ORDONANŢĂ nr. 46 din 28 august 2007privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007    Având în vedere prevederile următoarelor regulamente: a) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.083/2006 privind stabilirea cadrului general pentru Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului Consiliului nr. 1.260/1999; b) Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999; c) Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 privind regulile de implementare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.083/2006 privind stabilirea cadrului general pentru Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului european şi al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională; d) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.085/2006 privind Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare; e) Regulamentul (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului european şi al Consiliului privind Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat; f) Regulamentul (CE) nr. 951/2007 privind regulile de implementare pentru programele de cooperare transfrontalieră finanţate prin Regulamentul (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat; g) Regulamentul (CE) nr. 718/2007 pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.085/2006 privind Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare; h) Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţii Europene; i) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţii Europene; j) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 478/2007 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţii Europene,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul financiar general pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile alocate României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană". (2) În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) obiectivul "Cooperare teritorială europeană" - obiectivul Politicii de Coeziune a Uniunii Europene care vizează dezvoltarea de activităţi economice şi sociale transfrontaliere prin iniţiative locale şi regionale realizate în comun, consolidarea cooperării transnaţionale prin acţiuni menite să favorizeze dezvoltarea teritorială integrată, inclusiv cooperarea bilaterală dintre regiunile maritime, şi stimularea cooperării interregionale, prin realizarea de activităţi de conectare în reţea şi prin schimburi de experienţă între autorităţile regionale şi locale, între state membre şi/sau state nemembre ale Uniunii Europene; b) Fondul european pentru dezvoltare regională, denumit în continuare FEDR - fondul structural care sprijină regiunile mai puţin dezvoltate, prin finanţarea de investiţii în sectorul productiv, infrastructură, educaţie, sănătate, dezvoltare locală şi întreprinderi mici şi mijlocii şi altele asemenea, conform Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 şi Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006; c) Instrumentul de asistenţă pentru preaderare, denumit în continuare IPA - instrumentul care asigură ajutor financiar specific adresat ţărilor candidate şi ţărilor potenţial candidate şi asistenţă limitată pentru noile state membre, în vederea susţinerii eforturilor lor de a consolida reformele politice, economice şi instituţionale; d) Instrumentul european de vecinătate şi parteneriat, denumit în continuare ENPI - instrumentul financiar care sprijină implementarea Politicii Europene de Vecinătate prin finanţarea de programe comune care reunesc regiuni ale statelor membre şi ale ţărilor terţe (state din afara Uniunii Europene pentru care nu există deocamdată perspectiva aderării) cărora li se adresează Politica Europeană de Vecinătate; e) program operaţional - documentul de programare elaborat de România împreună cu autorităţile naţionale din statele partenere şi adoptat de Comisia Europeană, prin care este stabilită o strategie de dezvoltare printr-un set de priorităţi coerente pentru care se face apel la un fond sau, în cazul obiectivului "Cooperare teritorială europeană", la FEDR; f) program operaţional comun - documentul de programare elaborat în comun de România şi statele partenere din afara graniţelor Uniunii Europene şi adoptat de Comisia Europeană, prin care este stabilită o strategie comună de dezvoltare printr-un set de priorităţi coerente pentru care se face apel la un fond corespunzător ENPI; g) program de cooperare - documentul de programare elaborat în comun de România şi statele în curs de aderare sau potenţial candidate participante la program şi adoptat de Comisia Europeană, prin care este stabilită o strategie de implementare, printr-un set de priorităţi coerente, a asistenţei acordate de Uniunea Europeană statelor în curs de aderare şi celor potenţial candidate pe baza IPA.În ansamblul lor, programele operaţionale, programele operaţionale comune şi programele de cooperare vor fi denumite programe; h) Autoritate de certificare şi plată - structura organizatorică din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, denumit în continuare MEF, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană şi pentru primirea fondurilor transferate României din FEDR şi IPA, precum şi asigurarea transferului acestora către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor; i) Autoritate de management - structura organizatorică din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, care asigură gestionarea asistenţei financiare nerambursabile a Uniunii Europene din FEDR şi IPA, precum şi a cofinanţării de la bugetul de stat aferente acestor fonduri. Pentru programele operaţionale pentru care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor îndeplineşte