NORME din 29 iunie 2007privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 17 august 2007  1. Precizări generale  +  Articolul 1 (1) Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, a personalului acestora, precum şi a cetăţenilor străini cu statut diplomatic sau consular în România, în condiţii de reciprocitate. Cetăţenii străini din România având statut diplomatic sau consular trebuie să fie notificaţi la Ministerul Afacerilor Externe pentru a beneficia de scutirea de taxă pe valoarea adăugată. (2) În conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale şi interguvernamentale acreditate în România, precum şi a membrilor acestora, în limitele şi în conformitate cu condiţiile precizate în convenţiile de înfiinţare a acestor organizaţii. Aceste condiţii şi limite sunt verificate de Ministerul Afacerilor Externe şi se comunică la solicitarea unităţilor teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, conform procedurii prevăzute de prezentele norme. (3) Potrivit art. 143 alin. (1) lit. j) şi k) din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea cetăţenilor străini cu statut diplomatic sau consular într-un alt stat membru şi a reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale şi interguvernamentale acreditate într-un alt stat membru. Sunt asimilate organizaţiilor internaţionale instituţiile şi alte organisme ale Comunităţilor Europene/Uniunii Europene care activează în alte state membre. (4) Sunt asimilate organizaţiilor internaţionale acreditate în România, în scopul aplicării scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, instituţiile Comunităţilor Europene care activează în România. Aceste instituţii beneficiază de scutirea de taxă pe valoarea adăugată numai pentru achiziţiile de bunuri şi servicii a căror valoare totală depăşeşte plafonul de 700 lei. (5) Potrivit art. X din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi înţelegerilor ulterioare semnate în baza acestui acord, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri şi prestările de servicii pentru forţele Statelor Unite ale Americii şi contractanţii acestora, atunci când acţionează pentru sau în numele forţelor Statelor Unite ale Americii, precum şi livrările de bunuri şi prestările de servicii realizate de contractanţi către forţele Statelor Unite ale Americii pentru uzul personal al membrilor forţei, al personalului civil care însoţeşte forţele şi al membrilor lor de familie. Potrivit art. XI din acelaşi acord, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri şi prestările de servicii destinate uzului personal al membrilor forţei Statelor Unite ale Americii în România, al personalului civil care însoţeşte forţa, precum şi al membrilor de familie ai acestora. (6) Potrivit art. 143 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri transportate sau expediate către alt stat membru NATO, destinate uzului oficial al forţelor armate ale unui stat, altul decât statul membru de destinaţie, sau al personalului civil care însoţeşte forţele armate ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor, dacă forţele iau parte la efortul de apărare comun. (7) Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri netransportate în afara României şi/sau prestările de servicii efectuate în România, destinate uzului oficial al forţelor armate ale statelor străine membre NATO sau al personalului civil care însoţeşte forţele armate ori aprovizionării popotelor sau cantinelor, dacă forţele iau parte la efortul de apărare comun. (8) Sunt asimilate taxei pe valoarea adăugată şi intră sub incidenţa reciprocităţii impozitele şi taxele generale pe consum aplicate în statele în care sunt acreditate misiuni diplomatice şi oficii consulare române. (9) Se consideră îndeplinite condiţiile de reciprocitate şi în cazul în care în statele în care sunt acreditate misiuni diplomatice şi oficii consulare ale României nu este legiferată taxa pe valoarea adăugată sau alte impozite ori taxe generale pe consum. Ca regulă generală, recunoaşterea acestei reciprocităţi de fapt va fi condiţionată de încheierea unor acorduri bilaterale pentru acordarea, în contrapartidă, de facilităţi. (10) Instituţiile/persoanele eligibile prevăzute la alin. (1)-(7) sunt denumite în continuare persoane scutite. Persoanele scutite se consideră stabilite în România, dacă activează în România. (11) Prin aplicarea prezentelor norme se reglementează procedura de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru achiziţiile efectuate în România de persoanele scutite prevăzute la alin. (10) şi se evită situaţia în care, în urma dispariţiei frontierelor între statele membre ale Uniunii Europene, ar dispărea şi posibilitatea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la efectuarea de achiziţii într-un alt stat membru. În cadrul scutirii de taxă pe valoarea adăugată menţionate mai sus se vor aplica restricţiile pe care le-a stabilit ţara gazdă pentru scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pe piaţa locală din acea ţară. Prin ţară gazdă se înţelege statul în care sunt stabilite persoanele scutite menţionate la alin. (10). Ţara gazdă va trebui să facă cunoscut faptul că, în ceea ce priveşte achiziţiile efectuate pe teritoriul său ori în alt stat membru, poate fi acordată această scutire, prin autentificarea unui certificat de scutire pe care persoana scutită trebuie să o solicite ţării gazdă.Pentru fiecare achiziţie efectuată în alt stat membru se va solicita autentificarea unui astfel de certificat. Ţara gazdă poate stabili totodată ca persoanele scutite menţionate la alin. (10) să autentifice independent certificatele de scutire pentru achiziţiile destinate uzului oficial. Pentru achiziţiile destinate uzului personal, acest lucru nu este posibil. Din cele de mai sus rezultă că organele fiscale şi operatorii economici se pot confrunta cu certificatele respective în 3 moduri: a) persoanele scutite stabilite în România pot solicita autentificarea certificatelor de scutire pentru achiziţiile din România, conform prevederilor pct. 2; b) persoanele scutite stabilite în România pot solicita autentificarea certificatelor de scutire pentru efectuarea de achiziţii în alte state membre sau pentru achiziţii intracomunitare de bunuri efectuate în România, conform prevederilor pct. 3; c) persoanele scutite stabilite în alte state membre se pot prezenta în România cu certificate de scutire autentificate de alte state membre, conform prevederilor pct. 4. (12) Referirile din cuprinsul prezentelor norme la organele fiscale teritoriale care deservesc persoanele scutite reprezintă direcţia generală a finanţelor publice judeţeană/a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are sediul/reşedinţa solicitantul sau, după caz, îşi desfăşoară activitatea ori are loc acţiunea pentru care se solicită aplicarea scutirii de taxă.2. Scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru achiziţiile efectuate în România de persoanele scutite stabilite în România2.1. Scutirea directă  +  Articolul 2 (1) Scutirea directă de taxă pe valoarea adăugată se realizează prin facturare fără taxă pe valoarea