LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicatăprivind locuintele
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 31 decembrie 1997  -------- Notă *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 196 din 17 noiembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 26 noiembrie 1997.Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 octombrie 1996 şi a mai fost modificata prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40 din 10 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 14 iulie 1997 şi prin Legea nr. 146 din 24 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997.Reglementarea cadrului general de realizare, exploatare şi administrare a locuintelor are la baza urmatoarele principii:Accesul liber şi neingradit la locuinta este un drept al fiecarui cetatean.Realizarea locuintelor constituie un obiectiv major, de interes naţional, pe termen lung, al administraţiei publice centrale şi locale.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementeaza aspectele sociale, economice, tehnice şi juridice ale construcţiei şi folosinţei locuintelor.  +  Articolul 2Termenii utilizati în cuprinsul prezentei legi au urmatorul înţeles: a) LocuintaConstrucţie alcatuita din una sau mai multe camere de locuit, cu dependintele, dotarile şi utilitatile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii. b) Locuinta convenabilaLocuinta care, prin gradul de satisfacere a raportului dintre cerinţa utilizatorului şi caracteristicile locuinţei, la un moment dat, acopera necesitatile esentiale de odihnă, preparare a hranei, educatie şi igiena, asigurand exigentele minimale prezentate în anexa nr. 1 la prezenta lege. c) Locuinta socialaLocuinta care se atribuie cu chirie subventionata unor persoane sau familii, a caror situaţie economica nu le permite accesul la o locuinta în proprietate sau inchirierea unei locuinte în condiţiile pieţei. d) Locuinta de serviciuLocuinta destinata functionarilor publici, angajatilor unor institutii sau agenti economici, acordată în condiţiile contractului de muncă, potrivit prevederilor legale. e) Locuinta de interventieLocuinta destinata cazarii personalului unităţilor economice sau bugetare, care, prin contractul de muncă, indeplineste activităţi sau functii ce necesita prezenta permanenta sau în caz de urgenta în cadrul unităţilor economice. f) Locuinta de necesitateLocuinta destinata cazarii temporare a persoanelor şi familiilor ale caror locuinte au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente, sau ale caror locuinte sunt supuse demolarii în vederea realizării de lucrari de utilitate publică, precum şi lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în cladiri ocupate de locatari. g) Locuinta de protocolLocuinta destinata utilizarii de către persoanele care sunt alese sau numite în unele functii ori demnitati publice, exclusiv pe durata exercitarii acestora. h) Casa de vacantaLocuinta ocupata temporar, ca reşedinţa secundara, destinata odihnei şi recreerii.  +  Articolul 3Autorizarea executarii construcţiilor de locuinte noi, indiferent de natura proprietăţii sau a amplasamentului, se face pe baza satisfacerii exigentelor minimale, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege.Consiliile judetene şi locale, potrivit competentelor stabilite prin lege, pot autoriza executarea etapizata a construcţiilor de locuinte.  +  Capitolul 2 Dezvoltarea construcţiei de locuinte  +  Articolul 4Persoanele fizice sau juridice române pot realiza, cu respectarea prevederilor legale, constructii de locuinte pentru folosinţă proprie sau în scopul valorificarii acestora.  +  Articolul 5Persoanele juridice române care investesc din profit pentru realizarea de locuinte, având ca suprafete construite cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege, beneficiaza de scutirea de impozit pe profitul investit cu aceasta destinatie, în anul fiscal respectiv.Locuintele care se realizează în condiţiile prezentului articol, precum şi ale art. 7 şi 20 din prezenta lege, se pot amplasa pe terenurile aparţinând persoanelor fizice beneficiare de locuinte, ale persoanelor juridice investitoare sau pe terenuri concesionate în acest scop de către consiliile locale persoanelor juridice sau fizice, conform prevederilor legale, fără licitaţie publică, cu reducerea taxei de concesiune până la 95% .  +  Articolul 6Persoanele juridice române care investesc din profit în lucrari de consolidare la locuintele avariate de seisme, precum şi de reabilitare a locuintelor existente, de categoria a III-a, a IV-a şi garsoniere, realizate în condiţiile H.C.M. nr. 1.650/1968, ale H.C.M. nr. 1.669/1969 şi ale H.C.M. nr. 585/1971, beneficiaza de scutirea de impozit pe profit, conform prevederilor art. 5 din prezenta lege.  +  Articolul 7Consiliile locale pot realiza din depozitele special constituite locuinte cu suprafetele construite prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege, exercitand controlul asupra pretului de vanzare, în vederea inlesnirii accesului la proprietate pentru unele categorii de persoane, în urmatoarea ordine de prioritate: a) tinerii căsătoriti care, la data contractarii locuinţei, au, fiecare, vârsta de până la 35 de ani; b) persoanele care beneficiaza de facilităţi la cumpararea sau construirea unei locuinte, potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată; c) persoanele calificate din agricultura, invatamant, sănătate, administratie publică şi culte, care îşi stabilesc domiciliul în mediul rural; d) alte categorii de persoane stabilite de consiliile locale.Persoanele din categoriile menţionate la lit. a) - c) beneficiaza de o subvenţie de la bugetul de stat, în limitele prevederilor bugetare anuale, în raport cu venitul, de până la 30% din valoarea locuinţei, la data contractarii, precum şi de plată în rate lunare, pe termen de 20 de ani, a diferenţei faţă de preţul final al locuinţei, după ce s-au scăzut subventia şi avansul minim obligatoriu de 10% din valoarea locuintelor la data contractarii, achitat de contractant.Persoanele prevăzute la lit. d) beneficiaza de plată în rate lunare, în termen de 20 de ani, a diferenţei faţă de preţul final al locuinţei, după ce s-a scăzut avansul minim obligatoriu de 30% din valoarea locuinţei la data contractarii, achitat de contractant.Dobânda la suma avansată din depozitul special, care se restituie în rate, este de 5% anual.În cazul nerestituirii la termenele stabilite a ratelor scadente, se va plati o dobânda de 10% anual asupra acestor rate.Autorităţile publice locale, prin administratori delegaţi de acestea, vor incheia cu persoanele fizice prevăzute în prezentul articol contracte de împrumut pentru sumele avansate din depozitul special, potrivit normelor legale în vigoare.  +  Articolul 8Persoanele fizice prevăzute la art. 7 se vor adresa consiliilor locale, care vor analiza şi vor aproba, după caz, cererile respective, stabilind, totodata, şi ordinea de prioritate.Cuantumul subventiei se stabileste în raport cu venitul mediu net lunar pe membru de familie, potrivit normelor aprobate anual de Guvern.  +  Articolul 9Depozitele special constituite pe seama consiliilor locale se alimenteaza din urmatoarele surse: a) sumele aprobate anual în bugetele locale, destinate realizării locuintelor; b) încasările realizate din vanzarea locuintelor şi a spatiilor cu alta destinatie din cladirile de locuit, cu excepţia celor care se fac venituri la bugetele locale, potrivit prevederilor legale în vigoare, precum şi sumele încasate potrivit prevederilor art. 7; c) alocatiile din bugetul de stat, în limita prevederilor aprobate anual cu aceasta destinatie; d) alte surse constituite potrivit legii.  +  Articolul 10De prevederile art. 7 din prezenta lege beneficiaza, o singură dată, persoanele fizice care, împreună cu familia, nu au detinut şi nu au în proprietate o locuinta, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 7 lit. c), sau dacă locuinta în care gospodaresc împreună nu satisface exigentele minimale de suprafaţa, prevăzute în anexa nr. 1, corespunzător numarului de persoane din familie.Proprietarii locuintelor noi, persoane fizice, sunt scutiti de plată impozitului pe cladire timp de 10 ani de la data dobândirii locuinţei.În cazul instrainarii locuinţei în condiţiile prezentei legi, noul proprietar nu mai beneficiaza de scutirea de impozit.  +  Articolul 11Locuintele care se realizează în condiţiile art. 7-9 din prezenta lege se vor amplasa, prin grija consiliilor locale, pe terenurile aflate în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale sau pe terenurile aparţinând persoanelor fizice beneficiare, în condiţiile prevederilor Codului civil, cu respectarea documentatiilor de urbanism legal aprobate şi cu asigurarea utilitatilor şi dotarilor edilitare necesare condiţiilor de locuit.  +  Articolul 12Lucrarile de viabilizare a terenurilor destinate construcţiilor de locuinte, care constau în: drumuri publice, retele de alimentare cu apa şi canalizare, retele electrice şi, după caz, retele de gaze, telefonice şi de termoficare se finanţează după cum urmeaza: a) drumurile publice, retelele de alimentare cu apa şi canalizare şi, după caz, retelele de termoficare, din bugetele locale şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie; b) retelele electrice stradale, inclusiv posturile de transformare aferente şi, după caz, de gaze şi telefonice stradale, din bugetele de venituri şi cheltuieli ale regiilor autonome de profil, din credite bancare contractate de acestea, precum şi din alte fonduri constituite cu aceasta destinatie.Persoanele juridice române care investesc din profit în lucrari de viabilizare a terenurilor destinate construcţiilor de locuinte beneficiaza de scutirea de impozit pe profit, conform prevederilor art. 5 din prezenta lege.  +  Articolul 13Deschiderea finantarii şi începerea lucrărilor din fonduri publice se efectueaza după contractarea cu viitorii beneficiari a cel puţin 70% din numărul locuintelor prevăzute a fi incepute.  +  Articolul 14Folosirea sumelor existente în depozitele constituite la nivelul consiliilor locale este de competenţa şi în raspunderea acestora.  +  Articolul 15Alocatiile de la bugetul de stat se fundamentează de către consiliile locale, cu ocazia elaborarii bugetului de stat, distinct pentru terminarea locuintelor şi pentru realizarea de noi locuinte, şi se transmit consiliului judetean şi, respectiv, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.Propunerile de alocatii din bugetul de stat ale consiliilor locale, centralizate pe fiecare judet şi municipiul Bucureşti, se transmit Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului de către consiliile judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti.Pentru alocatiile de la bugetul de stat privind sprijinul statului pentru finantarea construcţiilor de locuinte potrivit prevederilor prezentei legi, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului indeplineste atribuţiile ordonatorului principal de credite, prevăzute în Legea privind finanţele publice.În execuţia bugetului de stat, alocatiile pentru constructii de locuinte se repartizeaza şi se acordă consiliilor locale beneficiare de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului, prin intermediul consiliilor judetene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, potrivit normelor metodologice.  +  Articolul 16Lista cuprinzand numărul, structura pe numărul de camere şi amplasamentul locuintelor, precum şi lista persoanelor care vor beneficia de locuinte, în ordinea de prioritate stabilita conform art. 7 de către consiliile locale, se afişează la sediul acestora.  +  Articolul 17Prin familie, în sensul prezentei legi, se înţelege sotul, sotia, copiii şi parintii sotilor, care locuiesc şi gospodaresc împreună.  +  Articolul 18Până la restituirea sumelor datorate de către beneficiarii locuintelor, se instituie ipoteca legala asupra locuinţei.  +  Articolul 19Înstrăinarea, prin acte între vii, a locuintelor pentru realizarea cărora s-au acordat subventii se poate face numai după restituirea integrală a sumelor actualizate datorate şi pe baza dovezii depunerii integrale a contravalorii sumelor actualizate, obtinute ca subventii de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 7, în depozitul constituit pentru realizarea locuintelor, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 20Casa de Economii şi Consemnatiuni va acorda credite persoanelor fizice române, pentru construirea, cumpararea, reabilitarea şi repararea capitala a locuintelor proprietate personala, ale caror suprafete nu depasesc pe cele cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta lege, pe maximum 20 de ani. Creditele se acordă cu o dobânda egala cu cea acordată de Casa de Economii şi Consemnatiuni la depunerile pe termen ale populatiei, la care se adauga o marja de 5 puncte procentuale, şi se suporta: a) 15%, de către beneficiarul creditului; b) diferenţa, până la nivelul total al dobanzii, inclusiv marja de dobânda, de la bugetul de stat, în limita prevederilor aprobate anual cu aceasta destinatie în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului.Casa de Economii şi Consemnatiuni nu va percepe nici un comision pentru creditele acordate.Creditele pentru construirea sau cumpararea de locuinte se acordă o singură dată persoanelor fizice cu cetatenie română, care nu au detinut şi nu au în proprietate o locuinta. De aceste credite mai beneficiaza, prin excepţie, persoanele calificate din agricultura, invatamant, sănătate, administratie publică şi culte, care îşi stabilesc domiciliul în mediul rural, precum şi cele care gospodaresc împreună cu familia în locuinte care nu satisfac exigentele minimale de suprafaţa, corespunzător numarului de persoane din familie, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege.La primirea creditului, beneficiarul trebuie să aibă constituit la Casa de Economii şi Consemnatiuni un depozit reprezentand până la 10% din valoarea creditului solicitat.La depozitul constituit, Casa de Economii şi Consemnatiuni va bonifica o dobânda egala cu cea suportata direct de către beneficiar. Depozitul nu va fi restituit înainte de rambursarea integrală a creditului şi poate fi utilizat pentru restituirea ultimelor transe ale creditului, în limita cuantumului depozitului constituit.Neplata, consecutiv, a 6 rate lunare de credit şi a dobanzii aferente atrage executarea silita asupra bunului dobândit. Bunul dobândit prin astfel de credite nu poate fi înstrăinat decat după restituirea creditului.Modul de plată şi cuantumul subventiilor se stabilesc prin convenţie între Casa de Economii şi Consemnatiuni şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului, cu avizul Ministerului Finanţelor.În execuţia bugetului de stat, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului va repartiza Casei de Economii şi Consemnatiuni, potrivit celor stabilite prin convenţie, sumele aferente subventiilor la dobânda pentru creditele acordate şi care urmeaza a fi acordate în anul respectiv.  +  Capitolul 3 Inchirierea locuintelor  +  Articolul 21Inchirierea locuintelor se face pe baza acordului dintre proprietar şi chirias, consemnat prin contract scris, care se va inregistra la organele fiscale teritoriale şi va cuprinde: a) adresa locuinţei care face obiectul inchirierii; b) suprafaţa locativa şi dotarile folosite în exclusivitate şi în comun; c) suprafaţa curtilor şi a gradinilor folosite în exclusivitate sau în comun; d) valoarea chiriei lunare, regulile de modificare a acesteia şi modul de plată; e) suma plătită în avans în contul chiriei; f) locul şi condiţiile în care se realizează primirea şi restituirea cheilor; g) oblibaţiile părţilor privind folosirea şi întreţinerea spatiilor care fac obiectul contractului; h) inventarul obiectelor şi al dotarilor aferente; i) data intrarii în vigoare şi durata; j) condiţiile privind folosinţă exclusiva şi în comun a părţilor aflate în coproprietate; k) persoanele care vor locui împreună cu titularul contractului; l) alte clauze convenite între părţi.  +  Articolul 22Sunt nule de drept orice clauze cuprinse în contractul de închiriere, care: a) obliga chiriasul sa recunoasca sau sa plateasca în avans proprietarului orice suma cu titlu de reparatie în sarcina proprietarului; b) prevad responsabilitatea colectiva a chiriasilor în caz de degradare a elementelor de constructii şi a instalaţiilor, a obiectelor şi dotarilor aferente spatiilor comune; c) impun chiriasilor sa faca asigurări de daune; d) exonereaza proprietarul de oblibaţiile ce îi revin potrivit prevederilor legale; e) autorizeaza pe proprietar să obţină venituri din nerespectarea clauzelor contractului de închiriere.  +  Articolul 23În cazul în care părţile nu convin asupra reinnoirii contractului de închiriere, chiriasul este obligat sa părăsească locuinta la expirarea termenului contractual.  +  Articolul 24Rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul stabilit se face în urmatoarele condiţii: a) la cererea chiriasului, cu condiţia notificarii prealabile într-un termen de minimum 60 de zile; b) la cererea proprietarului, atunci când:- chiriasul nu a achitat chiria cel puţin 3 luni consecutiv;- chiriasul a pricinuit insemnate stricaciuni locuinţei, cladirii în care este situata aceasta, instalaţiilor, precum şi oricăror alte bunuri aferente lor, sau dacă instraineaza fără drept părţi ale acestora;- chiriasul are un comportament care face imposibila convietuirea sau împiedica folosirea normala a locuinţei;- chiriasul nu a respectat clauzele contractuale; c) la cererea asociaţiei de proprietari, atunci când chiriasul nu şi-a achitat oblibaţiile ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioadă de 3 luni, dacă au fost stabilite, prin contractul de închiriere, în sarcina chiriasului.  +  Articolul 25Evacuarea chiriasului se face numai pe baza unei hotărâri judecătorești irevocabile.Chiriasul este obligat la plata chiriei prevăzute în contractul de închiriere, până la data executarii efective a hotărârii de evacuare.  +  Articolul 26Chiriasul poate subinchiria, modifica sau imbunatati locuinta deţinută, numai cu acordul prealabil scris şi în condiţiile stabilite de proprietar, dacă acestea nu sunt interzise prin contractul de închiriere principal.Beneficiarul contractului de subinchiriere nu se poate prevala de nici un drept împotriva proprietarului şi nici asupra oricărui titlu de ocupare.Contractul de subinchiriere, incheiat cu respectarea prevederilor legale, se înregistrează la organele fiscale teritoriale.  +  Articolul 27În cazul parasirii definitive a domiciliului de către titularul contractului de închiriere sau al decesului acestuia, inchirierea continua, după caz: a) în beneficiul sotului sau al sotiei, dacă a locuit împreună cu titularul; b) în beneficiul descendentilor sau al ascendentilor, dacă au locuit împreună cu acesta; c) în beneficiul altor persoane care au avut acelasi domiciliu cu titularul cel puţin un an şi care au fost inscrise în contractul de închiriere.În cazul mai multor cereri, contractul de închiriere se transfera prin hotărâre judecătorească.În lipsa persoanelor care pot solicita locuinta, potrivit celor de mai sus, contractul de închiriere inceteaza în termen de 30 de zile de la data parasirii domiciliului de către titularul contractului sau de la data înregistrării decesului.  +  Articolul 28Proprietarul are urmatoarele obligaţii: a) sa predea chiriasului locuinta în stare normala de folosinţă; b) sa ia măsuri pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţă în exploatare şi de functionalitate a cladirii pe toata durata inchirierii locuinţei; c) sa intretina în bune condiţii elementele structurii de rezistenta a cladirii, elementele de construcţie exterioare ale cladirii (acoperis, fatada, imprejmuiri, pavimente), curtile şi gradinile, precum şi spatiile comune din interiorul cladirii (casa scarii, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, scari exterioare); d) sa intretina în bune condiţii instalatiile comune proprii cladirii (ascensor, hidrofor, instalaţii de alimentare cu apa, de canalizare, instalaţii de incalzire centrala şi de preparare a apei calde, instalaţii electrice şi de gaze, centrale termice, crematorii, instalaţii de colectare a deseurilor, instalaţii de antena colectiva, telefonice etc.).  +  Articolul 29Chiriasul are urmatoarele obligaţii: a) să efectueze lucrari de întreţinere, reparatii sau inlocuire a elementelor de constructii şi instalaţii din folosinţă exclusiva; b) sa repare sau sa inlocuiasca elementele de constructii şi de instalaţii deteriorate din folosinţă comuna, ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau în exteriorul cladirii; dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparatii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc în comun elementele de constructii, de instalaţii, obiectele şi dotarile aferente; c) să asigure curatenia şi igienizarea în interiorul locuinţei şi la părţile de folosinţă comuna pe toata durata contractului de închiriere; d) sa predea proprietarului locuinta în stare normala de folosinţă, la eliberarea acesteia.Oblibaţiile chiriasului cu privire la întreţinerea şi repararea spatiului inchiriat se păstrează şi în cazul subinchirierii locuinţei.  +  Articolul 30În cazul neindeplinirii de către proprietar a obligaţiilor care îi revin cu privire la întreţinerea şi repararea locuinţei inchiriate, lucrarile pot fi executate de către chiriasi în contul proprietarului, retinand contravaloarea acestora din chirie.Chiriasul va putea executa aceste lucrari, dacă degradarea produsa este de natura sa afecteze folosinţă normala a cladirii sau a locuinţei şi numai atunci când proprietarul, la sesizarea scrisa a chiriasului, nu a luat măsuri de executare a lucrării, în termen de 30 de zile de la data sesizarii.  +  Articolul 31Chiria practicata pentru locuinte va acoperi cheltuielile de administrare, întreţinere şi reparatii, impozitele pe cladiri şi pe teren, precum şi recuperarea investitiei, în functie de durata normata stabilita potrivit prevederilor legale, precum şi un profit supus negocierii între părţi.  +  Articolul 32Nivelul maxim al chiriei pentru locuintele aflate în proprietatea statului se stabileste prin lege speciala. Chiria maxima pentru aceste locuinte se diferentiaza pe categorii de localităţi şi pe zone de către consiliile locale, după criteriile avute în vedere la stabilirea impozitelor şi a taxelor locale pentru terenuri.  +  Articolul 33Titularii de contracte de închiriere pot face între ei schimb de locuinte, cu avizul autorităţii care a aprobat inchirierea sau, după caz, al proprietarului locuinţei.  +  Capitolul 4 Administrarea cladirilor de locuit  +  Articolul 34Cladirile de locuit pot fi date de proprietar în administrarea unor persoane fizice sau juridice, asociaţii, servicii publice sau agenti economici specializati, după caz.Oblibaţiile celor care administreaza sunt, în principal, urmatoarele: a) gestionarea bunurilor şi a fondurilor banesti; b) angajarea contractelor cu furnizorii serviciilor necesare şi urmarirea realizării acestora, în vederea funcţionarii corespunzătoare a cladirii; c) asigurarea cunoasterii şi respectarii regulilor de locuit în comun; d) reprezentarea intereselor proprietarului în raport cu autorităţile publice; e) indeplinirea oricăror alte obligaţii prevăzute de lege.  +  Articolul 35În cladirile de locuit cu mai multe locuinte, proprietarul raspunde de asigurarea condiţiilor de functionare normala a locuinţei aflate în proprietate exclusiva şi a spatiilor aflate în proprietate indiviza.În acest scop, proprietarii se vor constitui în asociaţii cu personalitate juridica.Modul de înfiinţare, organizare şi functionare a asociaţiilor de proprietari se reglementeaza potrivit regulamentului-cadru cuprins în anexa nr. 2 la prezenta lege.  +  Articolul 36În cazurile în care, în cladirile de locuinte, unul dintre proprietari sau chiriasi împiedica cu buna stiinta şi sub orice formă folosirea normala a imobilului de locuit, creand prejudicii celorlalţi proprietari sau chiriasi, după caz, la solicitarea proprietarilor cladirilor sau a reprezentantului legal al acestora, instanţa va hotari masurile pentru folosirea normala a imobilului.  +  Articolul 37Chiriasii cladirilor cu mai multe locuinte se pot asocia, potrivit legii, în scopul reprezentarii intereselor lor în raporturile cu proprietarii, precum şi cu alte persoane juridice sau persoane fizice.În acelasi scop, în cazul neconstituirii asociaţiei, chiriasii pot mandata un reprezentant.  +  Capitolul 5 Locuinta sociala  +  Articolul 38Constructiile de locuinte sociale se pot realiza, în orice localitate, pe amplasamentele prevăzute în documentatiile de urbanism şi în condiţiile prezentei legi.Constituirea fondului de locuinte sociale se face prin realizarea de constructii noi şi prin reabilitarea unor constructii existente.Consiliile locale controlează şi raspund de fondul de locuinte sociale situate pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale respective.  +  Articolul 39Locuintele sociale apartin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale.  +  Articolul 40Locuintele sociale se vor amplasa numai pe terenurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 11.  +  Articolul 41Locuinta sociala se realizează cu respectarea suprafetei utile şi a dotarilor stabilite în limita suprafetei construite, potrivit anexei nr. 1 la prezenta lege.Pentru locuintele care se realizează prin reabilitarea construcţiilor existente se considera obligatorii numai prevederile legate de dotarea minima.  +  Articolul 42Au acces la locuinta sociala, în vederea inchirierii, familiile cu un venit mediu net lunar realizat în ultimele 12 luni sub nivelul venitului net lunar pe familie, pentru care se acordă ajutor social potrivit legii, majorat cu 10% .Nivelul minim astfel calculat va fi corectat periodic de Guvern, în functie de evolutia situaţiei economice şi sociale, începând cu anul 1996.Venitul net lunar pe familie se stabileste pe baza declaraţiei de venit şi a actelor doveditoare, potrivit prevederilor legale.Declaratiile de venit, facute cu nesinceritate, atrag raspunderea materiala sau penala, după caz.  +  Articolul 43Locuintele sociale se repartizeaza de către consiliile locale pe baza criteriilor stabilite anual de acestea, în condiţiile prevederilor prezentului capitol, şi de ele pot beneficia, în ordinea de prioritate stabilita de consiliile locale, urmatoarele categorii de persoane: tinerii căsătoriti care au fiecare vârsta de până la 35 de ani, tinerii proveniti din institutii de ocrotire sociala şi care au implinit vârsta de 18 ani, invalizii de gradul I şi II, persoanele handicapate, pensionarii, veteranii şi vaduvele de razboi, beneficiarii prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată, şi ai Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, alte persoane sau familii indreptatite.  +  Articolul 44Contractul de închiriere se incheie de către primar sau de către o persoană imputernicita de acesta cu beneficiarii stabiliti de consiliul local, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire pe baza declaraţiei de venituri şi a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale.Nivelul chiriei nu va depăşi 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie. Diferenţa până la valoarea nominala a chiriei, calculată potrivit art. 31, va fi subventionata de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde este situata locuinta sociala.  +  Articolul 45Titularul contractului de închiriere este obligat sa comunice primarului, în termen de 30 de zile, orice modificare produsa în venitul net lunar al familiei acestuia, sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere.În cazurile în care venitul net lunar pe familie s-a modificat, autoritatea administraţiei publice locale va opera modificarea chiriei şi a subventiei acordate, cuvenite proprietarului.  +  Articolul 46Contractul de închiriere se poate rezilia: a) în condiţiile prevăzute la art. 24 din prezenta lege; b) în cazul în care venitul mediu net lunar pe familie, realizat în 2 ani fiscali consecutivi, depăşeşte cu peste 20% nivelul minim prevăzut la art. 42 din prezenta lege, iar titularul contractului de închiriere nu a achitat valoarea nominala a chiriei în termen de 90 de zile de la comunicare.  +  Articolul 47Locuintele sociale realizate potrivit prezentei legi nu pot fi vandute.  +  Articolul 48Nu pot beneficia de locuinte sociale, potrivit prezentei legi, persoanele sau familiile care: a) deţin în proprietate o locuinta; b) au înstrăinat o locuinta după data de 1 ianuarie 1990; c) au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinte; d) deţin, în calitate de chirias, o alta locuinta.  +  Articolul 49Beneficiarii locuintelor sociale nu au dreptul sa subinchirieze, sa transmita dreptul de locuire sau sa schimbe destinaţia spatiului inchiriat, sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere şi a suportarii eventualelor daune aduse locuinţei şi cladirii, după caz.  +  Articolul 50Finantarea locuintelor sociale se asigura din bugetele locale, în limitele prevederilor bugetare aprobate anual, ale consiliilor locale, în care scop se instituie o subdiviziune de cheltuieli distincta în aceste bugete.Statul sprijina construcţia de locuinte sociale prin transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu aceasta destinatie în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului, prin legea bugetului de stat.Persoanele fizice şi agentii economici pot sprijini prin donatii sau contribuţii construcţia de locuinte sociale.  +  Capitolul 6 Locuinta de serviciu şi locuinta de interventie  +  Articolul 51Fondul de locuinte de serviciu se compune din: a) locuinte existente, care, potrivit prevederilor legale, rămân cu destinaţia de locuinte de serviciu la data intrarii în vigoare a prezentei legi; b) locuinte noi.Condiţiile şi durata de închiriere vor fi stipulate în contractul de închiriere incheiat între părţile contractante, accesoriu la contractul de muncă.  +  Articolul 52Locuintele noi se finanţează, în condiţiile legii, din: a) bugetul de stat şi bugetele locale, în limitele prevederilor bugetare aprobate anual cu aceasta destinatie; b) bugetele agentilor economici, pentru salariaţii acestora.  +  Articolul 53Locuintele de serviciu finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale se realizează cu respectarea suprafetei utile şi a dotarilor, în limita suprafetei construite pe apartament, potrivit anexei nr. 1.Locuintele de serviciu se vor amplasa după cum urmeaza: a) pe terenurile aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, pentru locuintele finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, cu asigurarea viabilizarii terenurilor, potrivit prevederilor art. 12; b) pe terenurile aparţinând agentilor economici, pentru locuintele şi lucrarile de viabilizare a terenurilor, finantate din bugetele acestora.În situaţii deosebite, determinate de natura amplasamentului şi de caracterul zonei, cu aprobarea ordonatorilor de credite, locuintele prevăzute la alin. 1 se pot construi cu suprafete majorate cu până la 20% faţă de cele prevăzute în anexa nr. 1, iar peste aceasta limita, cu aprobarea Guvernului.Locuintele de serviciu realizate în condiţiile prezentei legi, finantate din bugetul de stat şi din bugetele locale, pot fi vandute în condiţiile legii, cu aprobarea Guvernului, în situaţia în care activitatea care a generat realizarea locuintelor respective s-a restrans sau a incetat.  +  Articolul 54Locuinta de interventie urmeaza regimul locuinţei de serviciu.Locuintele de interventie se realizează o dată cu obiectivul de investiţie şi se amplaseaza în incinta acestuia sau în imediata apropiere.Locuintele de interventie nu pot fi vandute chiriasilor.  +  Capitolul 7 Locuinta de necesitate  +  Articolul 55Locuinta de necesitate se finanţează şi se realizează în condiţiile stabilite pentru locuinta sociala.Locuinta de necesitate se inchiriaza temporar persoanelor şi familiilor ale caror locuinte au devenit inutilizabile potrivit prevederilor art. 2 lit. f).Contractul de închiriere se incheie de către primarul localităţii sau de către o persoană imputernicita de acesta, pe baza hotărârii consiliului local, până la înlăturarea efectelor care au facut inutilizabile locuintele.  +  Articolul 56Consiliile locale pot declara, în cazuri de extrema urgenta, drept locuinte de necesitate, locuintele libere aflate în fondul de locuinte sociale.  +  Capitolul 8 Locuinta de protocol  +  Articolul 57Locuintele de protocol sunt proprietate publică a statului.Administrarea fondului locativ de protocol se face de către Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", care asigura evidenta, întreţinerea, repararea şi conservarea acestuia, precum şi incasarea chiriei.Atribuirea, ocuparea şi folosirea locuintelor de protocol se fac în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 58Preşedintele României, preşedintele Senatului, preşedintele Camerei Deputatilor şi primul-ministru beneficiaza, în condiţiile prezentei legi, de cate o locuinta de protocol, ca reşedinţa oficiala.Resedintele oficiale ale persoanelor prevăzute la alin. 1 se atribuie de către Guvern şi sunt puse la dispoziţia lor, împreună cu dotarile aferente, pe întreaga perioadă a exercitarii functiei, de către Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat".Lista imobilelor cu destinatie de reşedinţa oficiala, precum şi a celorlalte locuinte de protocol, şi condiţiile pe care acestea trebuie să le indeplineasca se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 59Pot beneficia de locuinta de protocol, la cerere, cu plata chiriei prevăzute de lege, persoanele care indeplinesc urmatoarele functii publice: vicepresedinti ai Senatului şi ai Camerei Deputatilor, ministri de stat, ministrii şi asimilatii acestora, precum şi preşedintele Curtii Supreme de Justiţie, preşedintele Curtii Constitutionale, preşedintele Curtii de Conturi, preşedintele Consiliului Legislativ şi avocatul poporului, pe durata exercitarii functiei sau a mandatului.Pentru persoanele prevăzute la alin. 1, atribuirea locuinţei de protocol se face prin decizie a primului-ministru şi se pune la dispoziţia lor de către Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat".Atribuirea locuintelor de protocol se poate face numai dacă persoanele prevăzute la alin. 1 nu deţin, în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, o alta locuinta care să corespunda condiţiilor stabilite potrivit art. 58 alin. 3.  +  Articolul 60Pentru resedintele oficiale, Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" va incheia contracte de închiriere cu serviciile de specialitate ale instituţiilor în care îşi desfăşoară activitatea persoanele beneficiare.Pentru locuintele de protocol, contractele de închiriere se incheie de către Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" cu beneficiarii direcţi, care, pe aceasta baza, vor putea ocupa locuinta respectiva împreună cu membrii familiei.Contractul de închiriere a locuintelor de protocol şi a celor cu destinatie de reşedinţa oficiala inceteaza de drept în termen de 60 de zile de la data eliberarii din functie a beneficiarului.Atribuirea, în condiţiile prezentei legi, a unei resedinte oficiale, respectiv a unei locuinte de protocol, nu afectează drepturile locative deţinute de persoanele prevăzute la art. 58 şi 59.  +  Capitolul 9 Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 61Orice litigiu în legătură cu aplicarea prevederilor prezentei legi se solutioneaza de către instantele judecătorești.  +  Articolul 62Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice şi constructii de locuinte, aprobata şi modificata prin Legea nr. 82/1995, se aplică în continuare până la terminarea locuintelor incepute.De drepturile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 vor beneficia, de la data intrarii în vigoare a legii*), şi tinerii căsătoriti care au, fiecare, vârsta până la 35 de ani, impliniti până la finele anului calendaristic în care are loc contractarea.După finalizarea blocurilor de locuinte, sursele de constituire a depozitului special, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 şi ale normelor metodologice, se preiau ca venituri la depozitul special constituit în conformitate cu prevederile art. 9.------------ Notă *) Prevederea se referă la Legea nr. 196 din 17 noiembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331  +  Articolul 63În termen de 60 de zile de la data introducerii sistemului de determinare şi impozitare a venitului global pentru persoane fizice, Guvernul va reglementa facilitatile prevăzute la cap. II din prezenta lege, de care să poată beneficia şi persoanele fizice care investesc în construcţia de locuinte şi pentru punerea în siguranţa a locuintelor avariate de seisme.Persoanele juridice române care investesc din profit pentru lucrarile prevăzute la art. 5, 6 şi 12, separat sau cumulativ, beneficiaza de scutirea de impozit pe profitul investit, conform prevederilor art. 5 din prezenta lege.  +  Articolul 64Schimbarea destinatiei locuintelor, precum şi a spatiilor cu alta destinatie situate în cladiri colective se poate face numai cu acordul proprietarului sau al asociaţiei de proprietari. În vederea efectuării acestei schimbari, este necesar avizul favorabil al proprietarilor şi, după caz, al titularilor contractelor de închiriere din locuintele cu care se invecineaza, pe plan orizontal şi vertical, spatiul supus schimbarii.  +  Articolul 65Construirea caselor de vacanta se autorizeaza, la cererea persoanelor fizice şi a agentilor economici, numai pe terenurile aflate în proprietatea acestora sau concesionate în condiţiile legii, în zonele stabilite prin documentatiile de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii.  +  Articolul 66Plata chiriei pentru resedintele oficiale se face din bugetele Presedentiei României, Senatului, Camerei Deputatilor şi Secretariatului General al Guvernului, în limitele prevederilor bugetare aprobate anual.  +  Articolul 67Guvernul raspunde de aplicarea unitara, pe intreg teritoriul tarii, a politicii de dezvoltare a construcţiei de locuinte.Programul de dezvoltare a construcţiei de locuinte se elaboreaza de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului, pe baza fundamentarii organelor administraţiei publice centrale interesate, a consiliilor judetene şi locale, în acord cu documentatiile de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.  +  Articolul 68Pentru aducerea la indeplinire a dispoziţiilor prezentei legi, Guvernul va adopta norme metodologice de aplicare*).------------ Notă *) Normele metodologice au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 446 din 12 august 1997, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 21 august 1997.  +  Articolul 69În termen de 24 de luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, proprietarii din cladirile cu mai multe locuinte în proprietate privată sau mixta se vor constitui în asociaţii de proprietari, în conformitate cu Regulamentul-cadru al asociaţiilor de proprietari, cuprins în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege.Până la înfiinţarea şi functionarea birourilor de carte funciara, inregistrarea proprietăţii în vederea constituirii asociaţiilor de proprietari se face în registrele de publicitate aflate în vigoare la birourile de transcriptiuni şi inscriptiuni imobiliare din judecatorii.Până la data dobândirii personalitatii juridice a asociaţiei de proprietari, asociaţiile de locatari îşi desfăşoară activitatea pe baza Decretului Consiliului de Stat nr. 387/1977 pentru aprobarea Statutului privind organizarea şi functionarea asociaţiei locatarilor.  +  Articolul 70Decretul Consiliului de Stat nr. 387/1977 pentru aprobarea Statutului privind organizarea şi functionarea asociaţiei locatarilor, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 116 din 16 noiembrie 1977, se abroga după 24 de luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 71Persoanele care beneficiaza de drepturi mai favorabile decat cele prevăzute în prezenta lege, consacrate prin legi speciale, care se referă, printre altele, la materia raporturilor juridice locative şi a celor conexe acestora, se bucura în continuare de aplicarea drepturilor mai favorabile.  +  Articolul 72Dispozitiile prezentei legi privind inchirierea locuintelor se completeaza cu dispozitiile Codului civil privind contractul de locatiune.  +  Articolul 73La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga:- Legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriasi, cu excepţia cap. 4 şi a art. 63 cu referire la cap. 4 din aceeasi lege, exclusiv dispozitiile referitoare la suprafetele locative proprietate personala;- H.C.M. nr. 860/1973 pentru stabilirea masurilor de executare a Legii nr. 5/1973, în ceea ce priveste inchirierea de locuinte;- Decretul Consiliului de Stat nr. 256/1984 privind îmbunătăţirea regimului de construire a locuintelor şi modificarea unor reglementari referitoare la stabilirea preturilor limita ale locuintelor care se construiesc din fondurile statului, a preturilor de contractare ale locuintelor proprietate personala şi a preturilor de vanzare ale locuintelor din fondul locativ de stat, cu excepţia art. III şi a anexelor nr. 3 şi 4;- Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975 privind îmbunătăţirea regimului de construire a locuintelor din fondurile statului sau din fondurile populatiei cu sprijinul statului în credite şi execuţie;- art. 12 alin. 1 lit. a) şi alin. 2, art. 21-25 şi art. 35 alin. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuintelor;- orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.  +  Anexa 1 EXIGENTE MINIMALEpentru locuinteA. Cerinţe minimale:- acces liber individual la spatiul locuibil, fără tulburarea posesiei şi a folosinţei exclusive a spatiului detinut de către o altă persoană sau familie;- spatiu pentru odihna;- spatiu pentru prepararea hranei;- grup sanitar;- acces la energia electrica şi apa potabila, evacuarea controlata a apelor uzate şi a reziduurilor menajere.B. Suprafete minimale
                       
    Persoane/ familieCamere/ locuinţăCameră de ziDormitoareLoc de luat masaBucătărieÎncăperi sanitareSpaţii de depozitareSuprafaţa utilăSuprafaţa construită
    nr.nr.m2m2m2m2m2m2m2m2
    1118,00-2,505,004,502,0037,0058,00
    2218,0012,003,005,004,502,0052,0081,00
    3318,0022,003,005,506,502,5066,00102,00
    4319,0024,003,505,506,503,5074,00115,00
    5420,0034,003,506,007,504,0087,00135,00
    6421,0036,004,506,007,504,5093,00144,00
    7522,0046,005,006,509,005,00107,00166,00
    8522,0048,006,006,509,005,50110,00171,00
  NOTĂ:- Suprafaţa camerei de zi de la locuinta cu o camera include spatiul pentru dormit.- Locul de luat masa poate fi inglobat în bucatarie sau în camera de zi.- Înălţimea libera minima a camerelor de locuit va fi de 2,55 m, cu excepţia mansardelor, supantelor şi niselor, la care se va asigura un volum minim de 15 mc de persoana.- Suprafaţa locuibila este suprafaţa desfăşurată a incaperilor de locuit. Ea cuprinde suprafaţa dormitoarelor şi a camerei de zi.- Suprafaţa utila este suprafaţa desfăşurată, mai puţin suprafaţa aferenta peretilor.- Suprafaţa utila a locuinţei este suma tuturor suprafeţelor utile ale incaperilor. Ea cuprinde: camera de zi, dormitoare, bai, WC, dus, bucatarie, spatii de depozitare şi de circulatie din interiorul locuinţei. Nu se cuprind: suprafaţa logiilor şi a balcoanelor, pragurile golurilor de uşi, ale trecerilor cu deschideri până la 1,00 m, nisele de radiatoare, precum şi suprafetele ocupate de sobe şi cazane de baie (cate 0,50 mp pentru fiecare soba şi cazan de baie), în cazul în care încălzirea se face cu sobe. În cazul locuintelor duplex, rampa, mai puţin palierele, nu se cuprinde în suprafaţa utila a locuinţei.- Suprafaţa construita pe locuinta, prevăzută în tabelul B, este suma suprafeţelor utile ale incaperilor, logiilor, balcoanelor, precum şi a cotei-părţi din suprafetele părţilor comune ale cladirilor (spalatorii, uscatorii, casa scarii, inclusiv anexele pentru colectarea, depozitarea şi evacuarea deseurilor menajere, casa liftului etc.), la care se adauga suprafaţa aferenta peretilor interiori şi exteriori ai locuinţei; în cazul incalzirii cu combustibil solid, se adauga suprafaţa aferenta sobelor şi cazanelor de baie. Nu sunt cuprinse suprafetele aferente boxelor de la subsol şi ale garajelor care pot fi prevăzute distinct.- Suprafaţa incaperii sanitare principale din locuinta va permite accesul la cada de baie al persoanelor imobilizate în scaun cu rotile.- Incaperea sanitara se include în locuinta, în cazul în care pot fi asigurate alimentarea cu apa şi canalizarea.- Latimea minima de circulatie a coridoarelor şi a vestibulului din interiorul locuinţei va fi de 120 cm.- În functie de amplasamentul construcţiei, suprafetele construite pot avea abateri în limitele de +-10% .- Numărul de persoane pe locuinta se utilizeaza la repartizarea locuintelor sociale, de interventie, de serviciu şi de necesitate.C. Încăperi sanitare
     
    Număr de camere/locuinţă
               
      12345
    Baie11112
    Duş---1-
    WC--1--
                     D. Dotarea minima a incaperilor sanitare
             
      BaieDuşWC
    Cadă de baie   1--
    Vas WC   111
    Lavoarmare1--
    mic-11
    Cuvă pentru duş   -1-
    Etajerămare1--
    mică-11
    Oglindămare1--
    mică-11
    Portprosop   111
    Portsăpun   111
    Porthârtie   111
    Cuier   11-
    Sifon pardoseală   11-
      NOTĂ:    - În baie se va prevedea spatiul pentru masina de spalat rufe.    - Incaperile sanitare vor fi ventilate direct sau prin cos de ventilatie.                    E. Dotarea minima a bucatariei
             
    Nr. de camere/locuinţă1-2345
    Spălător cu cuvă şi picurător1111
      NOTĂ:    - În bucatarie se vor prevedea: cos de ventilatie, spatiu pentru frigider şi pentru masa de lucru.                  F. Dotarea minima cu instalaţii electrice
                 
      DormitorCameră de ziBucătărieBaieDuşWC
    Loc de lampă11----
    Aplică--1111
    Comutator11----
    Întrerupător--1111
    Priză231---
    Priză cu contact de protecţie--11--
  NOTĂ:- Se vor prevedea întrerupătoare şi aplice pentru fiecare spatiu de depozitare şi spatiu de circulatie.- Priza cu contact de protecţie, instalata pentru baie, se monteaza în exteriorul incaperii.- Fiecare locuinta va fi prevăzută cu instalatie de sonerie.- În cladiri cu mai multe locuinte se vor prevedea instalaţii şi prize pentru antena colectiva şi telefon.- Pentru locuintele situate în mediu rural, dotarile minime privind incaperile sanitare şi bucataria se vor putea realiza pe parcursul existentei construcţiei, în corelare cu racordarea locuinţei la retelele de utilitate publică sau la sistemul propriu de alimentare cu apa şi evacuare controlata a apelor uzate.G. Spatii şi instalaţii de folosinţă comuna pentru cladiri cu mai multe locuinte- Instalaţii de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi ascensor conform normelor în vigoare.- Spatii pentru biciclete, carucioare şi pentru uscarea rufelor.- Spatii destinate colectarii, depozitarii şi evacuarii deseurilor menajere.- Spatii pentru depozitarea combustibililor solizi sau lichizi, în situaţiile în care nu se pot asigura încălzirea centrala şi/sau gaze la bucatarie.- Rampa de acces pentru persoanele imobilizate în scaun cu rotile.
