REGULAMENT din 30 martie 2007privind apărarea împotriva inundaţiilor produse de cursuri de apă (Anexa 2)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 6 august 2007   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul regulament de apărare împotriva inundaţiilor produse de cursuri de apă (denumit în continuare regulament), are la bază prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră (denumit în continuare Acord), semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003 şi intrat în vigoare la 17 mai 2004.  +  Articolul 2Prezentul regulament, conform celor cuprinse în art. 9 din Acord, reglementează măsurile ce trebuie luate şi lucrările necesare a fi executate, astfel încât activitatea de apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor să se efectueze în mod coordonat şi operativ înainte şi în timpul producerii apelor mari şi scurgerii gheţurilor pe sectoarele cursurilor de apă cuprinse în regulament.Prevederile prezentului regulament vor fi aplicate de organele hidrotehnice teritoriale competente, desemnate în acest scop de cele două părţi, cuprinse în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Sectoarele de râuri şi cursuri de ape, lucrările de apărare împotriva inundaţiilor, grupate pe subunităţi hidrografice, asupra cărora se aplică prezentul regulament, sunt cuprinse în anexa nr. 2Datele cursurilor de apă, ale lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor şi ale mirelor determinante sunt incluse în anexa nr. 3.Schema de asamblare a planurilor de situaţie (scara 1:1.000.000) constituie anexa nr. 4.Planurile de situaţie, cu lucrările enumerate în anexa nr. 2 (scara 1:100.000), constituie anexa nr. 5.Profilele longitudinale ale digurilor (scara 1:50.000 şi 1:100), precum şi secţiunile transversale caracteristice (scara 1:100) constituie anexa nr. 6.Planurile generale şi curbele de capacitate a acumulărilor nepermanente se găsesc în anexa nr. 7.Profilele longitudinale şi secţiunile transversale caracteristice ale liniilor de localizare constituie anexa nr. 8.Cotele din anexele arătate mai sus, precum şi datele privind cotele ce se transmit de către părţi în cadrul aplicării prezentului regulament, vor fi exprimate în sistemul de referinţă al Mării Baltice.Organele hidrotehnice teritoriale competente sunt obligate să opereze în anexe, până la data de 1 decembrie a fiecărui an, toate modificările survenite. Părţile îşi vor comunică reciproc, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, aceste modificări.  +  Articolul 4Pentru coordonarea acţiunilor de apărare împotriva inundaţiilor, organele hidrotehnice teritoriale competente întreţin legături directe între ele, scop în care fiecare parte desemnează delegaţii competenţi pentru a da informaţii în legătură cu apărarea împotriva inundaţiilor şi pentru a aplica în mod operativ şi armonizat măsurile ce decurg din prezentul regulament.Delegaţii competenţi vor trece frontiera în conformitate cu prevederile Regulamentului privind trecerea frontierei şi contactul între organele hidrotehnice ale României şi Republicii Ungare.  +  Capitolul II Acţiuni înaintea perioadei de ape mari  +  Articolul 5Înaintea perioadei de ape mari, organele hidrotehnice teritoriale competente, fiecare pe teritoriul său, întreprind următoarele acţiuni:- întreţinerea în bună stare a liniilor de apărare din lungul râurilor şi a cursurilor de apă, în special în zona fâşiei arate, a digurilor de localizare şi a acumulărilor nepermanente, precum şi a instalaţiilor şi anexelor aferente;- dotarea liniilor de apărare împotriva inundaţiilor cu materialele şi mijloacele de apărare conform normativelor proprii ale fiecărei părţi;- curăţarea albiilor râurilor şi a cursurilor de apă de vegetaţie dăunătoare şi îndepărtarea altor obstacole, identificarea şi iniţializarea refacerii lucrărilor de traversare subdimensionate, pentru asigurarea capacităţii de scurgere a apelor şi gheţurilor, ţinându-se cont de reglementările în vigoare de pe teritoriul fiecărei părţi;- efectuarea de către părţi a profilelor transversale şi a schimbului de date ori de câte ori se consideră necesar şi efectuarea, o dată la 5 ani, în secţiunile de frontieră şi în sectoarele comune de frontieră, de măsurători geodezice comune;- întocmirea planurilor de apărare conform normativelor proprii ale fiecărei părţi.  +  Articolul 6Organele hidrotehnice teritoriale competente ale părţilor se vor întâlni în toamna fiecărui an, până cel târziu la data de 1 noiembrie, pe teritoriul român şi pe teritoriul ungar, pentru a examina starea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe sectoarele râurilor şi cursurilor de apă prevăzute în anexa nr. 2.Constatările şi măsurile propuse vor fi consemnate într-un proces-verbal ce va fi înaintat Subcomisiei de apărare împotriva inundaţiilor.  +  Capitolul III Acţiuni în cazul inundaţiilor şi în timpul scurgerii gheţurilor  +  Articolul 7În timpul apelor mari, organele hidrotehnice teritoriale competente acţionează fiecare pe teritoriul său şi pe cheltuială proprie, în baza planului de apărare, a legislaţiei proprii şi a prevederilor prezentului regulament, şi asigură prin păstrarea legăturii permanente între ele coordonarea, în funcţie de necesităţi, a măsurilor şi a lucrărilor de apărare.  +  Articolul 8Organele hidrotehnice teritoriale competente se vor informa operativ reciproc, în perioada de apărare şi în afara acesteia, asupra oricăror măsuri sau evenimente legate de exploatarea lacurilor de acumulare şi staţiilor de pompare aflate pe sectoarele de râuri asupra cărora se aplică prevederile regulamentului, care ar modifica esenţial scurgerea apelor în secţiunea de frontieră.  +  Articolul 9În timpul apelor mari, organele hidrotehnice teritoriale competente iau următoarele măsuri fiecare pe teritoriul propriu:- punerea în funcţiune a sistemului de informare, pază şi supraveghere;- închiderea stăvilarelor şi a subtraversărilor din digurile de apărare împotriva inundaţiilor, conform planului de apărare;- asigurarea cu materiale şi mijloace de apărare la punctele critice;- executarea lucrărilor de apărare în locurile critice;- închiderea breşelor din diguri, localizarea apelor revărsate şi redirijarea în albie;- tranzitarea apelor rezultate din revărsări sau ruperi de diguri prin digurile de localizare de pe teritoriul ungar din lungul frontierei, care se va face în conformitate cu prevederile cuprinse în art. 5 lit. c), d), g) şi i) din Regulamentul privind apărarea împotriva inundaţiilor produse de ape interne;- înlăturarea pericolului ce poate fi provocat de gheţuri la zăpoare.  +  Articolul 10În timpul acţiunii de apărare, părţile activează serviciile permanente atât la organele teritoriale, cât şi la cele centrale, conform prevederilor legislaţiei părţilor. Transmiterea informaţiilor între aceste servicii de urgenţă se va realiza prin telefon, fax şi e-mail. Adresele de contact sunt prevăzute în anexa nr. 1.Informaţiile între părţi se transmit în limba celui care transmite.Convorbirea telefonică se efectuează în limba celui chemat.În scopul schimbului reciproc de date, părţile îşi vor stoca datele şi informaţiile pe serverul propriu FTP, maximum 30 de zile.  +  Articolul 11Reprezentanţii organelor hidrotehnice teritoriale competente ale celor două părţi se pot întâlni în perioada apelor mari, ori de câte ori se va considera necesar, pe teritoriul oricăreia dintre părţi, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind trecerea frontierei şi contactul între organele hidrotehnice ale României şi Republicii Ungare. Condiţiile necesare pentru rezolvarea operativă a sarcinilor vor fi asigurate de partea pe teritoriul căreia se face deplasarea pe teren.  +  Articolul 12Măsurile de apărare în perioada apelor mari se desfăşoară în 3 faze: a) faza I de apărare (pregătirea pentru apărare); b) faza II de apărare (apărarea efectivă); c) faza III de apărare (apărarea intensivă, extraordinară).Liniile de apărare şi mirele determinante aferente acestora, cu indicarea nivelurilor fazelor de apărare, sunt prevăzute în anexa nr. 3.Organele hidrotehnice teritoriale competente dispun luarea măsurilor prevăzute pentru fiecare fază de apărare, atunci când nivelul apei la mirele determinante atinge cota prevăzută în anexa nr. 3 şi dacă se aşteaptă din amonte creşterea în continuare a nivelului apei.Organele hidrotehnice teritoriale competente pot dispune încetarea fazei respective de apărare, atunci când nivelul apei a scăzut sub cota prevăzuta în anexa nr. 3 şi se aşteaptă în continuare scăderea nivelului apei.În cazul unor condiţii excepţionale, organele hidrotehnice teritoriale competente pot dispune aplicarea măsurilor prevăzute pentru oricare dintre fazele de apărare, chiar înainte de atingerea nivelurilor prescrise.Organele hidrotehnice teritoriale competente îşi vor comunică reciproc intrarea şi ieşirea din fazele de apărare.  +  Articolul 13În timpul fazei I de apărare, organele hidrotehnice teritoriale competente iau următoarele măsuri, fiecare pe teritoriul propriu: a) punerea în funcţiune a sistemului de informare, supraveghere şi pază; b) verificarea construcţiilor, a instalaţiilor, materialelor şi mijloacelor de apărare, eventual completarea lor, precum şi urmărirea condiţiilor de scurgere; c) închiderea stăvilarelor din diguri, conform prescripţiilor de manipulare a stăvilarelor, iar stavilele barajelor de pe cursurile de apă vor fi ţinute deschise; d) citirea şi înregistrarea nivelurilor apelor la mirele determinante, menţionate în anexa nr. 3, se fac pe teritoriul român la orele 7,00 şi 19,00, iar pe teritoriul ungar la orele 6,00 şi 18,00 şi se vor comunică organelor hidrotehnice teritoriale competente ale celeilalte părţi, la orele 8,00 şi 20,00, respectiv la orele 7,00 şi 19,00.Simultan cu transmiterea nivelurilor apei se vor transmite şi date privind nivelul de culminaţie la mirele determinante.  +  Articolul 14În timpul fazei a II-a de apărare, organele hidrotehnice teritoriale competente de pe teritoriul propriu iau următoarele măsuri: a) intensificarea activităţii sistemului de supraveghere, de informare şi de pază; b) supravegherea şi paza de zi şi de noapte a construcţiilor şi a instalaţiilor de apărare, urmărirea condiţiilor de scurgere, efectuarea, în funcţie de necesităţi, a lucrărilor de apărare. Stavilele barajelor de pe cursurile de apă vor fi ţinute deschise, iar stăvilarele din diguri vor fi ţinute închise; c) citirea şi înregistrarea nivelurilor apei la mirele menţionate în anexa nr. 3 din 6 în 6 ore, şi anume: de pe teritoriul român la orele 1,00, 7,00, 13,00 şi 19,00, iar pe teritoriul ungar la orele 00, 6,00, 12,00 şi 18,00. Nivelurile critice se vor comunică de 4 ori pe zi organelor hidrotehnice teritoriale competente ale celeilalte părţi, într-un interval de o oră şi jumătate de la citire.Cu ocazia transmiterii nivelurilor se vor comunică reciproc şi evenimentele mai importante în legătură cu condiţiile de scurgere a viiturilor şi starea lucrărilor de apărare, care pot interesa cealaltă parte din punctul de vedere al activităţii de apărare împotriva inundaţiilor.De asemenea, se vor comunică reciproc date privitoare la culminaţia undei de viitură, în decurs de 3 ore de la constatarea lor.