adăugată de către furnizorii de bunuri şi/sau prestatorii de servicii, în favoarea persoanelor scutite stabilite în România, prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (4) şi (5). (2) Pentru aplicarea scutirii directe, persoanele scutite stabilite în România, prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (4) şi (5), trebuie să prezinte furnizorilor/prestatorilor originalul certificatului valabil de scutire în momentul emiterii facturilor pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii. Prin excepţie, în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii care se efectuează continuu, cum sunt: livrările de gaze naturale, de apă, serviciile telefonice, livrările de energie electrică, termică, precum şi pentru serviciile de închiriere sau leasing, certificatul de scutire este valabil pentru o perioadă de 12 luni consecutive, în limita valorii înscrise în acesta sau în formularul de comandă anexat. În cazul depăşirii valorii înscrise în certificatul de scutire pentru aceste livrări/prestări, se va solicita autentificarea unui nou certificat.Furnizorul/prestatorul are obligaţia să păstreze originalul certificatului şi, după caz, al formularului de comandă, pentru justificarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru toate facturile privind livrări de bunuri sau prestări de servicii care se efectuează continuu, emise în perioada de valabilitate a certificatului. (3) În cazul persoanelor menţionate la art. 1 alin. (4), furnizorii/prestatorii nu vor aplica scutirea de taxă pe valoarea adăugată dacă valoarea bunurilor şi serviciilor înscrise în certificatul de scutire sau în formularul de comandă anexat şi efectiv livrate/prestate este mai mică de 700 lei. În cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii care se efectuează continuu şi al serviciilor de închiriere sau leasing, scutirea este aplicabilă dacă fiecare factură emisă în baza certificatului de scutire depăşeşte plafonul de 700 lei. (4) Pentru închirierea sau leasingul de bunuri imobile, prestatorii vor aplica scutirea cu drept de deducere numai pe baza certificatului valabil de scutire prezentat de persoanele scutite, indiferent dacă au optat sau nu pentru taxarea operaţiunilor respective, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal. Prestatorii care nu au optat pentru taxarea operaţiunilor de închiriere sau leasing de bunuri imobile şi nu primesc din partea persoanelor prevăzute la art. 1 un certificat valabil de scutire vor aplica scutirea fără drept de deducere prevăzută la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal. (5) Formularul certificatului care trebuie completat de persoanele scutite va fi solicitat de către acestea de la autorităţile fiscale teritoriale care le deservesc. Certificatul de scutire şi, după caz, formularul de comandă se completează în 3 exemplare sau, după caz, în 4 exemplare de către contractanţii forţelor Statelor Unite ale Americii, pe fiecare furnizor/prestator de la care persoanele scutite efectuează cumpărări. Un exemplar al certificatului şi, după caz, al formularului de comandă se predă furnizorului/prestatorului, un exemplar se predă forţelor Statelor Unite ale Americii în cazul contractanţilor acestora, un exemplar rămâne la emitent şi un alt exemplar va fi păstrat de autoritatea fiscală care îi deserveşte. Modelul certificatului de scutire pentru persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1), (2) şi (4) este prezentat în anexa nr. 1, iar pentru persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (5), modelul certificatului de scutire este prezentat în anexa nr. 2. (6) Certificatul de scutire şi, după caz, formularul de comandă sunt valabile dacă sunt autentificate prin semnare şi ştampilare de autorităţile competente din România. Autorităţile fiscale teritoriale vor aplica certificatului un număr de ordine. Autorităţile din România competente să autentifice certificatele de scutire şi, după caz, formularele de comandă sunt: a) în cazul persoanelor scutite prevăzute la art. 1 alin. (1), (2) şi (4), autoritatea fiscală teritorială din România care le deserveşte; b) în cazul persoanelor scutite prevăzute la art. 1 alin. (5), forţele Statelor Unite ale Americii şi autoritatea fiscală teritorială care le deserveşte. (7) În vederea autentificării certificatelor de scutire, în cazul persoanelor scutite prevăzute la art. 1 alin. (1), (2) şi (4), autorităţile fiscale vor solicita avizul în scris din partea Direcţiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, căreia îi revine răspunderea pentru verificarea condiţiilor precizate în convenţiile de înfiinţare a organizaţiilor menţionate la art. 1 alin. (2), confirmarea că solicitanţii sunt instituţii sau alte organisme ale Comunităţilor Europene/Uniunii Europene, prevăzute la art. 1 alin. (4), care activează în România, sau că cetăţenii străini din România au statut diplomatic ori consular, fiind notificaţi la Ministerul Afacerilor Externe. În cursul anului 2007, răspunderea pentru verificarea respectării condiţiilor de reciprocitate menţionate la art. 1 alin. (1), respectiv a încadrării în plafoanele pentru care se aplică această scutire pe bază de reciprocitate acordată misiunilor diplomatice române şi personalului acestora, revine Direcţiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. (8) Începând cu 1 ianuarie 2008, răspunderea pentru verificarea încadrării în plafoanele de scutire pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) revine autorităţilor fiscale teritoriale care le deservesc. Direcţia protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe are obligaţia să transmită, până la data de 31 decembrie 2007, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, pentru fiecare misiune diplomatică/oficiu consular şi personalul acestora, limitele cantitative şi/sau valorice în care se poate acorda scutirea de taxă pe valoarea adăugată, pe bază de reciprocitate acordată misiunilor diplomatice române şi personalului acestora. Anual, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, şi ori de câte ori intervin modificări, Direcţia protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe are obligaţia de a transmite Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti limitele cantitative şi/sau valorice actualizate. Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti are obligaţia de a transmite celorlalte autorităţi fiscale competente, la solicitarea acestora, informaţiile primite de la Direcţia protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. (9) Scutirea directă nu se poate aplica pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii efectuate în mod global pentru nevoile unui imobil cu mai multe apartamente, în care persoanele scutite ocupă o parte cu titlu de proprietar sau de chiriaş, precum şi pentru livrările de carburanţi auto efectuate de către staţiile de distribuţie, pentru care se emit bonuri fiscale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.2.2. Scutirea prin restituire  +  Articolul 3 (1) Restituirea către persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (4) şi (5) a taxei pe valoarea adăugată achitate aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în România se aplică în cazul în care nu s-a aplicat scutirea directă prevăzută la art. 2, precum şi în orice alte situaţii în care nu se poate aplica scutirea directă. (2) Persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (7) beneficiază, potrivit legii, de scutirea de taxă pe valoarea adăugată numai prin restituire. (3) Pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată, persoanele scutite completează formularul certificatului de scutire şi, după caz, formularul de comandă, în două exemplare, pe fiecare furnizor/prestator de la care au efectuat cumpărări. Un exemplar al certificatului şi, după caz, al formularului de comandă se predă autorităţii fiscale, iar un exemplar rămâne la emitent. (4) Pentru persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (4) şi (7), modelul certificatului de scutire este prezentat în anexa nr. 1. Pentru persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (5), modelul certificatului de scutire este prezentat în anexa nr. 2. (5) Restituirea taxei pe valoarea adăugată se efectuează de către autoritatea fiscală care deserveşte persoanele scutite. În vederea restituirii taxei pe valoarea adăugată, solicitanţii trebuie să prezinte următoarele documente: a) certificatul de scutire de taxă pe valoarea adăugată completat de către solicitant şi, după caz, formularul de comandă, care vor fi semnate şi ştampilate de autoritatea fiscală în vederea aprobării restituirii, în cazul persoanelor scutite prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (4) şi (7); b) certificatul de scutire de taxă pe valoarea adăugată şi, după caz, formularul de comandă, completate de către solicitant, semnate şi ştampilate de forţele Statelor Unite ale Americii din România, care vor fi semnate şi ştampilate de autoritatea fiscală în vederea aprobării restituirii, în cazul persoanelor scutite prevăzute la art. 1 alin. (5); c) o cerere de restituire, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; d) facturi în care sunt consemnate bunurile şi serviciile achiziţionate pentru care se solicită restituirea şi copii de pe acestea; e) bonurile fiscale emise conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ştampilate şi având înscrise denumirea cumpărătorului şi numărul de înmatriculare al autovehiculului, în cazul achiziţiilor de carburanţi auto de la staţiile de distribuţie, şi copii de pe acestea; f) documentele care atestă achitarea contravalorii bunurilor/serviciilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente, până la data depunerii cererilor, şi copii de pe acestea; g) pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii efectuate în mod global pentru nevoile unui imobil cu mai multe apartamente, în care instituţiile/persoanele eligibile prevăzute la art. 1 ocupă o parte cu titlu de proprietar sau de chiriaş, în locul documentelor prevăzute la lit. d), se va prezenta decontul cuprinzând cheltuielile comune şi taxa pe valoarea adăugată, întocmit de administratorul imobilului, cu indicarea cotei-părţi pe care colocatarul este obligat să o plătească, potrivit normelor legale privind repartizarea cheltuielilor comune pe locatari. (6) Persoanele scutite pot solicita rambursarea taxei pe valoarea adăugată facturate şi achitate de acestea pentru bunuri ce le-au fost livrate sau servicii care le-au fost prestate în beneficiul lor în România, pe o perioadă de minimum o lună calendaristică. În cazul persoanelor menţionate la art. 1 alin. (4), restituirea taxei pe valoarea adăugată se efectuează numai dacă valoarea bunurilor şi serviciilor înscrise în certificatul de scutire sau în formularul de comandă anexat şi efectiv livrate/prestate este mai mare sau egală cu 700 lei. (7) În vederea soluţionării cererilor de restituire depuse de persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1), (2) şi (4), autorităţile fiscale trebuie să solicite avizele sau confirmările prevăzute la art. 2 alin. (6). (8) Restituirea taxei pe valoarea adăugată va fi posibilă dacă datele de pe factură şi dovada de plată corespund cu datele de pe certificat. (9) După soluţionarea cererilor de restituire, documentele originale prevăzute la art. 3 alin. (5), prezentate de solicitanţi, se restituie acestora, după ce au fost marcate pentru a nu fi utilizate şi pentru altă restituire.3. Scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru achiziţiile efectuate în alte state membre de persoanele scutite stabilite în România şi pentru achiziţiile intracomunitare realizate în România de către aceste persoane scutite  +  Articolul 4 (1) Pentru fiecare achiziţie din alt stat membru, persoanele scutite stabilite în România pot solicita autentificarea unui certificat de scutire la autoritatea fiscală teritorială care le deserveşte, din care să reiasă că persoana în cauză poate face obiectul scutirii, conform art. 15 alin. 10 din Directiva 77/388/CE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri - sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată: baza unitară de stabilire, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 151 alin. (1) din Directiva 2006/112/CEE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată. Certificatul serveşte de asemenea şi pentru scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru achiziţia intracomunitară realizată în România, conform art. 132^1 alin. (1) din Codul fiscal, de către persoanele scutite stabilite în România. (2) Certificatul de scutire este prevăzut în Regulamentul Comisiei nr. 36/1996, modelul în limba română fiind prezentat în anexa nr. 4. (3) Certificatul de scutire şi, după caz, formularul de comandă se completează în 3 exemplare, pe fiecare furnizor/prestator din alt stat membru de la care persoanele scutite efectuează cumpărări. Un exemplar al certificatului şi, după caz, al formularului de comandă se predă furnizorului/prestatorului, un exemplar rămâne la emitent şi un alt exemplar va fi păstrat de autoritatea fiscală care îi deserveşte. (4) Certificatul de scutire şi, după caz, formularul de comandă vor fi autentificate prin semnare şi ştampilare de autorităţile competente din România care vor aplica un număr de ordine. Certificatul poate fi autentificat dacă se respectă condiţiile valabile pentru persoanele scutite respective în cazul scutirii interne, cu excepţia condiţiilor de reciprocitate. (5) În cazul în care pentru persoana scutită este valabilă o limită exprimată în lei şi preţul este menţionat în valută, la convertire se va lua în considerare ultimul curs de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data solicitării autentificării certificatului. (6) Indiferent de sistemul ales de către statul membru din care se efectuează cumpărările, cu certificatul respectiv se poate obţine scutire direct în momentul achiziţiei sau se poate solicita la autorităţile fiscale din străinătate restituirea taxei pe valoarea adăugată plătite în respectivul stat membru. În primul caz, certificatul va fi păstrat de către furnizorul/prestatorul străin în contabilitatea sa, în cel de-al doilea caz, certificatul