HOTĂRÂRE nr. 452 din 21 iunie 2007pentru modificarea şi completarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 6 august 2007    În temeiul prevederilor art. 134 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 106 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127 din 1 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 21 martie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Structura organizatorică a Institutului include: a) organele de conducere; b) Departamentul de formare profesională iniţială; c) Departamentul de formare profesională continuă; d) Departamentul de formare a formatorilor; e) Departamentul de concursuri, examene şi politici publice; f) Departamentul economico-financiar şi administrativ."2. După articolul 30 se introduce un nou capitol, capitolul VI^1, care cuprinde articolul 30^1, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL VI^1Departamentul de concursuri, examene şi politici publiceArt. 30^1. - Departamentul de concursuri, examene şi politici publice are următoarele atribuţii: a) organizează concursurile şi examenele date în competenţa Institutului; b) asigură managementul bazei de date cu magistraţi, formatori şi membri ai comisiilor concursurilor şi examenelor organizate de către Institut; c) face propunerile de modificare a regulamentelor de concurs sau examen; d) analizează şi elaborează note, rapoarte şi formulează puncte de vedere referitoare la activitatea Institutului; e) evaluează modul în care se desfăşoară examenele şi concursurile şi redactează rapoarte cu privire la acestea; f) elaborează propuneri pentru derularea şi îmbunătăţirea activităţii desfăşurate de Institut; g) iniţiază şi fundamentează politicile publice în domeniul judiciar, cu privire la activitatea principală a Institutului; h) asigură, la nivelul Institutului, respectarea procedurilor privind planificarea, formularea, implementarea şi evaluarea politicilor referitoare la strategia de reformă a justiţiei - statul de drept şi reforma justiţiei; i) derulează, din punct de vedere operaţional, programele de asistenţă încheiate de Institut cu instituţii similare din străinătate şi cu organizaţii internaţionale şi asigură buna desfăşurare a activităţii din cadrul programelor în domeniul politicilor publice şi strategiilor în sistemul judiciar; j) contribuie la buna derulare a relaţiilor pe care Institutul le are cu instituţii şi organisme internaţionale în domeniul asistenţei judiciare; k) proiectează, contractează, implementează, monitorizează şi evaluează activităţile de formare a formatorilor."3. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 31. - Departamentul economico-financiar şi administrativ este format din: a) Serviciul contabilitate, achiziţii publice şi resurse umane; b) Serviciul protocol, secretariat şi administrativ."4. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 32. - Serviciul contabilitate, achiziţii publice şi resurse umane are următoarele atribuţii: a) asigură buna desfăşurare a activităţii financiar-contabile; b) angajează, alături de director, prin semnătura directorului executiv sau, în lipsa acestuia, a înlocuitorului său Institutul în toate operaţiunile patrimoniale; c) organizează efectuarea lucrărilor de planificare financiară, întocmeşte lucrările cu privire la veniturile şi cheltuielile Institutului, planul de casă, fondul pentru salarii, precum şi alte lucrări financiar-contabile, conform legii; d) organizează şi asigură controlul gestiunii şi efectuarea inventarierii patrimoniului Institutului; e) păstrează registrele şi dosarele administrative privind activitatea financiar-contabilă; f) îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter financiar-contabil prevăzute de lege sau încredinţate de conducerea Institutului; g) întocmeşte planul de achiziţii pentru bunuri, servicii sau lucrări şi îl prezintă spre aprobare directorului Institutului; h) urmăreşte actualizarea permanentă a planului de achiziţii; i) asigură aprovizionarea Institutului cu bunurile materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii, potrivit procedurii stabilite; j) asigură contractarea serviciilor şi a lucrărilor necesare bunei funcţionări a Institutului; k) ţine evidenţa contractelor şi urmăreşte derularea lor; l) organizează activitatea magaziei şi asigură depozitarea în bune condiţii a materialelor; m) îndeplineşte orice alte atribuţii privitoare la achiziţii, prevăzute de lege sau încredinţate de conducerea Institutului; n) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, personal contractual şi funcţionari publici din cadrul Institutului; o) asigură şi răspunde de respectarea condiţiilor cerute de lege privind încadrările în grilele şi gradele salariale; p) completează carnetele de muncă şi registrul de evidenţă a salariaţilor; r) urmăreşte întocmirea fişelor de evaluare a salariaţilor; s) urmăreşte întocmirea şi păstrarea declaraţiilor de interese, declaraţiilor de avere şi a celorlalte declaraţii prevăzute de lege ale personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor şi ale funcţionarilor publici; t) propune actualizarea statului de funcţii şi a statului de personal; u) îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la resursele umane, încredinţate de conducerea Institutului."5. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 33. - Serviciul protocol, secretariat şi administrativ are următoarele atribuţii: a) păstrează dosarele auditorilor de justiţie; b) întocmeşte foile matricole, cataloagele şi alte evidenţe necesare privind activităţile de învăţământ, frecventarea şi absolvirea cursurilor şi eliberează atestate auditorilor de justiţie; c) primeşte şi distribuie corespondenţa Institutului, redactează corespondenţa trimisă de acesta sub semnătura directorului sau a directorilor adjuncţi; d) asigură arhivarea documentelor primite sau elaborate în Institut şi răspunde de păstrarea şi conservarea acestora; e) comunică celorlalte compartimente datele şi documentele necesare, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin; f) răspunde de activitatea administrativ-gospodărească a Institutului, asigurând aprovizionarea cu bunurile necesare şi gestionarea acestora; g) duce la îndeplinire măsurile stabilite pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de lucru în Institut, conform normelor de protecţie a muncii şi celor pentru paza clădirii şi a bunurilor, precum şi pentru paza contra incendiilor, conform legii; h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de conducerea Institutului."6. Articolul 34 se abrogă.  +  Articolul IIRegulamentul Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127 din 1 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 21 martie 2007, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IIIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Preşedintele ConsiliuluiSuperior al Magistraturii,Nicolae Dan ChiujdeaBucureşti, 21 iunie 2007.Nr. 452.-------