În timpul fazei a II-a de apărare, organele hidrotehnice teritoriale competente de pe teritoriul român vor comunică prognoza hidrologică întocmită pentru mirele determinante de pe teritoriul român, prevăzute în anexa nr. 3.La solicitarea părţii române, partea ungară va informa asupra situaţiei privind condiţiile de scurgere a viiturilor în aval de sectoarele asupra cărora se aplică prezentul regulament.La solicitarea părţii ungare, partea română va informa asupra situaţiei privind condiţiile de scurgere a viiturilor în amonte de sectoarele asupra cărora se aplică prezentul regulament.  +  Articolul 15În timpul fazei a III-a de apărare, organele hidrotehnice teritoriale competente iau următoarele măsuri, fiecare pe teritoriul propriu: a) intensificarea în continuare a activităţii sistemului de supraveghere, de informare şi de pază; b) supravegherea şi paza de zi şi de noapte a construcţiilor şi a instalaţiilor de apărare în locurile periclitate, urmărirea condiţiilor de scurgere a apei, în funcţie de necesităţi, efectuarea lucrărilor de apărare pentru limitarea efectelor inundaţiilor şi asigurarea pentru aceasta a mijloacelor corespunzătoare; stavilele barajelor de pe cursurile de apă vor fi ţinute deschise, iar stăvilarele şi conductele din diguri vor fi ţinute închise; c) citirea şi înregistrarea continuă, din două în două ore, a nivelurilor apei la mirele menţionate din anexa nr. 3, pe teritoriul român, la orele cu număr impar, iar pe teritoriul ungar la orele cu număr par. Nivelurile citite se vor comunică de 6 ori pe zi organelor hidrotehnice teritoriale competente ale celeilalte părţi, în jurul orelor 5,00, 9,00, 13,00, 17,00, 21,00 şi 1,00, pe teritoriul român, şi în jurul orelor 4,00, 8,00, 12,00, 16,00, 20,00 şi 24,00, pe teritoriul ungar. În cazul unor situaţii extraordinare, la cerere, nivelurile se pot transmite şi din două în două ore. Cu ocazia transmiterii nivelurilor se vor comunică reciproc evenimentele mai importante în legătură cu condiţiile de scurgere a apei şi starea lucrărilor de apărare care interesează cealaltă parte din punctul de vedere al apărării împotriva inundaţiilor. De asemenea, se vor comunică reciproc datele privitoare la culminaţia viiturilor, în termen de 3 ore de la constatarea lor; d) în cazul în care organele hidrotehnice teritoriale competente ale uneia dintre părţi apreciază că linia de apărare proprie nu va putea fi apărată în mod sigur, va informa operativ organele hidrotehnice teritoriale competente ale celeilalte părţi, putând solicita o întâlnire excepţională de stabilire a măsurilor comune pentru limitarea pagubelor.În timpul fazei a III-a de apărare, organele hidrotehnice teritoriale competente de pe teritoriul român vor comunică prognozele hidrologice întocmite pentru mirele determinante de pe teritoriul român.La solicitarea părţii române, partea ungară va informa asupra situaţiei privind condiţiile de scurgere a viiturilor în aval de sectoarele asupra cărora se aplică prezentul regulament.La solicitarea părţii ungare, partea română va informa asupra situaţiei privind condiţiile de scurgere a viiturilor în amonte de sectoarele asupra cărora se aplică prezentul regulament.  +  Articolul 16În cazul intrării în funcţiune a acumulărilor nepermanente incluse în prezentul regulament la anexa nr. 3, pe lângă datele prevăzute a se transmite la art. 14 şi 15 se vor mai transmite:- data intrării în funcţiune a acumulărilor nepermanente (luna, ziua, ora);- cota apei la începerea deversării în secţiunea deversorului;- debitul evacuat;- umplerea şi nivelul apei în acumulare;- data începerii golirii şi procesul golirii;- alte situaţii deosebite ce au apărut în timpul umplerii sau al golirii acumulării şi măsurile luate în legătură cu acestea.Comunicarea privind funcţionarea acumulărilor nepermanente se va transmite odată cu datele prevăzute la art. 14 şi 15.  +  Articolul 17În cazul ruperii de diguri organele hidrotehnice teritoriale competente iau următoarele măsuri, fiecare pe teritoriu său: a) informarea neîntârziată a organelor hidrotehnice teritoriale competente ale celeilalte părţi asupra orei, locului şi dimensiunii ruperii şi asupra localizării apelor revărsate, precum şi asupra altor situaţii care sunt importante pentru cealaltă parte din punctul de vedere al apărării împotriva inundaţiilor; b) închiderea în cel mai scurt timp posibil a rupturii de dig, localizarea apelor revărsate şi readucerea lor în albie conform planului de localizare; c) continuarea fără întrerupere a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe restul liniei de apărare şi asigurarea transmiterii nestânjenite a informaţiilor; d) comunicarea neîntârziată prin telefon, fax şi e-mail către organele hidrotehnice teritoriale competente ale celeilalte părţi a terminării lucrărilor de localizare; e) comunicarea zilnică a evoluţiei evenimentelor.Acţiuni de apărare împotriva scurgerii gheţurilor  +  Articolul 18 a) Prevederile cu privire la apărarea împotriva inundaţiilor, în măsura necesităţilor, se vor aplica şi la apărarea împotriva pericolului provocat de gheţuri. b) În activitatea de apărare împotriva gheţurilor, în funcţie de fenomenele de gheaţă ce se produc, în caz de nevoie, unele faze pot fi ordonate înainte ca nivelurile determinate să fi fost atinse în conformitate cu cele conţinute în anexa nr. 3, în următoarele cazuri:- faza I poate fi ordonată atunci când gheaţa se desprinde şi sloiurile se scurg pe cursurile de apă;- faza a II-a poate fi ordonată când sloiurile formează îngrămădiri;- faza a III-a poate fi ordonată când sloiurile s-au blocat formând zăpoare.Fazele de apărare pot fi ordonate în cazurile sus-menţionate numai atunci când fenomenele de gheaţă observate pot provoca creşterea în continuare şi într-un mod periculos a nivelurilor. c) Organele hidrotehnice teritoriale competente urmăresc continuu fenomenele de gheaţă, de la apariţia gheţii până la dispariţia acesteia, iar de la începerea scurgerii sloiurilor se informează reciproc, zilnic până la ora 12,00, despre grosimea gheţii şi despre evoluţia fenomenelor de gheaţă. d) În cazul apariţiei fenomenelor de gheaţă extraordinare (formarea zăpoarelor, pornirea bruscă a gheţii etc.) se informează reciproc fără întârziere. e) Organele hidrotehnice teritoriale competente ale celor două părţi sunt obligate, fiecare pe teritoriul propriu, să ia măsurile necesare pentru asigurarea scurgerii nestânjenite a gheţurilor, în scopul evitării creşterii periculoase a nivelurilor apelor.Aceste măsuri se vor lua în funcţie de necesităţi, indiferent de faza de apărare în care se găsesc.Intervenţiile mai importante pentru eliminarea pericolului gheţurilor şi care au influenţă asupra teritoriului celeilalte părţi vor fi efectuate în mod coordonat, părţile informându-se reciproc asupra rezultatului acţiunii. f) Îndepărtarea zăpoarelor de pe sectoarele de râuri care formează frontiera va fi executată, pe baza înţelegerii prealabile dintre organele hidrotehnice teritoriale competente, cu acordul poliţiei de frontieră de pe teritoriul căreia accesul la zăpor este mai uşor.  +  Capitolul IV Acţiuni după trecerea apelor mari  +  Articolul 19După trecerea apelor mari şi încetarea activităţii de apărare, respectiv după ce nivelul apei a scăzut sub cotele prevăzute în anexa nr. 3, organele hidrotehnice teritoriale competente, fiecare pe teritoriul propriu, iau următoarele măsuri:- refacerea neîntârziată a construcţiilor de apărare deteriorate, pentru a fi aduse la capacitatea iniţială de apărare;- îndepărtarea apelor revărsate de pe terenurile apărate;- întocmirea dărilor de seamă, ce vor cuprinde modul în care au fost îndeplinite prevederile prezentului regulament, datele şi fenomenele caracteristice legate de scurgerea viiturilor, de îndepărtarea pericolului provocat de gheţuri, de operaţiunile şi măsurile cele mai importante efectuate, de acţiunile de apărare, funcţionarea acumulărilor nepermanente, precum şi concluziile ce se desprind din acestea.Dările de seamă constituie anexe la procesele-verbale şi vor fi întocmite de organele teritoriale competente ale părţilor, cu ocazia examinărilor prevăzute în art. 6. Procesele-verbale vor fi examinate de Comisia hidrotehnică româno-ungară.