va fi reţinut de către autoritatea fiscală străină. (7) Autoritatea fiscală teritorială din România va păstra o copie a fiecărui certificat emis, în vederea soluţionării unor eventuale cereri de transmitere de informaţii venite din partea statului în care a avut loc achiziţia.4. Scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru achiziţiile efectuate în România de către persoane scutite stabilite în alte state membre4.1. Scutirea directă  +  Articolul 5 (1) Scutirea directă de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru achiziţiile efectuate în România de către persoanele scutite menţionate la art. 1 alin. (3) şi (6), stabilite în alte state membre, se realizează prin facturarea fără taxa pe valoarea adăugată de către furnizori/prestatori. Pentru aplicarea scutirii directe trebuie respectate următoarele condiţii: a) persoana scutită va pune la dispoziţia furnizorului/ prestatorului un certificat în original autentificat de ţara gazdă, din care să reiasă că persoana în cauză poate face obiectul scutirii, conform art. 15 alin. 10 din Directiva 77/388/CEE , respectiv art. 151 alin. (1) din Directiva 2006/112/CEE . Documentul care urmează să fie folosit este întocmit la nivel comunitar în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene. Versiunea în limba română a acestui certificat de scutire este prezentată în anexa nr. 4. În cazul în care certificatul este întocmit în altă limbă decât limba română, se va anexa o traducere în limba română a rubricilor completate; b) furnizorul/prestatorul va menţiona pe factură o declaraţie semnată de el cu privire la faptul că plata percepută nu conţine taxă pe valoarea adăugată. (2) În cazul instituţiilor Comunităţilor Europene, furnizorii/prestatorii nu vor aplica scutirea de taxă pe valoarea adăugată dacă valoarea bunurilor şi serviciilor înscrise în certificatul de scutire sau în formularul de comandă anexat şi efectiv livrate/prestate este mai mică de 700 lei. (3) O ţară gazdă poate stabili ca anumite organizaţii internaţionale, inclusiv bazele NATO, să poată autentifica ele însele certificatele cu privire la serviciile destinate uzului oficial. Astfel de documente pot fi asimilate certificatelor valabile dacă se anexează o copie a deciziei ţării gazdă în baza căreia instituţia respectivă poate autentifica certificatele în mod independent. Această copie va trebui să fie păstrată, alături de certificat, de către furnizorul/prestatorul respectiv. Atâta vreme cât decizia respectivă îşi păstrează valabilitatea, în cazul comenzilor ulterioare va fi necesară doar menţionarea datei şi a numărului deciziei. (4) Certificatele autentificate independent de către organizaţii internaţionale, inclusiv de bazele NATO, care se referă la servicii destinate uzului personal, nu pot fi acceptate ca certificate de scutire. Aceste certificate trebuie autentificate de ţara gazdă înainte ca scutirea să fie posibilă. Bunurile livrate şi serviciile prestate în România personalului bazelor NATO staţionate în alte state membre vor fi considerate, în ceea ce priveşte autentificarea independentă a certificatelor, bunuri/servicii destinate uzului oficial pentru baza NATO respectivă. În ceea ce priveşte acest personal NATO, pot fi acceptate certificate care sunt autentificate de baza NATO. Certificatele autentificate de către membrii personalului organizaţiilor internaţionale sau bazelor NATO în nume personal nu sunt valabile.4.2. Scutirea prin restituire  +  Articolul 6 (1) Restituirea taxei pe valoarea adăugată plătite în România de către persoanele scutite menţionate la art. 1 alin. (3) şi (6), stabilite în alt stat membru, poate fi solicitată în scris la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, cu menţionarea numărului şi a denumirii băncii sau contului bancar în care poate fi transferată taxa. (2) Alături de cerere, al cărei model este prezentat în anexa nr. 3, solicitanţii vor depune următoarele documente: a) certificatul de scutire în original, completat corect şi integral, eliberat de ţara gazdă; documentul care urmează să fie folosit este întocmit la nivel comunitar în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene; versiunea în limba română a acestui certificat este prezentată în anexa nr. 4; în cazul în care certificatul este întocmit în altă limbă decât limba română, se va anexa o traducere în limba română a rubricilor completate; b) facturi în care sunt consemnate bunurile şi serviciile achiziţionate pentru care se solicită restituirea şi copii de pe acestea; c) documentele care atestă achitarea contravalorii bunurilor/ serviciilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente, până la data depunerii cererilor, şi copii de pe acestea. (3) În cazul instituţiilor Comunităţilor Europene, restituirea taxei pe valoarea adăugată se efectuează numai dacă valoarea bunurilor şi serviciilor înscrise în certificatul de scutire sau în formularul de comandă anexat şi efectiv livrate/prestate este mai mare sau egală cu 700 lei. (4) Restituirea taxei pe valoarea adăugată va fi posibilă dacă datele de pe factură şi dovada de plată corespund cu datele de pe certificat. (5) Factura şi dovada de plată vor fi reexpediate, după restituire, persoanei scutite, după ce au fost marcate pentru a nu fi utilizate şi pentru altă restituire, iar certificatul va fi păstrat de autoritatea fiscală. (6) O ţară gazdă poate stabili ca anumite organizaţii internaţionale, inclusiv bazele NATO, să poată autentifica ele însele certificatele cu privire la serviciile destinate uzului oficial. Astfel de documente pot fi asimilate certificatelor valabile dacă se anexează o copie a deciziei ţării gazdă în baza căreia instituţia respectivă poate autentifica certificatele în mod independent. Atâta vreme cât decizia respectivă îşi păstrează valabilitatea, în cazul comenzilor ulterioare va fi necesară doar menţionarea datei şi a numărului deciziei. (7) Certificatele autentificate independent de către anumite organizaţii internaţionale, inclusiv bazele NATO, care se referă la servicii destinate uzului personal, nu pot fi acceptate ca certificate de scutire. Aceste certificate trebuie autentificate de ţara gazdă înainte ca scutirea să fie posibilă. Bunurile livrate şi serviciile prestate în România personalului bazelor NATO staţionate în alte state membre vor fi considerate, în ceea ce priveşte autentificarea independentă a certificatelor, bunuri/servicii destinate uzului oficial pentru baza NATO respectivă. În ceea ce priveşte acest personal NATO, pot fi acceptate certificate care sunt autentificate de baza NATO. Certificatele autentificate de către membrii personalului organizaţiilor internaţionale sau bazelor NATO, în nume personal, nu sunt valabile.5. Dispoziţii finale  +  Articolul 7 (1) Soluţionarea cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată se realizează conform procedurii aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor. (2) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1la norme    COMUNITATEA EUROPEANĂ    CERTIFICAT DE SCUTIRE DE TVA (RO)
  Nr. ..................................................................
