CAIET DE SARCINI - CADRU din 9 iulie 2007al serviciului de salubrizare*)
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE - A.N.R.S.C.
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 bis din 13 august 2007  ---- Notă *) Caietul de sarcini-cadru este aprobat de Ordinul nr. 111/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 550, din data de 13 august 2007.Obiectul caietului de sarcini-cadru1. Prezentul caiet de sarcini-cadru stabileşte conţinutul şi modul de întocmire a caietelor de sarcini de către consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz, care înfiinţează, organizează, conduc, coordonează şi controlează funcţionarea serviciului de salubrizare şi care au totodată atribuţia de monitorizare şi exercitare a controlului cu privire la prestarea serviciului de salubrizare, indiferent de forma de gestiune adoptată.2.1. Caietele de sarcini se vor întocmi în concordanţă cu necesităţile obiective ale consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi asociaţiilor de dezvoltare comunitară, după caz, cu respectarea în totalitate a regulilor de bază precizate în caietul de sarcini-cadru şi a Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare.2.2. Caietele de sarcini vor fi supuse aprobării consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi asociaţiilor de dezvoltare comunitară, după caz.2.3. Pentru fiecare activitate a serviciului se va întocmi câte un caiet de sarcini, chiar dacă activităţile se prestează de acelaşi operator.3. La întocmirea caietelor de sarcini autoritatea publică locală întocmitoare are obligaţia de a utiliza documentaţia prevăzută în prezentul caiet de sarcini-cadru, după cum urmează: a) în conţinutul documentaţiei caietului de sarcini se vor prelua din prezentul caiet de sarcini-cadru activităţile şi condiţiile tehnice specifice activităţii desfăşurate; b) conţinutul caietului de sarcini va fi elaborat prin transcrierea identică a textelor scrise cu caractere normale, cu excepţia numerelor de articole care vor căpăta o nouă numerotare prin completarea datelor necesare în conformitate cu indicaţiile precizate prin textele scrise cu caractere înclinate din conţinutul documentaţiei caietului de sarcini-cadru; c) conţinutul caietului de sarcini va cuprinde setul de formulare precizate ca fiind obligatorii în caietul de sarcini-cadru, la care se pot adăuga şi alte formulare considerate necesare pentru realizarea corespunzătoare a serviciului.4. Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz, au obligaţia ca la întocmirea caietului de sarcini să definească specificăţiile tehnice prin referire la reglementările tehnice, astfel cum sunt acestea definite în legislaţia internă referitoare la standardizarea naţională.  +  Capitolul I Obiectul caietului de sarcini  +  Articolul 1Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.  +  Articolul 2Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de salubrizare indiferent de modul de gestiune adoptat.  +  Articolul 3Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii ...(se trece activitatea specifică serviciului de salubrizare)... şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.  +  Articolul 4 (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificăţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologia, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea. (2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele normative şi reglementările în legătură cu desfăşurarea serviciului de salubrizare. (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului/activităţii ...(se trece activitatea specifică serviciului de salubrizare)... şi care sunt în vigoare.  +  Articolul 5Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubrizare.  +  Capitolul II Cerinţe organizatorice minimale  +  Articolul 6Operatorii serviciului de salubrizare vor asigura: a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor; b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă; c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în regulamentul serviciului de salubrizare; d) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condiţiile legii; e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare; f) prestarea serviciului de salubrizare la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, colectarea întregii cantităţi de deşeuri municipale şi lăsarea în stare de curăţenie a spaţiului destinat depozitării recipientelor de precolectare; g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare; h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectării selective în cantităţi suficiente, etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare; i) înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi; j) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi; k) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora; l) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor; m) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor competente, conform reglementărilor în vigoare; n) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare; o) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie; p) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor în condiţiile stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare; q) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale.  +  Articolul 7Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului, anexă la prezentul caiet de sarcini (Regulamentul de serviciu se întocmeşte pe baza Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare).  +  Articolul 8În caietele de sarcini se vor preciza condiţiile de realizare a reparaţiilor, a investiţiilor, precum şi a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificându-se modul de aprobare şi decontare a acestora în cadrul relaţiilor contractuale dintre autoritatea administraţiei publice locale şi operator.  +  Capitolul III Serviciul de salubrizare  +  Secţiunea 1 Precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special  +  Articolul 9Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială .....(se va completa aria administrativ-teritorială în care urmează să se presteze activitatea, cu delimitările acesteia).  +  Articolul 10Numărul mediu anual de locuitori din aria de operare este de ....... locuitori înregistraţi, inclusiv flotanţii, din care ................ cu gospodării individuale şi ....... în asociaţii de locatari/proprietari.  +  Articolul 11Punctele de colectare şi dotarea acestora sunt cele din anexa nr. 1 la caietul de sarcini (se completează tabelul nr. 1, anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru).  +  Articolul 12Lista agenţilor economici şi a instituţiilor publice din aria de operare şi cantităţile de deşeuri defalcate pe componente, conform datelor transmise de aceştia, sunt prezentate în anexa nr. 2 la caietul de sarcini (se va completa tabelul nr. 2, anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru).  +  Articolul 13Graficul de precolectare a deşeurilor municipale nesortate sau a celor biodegradabile de la toţi utilizatorii, inclusiv agenţii economici şi instituţiile publice, în perioada 1 aprilie - 1 octombrie, este prezentat în anexa nr. 3 la caietul de sarcini (se va completa tabelul nr. 3, anexă la caietul de sarcini-cadru).  +  Articolul 14Graficul de precolectare a deşeurilor municipale preselectate de la toţi utilizatorii, inclusiv agenţii economici şi instituţiile publice, este prezentat în anexa nr. 4 la prezentul caiet de sarcini (se va completa tabelul nr. 4, anexă la caietul de sarcini-cadru).  +  Articolul 15Numărul de recipiente necesare pentru precolectarea deşeurilor municipale nesortate este prezentat în anexa nr. 5 la prezentul caiet de sarcini (se va completa tabelul nr. 5, anexă la caietul de sarcini-cadru, determinate în funcţie de tipul şi capacitatea recipientelor şi de numărul de persoane arondate unui punct de precolectare. Calculul se realizează conform Breviarului de calcul nr. 3, anexă la caietul de sarcini-cadru).  +  Articolul 16Cantitatea medie zilnică de deşeuri nesortate ce urmează a fi transportate este de..., determinată conform anexei nr. 6 la prezentul caiet de sarcini (se va prezenta Breviarul de calcul nr. 1, anexă la caietul de sarcini-cadru, cu determinarea cantităţii medii zilnice de deşeuri municipale).  +  Articolul 17Volumul total de deşeuri municipale nesortate ce urmează a fi transportate este de..., determinat conform anexei nr. 7 la prezentul caiet de sarcini (se va prezenta Breviarul de calcul nr. 2, anexă la caietul de sarcini-cadru, cu determinarea volumului total mediu maxim zilnic de deşeuri municipale).  +  Articolul 18În cazul gestiunii delegate se poate impune ca o condiţie de eligibilitate existenţa unei dotări minime cu mijloace de colectare şi transport, utilizând Breviarele de calcul nr. 4 şi 5, anexe la caietul de sarcini-cadru.  +  Articolul 19Traseele de transport al deşeurilor municipale sunt cele prezentate în anexa nr. ....(se trece numărul anexei la caietul de sarcini care va cuprinde harta zonei de deservire, cu indicarea traseului de transport al deşeurilor municipale la staţia de sortare, transfer sau depozit, după caz).  +  Articolul 20 (1) Deşeurile municipale, după colectare, se depozitează temporar la staţia de transfer, situată în .. (se va specifică locaţia acesteia, în cazul că există staţie de transfer), având capacitatea de prelucrare de..... mc/zi şi o ritmicitate de transfer de...... mc/zi. (2) La staţia de transfer sunt arondaţi următorii operatori care depozitează temporar deşeuri municipale în cantităţi de: ...(se trec operatorii arondaţi staţiei de transfer, sediul acestora şi cantităţile medii zilnice depozitate temporar).  +  Articolul 21 (1) Deşeurile municipale se sortează la staţia de sortare situată în ...(se va specifică locaţia acesteia), având capacitatea de ...t/zi. (2) La staţia de sortare sunt arondaţi următorii operatori care transportă deşeuri municipale în cantităţi de: ...(se trec operatorii arondaţi staţiei de sortare, sediul acestora şi cantităţile medii zilnice aduse în vederea sortării).  +  Articolul 22Depozitul/depozitele de deşeuri în care se va depozita fracţia inutilizabilă este/sunt situat/e în ...(se va specifică depozitul/depozitele la care este arondată localitatea în care operatorul prestează serviciul, acesta fiind prevăzut în autorizaţia de mediu eliberată de autoritatea de mediu competentă).  +  Articolul 23Alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor şi al cantităţilor.  +  Articolul 24Se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru.  +  Articolul 25Prestarea activităţilor de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special, se va executa astfel încât să se realizeze: a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale; b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele utilizatorului; c) controlul calităţii serviciului prestat; d) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii; e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale în condiţiile legii; g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului; h) asigurarea capacităţii de transport al deşeurilor, pentru prestarea serviciului la toţi utilizatorii din aria administrativ-teritorială încredinţată; i) reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestuia, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării unui serviciu de calitate; j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificăţi în regulamentul serviciului de salubrizare; k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.  +  Secţiunea a 2-a Sortarea deşeurilor municipale  +  Articolul 26Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de sortare a deşeurilor municipale, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială ...........(se va completa aria administrativ-teritorială în care urmează să se presteze serviciul).  +  Articolul 27Operatorul care desfăşoară activitatea de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special, va desfăşura şi activitatea de sortare a deşeurilor municipale şi va fi sprijinit de consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau asociaţia de dezvoltare comunitară ...........(se introduce denumirea consiliului care întocmeşte caietul de sarcini) pentru a introduce precolectarea selectivă a deşeurilor, prin dezvoltarea metodelor şi sistemelor pentru sortarea la sursă şi/sau înainte de depozitare.  +  Articolul 28Spaţiile amenajate pentru colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi dotările de care dispun acestea sunt cele din anexa nr. 1 (se va completa tabelul nr. 1 cu locaţia punctelor pentru colectarea selectivă, anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru, şi dotarea acestora cu recipiente).  +  Articolul 29Staţiile de sortare amplasate în aria administrativ-teritorială din zona de operare sunt cele din anexa nr. 2 (se va completa tabelul nr. 6 din anexa la prezentul caiet de sarcini-cadru).  +  Articolul 30La staţia de sortare, cantităţile şi categoriile de materiale refolosibile ce se vor sorta sunt cele specificate în anexa nr. 3 (se va completa tabelul nr. 7, anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru).  +  Articolul 31Lista utilizatorilor arondaţi pentru depozitarea deşeurilor de ambalaje la punctele de colectare este prezentată în anexa ... (se trece numărul anexei).  +  Articolul 32Alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor şi cantităţilor.  +  Articolul 33Se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru.  +  Articolul 34Prestarea activităţii de sortare a deşeurilor municipale se va executa astfel încât să se realizeze: a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale; b) controlul calităţii serviciului prestat; c) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii; d) ţinerea la zi a documentelor cu privire la cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate şi predate agenţilor economici valorificatori; e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile legii; f) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului; g) asigurarea mijloacelor auto adecvate pentru încărcarea şi transportul deşeurilor de ambalaje de la toate punctele amenajate pentru colectarea selectivă a deşeurilor; h) îndeplinirea obiectivelor anuale asumate privind reciclarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje prin preluarea responsabilităţii de la operatorii economici autorizaţi în acest scop de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor; i) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.  +  Secţiunea a 3-a Organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor  +  Articolul 35Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi energetică a deşeurilor, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială (se va completa aria administrativ-teritorială în care urmează să se presteze activitatea).  +  Articolul 36Deşeurile municipale generate în aria administrativ-teritorială a municipiului/oraşului/localităţii/ asociaţiei de dezvoltare comunitară ........ se vor transporta la incineratoarele precizate în anexa nr. ...... (se va completa numărul anexei cu locaţia incineratoarelor şi capacitatea de lucru a acestora) în vederea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a acestora.  +  Articolul 37Cantitatea estimată de deşeuri municipale ce urmează a fi prelucrate, neutralizate şi valorificate material şi energetic este de ....... tone/zi/lună/an.  +  Articolul 38Alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor şi al cantităţilor.  +  Articolul 39Se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru.  +  Secţiunea a 4-a Depozitarea controlată a deşeurilor municipale  +  Articolul 40Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de depozitare controlată a deşeurilor municipale, în condiţiile legii, în .....(se va completa locaţia/locaţiile în care urmează să se presteze activitatea).  +  Articolul 41Deşeurile municipale generate în aria administrativ-teritorială de operare care, în urma procesului de sortare, nu mai pot fi reciclate sunt depozitate controlat în următoarele depozite de deşeuri (se trece lista depozitelor la care localitatea este arondată şi au autorizaţie de funcţionare).  +  Articolul 42Alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor şi al cantităţilor.  +  Articolul 43Se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru.  +  Articolul 44Prestarea activităţii de depozitare controlată a deşeurilor municipale se va executa astfel încât să se realizeze: a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale; b) controlul calităţii serviciului prestat; c) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii; d) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile legii; e) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului; f) asigurarea mijloacelor auto adecvate pentru încărcarea şi transportul deşeurilor de la locul de producere la staţiile de transfer, staţiile de sortare sau depozitul de deşeuri; g) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient; h) amenajarea staţiilor de transfer sau a staţiilor de sortare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Secţiunea a 5-a Înfiinţarea depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora  +  Articolul 45Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de înfiinţare a depozitului de deşeuri şi administrarea acestuia, în condiţiile legii, în ....(se va completa locaţia în care urmează să se presteze activitatea).  +  Articolul 46Depozitul de deşeuri va fi construit pe terenul aflat în proprietatea consiliului local, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară, după caz, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 47Principalele date tehnice ale depozitului de deşeuri din .....(se va completa cu amplasamentul depozitului) sunt cele din anexa nr. 1 (se va completa tabelul nr. 8, anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru, cu principalele date tehnice ale depozitului).  +  Articolul 48Depozitul de deşeuri trebuie să deservească cel puţin 150.000 de locuitori, iar la construirea acestuia se va avea în vedere abordarea regională a gestiunii deşeurilor.  +  Articolul 49Cantitatea estimată de deşeuri municipale ce urmează a fi depozitată este de .... tone/zi, pe o perioadă de .... ani, fiind/nefiind necesare lucrări de extindere pe perioada de derulare a exploatării, acestea constând în următoarele ....(se vor trece lucrările ce urmează a fi executate în depozitul de deşeuri, dacă este cazul).  +  Articolul 50Mijloacele auto şi utilajele necesare efectuării lucrărilor specifice exploatării depozitului de deşeuri sunt specificate în anexa nr. 2 (se va completa tabelul nr. 9, anexă la caietul de sarcini-cadru, cu tipuri de utilaje necesare în depozit şi principalele caracteristici tehnice ale acestora).  +  Articolul 51Operatorul depozitului va constitui un fond pentru închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitului, care este în limita sumei de ..... lei şi se va realiza conform prevederilor actelor normative în vigoare.  +  Articolul 52Alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor şi al cantităţilor.  +  Articolul 53Se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru.  +  Articolul 54Prestarea activităţilor de înfiinţare a depozitului de deşeuri şi administrarea acestuia se va executa astfel încât să se realizeze: a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale; b) controlul calităţii serviciului prestat; c) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii; d) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile legii; e) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de depozitare a deşeurilor; f) asigurarea mijloacelor auto şi utilajelor adecvate pentru efectuarea lucrărilor în incinta depozitului de deşeuri; g) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient; h) acceptarea la depozitare a deşeurilor care îndeplinesc criteriile corespunzătoare clasei depozitului şi stabilite de actele normative în vigoare; i) prevenirea sau reducerea cât de mult posibil a efectelor negative asupra mediului şi sănătăţii umane, generate de depozitarea deşeurilor pe toată durata de exploatare a depozitului.  +  Secţiunea a 6-a Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice  +  Articolul 55Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de măturat, spălat, stropit şi întreţinere a căilor publice, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială (se va completa aria administrativ-teritorială în care urmează să se presteze activitatea).  +  Articolul 56Căile de circulaţie pe care se execută operaţia de măturare sunt cuprinse în anexa nr. 1 (se va completa tabelul nr. 10, anexă la caietul de sarcini-cadru, cu căile de circulaţie pe care se execută operaţia de măturat manual sau mecanizat).  +  Articolul 57În cazul gestiunii delegate se poate impune ca o condiţie de eligibilitate existenţa unei dotări minime cu mijloace de colectare şi transport, utilizând Breviarul de calcul nr. 5, anexă la caietul de sarcini-cadru.  +  Articolul 58În cazul gestiunii delegate se poate impune ca o condiţie de eligibilitate existenţa unei dotări minime cu mijloace mecanice de măturat, utilizând Breviarul de calcul nr. 6, anexă la caietul de sarcini-cadru.  +  Articolul 59Căile de circulaţie pe care se execută operaţiile de spălare, stropire şi răzuire a rigolei sunt cuprinse în anexa nr. 2 (se va completa tabelul nr. 11, anexă la caietul de sarcini-cadru, cu căile de circulaţie pe care se execută operaţiile de spălat, stropit şi răzuit rigola).  +  Articolul 60În cazul gestiunii delegate se poate impune ca o condiţie de eligibilitate existenţa unei dotări minime cu mijloace mecanice de spălat/stropit, utilizând Breviarul de calcul nr. 7, anexă la caietul de sarcini-cadru.  +  Articolul 61Străzile pe care se realizează întreţinerea curăţeniei sunt prevăzute în anexa nr. 3 (se va completa tabelul nr. 12, anexă la caietul de sarcini-cadru, cu căile de circulaţie pe care se execută operaţia de întreţinere a curăţeniei).  +  Articolul 62Alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor şi al cantităţilor.  +  Articolul 63Se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru.  +  Articolul 64Prestarea activităţilor de măturat, spălat, stropit şi întreţinerea căilor publice se va executa astfel încât să se realizeze: a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale; b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarilor; c) controlul calităţii serviciului prestat; d) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii; e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile legii; g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului; h) asigurarea capacităţii de transport al deşeurilor stradale, a mijloacelor pentru spălat şi stropit, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată; i) reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestuia, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării unui serviciu de calitate; j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificăţi în regulamentul serviciului de salubrizare; k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.  +  Secţiunea a 7-a Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ  +  Articolul 65Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de curăţare şi de transport al zăpezii de pe căile publice şi de menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a ...(se va completa aria administrativ-teritorială în care urmează să se presteze activitatea).  +  Articolul 66Căile de circulaţie pe care se asigură curăţarea zăpezii sunt prevăzute în anexa nr. 1 (se va completa tabelul nr. 13, anexă la caietul de sarcini-cadru, cu străzile pe care se asigură activitatea de deszăpezire).  +  Articolul 67Staţiile mijloacelor de transport în comun la care se asigură deszăpezirea şi transportul zăpezii sunt prevăzute în anexa nr. 2 (se va completa tabelul nr. 14, anexă la caietul de sarcini-cadru, cu staţiile mijloacelor de transport în comun, inclusiv intrările în staţiile de metrou, la care se asigură activitatea de deszăpezire şi transport al zăpezii).  +  Articolul 68Trecerile de pietoni şi trotuarele adiacente acestora la care se asigură deszăpezirea şi transportul zăpezii sunt prevăzute în anexa nr. 3 (se va completa tabelul nr. 15, anexă la caietul de sarcini-cadru, cu trecerile de pietoni situate în vecinătatea staţiilor mijloacelor de transport în comun, inclusiv intrările în staţiile de metrou, la care se asigură activitatea de deszăpezire şi transport al zăpezii).  +  Articolul 69Lista mobilierului stradal cu localizarea capacelor de cămin destinate descărcării zăpezii provenite din activitatea de deszăpezire, conform avizului operatorului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi a gurilor de scurgere sunt precizate în anexa nr. 4 (se va completa tabelul nr. 16, anexă la caietul de sarcini-cadru, cu localizarea capacelor căminelor de canalizare şi a gurilor de scurgere la reţeaua de canalizare).  +  Articolul 70Amplasamentele spaţiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire sunt date în anexa nr. 5 (se va completa tabelul nr. 17, anexă la caietul de sarcini-cadru, cu localizarea spaţiilor amenajate pentru descărcarea şi depozitarea zăpezii).  +  Articolul 71Lista drumurilor publice ce trebuie menţinute în funcţiune prin combaterea poleiului şi a îngheţului sunt cele din anexa nr. 6 (se va completa tabelul nr. 18, anexă la caietul de sarcini-cadru, cu datele străzilor/tronsoanelor de străzi. Prin grad de urmărire se înţelege modul de urmărire preventivă a apariţiei poleiului şi viteza de acţionare în cazul apariţiei acestuia).  +  Articolul 72Lista substanţelor chimice şi antiderapante admisibile în aria de operare sunt prezentate în anexa nr. ...(se va preciza numărul anexei).  +  Articolul 73În cazul gestiunii delegate se poate impune ca o condiţie de eligibilitate existenţa unei dotări minime cu mijloace mecanice de deszăpezire, combatere a poleiului şi transportul zăpezii, utilizând Breviarul de calcul nr. 8, anexă la caietul de sarcini-cadru.  +  Articolul 74Schema sistemului de canalizare cu poziţionarea căminelor de canalizare şi a gurilor de scurgere este prezentată în anexa nr. ...(se va preciza numărul anexei).  +  Articolul 75Operatorul serviciului de salubrizare va asigura până la data de..... întreaga cantitate de materiale antiderapante ce va fi folosită în acţiunea de combatere a poleiului.  +  Articolul 76Alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor şi al cantităţilor.  +  Articolul 77Se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru.  +  Articolul 78Prestarea activităţilor de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ se vor executa astfel încât să se realizeze: a) continuitatea activităţii pe toată durata sezonului rece, indiferent de condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale; b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarilor; c) controlul calităţii serviciului prestat; d) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii; e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile legii; g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului; h) asigurarea capacităţii de curăţare manuală şi mecanizată a tuturor căilor publice, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată; i) asigurarea capacităţilor de încărcare şi transport al zăpezii în vederea descărcării în locurile care au fost autorizate în acest scop; j) asigurarea utilajelor şi a întregii cantităţi de material antiderapant necesare combaterii poleiului de pe căile publice; k) reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestuia, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurarea unui serviciu de calitate; l) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificăţi în regulamentul serviciului de salubrizare; m) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.  +  Secţiunea a 8-a Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj  +  Articolul 79Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi de predare a acestora unităţilor de ecarisaj, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a ....(se va completa aria administrativ-teritorială în care urmează să se presteze activitatea).  +  Articolul 80Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi colectate şi transportate în mijloace auto special amenajate şi vor fi predate la unitatea de ecarisaj din ....(se va specifică denumirea celei mai apropiate unităţi de ecarisaj, care îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor legale şi care asigură contractual acest serviciu consiliului local) sau la incineratorul din ... (se va specifică denumirea incineratorului cel mai apropiat, care îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor legale şi care asigură contractual acest serviciu consiliului local).  +  Articolul 81Alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor şi al cantităţilor.  +  Articolul 82Se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru.  +  Articolul 83Prestarea activităţilor de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi de predare a acestora unităţilor de ecarisaj se va executa astfel încât să se realizeze: a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale; b) ridicarea cadavrelor de animale de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj în termen de două ore de la anunţare; c) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarilor; d) controlul calităţii serviciului prestat; e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile legii; g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului; h) asigurarea mijloacelor auto special amenajate şi dotate pentru efectuarea unor astfel de transporturi, în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată; i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificăţi în regulamentul serviciului de salubrizare; j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.  +  Secţiunea a 9-a Colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.)  +  Articolul 84Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de colectare, transport, depozitare şi valorificare a deşeurilor voluminoase (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.) provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a ....(se va completa aria administrativ-teritorială în care urmează să se presteze activitatea).  +  Articolul 85Punctele special amenajate pentru colectarea deşeurile voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici sunt specificate în anexa nr. 1 (se va completa tabelul nr. 19, anexă la caietul de sarcini-cadru, cu locaţia punctelor de colectare, capacitatea de depozitare, ziua de colectare şi intervalul orar).  +  Articolul 86Alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor şi al cantităţilor.  +  Articolul 87Se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru.  +  Articolul 88Prestarea activităţilor de colectare, transport, depozitare şi valorificare a deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.) se va executa astfel încât să se realizeze: a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale; b) ridicarea deşeurilor voluminoase, neasimilate celor menajere, din punctele special amenajate la data şi intervalul orar stabilit; c) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarului; d) controlul calităţii serviciului prestat; e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile legii; g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului; h) asigurarea cu mijloace auto necesare pentru transportul întregii cantităţi de deşeuri din aria administrativ-teritorială încredinţată; i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificăţi în regulamentul serviciului de salubrizare; j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.  +  Secţiunea a 10-a Colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei  +  Articolul 89Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de colectare, transport şi neutralizare a deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a ....(se va completa aria administrativ-teritorială în care urmează să se presteze activitatea).  +  Articolul 90Deşeurile animaliere provenite din gospodăriile populaţiei vor fi colectate şi transportate în mijloace auto special amenajate şi vor fi predate unităţilor stabilite în legislaţia în vigoare din ...(se vor specifică denumirile unităţilor care îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor legale şi care asigură contractual acest serviciu consiliului local) sau incineratorul din ... (se va specifică denumirea celui mai apropiat incinerator care îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor legale şi care asigură contractual acest serviciu consiliului local).  +  Articolul 91Colectarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei se va face de la toţi utilizatorii care au contract de prestare a serviciului, încheiat cu operatorul de salubrizare autorizat, cât şi de la persoanele scutite de la plata acestui serviciu conform legilor în vigoare.  +  Articolul 92Alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor şi al cantităţilor.  +  Articolul 93Se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru.  +  Articolul 94Prestarea activităţilor de colectare, transport şi neutralizare a deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei se va executa astfel încât să se realizeze: a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale; b) ridicarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei în termen de 4 ore de la anunţare şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj în termen de 6 ore de la ridicare; c) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarului; d) controlul calităţii serviciului prestat; e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile legii; g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului; h) asigurarea mijloacelor auto special amenajate şi dotate pentru efectuarea unor astfel de transporturi în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată; i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificăţi în regulamentul serviciului de salubrizare; j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.  +  Secţiunea a 11-a Colectarea, transportul, depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări  +  Articolul 95Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a ....(se va completa aria administrativ-teritorială în care urmează să se presteze activitatea).  +  Articolul 96 (1) Deşeurile rezultate din activităţi de construcţii şi demolări vor fi transportate la depozitul/depozitele specializate pentru primirea acestor tipuri de deşeuri din ...(se va specifică locaţia depozitului şi materialele acceptate pentru depozitare precum şi condiţia de sortare înainte de depozitare). (2) Se vor stabili condiţiile de transport al deşeurilor din construcţii în alte locaţii, în funcţie de tipul deşeului (pământ, pietriş, nisip, beton etc.) şi de necesităţile autorităţii administraţiei publice locale.  +  Articolul 97Precolectarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări se face în recipientele puse la dispoziţie de către operatorul de salubrizare, în baza unui contract de prestări servicii (se va indica tipul de recipiente ce se vor utiliza).  +  Articolul 98Alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor şi al cantităţilor.  +  Articolul 99Se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru.  +  Articolul 100Prestarea activităţilor de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări se va executa astfel încât să se realizeze: a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale; b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarului; c) controlul calităţii serviciului prestat; d) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare, aprobat de autoritatea administraţiei publice locale în condiţiile legii; f) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului; g) asigurarea mijloacelor de încărcare şi transport pentru efectuarea unor astfel de transporturi, în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată; h) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificăţi în regulamentul serviciului de salubrizare; i) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.  +  Secţiunea a 12-a Dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea  +  Articolul 101Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a ....(se va completa aria administrativ-teritorială în care urmează să se presteze activitatea).  +  Articolul 102Activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se vor aplica la următoarele obiective şi suprafeţe din ....(se va completa aria administrativ-teritorială în care urmează să se presteze serviciul).  +  Articolul 103Obiectivele şi suprafeţele unde se vor aplica activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare sunt specificate în anexele nr. 1 şi 2 (se vor completa tabelele nr. 20 şi 21, anexe la caietul de sarcini-cadru, cu obiectivele, clădirile, suprafeţele etc. ce se iau în calcul pentru operaţiile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare).  +  Articolul 104Materialele ce se folosesc şi consumurile specifice sunt precizate în anexa nr. 3 (se va completa tabelul nr. 22, anexă la caietul de sarcini-cadru, cu tipurile de materiale folosite şi normele de consum).  +  Articolul 105Alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor şi al cantităţilor.  +  Articolul 106Se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini-cadru.  +  Articolul 107Prestarea activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se va executa astfel încât să se realizeze: a) continuitatea activităţii pe întreaga durată de desfăşurare, cu respectarea prevederilor contractuale; b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarului; c) controlul calităţii serviciului prestat; d) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile legii; f) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului; g) asigurarea capacităţii de lucru a utilajelor şi dispozitivelor pentru efectuarea activităţii, în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată; h) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificăţi în regulamentul serviciului de salubrizare; i) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.  +  Tabelul nr. 1Anexa nr. 1-----------la caietul de sarcini---------------------Lista punctelor amenajate pentru colectareadeşeurilor municipale şi dotarea acestora
  *Font 8*
  Nr. Locul Adresa Numar de Număr containere şi/sau pubele/volum [litri]
  crt. de amplasare utilizatorilorpersoane
  a punctului de deserviţi deserviteHârtie/MetalSticlăMaterialBiodegradabileNereciclabile
  colectare carton plastic
  1
  2
  ...
