DECRET nr. 131 din 19 aprilie 1972pentru modificarea Legii nr. 25/1969 privind regimul străinilor în Republica Socialistă România
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 40 din 23 aprilie 1972    EXPUNERE DE MOTIVEPotrivit dispoziţiilor legale în vigoare, străinii care vin în Republica Socialistă România pot fi obligaţi la despăgubiri civile ca urmare a săvîrşirii unor fapte prevăzute de legea penală, amenzi penale şi contravenţionale, precum şi la plata unor prestaţii de servicii publice, pensii de întreţinere sau alte daune de natură civilă. Legislaţia în vigoare pînă astăzi nu reglementa însă în mod complet modul de executare a unor asemenea creanţe.Întrucît Legea nr. 25/1969 privind regimul străinilor în Republica Socialistă România cuprinde unele dispoziţii referitoare la obligaţia de întreţinere şi la cea rezultată din prestări de servicii publice, s-a considerat indicat ca în această lege să se reglementeze şi modul de executare a tuturor creanţelor persoanelor care nu au domiciliul în România.În acest scop, în decretul alăturat s-a prevăzut o procedură operativă de urmărire a bunurilor străinilor pentru a li se putea permite acestora plecarea din România într-un interval de timp cît mai scurt.Astfel, se prevede că străinii pot pleca din ţară dacă au bunuri indisponibilizate ce asigură acoperirea debitelor sau prezintă garanţii pentru îndeplinirea creanţelor, ori dacă se constată că nu există posibilităţi efective de executare a acestora în România. În acest din urmă caz, creanţa se va urmări în străinătate potrivit prevederilor convenţiilor de asistenţă juridică încheiate de ţara noastră sau, în lipsa acestora, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.Prin decretul alăturat se pun de acord dispoziţiile Legii nr. 25/1969 cu unele acte normative apărute ulterior. Astfel, prin Decretul nr. 310/1971 s-a prelungit valabilitatea vizei turistice de la 90 pînă la 120 de zile, ceea ce a impus modificarea corespunzătoare a articolului 5 alineatul 2 din Legea nr. 25/1969. Deoarece reglementarea de pînă acum nu cuprindea dispoziţii referitoare la interzicerea ieşirii din ţară a străinului sancţionat cu închisoare contravenţională, s-au introdus prevederi în acest sens în articolul 27 alineatul 4 din aceeaşi lege.Totodată, nefiind reglementată posibilitatea aplicării unor măsuri de constrîngere împotriva străinului care refuză să părăsească teritoriul României cînd i s-a ridicat dreptul de şedere în ţară, s-a prevăzut că această faptă constituie contravenţie sancţionată cu închisoare contravenţională sau cu amendă.În sensul celor de mai sus s-a emis alăturatul Decret pentru modificarea Legii nr. 25/1969 privind regimul străinilor în Republica Socialistă România.Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul ILegea nr. 25/1969 privind regimul străinilor în Republica Socialistă România se modifică după cum urmează:1. Articolul 5 alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Străinul care intră în România pentru a se stabili cu domiciliul sau pentru a-şi stabili reşedinţa pe o durată mai mare de 120 zile îşi va anunţa sosirea la organul Ministerului de Interne din localitatea unde urmează a domicilia sau a avea reşedinţa, în termen de 3 zile de la trecerea frontierei de stat române, în vederea luării în evidenţă şi a obţinerii actului român de identitate. Aceeaşi obligaţie o au şi străinii care au intrat în ţară, în mod repetat, în interes personal, pe o durată totală mai mare de 120 zile într-un an."2. Articolul 5 alineatul 4 va avea următorul cuprins:"Străinii veniţi în România pentru o şedere mai mică de 120 zile nu sînt obligaţi să se prezinte la organele Ministerului de Interne pentru a-şi declara reşedinţa."3. Articolul 6 alineatul 1 litera b va avea următorul cuprins:"b) legitimaţie provizorie, pentru străinii care îşi stabilesc reşedinţa în România pe o durată mai mare de 120 zile."4. Articolul 27 alineatul 4 va avea următorul cuprins:"Străinul care a săvîrşit o contravenţie sancţionată cu închisoare contravenţională ori alternativ cu închisoare contravenţională sau cu amendă nu poate părăsi ţara, dacă procesul-verbal de constatare a fost înaintat judecătoriei pentru aplicarea sancţiunii, decît numai după soluţionarea definitivă a cauzei, iar în caz de aplicare a sancţiunii închisorii contravenţionale, numai după executarea sancţiunii."5. După articolul 27 se introduc articolele 27^1, 27^2 şi 27^3 cu următorul cuprins:"Art. 27^1 - Străinului care are de îndeplinit o obligaţie de întreţinere, o obligaţie rezultată din prestarea unor servicii publice ori o obligaţie de despăgubiri către stat sau organizaţii socialiste pentru daune cauzate prin fapte prevăzute de legea penală i se poate permite ieşirea din ţară, dacă există garanţii corespunzătoare că acestea vor fi îndeplinite.În cazul obligaţiilor prevăzute în alineatul precedent, străinului i se poate permite ieşirea din ţară şi în situaţia în care se constată, potrivit legii, că nu există posibilităţi efective de executare a creanţei în România.Executarea despăgubirilor civile cuvenite statului sau organizaţiilor socialiste pentru daune cauzate prin fapte prevăzute de legea penală, precum şi a amenzilor penale şi contravenţionale datorate de către un străin care nu are domiciliul în România, se face atunci cînd străinul posedă bunuri urmăribile indisponibilizate, de către organul financiar al comitetului executiv al consiliului popular al oraşului, municipiului sau sectorului din municipiul Bucureşti pe raza căruia se găsesc bunurile în cauză, ori de organul financiar al comitetului executiv al consiliului popular judeţean, dacă bunurile se găsesc pe raza teritorială a unei comune.Dacă străinul nu are bunuri urmăribile, despăgubirile civile sau amenzile stabilite se trec în evidenţa organului financiar al Comitetului executiv al Consiliului popular al sectorului 1 din municipiul Bucureşti. Aceluiaşi organ financiar i se trece în evidenţă şi partea din debit neacoperită prin valorificarea bunurilor indisponibilizate, de către organele financiare în evidenţa cărora se află acele debite.Organul financiar arătat în alineatul precedent va sesiza de îndată comisia prevăzută în art. 27^3 cu privire la despăgubirile civile.