea exclusivă a materialelor agrementate, conform reglementărilor naţionale şi pe baza standardelor naţionale armonizate cu legislaţia şi exigenţele Uniunii Europene în domeniu. (3) Nu se vor realiza sisteme centralizate de alimentare cu apă în situaţiile în care este posibilă adâncirea, amenajarea, curăţirea şi dezinfectarea fântânilor existente, dacă pânza de apă freatică este situată la mică adâncime, iar parametrii de calitate a apei se încadrează în limitele admise. (4) După caz, poate fi avută în vedere şi construirea de puţuri forate de mică adâncime, dotate cu pompe submersibile, conductă de refulare, staţie de clorinare, rezervor şi reţea de distribuţie locală sau ramificată. (5) Autorităţile locale vor iniţia şi vor efectua o campanie de educare a populaţiei pentru a gospodări raţional resursele de apă existente, de conştientizare a populaţiei în ceea ce priveşte importanţa lucrărilor având ca obiect apa şi mobilizarea cetăţenilor în lupta împotriva poluării resurselor de apă, în conformitate cu legislaţia europeană. (6) Autorităţile locale vor elabora o metodologie simplificată privind posibilităţile locuitorilor de branşare la reţeaua de distribuţie a apei potabile, cu costuri minime în ceea ce priveşte autorizaţia de construire şi lucrările de execuţie.  +  Capitolul IV Atribuţii şi responsabilităţi în coordonarea programului  +  Articolul 17Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, prin direcţia de specialitate, coordonează realizarea Programului, scop în care: a) fundamentează, împreună cu consiliile judeţene, necesarul anual de fonduri din sume de la bugetul de stat către bugetele locale, în conformitate cu priorităţile comunităţilor locale, distinct pe obiective şi/sau localităţi, pe subprograme şi pe surse de finanţare, în condiţiile legii; b) prezintă şi susţine la Ministerul Economiei şi Finanţelor necesarul anual de fonduri din sume de la bugetul de stat, în limita valorică posibil de mobilizat cu această destinaţie, ca anexă la proiectul legii anuale de aprobare a bugetului de stat; c) sprijină, printr-o îndrumare metodologică unitară şi coerentă, elaborarea de către consiliile judeţene şi consiliile locale a programelor proprii, asigură controlul respectării prevederilor programului aprobat şi a priorităţilor prevăzute; d) participă, prin reprezentanţi specialişti, împreună cu reprezentanţi ai consiliilor judeţene, în comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de proiectare şi/sau execuţie pentru obiectivele din Program; e) urmăreşte aplicarea Programului, prin organizarea periodică de analize asupra modului de derulare a acestuia, şi iniţiază, împreună cu consiliile judeţene implicate, măsuri pentru eliminarea disfuncţionalităţilor apărute; f) participă, prin reprezentanţi specialişti, împreună cu reprezentanţi ai consiliilor judeţene, la activităţile comisiilor de recepţie la terminarea lucrărilor şi finală, pentru obiectivele din Program.  +  Articolul 18 (1) Fundamentarea necesarului anual de fonduri se stabileşte pe subprograme şi obiective de către consiliile judeţene, împreună cu consiliile locale, pe baza listelor cuprinzând propunerile de obiective, pentru a fi prevăzute în programul anual, şi a priorităţilor justificate de către autorităţile locale şi se prezintă Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. (2) Necesarul de fonduri va fi fundamentat astfel: a) pentru lucrările în continuare, în funcţie de realizările valorice la zi, restul de executat actualizat pe baza indicilor de inflaţie prognozaţi la data de 1 ianuarie a anului pentru care se stabileşte necesarul, stadiul fizic al execuţiei şi termenul de punere în funcţiune contractat; b) pentru obiectivele noi, în funcţie de stadiul pregătirii şi aprobării documentaţiei de execuţie. (3) Necesarul va fi stabilit la termenele prevăzute pentru elaborarea bugetului de stat, potrivit Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, şi va fi defalcat pe surse de finanţare, şi anume: a) sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor; b) credite interne; c) credite externe, rambursabile sau nerambursabile; d) alocaţii de la bugetul local şi din alte surse atrase, cum ar fi contribuţia comunităţilor locale, sponsorizări etc. (4) Fiecare consiliu local are obligaţia de a identifica şi de a propune şi alte surse de finanţare, altele decât cele exemplificate la alineatul precedent, sau surse care să sprijine bugetul de stat şi care să contribuie la urgentarea realizării lucrărilor.  +  Articolul 19Finanţarea Programului: (1) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor analizează şi verifică propunerile prezentate de către consiliile judeţene şi încadrarea acestora în Program şi stabileşte distinct creditele bugetare care urmează să fie cuprinse în proiectul bugetului propriu. (2) După intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor repartizează pe consilii judeţene, în funcţie de stadiul lucrărilor şi de priorităţile locale, suma anuală aprobată pentru derularea Programului, pe care o comunică acestora, defalcată pe subprograme. (3) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor analizează şi avizează listele cu propunerile de finanţare primite de la consiliile judeţene, elaborate în conformitate cu modelele prevăzute în anexele nr. 3a) şi 3b), după care întocmeşte şi transmite acestora, pe subprograme, listele anuale de finanţare, aprobate de conducerea ministerului, după aceleaşi modele prevăzute în anexele nr. 3a) şi 3b). (4) După aprobarea de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a listelor anuale de finanţare, eventualele solicitări de redistribuire a sumelor între obiectivele aprobate, precum şi solicitările de scoatere din Program a unor obiective aprobate ori de introducere în Program a unor obiective noi trebuie însoţite în mod obligatoriu de note de fundamentare care să justifice necesitatea şi oportunitatea modificărilor, semnate de către preşedintele consiliului judeţean. Solicitările vor fi însoţite de lista anuală de finanţare, elaborată în conformitate cu modelele prevăzute în anexa nr. 3a) şi, respectiv, în anexa nr. 3b), care va cuprinde noile modificări. (5) Introducerea în lista anuală de finanţare a unor străzi principale în comune, conform art. 5 alin. (2), este condiţionată de prezentarea tuturor elementelor de identificare aferente (denumire, traseu, poziţii kilometrice, lungime), separat pentru fiecare stradă. (6) Consiliile judeţene încheie convenţii cu consiliile locale pentru alocarea către acestea a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, pentru finanţarea proiectării şi execuţiei lucrărilor înscrise în Program.  +  Articolul 20 (1) Lunar, consiliile judeţene vor transmite direcţiei coordonatoare a Programului din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, până la data de 5 a lunii următoare celei expirate, situaţia privind derularea Programului pe anul în curs, în conformitate cu modelele prevăzute în anexele nr. 4a) şi 4b), precum şi extrasul contului la zi. (2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor verifică solicitările de finanţare înscrise de către consiliile judeţene, în conformitate cu modelele prevăzute în anexele nr. 4a) şi 4b), după care întocmeşte şi transmite acestora, pe subprograme, listele lunare de finanţare, aprobate de conducerea ministerului, după aceleaşi modele prevăzute în anexele nr. 4a) şi 4b), şi le virează acestora, lunar, sumele solicitate, cu ordin de plată tip trezorerie, în conturile consiliilor judeţene deschise la unităţile Trezoreriei Statului, în limita plafoanelor anuale aprobate. Pentru o derulare mai eficientă a Programului, consiliile judeţene vor deschide conturi separate pentru finanţarea Subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi a Subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor. (3) Situaţiile