ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 26 septembrie 2007pentru modificarea şi completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007    În vederea evitării oricăror întârzieri care ar putea apărea în procesul de acordare a despăgubirilor dispuse în baza dispoziţiilor Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a intrării în vigoare a procedurii reglementate de cap. V^1 din titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere că la momentul actual există în legislaţie acte normative care prevăd modalităţi diferite de acordare a despăgubirilor,în vederea evitării oricăror inechităţi în aplicarea Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, faţă de o categorie a populaţiei şi aşa defavorizată,în vederea creării posibilităţii alegerii sistemului de administrare a Fondului Proprietatea în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru înlăturarea oricăror disfuncţionalităţi de natură a întârzia procesul de înregistrare a Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., astfel încât acesta să devină operaţional în cel mai scurt timp,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICTitlul VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (4) se abrogă.2. La articolul 1, alineatul (5) se abrogă.3. La articolul 7^1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Prin actul constitutiv al Fondului Proprietatea se poate stipula că acesta este administrat de organele/organul de administrare, astfel cum sunt acestea/este acesta reglementate/reglementat de dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."4. La articolul 9 alineatul (2) litera a), punctul (iii) se abrogă.5. La articolul 9 alineatul (2) litera b), punctul (îi) se abrogă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Restituirea Proprietăţilor,Ingrid ZaarourBucureşti, 26 septembrie 2007.Nr. 93.--------