În cazul obligaţiilor de despăgubiri, altele decît cele prevăzute în alin. 1, străinului i se permite ieşirea din România, executarea acestora urmînd a se face potrivit legii civile.""Art. 27^2 - În cauzele penale în care este învinuit sau inculpat un străin care nu are domiciliul în România, dacă s-a adus o pagubă statului sau unei organizaţii socialiste, organul de urmărire penală sau, după caz, instanţa de judecată va lua în mod obligatoriu măsuri asigurătorii în vederea reparării pagubei şi va comunică de îndată o copie de pe actul de indisponibilizare organului financiar arătat în art. 27^1 alin. 3.În cazul în care constată că bunurile indisponibilizate nu acoperă valoarea probabilă a pagubei, organul care a luat măsurile asigurătorii va pune în vedere străinului obligat la despăgubiri să prezinte adeverinţă cu privire la situaţia sa materială ori alt act cu privire la veniturile sau averea sa, eliberate de organul fiscal sau de altă autoritate competentă din ţara de domiciliu, acte care se vor trimite organului financiar arătat în alineatul precedent.Instanţa la care a rămas definitivă hotărîrea de obligare la despăgubiri civile a unui străin care nu are domiciliul în România comunică organelor financiare arătate în art. 27^1, în termen de 48 ore de la pronunţare, copie de pe dispozitivul hotărîrii.""Art. 27^3 - În cazul despăgubirilor civile datorate statului sau organizaţiilor socialiste de către un străin care nu are domiciliul în România, pentru daune cauzate prin fapte prevăzute de legea penală, constatarea că nu există posibilităţi efective de executare a acestor creanţe în România se face de o comisie formată din delegaţi ai Ministerului Finanţelor, Ministerului Justiţiei, Procuraturii Generale şi Ministerului de Interne. Comisia hotărăşte, în ce priveşte despăgubirile, îndeplinirea formelor pentru executarea creanţei la domiciliul din străinătate al debitorului. Dacă comisia apreciază, în raport cu situaţia personală şi materială a debitorului, precum şi cu natura sau cuantumul creanţei, că nu este cazul să hotărască îndeplinirea formelor pentru executarea creanţei în străinătate, dispune trecerea acesteia în evidenţa separată de debitori insolvabili pînă la împlinirea prescripţiei. Această măsură se comunică organului financiar al Comitetului executiv al Consiliului popular al sectorului 1 din municipiul Bucureşti.Constatarea situaţiei arătate la alineatul precedent se face în cursul executării pedepsei sau în termen de cel mult 30 zile de la primirea de către organul financiar a copiei de pe dispozitivul hotărîrii în cazul în care s-a aplicat pedeapsa amenzii ori s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei sau aceasta nu se mai execută ca urmare a amnistiei ori graţierii.Darea la scădere a amenzilor contravenţionale se hotărăşte de către organul financiar la care s-a înregistrat debitul în măsura în care nu se pot acoperi prin valorificarea bunurilor urmăribile indisponibilizate.Amenzile penale pentru care nu există posibilităţi de încasare se dau la scădere la împlinirea termenului de executare a pedepsei."6. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28 - În cazurile prevăzute în art. 27, 27^1 şi 27^3, organele competente sau persoanele interesate, după caz, vor înştiinţa de îndată Ministerul de Interne despre obligaţiile ce revin străinului, precum şi despre luarea şi încetarea măsurilor cu privire la acesta, comunicînd şi actele doveditoare."7. La articolul 29, după litera d, se introduce litera e, cu următorul cuprins:"e) cu închisoare contravenţională de la 10 la 20 zile sau cu amendă de la 400 la 1.200 lei, contravenţia la dispoziţiile art. 21 alin. 1."8. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30 - Constatarea contravenţiilor se face prin proces-verbal încheiat de ofiţerii şi subofiţerii de miliţie care, în cazul contravenţiilor arătate în art. 29 lit. a - d, aplică şi sancţiunea.Aplicarea sancţiunii, executarea acesteia şi exercitarea căilor de atac în cazul contravenţiei prevăzute la art. 29 lit. e se fac potrivit dispoziţiilor Decretului nr. 153/1970 pentru stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii privind regulile de convieţuire socială, ordinea şi liniştea publică."9. Articolul 31 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor prevăzute în art. 29 lit. a - d se poate face plîngere în termen de 15 zile de la comunicare, după caz, la şeful Inspectoratului miliţiei municipiului Bucureşti, la şeful inspectoratului judeţean al miliţiei, la şeful miliţiei municipiului sau oraşului."  +  Articolul IIConstatarea situaţiei prevăzute în art. 27^3 alin. 1 introdus în Legea nr. 25/1969 privind regimul străinilor în Republica Socialistă România, prin art. I pct. 4 din decretul de faţă, în cazul în care pedeapsa a fost executată, se va face în termen de 30 zile de la publicarea prezentului decret.  +  Articolul IIILegea nr. 25/1969 privind regimul străinilor în Republica Socialistă România se va republica, dîndu-se articolelor o nouă numerotare.----