de lucrări lunare, întocmite de către executanţi în vederea decontării, vor fi verificate şi însuşite de inspectori de specialitate autorizaţi, primari sau reprezentanţi autorizaţi ai consiliilor judeţene. (4) Consiliile judeţene, pe baza convenţiilor încheiate cu consiliile locale şi în urma verificării situaţiilor de lucrări, virează lunar, din contul menţionat mai sus, sumele respective în conturile deschise, pe subprograme, la Trezoreria Statului de către consiliile locale beneficiare de lucrări. (5) În conturile deschise de către consiliile judeţene la unităţile Trezoreriei Statului pentru finanţarea Programului se vor reţine numai sumele repartizate pentru obiectivele nominalizate a fi finanţate de către acestea.  +  Articolul 21 (1) Aceste venituri se vor evidenţia în bugetele locale şi se vor utiliza pentru realizarea unor cheltuieli curente şi de capital din competenţa de finanţare a autorităţilor administraţiei publice locale pentru finanţarea Programului. (2) Consiliile judeţene şi consiliile locale răspund, în condiţiile legii, de utilizarea sumelor primite pentru realizarea obiectivelor cuprinse în listele aprobate în acest scop. (3) Consiliile judeţene asigură evidenţa primirii şi utilizării fondurilor în conturile deschise pe seama acestora la unităţile Trezoreriei Statului. (4) La finele anului de plan, consiliile judeţene vor justifica Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor sumele primite, potrivit modelului de decont prevăzut în anexa nr. 5, care se va transmite până la data de 20 ianuarie a anului următor celui expirat. (5) În scopul îmbunătăţirii monitorizării derulării Programului şi a rezultatelor acesteia, trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare trimestrului expirat, consiliile judeţene vor transmite la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor o informare care va cuprinde datele indicate în anexa nr. 6.  +  Articolul 22 (1) La terminarea lucrărilor, consiliile judeţene vor transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor copii de pe procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, iar după expirarea duratei garanţiei de bună execuţie, şi procesele-verbale de recepţie finală. (2) Înainte de desfăşurarea activităţilor de recepţie a lucrărilor, consiliile judeţene vor adresa în scris Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor invitaţii pentru participarea unui reprezentant al acestuia. (3) Consiliile judeţene şi consiliile locale au obligaţia de a înregistra în contabilitatea proprie operaţiunile legate de primirea şi utilizarea fondurilor alocate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. (4) Primirea şi utilizarea fondurilor se reflectă în execuţia bugetară a consiliului judeţean sau local, după caz, iar sumele neutilizate la sfârşitul anului se restituie în contul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, până la data de 20 ianuarie a anului următor celui expirat.  +  Articolul 23Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta normă metodologică.  +  Anexa 1 la norma metodologicăPROGRAMULprivind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltareadrumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelorSubprogramulprivind pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local
  Nr. crt. Consiliul judeţean Lungimea drumurilor comunale clasate conf HG nr. 540/ 2000 - km - Valoarea estimată a Subprogram- mului drumuri comunale - mii lei - Lungimea drumurilor judeţene clasate conf. HG nr. 540/ 2000 km Valoarea estimată a Subprogram- mului drumuri judetene - mii lei -
  1 2 3 4 5 6
  1 ALBA 1135,29 136.435,00 1.044,61 16.509,80
  2 ARAD 759,07 175.508,50 1.078,33 50.443,47
  3 ARGEŞ 1230,95 127.116,00 1.195,75 10.120,00
  4 BACĂU 1022,80 131.850,00 1.000,45 26.495,00
  5 BIHOR 1421,25 168.575,00 806,59 63.069,00
  6 BISTRIŢA NĂSĂUD 433,93 154.413,00 760,73 105.360,00