  1. INSTITUŢIA/PERSOANA ELIGIBILĂ Denumirea/numele ......................................................... Strada şi numărul ........................................................ Codul poştal, locul ...................................................... (Gazda) Statul membru, locul .............................................
  2. AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU A ŞTAMPILA (Nume, adresă şi număr de telefon) ....................................... .......................................................................... ..........................................................................
  3. DECLARAŢIA BENEFICIARULUI Instituţia sau persoana eligibilă *1) declară prin prezenta a) că bunurile prezentate în rubrica 5 sunt destinate *2): pentru utilizare oficială pentru utilizare personală unei misiuni diplomatice străine unui membru al unei misiuni diplomatice străine unei reprezentanţe consulare străine unui membru al unei reprezentanţe consulare străine unei organizaţii internaţionale unui membru de conducere al unei organizaţii internaţionale forţei armate a unui stat care face parte din Tratatul Atlanticului de Nord (forţele NATO) ................................ (denumirea instituţiei) (vezi rubrica *4) b) că bunurile şi/ sau serviciile descrise în rubrica 5 respectă condiţiile şi limitele aplicabile scutirii de TVA în statul membru gazdă menţionat la rubrica 1 şi c) că informaţiile menţionate anterior sunt furnizate cu bună-credinţă. Instituţia sau persoana eligibilă se obligă prin prezenta să achite statului membru din care au fost expediate produsele sau bunurile au fost livrate şi/sau serviciile au fost prestate valoarea TVA cuvenită în cazul în care bunurile şi/sau serviciile nu sunt în conformitate cu condiţiile scutirii sau în cazul în care acestea nu au fost utilizate în maniera prevăzută. .................... ............................... Locul, data Numele şi calitatea semnatarului ....................... Semnătura
  4. ŞTAMPILA INSTITUŢIEI (dacă scutirea a fost acordată pentru uzul personal) .................. Ştampila ............................. Locul, data Numele şi calitatea semnatarului ....................... Semnătura
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│5. DESCRIEREA BUNURILOR ŞI/ SAU SERVICIILOR EXPEDIATE PENTRU CARE SE SOLICITĂ ││SCUTIREA DE LA PLATA TVA ││ A. Informaţii privind prestatorul/ furnizorul ││ ││ (1) Numele şi adresa ..................................................... ││ (2) Statul membru ........................................................ ││ (3) Codul de înregistrare în scopuri de TVA .............................. ││ B. Informaţii privind bunurile şi/sau serviciile ││ │├────┬──────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬─────────┤│ │ Descrierea detaliată a │Cantitatea │ Valoarea fără TVA │ ││Nr. │ bunurilor*3) şi/sau a │ sau ├─────────┬──────────┤ Moneda ││ │serviciilor (sau referinţa la │ numărul │Valoarea │ Valoarea │ ││ │formularul de comandă ataşat) │ │ unitară │ totală │ │├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────────────────┼───────────┴─────────┴──────────┴─────────┤                 Valoare totală │ │                                    └──────────────────────────────────────────┘
  6. CERTIFICAT DE AUTORITATEA COMPETENTĂ A STATULUI MEMBRU GAZDĂ Destinaţia bunurilor şi/sau serviciilor descrise în rubrica 5 este conformă în totalitate până la cantitatea de ....................................... (numărul)*4) cu condiţiile de scutire de TVA .................. Ştampila ............................. Locul, data Numele şi calitatea semnatarului ....................... Semnătura
  7. PERMISIUNEA DE A SE DISPENSA DE ŞTAMPILĂ (numai în cazul scutirii pentru uz oficial) Prin documentul nr. .................... din ............................... (referinţa la dosar) (data) lui........................................ i se acordă permisiunea de către (denumirea instituţiei eligibile) ...................................................................... să se (denumirea autorităţii competente din statul membru gazdă) dispenseze de ştampila din rubrica 6 .................. Ştampila ............................. Locul, data Numele şi calitatea semnatarului ....................... Semnătura
  -------*1) Tăiaţi dacă este cazul.*2) Bifaţi rubrica potrivită.*3) Tăiaţi spaţiul care nu este utilizat. Această obligaţie se aplică şi dacă este anexat formularul de comandă.*4) Bunurile şi/sau serviciile care nu sunt eligibile se elimină din rubrica 5.Instrucţiuni de completare a certificatului de scutire de TVA1. Acest certificat serveşte ca document justificativ pentru furnizor/prestator pentru scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate, destinate instituţiilor/persoanelor eligibile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) şi m) din Codul fiscal. În acest sens, se întocmeşte un certificat pentru fiecare furnizor/prestator. Furnizorul/prestatorul are obligaţia de a păstra acest certificat în evidenţele proprii potrivit prevederilor legale în vigoare.2. a) Specificaţiile generale cu privire la hârtia ce trebuie utilizată sunt cele prevăzute în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. C 164 din 1 iulie 1989.Hârtia trebuie să fie albă pentru toate exemplarele şi trebuie să aibă 210 mm x 297 mm, cu o toleranţă maximă de 5 mm în minus sau 8 mm în plus în ceea ce priveşte lungimea. b) Orice spaţiu neutilizat în căsuţa 5.B se va bara, astfel încât să nu fie posibile adăugiri. c) Documentul trebuie completat lizibil şi într-o manieră care să nu permită ştergerea datelor. Nu sunt permise ştersături sau corecturi. Documentul trebuie completat în limba română sau în orice limbă oficială a statelor membre ale Uniunii Europene. d) Dacă descrierea bunurilor/serviciilor (rubrica 5.B a certificatului) se referă la un formular de comandă întocmit în altă limbă decât limba română, instituţia/persoana beneficiară va trebui să ataşeze o traducere în limba română. e) Pe de altă parte, dacă certificatul este întocmit în altă limbă decât limba română, instituţia/persoana beneficiară va anexa o traducere în limba româna a informaţiilor cu privire la bunurile/serviciile din rubrica 5.B.3. Prin declaraţia din rubrica 3 a certificatului, instituţia/persoana beneficiară furnizează informaţiile necesare pentru evaluarea solicitării de scutire în România.4. Prin declaraţia din rubrica 4 a certificatului, instituţia confirmă detaliile din rubricile 1 şi 3 lit. a) ale documentului şi certifică faptul că persoana beneficiară face parte din personalul instituţiei.5. a) Trimiterea la formularul de comandă (rubrica 5.B) trebuie să conţină cel puţin data şi numărul comenzii. Formularul de comandă trebuie să conţină toate elementele înscrise în rubrica 5 a certificatului. Certificatul de scutire şi formularul de comandă trebuie vizate de autoritatea fiscală teritorială care deserveşte beneficiarul. b) Moneda se indică folosind un cod din 3 litere, potrivit standardului internaţional ISOIDIS 4127, stabilit de Organizaţia Internaţională de Standardizare.6. Declaraţia instituţiei/persoanei beneficiare menţionată anterior se autentifică la rubrica 6 prin semnătura şi ştampila autorităţii fiscale teritoriale din România.