atribuţii de autoritate naţională, Autoritatea de management este structura organizatorică din statul membru alături de care România participă în program; j) Autoritate comună de management - structura organizatorică din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, desemnată de comun acord de către statele participante la un program operaţional comun, care asigură gestionarea asistenţei financiare nerambursabile a Uniunii Europene din ENPI şi a contribuţiei naţionale aferente acestui fond. Pentru programele operaţionale comune pentru care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor îndeplineşte atribuţii de autoritate naţională, Autoritatea comună de management este structura organizatorică din statul membru alături de care România participă în program; k) Autoritate naţională - structura organizatorică ce reprezintă statul partener în relaţiile cu celălalt stat/celelalte state participante la un program, fiind responsabilă de coordonarea contribuţiei statului respectiv la elaborarea şi implementarea programului; l) Secretariatul tehnic comun - structura organizatorică desemnată de către Autoritatea de management/Autoritatea comună de management, în urma consultării cu statul/statele partenere în program care, în baza atribuţiilor delegate de către aceasta, sprijină activitatea Autorităţii de management/Autorităţii comune de management şi a Comitetului de monitorizare; m) unitate de plată - structura organizatorică din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor având responsabilitatea transferării către liderul de proiect/beneficiar sau parteneri a fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat; n) lider de proiect - pentru programele finanţate din FEDR şi IPA, liderul de proiect reprezintă persoana juridică, publică sau privată, din oricare dintre statele participante la program, care semnează un contract de finanţare nerambursabilă cu Autoritatea de management/Autoritatea comună de management şi îşi asumă pe deplin, faţă de aceasta, responsabilitatea legală privind gestionarea financiară şi implementarea proiectului; o) beneficiar - pentru programele finanţate din ENPI reprezintă persoana juridică, publică sau privată, din oricare dintre statele participante la program, care semnează un contract de finanţare nerambursabilă cu Autoritatea comună de management şi îşi asumă pe deplin, faţă de aceasta, responsabilitatea legală privind gestionarea financiară şi implementarea proiectului; p) partener - persoana juridică, publică sau privată, din oricare dintre statele participante la program, care participă alături de liderul de proiect/beneficiar la iniţierea şi implementarea proiectului; r) plată în avans - sumele transferate către liderul de proiect/beneficiar sau parteneri, în stadiul iniţial de implementare a proiectelor, pentru a asigura resursele financiare necesare începerii derulării proiectelor.În cazul programelor pentru care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor este Autoritatea de management/Autoritatea comună de management, plata în avans este realizată din fondurile externe nerambursabile, pe baza contractului încheiat între Autoritatea de management/ Autoritatea comună de management şi liderul de proiect/ beneficiar.În cazul programelor pentru care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor este Autoritatea naţională, plata în avans este realizată din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, pe baza contractului încheiat între Autoritatea naţională şi liderul de proiect/beneficiar sau parteneri din România; s) cofinanţare publică - sumele alocate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în bugetele organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, după caz, pentru finanţarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor;ş) cofinanţare privată - orice contribuţie la finanţarea cheltuielilor eligibile, alta decât cea prevăzută la lit. s), aferentă proiectelor finanţate în cadrul programelor aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană"; t) cheltuieli eligibile - cheltuielile realizate de către liderul de proiect/beneficiar sau parteneri, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană", care pot fi finanţate atât din asistenţa financiară nerambursabilă, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a liderului de proiect/beneficiarului sau partenerilor;ţ) cheltuieli neeligibile - cheltuielile inerente realizării proiectelor finanţate din fondurile aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană" în cadrul programelor operaţionale/programelor operaţionale comune/programelor de cooperare, care nu pot fi finanţate din fondurile aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană", conform reglementărilor comunitare şi naţionale; u) contribuţia naţională - totalul sumelor cheltuite în implementarea programelor derulate în cadrul obiectivului "Cooperare teritorială europeană", fiind formată din cofinanţarea publică şi contribuţia proprie a liderului de proiect/beneficiarului sau partenerilor din România; v) plată directă - transferul sumelor primite de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în calitate de autoritate comună de management, de la Comisia Europeană, reprezentând fonduri externe nerambursabile, către beneficiari, în cazul programelor finanţate din ENPI, precum şi transferul cofinanţării de la bugetul de stat către liderul de proiect/beneficiar sau parteneri din România, în cazul tuturor programelor aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană"; w) plată indirectă - transferul sumelor, reprezentând fonduri externe nerambursabile, de la Autoritatea de certificare şi plată către liderul de proiect, prin intermediul unităţii de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, pentru programele finanţate din FEDR şi IPA; x) debite faţă de bugetul Uniunii Europene - sumele datorate bugetului Uniunii Europene ca urmare a nerespectării prevederilor legale comunitare şi naţionale sau a altor documente încheiate ori convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României, precum şi între Comisia Europeană şi statele participante la programe.  +  Capitolul II Fondurile externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană"  +  Articolul 2Programele derulate în cadrul obiectivului "Cooperare teritorială europeană" în perioada de programare financiară 2007-2013 sunt finanţate din FEDR, ENPI şi IPA.  +  Articolul 3 (1) FEDR finanţează următoarele programe: a) Programul operaţional de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013; b) Programul operaţional de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013; c) Programul de cooperare transnaţională "Sud-Estul Europei"; d) Programul de cooperare interregională INTERREG IVC; e) Programul de cooperare interregională URBACT II; f) Programul de cooperare interregională INTERACT II; g) Programul de cooperare interregională ESPON 2013. (2) Sumele aferente FEDR stabilite pentru Programul operaţional de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, pentru care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor îndeplineşte atribuţii de autoritate de management, au caracter previzional şi se reflectă în anexa la bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, respectiv în anexa la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale, al organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean din România, în calitate de lider de proiect/beneficiar sau partener. (3) Autoritatea de certificare şi plată din cadrul MEF transferă sumele prevăzute la art. 3 alin. (2), prin plată indirectă, către liderul de proiect, prin intermediul unităţii de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în conturi deschise de aceştia la instituţii financiar-bancare sau Trezoreria Statului. Plata sumelor prevăzute la alin. (2) se face în euro. (4) Pentru celelalte programe operaţionale prevăzute la alin. (1) lit. b)-g), pentru care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor îndeplineşte atribuţii de autoritate naţională, sumele provenite din FEDR sunt transferate liderului de proiect din România de către Autoritatea de certificare/ Autoritatea de management/Secretariatul tehnic comun din cadrul statului partener, conform procedurilor de implementare agreate la nivelul programelor, într-un cont în euro deschis de acesta la instituţii financiar-bancare sau la Trezoreria Statului. (5) Liderul de proiect asigură gestionarea fondurilor primite conform alin. (3) şi (4) şi realizează repartizarea sumelor către ceilalţi parteneri de proiect conform contractului de parteneriat încheiat cu aceştia. (6) Sumele provenite din FEDR şi transferate conform alin. (4) şi (5) se reflectă în anexa la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale, al organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean din România, în cazul în care acestea au calitatea de lider de proiect sau partener.  +  Articolul 4 (1) IPA finanţează Programul de cooperare transfrontalieră România-Serbia 2007-2013. (2) Sumele aferente IPA, stabilite pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Serbia 2007-2013, pentru care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor îndeplineşte atribuţii de autoritate de management, au caracter previzional şi se reflectă în anexa la bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, respectiv în anexa la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale, al organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean din România, în calitate de lider de proiect/beneficiar sau partener. (3) Autoritatea de certificare şi plată din cadrul MEF transferă sumele prevăzute la alin. (2), prin plată indirectă, către liderul de proiect, prin intermediul unităţii de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în conturi în euro deschise de acesta la instituţii financiar-bancare sau la Trezoreria Statului. Plata sumelor prevăzute la alin. (2) se face în euro. (4) Liderul de proiect asigură gestionarea fondurilor primite conform alin. (3) şi realizează repartizarea sumelor către ceilalţi parteneri conform contractului de parteneriat încheiat cu aceştia.  +  Articolul 5 (1) ENPI finanţează următoarele programe operaţionale comune: a) Programul operaţional comuna România-Ucraina-Moldova; b) Programul operaţional comun de cooperare în Bazinul Mării Negre; c) Programul operaţional comun Ungaria-Slovacia-România-Ucraina. (2) Sumele aferente ENPI, stabilite pentru programele operaţionale comune prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), pentru care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor îndeplineşte atribuţii de autoritate comună de management, se transferă de la Comisia Europeană către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în conturi în euro deschise la instituţii financiar-bancare sau la Trezoreria Statului. (3) Sumele prevăzute la alin. (2) au caracter previzional şi se reflectă în anexa la bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, respectiv în anexa la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale, al organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean din România, în calitate de lider de proiect/beneficiar sau partener. (4) Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor transferă sumele prevăzute la alin. (2), prin plată directă, către beneficiar, într-un cont deschis de acesta la instituţii