  7 BOTOŞANI 1022,15 171.968,00 667,84 3.992,11
  8 BRAŞOV 322,65 58.842,55 772,19 15.180,00
  9 BRĂILA 352,75 59.545,00 631,36 9.210,60
  10 BUZĂU 1393,37 379.446,00 930,78 8.710,00
  11 CARAŞ SEVERIN 501,30 60.680,00 882,50 50.226,50
  12 CĂLĂRAŞI 145,23 27.506,00 650,35 27.143,00
  13 CLUJ 912,68 121.665,00 1.383,02 43.854,00
  14 CONSTANŢA 995,10 99.770,00 847,33 44.550,00
  15 COVASNA 284,39 70.692,00 368,24 18.578,00
  16 DÂMBOVIŢA 604,26 69.017,50 809,14 12.400,00
  17 DOLJ 790,85 184.136,00 975,58 70.896,87
  18 GALAŢI 378,05 64.012,00 863,49 21.917,00
  19 GIURGIU 249,98 95.978,40 560,72 18.136,00
  20 GORJ 692,72 40.005,00 864,04 24.485,15
  21 HARGHITA 352,89 47.252,00 878,20 57.683,38
  22 HUNEDOARA 1401,11 131.860,00 1.321,69 66.053,00
  23 IALOMIŢA 315,75 64.340,00 1.064,31 30.328,20
  24 IAŞI 960,92 108.818,00 487,31 25.104,50
  25 ILFOV 185,26 39.687,50 448,88 47.578,00
  26 MARAMUREŞ 370,42 119.900,00 895,82 205.958,00
  27 MEHEDINŢI 711,07 80.405,00 772,42 28.735,00
  28 MUREŞ 829,09 245.912,00 823,28 6.629,50
  29 NEAMŢ 644,42 69.380,00 758,58 65.992,00
  30 OLT 633,91 191.960,00 1.101,87 12.000,00
  31 PRAHOVA 740,79 91.050,00 1.186,33 10.180,00
  32 SATU MARE 497,04 43.543,75 627,97 78.127,00
  33 SĂLAJ 675,85 78.018,00 840,81 52.248,81
  34 SIBIU 412,12 50.041,00 943,70 229.581,84
  35 SUCEAVA 696,54 75.724,00 1.136,45 30.288,00
  36 TELEORMAN 313,37 134.280,00 853,54 166.090,40
  37 TIMIŞ 1221,90 187.044,00 1.144,80 21.070,00
  38 TULCEA 355,18 212.196,00 657,76 75.521,00
  39 VASLUI 826,75 247.808,00 1.006,52 97.007,80
  40 VÂLCEA 671,55 66.960,00 935,57 103.174,33
  41 VRANCEA 549,75 69.011,00 1.030,93 88.618,00
  TOTAL 28014,42 4.752.351,20 36.009,75 2.139.245,26
  NOTĂ:Valorile estimate ale lucrărilor incluse în subprogramele de drumuri comunale şi judeţene sunt aferente tronsoanelor de drumuri propuse de consiliile judeţene, la solicitarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea fundamentării Programului.Listele cu portofoliul lucrărilor se constituie anual şi se completează şi/sau modifică, după caz, prin nominalizări ale consiliilor judeţene.
   +  Anexa 2 la norma metodologicăPROGRAMULprivind pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltareadrumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelorSubprogramulprivind alimentarea cu apă a satelor
  Nr. crt. Judeţul Nr. sate fără alimentare cu apă Valoarea estimată a Subprogramu- lui de ali- mentare cu apă - mii lei -
  0 1 2 3
  1 ALBA 180 110.817
  2 ARAD 226 49.193
  3 ARGEŞ 150 25.896
  4 BACĂU 465 80.101
  5 BIHOR 343 390.789
  6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 218 38.536
  7 BOTOŞANI 108 523.222
  8 BRAŞOV 79 64.973
  9 BRĂILA 93 26.550
  10 BUZĂU 326 33.188
  11 CARAŞ-SEVERIN 79 86.824
  12 CĂLĂRAŞI 111 13.806
  13 CLUJ 242 78.324
  14 CONSTANŢA 130 9.837
  15 COVASNA 108 34.960
  16 DÂMBOVIŢA 279 49.000
  17 DOLJ 347 15.799
  18 GALAŢI 138 2.151
  19 GIURGIU 160 114.463
  20 GORJ 107 94.770
  21 HARGHITA 156 31.465
  22 HUNEDOARA 360 14.343
  23 IALOMIŢA 101 19.164
  24 IAŞI 400 82.470
  25 ILFOV 69 88.383
  26 MARAMUREŞ 221 13.674
  27 MEHEDINŢI 245 103.400
  28 MUREŞ 371 65.232
  29 NEAMŢ 240 21.812
  30 OLT 328 6.781
  31 PRAHOVA 244 22.110
  32 SATU-MARE 160 10.069
  33 SĂLAJ 143 55.023
  34 SIBIU 151 254.573
  35 SUCEAVA 366 40.133
  36 TELEORMAN 230 225.251
  37 TIMIŞ 271 22.361
  38 TULCEA 85 15.605
  39 VASLUI 371 217.178
  40 VALCEA 402 113.437
  41 VRANCEA 210 9.300
  TOTAL JUDEŢE 9.013 3.274.963
  NOTĂ:Numărul de sate şi valorile estimate aferente sistemelor centralizate de alimentare cu apa reprezintă actualizarea de către consiliile judeţene a anexei iniţiale la Hotărârea Guvernului nr. 577/1997, cu modificările şi completările ulterioare.Listele cu portofoliul lucrărilor se constituie anual şi se completează şi/sau modifică, după caz, prin nominalizări ale consiliilor judeţene.
