DECRET nr. 415 din 17 iulie 1973privind ratificarea Tratatului dintre Republica Socialistă România şi Republica Populară Mongolă cu privire la asistenţa juridică în cauzele civile, familiale şi penale
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 116 din 31 iulie 1973    EXPUNERE DE MOTIVEPrin decretul alăturat se ratifică Tratatul dintre Republica Socialistă România şi Republica Populară Mongolă cu privire la asistenţa judiciară în cauzele civile, familiale şi penale, semnat la Ulan Bator la 25 noiembrie 1972.Tratatul consacră egalitatea de tratament juridic a cetăţenilor celor două state, accesul liber şi nestînjenit la instituţiile juridice ale celuilalt stat. Au fost înscrise reguli prin care se reglementează scutirea de cauţiune pentru acoperirea cheltuielilor de judecată, precum şi modul practic de acordare a asistenţei juridice; sînt prevăzute norme referitoare la inviolabilitatea martorilor şi experţilor, modul de realizare a legăturii dintre organele competente ale celor două ţări, informarea reciprocă în domeniul legislaţiei, valabilitatea şi transmiterea actelor, recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti.Tratatul cuprinde reguli în legătură cu statutul personal şi dreptul de familie, stabilind legea aplicabilă în ce priveşte capacitatea persoanei, încheierea căsătoriei, raporturile dintre soţi, desfacerea, constatarea nulităţii sau anularea căsătoriei, raporturile dintre părinţi şi copii, declararea dispariţiei sau a morţii unei persoane, tutele şi curatela, înfierea. În materie de moştenire este consacrat principiul egalităţii în ce priveşte aptitudinea de a dobîndi drepturi succesorale, se fixează legea aplicabilă la succesiunea bunurilor mobile şi imobile, precum şi în privinţa capacităţii de a dispune de bunuri prin testament. O reglementare corespunzătoare a fost dată în această materie competenţei misiunii diplomatice şi oficiului consular de a reprezenta şi sprijini realizarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor proprii.În tratat a fost reglementată şi asistenţa juridică în cauzele penale. Sînt incluse în mod expres obligaţiile reciproce de începere a urmăririi penale, la cererea celeilalte părţi, de comunicare a hotărîrilor de condamnare şi de extrădare, înscriindu-se prevederi conforme Legii privind extrădarea, din 18 martie 1971, a ţării noastre.Prin dispoziţiile pe care le conţine, tratatul instituie un cadru juridic adecvat pentru extinderea în continuare a relaţiilor dintre cele două ţări socialiste prietene.Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul UNICSe ratifică Tratatul dintre Republica Socialistă România şi Republica Populară Mongolă cu privire la asistenţa juridică în cauzele civile, familiale şi penale, semnat la Ulan Bator la 25 noiembrie 1972.TRATAT 25/11/1972