  n
   +  Tabelul nr. 2Anexa nr. 2-----------la caietul de sarcini---------------------Lista agenţilor economici şi a cantităţilorde deşeuri municipale produse
  *Font 8*
  Nr. Adresa Tipul de Cantitatea de deşeuri municipale produse
  crt.agentului economic/activitate
  instituţiei publicedesfăşuratăHârtie/cartonMetalSticlăMaterialBiodegradabileNereciclabile
  plastic
  1
  2
  ...
  n
   +  Tabelul nr. 3Anexa nr. 3-----------la caietul de sarcini---------------------Graficul de colectare a deşeurilor municipale,nesortate sau a celor biodegradabile, de la utilizatori,inclusiv agenţi economici şi instituţii publice,în perioada aprilie-octombrie
  *Font 8*
  Nr. Locul de amplasare Adresa utilizatorilorNumar de persoane Frecvenţa de colectare
  crt.a punctului de colectare deserviţi deservite
  de două ori/zizilnicla 2 zile
  1
  2
  ...
  n
   +  Tabelul nr. 4Anexa nr. 4-----------la caietul de sarcini---------------------Graficul de colectare a deşeurilor municipale sortatede la utilizatori, inclusiv agenţi economicişi instituţii publice
  *Font 8*
  Nr. Locul de Adresa Numar Intervalul dintre doua colectări succesive
  crt. amplasare utilizatorilorde persoane
  a punctului deserviţi deservite Hârtie/MetalSticlăMaterialBiodegradabileNereciclabile
  de colectarecarton plastic
  1
  2
  ...
  n
   +  Tabelul nr. 5Anexa nr. 5-----------la caietul de sarcini---------------------Numărul de recipiente necesare pentruprecolectarea deşeurilor municipale nesortate
  *Font 8*
  Nr. crt. Locul de amplasare a punctului de colectare Numar de persoane deservite Număr recipiente necesare Volumul recipientelor şi unitatea de masură
  1
  2
  ...
  n
  Breviarul de calcul nr. 1Anexa nr. 6-----------la caietul de sarcini---------------------Determinarea cantităţii medii zilnicede deşeuri municipale, nesortate,generate într-o localitateDeterminarea cantităţii medii zilnice de deşeuri municipale generate într-o localitate se face cu relaţia:Qmed. zi = N x Im x 0,001 [tone/zi]în care:Qmed. zi - cantitatea medie zilnică de deşeuri municipale generate;N - numărul de locuitori ai localităţii;Im - indicele mediu de producere a deşeurilor menajere;Im se stabileşte prin măsurători şi înregistrări statistice şi diferă de la o localitate la alta. Im pentru calcule globale, estimări etc. se poate lua: Im = 0,8 kg/locuitor/zi în mediul urban şi 0,15 kg/locuitor/zi în mediul rural.Breviarul de calcul nr. 2Anexa nr. 7-----------la caietul de sarcini---------------------Volumul total de deşeuri municipalenesortate ce urmează a fi transportateDeterminarea volumului mediu maxim de deşeuri municipale nesortate V se face cu relaţia:V = 3,75 x N x Imîn care:N - numărul de locuitori deserviţi de punctul de precolectareIm - este indicele mediu specific de producere a deşeurilor menajere, specific pentru fiecare localitate. În lipsă se aplică Im = 3 litri/om/zi.Breviarul de calcul nr. 3Determinarea numărului de recipientepentru precolectarea deşeurilor municipale nesortateDeterminarea numărului de recipiente de precolectare M se face cu relaţia:M = N x Im x Z /0,8 x Cîn care:N - numărul de locuitori arondaţi punctului de precolectare;Im - indicele mediu specific de producere a deşeurilor menajere, specific pentru fiecare localitate. În lipsă se aplică Im = 3 litri/om/zi.Z - numărul de zile dintre două ridicări succesive ale deşeurilor municipale nesortate. Se ia în calcul un interval de 3 zile pentru perioada rece;C - capacitatea recipientului folosit, în litri;0,8 - coeficientul de încărcare a recipientului.Breviarul de calcul nr. 4Determinarea necesarului minim de mijloacede transport pentru colectareaşi transportul deşeurilor municipalePentru a putea participa la delegarea activităţii de colectare şi transport al deşeurilor municipale trebuie îndeplinită următoarea relaţie:      N x I(m) i=n     -------- ≤ Σ a(i) x b(i) x c(i) x d(i) x e(i)        ro i=1unde:N - numărul de locuitori din localitate;Im - indicele mediu de producere a deşeurilor menajere ce se ia în calcul, fiind egal cu 0,8 kg/locuitor/zi în mediul urban şi 0,15 kg/locuitor/zi în mediul rural, dacă la nivelul localităţii nu a fost stabilit prin măsurători şi înregistrări statistice un alt indice;ro - greutatea specifică a deşeurilor menajere se ia egală cu circa 350 kg/mc, dacă la nivelul localităţii nu a fost stabilită prin măsurători şi înregistrări statistice o altă greutate specifică a deşeurilor;a(i) - numărul de utilaje de aceeaşi capacitate şi grad de compactare;b(i) - capacitatea de transport a utilajului; [m3]c(i) - gradul de compactare;d(i) - numărul de curse efectuate/schimb;e(i) - numărul de schimburi/zi.Breviarul de calcul nr. 5Determinarea necesarului minim de mijloacede transport pentru colectareaşi transportul deşeurilor stradalePentru a putea participa la delegarea activităţilor de colectare şi de transport al deşeurilor stradale trebuie îndeplinită următoarea relaţie:S x I(s) i=n--------- ≤ Σ a(i) x b(i) x c(i) x d(i) x e(i)ro i=1unde:S - suprafaţa stradală deservită; [mý]I(s) - indicele mediu de producere a deşeurilor stradale luat în calcul de 175 kg/10.000 mý/zi, dacă la nivelul localităţii nu a fost stabilit prin măsurători şi înregistrări statistice un alt indice;a(i) - numărul de utilaje de aceeaşi capacitate şi grad de compactare;b(i) - capacitatea de transport a utilajului; [mc]c(i) - gradul de compactare;d(i) - numărul de curse efectuate/schimb;e(i) - numărul de schimburi/zi.Utilajele destinate activităţilor de colectare şi de transport al deşeurilor stradale vor fi altele decât cele utilizate la activitatea de precolectare, colectare, transport şi depozitare a deşeurilor municipale, dacă se efectuează acest serviciu.
