ORDIN nr. 110 din 9 iulie 2007privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 13 august 2007    Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) lit. l) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi ale art. 10 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006,în temeiul art. 4 alin. (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. şi al art. 22 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.---- Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 bis abonament, care se poate achiziţiona şi de la Centrul pentru vânzări şi relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, Şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementarepentru Serviciile Comunitarede Utilităţi Publice,Marian Cristinel BîgiuBucureşti, 9 iulie 2007.Nr. 110.  +  Anexa REGULAMENT-CADRUal serviciului de salubrizare a localităţilor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Domeniul de aplicare  +  Articolul 1 (1) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică serviciului public de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare serviciu de salubrizare, înfiinţat şi organizat la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, indiferent de mărimea acestora, pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor economici de pe teritoriul respectivelor unităţi administrativ-teritoriale. (2) Prezentul regulament-cadru stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de salubrizare, definind modalităţile şi condiţiile-cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator. (3) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică la proiectarea, executarea, recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor şi echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerinţelor legale specifice în vigoare. (4) Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate şi de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, se vor conforma prevederilor prezentului regulament-cadru. (5) Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament-cadru au caracter minimal. Consiliile locale, consiliile judeţene, asociaţiile de dezvoltare comunitară şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba şi alţi indicatori de performanţă sau condiţii tehnice pentru serviciul de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterea publică a acestora.  +  Articolul 2Prezentul regulament-cadru se aplică următoarelor activităţi de salubrizare: a) precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special; b) sortarea deşeurilor municipale; c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor; d) depozitarea controlată a deşeurilor municipale; e) înfiinţarea depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora; f) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; g) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj; i) colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi operatori economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.); j) colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei; k) colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări; l) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.  +  Articolul 3Modul de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii: a) protecţia sănătăţii populaţiei; b) responsabilitatea faţă de cetăţeni; c) conservarea şi protecţia mediului înconjurător; d) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului; e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; f) securitatea serviciului; g) dezvoltarea durabilă.  +  Articolul 4Termenii şi noţiunile utilizate în prezentul regulament-cadru se definesc după cum urmează:4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;4.2. compost - produs rezultat din procesul de fermentare aerobă şi/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deşeurile supuse compostării;4.3. colectare - strângerea, cu sau fără sortare, a deşeurilor în vederea transportării lor;4.4. colectare selectivă - colectarea deşeurilor de diferite categorii la sursa de producere, separat pe tipuri de materiale, în saci de plastic, recipiente, containere compartimentate;4.5. curăţarea zăpezii/gheţii - operaţiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheaţă depus pe suprafaţa carosabilă şi pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor şi pietonilor în condiţii de siguranţă;4.6. curăţarea rigolelor - operaţiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip şi praf de pe o porţiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare şi/sau stropire;4.7. depozit - amplasament pentru eliminarea finală a deşeurilor, prin depozitare pe sol sau în subteran;4.8. deratizare - activitatea de stârpire a şoarecilor şi şobolanilor prin otrăvire cu substanţe chimice sau prin culturi microbiene;4.9. deşeu - orice substanţă sau obiect din categoriile stabilite de legislaţia specifică privind regimul deşeurilor, de care deţinătorul se debarasează, are intenţia sau obligaţia de a se debarasa;4.10. deşeu asimilabil cu deşeul menajer - deşeu provenit din industrie, din comerţ, din sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziţie şi proprietăţi similare cu deşeul menajer şi care este colectat, transportat, prelucrat şi depozitat împreună cu acesta;4.11. deşeu biodegradabil - deşeu care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe;4.12. deşeu cu regim special - deşeu a cărui manipulare, colectare, transport şi depozitare se supune unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor şi asupra mediului înconjurător;4.13. deşeu din construcţii şi demolări - deşeu rezultat în urma demolării sau construirii clădirilor, şoselelor şi a altor structuri de obiective industriale ori civile, care nu este încadrat ca deşeu periculos conform prevederilor legale în vigoare;4.14. deşeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerinţele definiţiei de deşeu;4.15. deşeu menajer - deşeu provenit din activităţi casnice şi care face parte din categoriile 15.01 şi 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;4.16. deşeu municipal - deşeu menajer şi alt tip de deşeu care, prin natură sau compoziţie, este similar cu deşeul menajer şi care este generat pe raza localităţii;4.17. deşeuri periculoase - deşeurile încadrate generic, conform legislaţiei specifice privind regimul deşeurilor, în aceste tipuri sau categorii de deşeuri şi care au cel puţin un constituent sau o proprietate care face ca acestea să fie periculoase;4.18. deşeu reciclabil - deşeu care poate constitui materie primă într-un proces de producţie pentru obţinerea produsului iniţial sau pentru alte scopuri;4.19. deşeuri de echipamente electrice şi electronice - denumite în continuare DEEE - echipamentele electrice şi electronice care constituie deşeuri conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, inclusiv toate componentele, subansamblurile şi produsele consumabile, parte integrantă a echipamentului în momentul în care acestea devin deşeuri;4.20. deşeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porţiuni de cadavre provenite de la animale;4.21. deşeuri solide - componente rezultate din activităţile menajere sau industriale, care nu mai au valoare de întrebuinţare sau nu mai fac folosinţă utilizatorului şi care sunt precolectate de către acesta pentru a fi predate operatorului de salubrizare;4.22. deşeuri stradale - deşeuri specifice căilor de circulaţie publică, provenite din activitatea cotidiană a populaţiei, de la spaţiile verzi, de la animale, din depunerea de substanţe solide provenite din atmosferă;4.23. deşeuri voluminoase - deşeuri solide de diferite provenienţe, care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de colectare, ci necesită o tratare diferenţiată faţă de acestea, din punct de vedere al preluării şi transportului;4.24. deţinător - producătorul de deşeuri ori persoana fizică sau juridică ce are deşeuri în posesie;4.25. dezinfecţie - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanţe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare;4.26. dezinsecţie - activitatea de combatere a insectelor în stadiul de larvă sau adult cu substanţe chimice specifice;4.27. ecarisare - activitatea de colectare a deşeurilor de origine animală/subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, în scopul procesării sau incinerării/coincinerării acestora, incluzând activităţile de transport, depozitare şi manipulare a acestora, după caz;4.28. gestionare - colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea acestor operaţii şi îngrijirea zonelor de depozitare după închiderea acestora;4.29. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor meteorice;4.30. incinerare - operaţia de tratare termică a deşeurilor, cu sau fără recuperare de căldură, realizată în instalaţii care respectă legislaţia în vigoare privind incinerarea deşeurilor;4.31. instalaţie de incinerare - orice instalaţie tehnică fixă sau mobilă şi echipamentul destinat tratamentului termic al deşeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate;4.32. indicatori de performanţă - parametri ai serviciului de salubrizare, realizaţi de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul operatorului titular al licenţei;4.33. licenţă - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte calitatea de operator al serviciului, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta una sau mai multe activităţi ale acestuia;4.34. măturat - activitatea de salubrizare a localităţilor, care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curăţare a suprafeţelor de circulaţie, de odihnă sau de agrement ale aşezărilor urbane ori rurale;4.35. neutralizare a deşeurilor de origine animală - activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deşeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora;4.36. precolectare - activitatea utilizatorului de strângere şi depozitare temporară a deşeurilor municipale sau a deşeurilor solide asimilabile cu deşeurile municipale în recipiente, containere ori puncte gospodăreşti, amplasate în spaţii special amenajate;4.37. preselectare - activitatea de selectare prealabilă a deşeurilor la sursa de producere, pe tipuri de materiale;4.38. producător - orice persoană din a cărei activitate rezultă deşeuri şi/sau care efectuează operaţiuni de pretratare, de amestecare sau alte operaţiuni care generează schimbarea naturii ori a compoziţiei acestor deşeuri;4.39. reciclare - operaţiunea de prelucrare a unui deşeu în vederea refolosirii;4.40. reţetă - ansamblu de specificăţii - sortimente, cantităţi, concentraţiile soluţiilor - care descriu materialele utilizate pentru o anumită operaţiune - deratizare, dezinfecţie sau dezinsecţie - şi un anumit tip de obiectiv;4.41. salubrizare - totalitatea operaţiunilor şi activităţilor necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităţilor;4.42. sistem public de salubrizare - ansamblul instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, construcţiilor şi terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare;4.43. sortare - activitatea de separare pe sortimente şi depozitare temporară a deşeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializaţi;4.44. spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalaţii speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluţii speciale, în vederea îndepărtării deşeurilor şi prafului de pe străzi şi trotuare;4.45. staţie de transfer - spaţiu special amenajat pentru depozitarea temporară a deşeurilor colectate din aceeaşi localitate sau din localităţi distincte, în vederea transportării centralizate a acestora la o staţie de sortare/tratare sau la un depozit de deşeuri.4.46. stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafeţele de circulaţie, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, spaţii de odihnă şi de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalaţii specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătăţirii stării igienice a localităţilor şi evitării formării prafului;4.47. tratare - totalitatea proceselor fizice, chimice şi biologice care schimbă caracteristicile deşeurilor, în scopul reducerii volumului şi caracterului periculos al acestora, facilitând manipularea sau valorificarea lor;4.48. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deşeurilor;4.49. utilizator - persoană fizică sau juridică care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilităţi publice, în condiţiile legii.  +  Articolul 5 (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare şi transport al deşeurilor, formează sistemul public de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare sistem de salubrizare. (2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic şi funcţional, care cuprinde construcţii, instalaţii şi echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum: a) puncte teritoriale de colectare şi preselectare a deşeurilor; b) grupuri de salubritate; c) staţii de transfer; d) construcţii şi instalaţii destinate sortării, neutralizării, valorificării şi depozitării deşeurilor; e) baze de întreţinere a autovehiculelor de salubritate; f) centre teritoriale de colectare şi reciclare a materialelor; g) puncte teritoriale privind activitatea de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare.  +  Articolul 6Serviciul de salubrizare trebuie să îndeplinească, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanţă aprobaţi de consiliile locale, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau, după caz, de asociaţiile de dezvoltare comunitară, pe baza indicatorilor de performanţă din prezentul regulament-cadru.  +  Secţiunea a 2-a Accesul la serviciul de salubrizare  +  Articolul 7 (1) Toţi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul localităţilor unde este organizat serviciul de salubrizare au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu. (2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informaţiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanţă ai serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale. (3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecţia sănătăţii publice, utilizând numai mijloace şi utilaje corespunzătoare cerinţelor autorităţilor competente din domeniul sănătăţii publice şi al protecţiei mediului. (4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, cu excepţia cazurilor de forţă majoră care vor fi menţionate în contractul de delegare sau în hotărârea de dare în administrare a serviciului.  +  Secţiunea a 3-a Documentaţia tehnică  +  Articolul 8 (1) Prezentul regulament-cadru stabileşte documentaţia tehnică minimă pentru toţi operatorii care asigură serviciul de salubrizare. (2) Regulamentul-cadru stabileşte documentele necesare exploatării, precum şi modul de întocmire, actualizare, păstrare şi manipulare a acestor documente. (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament-cadru privind modul de întocmire, păstrare şi reactualizare a evidenţei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalaţii.  +  Articolul 9 (1) Fiecare operator va avea şi va actualiza, în funcţie de specificul activităţii de salubrizare prestate, următoarele documente: a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii; b) planul cadastral şi situaţia terenurilor din aria de deservire; c) planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările; d) planurile clădirilor sau construcţiilor speciale, având notate toate modificările sau completările la zi; e) cărţile tehnice ale construcţiilor; f) documentaţia tehnică a utilajelor şi instalaţiilor şi, după caz, autorizaţiile de punere în funcţiune a acestora; g) procese-verbale de constatare în timpul execuţiei şi planurile de execuţie ale părţilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse; h) proiectele de execuţie a lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile şi schemele instalaţiilor şi reţelelor etc.; i) documentele de recepţie, preluare şi terminare a lucrărilor cu:1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie;2. procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanţă şi garanţie, buletinele de verificări, analiză şi încercări;3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;4. procese-verbale de punere în funcţiune;5. lista echipamentelor montate în instalaţii, cu caracteristicile tehnice;6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităţilor şi a remedierilor;7. documentele de aprobare a recepţiilor şi de predare în exploatare; j) schemele de funcţionare a instalaţiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situaţiei de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărui agregat şi/sau ale fiecărei instalaţii, inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb; k) instrucţiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind manipularea, exploatarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor, precum şi cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor; l) normele generale şi specifice de protecţie a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalaţii sau fiecărei activităţi; m) planurile de dotare şi amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamităţi sau alte situaţii excepţionale; n) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul; o) avizele şi autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri, laboratoare, instalaţii de măsură, inclusiv cele de protecţie a mediului, obţinute în condiţiile legii; p) inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice conform instrucţiunilor în vigoare; q) instrucţiuni privind accesul în incintă şi instalaţii; r) documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului; s) registre de control, de sesizări şi reclamaţii, de dare şi retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.; t) bilanţul de proiect şi rezultatele bilanţurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanţul de mediu. (2) Documentaţiile referitoare la construcţii energetice se vor întocmi, completa şi păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcţiei".  +  Articolul 10 (1) Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării, întocmită de operatorii economici specializaţi în proiectare, se predă titularului de investiţie odată cu proiectul lucrării respective. (2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligaţia de a corecta toate planurile de execuţie, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuţiei şi, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situaţiei reale de pe teren, şi să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucţiunile necesare exploatării, întreţinerii şi reparării instalaţiilor proiectate. (3) Organizaţiile de execuţie şi/sau montaj au obligaţia ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea şi schemele, planurile de situaţii şi de execuţie modificate conform situaţiei de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări faţă de planurile iniţiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuţiei. (4) În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de proiectant, fără avizul acestuia.  +  Articolul 11 (1) Autorităţile administraţiei publice locale deţinătoare de instalaţii care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum şi operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de salubrizare, în totalitate sau numai unele activităţi componente ale acestuia, au obligaţia să-şi organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu uşurinţă. (2) La încheierea activităţii, operatorul va preda autorităţii administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţiei de dezvoltare comunitare, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie. (3) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menţiona: a) data întocmirii documentului; b) numărul de exemplare originale; c) calitatea celui care a întocmit documentul; d) numărul de copii executate; e) necesitatea copierii, numele, prenumele şi calitatea celui care a primit copii ale documentului, numărul de copii primite şi calitatea celui care a aprobat copierea; f) data fiecărei revizii sau actualizări; g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea şi calitatea celui care a aprobat; h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare; i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii de pe documentul revizuit/actualizat; j) lista persoanelor care au restituit la arhivă documentul primit anterior revizuirii/modificării.  +  Secţiunea a 4-a Îndatoririle personalului operativ  +  Articolul 12 (1) Personalul de deservire operativă se compune din toţi salariaţii care deservesc construcţiile, instalaţiile şi echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcţionării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalaţie sau într-un ansamblu de instalaţii. (2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă, precum şi obligaţiile, drepturile şi responsabilităţile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în procedurile operaţionale. (3) Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabileşte de operator în procedurile proprii în funcţie de: a) gradul de periculozitate a instalaţiilor şi a procesului tehnologic; b) gradul de automatizare a instalaţiilor; c) gradul de siguranţă necesar în asigurarea serviciului; d) necesitatea supravegherii instalaţiilor şi procesului tehnologic.  +  Articolul 13În timpul prestării serviciului personalul trebuie să asigure funcţionarea instalaţiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucţiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru şi dispoziţiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnico-administrativă.  +  Capitolul II Asigurarea serviciului de salubrizare şi condiţii de funcţionare  +  Secţiunea 1 Precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere  +  Articolul 14Operatorul care colectează, transportă, tratează, stochează sau depozitează deşeuri trebuie să cunoască: a) tipul şi cantitatea de deşeuri care urmează să fie eliminate; b) cerinţele tehnice generale; c) măsurile de precauţie necesare; d) informaţiile privind originea, destinaţia şi tratarea deşeurilor, precum şi tipul şi cantitatea de deşeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităţilor competente.  +  Articolul 15Prestarea serviciului de salubrizare privind colectarea şi transportul deşeurilor municipale trebuie realizată în astfel de condiţii încât să se asigure: a) protejarea sănătăţii populaţiei; b) protecţia mediului înconjurător; c) menţinerea curăţeniei şi crearea unei estetici corespunzătoare a localităţilor; d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantităţii de deşeuri şi reciclarea acestora.  +  Articolul 16 (1) Persoanele fizice şi juridice producătoare de deşeuri municipale trebuie să realizeze activitatea de precolectare, potrivit specificului locului de producere a deşeurilor, în condiţii salubre, în spaţii special amenajate şi prin sistemele propuse şi asigurate de operatorul de salubrizare care organizează activitatea de colectare a deşeurilor de acest tip. (2) Precolectarea se va realiza selectiv, pe tipuri de deşeuri municipale, în pungi/saci de plastic de culori diferite, aferente fiecărui tip de deşeu sau de amestec de deşeuri, puse la dispoziţie contra cost de operatorul de salubrizare sau a căror valoare va fi cuprinsă în tariful de salubrizare. La gospodăriile individuale precolectarea se va face în recipiente, pungi/saci sau alte mijloace care prezintă un grad de siguranţă ridicat din punct de vedere sanitar şi al protecţiei mediului. (3) Deşeurile specifice predominant vegetale, precolectate din parcuri, curţi şi grădini, se transportă în vederea reciclării prin compostare la un sistem amenajat de autoritatea administraţiei publice locale. (4) Deşeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au acelaşi regim cu cel al deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice. Persoanele care îşi administrează singure tratamente injectabile la domiciliu şi cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deşeurile rezultate în recipiente cu pereţi rezistenţi (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistenţă medicală publică, care are obligaţia de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legislaţia specifică în domeniu. Se interzice depunerea deşeurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele de colectare a deşeurilor municipale. (5) Deşeurile agricole, rezultate din amenajări în gospodării particulare care nu se asimilează cu fermele zootehnice, se neutralizează prin compostare în amenajări proprii, care nu poluează mediul şi nu produc disconfort, amplasate la cel puţin 10 m de locuinţe, în incinta gospodăriei. Se interzice transportul deşeurilor agricole pe drumurile aparţinând domeniului public de persoane fizice sau juridice, cu excepţia operatorilor serviciului de salubrizare.  +  Articolul 17 (1) Colectarea deşeurilor municipale se face numai în recipiente închise cu capac sau pungi/saci de plastic, conform cerinţelor şi specificului localităţii. (2) În funcţie de sistemul de precolectare adoptat prin contract, colectarea se va realiza separat, conform prevederilor art. 16 alin. (2). (3) Fracţiunea biodegradabilă din deşeurile municipale şi asimilabile acestora va fi colectată separat în containere sau recipiente special destinate acestui scop şi vor fi transportate şi predate la staţia proprie de compostare sau la cea pentru care există un contract de depozitare şi/sau compostare la care este arondată localitatea. (4) Containerele şi recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale conţinute în deşeurile municipale şi asimilabile acestora vor fi inscripţionate cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate şi marcate în diverse culori prin vopsire sau aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului nr. 1.281/2005 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, respectiv nr. 1.121/2006 al ministrului administraţiei şi internelor. (5) În vederea realizării activităţii de colectare, operatorul care asigură activitatea de colectare şi transport va dota punctele amenajate prin grija autorităţii administraţiei publice locale, conform legii, cu recipiente de colectare.  +  Articolul 18 (1) Operatorul împreună cu autoritatea administraţiei publice locale au obligaţia să identifice toţi producătorii de deşeuri, indiferent de natura acestor deşeuri, şi să acţioneze în vederea creării facilităţilor necesare activităţii de precolectare şi colectare. (2) Autoritatea administraţiei publice locale instituie taxe speciale în cazul prestaţiilor de care beneficiază producătorii de deşeuri individuali fără contract şi obligaţia acestora de a achita operatorului de salubrizare contravaloarea serviciilor prestate pentru aceştia. (3) Operatorul are obligaţia, în condiţiile alin. (2), de a dota spaţiile de colectare pentru toţi producătorii de deşeuri, chiar dacă aceştia nu au contract de prestare încheiat cu acesta. (4) Pentru stimularea precolectării selective, taxele instituite se vor aplica numai pentru producătorii de deşeuri individuali fără contract de prestări servicii încheiat cu operatorul serviciului.  +  Articolul 19 (1) Punctele de colectare vor fi dotate de către operatorul de salubrizare cu recipiente marcate în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de înmagazinare corelată cu numărul de utilizatori arondaţi şi cu ritmicitatea de ridicare, asigurând condiţii de acces uşor pentru autovehiculele destinate colectării. (2) În vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deşeurilor municipale, acestea vor fi inscripţionate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi şters fără ca prin această operaţie să nu rămână urme vizibile. (3) Operatorul va suplimenta capacitatea de înmagazinare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente sau containere, în cazul în care se dovedeşte că volumul acestora este insuficient şi se depozitează deşeuri municipale în afara lor. (4) Menţinerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecţia şi dezinsecţia punctelor de colectare revin persoanelor fizice şi/sau juridice, în cazul în care acestea se află în spaţii aparţinând utilizatorului, sau operatorului, în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public. (5) Pentru grupuri de gospodării individuale sau condominii care nu sunt prevăzute cu tobogan pentru evacuarea deşeurilor, spaţiile de colectare exterioare puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale se amenajează astfel încât să permită amplasarea numărului necesar de recipiente care să asigure capacitatea de depozitare, corelată cu ritmicitatea de ridicare. Aceste spaţii vor fi împrejmuite, acoperite şi amplasate în locuri care să permită accesul uşor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a platformei de depozitare a deşeurilor municipale pe domeniul public se va face astfel încât distanţa până la ferestrele spaţiilor cu destinaţie de locuinţă să fie mai mare de 5 m. (6) Platformele spaţiilor necesare colectării deşeurilor, care se vor realiza prin grija autorităţilor administraţiei publice locale, vor fi în mod obligatoriu betonate sau asfaltate şi, în cazul în care nu sunt asigurate condiţii de scurgere a apei provenite din exfiltraţii sau a celei meteorice, vor fi prevăzute cu rigole de preluare, racordate la reţeaua de canalizare sau la cămine de colectare etanşe, care vor fi golite periodic prin grija operatorului. (7) Operatorul va urmări starea de etanşeitate a recipientelor de colectare, urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat.  +  Articolul 20 (1) Recipientele amplasate pe căile publice pentru depozitarea deşeurilor stradale trebuie să fie în număr suficient, cu volume adecvate şi montate la distanţe optime, golindu-se periodic, cel puţin o dată la două zile în perioada 1 aprilie1 octombrie şi o dată la 3 zile în perioada 1 octombrie-1 aprilie. (2) Colectarea deşeurilor neselecţionate sau predominant organice din deşeurile municipale şi a celor biodegradabile, după caz, în funcţie de sezon şi de categoria utilizatorului, se realizează astfel: a) pentru perioada 1 aprilie-1 octombrie:1. zilnic, din zonele centrale şi de la unităţile de alimentaţie şi cazare, pieţe agroalimentare, unităţile sanitare cu paturi, grădiniţe şi creşe;2. la cel mult două zile în celelalte cazuri; b) la cel mult 3 zile în sezonul rece - 1 octombrie-1 aprilie cu condiţia ca la precolectare să fie asigurate condiţiile de înmagazinare pentru această ritmicitate. (3) Intervalul între două colectări prevăzut la alin. (1) şi (2) poate fi mărit cu avizul autorităţii de sănătate publică teritorială. (4) Colectarea deşeurilor selecţionate se realizează la un interval de timp stabilit de operator împreună cu autoritatea administraţiei publice locale, în funcţie de cantităţile colectate şi de volumul recipientelor de colectare. (5) Numărul de recipiente de colectare a deşeurilor municipale se stabileşte conform tabelului nr. 2 din Standardul SR13387:1997, Salubrizarea localităţilor. Deşeuri urbane. Prescripţii de proiectare a punctelor pentru precolectare.  +  Articolul 21Colectarea deşeurilor municipale şi stradale se poate face în următoarele moduri: a) colectarea ermetică în autovehicule compactoare; b) colectarea în containere închise; c) colectarea prin schimb de recipiente; d) colectarea realizată prin selectare în saci/pungi de plastic asiguraţi de operator; e) alte sisteme care îndeplinesc condiţiile impuse prin normele igienico-sanitare şi de protecţie a mediului.  +  Articolul 22 (1) Colectarea deşeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora. (2) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăştierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operaţiunilor specifice, în condiţii de siguranţă şi de eficienţă. (3) Încărcarea deşeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule. (4) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deşeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire recipientele vor fi aşezate în locul de unde au fost ridicate. (5) În cazul deteriorării unor recipiente, pungi/saci de plastic şi al împrăştierii accidentale a deşeurilor în timpul operaţiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deşeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate. (6) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deşeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat şi măturat, chiar dacă există deşeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare. (7) În cazul în care în/lângă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate şi deşeuri din construcţii, acestea vor fi colectate separat, după caz, înştiinţând în scris utilizatorul despre acest fapt, precum şi suma suplimentară pe care trebuie să o plătească pentru colectarea acelor deşeuri. (8) Operatorul are obligaţia să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deşeurilor municipale, şi să le predea persoanelor juridice care desfăşoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piaţă anvelope noi şi/sau anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condiţiile legii.  +  Articolul 23Autoritatea publică locală sau asociaţia de dezvoltare comunitară, după caz, poate aplica tarife diferenţiate, stimulative pentru colectarea selectivă a deşeurilor municipale.  +  Articolul 24 (1) Transportul deşeurilor, în funcţie de provenienţa acestora, se realizează numai de operatorul serviciului de salubrizare, care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite şi prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăştierea deşeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului. (2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulaţiei pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanţi, lubrifianţi sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot şi gaze de eşapament), şi să prezinte o bună etanşeitate a benelor de încărcare. (3) Autovehiculele care transportă deşeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit şi să fie personalizate cu sigla operatorului. (4) Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condiţiile de drum, structura localităţilor şi structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru intervenţie în cazul unor accidente sau defecţiuni apărute în timpul transportării deşeurilor. (5) Personalul operativ care deserveşte mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului în condiţii de siguranţă, să deţină toate documentele de însoţire şi să nu abandoneze deşeurile pe traseu. (6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei şi a mediului, care au fost aprobate de autorităţile administraţiei publice locale. Pentru minimizarea distanţelor de transport se vor utiliza staţiile de transfer. (7) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau asociaţiile de dezvoltare comunitară stabilesc intervalul orar de colectare a deşeurilor municipale, preferabil între orele 22,00-6,00 pe toate arterele care au un iluminat public corespunzător, în funcţie de trafic şi de posibilităţile de acces ale operatorului la spaţiile de colectare. (8) Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor şi utilizarea eficientă a parcului de autovehicule, autorităţile administraţiei publice locale vor analiza oportunitatea colectării deşeurilor municipale exclusiv în intervalul orar 22,00-6,00 de la operatorii economici şi instituţiile publice care dispun de spaţii de precolectare. (9) Vehiculele vor fi întreţinute astfel încât să corespundă scopului propus, benele şi containerele vor fi spălate la cel mult două zile şi vor fi dezinfectate săptămânal în interior şi la exterior, conform normelor tehnice precizate de producător sau în actele normative în vigoare, numai în spaţiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare, separat de sistemul de canalizare al localităţii. Apele uzate provenite din spălatul autovehiculelor vor fi transportate la staţia de epurare a apelor uzate a localităţii, dacă nu există staţie de epurare proprie.  +  Articolul 25 (1) În situaţia în care, ca urmare a execuţiei unor lucrări tehnico-edilitare aferente infrastructurii, este împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite şi/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deşeurilor municipale şi/sau al oricărui alt tip de deşeu, operatorul, pe baza notificării transmise de autoritatea administraţiei publice locale, trebuie să anunţe utilizatorii cu cel puţin 5 zile înainte despre situaţia intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează în această perioadă şi programul de colectare. (2) Pe toată această perioadă operatorul are obligaţia să doteze punctele de colectare care vor fi folosite de utilizatorii afectaţi cu capacităţi de precolectare suficiente şi să reducă intervalul între două colectări succesive, dacă este cazul. (3) În cazul apariţiei unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea cantităţilor contractate de la utilizatori, operatorul are obligaţia să anunţe această situaţie şi să factureze numai cantităţile sau serviciile efectiv realizate.  +  Articolul 26 (1) După colectare, deşeurile municipale vor fi supuse procesului de sortare/tratare dacă în aria administrativ-teritorială a localităţii există staţie de sortare/tratare. (2) Este interzisă depozitarea fără sortarea/tratarea prealabilă a deşeurilor municipale dacă în aria administrativ-teritorială a localităţii există staţie de sortare/tratare.  +  Articolul 27Operatorii economici producători de deşeuri, precum şi operatorii economici specializaţi în conceperea şi proiectarea activităţilor tehnologice ce pot genera deşeuri au următoarele obligaţii: a) să adopte, încă de la faza de concepţie şi proiectare a unui produs, soluţiile şi tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deşeurilor; b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităţilor de deşeuri rezultate din activităţile existente; c) să nu amestece deşeurile periculoase cu deşeuri nepericuloase; d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deşeuri în mediu; e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deşeurilor să se facă în condiţii de respectare a reglementărilor privind protecţia populaţiei, a mediului şi a prezentului regulament; f) să nu abandoneze deşeurile şi să nu le depoziteze în locuri neautorizate; g) să separe deşeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora.  +  Articolul 28Operatorii care asigură activitatea de colectare şi transport al deşeurilor au şi următoarele obligaţii: a) să deţină toate documentele necesare de însoţire a deşeurilor transportate, din care să rezulte utilizatorul/utilizatorii, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie şi, după caz, cantitatea de deşeuri transportate şi codificarea acestora conform legii; b) să nu abandoneze deşeuri pe traseu şi să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau pe cele existente pe traseul de colectare şi transport, cu excepţia celor periculoase care nu sunt înglobate în deşeurile municipale; c) să proceseze, conform prezentului regulament-cadru şi actelor normative în vigoare, deşeurile din construcţii colectate ca urmare a abandonării acestora pe domeniul public; d) să folosească traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei şi a mediului, care au fost aprobate de autorităţile administraţiei publice locale.  +  Secţiunea a 2-a Sortarea deşeurilor municipale  +  Articolul 29 (1) Pentru reducerea volumului, a cantităţii, facilitând manevrarea, şi pentru creşterea gradului de recuperare, deşeurile destinate depozitării trebuie sortate. (2) Paralel cu sortarea, operatorul va asigura transportul corespunzător tipurilor de materiale sortate, la depozitul propriu de stocare a acestor materiale sau la depozitele gestionate de operatori economici specializaţi. (3) Depozitele de stocare a materialelor recuperate trebuie să fie autorizate de către autorităţile care gestionează problemele de protecţie a mediului şi de sănătate publică. (4) Operatorul împreună cu autorităţile administraţiei publice locale vor stabili modalitatea de predare şi valorificare a materialelor recuperate, inclusiv facilităţile acordate utilizatorilor care aplică precolectarea selectivă. (5) Operatorul împreună cu autorităţile administraţiei publice locale vor lua măsuri pentru informarea, responsabilizarea, educarea şi conştientizarea populaţiei cu privire la necesitatea preselectării şi valorificării materialelor recuperabile, prin toate mijloacele pe care le au la îndemână: mass-media scrisă şi audiovizuală, broşuri, afişe, inclusiv în şcoli.  +  Articolul 30 (1) În cazul sistemelor de precolectare separată a deşeurilor majoritar organice, biodegradabile sau în urma unei acţiuni de selectare şi separare a deşeurilor organice de alte deşeuri provenite din activitatea menajeră, acestea vor fi procesate în staţii speciale de compostare. (2) Deşeurile specifice, predominant vegetale, care provin din gospodăriile individuale ale populaţiei, din parcuri şi din pieţe vor fi colectate separat şi vor fi transportate la staţiile de compostare.  +  Articolul 31Operatorii care asigură activitatea de sortare a deşeurilor au şi următoarele obligaţii specifice: a) să deţină spaţii special amenajate pentru depozitarea temporară a deşeurilor, inclusiv pentru anvelope, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; b) să evite formarea de stocuri de deşeuri ce urmează să fie valorificate, precum şi de produse rezultate în urma valorificării, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu faţă de vecinătăţi; c) să folosească, pentru sortarea deşeurilor, tehnologii şi instalaţii care îndeplinesc condiţiile legale privind funcţionarea acestora; d) să se îngrijească de depozitarea sau incinerarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deşeurilor.  +  Articolul 32Spaţiile în care se desfăşoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii: a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafaţă suficientă pentru primirea deşeurilor şi pentru depozitarea temporară a materialelor reciclabile; b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia şi înregistrarea datelor la dispecer şi cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate; c) să aibă, opţional, cântare de bandă în cazul în care transportul deşeurilor sortate se realizează pe bandă rulantă; d) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de sortare şi spălare; e) să aibă instalaţie de spălare şi dezinfectare; f) să fie prevăzute cu instalaţii de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la staţiile de epurare a apelor uzate aparţinând localităţii; g) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate; h) să permită depozitarea temporară, separată, a fiecărui tip de deşeu sortat; i) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă a depozitului fără a exista posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deşeuri; j) să existe grupuri sanitare şi vestiare conform normativelor în vigoare; k) să fie dotate cu instalaţie de iluminat corespunzătoare, care să asigure luminanţa necesară asigurării activităţii în orice perioadă a zilei; l) să fie prevăzute cu instalaţii de detecţie şi de stins incendiul; m) să fie prevăzute cu instalaţii de presare şi balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile.  +  Articolul 33Se interzice deversarea apelor uzate care nu respectă caracteristicile impuse de operatorul de alimentare cu apă şi de canalizare în emisari sau în reţeaua de canalizare a localităţii.  +  Secţiunea a 3-a Organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor  +  Articolul 34 (1) Indiferent de natura deşeurilor, acestea vor fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi energetică. (2) Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să organizeze activitatea de prelucrare şi neutralizare a deşeurilor în instalaţii proprii sau ale unor terţi autorizaţi pentru aceste activităţi. (3) Metodele şi tehnologiile de neutralizare a deşeurilor trebuie să fie avizate din punct de vedere sanitar.  +  Articolul 35 (1) La neutralizarea prin compostare a deşeurilor organice biodegradabile se va evita prezenţa substanţelor toxice care pot polua solul, pe care se depune compostul. În acest scop, se asigură condiţii de colectare separată a acestui tip de deşeuri. (2) Gazele de fermentare şi apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează şi se dirijează spre instalaţii adecvate de tratare şi neutralizare.  +  Articolul 36Instalaţiile de incinerare a deşeurilor vor trebui să aibă aviz de funcţionare conform legislaţiei în vigoare, asigurându-se monitorizarea emisiilor de gaze reziduale în atmosferă.  +  Articolul 37 (1) În vederea predării deşeurilor municipale şi a celor asimilabile acestora la instalaţiile de incinerare în vederea neutralizării, operatorul trebuie să întocmească documentaţia necesară acceptării acestora în vederea tratării termice, în conformitate cu actele normative în vigoare. (2) Operatorul trebuie să determine masa fiecărei categorii de deşeuri, conform clasificării prevăzute în actele normative în vigoare, înainte să accepte recepţia deşeurilor în instalaţia de incinerare sau de coincinerare. (3) Trebuie cunoscute: a) compoziţia fizică şi, în măsura posibilului, compoziţia chimică a deşeurilor; b) toate celelalte informaţii care permit să se aprecieze dacă sunt apte să suporte tratamentul de incinerare; c) riscurile inerente deşeurilor, substanţele cu care ele nu pot fi amestecate şi măsurile de precauţie ce trebuie luate în momentul manipulării lor.  +  Articolul 38Operatorul va defini în procedurile operaţionale proprii modul de prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi energetică a deşeurilor astfel încât cantitatea de deşeuri depozitate să fie minimă, iar veniturile din reciclarea materialelor recuperabile să acopere cheltuielile aferente.  +  Secţiunea a 4-a Depozitarea controlată a deşeurilor municipale  +  Articolul 39Depozitarea deşeurilor municipale şi a celor asimilabile acestora este permisă numai în locuri speciale, amenajate conform legislaţiei şi normelor tehnice în vigoare, şi numai după obţinerea acordurilor şi avizelor prevăzute de legislaţia privind protecţia şi conservarea mediului, igiena şi sănătatea populaţiei.  +  Articolul 40Operatorul care tratează, stochează sau depozitează deşeuri în depozite trebuie să deţină autorizaţie eliberată de autoritatea competentă, care să prevadă cel puţin: a) tipul şi cantitatea de deşeuri care urmează să fie eliminate; b) cerinţele tehnice generale; c) măsurile de precauţie necesare; d) informaţiile privind originea, destinaţia şi tratarea deşeurilor, precum şi tipul şi cantitatea de deşeuri.  +  Articolul 41Următoarele deşeuri nu sunt acceptate în vederea depozitării: a) deşeuri lichide; b) deşeuri care, în condiţiile existente în depozit, sunt explozive, corozive, oxidante, inflamabile sau puternic inflamabile; c) deşeurile provenind din spitale sau alte medii clinice, medicale sau veterinare, care sunt definite ca infecţioase conform normativelor în vigoare; d) anvelope uzate întregi, cu excepţia anvelopelor utilizate ca material de construcţie în depozit; e) orice alt tip de deşeuri care nu îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament şi în actele normative în vigoare.  +  Articolul 42 (1) Depozitele pentru deşeurile municipale şi staţiile de transfer se amplasează conform Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi Planului naţional de gestionare a deşeurilor, aprobate potrivit legii. (2) Deşeurile municipale pot fi depozitate temporar în următoarele spaţii: a) la locul de producere; b) în punctele de precolectare; c) în staţiile de transfer; d) în staţiile de sortare; e) în staţiile de prelucrare şi tratare. (3) Depozitarea temporară în staţiile de transfer şi sortare a deşeurilor biodegradabile poate fi de maximum 24 ore. (4) Se interzice amestecarea deşeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozitare. (5) Operatorii de salubrizare care prestează activităţi de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale vor depune aceste deşeuri numai la depozitele aparţinând autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene, după caz, indicate în acordul/autorizaţia de mediu, conform hotărârii de dare în administrare a serviciului de salubrizare sau contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.  +  Articolul 43 (1) Pentru a putea fi depozitate, deşeurile trebuie să îndeplinească condiţiile necesare acceptării acestora în depozitele autorizate. Condiţiile de acceptare se stabilesc de operatorul care administrează depozitul, în conformitate cu dispoziţiile actelor normative în vigoare. (2) Operatorii care administrează depozitele de deşeuri trebuie să stabilească criteriile de acceptare a deşeurilor într-o anumită categorie de depozit pe baza analizei: a) măsurilor necesare pentru protecţia mediului şi în special a apelor subterane şi a apelor de suprafaţă; b) asigurării funcţionării sistemelor de protecţie a mediului, în special cele de impermeabilizare şi de tratare a levigatului; c) protejării proceselor avute în vedere pentru stabilizarea deşeurilor în interiorul rampei; d) protecţiei împotriva pericolelor pentru sănătatea umană. (3) Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietăţile deşeurilor trebuie să cuprindă: a) cerinţe referitoare la cunoaşterea compoziţiei totale; b) limitări ale conţinutului în materie organică al deşeurilor; c) cerinţe sau limitări privind gradul de biodegradabilitate a componentelor deşeurilor organice; d) limitări ale cantităţii de componenţi specificăţi, posibil dăunători/periculoşi; e) limitări ale nivelului potenţial şi estimat al levigatului în cazul anumitor componenţi, posibil dăunători/periculoşi; f) proprietăţi ecotoxicologice ale deşeurilor şi ale levigatului rezultat.  +  Articolul 44 (1) În vederea depozitării deşeurilor la depozitele autorizate, operatorul care prestează activitatea de transport al deşeurilor trebuie să aibă documentele necesare din care să reiasă că deşeurile respective pot fi acceptate pentru depozitare în conformitate cu condiţiile stabilite de operatorul care administrează depozitul de deşeuri şi că deşeurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament şi în actele cu caracter normativ în vigoare. (2) Operatorii care realizează activitatea de sortare a deşeurilor trebuie să întocmească documentele necesare prin care să ateste compoziţia deşeului sortat ce urmează să fie depozitat. (3) Operatorii care realizează activitatea de colectare şi transport al deşeurilor trebuie să aibă o evidenţă strictă a deşeurilor pe care le colectează pe utilizatori şi să întocmească documentele necesare prin care să ateste compoziţia deşeului transportat ce urmează să fie sortat.  +  Secţiunea a 5-a Înfiinţarea depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora  +  Articolul 45 (1) Autorităţile administraţiei publice locale şi asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz, în coordonarea cărora funcţionează serviciile de salubrizare, stabilesc şi aprobă strategia de dezvoltare a acestora. (2) Amplasarea şi înfiinţarea unui depozit de deşeuri, precum şi a staţiilor de transfer, se fac ţinând seama de prevederile Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi ale Planului naţional de gestionare a deşeurilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004, precum şi de planurile regionale de gestionare a deşeurilor, cu luarea în considerare a oricărei modificări sau completări ulterioare. (3) Depozitele zonale de deşeuri trebuie să deservească cel puţin 150.000 de locuitori, iar la construirea acestora se va avea la bază abordarea regională a gestiunii deşeurilor. (4) Depozitele de deşeuri se înfiinţează sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ori asociaţiilor de dezvoltare comunitară. Consiliile locale şi/sau judeţene, precum şi asociaţiile de dezvoltare comunitară iau măsurile necesare pentru construirea depozitelor de deşeuri numai pe terenurile aparţinând domeniului public sau privat al acestora. (5) Depozitarea deşeurilor de către operatorii serviciului de salubrizare se face exclusiv în depozitele înfiinţate în condiţiile alin. (4) şi numai dacă sunt amplasate, construite, exploatate, controlate, monitorizate, închise şi urmărite postînchidere conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor şi a celorlalte acte în vigoare, subsecvente acesteia.  +  Articolul 46 (1) Depozitele de deşeuri, staţiile de compostare a deşeurilor organice şi biodegradabile şi instalaţiile de incinerare trebuie proiectate, construite şi administrate astfel încât să se realizeze condiţii de împiedicare a eliminării şi diseminării poluanţilor în mediul natural: sol, ape de suprafaţă, ape subterane, aer sau în mediul urban. (2) La depozitare vor fi îndeplinite următoarele condiţii: a) prevederea şi respectarea metodelor şi tehnicilor adecvate de acoperire şi asigurare a deşeurilor; acoperirea şi asigurarea se fac zilnic; b) în cursul operaţiunilor de depozitare, autovehiculele de transport al deşeurilor vor circula numai pe drumurile interioare amenajate ale depozitului. Dacă accesul autovehiculelor de transport pe suprafaţa deşeurilor nu poate fi evitat în mod temporar, se asigură condiţii de spălare şi dezinfectare a exteriorului autovehiculelor la ieşirea din depozit; c) pe perioada exploatării depozitului se aplică măsuri de combatere a insectelor şi rozătoarelor prin dezinsecţie şi deratizare; d) organizarea depozitului va asigura protecţia sănătăţii populaţiei în general, protecţia sănătăţii personalului şi protecţia mediului; se acordă atenţie deosebită împrejmuirii şi perdelelor de protecţie. (3) În instalaţiile de compostare a deşeurilor organice biodegradabile se va evita prezenţa substanţelor toxice care pot polua solul, pe care se depune compostul. În acest scop, se asigură condiţii de colectare separată a acestui tip de deşeuri. Gazele de fermentare şi apele exfiltrate rezultate din procesul de compostare se captează şi se dirijează spre instalaţii adecvate de tratare şi neutralizare.  +  Articolul 47 (1) Depozitul de deşeuri poate fi administrat numai după autorizare conform legislaţiei în vigoare şi numai atunci când caracteristicile amplasamentului în ceea ce priveşte cerinţele legate de înfiinţarea depozitului sau măsurile de remediere care trebuie luate indică faptul că depozitul respectiv nu prezintă un risc important pentru mediu. (2) La înfiinţarea depozitelor de deşeuri se va ţine cont de: a) distanţele de la perimetrul depozitului de deşeuri la zonele de locuit şi de agrement, cursuri de apă, ape stătătoare şi la alte zone rurale sau urbane; b) existenţa unor ape subterane, de coastă sau zone naturale protejate în regiune; c) condiţiile geologice şi hidrogeologice din zona respectivă; d) riscul producerii de inundaţii, tasări, alunecări de teren sau avalanşe; e) protecţia naturii şi a patrimoniului cultural din regiune. (3) La proiectarea şi realizarea depozitului de deşeuri se vor avea în vedere condiţiile meteorologice, luându-se măsurile adecvate pentru: a) controlul apei provenite din precipitaţii care intră pe teritoriul depozitului; b) evitarea pătrunderii apei de suprafaţă şi/sau a apelor subterane în deşeurile depozitate; c) colectarea apei contaminate şi a levigatului, dacă în urma unei evaluări bazate pe analizarea amplasamentului depozitului şi a deşeurilor care urmează să fie depozitate se stabileşte că acestea prezintă un pericol potenţial pentru mediu; d) tratarea apei contaminate şi a levigatului colectat din depozit conform standardelor adecvate necesare pentru evacuarea acestora. Această prevedere nu se aplică depozitelor pentru deşeuri inerte. (4) Depozitul trebuie amplasat şi proiectat astfel încât să corespundă condiţiilor necesare pentru prevenirea poluării solului, a apelor subterane sau a apelor de suprafaţă şi să asigure o colectare eficientă a levigatului. (5) Administrarea şi exploatarea depozitului se poate realiza numai de operatori licenţiaţi de A.N.R.S.C. care trebuie să ia toate măsurile necesare prevenirii accidentelor şi limitării consecinţelor acestora. (6) Protejarea solului, a apelor subterane şi a apei de suprafaţă pe perioada exploatării se realizează prin combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare a bazei rampei, iar pe perioada postînchiderii se realizează prin combinarea unei bariere geologice şi cu o impermeabilizare la suprafaţă. (7) Bariera geologică trebuie să aibă o capacitate de atenuare suficientă pentru a preveni riscul potenţial pe care depozitul îl poate prezenta pentru sol şi pentru apele subterane. (8) Sistemul de colectare a levigatului şi de etanşeizare trebuie să garanteze faptul că acumularea de levigat de la baza rampei de gunoi este menţinută la nivelul minim posibil.  +  Articolul 48 (1) În depozitele de deşeuri, mai ales în acelea în care fracţiunea organică este mare, se va acorda o atenţie deosebită controlului asupra gazelor formate în depozit, luându-se măsurile necesare pentru a controla acumularea şi migrarea gazelor generate. (2) Gazul generat în depozit trebuie colectat pentru a fi tratat şi apoi utilizat. Când gazul colectat nu poate fi utilizat pentru a produce energie, acesta trebuie ars. (3) Operaţiile de colectare, tratare şi utilizare a gazelor generate în depozitele de deşeuri se efectuează astfel încât să minimizeze efectele negative sau deteriorarea mediului şi riscul pentru sănătatea umană.  +  Articolul 49 (1) În depozitele pentru deşeuri nepericuloase pot fi depozitate deşeurile care au rezultat în urma procesului de sortare, precum şi deşeurile pentru care tratarea nu contribuie la reducerea cantităţii acestora sau a pericolelor pe care le prezintă pentru sănătatea umană sau pentru mediu şi nici nu pot fi valorificate. (2) Depozitele pentru deşeuri inerte pot fi utilizate doar pentru depozitarea acestui tip de deşeuri. (3) Depozitele pentru deşeuri nepericuloase pot fi utilizate pentru depozitarea: a) deşeurilor municipale şi a celor asimilabile acestora; b) deşeurilor nepericuloase de orice altă origine care îndeplinesc criteriile de acceptare a deşeurilor în depozitele pentru deşeuri nepericuloase stabilite în conformitate cu prevederile prezentului regulament-cadru şi ale actelor normative în vigoare; c) deşeurilor periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate etc., care se comportă în ceea ce priveşte levigatul în mod similar cu deşeurile nepericuloase menţionate la lit. b) şi care îndeplinesc condiţiile de acceptare relevante stabilite în conformitate cu prezentul regulament şi cu actele normative în vigoare. Aceste deşeuri periculoase nu se depozitează în spaţii destinate deşeurilor nepericuloase biodegradabile.  +  Articolul 50Cheltuielile cu deschiderea, exploatarea, precum şi cele estimate pentru închidere şi operaţiile postînchidere pentru o perioadă de minimum 30 de ani sunt acoperite de tariful practicat de operator pentru depozitarea tipurilor de deşeuri autorizate a fi depozitate.  +  Articolul 51Pentru exploatarea depozitelor de deşeuri operatorul care asigură activitatea de administrare a depozitului trebuie să aibă documente relevante din care să rezulte: a) categoria depozitului de deşeuri; b) lista tipurilor definite şi cantitatea totală de deşeuri autorizată spre depunere în depozitul de deşeuri; c) gradul de pregătire a depozitului pentru operaţiile de depozitare a deşeurilor şi pentru procedurile de supraveghere şi control, inclusiv planurile pentru situaţii neprevăzute, precum şi cerinţele temporare pentru închidere şi operaţiile postînchidere; d) obligaţia operatorului de a informa cel puţin trimestrial autorităţile competente cu privire la:1. tipurile şi cantităţile de deşeuri evacuate;2. rezultatele programului de monitorizare;3. toate rezultatele procedurilor de supraveghere din care să rezulte respectarea condiţiilor impuse şi modul de comportare a diferitelor deşeuri în depozite; e) controlul de calitate al operaţiilor analitice ale procedurilor de supraveghere şi control şi/sau al analizelor menţionate ca obligatorii, efectuate în laboratoarele de specialitate.  +  Articolul 52 (1) Operatorul care asigură administrarea depozitului trebuie să aibă şi să întocmească o documentaţie specifică urmăririi stării şi comportării depozitului în funcţie de factorii de mediu şi de deşeurile depozitate. (2) Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de afectare a calităţii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate conform legii. (3) Din punct de vedere al deşeurilor intrate în depozit se vor consemna în rapoartele operative zilnice următoarele: a) cantităţile de deşeuri intrate în depozit pe tipuri de deşeu; b) compoziţia deşeurilor intrate în depozit; c) dacă deşeul provine de la o staţie de sortare şi elementele de identificare ale acestuia; d) data şi ora fiecărui transport; e) locul de depozitare în cadrul depozitului. (4) Pentru realizarea bilanţului zilnic al apei din depozit şi evaluarea volumului de levigat ce se acumulează în straturile inferioare ale depozitului sau se deversează din depozit se vor consemna în rapoartele operative, zilnic, următoarele date meteorologice: a) temperatura minimă, maximă şi la ora 15,00; b) cantitatea de precipitaţii; c) direcţia şi viteza vântului dominant; d) infiltraţia, scurgerea, evapotranspiraţia, transportul constituenţilor solubili prin drenaje cu lizimetrul sau altă metodă acceptată; e) umiditatea atmosferică la ora 15,00. (5) Se vor preleva lunar, dacă în autorizaţie nu este specificată o altă frecvenţă, probe din apa de suprafaţă care trece prin apropierea depozitului, dacă este cazul, din locurile special amenajate în acest sens pentru prelevarea probelor, atât în amonte, cât şi în aval de depozit. Analiza apei trebuie realizată pentru următoarele componente: a) acid clorhidric; b) acid fluorhidric; c) mercur şi compuşii acestuia; d) cadmiu şi compuşii acestuia; e) taliu şi compuşii acestuia; f) arsenic şi compuşii acestuia; g) plumb şi compuşii acestuia; h) crom şi compuşii acestuia; i) cupru şi compuşii acestuia; j) nichel şi compuşii acestuia; k) zinc şi compuşii acestuia; l) dioxine şi furani. (6) Măsurarea volumului levigatului, prelevarea şi analizarea probelor de levigat se efectuează pentru fiecare punct de evacuare a acestuia din depozit, consemnându-se în rapoartele operative cel puţin următoarele: a) cantitatea de levigat tratat; b) cantitatea de levigat pretratat; c) cantitatea de levigat pretratat transmis la staţia de epurare proprie sau la staţiile de epurare aparţinând sistemului de canalizare a localităţii; d) analiza chimică a levigatului înainte de tratare sau pretratare, după caz; e) analiza chimică a levigatului tratat şi deversat în emisar; f) analiza chimică a levigatului pretratat înainte de transmiterea la staţia de epurare a apelor uzate; g) analiza gazelor colectate, în special pentru:1. metan;2. dioxid de carbon;3. oxigen;4. hidrogen sulfurat;5. hidrogen. (7) Controlul calităţii apei subterane se realizează prin prelevarea probelor de apă din forajele de control prevăzute în depozit, în cel puţin 3 puncte, un punct amplasat în amonte şi două în aval faţă de depozit, pe direcţia de curgere a acesteia, consemnându-se următoarele: a) nivelul apei freatice, lunar; b) analiza apei freatice, cu aceeaşi frecvenţă şi pentru aceleaşi componente prevăzute la alin. (5). (8) Anual se va urmări gradul de tasare a depozitului pe zone de depozitare.  +  Articolul 53Operatorul care administrează depozitul trebuie: a) să accepte introducerea în depozit numai a deşeurilor permise, menţionate în autorizaţie, şi să respecte tehnologia de depozitare aprobată de autoritatea care a avizat înfiinţarea depozitului; b) să supravegheze permanent modul de depozitare a deşeurilor sub aspectul stabilităţii şi etanşeităţii şi să efectueze măsurătorile necesare stabilite în prezentul regulament şi în autorizaţie, pentru exploatarea în condiţii de siguranţă a depozitului; c) să exploateze la parametrii proiectaţi instalaţiile de depoluare cu care sunt dotate şi să se doteze cu instalaţii pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc; d) să execute controlul şi monitorizarea emisiilor şi imisiilor de poluanţi, prin laboratorul propriu sau în colaborare cu alte laboratoare atestate; e) să nu permită accesul în incinta depozitului a persoanelor neautorizate.  +  Secţiunea a 6-a Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice  +  Articolul 54 (1) Activitatea de măturat a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public. (2) În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populaţiei ca urmare a acţiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau asociaţiile de dezvoltare comunitară vor stabili intervalul orar de efectuare a operaţiunilor de stropire, măturare şi spălare a căilor publice. Intervalul orar şi ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc aglomeraţii umane în zonele în care se efectuează aceste activităţi. De regulă, intervalul orar recomandat pentru efectuarea operaţiunilor de stropire, măturare şi spălare va fi între orele 22,00-6,00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzător. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) operaţiile de stropire, măturare şi spălare nu se realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei. (4) Arterele de circulaţie, zilele din cursul săptămânii şi numărul de treceri în ziua respectivă pe/în care se execută activitatea de stropit, măturat şi spălat sunt cele cuprinse în caietul de sarcini al serviciului. (5) Măturatul se efectuează pe o lăţime de minimum 2 metri de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acţiunii vântului să nu depăşească concentraţia de pulberi admisă prin normele în vigoare. (6) Pentru evitarea formării prafului şi pentru crearea unui climat citadin igienic, operaţia de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a condiţiilor naturale, sau temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheţ.  +  Articolul 55 (1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în pieţe şi în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafeţe anexe ale spaţiilor de circulaţie, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic. (2) Din punct de vedere al îmbrăcămintei spaţiilor de circulaţie, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafeţe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam. (3) Întreţinerea curăţeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei şi cuprinde operaţiunile de măturat stradal, al spaţiilor verzi stradale, al spaţiilor de agrement şi odihnă, al parcărilor, precum şi colectarea şi îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coşurile de gunoi şi scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public. (4) Operaţiunea de măturat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepţia perioadei în care se efectuează curăţatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheţ. (5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiţii salubre, în spaţii special amenajate, care vor fi transportate cu mijloace de transport adecvate. (6) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării şi cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuşi pe trotuare, scuare, spaţii verzi sau altele asemenea. (7) Deşeurile de tip stradal, dacă nu au fost amestecate cu deşeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deşeuri, fără a fi necesară efectuarea operaţiei de sortare.  +  Articolul 56 (1) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de autoritatea administraţiei publice locale sau de asociaţia de dezvoltare comunitară în funcţie de condiţiile meteorologice concrete. (2) Este interzisă efectuarea operaţiilor de stropire şi spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului. (3) La executarea operaţiei de stropire se va avea în vedere să nu fie afectaţi pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare, din zona în care acţionează utilajul ce realizează operaţiunea.  +  Articolul 57 (1) Operaţiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât şi pe trotuare, după terminarea operaţiei de măturare şi curăţare a rigolelor. (2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranţii stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalaţiile necesare să realizeze presiunea prescrisă. (3) Perioada în care se execută operaţiunea de spălare este aceeaşi cu cea prevăzută la art. 56 alin. (1). (4) Este interzisă operaţia de spălare sau stropire în anotimpul călduros în intervalul orar 13,00-17,00, dacă indicele de confort termic depăşeşte pragul valoric de 75 de unităţi. (5) Pentru asigurarea condiţiilor prevăzute la alin. (4) şi pentru planificarea operaţiilor de stropire şi spălare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 şi prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administraţia Naţională de Meteorologie. (6) Operatorul are obligaţia să anunţe autoritatea administraţiei publice locale sau asociaţia de dezvoltare comunitară, după caz, în legătură cu toate situaţiile în care este împiedicată realizarea operaţiilor de spălare, stropire sau măturare. (7) Curăţatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operaţia de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează cu frecvenţa stabilită în caietul de sarcini, dar nu mai puţin de o dată pe lună. (8) Lăţimea medie pe care se aplică curăţarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii.  +  Articolul 58 (1) Pentru realizarea operaţiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al localităţii sau din apele de suprafaţă sau de adâncime, cu aprobarea autorităţii administraţiei publice locale, pe baza avizului sanitar. (2) În cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi şi apă prelevată de la hidranţii stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (3) În toate situaţiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (4) Substanţele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de autoritatea administraţiei publice locale.  +  Secţiunea a 7-a Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ  +  Articolul 59 (1) Operatorul care prestează activitatea de curăţare şi transportul zăpezii îşi va organiza sistemul de informare şi control atât asupra stării drumurilor, cât şi în ce priveşte modul de pregătire şi acţionare pe timp de iarnă. (2) Pentru asigurarea circulaţiei rutiere şi pietonale în condiţii de siguranţă în timpul iernii, operatorul va întocmi anual un program de acţiune comun cu autorităţile administraţiei publice locale, până la 1 octombrie, pentru acţiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri: a) pregătitoare; b) de prevenire a înzăpezirii şi măsuri de deszăpezire; c) de prevenire şi combatere a poleiului.  +  Articolul 60Autoritatea administraţiei publice locale împreună cu operatorul vor lua măsurile de organizare a intervenţiilor pe timp de iarnă, care constau în: a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenţie pe străzile din cadrul localităţii şi dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă; b) organizarea unităţilor operative de acţiune; c) întocmirea planului operativ; d) elaborarea programului pregătirilor pentru iarnă.  +  Articolul 61Planul operativ de acţiune în timpul iernii va cuprinde cel puţin: a) centralizatorul materialelor chimice şi antiderapante, al carburanţilor şi lubrifianţilor; b) centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de deszăpezire şi transport necesare; c) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona; d) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona cu prioritate; e) lista mijloacelor de comunicare; f) lista persoanelor responsabile, cu adresa şi numerele de telefon de la serviciu şi de acasă; g) inventarul gospodăresc şi al echipamentelor de protecţie; h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare şi a gurilor de scurgere; i) dispunerea spaţiilor pentru adunarea şi odihnă personalului.  +  Articolul 62Operaţiunile de curăţare şi transport al zăpezii şi de acţionare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor şi al cursurilor de apă.  +  Articolul 63 (1) Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât şi mecanizat, în funcţie de condiţiile specifice din teren. (2) Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât şi noaptea, în funcţie de necesităţi, cu respectarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate a muncii. (3) Operatorii serviciului de salubrizare vor avea convenţii încheiate cu Administraţia Naţională de Meteorologie, pentru a cunoaşte zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluţia temperaturii nocturne şi diurne şi a cantităţilor de precipitaţii sub formă de zăpadă. (4) În funcţie de prognoza meteorologică primită, operatorul va acţiona preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă şi a formării poleiului.  +  Articolul 64 (1) În cazul depunerii stratului de zăpadă şi formării gheţii, arterele de circulaţie a mijloacelor de transport în comun, spaţiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul staţiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale staţiilor de tramvai, căile de acces la instituţiile publice, staţiile de metrou şi unităţile de alimentaţie publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii. (2) În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun. (3) Acţiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor şi aleilor din cadrul localităţii. (4) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât şi gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.  +  Articolul 65 (1) Evidenţa activităţii privind combaterea poleiului şi deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ţine de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate şi denumit "jurnal de activitate pe timp de iarnă". (2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al autorităţii administraţiei publice locale sau al asociaţiei de dezvoltare comunitară, după caz, constituie documentul primar de bază pentru verificarea activităţii şi decontarea lucrărilor efectuate. (3) În cadrul jurnalului se vor trece cel puţin următoarele: a) numele şi prenumele dispecerului; b) data şi ora de începere a acţiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte; c) data şi ora de terminare a acţiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte; d) străzile pe care s-a acţionat; e) activitatea prestată; f) forţa de muncă utilizată; g) utilajele/echipele care au acţionat; h) materialele utilizate şi cantitatea acestora; i) temperatura exterioară; j) condiţiile hidrometeorologice; k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administraţia Naţională de Meteorologie; l) semnătura dispecerului; m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului. (4) Evidenţa se va ţine pe schimburi, separat pentru acţiunea cu utilaje şi separat pentru acţiunea cu forţe umane.  +  Articolul 66 (1) Autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz, trebuie să stabilească locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a acţionat manual sau mecanizat. (2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât: a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol; b) suprafaţa depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantităţi de zăpadă provenite din aria de deservire aferentă; c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru localitatea respectivă, căzută pe suprafaţa pentru care se realizează operaţia de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpada depozitată; d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire şi de deversare a acesteia numai în reţeaua de canalizare a localităţii în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (3) Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (4) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecţii, spaţii verzi, terenuri virane etc. (5) Încărcarea, transportul, descărcarea şi depozitarea zăpezii şi a gheţii acesteia trebuie să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activităţii de deszăpezire. (6) Consiliile locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz, pot stabili şi alte intervale de timp în care operatorul trebuie să asigure deszăpezirea, în funcţie de importanţa străzilor, abundenţa cantităţii de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice şi umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore. (7) Transportul, depozitarea şi descărcarea zăpezii şi a gheţii formate pe carosabil se realizează concomitent cu operaţia de deszăpezire.  +  Articolul 67 (1) Autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitară vor lua măsuri pentru prevenirea şi combaterea poleiului şi înzăpezirii străzilor din cadrul localităţii/localităţilor, în toată perioada iernii, şi de apărare a lor împotriva degradării acestora, în perioada de dezgheţ. (2) Măsurile de prevenire, combatere şi de apărare vor fi cele cuprinse în programul comun de acţiune aprobat de consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliul judeţean sau asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz.  +  Articolul 68 (1) Împrăştierea substanţelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locale indică posibilitatea apariţiei poleiului, a gheţii şi în perioada în care se înregistrează variaţii de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheţii urmată în perioada imediat următoare de îngheţ, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare. (2) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât şi fondanţi chimici în amestecuri omogene, iar împrăştierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafaţa părţii carosabile. (3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10°C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanţe chimice care au un grad de coroziune redusă. (4) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau cu nisip ori alte materiale care prin acţiunea de împrăştiere pot produce deteriorări prin acţiunea abrazivă sau prin lovire şi/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă. (5) Substanţele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, îngheţului şi pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de autoritatea administraţiei publice locale sau de asociaţia de dezvoltare comunitară.  +  Articolul 69Autorităţile administraţiei publice locale, asociaţiile de dezvoltare comunitară sau operatorul au obligaţia să anunţe prin posturile de radio locale starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curăţare şi transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum şi orice alte informaţii legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulaţii în siguranţă a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea şi a celorlalte autovehicule.  +  Secţiunea a 8-a Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj  +  Articolul 70Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz, sunt responsabile de neutralizarea cadavrelor de animale găsite pe aria administrativ-teritorială a localităţii, prin unităţi de ecarisaj autorizate, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 71 (1) Operatorul serviciului de salubrizare are obligaţia de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public şi de a le preda unităţii de ecarisaj care este abilitată pentru neutralizarea deşeurilor de origine animală, în aria administrativ-teritorială a localităţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operator în mijloace auto special destinate şi amenajate în acest scop, care îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţia în vigoare. (3) Documentele de înregistrare şi evidenţele necesare sunt cele specifice activităţii de colectare, transport şi neutralizare a deşeurilor de origine animală rezultate din gospodăriile populaţiei, fiind aplicabile prevederile art. 84 alin. (1), art. 85 şi 86.  +  Articolul 72Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum 2 ore de la semnalarea existenţei acestora de către populaţie, reprezentanţi ai operatorilor economici sau ai instituţiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activităţii curente de salubrizare.  +  Articolul 73Autovehiculele şi containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operaţie.  +  Articolul 74Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecţie şi să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condiţiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activităţi.  +  Articolul 75Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deşeurilor de origine animală în alte condiţii decât cele stabilite de legislaţia în vigoare.  +  Secţiunea a 9-a Colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi operatori economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.)  +  Articolul 76 (1) Instituţiile publice, asociaţiile, fundaţiile şi persoanele fizice deţinătoare de deşeuri de ambalaje au obligaţia să depună, selectiv, ambalajele şi deşeurile de ambalaje în recipiente sau containere diferite, inscripţionate corespunzător, amplasate în locuri special amenajate, stabilite de autorităţile administraţiei publice locale. (2) Tipul şi numărul de containere trebuie alese în funcţie de condiţiile şi tipurile de materiale din ambalaje. (3) Containerele sau recipientele de colectare vor fi amplasate astfel încât să fie uşor accesate de populaţie (în apropierea locuinţelor), manipularea şi depozitarea lor în locurile stabilite să nu creeze disconfort pentru persoanele care locuiesc în apropierea acestor locuri (miros, zgomot), locaţiile să fie uşor accesibile operatorului de salubrizare, să se încadreze în imaginea arhitecturală a zonei şi să poată fi spălate/curăţate/dezinfectate la locul de amplasare.  +  Articolul 77 (1) Deşeurile voluminoase constau în deşeuri solide de dimensiuni mari (mobilier, obiecte de uz casnic, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.), care nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de precolectare sau colectare a deşeurilor municipale. (2) Deşeurile voluminoase se vor colecta periodic şi vor fi transportate de operatorul serviciului de salubrizare care prestează activitatea în aria administrativ-teritorială încredinţată, la staţia de sortare. (3) Deşeurile voluminoase vor fi depozitate de deţinătorul acestora, în vederea preluării de către operatorul de salubrizare, în locurile stabilite de autoritatea locală şi amenajate în acest scop şi unde există căi de acces pentru mijloacele de transport. Dacă acest lucru nu este realizabil, din cauza spaţiului limitat, deşeurile vor fi aduse de deţinător în alte locuri special stabilite de autoritatea administraţiei publice locale sau direct la mijlocul de transport în locul/la data/ora stabilite, astfel încât să nu fie incomodată circulaţia rutieră. (4) Colectarea deşeurilor voluminoase se poate face şi direct de la deţinătorul acestora, în urma solicitării adresate către operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicilor şi cantităţilor acestora. În această situaţie, operatorul de salubrizare poate să stabilească o altă dată şi oră decât cele aprobate de autoritatea administraţiei publice locale în cadrul programelor de colectare a deşeurilor voluminoase, dacă operaţia de colectare, prin corelarea volumului deşeurilor preluate cu capacitatea de transport afectată, se justifică din punct de vedere economic.  +  Articolul 78Deşeurile voluminoase provenite de la populaţie sau de la operatori economici - mobilă, obiecte casnice, deşeuri textile, vegetale, lemnoase - vor fi colectate periodic de către operatorul de salubrizare, conform unui program întocmit şi aprobat de autorităţile administraţiei publice locale şi comunicat populaţiei şi operatorilor economici.  +  Articolul 79 (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a organiza colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase, neasimilabile celor menajere, provenite de la populaţie, instituţii publice şi operatori economici. (2) Colectarea se va realiza selectiv, pe categorii de deşeuri, prin stabilirea zilelor şi intervalului orar de aşa natură încât deţinătorii de deşeuri voluminoase, incluzându-se în acestea şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice, să poată preda aceste deşeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să se poată organiza astfel încât să poată asigura fluxul tehnologic de colectare, transport, sortare, depozitare deşeuri sau materiale refolosibile sau valorificabile. (3) În vederea reducerii cantităţii de DEEE eliminate ca deşeuri municipale nesortate şi pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare selectivă, posesorii de DEEE trebuie să le predea la punctele de colectare constituite special în acest scop. (4) Punctele de colectare se amplasează în locuri şi la distanţe care să asigure un acces uşor, ţinând seama în special de densitatea populaţiei. (5) La punctele de colectare operatorul are obligaţia de a prelua DEEE de la posesorii finali şi distribuitori. (6) Colectarea şi transportul DEEE colectate selectiv se efectuează astfel încât să optimizeze refolosirea şi reciclarea componentelor sau aparatelor întregi care pot fi refolosite sau reciclate. (7) După terminarea acţiunii de colectare, operatorul serviciului de salubrizare trebuie să igienizeze locul/locurile din care s-a realizat colectarea, prin măturare şi spălare.  +  Articolul 80Operatorul trebuie să aibă un sistem de evidenţă a gestionării deşeurilor voluminoase din care să rezulte: a) data în care s-a realizat colectarea, transportul şi depozitarea la staţia de sortare, în vederea sortării; b) punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea; c) cantităţile totale preluate de la populaţie, persoane juridice de drept public şi privat; d) cantităţile de deşeuri rezultate în urma sortării, pe sortimente; e) cantităţile de componente sau aparate întregi ce urmează a fi refolosite, cu denumirea lor; f) cantităţile ce urmează a fi transportate la depozitul de deşeuri.  +  Secţiunea a 10-a Colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei  +  Articolul 81 (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz, sunt responsabile de neutralizarea deşeurilor de origine animală provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale sau a animalelor găsite moarte pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective, pentru care nu se poate identifica proprietarul, prin asigurarea unei relaţii contractuale cu unităţi de ecarisaj autorizate sau cu operatori ai serviciului de salubrizare care îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţia în vigoare pentru a presta această activitate. (2) Consiliul local are obligaţia de a păstra evidenţele veterinare în cazul crescătorilor individuali de animale şi al persoanelor fizice care deţin animale ce nu sunt destinate activităţilor economice. (3) În localităţile în care se practică creşterea animalelor în vederea desfăşurării unei activităţi economice, autorităţile administraţiei publice locale stabilesc zonele şi condiţiile în care se pot creşte animale.  +  Articolul 82Persoanele fizice şi juridice care cresc sau au în întreţinere animale şi păsări sunt obligate să folosească numai locuri special amenajate, care să respecte normele sanitar-veterinare şi al căror amplasament să fie aprobat de autorităţile teritoriale de protecţia mediului şi de direcţiile sanitare veterinare.  +  Articolul 83Crescătorii individuali de animale sunt obligaţi să anunţe în maximum 24 de ore autoritatea administraţiei publice locale asupra morţii animalelor din gospodăriile proprii în vederea colectării, transportului şi neutralizării acestora.  +  Articolul 84 (1) Operatorul de salubrizare are obligaţia să ţină o evidenţă referitoare la deşeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum şi documente doveditoare cu privire la predarea acestor deşeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operaţia de neutralizare. (2) Colectarea şi transportul deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei se realizează numai dacă acestea au certificat sanitar-veterinar, eliberat de circumscripţia sanitar-veterinară de pe raza de domiciliu a utilizatorului, în care trebuie să fie menţionate cel puţin: a) denumirea subproduselor; b) categoria de încadrare a subproduselor; c) locaţia în care se găsesc acestea; d) modul de procesare. (3) Neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei se realizează prin: a) incinerare/coincinerare directă; b) procesare într-o unitate de neutralizare aprobată pentru categoria I sau a II-a, aşa cum acestea sunt definite de legislaţia în vigoare, de subproduse animaliere ce nu sunt destinate consumului uman; c) procesare într-o unitate de neutralizare aprobată pentru categoria a III-a de subproduse animaliere ce nu sunt destinate consumului uman; d) procesare într-o unitate de prelucrare tehnică, cu precizarea clară a utilizării tehnice; e) îngropare, cu respectarea prevederilor legale; f) alte modalităţi stabilite în avizul sanitar-veterinar.  +  Articolul 85În cazul în care operatorul de servicii de salubrizare realizează neutralizarea deşeurilor de origine animală provenite din gospodăriile populaţiei, acesta trebuie să păstreze evidenţele cu privire la tipul deşeurilor, cantitatea, documentele însoţitoare, modul de neutralizare, data şi, după caz, şarja/lotul, precum şi, pentru materiile sau produsele rezultate, destinaţia, transportatorul şi documentele însoţitoare şi trebuie să întocmească şi să completeze registre în conformitate cu legislaţia în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline.  +  Articolul 86Toate documentele se arhivează şi se păstrează conform dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 87Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deşeurilor de origine animală în alte condiţii decât cele stabilite de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 88Amenajarea şi întreţinerea locurilor de precolectare se vor face prin grija crescătorului de animale, transportul şi depozitarea deşeurilor în locurile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale fiind efectuate pe baza unui contract individual de prestări servicii încheiat cu operatorul de salubrizare.  +  Articolul 89Autovehiculele şi containerele destinate transportului de deşeuri de origine animală trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operaţie.  +  Secţiunea a 11-a Colectarea, transportul, depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări  +  Articolul 90Deşeurile din construcţii şi demolări sunt deşeuri solide rezultate în urma demolării sau construirii clădirilor, şoselelor şi a altor structuri. În mod uzual, aceste deşeuri conţin pământ vegetal, nisip, pietriş, substanţe gudronate sau rezultate din gudron, argilă, substanţe cu lianţi bituminoşi sau hidraulici, asfalt, macadam, pietre, beton, ciment, cărămizi, lemn, zidărie, materiale pentru acoperişuri, tencuieli şi ipsos, pastă de lipit, vopsele, lacuri, cabluri din metal, metale, bârne de lemn şi altele asemenea.  +  Articolul 91 (1) Deşeurile provenite din activităţile de construcţii şi demolări se colectează prin grija deţinătorului şi sunt transportate de către operator, în baza unui contract de prestări servicii, în depozite specializate pentru primirea acestor tipuri de deşeuri. (2) Eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare de către autorităţile administraţiei publice locale este condiţionată de existenţa unui contract de prestări servicii încheiat cu operatorul de salubrizare, pentru colectarea deşeurilor rezultate din construirea/refacerile drumurilor, din demolări şi construcţii. Executantul lucrării are obligaţia de a precolecta deşeurile rezultate din activitatea sa în containere specializate proprii sau puse la dispoziţie de către operatorul de salubrizare. Transportul, în vederea depozitării deşeurilor rezultate din activităţile enumerate, se realizează numai cu mijloacele operatorului de salubrizare, în baza unui contract de prestări servicii. (3) Precolectarea se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă depozitarea deşeurilor provenite din activitatea de construcţii şi demolări în recipientele sau containerele în care se depun deşeurile municipale. (4) Transportul deşeurilor provenite din activităţile de construcţii şi demolări se realizează în containerele în care s-a realizat precolectarea sau în basculante prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăştierea acestora în timpul transportului. (5) În cazul deşeurilor provenite din activităţile de construcţii şi demolări prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentraţia admisă.  +  Articolul 92Depozitarea deşeurilor neutralizate se face cu respectarea condiţiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată, în sectoarele din cadrul depozitelor de deşeuri stabilite de autorităţile administraţiei publice locale pentru amenajarea depozitului pentru deşeurile provenite din construcţii şi demolări.  +  Articolul 93 (1) Deşeurile din construcţii şi demolări vor fi supuse proceselor de reciclare şi recuperare, putând fi utilizate pentru reamenajări de drumuri sau alte activităţi după ce au fost supuse procesării, neutralizării şi pretratării în staţii de sortare. (2) Deşeurile din construcţii şi demolări pot fi tratate atât separat de deşeurile municipale, cât şi împreună cu acestea, cu excepţia cazului în care în componenţa acestora se regăsesc substanţe sau materiale clasificate ca fiind periculoase.  +  Articolul 94 (1) Materialele care conţin azbest, rezultate din demolări, trebuie colectate separat, nu vor fi amestecate cu celelalte deşeuri şi se realizează astfel încât să nu se degaje fibre din material; personalul care realizează această operaţie va purta echipament de protecţie, special, pentru lucrul cu azbestul. (2) Containerele în care se precolectează materialele rezultate din construcţii şi demolări care au caracter periculos trebuie să fie prevăzute cu semne convenţionale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanţelor otrăvitoare şi inscripţionarea acestora cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE". Aceste containere se depozitează numai pe domeniul aparţinând producătorului de deşeu, în spaţiu îngrădit. (3) În autorizaţia de construire trebuie să se menţioneze actele normative care reglementează gestionarea deşeurilor provenite din construcţii şi demolări şi regimul deşeurilor periculoase.  +  Articolul 95Deşeurile rezultate din construcţii, care nu sunt poluate, cum ar fi pământul şi rocile excavate în cadrul lucrărilor de săpătură, pot fi utilizate, cu acordul autorităţilor de mediu, la alte lucrări de construcţie, în agricultură sau silvicultură, amenajări hidrotehnice, construcţia drumurilor, atât în cazul în care acestea sunt realizate pe raza teritorială a respectivei autorităţi a administraţiei publice locale, cât şi în alte localităţi.  +  Articolul 96Este interzisă abandonarea şi depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări pe domeniul public sau privat al autorităţii administraţiei publice locale.  +  Secţiunea a 12-a Dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea  +  Articolul 97 (1) Cetăţenii cu gospodării individuale, operatorii economici, instituţiile publice şi asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţia de a asigura combaterea şi stingerea focarelor de rozătoare purtătoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort din gospodăria proprie sau din spaţiile pe care le deţin cu orice titlu. (2) Finanţarea activităţilor de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare se asigură de autoritatea administraţiei publice locale sau de asociaţia de dezvoltare comunitară, cu excepţia cazurilor când una sau mai multe din aceste activităţi este solicitată de o persoană fizică sau juridică. (3) Activitatea de dezinsecţie se efectuează în: a) clădiri ale instituţiilor publice; b) părţi comune ale clădirilor tip condominii, case; c) căminele aferente reţelelor de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică; d) parcuri, spaţii verzi, cimitire, maluri de lac; e) pieţe, târguri, oboare, bâlciuri; f) zone demolate şi neconstruite; g) subsoluri uscate, umede sau inundate. (4) Activitatea de dezinfecţie se efectuează în: a) depozitele de deşeuri municipale şi cele asimilate acestora; b) staţiile de transfer al deşeurilor; c) staţiile de sortare a deşeurilor; d) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deşeurilor municipale; e) spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere; f) mijloacele de transport în comun; g) unităţile de învăţământ şi sanitare aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale; h) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor. (5) Deratizarea se efectuează în toate locurile în care: a) este prevăzută operaţiunea de dezinfecţie; b) este prevăzută operaţiunea de dezinsecţie, cu excepţia mijloacelor de transport în comun; c) există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor.  +  Articolul 98Deratizarea se execută: a) pentru operatorii economici, cel puţin o dată pe semestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar; b) pentru populaţie şi instituţii publice, ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar.  +  Articolul 99Din punct de vedere al frecvenţei, dezinsecţia se execută: a) trimestrial, în spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în subsolurile tehnice şi în căminele reţelelor de alimentare cu apă, de canalizare şi de alimentare cu energie termică. În cazul tratamentelor împotriva ţânţarilor este obligatorie acţiunea atât împotriva larvelor, cât şi a adulţilor; b) lunar sau ori de câte ori este nevoie, pentru stingerea unui focar în unităţile de producţie şi/sau de comerţ agroalimentar şi în depozitele cu astfel de produse; c) ori de câte ori este nevoie, pentru stingerea unui focar de infecţie în instituţii; d) numai la solicitarea proprietarului spaţiului cu destinaţie de locuinţă. În spaţiile ocupate de copii, bătrâni, persoane cu afecţiuni cronice, precum şi în cele care se găsesc animale de companie sau de pază dezinsecţia se execută utilizând numai produse din grupa III şi IV de toxicitate, care nu sunt iritante sau dăunătoare peştilor sau animalelor cu sânge cald. În cazul constatării apariţiei unui focar, dezinsecţia se efectuează obligatoriu, fără a fi necesară solicitarea proprietarului spaţiului cu destinaţie de locuinţă; e) tratamentele în spaţiile verzi de pe raza fiecărei localităţi se vor efectua în conformitate cu hotărârea consiliului local, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, consiliului judeţean sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară, după caz, utilizând aparatura de tratare de la sol cu ceaţă rece sau caldă.  +  Articolul 100Toate produsele folosite pentru efectuarea operaţiunilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie vor fi avizate obligatoriu de Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.  +  Articolul 101 (1) Persoanele fizice sau juridice deţinătoare de spaţii construite indiferent de destinaţie, curţi şi/sau terenuri virane sau amenajate, unităţile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, instituţiile publice, precum şi unităţile care au în exploatare reţele tehnico-edilitare sunt obligate să efectueze deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia spaţiilor deţinute în condiţiile prevăzute în prezentul regulament. (2) Deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia spaţiilor deţinute se realizează numai de un operator licenţiat de A.N.R.S.C. şi numai dacă i-a fost atribuită activitatea în gestiune directă sau delegată în condiţiile legii. (3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operaţiilor de deratizare, dezinsecţie şi/sau dezinfecţie au obligaţia să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze operaţia şi să menţină salubre spaţiile pe care le au în proprietate, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deşeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curăţare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale şi de remediere a defecţiunilor tehnice la instalaţiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri şi/sau pe terenurile deţinute.  +  Articolul 102Operatorul care prestează activitatea de deratizare, dezinfecţie şi/sau dezinsecţie are următoarele obligaţii: a) înainte de începerea lucrărilor în teren va anunţa tipul lucrărilor ce se vor efectua, pe baza unui preaviz de execuţie, adus la cunoştinţă utilizatorului cu cel puţin 5 zile înainte de începerea lucrărilor respective, care va conţine:1. tipul lucrării ce se va efectua;2. data şi intervalul orar în care se efectuează lucrarea;3. locul/locurile din cadrul proprietăţii utilizatorului în care este necesară activitatea;4. gradul de toxicitate a substanţelor utilizate;5. efectele substanţelor asupra peştilor, albinelor şi animalelor cu sânge cald;6. măsurile de protecţie ce trebuie luate în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, animale şi păsări; b) în cazul în care operatorul trebuie să efectueze una sau mai multe operaţii pe proprietatea privată a utilizatorului, la începerea lucrărilor reprezentantul acestuia este obligat să se legitimeze şi să anunţe scopul activităţii pe care o va efectua; c) la terminarea lucrărilor efectuate pe proprietatea utilizatorului se solicită confirmarea efectuării fizice a lucrării, operatorul fiind singurul responsabil în privinţa substanţelor utilizate, a cantităţii acestora şi a tehnologiei aplicate.  +  Articolul 103În cazul refuzului de a permite efectuarea operaţiilor pe proprietatea utilizatorului, operatorul are obligaţia să anunţe autoritatea administraţiei publice locale pentru luarea măsurilor legale.  +  Articolul 104 (1) În cazul în care, în urma unui tratament efectuat, se aduce o daună imediată, vizibilă, proprietăţii beneficiarului, acest fapt va fi menţionat în documentul de lucru şi va fi comunicat în mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viaţa şi sănătatea oamenilor şi vieţuitoarelor. (2) Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate sănătăţii oamenilor şi vieţuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă utilizează substanţe periculoase pentru aceştia, dacă nu s-au luat măsurile necesare informării populaţiei, conform prevederilor art. 102 lit. a), sau tratamentul este ineficient.  +  Capitolul III Drepturi şi obligaţii  +  Secţiunea 1 Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de salubrizare  +  Articolul 105 (1) Operatorii serviciului de salubrizare vor acţiona pentru implicarea deţinătorilor de deşeuri în gestionarea eficientă a acestora şi transformarea treptată a deţinătorilor de deşeuri în "operatori activi de mediu", cel puţin la nivelul habitatului propriu. (2) Operatorii vor asigura condiţiile materiale pentru realizarea precolectării selective, în paralel cu conştientizarea utilizatorilor asupra tratării cu responsabilitate a problemei deşeurilor. (3) Autorităţile administraţiei publice locale se vor implica în înfiinţarea sistemelor de precolectare şi colectare selectivă a deşeurilor menajere de la populaţie şi de popularizare şi instruire a acesteia privind condiţiile de mediu, impactul deşeurilor asupra mediului, inclusiv în toate unităţile de învăţământ pe care le gestionează.  +  Articolul 106 (1) Drepturile şi obligaţiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct în cadrul: a) hotărârii de dare în administrare a serviciului de salubrizare; b) regulamentului serviciului de salubrizare; c) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare; d) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori.  +  Articolul 107Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi: a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător tarifului aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.; b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii; c) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie; d) să propună modificarea tarifului aprobat în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual; e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii; f) să aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administraţiei publice locale; g) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii; h) să solicite recuperarea debitelor în instanţă.  +  Articolul 108Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligaţii: a) să ţină gestiune separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste în concordanţă cu cheltuielile efectuate; b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale şi cu respectarea prezentului regulament, prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare; c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricţiile impuse deţinătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecţie instituite, conform prevederilor legale; d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului şi să acorde bonificaţii procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în contractele de prestare; e) să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informaţiile solicitate şi să asigure accesul la documentele şi documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condiţiile legii; f) să încheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatată în desfăşurarea activităţilor; g) să deţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi licenţele necesare prestării activităţilor specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislaţia în vigoare; h) să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare; i) să presteze serviciul de salubrizare la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deşeuri municipale şi să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat depozitării recipientelor de precolectare şi domeniul public; j) să doteze punctele de colectare cu recipiente şi/sau containere în cantităţi suficiente, cu respectarea normelor în vigoare; k) să ţină la zi, împreună cu autorităţile administraţiei publice, evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii în vederea decontării prestaţiei direct din bugetul local, pe baza taxelor locale instituite în acest sens. l) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii şi precizaţi în regulamentul serviciului de salubrizare, să îmbunătăţească în mod continuu calitatea serviciilor prestate; m) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare; n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare precolectării selective, în condiţiile stabilite de prezentul regulament; o) să verifice starea tehnică a mijloacelor de precolectare şi să le înlocuiască pe cele care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi în maximum 24 de ore de la sesizare; p) să asigure curăţenia şi igiena căilor publice, a staţiilor mijloacelor de transport în comun; q) să îşi extindă anual aria de activitate pentru serviciul de salubrizare, pentru a deservi întreaga comunitate a localităţii; r) să asigure curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice, din staţiile mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate şi să le menţină în funcţiune pe timp de polei sau de îngheţ; s) să asigure desfăşurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare conform programelor aprobate de autoritatea administraţiei publice locale; t) să factureze serviciile prestate în conformitate cu procedurile proprii de facturare aprobate de autoritatea competentă, la tarife legal aprobate; u) să înfiinţeze activitatea de dispecerat şi de înregistrare a reclamaţiilor, având un program de funcţionare permanent; v) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor într-un registru şi să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele, prenumele persoanei care a reclamat şi a primit reclamaţia, adresa reclamantului, data şi ora reclamaţiei, data şi ora rezolvării, numărul de ordine al reclamaţiei care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligaţia să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora; w) să ţină evidenţa gestiunii deşeurilor şi să raporteze periodic autorităţilor competente situaţia, conform reglementărilor în vigoare.  +  Secţiunea a 2-a Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor  +  Articolul 109 (1) Au calitatea de utilizator al serviciului de salubrizare beneficiarii individuali sau colectivi, direcţi ori indirecţi, definiţi potrivit Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice. (2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum şi la informaţiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.  +  Articolul 110Utilizatorii au următoarele drepturi: a) să utilizeze, liber şi nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condiţiile contractului/contractului-cadru de prestare; b) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prin normele tehnice în vigoare; c) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi celei competente orice deficienţe constatate în sfera serviciului de salubrizare şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciului; d) să se asocieze în organizaţii neguvernamentale pentru apărarea, promovarea şi susţinerea intereselor proprii; e) să primească şi să utilizeze informaţii privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autorităţile administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz; f) să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind activităţile din sectorul serviciului de salubrizare; g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociaţii reprezentative, autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale ori instanţelor judecătoreşti, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect; h) să li se presteze serviciul de salubrizare în condiţiile prezentului regulament, ale celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract; i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale; j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale; k) să fie dotaţi de operator cu recipiente de precolectare adecvate mijloacelor de încărcare şi de transport ale acestora; l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare şi de utilizare a acestora.  +  Articolul 111Utilizatorii au următoarele obligaţii: a) să respecte prevederile prezentului regulament şi clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare; b) să achite în termenele stabilite obligaţiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare; c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare; d) să asigure preselectarea pe categorii a deşeurilor reciclabile, rezultate din gospodăriile proprii sau din activităţile lucrative pe care le desfăşoară, precum şi depozitarea acestora în containere asigurate de operatorul serviciului de salubrizare numai în locurile special amenajate; e) să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecţia, stabilite de autoritatea locală şi de direcţia de sănătate publică teritorială; f) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuţiei unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare; g) să respecte normele de igienă şi sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare; h) să încheie contracte pentru prestarea uneia dintre activităţile serviciului de salubrizare menţionate la art. 2 numai cu operatorul care are dreptul să presteze astfel de activităţi în aria teritorial-administrativă în care se află utilizatorul; i) să execute operaţiunea de precolectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare de operatorul serviciului de salubrizare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autorităţile administraţiei publice locale şi prevăzute în contract. Fracţiunea umedă a deşeurilor va fi depusă în saci de plastic şi apoi în recipientul de colectare; j) să primească de la operator pungi/saci de plastic pentru colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile; k) să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face precolectarea, precum şi recipientele în care se depozitează deşeurile municipale în vederea colectării; l) să execute operaţiunea de precolectare în condiţii de maximă siguranţă din punct de vedere al sănătăţii oamenilor şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri; m) să nu introducă în recipientele de precolectare deşeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcţii, din toaletarea pomilor sau curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcţiile sanitare veterinare sau de autorităţile de mediu; n) să colecteze şi să depoziteze selectiv deşeurile de ambalaje în recipiente diferite, inscripţionate corespunzător şi amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spaţiile special amenajate de autorităţile administraţiei publice locale; o) să asigure curăţenia incintelor proprii, precum şi a zonelor cuprinse între imobil şi domeniul public (până la limita de proprietate); autorităţile administraţiei publice locale se vor îngriji de salubrizarea spaţiilor aflate în proprietatea publică sau privată a lor; p) să asigure curăţenia locurilor de parcare pe care le au în folosinţă din domeniul public, dacă este cazul, şi să nu efectueze reparaţii care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianţilor sau spălarea autovehiculelor; q) să nu arunce deşeuri municipale şi obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în coşurile de hârtii amplasate pe domeniul public ori în locuri publice; r) să depoziteze hârtiile şi resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport şi a activităţii desfăşurate pe străzile localităţii în coşurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor, în parcuri şi alte asemenea locuri; s) să menţină curăţenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul condominiului, gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc; t) să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc; u) să păstreze curăţenia pe arterele de circulaţie, în pieţe, târguri şi oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii şi în alte locuri publice.  +  Capitolul IV Determinarea cantităţilor şi volumului de lucrări prestate  +  Articolul 112 (1) La încheierea contractului de prestări servicii, operatorii au obligaţia de a menţiona în contract cantităţile de deşeuri ce urmează a fi colectate. (2) În cazul asociaţiilor de proprietari/locatari sau a utilizatorilor care deţin în proprietate gospodării individuale, contractul se încheie pentru numărul total de persoane care au adresa cu acelaşi cod poştal.  +  Articolul 113 (1) În vederea dotării punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru deşeurile menajere şi cele asimilate acestora, provenite de la utilizatorii casnici, operatorii împreună cu autorităţile administraţiei publice locale vor stabili pe bază de măsurători norme locale de deşeuri produse. (2) Pentru deşeurile provenite de la operatorii economici, cantităţile de deşeuri produse, tipul acestora, compoziţia, modul de tratare, condiţiile de transport, modul de depozitare vor fi cele menţionate în autorizaţia de mediu eliberată de autorităţile competente. (3) Determinarea cantităţilor de deşeuri primite la depozite se face numai prin cântărire. (4) Pentru deşeurile provenite de la lucrări de construcţii, operatorii vor stabili cu producătorii unor astfel de deşeuri modalitatea de determinare a cantităţii acestor deşeuri, regula fiind de determinare a cantităţilor prin cântărire.  +  Articolul 114 (1) Pentru activităţile de măturat, spălat, stropit şi întreţinere a căilor publice, cantitatea prestaţiilor se stabileşte pe baza suprafeţelor, volumelor, aşa cum acestea sunt trecute în caietul de sarcini. (2) Pentru curăţarea şi transportul zăpezii şi al gheţii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, calculul se realizează pe baza suprafeţelor degajate, a cantităţilor calculate şi a reţetei de tratament preventiv împotriva depunerii zăpezii şi a formării poleiului. (3) Reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale sau al asociaţiei de dezvoltare comunitară va controla prin sondaj şi/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populaţiei activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformităţi se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia. (4) Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administraţiei publice locale sau asociaţia de dezvoltare comunitară, după caz, aplică penalităţile menţionate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul, acestea reprezentând unităţi procentuale din valoarea lunară totală a contractului.  +  Articolul 115Pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare măsurarea cantităţilor se face în funcţie de doza şi de reţeta utilizate pe unitatea de suprafaţă sau de volum.  +  Articolul 116Modalităţile de determinare a cantităţilor, cât şi modul de facturare vor face parte din procedura proprie de facturare, întocmită de operator şi aprobată de A.N.R.S.C.  +  Capitolul V Indicatori de performanţă şi de evaluare a serviciului de salubrizare  +  Articolul 117 (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz, stabilesc şi aprobă valorile indicatorilor de performanţă ai serviciului de salubrizare, după dezbaterea publică a acestora. (2) Indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare se precizează în regulamentul serviciului de salubrizare. (3) Autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile de realizarea de către operator a indicatorilor de performanţă ai serviciului, a clauzelor contractuale şi a legislaţiei în vigoare referitoare la serviciul de salubrizare. (4) Autorităţile administraţiei publice locale aplică penalităţi contractuale operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficienţă şi calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanţă ai serviciului.  +  Articolul 118 (1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităţilor. (2) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de salubrizare, avându-se în vedere: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; b) prestarea serviciului pentru toţi utilizatorii din aria sa de responsabilitate; c) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor; d) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare; e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecţiei mediului şi al sănătăţii populaţiei; f) implementarea unor sisteme de management al calităţii, al mediului şi al sănătăţii şi securităţii muncii.  +  Articolul 119Indicatorii de performanţă pentru serviciul de salubrizare se referă la următoarele activităţi: a) contractarea serviciului de salubrizare; b) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate; d) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea rapidă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi; e) soluţionarea în timp util a reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare; f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii; g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare informare, consultanţă.  +  Articolul 120În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul de salubrizare trebuie să asigure: a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale; b) gradul asigurării colectării selective a deşeurilor de ambalaje şi DEEE de la populaţie; c) gradul asigurării cu recipiente de precolectare a utilizatorilor; d) evidenţa clară şi corectă a utilizatorilor; e) înregistrarea activităţilor privind măsurarea prestaţiilor, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; f) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de soluţionare a acestora.  +  Articolul 121În conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi A.N.R.S.C., au acces neîngrădit la informaţii necesare stabilirii: a) modului de aplicare a legislaţiei şi a normelor emise de A.N.R.S.C.; b) modului de respectare şi îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate; c) calităţii şi eficienţei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractele directe sau în contractele de delegare a gestiunii; d) modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii; e) modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare; f) respectării parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice şi a normelor metodologice.  +  Articolul 122Indicatorii de performanţă şi de evaluare ai serviciului de salubrizare vor fi cuantificaţi cantitativ, adaptaţi la specificul fiecărei localităţi şi vor fi prevăzuţi ca anexă în regulamentul serviciului de salubrizare.  +  Articolul 123Indicatorii de performanţă din anexa la prezentul regulament-cadru au caracter minimal şi pot fi suplimentaţi conform prevederilor legale.  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 124 (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz, vor elabora şi adopta, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, regulamentul propriu al serviciului de salubrizare, în funcţie de particularităţile locale şi de interesele actuale şi de perspectivă ale comunităţii respective, cu respectarea prevederilor prezentului regulament-cadru. (2) Indicatorii de performanţă se supun dezbaterii publice şi se aprobă de consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz. (3) Până la elaborarea şi adoptarea regulamentului serviciului, operatorii şi autorităţile administraţiei publice locale vor respecta prevederile prezentului regulament-cadru. (4) În regulamentele întocmite şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale se vor specifică contravenţiile în domeniul serviciului de salubrizare atât pentru utilizatori, cât şi pentru operatori, cu specificarea acestora, şi cuantumul amenzilor aplicabile. (5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către primari şi/sau împuterniciţii acestora şi de împuterniciţii preşedintelui A.N.R.S.C. (6) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament-cadru, autorităţile administraţiei publice locale vor proceda la încheierea de acte adiţionale la contractele de delegare a gestiunii în vederea punerii în aplicare a prezentului regulament.  +  Articolul 125 (1) În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele şi tarifele legale, valabile la data încheierii acestora. De asemenea, se vor face trimiteri şi la actele normative care trebuie respectate din punct de vedere al protecţiei mediului şi al sănătăţii publice. (2) Contractele de prestări servicii se vor încheia cu următoarele categorii de utilizatori: a) proprietari de gospodării individuale sau reprezentanţi ai acestora; b) asociaţii de proprietari/locatari, prin reprezentanţii acestora; c) operatori economici; d) instituţii publice.  +  Articolul 126Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice va controla aplicarea prevederilor prezentului regulament-cadru.  +  Articolul 127 (1) Prevederile prezentului regulament-cadru vor fi actualizate în funcţie de modificările de natura tehnică, tehnologică şi legislativă, prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C. (2) Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa INDICATORI DE PERFORMANŢĂpentru serviciile publice de salubrizare┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────┐│Nr. │ │ │ ││crt.│ INDICATORI DE PERFORMANŢĂ │ Trimestrul │ Total││ │ ├──┬───┬────┬───┤ an ││ │ │I │II │III │IV │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼───┼────┼───┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2│ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┼──────────────────────────────────────────────────┴──┴───┴────┴───┴──────┤│ 1. │ INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.1.│ CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE │├────┼──────────────────────────────────────────────────┬──┬───┬────┬───┬──────┤│ │a) numărul de contracte încheiate raportat la nu- │ │ │ │ │ ││ │mărul de solicitări, pe categorii de utilizatori │% │ % │ % │ % │ % │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼───┼────┼───┼──────┤│ │b) procentul de contracte de la lit. a) încheiate │ │ │ │ │ ││ │în mai puţin de 10 zile calendaristice │% │ % │ % │ % │ % │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼───┼────┼───┼──────┤│ │c) numărul de solicitări de modificare a prevede- │ │ │ │ │ ││ │rilor contractuale, raportate la numărul total de │ │ │ │ │ ││ │solicitări de modificare a prevederilor contrac- │ │ │ │ │ ││ │tuale, rezolvate în 10 zile │% │ % │ % │ % │ % │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼───┼────┼───┼──────┤│ │d) numărul de solicitări de îmbunătăţire a para- │ │ │ │ │ ││ │metrilor de calitate ai activităţii prestate, │ │ │ │ │ ││ │rezolvate, raportat la numărul total de cereri de │ │ │ │ │ ││ │îmbunătăţire a activităţii, pe categorii de │ │ │ │ │ ││ │activităţi │% │ % │ % │ % │ % │├────┼──────────────────────────────────────────────────┴──┴───┴────┴───┴──────┤│1.2.│ MĂSURAREA ŞI GESTIUNEA CANTITĂŢII SERVICIILOR PRESTATE │├────┼──────────────────────────────────────────────────┬──┬───┬────┬───┬──────┤│ │a) numărul de recipiente de precolectare asigurate│ │ │ │ │ ││ │pe tipodimensiuni, ca urmare a solicitărilor, ra- │ │ │ │ │ ││ │portat la numărul total de solicitări │% │ % │ % │ % │ % │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼───┼────┼───┼──────┤│ │b) numărul de reclamaţii rezolvate privind canti- │ │ │ │ │ ││ │tăţile de servicii prestate, raportat la numărul │ │ │ │ │ ││ │total de reclamaţii privind cantităţile de servi- │ │ │ │ │ ││ │cii prestate pe tipuri de activităţi şi categorii │ │ │ │ │ ││ │de utilizatori │% │ % │ % │ % │ % │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼───┼────┼───┼──────┤│ │c) ponderea din numărul de reclamaţii de la │ │ │ │ │ ││ │lit. b) care s-au dovedit justificate │% │ % │ % │ % │ % │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼───┼────┼───┼──────┤│ │d) procentul de solicitări de la lit. c) care au │ │ │ │ │ ││ │fost rezolvate în mai puţin de 5 zile lucrătoare │% │ % │ % │ % │ % │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼───┼────┼───┼──────┤│ │e) numărul de sesizări din partea agenţilor de │ │ │ │ │ ││ │protecţia mediului raportat la numărul total │ │ │ │ │ ││ │de sesizări din partea autorităţilor centrale şi │ │ │ │ │ ││ │locale │% │ % │ % │ % │ % │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼───┼────┼───┼──────┤│ │f) numărul anual de sesizări din partea agenţilor │ │ │ │ │ ││ │de sănătate publică raportat la numărul total de │ │ │ │ │ ││ │sesizări din partea autorităţilor centrale şi │ │ │ │ │ ││ │locale │% │ % │ % │ % │ % │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼───┼────┼───┼──────┤│ │g) cantitatea de deşeuri colectate selectiv rapor-│ │ │ │ │ ││ │tată la cantitatea totală de deşeuri colectate │% │ % │ % │ % │ % │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼───┼────┼───┼──────┤│ │h) cantitatea totală de deşeuri sortate şi valori-│ │ │ │ │ ││ │ficate, raportată la cantitatea totală de deşeuri │ │ │ │ │ ││ │colectate │% │ % │ % │ % │ % │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼───┼────┼───┼──────┤│ │i) penalităţile contractuale totale aplicate de │ │ │ │ │ ││ │autorităţile administraţiei publice locale, │ │ │ │ │ ││ │raportate la valoarea prestaţiei, pe activităţi │% │ % │ % │ % │ % │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼───┼────┼───┼──────┤│ │j) cantitatea totală de deşeuri colectate pe bază │ │ │ │ │ ││ │de contract raportată la cantitatea totală de │ │ │ │ │ ││ │deşeuri colectată │% │ % │ % │ % │ % │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼───┼────┼───┼──────┤│ │k) cantitatea totală de deşeuri colectate din lo- │ │ │ │ │ ││ │curile neamenajate, raportată la cantitatea │ │ │ │ │ ││ │totală de deşeuri colectate │% │ % │ % │ % │ % │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼───┼────┼───┼──────┤│ │l) numărul de reclamaţii rezolvate privind cali- │ │ │ │ │ ││ │tatea activităţii prestate, raportat la numărul │ │ │ │ │ ││ │total de reclamaţii privind calitatea activităţii │ │ │ │ │ ││ │prestate, pe tipuri de activităţi şi categorii de │ │ │ │ │ ││ │utilizatori │% │ % │ % │ % │ % │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼───┼────┼───┼──────┤│ │m) ponderea din numărul de reclamaţii de la │ │ │ │ │ ││ │pct. l) care s-au dovedit justificate │% │ % │ % │ % │ % │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼───┼────┼───┼──────┤│ │n) procentul de solicitări de la lit. m) care au │ │ │ │ │ ││ │fost rezolvate în mai puţin de două zile │ │ │ │ │ ││ │calendaristice │% │ % │ % │ % │ % │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼───┼────┼───┼──────┤│ │o) valoarea aferentă activităţii de colectare a │ │ │ │ │ ││ │deşeurilor totală facturată, raportată la valoarea│ │ │ │ │ ││ │totală rezultată din valorificarea deşeurilor │ │ │ │ │ ││ │reciclabile │% │ % │ % │ % │ % │├────┼──────────────────────────────────────────────────┴──┴───┴────┴───┴──────┤│1.3.│ FACTURAREA ŞI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAŢIILOR │├────┼──────────────────────────────────────────────────┬──┬───┬────┬───┬──────┤│ │a) numărul de reclamaţii privind facturarea rapo- │ │ │ │ │ ││ │rtat la numărul total de utilizatori pe categorii │ │ │ │ │ ││ │de utilizatori │% │ % │ % │ % │ % │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼───┼────┼───┼──────┤│ │b) procentul de reclamaţii de la lit. a) rezolvate│ │ │ │ │ ││ │în mai puţin de 10 zile │% │ % │ % │ % │ % │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼───┼────┼───┼──────┤│ │c) procentul din reclamaţiile de la lit. a) care │ │ │ │ │ ││ │s-au dovedit a fi justificate │% │ % │ % │ % │ % │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼───┼────┼───┼──────┤│ │d) valoarea totală a facturilor încasate raportată│ │ │ │ │ ││ │la valoarea totală a facturilor emise, pe catego- │ │ │ │ │ ││ │rii de activităţi utilizatori │% │ % │ % │ % │ % │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼───┼────┼───┼──────┤│ │e) valoarea totală a facturilor emise raportată la│ │ │ │ │ ││ │cantităţile de servicii prestate, pe activităţi │ │ │ │ │ ││ │şi pe categorii de utilizatori │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┴──┴───┴────┴───┴──────┤│1.4.│ RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR │├────┼──────────────────────────────────────────────────┬──┬───┬────┬───┬──────┤│ │a) numărul de sesizări scrise, raportate la numă- │ │ │ │ │ ││ │rul total de utilizatori, pe activităţi şi cate- │ │ │ │ │ ││ │gorii de utilizatori │% │ % │ % │ % │ % │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼───┼────┼───┼──────┤│ │b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a│ │ │ │ │ ││ │răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile │ │ │ │ │ ││ │calendaristice │% │ % │ % │ % │ % │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼───┼────┼───┼──────┤│ │c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a │ │ │ │ │ ││ │dovedit a fi întemeiat │% │ % │ % │ % │ % │├────┼──────────────────────────────────────────────────┴──┴───┴────┴───┴──────┤│ 2 │ INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2.1.│ INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENŢA DE PRESTARE A ││ │ SERVICIULUI │├────┼──────────────────────────────────────────────────┬──┬───┬────┬───┬──────┤│ │a) numărul de sesizări scrise privind nerespecta- │ │ │ │ │ ││ │rea de către operator a obligaţiilor din licenţă │nr.nr.│ nr.│nr.│ nr. │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼───┼────┼───┼──────┤│ │b) numărul de încălcări ale obligaţiilor operato- │ │ │ │ │ ││ │rului rezultate din analizele şi controalele │ │ │ │ │ ││ │organismelor abilitate │nr.nr.│ nr.│nr.│ nr. │├────┼──────────────────────────────────────────────────┴──┴───┴────┴───┴──────┤│2.2.│ INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂŢI ││ │ CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE │├────┼──────────────────────────────────────────────────┬──┬───┬────┬───┬──────┤│ │a) numărul de utilizatori care au primit despăgu- │ │ │ │ │ ││ │biri datorate culpei operatorului sau dacă s-au │ │ │ │ │ ││ │îmbolnăvit din cauza nerespectării condiţiilor │ │ │ │ │ ││ │corespunzătoare de prestare a activităţii │nr.nr.│ nr.│nr.│ nr. │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼───┼────┼───┼──────┤│ │b) valoarea despăgubirilor acordate de operator │ │ │ │ │ ││ │pentru situaţiile de la lit. a) raportată la │ │ │ │ │ ││ │valoare totală facturată aferentă activităţii │% │ % │ % │ % │ % │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──┼───┼────┼───┼──────┤│ │c) numărul de neconformităţi constatate de autori-│ │ │ │ │ ││ │tatea administraţiei publice locale, pe activităţi│nr.nr.│ nr.│nr.│ nr. │└────┴──────────────────────────────────────────────────┴──┴───┴────┴───┴──────┘-----