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 20În perioada de ape mari şi cu gheţuri, organele hidrotehnice teritoriale competente ale celor două părţi, organizând şi conducând acţiunile de apărare fiecare pe teritoriul propriu, vor da curs, la cerere şi în măsura posibilităţilor, celeilalte părţi, pentru combaterea pericolului de inundaţii şi gheţuri.Trecerea frontierei a personalului muncitor pentru efectuarea unor lucrări, a uneltelor, materialelor şi utilajelor se face în conformitate cu prevederile Regulamentului privind trecerea frontierei şi contactul între organele hidrotehnice ale României şi Republicii Ungare. Cantităţile de materiale (carburanţi) folosite la lucrări vor fi supuse reglementărilor vamale în vigoare între părţi.  +  Articolul 21 a) Prezentul regulament poate fi modificat sau completat pe baza hotărârii Comisiei hidrotehnice, la cererea oricăruia dintre împuterniciţi. Intrarea în vigoare a acestei hotărâri se va face în conformitate cu prevederile art. 10 pct. 5 din Acord. b) Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament. c) Prezentul regulament a fost întocmit în două exemplare originale, compuse fiecare din câte un text în limba română şi unul în limba maghiară, toate textele fiind egal autentice. d) Prezentul regulament este aprobat de Comisia hidrotehnică româno-ungară, la Sesiunea a XVIII-a, iar intrarea în vigoare a acestuia conform sistemului juridic intern se va face numai după finalizarea şi aprobarea anexelor. e) Odată cu intrarea în vigoare a prezentului regulament, anexa nr. 3 la Protocolul Sesiunii a VI-a a Comisiei, intitulat Regulament privind apărarea împotriva inundaţiilor produse de cursuri de apă, îşi pierde valabilitatea.p. Împuternicitul părţii române,Ovidiu GaborÎmputernicitul părţii ungare,Haraszthy Laszlo  +  Anexa 2 -------la Regulamentul privind apărarea împotriva inundaţiilor-------------------------------------------------------produse de cursuri de apă-------------------------SECTOARELEde râuri, cursuri de ape şi lucrările de apărareîmpotriva inundaţiilor din subunităţile hidrografice- model -
  Lucrări de apărare
  Subunităţi Sector de
  hidrograficecurs de apă Dig de Acumulări Acumulări Alte lucrări
  (date de apărare nepermanente permanente(dig locali-
  identi- (date de(date de (date de zare, baraj, Obs.
  ficare) identi- identificare)identi- trepte de
  ficare) ficare) fund etc.)
  (date de
  identificare)
  1 2 3 4 5 6 7
   +  Anexa 3 -------la Regulamentul privind apărarea împotriva inundaţiilor-------------------------------------------------------produse de cursuri de apă-------------------------DATELEcursurilor de apă, ale lucrărilor de apărare împotrivainundaţiilor şi ale mirelor determinante- model -┌────────┬────────┬────────────┬───────────────────┬───────────────────────────┐│Organele│ │Lucrări de │ │ ││hidro- │ │apărare │ Mire │ ││tehnice │Denumiea│împotriva │ determinante │ Niveluri caracteristice ││terito- │cursului│inundaţiilor│ │ ││riale │de apă ├───┬────────┼────┬──────┬───────┼───────┬────┬──────┬───────┤│compe- │ │tip│caracte-│ │Ampla-│Cota"0"│Nivel │Faza│Faza │Faza ││tente │ │ │ristici │nume│sament│ miră │istoric│ I │a II-a│a III-a││ │ │ │tehnice │ │ (km) │(MN MB)│ (cm) │(cm)│ (cm) │ (cm) ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────┼───┼────────┼────┼──────┼───────┼───────┼────┼──────┼───────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │└────────┴────────┴───┴────────┴────┴──────┴───────┴───────┴────┴──────┴───────┘------------