   +  Tabelul nr. 6Anexa nr. 2-----------la caietul de sarcini---------------------Lista staţiilor de sortare a deşeurilormunicipale şi capacitatea de prelucrare a acestora
  Nr. crt. Adresa Suprafaţa Capacitatea de lucru (t/oră)
  1
  2
  ...
  n
   +  Tabelul nr. 7Anexa nr. 3-----------la caietul de sarcini---------------------Lista deşeurilor de ambalajece urmează a fi reciclate/valorificate
  Nr. Cantitatea Anul
  crt. Denumire deşeu U/M (t)
  200.. 200.. 200..
  1 Sticlă t
  2 Plastic t
  3 Hârtie, carton t
  4 Metal t
  5 Lemn t
  6 Textile t
  7 Anvelope t
  ...
  n
   +  Tabelul nr. 8Anexa nr. 1-----------la caietul de sarcini---------------------Principalele date tehnice ale depozitului de deşeuri
  Nr. crt. Specificaţii U/M Valoare
  1 Suprafaţa depozitului kmý
  2 Numărul de celule pentru depozitarea deşeurilor buc
  3 Durata de exploatare ani
  4 Capacitatea de depozitare t
  5 Staţie de epurare a apelor uzate buc.
  6 Cantitatea finală de deşeuri eliminate t
  7 Sistem de colectare şi evacuare a gazelor de depozit buc.
  8 Căi de acces buc.
  ...
  n
   +  Tabelul nr. 9Anexa nr. 2-----------la caietul de sarcini---------------------Necesarul de mijloace auto şi utilajespecifice la depozitul de deşeuri
  Nr. crt. Specificaţii U/M Cantitate
  1 Buldozer buc.
  2 Autocompactor buc.
  3 Încărcator frontal buc.
  4 Autobasculantă buc.
  5 Autospecială PSI buc.
  6 Tocător deşeuri buc.
  ...
  n
   +  Tabelul nr. 10Anexa nr. 1-----------la caietul de sarcini---------------------Căile de circulaţie pe care se executămăturatul manual sau mecanic, incluzândşi parcările de reşedinţă
  *Font 8*
  Nr. Denumire Dimensiuni tronson stradăDimensiuni trotuarZilele din săptămânămanual/
  crt.tronson stradă în care se matură mecanic
  Lung. Lăţ. Sup. Lung. Lăţ. Sup.
  [m] [m] [mý] [m] [m] [mý]
  1
  2
  ...
  m
  Breviarul de calcul nr. 6Determinarea necesarului minim de mijloacede măturat mecanic stradalPentru a putea participa la delegarea activităţii de măturat mecanic stradal trebuie îndeplinită următoarea relaţie:      6,5 x N(u) x VL ≤ --------------             nunde:L - lungimea totală a străzilor pentru care se asigură serviciul; [km]N(u) - numărul de utilaje aferente serviciului;V - viteza de deplasare a utilajului; [km/h]n - numărul de treceri pe aceeaşi stradă/schimb.
   +  Tabelul nr. 11Anexa nr. 2-----------la caietul de sarcini---------------------Căile de circulaţie pe care se executăactivităţile de spălat, stropit şi răzuitrigola, incluzând şi parcările de reşedinţă
  *Font 8*
  Dimensiuni
  Nr. Denumire tronson stradă Zilele din săptămânăZilele din săptămână Zilele din
  crt.tronson stradă în care se spală în care se stropeşte săptămână în care
  Lung.Lăţ.Sup.se răzuieşte rigola
  [m] [m] [mý]
  1
  2
  ....
  n
  Breviarul de calcul nr. 7Determinarea necesarului minim de mijloacede spălat/stropit mecanic stradalPentru a putea participa la delegarea activităţii de spălat/stropit stradal trebuie îndeplinită următoarea relaţie:      5.500 x N(u) x V x lS ≤ --------------------- [mý]                      nunde:l - lăţimea de acţiune a utilajului; [m]N(u) - numărul de utilaje aferente serviciului;V - viteza de deplasare a utilajului; [km/h]n - numărul de treceri pe aceeaşi stradă/schimb.
   +  Tabelul nr. 12Anexa nr. 3-----------la caietul de sarcini---------------------Căile de circulaţie pe care se execută activităţilede întreţinere zilnică a curăţeniei
  Dimensiuni
  Nr. Denumire tronson stradă Zilele din săptămână în
  crt.tronson stradă care se asigură Intervalul orar
  Lung. Lăţ. Sup. întreţinerea curaţeniei
  [m] [m] [mý]
  1
  2
  3
  ....
  n
   +  Tabelul nr. 13Anexa nr. 1-----------la caietul de sarcini---------------------Căile de circulaţie pe care se executăactivitatea de curăţare a zăpezii
  Dimensiuni
  Nr. Denumire tronson stradă
  crt.tronson stradăGradul de prioritateGradul de curaţare
  Lung. Lăţ. Sup.