   +  Anexa 3a) la norma metodologică
  *Font 7*
      CONSILIUL JUDEŢEAN ...............
                   PROPUNERI DE ALOCAŢII BUGETARE PE ANUL 20 ...
       pentru finanţarea Programului privind pietruirea, reabilitarea şi/sau
                 asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi
                     alimentarea cu apă a satelor, aprobat prin
         Hotărârea Guvernului nr. 577/1997, republicată, astfel cum a fost
         modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.256/2005
  ┌───┬────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────┬─────────────────────────┬────────────┬──────┐│Nr.│Denumire drum comunal CONTRACT ACT ADIŢIONAL│Rest de e- │ │ Program 20 ... │Realizări │Termen││crt├─────┬─────┬─────┬─────┬──────────┬─────────┤xecutat ac-├─────┼─────┬───────────────────┤fizice de la│ PIF ││ │Indi-│Tra- │Pozi-│ Km │Nr., data/│Valoare │tualizat la│TOTAL│ │ din care: │începutul │con- ││ │cativ│seu │ţii │ │executant │ │01.01.20...│ ├─────┼───────────────────┤execuţiei: │form ││ │ │ │kilo-│ │ │ │ │ │Surse│ Alte surse: │km(balastaţi│con- ││ │ │ │me- │ │ │ │ │ │MDLPL├───────────────────┤pietruiţi şi│trac- ││ │ │ │trice│ │ │ │ │ │alo- │ din care: │/sau km-şan-│tului ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │caţii├─────┬──────┬──────┤ţuri nr. │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │buge-│Surse│Cre- │TVA │podeţe │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │tare │pro- │dit │afe- │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │prii │ex- │rent │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tern │credi-│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(fără │tului │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │TVA) │(alo- │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(sursa│caţie │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │MDLPL)│buget)│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │**) │**) │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ├────┬────┼────┬──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │ │ │ │ │mii │RON │mii │ RON │RON │ RON │ RON │ RON │ RON │ │ ││ │ │ │ │ │ │EURO│ │EURO│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────────────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │├───┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────────┴────┴────┴────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴────────────┴──────┤│ ││ TOTAL*) TOTAL*)TOTAL*)TOTAL*)TOTAL*)TOTAL*)TOTAL*)TOTAL*)TOTAL*)TOTAL*) ││ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Lucrări în continuare (pietruire, asfaltare, pietruire + asfaltare, tehnologii noi): │├───┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────────┬────┬────┬────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬────────────┬──────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────────────┼──────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────────┴────┴────┴────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴────────────┴──────┤│ Lucrări noi (pietruire, asfaltare, pietruire + asfaltare, tehnologii noi): │├───┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────────┬────┬────┬────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬────────────┬──────┤│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────────────┼──────┤│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────────┴────┴────┴────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴────────────┴──────┘  *) În loc de cuvântul "TOTAL" se va trece suma totală a coloanei respective.  **) Coloanele 13 şi 14 sunt valabile doar în perioada de derulare a eventualelor credite externe.                                Preşedinte,                               .............        Director economic, Director tehnic,      ..................... ...................
   +  Anexa 3b) la norma metodologică
  *Font 8*
      CONSILIUL JUDEŢEAN ...............
                   PROPUNERI DE ALOCAŢII BUGETARE PE ANUL 20 ...
