ORDONANŢĂ nr. 32 din 1 august 2007privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 9 august 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Prevederile prezentei ordonanţe se aplică pe sectoarele de cale ferată care fac parte din coridorul IV paneuropean ce traversează România, pe care se execută lucrări de modernizare şi reabilitare.  +  Articolul 2Elementele concrete ale bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului aflate pe sectoarele de cale ferată prevăzute la art. 1, rezultate în urma lucrărilor de modernizare şi reabilitare a căror menţinere în funcţiune nu se mai justifică, vor fi trecute în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, potrivit reglementărilor privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.  +  Articolul 3 (1) Elementele concrete prevăzute la art. 2 sunt alcătuite din materialele, piesele de schimb şi celelalte elemente constitutive, cu durata normală de utilizare consumată sau neconsumată. (2) Trecerea în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. se face la valorile din fişele de mijloace fixe, reactualizate, conform prevederilor legale în vigoare. (3) După trecerea elementelor prevăzute la alin. (1) în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. se va proceda după cum urmează: a) se va face sortarea acestor elemente pentru a se cunoaşte exact care dintre ele pot fi reutilizate şi care se vor casa; b) componentele reutilizabile se vor înregistra în contabilitatea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., conform prevederilor legale în vigoare; c) pentru celelalte componente care nu mai pot fi reutilizate se va trece la procedura de casare, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 4Componentele prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) se vor utiliza pentru lucrări de reparaţii sau întreţinere ale elementelor căii ferate în vederea menţinerii acesteia la parametrii de funcţionare şi siguranţă a circulaţiei prevăzuţi de actele normative în vigoare.  +  Articolul 5Modul de reutilizare a componentelor prevăzute la art. 4 se aprobă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, prin dispoziţie a directorului general al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.  +  Articolul 6Componentele prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. c) se vor valorifica prin vânzare către terţi, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 7 (1) Sumele provenite din vânzările prevăzute la art. 6, prin derogare de la prevederile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, se constituie venituri proprii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. (2) Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. va ţine evidenţa acestor sume în conturi separate şi le va utiliza numai pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii feroviare publice din România. (3) Utilizarea sumelor prevăzute la alin. (2) în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul articol se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 8Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:------------p. Ministrul transporturilor,Septimiu Buzaşu,secretar de statp. Ministrul economiei şi finanţelor,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 1 august 2007.Nr. 32.-------