REGULAMENT din 30 martie 2007privind apărarea împotriva inundaţiilor produse de ape interne (Anexa 3)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 6 august 2007   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul regulament de apărare împotriva inundaţiilor produse de ape interne (denumit în continuare regulament) are la bază prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră (denumit în continuare Acord), semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003 şi intrat în vigoare la 17 mai 2004.  +  Articolul 2Prezentul regulament, conform celor cuprinse la art. 9 din Acord, reglementează scurgerea apelor interne prin canale de evacuare şi prin văi şi depresiuni, precum şi manevrarea stăvilarelor şi funcţionarea staţiilor de pompare ce servesc în acest scop, din sisteme şi subsisteme de ape interne.  +  Articolul 3Prezentul regulament cuprinde: a) organele hidrotehnice teritoriale competente, desemnate de cele două părţi pentru aplicarea prezentului regulament, care sunt enumerate în anexa nr. 1; b) sistemele, subsistemele şi canalele de ape interne în legătură cu care organele hidrotehnice ale părţilor efectuează schimb de date, care sunt prevăzute în anexa nr. 2; c) schema de ansamblu a planurilor de situaţie la scara 1:1.000.000 (anexa nr. 3) şi, respectiv, detalierea sistemelor de ape interne la scara 1:100.000 (anexa nr. 4), cu amplasarea lucrărilor hidrotehnice şi a staţiilor de pompare; d) regulamentele de exploatare a sistemelor, care se găsesc în anexa nr. 5 cuprinzând:A. text;B. profile longitudinale (1:50.000 şi 1:100);C. tabele cu date tehnice.Cotele de nivelment din anexe sunt exprimate în sistemul de referinţă al Mării Baltice; e) organele hidrotehnice teritoriale competente sunt obligate să opereze în anexe, până la data de 1 decembrie a fiecărui an, toate modificările survenite. Părţile îşi vor comunică reciproc, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, aceste modificări.  +  Articolul 4Scurgerea apelor interne se face în modul următor:În zonele în care, pe teritoriul român, există sisteme de colectare şi evacuare în emisari a apelor interne, evacuarea apelor până la capacitatea maximă de evacuare a acestor sisteme se va face prin ele, precum şi prin canalele existente, întretăiate de frontieră, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.Evacuarea apelor interne provenite din zonele în care apele interne nu pot fi colectate de sistemele existente de colectare şi evacuare, precum şi a apelor interne excepţionale care depăşesc capacitatea maximă de evacuare a acestor sisteme se va face peste frontieră atât pe canale, în limitele debitelor şi nivelurilor stabilite prin prezentul regulament, cât şi pe văi şi depresiuni. Limitarea debitelor apelor interne se va face prin manevrarea stăvilarelor, reţineri în albie sau în alte noduri prevăzute în prezentul regulament.  +  Articolul 5Stăvilarele se manevrează în modul următor: a) Stăvilarele de pe canalele intersectate de frontieră de stat, din apropierea secţiunilor de frontieră, de pe teritoriul părţii din amonte, vor sta în permanenţă în poziţia "închis" sau "deschis", dar reglate ca să permită scurgerea spre teritoriul părţii din aval numai a debitelor reglementate, menţionate în regulamentele de exploatare a sistemelor respective. Deschiderea acestor stăvilare şi închiderea lor va fi anunţată părţii din aval cu 12 ore înainte. Deschiderea acestor stăvilare pentru a permite scurgerea unor debite mai mari decât cele reglementate se va face numai cu respectarea prevederilor lit. i) a acestui articol. b) Stăvilarele şi subtraversările cu drenurile existente în apropierea frontierei de pe teritoriul statului părţii din aval pe oricare dintre canalele intersectate de frontieră de stat vor sta în permanenţă în poziţie "deschis" pentru a permite scurgerea liberă, în orice moment, a apelor interne provenite de pe teritoriul statului părţii din amonte în limita debitelor reglementate şi la nivelurile corespunzătoare acestora, dacă nu se prevede o altă dispoziţie (manevrare) prin regulamentul de exploatare specific fiecărui sistem, care face parte integrantă din prezentul regulament. c) Stăvilarele şi subtraversările cu drenuri din digurile de localizare de pe teritoriul ungar vor sta în permanenţă deschise pentru a permite scurgerea liberă a apelor interne provenite de pe teritoriul român.