ORDIN nr. 111 din 9 iulie 2007privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 13 august 2007    Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) lit. l) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi ale art. 10 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006,în temeiul art. 4 alin. (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. şi al art. 22 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Caietul de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.---- Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 bis abonament, care se poate achiziţiona şi de la Centrul pentru vânzări şi relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, Şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementarepentru Serviciile Comunitarede Utilităţi Publice,Marian Cristinel BîgiuBucureşti, 9 iulie 2007.Nr. 111.  +  AnexăCAIET-S-C 09/07/2007