DECIZIE nr. 614 din 26 iunie 2007referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. 3 lit. a) şi ale art. 348 din Codul de procedură penală
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 21 august 2007    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorKozsokar Gabor - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorIon Predescu - judecătorŞerban Viorel Stănoiu - judecătorTudorel Toader - judecătorIuliana Nedelcu - procurorMihaela Senia Costinescu - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. 3 lit. a) şi ale art. 348 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Erdely Ede în Dosarul nr. 4.210/2006 al Tribunalului Prahova - Secţia penală.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, critica vizând modul de aplicare a legii de către instanţa judecătorească.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:Prin Încheierea din 13 noiembrie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 4.210/2006, Tribunalul Prahova - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. 3 lit. a) şi ale art. 348 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Erdely Ede.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată că dispoziţiile legale criticate permit instanţelor penale să pronunţe o hotărâre prin care se anulează un contract de vânzare-cumpărare, respectiv un act juridic sinalagmatic, oneros, translativ de proprietate, fără ca persoana care este proprietarul actual al bunului vândut să ştie că se desfăşoară un proces în legătură cu acesta, fără să poată să-şi exercite apărările şi, deci, să-şi protejeze proprietatea în mod legal dobândită.Tribunalul Prahova - Secţia penală apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, arătând că actele juridice care iau fiinţă în cadrul activităţii infracţionale sau sunt rezultatul unei asemenea activităţi nu produc efecte juridice valide, astfel încât instanţa penală trebuie să se pronunţe asupra desfiinţării lor.În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.Guvernul consideră excepţia de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 743/2006.Avocatul Poporului arată că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordanţă cu dispoziţiile constituţionale invocate.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicată.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 14 alin. 3 lit. a) şi ale art. 348 din Codul de procedură penală, care au următorul conţinut:- Art. 14 alin. 3 lit. a) (Obiectul şi exercitarea acţiunii civile): "Repararea pagubei se face potrivit dispoziţiilor legii civile: a) în natură, prin restituirea lucrului, prin restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii, prin desfiinţarea totală ori parţială a unui înscris şi prin orice alt mijloc de reparare";- Art. 348 (Rezolvarea separată a acţiunii civile): "Instanţa, chiar dacă nu există constituire de parte civilă, se pronunţă asupra reparării pagubei materiale şi a daunelor morale în cazurile prevăzute în art. 17, iar în celelalte cazuri numai cu privire la restituirea lucrului, desfiinţarea totală sau parţială a unui înscris şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii."Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 alin. (1) şi (2) referitoare la liberul acces la justiţie, ale art. 24 alin. (1) care consacră dreptul la apărare, precum şi ale art. 44 alin. (1) şi (2) privind dreptul de proprietate privată.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că asupra constituţionalităţii textelor de lege criticate s-a mai pronunţat prin Decizia nr. 743/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 954 din 27 noiembrie 2006. Cu acel prilej a reţinut că dispoziţiile legale criticate nu încalcă drepturile fundamentale invocate, ci, dimpotrivă, "dau expresie dreptului părţilor la un proces echitabil, prin asigurarea posibilităţii persoanei vătămate prin săvârşirea unei infracţiuni de a obţine, în cadrul aceluiaşi proces, repararea pagubei suferite. De asemenea, obligaţia de despăgubire, instituită de lege în sarcina persoanei care a cauzat prejudiciul, este o garanţie legală a dreptului de proprietate, în lipsa căreia averea unei persoane, ce constituie obiectul acestui drept, ar fi la discreţia oricui, ceea ce înseamnă însăşi negarea dreptului respectiv.În plus, partea vătămată are posibilitatea de a opta, în vederea valorificării pretenţiilor sale civile, între exercitarea acţiunii civile în cadrul procesului penal şi exercitarea acesteia în afara procesului penal, la instanţa civilă, astfel încât nu se poate susţine încălcarea, prin textele de lege criticate, a dreptului acesteia la un proces echitabil."Raţiunile care au stat la baza adoptării soluţiei anterioare îşi păstrează valabilitatea şi în prezent, astfel încât aceasta se impune a fi menţinută.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. 3 lit. a) şi ale art. 348 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Erdely Ede în Dosarul nr. 4.210/2006 al Tribunalului Prahova - Secţia penală.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 26 iunie 2007.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Mihaela Senia Costinescu-------------