HOTĂRÂRE nr. 881 din 1 august 2007privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 14 august 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică la poziţia MF nr. 147852 conform anexei la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul transporturilor,Septimiu Buzaşu,secretar de statp. Ministrul economiei şi finanţelor,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 1 august 2007.Nr. 881.  +  Anexa ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Ordonator principal de credite 13633330 Ministerul Transporturilor (Ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Ordonator secundar de credite──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Ordonator terţiar de credite──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Regii autonome şi companii/societăţi 11054529 Compania Naţională de naţionale aflate sub autoritatea Căi Ferate "CFR" - S.A. ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare- dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*Font 9*───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐               Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │──────┬────┬───────┬──────────────────────────┬────┬──────────────┬─────────────┬──────┬───┤      │Cod │ │ Date de identificare │ │ │ Situaţia │ Sit. │ │Nr. │ de │Denu- ├───────────┬───────┬──────┤Anul│ │ juridică │ jur. │ │M.F. │cla │mire │Descriere │Vecină-│ │do- │ Valoare │ │actuală │      │sifi│ │tehnică │tăţi │Adresa│bân │ de ├────────┬────┼──────┤Tip│      │care│ │(pe scurt) │(după │ │di │ inventar │ │în │conce-│bun│      │ │ │ │caz, pe│ │rii/│ (lei) │ Baza │adm.│siune/│ │      │ │ │ │scurt) │ │dă- │ │ legala │/con│inchi-│ │      │ │ │ │ │ │rii │ │ │cesi│riat/ │ │      │ │ │ │ │ │ în │ │ │une │dat cu│ │      │ │ │ │ │ │folo│ │ │ │titlu │ │      │ │ │ │ │ │sin │ │ │ │gratu-│ │      │ │ │ │ │ │ta │ │ │ │ it │ │──────┼────┼───────┼───────────┼───────┼──────┼────┼──────────────┼────────┼────┼──────┼───┤147852│8.10│Linii │Lungimea │Regio- │Regio-│1998│732.711.035,77│L.nr. │ │ │ │      │ │ferate │totală a │nalele │nalele│ │ │219/1998│con-│ │imo│      │ │de cir │liniilor │C.F.R. │C.F.R.│ │ │H.G. nr.│ce │ │bil│      │ │culaţie│c.f.= │Galaţi,│Con- │ │ │581/1998│sio │ │ │      │ │şi apa-│1.525,531 │Bucu- │stanţa│ │ │Decizia │na │ │ │      │ │rate │ km; │reşti │ │ │ │nr. 1693│te │ │ │      │ │de cale│ Nr. │ │ │ │ │/17.05. │ │ │ │      │ │inter- │aparate │ │ │ │ │ 2006 │ │ │ │      │ │opera │de cale = │ │ │ │ │a Înaltei │ │ │      │ │bile │2.418 buc.;│ │ │ │ │Curţi de│ │ │ │      │ │ │linii c.f. │ │ │ │ │Casaţie │ │ │ │      │ │ │simple = │ │ │ │ │ şi │ │ │ │      │ │ │373,571 km,│ │ │ │ │Justiţie│ │ │ │      │ │ │duble = │ │ │ │ │ a │ │ │ │      │ │ │490,58 km, │ │ │ │ │României│ │ │ │      │ │ │electri │ │ │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ficate = │ │ │ │ │ │ │ │ │      │ │ │692,772 km │ │ │ │ │ │ │ │ │──────┴────┴───────┴───────────┴───────┴──────┴────┴──────────────┴────────┴────┴──────┴───┘------------