  [m] [m] [mý]
  1
  2
  ....
  n
   +  Tabelul nr. 14Anexa nr. 2-----------la caietul de sarcini---------------------Staţiile mijloacelor de transport în comun,inclusiv intrările la metrou,pentru care urmează a se realizaactivitatea de deszăpezire şi transport al zăpezii
  Nr. crt. Denumire tronson stradă Denumire staţie mijloc transport în comun Suprafaţa deszăpezită Grad de prioritate
  1
  2
  3
  ...
  n
   +  Tabelul nr. 15Anexa nr. 3-----------la caietul de sarcini---------------------Trecerile de pietoni situate în vecinătateastaţiilor mijloacelor de transport în comun,inclusiv intrările la metrou, la careurmează a se realiza activitateade deszăpezire şi transport al zăpezii
  *Font 8*
  Nr. crt. Denumire tronson stradă Denumire staţie mijloc transport în comun Trecerea de pietoni de la intersecţia străzii ......... cu strada ......... Suprafaţa deszăpezită Grad de prioritate
  1
  2
  ...
  n
   +  Tabelul nr. 16Anexa nr. 4-----------la caietul de sarcini---------------------Lista mobilierului stradal cu localizareacapacelor căminelor de canalizaredestinate descărcării zăpezii îndepărtatede pe căile de circulaţie şi a gurilor de scurgere
  *Font 8*
  Nr. crt. Denumire tronson stradă sau intersecţie Poziţionare capac cămin de canalizare Poziţionarea gurilor de scurgere Cantitatea de zăpadă ce poate fi descărcată în caminul de canalizare
  1
  2
  ...
  n
   +  Tabelul nr. 17Anexa nr. 5-----------la caietul de sarcini---------------------Amplasamentul spaţiilor de depozitarea zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire
  Nr. crt. Localizarea amplasamentului spaţiului de depozitare Suprafaţa de depozitare Cantitatea de zăpadă ce poate fi depozitată
  1
  2
  ...
  n
   +  Tabelul nr. 18Anexa nr. 6-----------la caietul de sarcini---------------------Lista căilor de circulaţie care trebuie menţinuteîn funcţiune prin combaterea poleiului şi a îngheţului
  Dimensiuni tronson
  Nr. Denumire stradă
  crt.tronson stradăGradul de prioritateGradul de urmărire
  Lung. Lăţ. Sup.
  m m
  1
  2
  ...
  n
  Breviarul de calcul nr. 8Determinarea numărului minim de utilajepentru activităţile de curăţare şi transportal zăpezii de pe căile publice şi menţinereaîn funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţPentru a putea participa la delegarea activităţilor de deszăpezire, transportul zăpezii şi combaterea poleiului trebuie îndeplinite următoarele relaţii:            7.500 x N(c) x V x l    S(c) ≤ ---------------------- [mý]                      n            5.500 x N(p) x V x l    S(p) ≤ --------------------- [mý]                   n             i=n             Σ N(i) x b(i) x d(i) x e(i)             i=1    S(c) ≤ ------------------------------- [mý]                      2 x h(m)unde:S(c) - suprafaţa stradală de pe care se curăţă zăpada; [mý]S(p) - suprafaţa stradală pe care se asigură prevenirea poleiului; [mý]N(c) - numărul de utilaje utilizate pentru curăţarea zăpezii;N(p) - numărul de utilaje utilizate pentru prevenirea poleiului;N(i) - numărul de utilaje pentru transportul zăpezii;h(m) - înălţimea medie multianuală a stratului de zăpadă conform datelor preluate de la Administraţia Naţională de Meteorologie; [m]b(i) - capacitatea de transport a utilajului; [mc]d(i) - numărul de curse efectuate/schimb;e(i) - numărul de schimburi/zi;l - lăţimea de acţiune a utilajului; [m]V - viteza de deplasare a utilajului; [km/h]n - numărul de treceri pe aceeaşi stradă/schimb.
   +  Tabelul nr. 19Anexa nr. 1-----------la caietul de sarcini---------------------Lista punctelor amenajate pentru colectareadeşeurilor voluminoase provenite de la populaţie
  *Font 8*
  Nr. crt. Adresa Suprafaţa Capacitatea de depozitare Ziua planificată pentru colectarea deşeurilor Intervalul orar de ridicare a deşeurilor
  1
  2
  ...
  n
   +  Tabelul nr. 20Anexa nr. 1-----------la caietul de sarcini---------------------Lista obiectivelor, clădirilor şi suprafeţelorunde se vor aplica activităţile de dezinsecţieşi deratizare
  *Font 9*
  Adresa unde Suprafaţa tratată
  Nr. se aplică
  crt.tratamentulClădiriCanal deParcuriPieţe, târguri, Zone Cimitire Maluri
  distanţă oboare neconstruitede lacuri
  1
  2
  ...
  n
   +  Tabelul nr. 21Anexa nr. 2-----------la caietul de sarcini---------------------Lista obiectivelor, clădirilor şi suprafeţelorunde se vor aplica activităţile de dezinfecţie
  *Font 8*
  Suprafaţa tratată
  Nr. Adresa unde se aplică
  crt. tratamentul Depozite Staţii Staţii Puncte Mijloace Unitaţi
  de deşeuride transferde sortarede colectarede transportde învăţământ
  a deşeurilor în comun şi sanitare
  1
  2
  ...
  n
   +  Tabelul nr. 22Anexa nr. 3-----------la caietul de sarcini---------------------Lista materialelor şi substanţelorce se folosesc pentru activităţilede dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare
  Nr. crt. Denumirea materialelor, substanţelor U/M Cantitatea Norma de consum
  1
  2
  3
  ...
  n
  ----------