financiar-bancare sau la Trezoreria Statului. Plata sumelor prevăzute la alin. (2) se face în euro. (5) Pentru programul operaţional comun prevăzut la alin. (1) lit. c), pentru care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor îndeplineşte atribuţii de autoritate naţională, sumele provenite din ENPI sunt transferate beneficiarului din România de către Autoritatea comună de management din cadrul statului partener, conform procedurilor de implementare agreate la nivelul programului. (6) Beneficiarul asigură gestionarea fondurilor primite conform alin. (4) şi (5) şi realizează repartizarea sumelor către ceilalţi parteneri conform contractului de parteneriat încheiat cu aceştia. (7) Sumele provenite din ENPI şi transferate conform alin. (5) şi (6) se reflectă în anexa la bugetul unităţilor administrativteritoriale, al organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean din România, în cazul în care acestea au calitatea de beneficiar sau partener.  +  Capitolul III Contribuţia naţională  +  Articolul 6Sumele aferente contribuţiei naţionale pentru programele derulate în cadrul obiectivului "Cooperare teritorială europeană" se cuprind astfel:1. în bugetul MEF - Acţiuni generale se cuprind: a) sumele necesare continuării finanţării proiectelor pentru programele derulate în cadrul obiectivului "Cooperare teritorială europeană", în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor externe nerambursabile, cu excepţia programelor finanţate din ENPI; b) sumele necesare finanţării cheltuielilor aferente transferului de fonduri externe nerambursabile din conturile Autorităţii de certificare şi plată din cadrul MEF în conturile Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, cu excepţia programelor finanţate din ENPI;2. în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor se cuprind: a) sumele necesare continuării finanţării proiectelor, în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor comunitare pentru programele finanţate din ENPI; b) Sumele necesare finanţării cheltuielilor aferente transferului de fonduri externe nerambursabile şi a cofinanţării din conturile Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în conturile liderului de proiect/beneficiarului sau ale partenerilor; c) sumele necesare cofinanţării axelor prioritare/priorităţilor din cadrul tuturor programelor; d) sumele necesare finanţării cheltuielilor neeligibile, în cazul în care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor are calitatea de beneficiar de asistenţă tehnică; e) sumele necesare pentru acoperirea plăţilor în avans pentru programele finanţate din FEDR şi ENPI, pentru care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor este autoritate naţională; f) sumele aferente achitării unor debite datorate bugetului Uniunii Europene pentru nereguli, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării acestora la timp de la liderii de proiect/beneficiari sau parteneri;3. în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv ale organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean din România, în calitate de lider de proiect/beneficiar sau partener, pentru sumele necesare asigurării cofinanţării locale, finanţării cheltuielilor neeligibile aferente implementării proiectelor proprii.  +  Articolul 7 (1) În cadrul programelor finanţate din FEDR şi IPA, sumele alocate de la bugetul de stat, reprezentând cofinanţarea, se acordă pentru proiectele la care liderul de proiect sau partenerii sunt instituţii publice ori organizaţii neguvernamentale din România şi reprezintă maximum 13% din cheltuielile eligibile ale acestora stabilite în contractul de cofinanţare încheiat cu Autoritatea de management/Autoritatea naţională. (2) Pentru programele finanţate din ENPI prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-c), sumele alocate de la bugetul de stat, reprezentând cofinanţarea, se acordă pentru proiectele la care beneficiarul sau partenerii sunt instituţii publice ori organizaţii neguvernamentale din România şi reprezintă maximum 8% din fondurile externe nerambursabile de care beneficiază aceştia. (3) Sumele alocate de la bugetul de stat, prevăzute la alin. (1), sunt acordate în funcţie de program.  +  Articolul 8Sumele aferente cofinanţării axelor prioritare/ priorităţilor, cu excepţia axei prioritare/priorităţii de asistenţă tehnică, se transferă de căte unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor către liderul de proiect/beneficiar sau către partenerul din România prin plăţi în moneda naţională.  +  Articolul 9 (1) Pentru programele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b)-e), pentru care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor îndeplineşte atribuţii de autoritate naţională, sumele alocate în bugetul de stat, aferente cofinanţării axei prioritare de asistenţă tehnică, sunt transferate Autorităţii de certificare/ Autorităţii de management/Secretariatului tehnic comun din statul partener, prin plăţi în euro, de către unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. (2) Pentru programele ESPON 2013, INTERACT II şi URBACT II, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor transferă Autorităţii de management/Autorităţii de certificare/Secretariatului tehnic comun din statul partener sumele alocate în bugetul de stat, aferente cofinanţării pentru toate axele prioritare ale programului, prin plăţi în euro, de către unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.  +  Articolul 10Pentru Programul de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013, pentru care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor are responsabilitate de autoritate de management, Autoritatea naţională din Bulgaria transferă cofinanţarea publică pentru axa prioritară de asistenţă tehnică într-un cont în euro al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.  +  Articolul 11Alocarea în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a sumelor prevăzute la art. 6 pct. 2 lit. f), pentru plata debitelor faţă de bugetul Uniunii Europene, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la liderul de proiect/beneficiar sau parteneri, se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare. Sumele alocate în acest scop nu pot fi realocate pentru alte destinaţii.  +  Articolul 12Propunerile de credite bugetare prevăzute la art. 6 pct. 3 se stabilesc pe baza proiectelor aprobate şi/sau a estimării cuantumului proiectelor ce urmează a se aproba conform tabelelor financiare cuprinse în programele de cooperare teritorială aprobate.  +  Capitolul IV Plata în avans  +  Articolul 13În cazul programelor pentru care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor este Autoritatea de management/Autoritatea comună de management, plata în avans se acordă liderului de proiect/beneficiar din fondurile externe nerambursabile cuprinse în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.  +  Articolul 14În cazul programelor pentru care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor este Autoritatea naţională, plata în avans se acordă, în limita valorii contractului de cofinanţare încheiat cu liderul de proiect/beneficiarul sau cu partenerii din România, din sumele cuprinse în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.  +  Articolul 15 (1) Sumele reprezentând plăţi în avans din fonduri externe nerambursabile şi/sau din sumele de la bugetul de stat, acordate unui lider de proiect/beneficiar sau partener, se vor deduce din cererile ulterioare de rambursare/plată până la finalizarea proiectului. (2) Condiţiile de acordare şi de recuperare a sumelor prevăzute la alin. (1) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 16Sumele prevăzute la art. 6 pct. 2 lit. f), care se recuperează în cursul aceluiaşi an bugetar în care au fost plătite, reîntregesc plăţile de casă şi creditele bugetare aferente bugetului din care au fost acordate, iar cele recuperate în anii următori se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 17Disponibilităţile din fondurile aferente fondurilor externe nerambursabile şi din fondurile publice destinate cofinanţării/plăţii în avans, rămase în conturile Autorităţii de certificare şi plată, ale Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi/sau ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local ori judeţean la sfârşitul anului bugetar, se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.  +  Articolul 18 (1) Autoritatea de management/Autoritatea comună de management este responsabilă de recuperarea sumelor plătite necuvenit ca urmare a unor nereguli sau neutilizării conform destinaţiei stabilite prin contract a fondurilor externe nerambursabile, a plăţii în avans şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat proiectelor finanţate în cadrul obiectivului "Cooperare teritorială europeană". (2) Autoritatea naţională este responsabilă de recuperarea sumelor plătite necuvenit ca urmare a unor nereguli sau neutilizării conform destinaţiei stabilite prin contract a fondurilor externe nerambursabile, a plăţii în avans şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat liderilor de proiect/beneficiarilor sau partenerilor din România.  +  Articolul 19Creditele bugetare aprobate potrivit art. 12 şi neutilizate ca urmare a neaprobării proiectelor se redistribuie, la propunerea ordonatorilor sau conducătorilor organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local ori judeţean, după caz, formulate în condiţiile legii, pe bază de justificări temeinic fundamentate.  +  Articolul 20 (1) Liderul de proiect/beneficiarul sau partenerii unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile au obligaţia îndosarierii şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente proiectului, conform prevederilor legale în vigoare. (2) Liderul de proiect/beneficiarul sau partenerii au obligaţia de a asigura accesul autorităţilor naţionale cu atribuţii de control şi audit, precum şi al serviciilor Comisiei Europene şi al Curţii Europene de Conturi, în limitele competenţelor care le revin, la toate documentele aferente proiectului finanţat. (3) În exercitarea atribuţiilor de control, reprezentanţii serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă - OLAF, precum şi reprezentanţii Departamentului pentru Luptă Antifraudă - DLAF procedează la efectuarea de controale la faţa locului, la luarea de declaraţii, solicită toate documentele şi informaţiile necesare, liderul de proiect/beneficiarul sau partenerii având obligaţia de a permite accesul necondiţionat în sedii sau alte spaţii folosite în scopul realizării proiectului, cu respectarea legislaţiei române în materie în vigoare. (4) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), liderul de proiect/beneficiarul sau partenerii sunt obligaţi să restituie întreaga sumă primită, aferentă proiectului, reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă din fonduri externe şi cofinanţarea aferentă alocată de la bugetul de stat, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.  +  Articolul 21În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor se aprobă normele metodologice de aplicare.  +  Articolul 22Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul dezvoltării, lucrărilorpublice şi locuinţelor,Laszlo BorbelyMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianDepartamentul pentruAfaceri Europene,Adrian Ciocănea,secretar de statBucureşti, 28 august 2007.Nr. 46.------