ORDIN nr. 697 din 22 august 2007privind aprobarea Normelor de acordare a ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate în instituţiile şcolare
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 26 septembrie 2007    În conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.255/1999 privind organizarea comună a pieţei în sectorul laptelui şi produselor lactate, ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 2.707/2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.255/1999 privind acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate copiilor din instituţiile şcolare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare şi ale Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 853/2004 privind stabilirea unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală,având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare nr. 290.584 din 7 august 2007 al Direcţiei politici de piaţă în sectorul zootehnic,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de acordare a ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate în instituţiile şcolare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin creează cadrul legal necesar aplicării directe a prevederilor art. 14 al Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.255/1999 privind organizarea comună a pieţei în sectorul laptelui şi produselor lactate, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 160 din 26 iunie 1999, şi ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 2.707/2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.255/1999 privind acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate copiilor din instituţiile şcolare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 311 din 12 decembrie 2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Decebal Traian RemeşBucureşti, 22 august 2007.Nr. 697.  +  Anexa NORMEde acordare a ajutorului comunitar pentrufurnizarea laptelui şi a anumitor produselactate în instituţiile şcolare  +  Articolul 1 (1) Copiii din grădiniţele şi şcolile primare, aprobate sau acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, beneficiază de ajutorul comunitar pentru laptele şi produsele prevăzute la alin. (1) şi (2) ale art. 3 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2.707/2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.255/1999 privind acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate elevilor din instituţiile şcolare, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Ajutorul comunitar se acordă pentru laptele şi produsele lactate care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare şi în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 853/2004 privind stabilirea unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală.  +  Articolul 2Solicitanţii ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui şi a produselor lactate în instituţiile şcolare prevăzute la art. 1 sunt instituţiile şcolare sau consiliile judeţene, respectiv primăriile sectoarelor municipiului Bucureşti, care administrează activitatea acestor instituţii, efectuează plata către furnizorii acestor produse şi îndeplinesc condiţiile de aprobare.  +  Articolul 3Solicitanţii de ajutor comunitar pentru furnizarea laptelui şi a produselor lactate în instituţiile şcolare, în termen de 45 de zile de la începutul anului de învăţământ, depun o cerere la sucursalele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea aprobării acestuia.  +  Articolul 4În vederea acordării ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui şi a produselor lactate în instituţiile şcolare, solicitanţii depun la sucursalele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cererile de plată la sfârşitul fiecărui semestru al anului de învăţământ, conform structurii anului şcolar aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.  +  Articolul 5 (1) Valoarea ajutorului comunitar solicitat nu poate să fie mai mare decât preţul de vânzare al produselor lactate plătit furnizorului, fără TVA. (2) În cazul în care valoarea ajutorului comunitar este mai mare decât preţul de vânzare, fără TVA, înainte de completarea cererii de plată, solicitantul face o ajustare a cantităţilor de lapte, în vederea reducerii ajutorului comunitar.  +  Articolul 6 (1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează formularistica de solicitare, înregistrare, centralizare, procedurile de desfăşurare a activităţii şi procedura de control conform riscurilor evaluate, în vederea aplicării măsurii de acordare a ajutorului comunitar pentru lapte şi produse lactate în instituţiile şcolare. (2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin sucursalele judeţene, pune la dispoziţia solicitanţilor formularistica şi documentaţia necesare aplicării corecte a măsurii de acordare a ajutoarelor comunitare pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate elevilor din instituţiile şcolare.  +  Articolul 7Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pe baza cererii de plată şi a documentelor anexate acesteia, decontează în contul solicitantului valoarea ajutorului comunitar.  +  Articolul 8 (1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale centralizatorul sumelor aprobate pentru plata ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate elevilor din instituţiile şcolare. (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale solicită Ministerului Economiei şi Finanţelor deschiderea creditelor bugetare pentru această măsură, în baza situaţiei centralizatoare a sumelor aprobate pentru plată. (3) După aprobarea de către Ministerul Economiei şi Finanţelor a cererii pentru deschiderea creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale alimentează contul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea virării sumelor necesare acordării ajutorului financiar în conturile solicitanţilor.--------