   +  Anexa 2la norme    CERTIFICAT DE SCUTIRE DE TVA
  Nr. ......................................................................
  1. INSTITUŢIA/PERSOANA ELIGIBILĂ Denumirea/numele .......................................................... Strada şi numărul ........................................................ Codul poştal, locul ...................................................... (Gazda) Statul membru, locul .............................................
  2. AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU A ŞTAMPILA (Nume, adresă şi număr de telefon) ....................................... .......................................................................... ..........................................................................
  3. DECLARAŢIA BENEFICIARULUI Instituţia sau persoana eligibilă *1) declară prin prezenta a) că bunurile prezentate în rubrica 5 sunt destinate *2): pentru utilizare oficială pentru utilizare personală ................................ (denumirea instituţiei) (vezi rubrica *4) b) că bunurile şi/ sau serviciile descrise în rubrica 5 respectă condiţiile şi limitele aplicabile scutirii de TVA în statul membru gazdă menţionat la rubrica 1 şi c) că informaţiile menţionate anterior sunt furnizate cu bună-credinţă. Instituţia sau persoana eligibilă se obligă prin prezenta să achite statului membru din care au fost expediate produsele sau bunurile au fost livrate şi/sau serviciile au fost prestate valoarea TVA cuvenită în cazul în care bunurile şi/sau serviciile nu sunt în conformitate cu condiţiile scutirii sau în cazul în care acestea nu au fost utilizate în maniera prevăzută. .................... ............................... Locul, data Numele şi calitatea semnatarului ....................... Semnătura
  4. ŞTAMPILA INSTITUŢIEI (dacă scutirea a fost acordată pentru uzul personal) .................. Ştampila ............................. Locul, data Numele şi calitatea semnatarului ....................... Semnătura
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│5. DESCRIEREA BUNURILOR ŞI/ SAU SERVICIILOR EXPEDIATE PENTRU CARE SE SOLICITĂ ││SCUTIREA DE LA PLATA TVA ││ A. Informaţii privind prestatorul/ furnizorul ││ ││ (1) Numele şi adresa ..................................................... ││ (2) Statul membru ........................................................ ││ (3) Codul de înregistrare în scopuri de TVA .............................. ││ B. Informaţii privind bunurile şi/sau serviciile ││ │├────┬──────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬─────────┤│ │ Descrierea detaliată a │Cantitatea │ Valoarea fără TVA │ ││Nr. │ bunurilor*3) şi/sau a │ sau ├─────────┬──────────┤ Moneda ││ │serviciilor (sau referinţa la │ numărul │Valoarea │ Valoarea │ ││ │formularul de comandă ataşat) │ │ unitară │ totală │ │├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────────────────┼───────────┴─────────┴──────────┴─────────┤                 Valoare totală │ │                                    └──────────────────────────────────────────┘
  6. CERTIFICAT DE AUTORITATEA COMPETENTĂ A STATULUI MEMBRU GAZDĂ Destinaţia bunurilor şi/sau serviciilor descrise în rubrica 5 este conformă în totalitate până la cantitatea de ....................................... (numărul)*4) cu condiţiile de scutire de TVA .................. Ştampila ............................. Locul, data Numele şi calitatea semnatarului ....................... Semnătura
  7. CERTIFICAT DE FORŢELE STATELOR UNITE ALE AMERICII ÎN ROMÂNIA uz oficial) .................. Ştampila ............................. Locul, data Numele şi calitatea semnatarului ....................... Semnătura
  --------*1) Tăiaţi dacă este cazul.*2) Bifaţi rubrica potrivită.*3) Tăiaţi spaţiul care nu este utilizat. Această obligaţie se aplică şi dacă este anexat formularul de comandă.*4) Bunurile şi/sau serviciile care nu sunt eligibile se elimină din rubrica 5.Instrucţiuni de completare a certificatului de scutire de TVA1. Acest certificat serveşte ca document justificativ pentru: a) furnizor/prestator pentru scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate către forţele Statelor Unite ale Americii şi contractanţii acestora, atunci când acţionează pentru sau în numele forţelor Statelor Unite ale Americii; b) contractanţii forţelor Statelor Unite ale Americii, atunci când acţionează pentru sau în numele forţelor Statelor Unite ale Americii, pentru scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate către forţele Statelor Unite ale Americii, pentru uzul personal al membrilor forţei, al personalului civil care însoţeşte forţele şi al membrilor lor de familie; c) furnizor/prestator pentru scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate destinate uzului personal al membrilor forţei Statelor Unite ale Americii în România, al personalului civil care însoţeşte forţa, precum şi al membrilor de familie ai acestora.În acest sens, se întocmeşte un certificat pentru fiecare furnizor/prestator/contractant. Furnizorul/prestatorul/contractantul are obligaţia de a păstra acest certificat în evidenţele proprii potrivit prevederilor legale în vigoare.2. a) Specificaţiile generale cu privire la hârtia ce trebuie utilizată sunt cele prevăzute în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. C 164 din 1 iulie 1989.Hârtia trebuie să fie albă pentru toate exemplarele şi trebuie să aibă 210 mm x 297 mm, cu o toleranţă maximă de 5 mm în minus sau 8 mm în plus în ceea ce priveşte lungimea. b) Orice spaţiu neutilizat în căsuţa 5.B se va bara, astfel încât să nu fie posibile adăugiri. c) Documentul trebuie completat lizibil şi într-o manieră care să nu permită ştergerea datelor. Nu sunt permise ştersături sau corecturi. Documentul trebuie completat în limba română sau în orice limbă oficială a statelor membre ale Uniunii Europene. d) Dacă descrierea bunurilor/serviciilor (rubrica 5.B a certificatului) se referă la un formular de comandă întocmit în altă limbă decât limba română, instituţia/persoana beneficiară va trebui să ataşeze o traducere în limba română. e) Pe de altă parte, dacă certificatul este întocmit în altă limbă decât limba română, instituţia/persoana beneficiară va anexa o traducere în limba română a informaţiilor cu privire la bunurile/serviciile din rubrica 