   +  Anexa 2 REGULAMENTUL-CADRUal asociaţiilor de proprietari*)--------- Notă *) A se vedea şi Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajarii teritoriului nr. 139/N din 11 noiembrie 1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 bis din 2 decembrie 1997.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale, definitii  +  Articolul 1Prezentul regulament-cadru stabileste modul de înfiinţare şi de functionare a asociaţiilor de proprietari, precum şi modul de administrare şi de exploatare a unor cladiri aflate în proprietate.  +  Articolul 2Regulamentul-cadru se aplică tuturor cladirilor cu mai multe apartamente în proprietate privată sau mixta, inclusiv în cazul celor având spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta.  +  Articolul 3Termenii utilizati în prezentul regulament au urmatorul înţeles: a) Prin bloc de locuinte - cladire - condominiu se înţelege o proprietate imobiliara din care unele părţi au alta destinatie decat aceea de locuinta, respectiv apartamente proprietate individuala, iar restul este proprietate comuna indiviza.Proprietatea imobiliara nu este un condominiu decat dacă cota-parte indiviza de proprietate comuna revine proprietarilor apartamentelor şi nu poate fi separata de proprietatea asupra apartamentelor. b) Prin spatiu, respectiv apartament, se înţelege o parte dintr-o cladire destinata locuirii, în regim de proprietate individuala, care, împreună cu cota-parte indiviza din proprietatea comuna, constituie o unitate de proprietate imobiliara.Cu excepţia unor situaţii pentru care exista alte prevederi exprese în acest regulament-cadru sau în acordul de asociere, drepturile de proprietate asupra unui apartament dintr-un bloc de locuinte/condominiu trebuie considerate în acelasi mod ca şi drepturile de proprietate asupra altor proprietăţi imobiliare. c) Prin proprietate comuna se înţelege toate părţile dintr-o cladire aflata în proprietate, care nu sunt apartamente şi care sunt destinate folosirii în comun de către toţi proprietarii din acea cladire.Proprietatea comuna este indivizibila şi este deţinută de proprietarii apartamentelor individuale, conform cotelor calculate.Proprietatea comuna include toate părţile proprietăţii care sunt în folosinţă comuna, ca: terenul pe care este construita cladirea, curtea inclusa, fundatia, structura de rezistenta, acoperisul, terasele, cosurile de fum, scarile, holurile, pivnitele, subsolurile, casa scarii, tubulatura de gunoi, rezervoarele de apa, ascensoarele.Proprietatea comuna include instalaţii ale cladirii aflate în folosinţă comuna cu care a fost inzestrata cladirea în timpul construcţiei sau cu care a fost dotata mai tarziu de către proprietari, ca de exemplu: canale pluviale, paratrasnete, antene, instalaţii de telefonie, instalaţii electrice, conducte de apa, sisteme de incalzire şi conducte de gaze care pot trece prin proprietatea comuna până la punctele de distribuţie din apartamentele individuale. d) Prin cota-parte se înţelege cota de proprietate care îi revine fiecarui apartament proprietate individuala, din proprietatea comuna, şi este înscrisă în actul de proprietate.În situaţia în care cotele-părţi nu sunt inscrise în actele de proprietate, ele vor fi calculate pentru fiecare apartament, corespunzător cu raportul dintre suprafaţa locativa a fiecarui apartament şi totalul suprafeţelor locative ale tuturor apartamentelor din imobil. e) Prin fondatori se înţelege orice persoană juridica, inclusiv statul, o institutie a administraţiei publice locale, o persoană sau un grup de persoane care acţionează împreună, care sau în numele careia se infiinteaza un condominiu şi care prin vanzare sau orice alta forma de transfer ofera spatii, respectiv apartamente într-un bloc de locuinte pentru proprietarii individuali. f) Prin proprietar al spatiului, respectiv al apartamentului, se înţelege persoana sau grupul de persoane care are în proprietate acel spatiu, respectiv apartament, într-un bloc de locuinte/condominiu. g) Prin asociaţie de proprietari se înţelege organizaţia proprietarilor tuturor apartamentelor dintr-o cladire cu mai multe apartamente proprietate privată sau mixta. h) Prin acord de asociere se înţelege actul care consfinteste hotărârea proprietarilor de a se asocia, după inregistrarea proprietăţii în Cartea funciara. i) Prin cheltuieli comune se înţelege cheltuielile sau oblibaţiile financiare ale asociaţiei, care sunt legate de proprietatea comuna sau care nu pot fi înregistrate pe fiecare locuinta.  +  Capitolul 2 Înfiinţarea şi inregistrarea asociaţiei de proprietari  +  Articolul 4Asociaţia de proprietari se constituie în cadrul unei adunări, convocata în termen de 60 de zile de la data la care întreaga cladire a fost înregistrată în Cartea funciara.Membrii asociaţiei vor fi toţi proprietarii apartamentelor, inclusiv primaria sau fondatorul, atât timp cat acestia continua să deţină unul sau mai multe apartamente din cladire.  +  Articolul 5Asociaţia de proprietari dobandeste personalitate juridica în momentul înregistrării la judecatoria pe raza careia se afla cladirea pentru care s-a constituit asociaţia, potrivit regulilor privind persoanele juridice.În cazul cladirilor cu mai puţin de 20 de proprietari asociaţi, asociaţia se poate constitui pe grupe de cladiri invecinate, reunind, de regula, minimum 3 proprietari, pe criteriul intereselor comune în gospodarirea proprietăţii.  +  Articolul 6Judecatoria se pronunţă asupra cererii de înregistrare, pe baza acordului de constituire şi a statutului asociaţiei de proprietari.Statutul asociaţiei de proprietari se întocmeşte în baza prezentei legi şi a prezentului regulament-cadru al asociaţiilor de proprietari.  +  Articolul 7Asociaţiile de locatari din cladirile cu mai multe apartamente aflate în proprietate privată sau mixta, inclusiv ca urmare a aplicarii prevederilor Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale Legii nr. 85/1992, se vor transforma în asociaţii de proprietari potrivit normelor cuprinse în prezentul regulament-cadru.  +  Capitolul 3 Acordul de asociere  +  Articolul 8Acordul de asociere trebuie să conţină: a) adresa proprietăţii; b) numele şi prenumele proprietarilor unităţilor locative; c) descrierea proprietăţii, cuprinzand: descrierea cladirii, structura cladirii, numărul de etaje, numărul de apartamente structurate pe numar de camere, terenul aferent cladirii.Descrierea trebuie să fie suficienta din punct de vedere juridic pentru inregistrarea în Cartea funciara de la biroul de înregistrare a proprietăţilor imobiliare; d) planse sau schite, în măsura să asigure o buna identificare, prin localizare şi suprafaţa, a fiecarui spatiu, respectiv apartament, din structura cladirii; e) enumerarea şi descrierea părţilor aflate în proprietate comuna; f) cota-parte ce revine fiecarui apartament din proprietatea comuna.  +  Articolul 9La intrunirea constitutiva a asociaţiei de proprietari, proprietarii apartamentelor vor alege un comitet executiv şi o comisie de cenzori şi vor hotari numărul membrilor acestora şi durata mandatelor lor.Membrii comisiei de cenzori trebuie să aibă cunoştinţe de specialitate şi experienta în domeniile economic, financiar şi juridic.Asociaţia de proprietari poate delega atribuţiile comisiei de cenzori, de control financiar şi contabil, unor persoane fizice sau juridice, asociaţii sau agenti economici specializati.Candidatul care va obtine cel mai mare numar de voturi va deveni preşedintele asociaţiei de proprietari.  +  Articolul 10Stabilirea cotelor-părţi din veniturile şi cheltuielile comune se face proportional cu cota-parte din proprietatea comuna aferenta fiecarui apartament.  +  Articolul 11În cazul spatiilor, respectiv al apartamentelor cu mai mult de un proprietar, relatiile de coproprietate între proprietari vor fi reglementate în conformitate cu prevederile Codului civil.  +  Articolul 12Pentru amendarea sau modificarea acordului de asociere este necesar acceptul a cel puţin 80% din votul proprietarilor de apartamente, respectiv alte spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta.Orice amendare sau modificare trebuie să fie înregistrată la judecatoria pe raza careia se afla cladirea.  +  Articolul 13În cazul în care apartamentele, respectiv spatiile, pot fi adaugate sau retrase din asociaţie, acordul de asociere trebuie să stabileasca formula care se va folosi pentru recalcularea cotelor ce revin apartamentelor rămase în asociaţie.  +  Capitolul 4 Drepturile şi indatoririle proprietarilor de apartamente  +  Articolul 14Proprietarul unui apartament este obligat sa menţină apartamentul în stare buna, pe propria sa cheltuiala. Nici un proprietar nu poate încalcă sau prejudicia dreptul de proprietate comuna sau individuala.  +  Articolul 15Cu un preaviz de 15 zile, proprietarul este obligat sa accepte accesul în apartamentul sau al unui reprezentant al asociaţiei, atunci când este necesar să se inspecteze, să se repare sau să se inlocuiasca elemente din proprietatea comuna la care se poate avea acces numai din respectivul apartament. Fac excepţie cazurile de urgenta când nu este necesar nici un preaviz.  +  Articolul 16Administrarea, întreţinerea şi reparatiile proprietăţii comune cad în sarcina asociaţiei, iar cheltuielile legate de acestea vor reprezenta cheltuieli comune.Asociaţia de proprietari poate angaja alte persoane sau poate incheia contracte pentru realizarea, respectiv furnizarea acestor servicii.  +  Articolul 17Asociaţia de proprietari, cu intrunirea majorităţii voturilor, poate intreprinde măsuri vizand îmbunătăţirea confortului şi a eficientei cladirii. Instalatiile mai importante ca: boilere cu apa calda, incalzire centrala, rezervoare de apa, ascensoare, alte dotari de amploare similara pot fi schimbate de asociaţie numai cu aprobarea a cel puţin două treimi din numărul voturilor proprietarilor.Persoanele fizice sau juridice, proprietari de locuinte în cladiri afectate de seisme, sunt obligate sa ia măsuri pentru consolidarea acestora, potrivit prevederilor legale.Indiferent de natura interventiilor, se va avea în vedere menţinerea aspectului armonios şi unitar al intregii cladiri.  +  Articolul 18Proprietarul poate aduce imbunatatiri sau modificari apartamentului sau, fără a pune în pericol integritatea structurala a cladirii sau a altor apartamente.Proprietarul nu poate schimba aspectul proprietăţii comune, fără a obtine mai întâi acceptul din partea asociaţiei de proprietari.  +  Articolul 19Zidurile dintre apartamentele alaturate, care nu fac parte din structura de rezistenta a cladirii, pot fi reamplasate prin acord între proprietarii apartamentelor respective şi cu instiintarea asociaţiei de proprietari.Zidurile dintre apartamente şi proprietatea comuna, care nu fac parte din structura de rezistenta a cladirii, pot fi reamplasate numai prin amendarea acordului de asociere.  +  Articolul 20Dacă proprietarul unui apartament sau oricare altă persoană care acţionează în numele sau provoaca daune oricarei părţi din proprietatea comuna sau unui alt apartament, respectivul proprietar trebuie să repare stricaciunile sau sa plateasca cheltuielile pentru lucrarile de reparatii.  +  Capitolul 5 Organizarea şi functionarea asociaţiei de proprietari  +  Articolul 21După prima intrunire organizatorica, de constituire a asociaţiei de proprietari, va avea loc cel puţin o dată pe an o adunare generală a membrilor asociaţiei.Adunarea generală este alcatuita din toţi membrii asociaţiei de proprietari.Intrunirile speciale ale asociaţiei pot fi convocate oricand de către comitetul executiv sau de către proprietarii de apartamente, reprezentand cel puţin 20% din cotele de proprietate.Toţi proprietarii trebuie anuntati asupra oricarei intruniri a asociaţiei de proprietari cu cel puţin 10 zile înainte ca aceasta să aibă loc.  +  Articolul 22Asociaţia de proprietari poate adopta decizii, dacă cel puţin două treimi din numărul membrilor sunt prezenţi personal sau prin reprezentant.Dacă nu este intrunit cvorumul, adunarea poate fi suspendata şi reconvocata.La adunarea reconvocata, dacă exista dovada ca toţi membrii asociaţiei de proprietari au fost convocati, deciziile pot fi adoptate indiferent de numărul membrilor prezenţi.  +  Articolul 23Pentru adoptarea deciziilor în adunarea asociaţiei de proprietari se vor avea în vedere urmatoarele: a) votul fiecarui proprietar are o pondere egala cu cota-parte din proprietatea comuna; b) proprietarul poate fi reprezentat de către un membru al familiei sau de către un alt reprezentant care are o imputernicire semnata de către proprietarul în numele caruia voteaza; c) un membru al asociaţiei de proprietari poate reprezenta cel mult inca un membru absent, prin imputernicire scrisa; d) în cazul unui vot paritar, votul presedintelui este decisiv.Deciziile asociaţiei de proprietari vor fi luate, în general, cu un vot reprezentand majoritatea simpla din totalitatea voturilor obtinute.  +  Articolul 24Asociaţia de proprietari indeplineste urmatoarele atribuţii: a) adopta şi amendeaza bugetele de venituri şi cheltuieli, precum şi fondul de rulment; încasează cotele obisnuite şi speciale pentru cheltuielile comune de la proprietarii de apartamente şi de la proprietarii spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta; b) angajează şi suspenda din functie pe cel care administreaza proprietatea sau pe ceilalti functionari sau angajaţi, în vederea administrarii şi bunei functionari a cladirii; personalul necesar bunei gospodariri a părţilor şi a instalaţiilor de folosinţă comuna ale cladirilor poate fi angajat prin contract individual de muncă sau prin convenţie civila, conform celor stabilite prin negociere; c) initiaza sau apara în procese, în nume propriu sau în numele proprietarilor de apartamente, interesele legate de cladire; d) incheie contracte şi îşi asuma obligaţii în nume propriu sau în numele proprietarilor de apartamente, în interesele legate de cladire; e) reglementeaza folosirea, întreţinerea, repararea, inlocuirea şi modificarea proprietăţii comune; f) impune penalizari pentru intarzierea platii cotelor de întreţinere; g) adopta sau amendeaza deciziile, regulile şi regulamentele; h) completeaza la zi cartea tehnica a construcţiei; i) asigura urmarirea comportarii în timp a construcţiei, pe toata durata ei; j) exercita alte atribuţii care i-au fost conferite prin acordul de asociere sau prin votul proprietarilor de apartamente.  +  Articolul 25Dacă o decizie a asociaţiei de proprietari este contrara legii sau acordului de asociere sau este de natura sa produca daune considerabile intereselor unei minoritati a proprietarilor de apartamente, orice proprietar poate actiona în justiţie valabilitatea respectivei decizii, în termen de 60 de zile de la adoptarea acesteia. Actionarea în justiţie nu trebuie să intrerupa executarea deciziei decat în cazul în care instanţa hotaraste suspendarea deciziei respective.  +  Capitolul 6 Comitetul executiv  +  Articolul 26Cu excepţia atribuţiilor rezervate exclusiv proprietarilor de apartamente, comitetul executiv poate reprezenta asociaţia de proprietari în administrarea şi exploatarea cladirii.Comitetul executiv poate angaja personal specializat sau poate numi alte persoane pentru indeplinirea sarcinilor ce îi revin.  +  Articolul 27Preşedintele asociaţiei de proprietari reprezinta asociaţia în derularea contractelor şi îşi asuma obligaţii în numele asociaţiei. El reprezinta asociaţia de proprietari împotriva unui tert, inclusiv în actiunile judecătorești initiate de asociaţie împotriva unui proprietar de apartament care nu şi-a indeplinit oblibaţiile faţă de asociaţie sau în procesele initiate de un proprietar de apartament care contesta o decizie a asociaţiei de proprietari.  +  Capitolul 7 Cheltuieli comune; incasarea cotelor de întreţinere  +  Articolul 28Anul fiscal al asociaţiei de proprietari va fi anul calendaristic.Înainte de inceputul urmatorului an fiscal şi pentru fiecare an fiscal ce urmeaza, comitetul executiv va pregati şi va prezenta proprietarilor în adunarea generală un buget anual, suficient pentru a acoperi cheltuielile anticipate de întreţinere şi functionare a proprietăţii comune.Dacă membrii asociaţiei de proprietari sunt de acord, se aproba şi un fond pentru repararea şi îmbunătăţirea proprietăţii comune. Comitetul executiv va pregati şi va prezenta adunarii generale suma necesară pentru alimentarea acestui fond.Bugetul anual va trebui să fie adoptat prin votul majoritar al adunarii generale a asociaţiei de proprietari.Asociaţia de proprietari îşi va putea deschide cont la oricare unitate bancara sau filiala C.E.C.  +  Articolul 29Toţi proprietarii de apartamente trebuie să plateasca în avans cota ce le revine din bugetul pentru cheltuielile comune.Plata se va face conform hotărârii luate în adunarea generală.  +  Articolul 30Cu aprobarea data prin votul a două treimi din numărul membrilor asociaţiei de proprietari, poate fi perceputa o sumă speciala, în afara cheltuielilor comune prevăzute în buget, destinata achitarii cheltuielilor comune neprevazute, dar necesare. Astfel de sume se vor plati la termenele stabilite de adunarea generală a asociaţiei de proprietari.  +  Articolul 31Asociaţia de proprietari poate impune o penalizare pentru neplata cheltuielilor comune, inclusiv a celor neprevazute, şi a altor cheltuieli restante, oricărui proprietar care se va face vinovat de neplata acestora, timp de mai mult de 30 de zile de la termenul stabilit.Asociaţia de proprietari are dreptul de a actiona în justiţie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cheltuielilor comune, inclusiv a celor neprevazute, timp de mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.Actiunea este scutita de taxa de timbru.Sentinta data în favoarea asociaţiei de proprietari, pentru sumele datorate de oricare proprietar, poate fi pusa în aplicare prin orice modalitate permisa de Codul de procedură civila, pentru acoperirea datoriilor.-------