NORME METODOLOGICE din 5 septembrie 2007pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 25 septembrie 2007     +  Titlul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice stabilesc dispoziţiile speciale privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare a monumentelor istorice, conţinutul-cadru al caietului de sarcini al concesiunii, al documentaţiei de atribuire a contractului de concesiune, precum şi al contractului de concesiune a monumentelor istorice, în aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 454/2006.  +  Articolul 2Contractul de concesiune are ca obiect orice monument istoric aflat în domeniul public sau privat al statului ori al unităţii administrativ-teritoriale, inclusiv cele aflate în administrarea regiilor autonome, companiilor naţionale, societăţilor naţionale sau a altor societăţi comerciale cu capital integral ori majoritar de stat.  +  Articolul 3 (1) În scopul ţinerii evidenţei documentelor şi informaţiilor cu privire la desfăşurarea procedurilor de concesionare şi la derularea contractelor de concesiune, concedentul întocmeşte şi păstrează două registre: a) registrul "Oferte", care cuprinde date şi informaţii referitoare la derularea procedurilor prealabile încheierii contractului de concesiune, precum: datele şi informaţiile referitoare la studiul de oportunitate, oferte, procedura de atribuire aplicată; b) registrul "Contracte", care cuprinde date şi informaţii referitoare la executarea contractului de concesiune, precum: datele şi informaţiile referitoare la obiectul, durata contractului de concesiune, termenele de plată a redevenţei, obligaţiile de mediu. (2) Registrele se întocmesc şi se păstrează la sediul concedentului.  +  Articolul 4Concedentul are obligaţia de a întocmi dosarul concesiunii pentru fiecare contract atribuit, în conformitate cu prevederile art. 60-63 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.  +  Titlul II Procedura administrativă de iniţiere a concesionării  +  Capitolul I Iniţiativa concesionării  +  Articolul 5 (1) Concesiunea are loc la iniţiativa concedentului sau ca urmare a unei propuneri însuşite de acesta. (2) Orice investitor interesat, persoană fizică sau juridică de drept privat, poate iniţia procedura de concesionare prin înaintarea unei solicitări de concesionare adresate concedentului, care se înregistrează de acesta în registrul "Oferte". (3) Propunerea de concesionare prevăzută la alin. (2), fundamentată din punct de vedere economic, financiar, social şi de mediu, se va face în scris şi va cuprinde datele de identificare a investitorului, manifestarea fermă şi serioasă a intenţiei de concesionare, obiectul şi scopul concesiunii, precum şi proiectul/programul de exploatare şi investiţii.  +  Capitolul II Studiul de oportunitate  +  Articolul 6 (1) Iniţierea concesionării are la bază un studiu de oportunitate efectuat în prealabil de către concedent. (2) În scopul luării unei decizii privind concesionarea, la primirea propunerii de concesionare formulate de un investitor interesat, concedentul are obligaţia să procedeze la întocmirea studiului de oportunitate în termen de 60 de zile de la data înregistrării propunerii, în cazul în care părţile nu convin asupra altui termen. (3) În cazul în care concedentul nu deţine capacitatea organizatorică şi tehnică pentru elaborarea studiului de oportunitate, acesta poate apela la serviciile unor consultanţi de specialitate. (4) În cazul în care persoana fizică sau juridică interesată solicită consultanţă de la o firmă de consultanţă independentă, costul studiului de oportunitate este suportat de către aceasta.  +  Articolul 7 (1) Studiul de oportunitate trebuie să cuprindă, în principal, următoarele elemente: a) descrierea monumentului istoric ce urmează să fie concesionat:- istoricul etapelor de construcţie şi menţionarea elementelor care au stat la baza clasării ca monument istoric;- suprafaţa desfăşurată, suprafaţa construită şi suprafaţa terenului aferent;- tehnicile şi materialele de construcţie;- sarcinile rezultate din Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric;- elemente de diagnostic asupra stării de conservare; b) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu care justifică acordarea concesiunii:- tipurile de activităţi, inclusiv cele culturale, care sunt propuse a se realiza, tipurile de activităţi economice din zonă asupra cărora concesiunea ar avea impact pozitiv, posibilitatea accesului publicului etc.;- previziuni asupra dezvoltării locale;- precizarea poluatorilor sau a elementelor de ameliorare a situaţiei de mediu care se intenţionează a se implementa: plantaţii, sisteme de canalizare etc.; c) investiţiile necesare pentru protejarea, conservarea, restaurarea şi/sau punerea în valoare a monumentului istoric:- identificarea elementelor constructive care trebuie reabilitate sau, după caz, restaurate, cu estimarea defalcată a costurilor aferente şi a perioadelor necesare operaţiunilor respective;- precizarea elementelor care necesită investiţii, conform Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi regulamentului privind zona de protecţie a monumentului istoric, cu evaluarea necesarului de lucrări care să conducă la îndeplinirea acestor cerinţe;- estimarea globală a nivelului investiţiilor necesare; d) nivelul minim al redevenţei; e) propunerea de procedură de atribuire a concesiunii avută în vedere şi justificarea alegerii procedurii, potrivit legii; f) durata estimată a concesiunii:- precizarea etapelor investiţiilor prevăzute;- precizarea duratei preconizate de amortizare a investiţiilor; g) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare:- precizarea intervalului de timp în care se poate realiza procedura de predare-preluare a imobilului, împreună cu inventarul său;- precizarea termenelor de inventariere şi predare-preluare la încheierea perioadei de concesionare; h) detaliile tehnice şi de funcţionare necesar a fi respectate, elaborate în conformitate cu avizul comisiilor zonale sau, după caz, al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice; i) avizul obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale şi al Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, după caz; j) avizul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, în cazul în care obiectul concesiunii îl constituie bunuri situate în interiorul unei arii naturale protejate, respectiv al autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului competente, în cazul în care aria naturală protejată nu are structură de administrare/custode. (2) În situaţia în care se are în vedere concesionarea unei părţi a monumentului istoric, studiul de oportunitate va fi întocmit pentru întregul monument istoric sau, în situaţii speciale (situri arheologice, ansambluri etc.), pentru toată acea zonă a monumentului care va fi potenţial afectată de concesionarea parţială, zonă care va fi indicată în această situaţie de către direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 8 (1) Studiul de oportunitate se aprobă prin ordin, hotărâre sau, după caz, decizie a concedentului. (2) Concesionarea se aprobă, pe baza studiului de oportunitate prevăzut la alin. (1), prin hotărâre a Guvernului, a consiliilor locale, judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.  +  Capitolul III Documentaţia de atribuire  +  Articolul 9 (1) În baza studiului de oportunitate concedentul elaborează caietul de sarcini al concesiunii. (2) Caietul de sarcini va cuprinde obligaţiile ce revin concesionarului în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric, întocmită potrivit dispoziţiilor Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.684/2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acesteia, precum şi alte obligaţii. (3) Dacă la data demarării procedurilor în vederea concesionării Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric nu este întocmită, direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială este situat monumentul istoric, are obligaţia ca, la solicitarea concedentului şi în regim de urgenţă, să întocmească acest document. (4) Caietul de sarcini trebuie să conţină cel puţin elementele enumerate în anexa nr. 1.  +  Articolul 10 (1) După elaborarea caietului de sarcini, concedentul întocmeşte documentaţia de atribuire, care se aprobă prin ordin, hotărâre sau, după caz, decizie a acestuia. (2) Documentaţia de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele: a) informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact, după caz, etc.; b) caietul de sarcini; c) Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric; d) instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare; e) instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor; f) informaţii detaliate şi complete privind criteriile avute în vedere pentru stabilirea ofertei câştigătoare, precum şi ponderea acestora; g) instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac; h) informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii; i) garanţiile profesionale şi/sau financiare solicitate, după caz.  +  Articolul 11Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare se elaborează de către concedent atât pentru procedura licitaţiei, cât şi pentru procedura negocierii directe.  +  Capitolul IV Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor  +  Articolul 12 (1) Oferta se redactează în limba română. (2) Ofertanţii transmit ofertele în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care vor fi înregistrate, în ordinea primirii lor, în registrul "Oferte", precizându-se data şi ora.  +  Articolul 13 (1) Pe plicul exterior al ofertei se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta şi acesta trebuie să conţină: a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare semnată de ofertant; b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor concedentului; c) acte doveditoare, potrivit cerinţelor solicitate în caietul de sarcini. (2) Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul acestuia, după caz.  +  Articolul 14Oferta propriu-zisă trebuie să cuprindă detaliat toate condiţiile prevăzute în caietul de sarcini, alte obligaţii pe care ofertantul şi le asumă, precum şi date tehnice şi financiare referitoare la: a) investiţiile pe care se obligă să le realizeze; b) perioada preconizată de amortizare a investiţiilor; c) standardele de calitate a bunurilor aduse ca investiţii; d) standardele de calitate a activităţilor sau serviciilor publice ce urmează a fi prestate; e) preţurile şi/sau tarifele pe care îşi propune să le practice; f) redevenţa.  +  Articolul 15 (1) Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de concedent. (2) Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, concedentul urmând a lua cunoştinţă despre conţinutul respectivelor oferte numai după această dată. (3) Plicurile sigilate vor fi predate comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea acestora.  +  Articolul 16Instrucţiunile privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor se elaborează de către concedent şi fac parte din documentaţia de atribuire.  +  Capitolul V Reguli privind anunţul de licitaţie şi anunţul negocierii directe  +  Articolul 17 (1) Anunţul de licitaţie se întocmeşte după aprobarea documentaţiei de atribuire de către concedent. (2) Anunţul negocierii directe se întocmeşte în situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.  +  Articolul 18Anunţul de licitaţie, respectiv al negocierii directe, trebuie să cuprindă cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Capitolul VI Comisia de evaluare  +  Articolul 19 (1) Comisia de evaluare este alcătuită dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5. (2) Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant. (3) Comisia de evaluare este alcătuită în conformitate cu prevederile art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 454/2006. (4) Componenţa comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum şi supleanţii lor sunt stabiliţi şi sunt numiţi prin ordin, hotărâre sau decizie a concedentului, după caz. (5) Preşedintele comisiei de evaluare este numit de concedent dintre reprezentanţii acestuia în comisia de evaluare. (6) Secretarul comisiei de evaluare este numit de către preşedinte dintre membrii comisiei de evaluare. (7) La şedinţele comisiei de evaluare preşedintele poate invita personalităţi recunoscute pentru experienţa şi competenţa lor în domeniul protejării monumentelor istorice.  +  Articolul 20Atribuţiile comisiei de evaluare sunt: a) analizarea şi selecţia ofertelor, pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în plicul exterior; b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise şi comunicarea acesteia; c) analizarea şi evaluarea ofertelor, pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în plicul interior; d) întocmirea raportului de evaluare; e) întocmirea proceselor-verbale prevăzute de prezentele norme metodologice; f) desemnarea ofertei câştigătoare.  +  Articolul 21 (1) Concedentul, membrii comisiei de evaluare şi supleanţii trebuie să respecte regulile privind conflictul de interese, prevăzute la art. 46-49 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007. (2) Pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare, membrii comisiei de evaluare şi supleanţii au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de către ofertanţi, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale. (3) Membrii comisiei de evaluare şi supleanţii au obligaţia de a semna pe propria răspundere o declaraţie de compatibilitate, confidenţialitate şi imparţialitate, după termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul concesiunii. (4) Declaraţia prevăzută la alin. (3) trebuie semnată înainte de preluarea atribuţiilor specifice, în cadrul procesului de evaluare. (5) În cazul în care unul dintre membrii sau supleanţii desemnaţi în comisia de evaluare constată că se află într-o situaţie de incompatibilitate, atunci acesta are obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa din componenţa comisiei respective cu o altă persoană. Situaţiile de incompatibilitate pot fi sesizate concedentului şi de către terţi. (6) În cazul în care sunt sesizate astfel de situaţii, conform dispoziţiilor alin. (5), concedentul are obligaţia de a verifica cele semnalate şi, dacă este cazul, de a adopta măsurile necesare pentru evitarea/remedierea oricăror aspecte care pot determina apariţia unui conflict de interese.  +  Articolul 22 (1) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor. (2) Supleanţii participă la şedinţele comisiei de evaluare numai în cazul în care membrii acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau de forţă majoră. (3) Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom şi numai pe baza documentaţiei de atribuire şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 23 (1) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot. (2) Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de către preşedintele comisiei, de comun acord cu membrii acesteia. (3) Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie să întrunească votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. (4) În cazul în care se ajunge în situaţia ca prevederile alin. (3) să nu fie respectate datorită unor eventuale divergenţe de păreri între membrii comisiei de evaluare, preşedintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor de divergenţă, în scopul finalizării în timp util a etapei de evaluare a ofertelor şi de stabilire a ofertei câştigătoare. În cazul în care comisia de evaluare nu ajunge la un acord, decizia finală se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor săi. (5) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligaţia de a-şi prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care se ataşează la raportul procedurii de atribuire.  +  Titlul III Atribuirea contractului de concesiune a monumentelor istorice  +  Capitolul I Depunerea ofertelor  +  Articolul 24 (1) Ofertele se depun la sediul concedentului sau la locul precizat în anunţul de licitaţie ori al negocierii directe, după caz, în două plicuri închise şi sigilate, unul exterior şi unul interior, conform prevederilor art. 12-14. (2) Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită în anunţul publicitar sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă. (3) Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.  +  Articolul 25 (1) Oferta va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de către concedent şi prevăzut în anunţul de licitaţie sau al negocierii directe, după caz. (2) Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.  +  Capitolul II Licitaţia  +  Articolul 26 (1) Procedurile de atribuire a contractului de concesiune a monumentelor sunt: a) licitaţia - procedura la care orice persoană fizică sau juridică interesată are dreptul de a depune ofertă; b) negocierea directă - procedura prin care concedentul negociază clauzele contractuale, inclusiv redevenţa, cu unul sau mai mulţi participanţi la procedura de atribuire a contractului de concesiune. (2) Concedentul are obligaţia de a atribui contractul de concesiune, de regulă, prin aplicarea procedurii licitaţiei.  +  Articolul 27 (1) În cazul procedurii de licitaţie concedentul are obligaţia să publice în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală anunţul de licitaţie, întocmit conform anexei nr. 2. (2) Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. (3) Transmiterea spre publicare a anunţului către Regia Autonomă "Monitorul Oficial" se realizează printr-o solicitare adresată în scris, care trebuie să fie semnată de o persoană autorizată de concedent.  +  Articolul 28În perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare şi data limită de depunere a ofertelor, concedentul are obligaţia de a asigura oricărei persoane interesate, care a transmis o solicitare de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune, posibilitatea de a obţine documentaţia de atribuire, cu respectarea prevederilor art. 20 şi ale art. 22-24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.  +  Articolul 29 (1) Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de licitaţie au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile. (2) În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile, concedentul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie.  +  Articolul 30 (1) Plicurile închise şi sigilate vor fi predate comisiei de evaluare la data fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunţul de licitaţie. (2) După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi datelor prevăzute la art. 13 alin. (1). (3) Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie, este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puţin 3 oferte să întrunească condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (1). (4) După analizarea conţinutului plicurilor exterioare, secretarul comisiei de evaluare întocmeşte procesul-verbal, în care se menţionează rezultatul analizei.  +  Articolul 31Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal, prevăzut la art. 30 alin. (4), de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.  +  Articolul 32 (1) Pe parcursul procedurii de licitaţie, comisia de evaluare poate propune concedentului solicitarea oricăror clarificări şi completări necesare pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. (2) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, concedentul o transmite respectivilor ofertanţi. (3) Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia.  +  Articolul 33 (1) Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini al concesiunii. (2) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal în care sunt prevăzute ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi cauzele care au stat la baza excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire. (3) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii comisiei de evaluare, inclusiv de preşedintele acesteia.  +  Articolul 34 (1) În baza procesului-verbal întocmit conform prevederilor art. 33 alin. (2)-(3), comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului. (2) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul informează în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câştigător despre alegerea sa şi pe ceilalţi ofertanţi despre respingerea ofertelor lor, cu indicarea motivelor care au stat la baza respingerii. (3) Raportul prevăzut la alin. (1) se depune la dosarul concesiunii.  +  Capitolul III Negocierea directă  +  Articolul 35În cazul în care nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile în cadrul celei de-a doua licitaţii, concedentul va decide iniţierea procedurii de negociere directă.  +  Articolul 36 (1) Concedentul procedează la publicarea anunţului negocierii directe, în condiţiile art. 17 şi ale art. 27 alin. (1). (2) Anunţul negocierii directe se trimite spre publicare cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (3).  +  Articolul 37Pentru negocierea directă va fi păstrată documentaţia de atribuire aprobată pentru licitaţie, cu respectarea dispoziţiilor art. 20 şi 28-30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.  +  Articolul 38La data prevăzută în anunţul negocierii directe pentru începerea procedurii, concedentul programează ofertanţii şi îi informează, în scris, despre data negocierii directe.  +  Articolul 39Dispoziţiile art. 31-34 se aplică în mod corespunzător procedurii negocierii directe.  +  Articolul 40 (1) Concedentul va negocia cu fiecare ofertant în parte la data stabilită conform programării. (2) Negocierea se desfăşoară potrivit condiţiilor prevăzute în documentaţia de atribuire; criteriile pentru valabilitatea ofertelor nu pot face obiectul negocierilor.  +  Capitolul IV Determinarea ofertei câştigătoare  +  Articolul 41 (1) Pentru determinarea ofertei câştigătoare, comisia de evaluare aplică criteriile prevăzute în documentaţia de atribuire şi stabilite conform dispoziţiilor art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 454/2006. (2) Ponderea importanţei criteriilor de selecţie a ofertelor va fi stabilită de concedent, în funcţie de monumentul istoric care face obiectul concesiunii, şi va fi prevăzută în documentaţia de atribuire. (3) Comisia de evaluare stabileşte punctajul fiecărei oferte, având în vedere ponderile stabilite în conformitate cu dispoziţiile alin. (2). (4) Oferta câştigătoare este cea care întruneşte cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire. (5) În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare.  +  Articolul 42După finalizarea evaluării ofertelor, sunt întocmite procesul-verbal şi raportul şi se procedează la informarea ofertanţilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 33 alin. (2)-(3) şi ale art. 34.  +  Articolul 43 (1) Anunţul de atribuire se transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune. (2) Anunţul de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 3.  +  Titlul IV Contractul de concesiune  +  Articolul 44 (1) Concedentul poate să încheie contractul de concesiune numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la art. 34 alin. (2). (2) Neîncheierea contractului de concesiune într-un termen de 20 de zile calendaristice de la data împlinirii termenului prevăzut la alin. (1) poate atrage plata daunelor-interese de către partea în culpă. (3) Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de concesiune poate atrage plata daunelor-interese.  +  Articolul 45 (1) Contractul de concesiune se încheie cu respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 454/2006, şi ale art. 51-58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007. (2) Conţinutul contractului de concesiune este prezentat, cu titlu orientativ, în anexa nr. 4.  +  Titlul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 46Anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune se poate face în cazurile şi în condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 43-45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.  +  Articolul 47Exercitarea controlului şi soluţionarea litigiilor privind concesionarea monumentelor istorice se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 454/2006, precum şi cu cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.  +  Articolul 48Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 -------la normele metodologice-----------------------CONŢINUTUL-CADRU AL CAIETULUI DE SARCINI  +  Capitolul I Obiectul propus concesionării1. Obiectul concesionării îl constituie monumentul istoric denumit ......., având codul ......., conform Listei monumentelor istorice, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. ..../....., publicat în Monitorul Oficial al României nr. ..../.... .2. Monumentul istoric care face obiectul concesionării se află în domeniul public/privat al statului/unităţii administrativ-teritoriale ...... şi în administrarea ........, conform actului/documentului nr. ..../anul ......., emis de ...., şi este situat în str. ..... nr. ...., localitatea ....., judeţul ..... .3. Se propune/propun spre concesionare corpul/corpurile de construcţii în suprafaţă construită de ........ mp, suprafaţă desfăşurată de ....... mp şi suprafaţa de teren aferentă acestora, în suprafaţă de ...... mp, conform legendei din planul de situaţie şi releveelor şi, după caz, obiectele de patrimoniu cultural naţional mobil, aferente acestuia/acestora, conform Listei de inventar şi documentarului foto anexate şi ştampilate pe fiecare filă.  +  Capitolul II Obiectivul concesionării4. Obiectivul concesionării îl constituie asigurarea conservării, restaurării, punerii în valoare/introducerii în circuitul cultural-turistic şi/sau economic a monumentului istoric prevăzut la pct. 1, din alte fonduri decât cele de la bugetul de stat/local.  +  Capitolul III Condiţii de exploatare a concesiunii şi investiţii necesare5. Concesionarul va începe finanţarea documentaţiilor/lucrării, după caz, de protejare şi punere în valoare a monumentului istoric în termen de cel mult .... luni de la data încheierii contractului de concesionare.6. Etapele necesare de proiectare şi execuţie pe specialităţi, după caz, şi avizele necesare prevăzute de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, sunt:..................................................................7. Termenul la care se vor încheia lucrările, conform studiului de oportunitate aprobat conform Hotărârii/Ordinului/Deciziei ...., este de .... zile.  +  Capitolul IV Documente juridice şi tehnice8. Copii de pe actele/documentele care atestă apartenenţa monumentului istoric la domeniul public/privat al statului/unităţii administrativ-teritoriale .......9. Copie de pe certificatul de cadastru şi extras de carte funciară10. Copie de pe planul de situaţie, cu marcarea în legendă a imobilelor: construcţii şi/sau terenurile supuse concesionării11. Releveele construcţiilor care fac obiectul concesionării, cu marcarea în legendă a suprafeţei construite şi desfăşurate care se supune concesionării12. Copie de pe avizul Ministerului Culturii şi Cultelor privind schimbarea destinaţiei/funcţiunii monumentului istoric.  +  Capitolul V Obligaţiile concesionarului13. Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric, elaborată şi transmisă de către direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.14. Obligaţii ale concesionarului: a) ............................................... b) .................................................................................................  +  Capitolul VI Condiţii financiare şi de asigurare15. Dosarul privind concesionarea monumentului istoric va cuprinde următoarele elemente necesare pentru luarea deciziei de către comisia de evaluare a ofertelor: a) evaluarea financiară a lucrărilor necesare şi durata de punere în funcţiune şi în circuitul cultural/turistic/economic a obiectivului; b) valoarea investiţiei, a redevenţei minime pe care o poate asigura concesionarul conform ofertei, raportul în procente între acestea, corelată cu timpul de punere în funcţiune a monumentului istoric şi cel de recuperare a investiţiei; c) prevederi privind asigurarea bunurilor imobile/mobile de către concesionar prin poliţe de asigurare a bunurilor, încheiate cu societăţile de asigurare autorizate; d) dovezi privind asigurarea de către concesionar a condiţiilor de protecţie a patrimoniului cultural naţional imobil/mobil cu mijloace/sisteme antiefracţie/împotriva incendiului etc., după caz; e) copii legalizate de pe licenţele deţinute de către ofertanţi sau copii legalizate de pe contracte cu terţe persoane fizice ori juridice care deţin licenţe pentru derularea activităţilor culturale/turistice/economice specifice destinaţiilor monumentelor istorice avizate concedentului de Ministerul Culturii şi Cultelor; f) garanţia bonităţii pentru achitarea cel puţin a valorii minime a redevenţei stabilite prin studiul de oportunitate; g) garanţia existenţei unui contract sau antecontract cu o persoană fizică ori juridică atestată/autorizată, înscrisă în registrele Ministerului Culturii şi Cultelor, privind urmărirea comportării în timp a monumentului istoric; h) alte garanţii specifice, necesare conservării, punerii în valoare şi introducerii în circuitul cultural/turistic/economic a monumentului istoric.  +  Anexa 2 -------la normele metodologice-----------------------ANUNŢUL DE LICITAŢIE/NEGOCIERE DIRECTĂ1. Informaţii generale privind concedentul, precum: denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon şi telefax de la care se pot obţine informaţii suplimentare şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact, după caz, etc.2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii: denumirea, descrierea şi adresa monumentului istoric, codul acestuia, conform Listei monumentelor istorice, situaţia juridică actuală.3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:3.1. modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot obţine documentaţia de atribuire;3.2. denumirea şi adresa compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine documentaţia de atribuire;3.3. costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei de atribuire, după caz;3.4. data limită pentru solicitarea clarificărilor.4. Informaţii privind ofertele:4.1. data limită de depunere a ofertelor;4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele;4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă.5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor.6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei.7. Data transmiterii anunţului de licitaţie/negociere directă către instituţiile abilitate în vederea publicării.  +  Anexa 3 -------la normele metodologice-----------------------ANUNŢUL DE ATRIBUIRE1. Informaţii generale privind concedentul, precum: denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon şi telefax de la care se pot obţine informaţii suplimentare şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact, după caz etc.2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii: denumirea, descrierea şi adresa monumentului istoric, codul acestuia, conform Listei monumentelor istorice, şi situaţia juridică actuală3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de concesiune4. Data publicării anunţului de licitaţie/negociere directă în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a5. Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare6. Numărul ofertelor primite şi al celor declarate câştigătoare7. Denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare8. Durata contractului9. Nivelul redevenţei10. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei11. Data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare12. Data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate în vederea publicării  +  Anexa 4 -------la normele metodologice-----------------------CONTRACT-CADRU DE CONCESIUNE  +  Capitolul I Părţile contractanteÎntre ministerul/organul de specialitate al administraţiei publice centrale/consiliul judeţean/consiliul local ......., cu sediul în ........, reprezentat prin doamna/domnul ......, având funcţia de ......, în calitate de concedent, pe de o parte,şiDoamna/Domnul ........., persoană fizică (domiciliul, buletinul/cartea de identitate)/ ...... persoana juridică (actul constitutiv al operatorului economic) ......, cu sediul principal în ........., reprezentat prin doamna/domnul ........, având funcţia de ........., în calitate de concesionar, pe de altă parte,la data de ..........,la sediul concedentului (alt loc, adresa etc.) ........,în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 454/2006 şi al Hotărârii (Guvernului/consiliului judeţean/General al Municipiului Bucureşti/local) de aprobare a concesionării nr. .... din ......, s-a încheiat prezentul contract de concesiune.  +  Capitolul II Obiectul contractului de concesiune  +  Articolul 1 (1) Obiectul contractului de concesiune este monumentul istoric (denumirea conform Listei monumentelor istorice) ......, înscris în Lista monumentelor istorice, având codul ......, situat în ......., în conformitate cu obiectivele concedentului. (2) Obiectivele concedentului sunt: a) .................................................. b) .................................................;................................................... . (3) În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri: a) bunurile de retur - bunurile care au făcut obiectul concesiunii - care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului la încetarea contractului de concesiune ..........; b) bunurile proprii - bunurile care au aparţinut concesionarului şi au fost utilizate de acesta pe durata concesiunii -, care la încetarea contractului de concesiune rămân în proprietatea concesionarului:..............................................................  +  Capitolul III Termenul  +  Articolul 2 (1) Durata concesiunii este de ..... ani, începând de la data de ........ . (2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială prin acordul de voinţă al părţilor.  +  Capitolul IV Redevenţa  +  Articolul 3Redevenţa este de ................ lei şi se plăteşte anual/lunar, în conformitate cu caietul de sarcini (detalii cu privire la modul de plată).  +  Capitolul V Plata redevenţei  +  Articolul 4 (1) Plata redevenţei se face prin conturile:- contul concedentului nr. ......, deschis la Banca ..........;- contul concesionarului nr. ...., deschis la Banca ......... . (2) Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la ....... .  +  Capitolul VI Drepturile părţilor  +  Articolul 5 (1) Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile care fac obiectul contractului de concesiune. (2) Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului şi obiectivelor stabilite de părţi prin contractul de concesiune.  +  Articolul 6 (1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, să verifice stadiul de realizare a investiţiilor ........, urmărind respectarea obligaţiilor asumate de concesionar. (2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în următoarele condiţii:............................................................... (3) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local. În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul să primească fără întârziere o justă despăgubire. În caz de dezacord între concedent şi concesionar cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanţa judecătorească competentă. Acest dezacord nu poate în niciun caz să permită concesionarului să nu îşi execute obligaţiile contractuale.  +  Capitolul VII Obligaţiile părţilor - clauze stabilite în condiţiile caietului de sarcini  +  Articolul 7 (1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi de permanenţă, a bunului care face obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. (2) Concesionarul va utiliza bunul care face obiectul prezentului contract în strictă concordanţă cu destinaţia acestuia, fără a-l scoate din circuitul civil sau a constitui asupra sa ipoteci de gradul I. (3) Concesionarul este obligat să respecte sarcinile impuse prin Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric şi prevederile legale privind protejarea monumentelor istorice. (4) Concesionarul este obligat să desfăşoare în mod direct activitatea care face obiectul concesiunii. (5) Concesionarul este obligat să plătească redevenţa. (6) Concesionarul este obligat să asigure creşterea eficienţei în următoarele modalităţi: a) ...............................................; b) ...............................................;.................................................. . (7) Concesionarul este obligat să realizeze investiţii cu respectarea următoarelor precizări: a) bunurile aduse ca investiţii (datele de identificare a acestora, datele tehnice) .........; b) termenele de realizare a investiţiilor ...................; c) investiţiile care nu se amortizează pe durata concesiunii .........; d) avizele ce trebuie obţinute în cazul în care sunt afectate bunuri cu regim special ........; e) standardele de calitate a activităţilor prestate .......... . (8) Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunului (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului etc.) ............ . (9) În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanţie, o sumă de ......... lei, reprezentând o cotă-parte din suma datorată concedentului cu titlu de redevenţă pentru primul an de activitate. (10) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur în mod gratuit şi libere de orice sarcini. (11) La încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forţa majoră şi cazul fortuit, concesionarul este obligat să asigure continuitatea activităţii/destinaţiei monumentului istoric, în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către concedent. (12) În cazul în care concesionarul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii. (13) Concesionarul este obligat să continue desfăşurarea activităţii în noile condiţii stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (3), fără a putea solicita încetarea contractului. (14) Concesionarul se obligă să plătească ......% din prima de asigurare. (15) Concesionarului îi este interzis dreptul de a subconcesiona, în tot sau în parte, unei alte persoane monumentul istoric care face obiectul concesiunii. (16) Alte clauze.  +  Articolul 8 (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune. (2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune în afară de cazurile prevăzute expres de lege. (3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.  +  Capitolul VIII Încetarea contractului de concesiune  +  Articolul 9 (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situaţii: a) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile legii; b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată; c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale asumate de către concesionar, cu precădere a celor privind protejarea, punerea în valoare sau, după caz, exploatarea monumentului istoric, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului; d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului; e) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri. (2) La încetarea din orice cauză a contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează: a) bunuri de retur ....................................; b) bunuri proprii .................................... .  +  Capitolul IX Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între concedent şi concesionar  +  Articolul 10. - ................................................ .  +  Capitolul X Răspunderea contractuală  +  Articolul 11Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.  +  Capitolul XI Litigii  +  Articolul 12 (1) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se soluţionează în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pentru soluţionarea eventualelor litigii părţile pot stipula în contractul de concesiune clauze compromisorii.  +  Capitolul XII Alte clauze (de exemplu: clauze de reziliere convenţională, clauze penale)  +  Articolul 13. - ................................................  +  Capitolul XIII Definiţii  +  Articolul 14 (1) Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă. (2) Prin caz fortuit se înţelege acele împrejurări care au intervenit şi au condus la producerea prejudiciului şi care nu implică vinovăţia paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forţei majore.Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în .... exemplare.Concedent, Concesionar,............ ...............-------------