             pentru finanţarea Programului privind alimentarea cu apă a satelor,
                  aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/1997,
              republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  ┌───┬─────────┬──────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────┬────────────┬──────┐│Nr.│Denumirea│CONTRACT ACT ADITIONAL│Rest de e- │ Program 20 ... │Realizări │Termen││crt│obiecti- ├──────────┬───────────┤xecutat ac-├─────┬─────┬───────────────────┤fizice de la│ PIF ││ │vului │Nr., data/│ Valoare │tualizat la│ │ │ Alte surse: │începutul │con- ││ │ │executant │ │01.01.20...│ │ ├───────────────────┤execuţiei │form ││ │ │ │ │ │ │Surse│ din care: │ │con- ││ │ │ ├────┬──────┼────┬──────┤TOTAL│MDLPL├─────┬──────┬──────┤ │trac- ││ │ │ │mii │ RON │mii │ RON │ *) │alo- │Surse│Cre- │TVA │ │tului ││ │ │ │EURO│ │EURO│ │ │caţii│pro- │dit │afe- │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │buge-│prii │ex- │rent │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │tare │ │tern │credi-│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(fără │tului │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │TVA) │(alo- │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(sur- │caţie │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │să │buget)│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │MDLPL)│**) │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ **) │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼──────────┼────┼──────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────────────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │├───┴─────────┴──────────┴────┴──────┴────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴────────────┴──────┤│ ││ JUDEŢUL ....... ││ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┤│ Lucrări în continuare │ │├───┬─────────┬──────────┬────┬──────┬────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬────────────┼──────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼──────────┼────┼──────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────────────┼──────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴─────────┴──────────┴────┴──────┴────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴────────────┼──────┤│ Lucrări noi │ │├───┬─────────┬──────────┬────┬──────┬────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬────────────┼──────┤│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼──────────┼────┼──────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────────────┼──────┤│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴─────────┴──────────┴────┴──────┴────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴────────────┴──────┘  *) În loc de cuvântul "TOTAL" se va trece suma totală a coloanei respective.  **) Coloanele 10 şi 11 sunt valabile doar în perioada de derulare a eventualelor credite externe.                                Preşedinte,                               .............        Director economic, Director tehnic,      ..................... ...................
   +  Anexa 4a) la norma metodologică*Font 7*    CONSILIUL JUDETEAN .........................                                     LISTA                      LUCRĂRILOR DE PIETRUIRE, REABILITARE                ŞI/SAU ASFALTARE A DRUMURILOR COMUNALE CLASATE,                     finanţate în luna ........... 20 ...,                   conform Hotărârii Guvernului nr. 577/1997,            republicată, cu modificările şi completările ulterioare┌───┬────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────┬──────┐│Nr.│ Denumire │ Contract │Rest de │ Program 20... │ Decontat cumulat de la │ Producţie realizată şi │Realizări│Termen││crt│drum comunal│ adiţional │executat la│ │ începutul anului │ nedecontată cumulat │fizice │ PIF ││ ├───┬────┬───┼────┬────────┤01.01.20...├───┬─────────────────────┼────┬────────────────────┼────┬────────────────────┤cumulate │ ││ │În-│Tra-│Km │Nr.,│Valoare │ │TO-│ din care: │TO- │ din care: │TO- │ din care: │de la │ ││ │di-│seu/│ │data│ │ │TAL├─────┬───────────────┤TAL ├─────┬──────────────┤TAL ├─────┬──────────────┤începutul│ ││ │ca-│Po- │ │/e- │ │ │ │Surse│ Alte surse: │ │Surse│ Alte surse: │ │Surse│ Alte surse: │anului │ ││ │tiv│zi- │ │xe- │ │ │ │MDLPL├───────────────┤ │MDLPL├──────────────┤ │MDLPL├──────────────┤ │ ││ │ │ţii │ │cu- │ │ │ │alo- │ din care: │ │ │ din care: │ │ │ din care: │ │ ││ │ │ │ │tant│ │ │ │caţii├────┬─────┬────┤ │ ├────┬─────────┤ │ ├────┬─────────┤ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │buge-│Sur-│Cre- │TVA │ │ │Sur-│ Credit │ │ │Sur-│ Credit │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │tare │se │dit │afe-│ │ │se │extern**)│ │ │se ├extern**)│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │pro-│ex- │rent│ │ │pro-├────┬────┤ │ │pro-├────┬────┤ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │prii│tern │cre-│ │ │prii│Va- │TVA │ │ │prii│Va- │TVA │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(fără│dit │ │ │ │loa-│ │ │ │ │loa-│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │TVA) │(a- │ │ │ │re │ │ │ │ │re │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(sur-│lo- │ │ │ │TVA │ │ │ │ │TVA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │să │ca- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │MDLPL│ţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │**) │bu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │get)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ├────┬───┼─────┬─────┼───┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┤ │ ││ │ │ │ │ │mii │RON│ mii │ RON │RON│ RON │RON │ RON │RON │ RON│ RON │RON │RON │RON │RON │ RON │RON │RON │RON │ │ ││ │ │ │ │ │Euro│ │Euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───┼────┼───┼────┼────┼───┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │├───┴───┴────┴───┴────┴────┴───┴─────┴─────┴───┴─────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴─────────┴──────┤│JUDEŢUL ... TOTAL*)... TOT.*)TOT.*)TOT.*)TOT.*)TOT.*)TOT.*)TOT.*)TOT.*)TOT.*)TOT.*)TOT.*)TOT.*)TOT.*)TOT.*)TOT.*)TOT.*)TOT.*)TOT.*)TOT.*)│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Lucrări în continuare (pietruire, asfaltare, pietruire + asfaltare, tehnologii noi): │├───┬───┬────┬───┬────┬────┬───┬─────┬─────┬───┬─────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┬─────────┬──────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───┼────┼───┼────┼────┼───┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───┴────┴───┴────┴────┴───┴─────┴─────┴───┴─────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴─────────┴──────┤│ Lucrări noi (pietruire, asfaltare, pietruire + asfaltare, tehnologii noi): │├───┬───┬────┬───┬────┬────┬───┬─────┬─────┬───┬─────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┬─────────┬──────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───┼────┼───┼────┼────┼───┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴───┴────┴───┴────┴────┴───┴─────┴─────┴───┴─────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴─────────┴──────┘  *)În loc de cuvântul "TOTAL" se va trece suma totală a coloanei respective.  **) Coloanele 12, 13, 17, 18, 22 şi 23 sunt valabile doar în perioada de derulare a eventualelor credite externe.                                Preşedinte,                               .............        Director economic, Director tehnic,      ..................... ...................  +  Anexa 4b) la norme metodologice*Font 7*                LISTA LUCRĂRILOR DE ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR,           finanţate în luna ....20.... pentru lucrările executate în        luna ....... 20...., conform Hotărârii Guvernului nr. 577/1997,            republicată, cu modificările şi completările ulterioare┌───┬────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────┬──────┐│Nr.│ Denumirea │ Contract │Rest de │ Program 20... │ Decontat cumulat de la │ Producţie realizată şi │Realizări│Termen││crt│obiectivului│ adiţional │executat la│ │ începutul anului │ nedecontată cumulat │fizice │ PIF ││ │ ├────┬────────┤01.01.20...├───┬─────────────────────┼────┬────────────────────┼────┬────────────────────┤cumulate │con- ││ │ │Nr.,│Valoare │ │TO-│ din care: │TO- │ din care: │TO- │ din care: │de la │form ││ │ │data│ │ │TAL├─────┬───────────────┤TAL ├─────┬──────────────┤TAL ├─────┬──────────────┤începutul│con- ││ │ │/e- │ │ │ │Surse│ Alte surse: │ │Surse│ Alte surse: │ │Surse│ Alte surse: │anului │trac- ││ │ │xe- │ │ │ │MDLPL├───────────────┤ │MDLPL├──────────────┤ │MDLPL├──────────────┤ │tului ││ │ │cu- │ │ │ │alo- │ din care: │ │ │ din care: │ │ │ din care: │ │ ││ │ │tant│ │ │ │caţii├────┬─────┬────┤ │ ├────┬─────────┤ │ ├────┬─────────┤ │ ││ │ │ │ │ │ │buge-│Sur-│Cre- │TVA │ │ │Sur-│ Credit │ │ │Sur-│ Credit │ │ ││ │ │ │ │ │ │tare │se │dit │afe-│ │ │se │extern**)│ │ │se ├extern**)│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │pro-│ex- │rent│ │ │pro-├────┬────┤ │ │pro-├────┬────┤ │ ││ │ │ │ │ │ │ │prii│tern │cre-│ │ │prii│Va- │TVA │ │ │prii│Va- │TVA │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │(fără│dit │ │ │ │loa-│ │ │ │ │loa-│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │TVA) │(a- │ │ │ │re │ │ │ │ │re │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │(sur-│lo- │ │ │ │TVA │ │ │ │ │TVA │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │să │ca- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │MDLPL│ţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │**) │bu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │get)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├────┬───┼─────┬─────┼───┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┤ │ ││ │ │ │mii │RON│ mii │ RON │RON│ RON │RON │ RON │RON │ RON│ RON │RON │RON │RON │RON │ RON │RON │RON │RON │ │ ││ │ │ │Euro│ │Euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────┼────┼────┼───┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │├───┴────────────┴────┴────┴───┴─────┴─────┴───┴─────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴─────────┴──────┤│JUDEŢUL ......... TOT.