ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 septembrie 2007pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 19 septembrie 2007    În prezent Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autorizat să gestioneze contribuţia financiară a Comunităţii Europene în condiţiile stabilite prin plafoanele anuale şi angajamentele bugetare încheiate sau convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României.În vederea protejării şi susţinerii sectorului de producţie a laptelui potrivit prevederilor art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 72/2006, a fost instituit sistemul de susţinere financiară, regimul de intervenţie şi măsurile de piaţă, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (Agenţia) fiind desemnată ca autoritate competentă pentru administrarea acestor măsuri.În calitate de stat membru al Uniunii Europene, România are obligaţia de a finaliza procesul de acreditare a instituţiilor responsabile cu gestionarea eficientă a cotei de lapte. În acest scop, trebuie desemnat organismul competent, respectiv Agenţia, care trebuie să aibă atribuţii referitoare la aplicarea dispoziţiilor legale privind taxele adiţionale individuale, precum şi atribuţii privind administrarea cotei naţionale de lapte, controlul producătorilor cu vânzări directe şi livrări şi al cumpărătorilor de lapte. Pe acestea din urmă Agenţia le va delega Departamentului de administrare a cotelor de lapte din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu".În cazul în care atribuţiile menţionate nu vor reveni în sarcina Agenţiei, care este în prezent acreditată provizoriu, întregul sistem instituţional legat de gestionarea cotei de lapte şi de taxele adiţionale individuale ar trebui organizat în vederea demarării unei noi proceduri de acreditare.Aspectele menţionate reprezintă o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu suportă amânare, fapt pentru care se impune adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:"LEGEprivind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură"2. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Structura organizatorică, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului central al Agenţiei se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."3. La articolul 3, după litera t) se introduce o nouă literă, litera ţ), cu următorul cuprins:"ţ) îndeplineşte, în condiţiile legii, atribuţii privind gestionarea cotei de lapte şi atribuţii privind aplicarea dispoziţiilor legale privind taxele adiţionale individuale, controlul vânzărilor directe şi livrărilor către procesatori, precum şi colectarea contribuţiei la taxa datorată rezultată din depăşirea cotei individuale de livrări şi vânzări directe a producătorilor."4. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Directorul general al Agenţiei are calitatea de ordonator secundar de credite şi gestionează fondurile publice aprobate, inclusiv sumele reprezentând prefinanţare şi cofinanţare prin schemele de plată FEGA şi schemele de plată FEADR."5. La articolul 4, alineatele (2^1) şi (2^2) se abrogă.6. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - (1) Agenţia are în structură 42 de centre judeţene, cu personalitate juridică. (2) Centrele judeţene sunt conduse de directori, numiţi prin decizia directorului general. (3) Directorii centrelor judeţene au calitatea de ordonatori terţiari de credite, pentru fondurile de la bugetul de stat, cu excepţia cheltuielilor prefinanţate şi cofinanţate prin schemele de plată FEGA şi schemele de plată FEADR. (4) Structura organizatorică, regulamentul de organizare şi funcţionare şi statele de funcţii ale centrelor judeţene se aprobă prin decizia directorului general al Agenţiei."7. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Numărul de posturi al Agenţiei va fi de maximum 5.390 în anul 2007."8. Articolul 6 se abrogă.9. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Centrele judeţene utilizează câte două autoturisme pentru transport de persoane şi câte 16 autovehicule pentru activităţi specifice, cu un consum lunar de carburanţi de 600 l/autovehicul, cu încadrarea numărului maxim de autovehicule aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale."10. În cuprinsul Legii nr. 1/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale", sintagma "sucursale judeţene" se înlocuieşte cu sintagma "centre judeţene", sintagma "Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală" se înlocuieşte cu sintagma "Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură" şi sintagmele "ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului" şi "ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale" se înlocuiesc cu sintagma "ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale".  +  Articolul II (1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură preia prin protocol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, de la Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" un număr de 390 de posturi şi fondurile aferente acestora. (2) Personalul aferent posturilor preluate se consideră transferat în interesul serviciului, respectiv preluat, fără examen sau concurs.  +  Articolul IIILegea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IVOrdonanţa Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 29 august 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 72/2006, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (4) al articolului 7 se abrogă.2. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Competenţa administrării cotei naţionale de lapte a României, a măsurilor de intervenţie şi a celor comerciale pentru piaţă este atribuită Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare autoritatea competentă, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale."3. Alineatul (2) al articolului 13 se abrogă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Decebal Traian RemeşMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 11 septembrie 2007.Nr. 89._________