În cazul în care cantităţile de ape interne ce provin de pe teritoriul român prin canale de evacuare, văi şi depresiuni depăşesc capacitatea sistemelor de evacuare pe teritoriul ungar, stăvilarele din digurile de localizare vor fi manevrate pentru a permite evacuarea prin diguri a cantităţilor de apă reglementate prin canale şi scurse prin văi şi depresiuni. d) Închiderea parţială sau totală a stăvilarelor, subtraversărilor sau podeţelor enumerate la lit. b) şi c) de către o parte se va face numai cu respectarea prevederilor lit. i) a acestui articol şi cu anunţarea prealabilă cu 12 ore înainte a organelor hidrotehnice ale celeilalte părţi. e) Ordinea de închidere a stăvilarelor este din amonte spre aval, iar de deschidere, din aval spre amonte. f) Celelalte stăvilare, poduri şi podeţe cu stavile de pe canalele colectoare sau de pe canalele întretăiate de frontieră de stat de pe ambele teritorii vor sta în permanenţă în poziţia "deschis" dacă nu se prevede o altă dispoziţie (manevrare) prin regulamentul specific de exploatare a fiecărui sistem, care face parte integrantă din prezentul regulament. g) Scurgerea peste frontieră a debitelor stabilite pe canale şi a celor provenite de pe văi şi depresiuni se va asigura şi în perioada în care se aplică restricţii prin manevrarea stăvilarelor. Descrierea şi amplasamentul mirelor se indică în anexa nr. 5. h) În cazul în care debitul apelor interne ce se scurge de pe teritoriul părţii din amonte ar depăşi la frontieră debitele stabilite pe canale, însă partea din aval are posibilitatea de a primi debite mai mari, fie prin evacuare gravitaţională, fie prin pompare, organele hidrotehnice competente ale ambelor părţi vor lua măsuri corespunzătoare de la caz la caz, pe baza înţelegerii directe făcute în timp util, inclusiv asupra plăţii cheltuielilor pentru asigurarea scurgerii surplusului de debit. Decontarea cheltuielilor se face în conformitate cu prevederile Regulamentului privind decontarea cheltuielilor pentru transferul de apă şi pompări de ape interne. i) În cazul în care pe canalele care fac obiectul regulamentului se formează un debit mai mare decât cel stabilit, se vor manevra sau închide nu numai stăvilarele de pe canalele respective, ci se vor face restricţii în măsura corespunzătoare şi asupra debitelor evacuate prin canalele şi staţiile de pompare aflate pe canalele colaterale. j) Stăvilarele din digurile de apărare se ţin deschise în toată perioada când este posibilă evacuarea gravitaţională a apelor interne în recipientul natural.Când nivelul apelor în recipientul natural creşte şi atinge nivelul apelor interne, stăvilarele din digurile de apărare se vor închide. k) Manevrarea stăvilarelor de pe canalele ce traversează frontiera, precum şi a stăvilarelor de descărcare a acestor canale în recipienţi, data manevrării, precum şi nivelurile observate la mirele stăvilarelor cu această ocazie vor fi înregistrate în evidenţe speciale de către personalul însărcinat cu manevrarea stăvilarelor. l) Manevrarea stăvilarelor în alt mod decât cel arătat la lit. a)-k) se poate face numai pe baza aprobării împuterniciţilor.  +  Articolul 6Staţiile de pompare intră în funcţiune: a) Când apa din canal atinge nivelul de pompare la aspiraţie şi nivelul apei în recipient este mai ridicat sau când nu se poate evacua gravitaţional întregul debit de apă adus de canal; b) Când pornirea pompării este cerută de una dintre părţi, chiar în situaţia nivelurilor coborâte în râu, dar când sunt ape interne excepţionale, în scopul accelerării scurgerii apelor pe canal.