*)TOT.*)TOT.*)TOT.*)TOT.*)TOT.*)TOT.*)TOT. *)TOT.*)TOT.*)TOT.*)TOT.*)TOT.*)TOT.*)TOT.*)TOT.*)TOT.*)TOT. │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Lucrări în continuare │├───┬────────────┬────┬────┬───┬─────┬─────┬───┬─────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┬─────────┬──────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────┼────┼────┼───┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴────────────┴────┴────┴───┴─────┴─────┴───┴─────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴─────────┴──────┤│ Lucrări noi │├───┬────────────┬────┬────┬───┬─────┬─────┬───┬─────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┬─────────┬──────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────┼────┼────┼───┼─────┼─────┼───┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────────┼──────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴────────────┴────┴────┴───┴─────┴─────┴───┴─────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴─────────┴──────┘  *)În loc de cuvântul "TOTAL" se va trece suma totală a coloanei respective.  **) Coloanele 10, 11, 15, 16, 20 şi 21 sunt valabile doar în perioada de derulare a eventualelor credite externe.                                Preşedinte,                               .............        Director economic, Director tehnic,      ..................... ...................  +  Anexa 5 la norma metodologică
      CONSILIUL JUDEŢEAN ..............................
                                       DECONT
                      privind utilizarea sumelor primite de la
              Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
                 pentru finanţarea Programului privind pietruirea,
             reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local
               clasate şi alimentarea cu apă a satelor în anul ......
                                                                        mii lei
   
  ┌────┬────────────────────┬─────────┬────────────┬───────────────┬───────────┐ │Nr. │Denumirea obiective-│Programul│ Valoarea │Sumele primite │ Sumele │ │crt.│lor cuprinse în │ aprobat │ lucrărilor │drept finanţare│neutilizate│ │ │lista de finanţare │ │ executate, │de la Ministe- │ la finele │ │ │pentru anul în curs │ │recepţionate│rul Transportu-│ anului │ │ │ │ │ şi plătite │rilor, │ │ │ │ │ │ │Construcţiilor │ │ │ │ │ │ │şi Turismului │ │ ├────┼────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 = 4-3 │ ├────┼────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼───────────┤ ├────┼────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼───────────┤ ├────┼────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼───────────┤ ├────┼────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼───────────┤ ├────┼────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼───────────┤ └────┴────────────────────┴─────────┴────────────┴───────────────┴───────────┘               Preşedinte, Director economic,              ............. ....................
   +  Anexa 6 la norma metodologică
  *Font 8*
      CONSILIUL JUDEŢEAN .............................
                                     INFORMARE
                  asupra modului de derulare a Programului privind
       pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local
         clasate şi alimentarea cu apă a satelor în trim. ..... 20.........
  Nr. crt. Denumirea obiectiv - drumuri: indicativ, traseu - apă: comună, sat Caracteristici: - drumuri: lungime totală, tronson finanţat în anul curent, poziţii kilometrice, lungime - apă: tip sursă, capacitate rezervor, lungime reţea distribuţie populaţie deservită (nr. locuitori) Principalele probleme înregistrate şi modul de soluţionare - desfăşurarea procedurilor de achiziţie; - încheierea contractelor de proiectare şi execuţie; - respectarea prevederilor proiectului tehnic; - calitatea lucrărilor executate etc. .... Cazuri de abandonare nejustificată a execuţiei şi măsurile întreprinse Orice alte aspecte pentru a căror rezolvare se solicită sprijinul MDLPL
  0 1 2 3 4 5
      NOTĂ:
      La capitolul "drumuri" se vor înscrie separat obiectivele pe categorii şi tip de îmbrăcăminte
    (comunale - pietruiri, comunale - asfaltări, comunale - reabilitări; judeţene - idem; străzi
    principale în comune - idem).
                                       Preşedinte,
                                      .............
         Director economic, Director tehnic,
        ..................... ....................
  ----