REGULAMENT din 30 martie 2007privind trecerea frontierei şi contactul între organele hidrotehnice ale României şi Republicii Ungare (Anexa 5)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 6 august 2007     +  Articolul 1Prezentul regulament are la bază Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, intrat în vigoare la 17 mai 2004 (denumit în continuare Acord), cu referire la art. 17 din Acord, cât şi Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Ungare privind unificarea permiselor de trecere a frontierei de stat româno-ungare în interesul serviciului, semnat la Budapesta la 18 martie 1982 (denumit în continuare Acordul de trecere a frontierei).  +  Articolul 2Prezentul regulament stabileşte contactele reciproce între organele hidrotehnice teritoriale competente ale celor două părţi şi modalităţile de trecere a frontierei în scopul aplicării celor cuprinse în Acord, regulamentele elaborate pe baza acestuia, precum şi a hotărârilor Comisiei hidrotehnice româno-ungare.  +  Articolul 3În scopul aplicării celor prevăzute la art. 2, fiecare parte desemnează experţii hidrotehnici (delegaţi împuterniciţi şi specialişti) care pot trece frontiera de stat româno-ungară în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi în posesia unui permis de trecere a frontierei emis în acest scop.  +  Articolul 4Condiţiile de formă şi conţinut, eliberarea, precum şi valabilitatea permisului de trecere a frontierei vor fi în conformitate cu art. 1, 2 şi 3 din Acordul de trecere a frontierei.  +  Articolul 5Posesorul permisului de trecere a frontierei poate trece frontiera româno-ungară prin punctele de trecere a frontierei deschise în regim de trafic internaţional, precum şi prin alte locuri, în cazuri justificate pe baza înţelegerii prealabile a organelor hidrotehnice competente ale părţilor şi cu aprobarea organului de frontieră competent al celeilalte părţi.  +  Articolul 6În cazuri excepţionale cum ar fi: pericolele produse de inundaţii extraordinare, scurgerea gheţurilor, ape interne excepţionale şi poluări accidentale, organele de frontieră competente ale celor două părţi vor asigura, în orice punct al frontierei de stat, trecerea imediată a experţilor celor două părţi pentru luarea de măsuri în conformitate cu prevederile Regulamentului privind apărarea împotriva inundaţiilor produse de cursuri de apă şi ale Regulamentului privind apărarea împotriva inundaţiilor produse de ape interne.  +  Articolul 7În vederea îndeplinirii sarcinilor, deţinătorul permisului de trecere a frontierei circulă şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul celuilalt stat în zona unităţilor şi subunităţilor hidrotehnice implicate.  +  Articolul 8Posesorul permisului de trecere a frontierei poate la o trecere a frontierei să rămână în scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu pe teritoriul celuilalt stat, pe o perioadă de până la 5 zile de la data trecerii frontierei, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade, pentru cazuri bine justificate sau în situaţii deosebite.  +  Articolul 9Trecerea frontierei de către specialiştii unei părţi, care urmează să execute pe teritoriul celeilalte părţi intervenţii, se va face cu înţelegerea prealabilă a împuterniciţilor pe baza prezentului regulament.  +  Articolul 10 a) Prezentul regulament poate fi modificat sau completat pe baza hotărârii Comisiei hidrotehnice, la cererea oricăruia dintre împuterniciţi. Intrarea în vigoare a acestei hotărâri se va face în conformitate cu prevederile art. 10 pct. 5 din Acord. b) Prezentul regulament a fost întocmit în două exemplare originale, compuse fiecare din câte un text în limba română şi unul în limba maghiară, toate textele fiind egal autentice. c) Prezentul regulament intră în vigoare după aprobarea Protocolului Sesiunii a XVIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, conform sistemului juridic intern. d) Odată cu intrarea în vigoare a prezentului regulament, anexa nr. 4 la Protocolul Sesiunii a XIV-a a Comisiei, intitulat Regulamentul privitor la trecerea frontierei şi la contactul între organele hidrotehnice ale României şi Republicii Ungare, îşi pierde valabilitatea.p. Împuternicitul părţii române,Ovidiu GaborÎmputernicitul părţii ungare,Haraszthy Laszlo------------