5.B.3. Prin declaraţia din rubrica 3 a certificatului, instituţia/ persoana beneficiară furnizează informaţiile necesare pentru evaluarea solicitării de scutire în România.4. Prin declaraţia din rubrica 4 a certificatului, instituţia confirmă detaliile din rubricile 1 şi 3 lit. a) ale documentului şi certifică faptul că persoana beneficiară face parte din membrii forţei SUA, personalul civil al acesteia sau membrii lor de familie.5. a) Trimiterea la formularul de comandă (rubrica 5.B) trebuie să conţină cel puţin data şi numărul comenzii. Formularul de comandă trebuie să conţină toate elementele înscrise în rubrica 5 a certificatului. Certificatul de scutire şi, după caz, formularul de comandă trebuie vizate de forţele Statelor Unite ale Americii în România şi de autoritatea fiscală teritorială.Pentru bunurile şi serviciile achiziţionate de contractanţii care acţionează pentru sau în numele forţelor Statelor Unite ale Americii, se va certifica de către forţe faptul că bunurile şi serviciile sunt achiziţionate pentru sau în numele forţelor. b) Moneda se indică folosind un cod din 3 litere, potrivit standardului internaţional ISOIDIS 4127, stabilit de Organizaţia Internaţională de Standardizare.6. Declaraţia instituţiei/persoanei beneficiare se autentifică la rubrica 7 prin semnătura şi ştampila forţelor Statelor Unite ale Americii în România şi a autorităţii fiscale teritoriale la rubrica 6.
   +  Anexa 3la normeNr. de înregistrare ...................................Din data de............................................(loc rezervat pentru Ministerul Economiei şi Finanţelor)CEREREde restituire a taxei pe valoarea adăugată1. Denumirea instituţiei/persoanei eligibile: a) Misiunea diplomatică ............................................................................. b) Oficiul consular ................................................................................. c) Reprezentanţa organizaţiei internaţionale şi interguvernamentale ................................. d) Instituţia Comunităţii Europene .................................................................. e) Forţele Statelor Unite ale Americii dislocate în România ......................................... f) Contractanţii forţelor Statelor Unite ale Americii dislocate în România ........................... g) Membrii forţei Statelor Unite ale Americii dislocate în România, personalul civil al acesteia şi membrii lor de familie .............................................. h) Forţele armate ale statelor membre NATO .....................................2. Adresa:Localitatea ........................., str. .......................... nr. .....,Sectorul .........., codul poştal ...............Prin prezenta cerere solicităm restituirea taxei pe valoarea adăugată achitate pentru cumpărări de bunuri/servicii, în conformitate cu procedura prevăzută, în sumă de ........................ lei.Solicităm restituirea în contul nr. ............................, deschis la ......................, Sucursala ............................ .Conducătorul instituţiei/Persoana eligibilă,.......................................(semnătura şi, după caz, ştampila)(verso)CADRUL REZERVAT MINISTERULUI ECONOMIEI ŞI FINANŢELORAprobăm restituirea taxei pe valoarea adăugată în sumă de ............. lei.Directorul executiv al autorităţii fiscale teritoriale,.........................................(semnătura şi ştampila)Data.............  +  Anexa 4la norme    COMUNITATEA EUROPEANĂ                            CERTIFICAT DE SCUTIRE DE ACCIZE ŞI TVA (RO)                            [Directiva 77/388/CEE - art. 15 alin. (10) şi                            Directiva 92/12/CEE - art. 23 alin. (1)]
  Seria nr. (opţional).....................................................
  1. INSTITUŢIA/PERSOANA ELIGIBILĂ Denumirea/numele ......................................................... Strada şi numărul ........................................................ Codul poştal, locul ...................................................... (Gazda) Statul membru, locul .............................................
  2. AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU A ŞTAMPILA (Nume, adresă şi număr de telefon) ....................................... .......................................................................... ..........................................................................
  3. DECLARAŢIA BENEFICIARULUI Instituţia sau persoana eligibilă *1) declară prin prezenta a) că bunurile prezentate în rubrica 5 sunt destinate *2): pentru utilizare oficială pentru utilizare personală unei misiuni diplomatice străine unui membru al unei misiuni diplomatice străine unei reprezentanţe consulare străine unui membru al unei reprezentanţe consulare străine unei organizaţii internaţionale unui membru de conducere al unei organizaţii internaţionale forţei armate a unui stat care face parte din Tratatul Atlanticului de Nord (forţele NATO) ................................ (denumirea instituţiei) (vezi rubrica *4) b) că bunurile şi/ sau serviciile descrise în rubrica 5 respectă condiţiile şi limitele aplicabile scutirii de TVA în statul membru gazdă menţionat la rubrica 1 şi c) că informaţiile menţionate anterior sunt furnizate cu bună-credinţă. Instituţia sau persoana eligibilă se obligă prin prezenta să achite statului membru din care au fost expediate produsele sau bunurile au fost livrate şi/sau serviciile au fost prestate valoarea TVA şi accizele cuvenite în cazul în care bunurile şi/sau serviciile nu sunt în conformitate cu condiţiile scutirii sau în cazul în care acestea nu au fost utilizate în maniera prevăzută. .................... ............................... Locul, data Numele şi calitatea semnatarului ....................... Semnătura
  4. ŞTAMPILA INSTITUŢIEI (dacă scutirea a fost acordată pentru uzul personal) .................. Ştampila ............................. Locul, data Numele şi calitatea semnatarului ....................... Semnătura