În cazul defectării unor agregate de la una dintre staţiile de pompare ce interesează ambele părţi şi dacă debitul respectiv nu se poate deriva spre alte sisteme de descărcare, partea pe teritoriul căreia se produce defecţiunea anunţă prin telefon sau pe cale electronică cealaltă parte asupra zilei şi orei când s-a produs defecţiunea, ce debit nu se poate pompa, ce măsuri a hotărât să se ia pentru asigurarea capacităţii totale de pompare şi în ce termen va asigura aceasta.Pentru a evita în aceste cazuri inundarea staţiei de pompare defecte, până la asigurarea capacităţii totale de pompare, ambele părţi vor lua măsuri de reducere a debitului pe canalul principal, în mod corespunzător, prin închiderea succesivă a stăvilarelor şi oprirea staţiilor de pompare de pe canalele laterale din aval spre amonte şi a celor de pe canalul principal din amonte spre aval.Pe durata funcţionării pompelor, organele competente vor ţine evidenţa tuturor datelor necesare pentru determinarea volumului de apă pompat la staţiile de pompare care sunt de interes comun pentru părţi, conform prevederilor Regulamentului privind decontarea cheltuielilor pentru transferul de apă şi pompări de ape interne.Staţiile de pompare vor fi dotate cu materiale de exploatare şi lubrifianţi, precum şi cu utilaje şi piese de rezervă, scule, eventual cu ateliere, pentru a se asigura funcţionarea lor continuă.  +  Articolul 7Canalele se vor ţine în bună stare de funcţionare, vor fi despotmolite, curăţate de vegetaţie şi de orice obstacol care ar putea împiedica scurgerea nestânjenită a debitului de apă stabilit. Întreţinerea în bună stare de funcţionare a canalelor care traversează sau formează frontiera de stat, pe sectoarele care fac obiectul prezentului regulament, se va face în mod coordonat de către cele două părţi, până la data de 15 noiembrie a fiecărui an.Lucrările de întreţinere a tronsoanelor de canale care formează frontiera vor fi executate concomitent, de ambele părţi, pe baza unui program stabilit de comun acord de către organele hidrotehnice competente.Construcţiile şi instalaţiile de pe canale: poduri, podeţe, stăvilare, deversoare, staţii de pompare, precum şi construcţiile lor anexe se vor întreţine în permanenţă în bună stare pentru a corespunde scopului şi destinaţiei lor.  +  Articolul 8Proiectele ce vor fi elaborate de cele două părţi privind întreţinerea canalelor, precum şi toate documentaţiile referitoare la operaţiunile prevăzute în prezentul regulament vor fi exprimate în cote în sistemul Mării Baltice.  +  Articolul 9Canalele de evacuare a apelor interne pot fi folosite şi pentru alimentarea cu apă a irigaţiilor, heleşteelor şi industriilor, pentru evacuarea apelor de la aceste folosinţe, adică a cerinţelor ecologice de apă în conformitate cu art. 9 pct. 4 lit. c) din Acord, precum şi pentru scurgerea unor debite dacă există condiţii tehnice, pe bază de înţelegere între organele hidrotehnice teritoriale.  +  Articolul 10Folosirea canalelor de ape interne în alte scopuri trebuie întreruptă în fiecare an pentru o perioadă corespunzătoare, în afara perioadelor apelor interne, spre a fi posibilă executarea lucrărilor de întreţinere a lor.În perioada de îngheţ, scurgerea debitelor de la folosinţe trebuie limitată sau, în caz de nevoie, trebuie întreruptă.Măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului articol vor fi luate pe baza înţelegerii organelor hidrotehnice competente.  +  Articolul 11Folosirea canalelor de ape interne şi a staţiilor de pompare pentru transferul apei nu este reglementata prin prezentul regulament, deoarece face obiectul Regulamentului privind decontarea cheltuielilor pentru transferul de apă şi pompări de ape interne.  +  Articolul 12Observarea şi controlul scurgerii apelor pe canale care traversează frontiera se vor face prin citirea mirelor hidrometrice de pe aceste canale şi prin măsurători directe de debite la frontieră.  +  Capitolul II Măsuri şi lucrări ce se efectuează de organele hidrotehnice teritoriale competente pentru apărarea împotriva inundaţiilor provenind din ape interne  +  Articolul 13Pentru coordonarea acţiunii de apărare împotriva inundaţiilor provenite din ape interne, organele hidrotehnice teritoriale competente întreţin legături directe între ele. În acest scop fiecare parte desemnează delegaţi competenţi pentru a da informaţii în legătură cu apărarea împotriva inundaţiilor şi pentru a aplica în mod operativ şi coordonat măsurile ce decurg din prezentul regulament. Delegaţii competenţi vor acţiona în conformitate cu prevederile Regulamentului privind trecerea frontierei şi contactul între organele hidrotehnice ale României şi Republicii Ungare.  +  Articolul 14În perioada premergătoare apelor interne, organele hidrotehnice teritoriale competente, fiecare pe teritoriul său, iau următoarele măsuri: a) asigură întreţinerea canalelor, construcţiilor şi instalaţiilor de pe ele, conform celor prevăzute la cap. I; b) întocmesc regulamente detaliate pentru manevrarea stăvilarelor, precum şi funcţionarea staţiilor de pompare, în funcţie de nivelurile de apă; c) stabilesc nivelurile de apă de la atingerea cărora se vor comunică reciproc datele.  +  Articolul 15În perioada apelor interne, organele hidrotehnice teritoriale competente iau următoarele măsuri: a) Pentru observarea unitară a scurgerii apelor interne este necesar să se facă citirea sistematică a mirelor hidrometrice situate pe ambele părţi ale frontierei.Când nivelurile depăşesc 80% din nivelurile maxime prevăzute a se scurge în secţiunile de frontieră, stabilite în anexele la prezentul regulament, dar nu ating nivelul de 100%, citirile se efectuează zilnic o dată, pe teritoriul român la ora 9,00 şi pe teritoriul ungar la ora 8,00. Dacă nivelele de apă ating 100% sau chiar depăşesc acest nivel, citirile se efectuează zilnic de două ori, pe teritoriul român la orele 9,00 şi 17,00 şi pe teritoriul ungar la orele 8,00 şi 16,00.În cazurile în care evacuarea apelor interne în emisar se face prin pompare, citirea mirelor se efectuează de două ori pe zi, indiferent de nivelul în canal, şi se transmite o dată pe zi.Organele hidrotehnice teritoriale competente vor comunică reciproc zilnic, prin telefon, telefax sau pe cale electronică, citirile menţionate la alineatele precedente, la ora 18,00 (ora României) şi, respectiv, ora 17,00 (ora Ungariei), până când nivelurile vor scădea sub 80% din nivelurile stabilite. b) De asemenea, organele hidrotehnice teritoriale competente îşi vor comunică reciproc prin telefon, telefax sau pe cale electronică, orele la care s-au închis şi deschis stăvilarele, conform prevederilor din anexele la prezentul regulament. Comunicarea orelor la care se efectuează pornirea şi oprirea staţiilor de pompare, care interesează cele două părţi, închiderea stăvilarelor de la aceste staţii de pompare, precum şi debitele şi nivelurile măsurate la mirele de la frontieră, în perioada de evacuare a apelor interne prin pompare, se vor face conform prevederilor Regulamentului privind decontarea cheltuielilor pentru transferul de apă şi pompări de ape interne. c) Înregistrează în evidenţe speciale nivelurile de apă citite. d) Stabilesc în mod coordonat, pe baza măsurătorilor de debit, cheile limnimetrice la mirele de frontieră. e) Efectuează în mod coordonat, la cererea oricăreia dintre părţi şi pe bază de înţelegeri reciproce, măsurători directe de debite pentru a se verifica dacă se scurg peste frontieră debitele de apă stabilite, verificându-se totodată şi nivelurile de apă corespunzătoare. În cazul în care se constată că scurgerea la frontieră a debitului stabilit nu este asigurată, cercetează în comun cauzele şi iau măsuri pentru asigurarea scurgerii normale a debitului stabilit. Trecerea frontierei se va face în conformitate cu prevederile Regulamentului privind trecerea frontierei şi contactul între organele hidrotehnice ale României şi Republicii Ungare. f) Pe timpul apelor mari, la cererea celeilalte părţi, se vor comunică cotele apelor şi de la alte mire de pe canalele care traversează frontiera şi canalele colectoare, altele decât cele prevăzute în anexele la prezentul regulament. g) În perioada apelor interne excepţionale, când debitul şi nivelul maxim de apă depăşesc pe cel prescris la frontieră, efectuează reţinerile necesare de apă conform dispoziţiilor detaliate prevăzute în anexa nr. 5, pentru fiecare canal în parte. h) În perioada apelor interne excepţionale, organele hidrotehnice teritoriale competente ale celor două părţi vor ţine direct legătura între ele, în colaborare cu organele grănicereşti, conform Regulamentului privind trecerea frontierei şi contactul între organele hidrotehnice ale României şi Republicii Ungare, şi vor stabili măsurile necesare a fi luate în mod coordonat. Convorbirile se efectuează în limba ţării chemate.  +  Articolul 16După scurgerea apelor interne, organele hidrotehnice teritoriale competente, fiecare pe teritoriul său, efectuează repararea eventualelor deteriorări provocate la canale, la construcţii şi la instalaţii şi revizuirea staţiilor de pompare, precum şi a anexelor, pentru asigurarea în permanenţă a bunei lor funcţionări, şi se vor executa măsurători pentru stabilirea eventualelor colmatări, iar dacă este cazul, se va efectua decolmatarea acestor canale.  +  Articolul 17În perioada gheţurilor, organele hidrotehnice teritoriale competente, pe baza înţelegerii prealabile, iau măsuri coordonate de deblocare a canalelor de gheţuri, astfel încât să se asigure scurgerea liberă a apelor.  +  Articolul 18Delegaţii competenţi ai celor două părţi se vor întâlni în toamna fiecărui an, până cel mai târziu la data de 1 noiembrie, pe teritoriul român şi pe teritoriul ungar, pentru a examina starea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor produse de ape interne. Rezultatele examinării vor fi consemnate într-un proces-verbal ce va fi înaintat Subcomisiei de apărare împotriva inundaţiilor.  +  Articolul 19Organele hidrotehnice teritoriale competente ale fiecărei părţi vor întocmi anual dări de seamă asupra modului cum au fost duse la îndeplinire prevederile prezentului regulament, precum şi în cazul unor ape interne excepţionale, asupra fenomenelor caracteristice care au influenţat scurgerea apelor interne, asupra operaţiunilor şi măsurilor efectuate pentru evitarea inundaţiilor, conţinând concluziile rezultate din aceste operaţiuni şi măsuri.Dările de seamă se vor schimba şi examina anual, cu ocazia examinărilor în comun prevăzute la art. 18, fiind anexe ale proceselor-verbale.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 20 a) Prezentul regulament poate fi modificat sau completat pe baza hotărârii Comisiei hidrotehnice la cererea oricăruia dintre împuterniciţi. Intrarea în vigoare a acestei hotărâri se va face în conformitate cu prevederile art. 10 pct. 5 din Acord. b) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament. c) Prezentul regulament a fost întocmit în două exemplare originale, compuse fiecare din câte un text în limba română şi unul în limba maghiară, toate textele fiind egal autentice. d) Prezentul regulament este aprobat de Comisia hidrotehnică româno-ungară, la Sesiunea a XVIII-a, iar intrarea în vigoare a acestuia conform sistemului juridic intern se va face numai după finalizarea şi aprobarea anexelor. e) Odată cu intrarea în vigoare a prezentului regulament, anexa nr. 2 la Protocolul Sesiunii a VIII-a Comisiei, intitulat Regulament privind apărarea împotriva inundaţiilor produse de ape interne, îşi pierde valabilitatea.p. Împuternicitul părţii române,Ovidiu GaborÎmputernicitul părţii ungare,Haraszthy Laszlo  +  Anexa 2 -------la Regulamentul privind apărarea împotriva inundaţiilor-------------------------------------------------------produse de ape interne----------------------SISTEME, SUBSISTEME ŞI CANALELEde ape interne în legătură cu care organelehidrotehnice ale părţilor efectuează schimb de date- model -
  Organul hidrotehnic teritorial competent Sisteme de ape interne Subsisteme de ape interne Denumirea canalului
  1 2 3 4
   +  Anexa 5c --------la Regulamentul privind apărarea împotriva inundaţiilor-------------------------------------------------------produse de ape interne----------------------REGULAMENTE DE EXPLOATAREa sistemelor de ape interneTABELUL DATELOR DE BAZĂ- model -
  Canale Mira Nivele
  regle- DateSar
  mentate Nr. LucrăriNive- de ciniDe
  secţi- de luri bază bi
  DenumireaFuncţiaLun-Ampla-Cota unii artă, (MB) ale te
  canaluluicanalu-gimesare "0" 100%80% conflu- lu- mc
  lui (km)(km) abso(cm)(cm) enţe cră- /s
  lută ri-
  (MB) lor
  de
  artă
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  -----------