HOTĂRÂRE nr. 1.167 din 26 septembrie 2007privind transmiterea unui imobil, domeniu public al statului, din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în administrarea Centrului de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă includerea imobilului, aflat în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, având regimul juridic de monument istoric şi datele de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în inventarul bunurilor din domeniul public al statului.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea imobilului, domeniu public al statului, prevăzut la art. 1, din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în administrarea Centrului de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii, cu destinaţia de sediu al acestei instituţii.  +  Articolul 3Predarea-primirea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar din evidenţele contabile, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Alineatul (2) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 67/2005 privind înfiinţarea Centrului de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 7 februarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Centrul are sediul în municipiul Bucureşti, str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 57, sectorul 1."  +  Articolul 5Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 26 septembrie 2007.Nr. 1.167.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului din domeniul public al statului care se transmitedin administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în administrareaCentrului de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii
    Adresa imobilului care se transmitePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilului
    Municipiul Bucureşti, str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 57, sectorul 1Ministerul Culturii şi CultelorCentrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii- construcţie compusă din subsol, parter - ap. 2, et. 1 - ap. 3, et. 2 - ap. 4, mansardă - ap. 5, suprafaţa utilă - 672,56 m2
          - teren cotă-parte indiviză în suprafaţă de 188,82 m2 din terenul ocupat de construcţie
  ------------