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│5. DESCRIEREA BUNURILOR ŞI/ SAU SERVICIILOR EXPEDIATE PENTRU CARE SE SOLICITĂ ││SCUTIREA DE LA PLATA ACCIZELOR ŞI A VALORII TVA ││ A. Informaţii privind prestatorul/ furnizorul/ antrepozitarul autorizat │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ (1) Numele şi adresa ..................................................... ││ (2) Statul membru ........................................................ ││ (3) TVA/Acciza nr. ....................................................... ││ B. Informaţii privind bunurile şi/sau serviciile ││ │├────┬──────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬─────────┤│ │ Descrierea detaliată a │Cantitatea │ Valoarea fără TVA │ ││Nr. │ bunurilor*3) şi/sau a │ sau ├─────────┬──────────┤ Moneda ││ │serviciilor (sau referinţa la │ numărul │Valoarea │ Valoarea │ ││ │formularul de comandă ataşat) │ │ unitară │ totală │ │├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────────────────┼───────────┴─────────┴──────────┴─────────┤                 Valoare totală │ │                                    └──────────────────────────────────────────┘
  6. CERTIFICAT DE AUTORITATEA COMPETENTĂ A STATULUI MEMBRU GAZDĂ Destinaţia bunurilor şi/sau serviciilor descrise în rubrica 5 este conformă în totalitate până la cantitatea de ....................................... (numărul)*4) cu condiţiile de scutire de TVA şi/sau de accize .................. Ştampila ............................. Locul, data Numele şi calitatea semnatarului ....................... Semnătura
  7. PERMISIUNEA DE A SE DISPENSA DE ŞTAMPILĂ (numai în cazul scutirii pentru uz oficial) Prin documentul nr. .................... din ............................... (referinţa la dosar) (data) lui........................................ i se acordă permisiunea de către (denumirea instituţiei eligibile) ...................................................................... să se (denumirea autorităţii competente din statul membru gazdă) dispenseze de ştampila din rubrica 6 .................. Ştampila ............................. Locul, data Numele şi calitatea semnatarului ....................... Semnătura
  -------*1) Tăiaţi dacă este cazul.*2) Bifaţi rubrica potrivită.*3) Tăiaţi spaţiul care nu este utilizat. Această obligaţie se aplică şi dacă este anexat formularul de comandă.*4) Bunurile şi/sau serviciile care nu sunt eligibile se elimină din rubrica 5.Note explicative1. Acest certificat serveşte ca document justificativ pentru furnizor/prestator/antrepozitar autorizat pentru scutirea de la plata accizelor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate, destinate instituţiilor/persoanelor eligibile conform art. 15 alin. (10) din Directiva 77/388/CEE şi art. 23 alin. (1) din Directiva 92/12/CEE . În acest sens, se întocmeşte un certificat pentru fiecare furnizor/prestator/antrepozitar autorizat. Furnizorul/prestatorul/antrepozitarul autorizat are obligaţia de a păstra în înregistrările sale acest certificat potrivit prevederilor legale aplicabile în statul membru în care se află. În cazul în care un stat membru nu a acordat scutire directă pentru furnizarea de servicii şi, prin urmare, procedează la scutirea furnizării prin rambursarea taxei pe valoarea adăugată în favoarea beneficiarului menţionat la rubrica 1, acest certificat este ataşat la cererea de rambursare.2. a) Specificaţiile generale cu privire la hârtia ce trebuie utilizată sunt cele prevăzute în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. C 164 din 1 iulie 1989, p.3.Hârtia trebuie să fie albă pentru toate exemplarele şi trebuie să aibă 210 mm x 297 mm, cu o toleranţă maximă de 5 mm în minus sau 8 mm în plus în ceea ce priveşte lungimea.Certificatul de scutire se întocmeşte în două exemplare:- unul pentru expeditor;- unul se ataşează documentului administrativ de însoţire. b) Orice spaţiu neutilizat în căsuţa 5.B se va bara, astfel încât să nu fie posibile adăugiri. c) Documentul trebuie completat lizibil şi într-o manieră care să nu permită ştergerea datelor. Nu sunt permise ştersături sau corecturi. Documentul trebuie completat într-o limbă recunoscută de statul membru gazdă. d) Dacă descrierea bunurilor/serviciilor (rubrica 5.B a certificatului) se referă la un ordin de cumpărare întocmit în altă limbă decât limba recunoscută de statul membru gazdă, instituţia/persoana beneficiară va trebui să ataşeze o traducere. e) Pe de altă parte, dacă certificatul este întocmit în altă limbă decât limba recunoscută de statul membru al prestatorului/furnizorului/antrepozitarului, trebuie anexată o traducere a informaţiilor cu privire la bunurile/serviciile din rubrica 5.B de către instituţia/persoana eligibilă. f) Limba recunoscută înseamnă una din limbile oficiale utilizate în statele membre sau orice altă limbă oficială din Comunitate pe care statele membre o declară ca fiind utilizabilă în acest scop.3. Prin declaraţia din rubrica 3 a certificatului, instituţia/persoana eligibilă furnizează informaţiile necesare pentru evaluarea solicitării de scutire în statul membru gazdă.4. Prin declaraţia din rubrica 4 a certificatului, instituţia confirmă detaliile din rubricile 1 şi 3 lit. a) ale documentului şi certifică faptul că persoana eligibilă face parte din personalul instituţiei.5. a) Trimiterea la formularul de comandă (rubrica 5.B din certificat) trebuie să conţină cel puţin data şi numărul comenzii. Formularul de comandă trebuie să conţină toate elementele înscrise în rubrica 5 a certificatului. Dacă certificatul trebuie ştampilat de autorităţile competente ale statului membru gazdă, se ştampilează şi formularul de comandă. b) Indicaţia privind numărul accizei, conform art. 15 lit. a) alin. (2) lit. (a) din Directiva 92/12/CEE , a antrepozitarului autorizat este opţională; indicaţia privind numărul TVA este obligatorie. c) Moneda se indică folosind un cod din 3 litere, potrivit standardului internaţional ISOIDIS 4127, stabilit de Organizaţia Internaţională de Standardizare.6. Declaraţia instituţiei/persoanei eligibile menţionată anterior se autentifică la rubrica 6 prin ştampila autorităţii competente din statul membru gazdă. Autoritatea respectivă poate condiţiona aprobarea de acordul unei alte autorităţi din statul membru în care se găseşte. Obţinerea acestui acord depinde de autoritatea fiscală competentă.7. Pentru a simplifica procedura, autoritatea competentă poate dispensa instituţia eligibilă de obligaţia de a solicita ştampila în cazul scutirii pentru utilizare oficială. Instituţia eligibilă menţionează această dispensă la rubrica 7 din certificat.-------