NORME METODOLOGICE din 9 iulie 2007de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 6 august 2007   +  Capitolul I Scop  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice sunt elaborate în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi ale art. 6 alin. (1) lit. l) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006.  +  Articolul 2Tarifele trebuie să asigure atât viabilitatea economică a operatorilor prestatori ai activităţilor specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, cât şi protejarea intereselor utilizatorilor.  +  Capitolul II Domeniul de aplicare  +  Articolul 3 (1) Prevederile prezentelor norme metodologice reglementează modul de determinare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, prestate de operatori. (2) Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activităţi: a) precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv al deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special; b) sortarea deşeurilor municipale; c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor; d) depozitarea controlată a deşeurilor municipale; e) înfiinţarea depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora; f) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; g) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj; i) colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.); j) colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei; k) colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări; l) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea. (3) Aprobarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se face de către autoritatea administraţiei publice locale implicate, cu respectarea cerinţelor şi criteriilor din prezentele norme metodologice.  +  Capitolul III Definiţii  +  Articolul 4Termenii folosiţi în prezentele norme metodologice au următoarele semnificaţii: a) aprobarea de tarife - activitatea de analiză şi verificare a elementelor de cheltuieli componente ale tarifelor, desfăşurată de autoritatea administraţiei publice locale implicate, cu respectarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor, concretizată prin emiterea unei hotărâri; b) stabilirea de tarife - operaţiunea de analiză a nivelului tarifelor şi a structurii acestora, conform normelor metodologice elaborate de autoritatea de reglementare competentă, pentru operatorii nou-intraţi pe piaţă sau pentru operatorii care încheie contracte de delegare a gestiunii pentru aceste servicii cu autorităţile administraţiei publice locale; c) ajustarea de tarife - operaţiunea de analiză a nivelului tarifelor existente şi a structurii acestora, conform normelor metodologice elaborate de autoritatea de reglementare competentă, prin care se asigură corelarea nivelului tarifelor stabilite anterior cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie; d) modificarea de tarife - operaţiunea de analiză a nivelului tarifelor existente şi a structurii acestora, conform normelor metodologice elaborate de autoritatea de reglementare competentă, în situaţiile când intervin schimbări majore în structura costurilor care conduc la recalcularea tarifelor existente; e) parametru de ajustare - indicator la modificarea căruia se pot ajusta periodic tarifele. Pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare parametrul de ajustare poate fi indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică, evoluţia cursului de schimb leu/euro sau alt parametru de ajustare stabilit potrivit prevederilor din contractul de delegare a gestiunii; f) operator de serviciu public de salubrizare sau activităţi specifice de salubrizare - persoana juridică română sau străină care are competenţa şi capacitatea recunoscute prin licenţă de a presta, în condiţiile reglementărilor în vigoare, o activitate specifică serviciului de salubrizare; g) colectare - strângerea, cu sau fără sortarea deşeurilor, în vederea transportării lor; h) deşeuri municipale - deşeurile menajere şi alte tipuri de deşeuri care, prin natură sau compoziţie, sunt similare cu deşeurile menajere şi care sunt generate pe raza localităţii; i) deşeuri menajere - deşeurile provenite din activităţi casnice şi care fac parte din categoriile 1501 şi 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare; j) deşeuri asimilabile cu deşeuri menajere - deşeurile provenite din industrie, din comerţ, din sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziţie şi proprietăţi similare cu deşeurile menajere şi care sunt colectate, transportate, prelucrate şi depozitate împreună cu acestea; k) deşeuri industriale - deşeurile de producţie definite potrivit prevederilor legale în vigoare; l) gestionare deşeuri - colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea acestor operaţii şi îngrijirea zonelor de depozitare după închiderea acestora; m) autorităţile administraţiei publice locale sunt: consiliile locale, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi asociaţiile de dezvoltare comunitară.  +  Capitolul IV Acte normative de referinţă  +  Articolul 5Prezentele norme metodologice au la bază următoarele acte normative de referinţă: a) Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006; b) Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006; c) Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată; d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare; e) Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare; f) Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu completările ulterioare; g) Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice; h) Ordonanţa Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2006; i) Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul V Dispoziţii generale  +  Articolul 6 (1) Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se fundamentează pe baza cheltuielilor de producţie, exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor de protecţie a mediului, a costurilor de securitate şi sănătate în muncă, a costurilor care derivă din contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, a cheltuielilor financiare şi includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice, precum şi o cotă de profit. (2) Autorităţile administraţiei publice locale vor stabili necesitatea aplicării cotei de dezvoltare. Cota de dezvoltare aprobată de autorităţile administraţiei publice locale va fi determinată pe baza unor studii tehnico-economice, din care să rezulte oportunitatea, valoarea şi termenul de recuperare a investiţiei, precum şi creşterea calităţii serviciului de salubrizare. (3) Cota de dezvoltare va fi inclusă în nivelul tarifului numai după aprobarea acesteia, prin hotărâre, de către autorităţile administraţiei publice locale implicate. (4) Sumele încasate, corespunzătoare cotei de dezvoltare, se constituie într-un cont distinct, iar fondul rezultat va fi utilizat cu avizul autorităţilor administraţiei publice locale implicate, numai pentru dezvoltarea infrastructurii sistemului public. (5) La fundamentarea tarifului, operatorul depozitului de deşeuri este obligat să îşi constituie un fond pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postînchidere. (6) Folosirea şi utilizarea fondului pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postînchidere se fac în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 7Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă în aprobarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor.  +  Articolul 8 (1) Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor se stabilesc, se ajustează sau se modifică pe baza solicitărilor operatorilor, în conformitate cu prevederile elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă. (2) Operatorul care solicită stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru activităţile specifice de salubrizare transmite la autoritatea administraţiei publice locale următoarele: a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conţine: tarifele în vigoare, în cazul ajustării ori modificării, tarifele solicitate şi justificarea propunerii de stabilire, ajustare sau modificare. Tarifele pentru populaţie, propuse, vor fi determinate cu TVA inclus; b) fişa de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli; c) memoriu tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor; d) alte date şi informaţii necesare fundamentării tarifelor.  +  Articolul 9 (1) Activităţile de salubrizare care diferă substanţial de la o perioadă la alta se vor dimensiona pe total valoare. (2) Valoarea activităţii se va fundamenta pe baza elementelor de cheltuieli din anexa nr. 1.Formula de calcul va fi:V = C(t) + p, unde:V - valoarea activităţii aferentă perioadei;C(t) - cheltuieli totale;p - profitul.  +  Articolul 10Monitorizarea şi controlul modului de aplicare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se vor face de către reprezentanţii autorităţii administraţiei publice locale implicate şi de către reprezentanţii A.N.R.S.C.  +  Capitolul VI Stabilirea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare  +  Articolul 11 (1) Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se stabilesc pentru operatorii nou-intraţi pe piaţa acestor servicii, precum şi pentru operatorii care încheie contracte de delegare a gestiunii pentru aceste activităţi cu autorităţile administraţiei publice locale. (2) Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se determină de către operatori, luând în calcul numai acele cheltuieli care sunt specifice activităţii respective. (3) Fundamentarea cheltuielilor aferente fiecărei activităţi în parte se face pe baza consumurilor normate de combustibil, lubrifianţi, materii prime şi materiale, utilităţi, respectiv energie, apă şi/sau gaze în scop tehnologic şi a preţurilor acestora în vigoare, a cheltuielilor cu munca vie, precum şi a celorlalte elemente de cheltuieli necesare prestării activităţii respective. (4) La stabilirea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se au în vedere următoarele criterii: a) cheltuielile pentru combustibilul utilizat se stabilesc în funcţie de tipul maşinii folosite, de consumul de combustibil, de cantitatea de deşeuri colectată, transportată şi depozitată şi de distanţa de transport; b) cheltuielile cu energia electrică tehnologică programată anual se stabilesc în funcţie de energia consumată de motoarele puse în funcţiune la nivelul unei zile, înmulţit cu cantitatea programată anual şi cu preţul de achiziţie al energiei electrice în vigoare; c) cheltuielile cu amortizarea se iau în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare; d) cheltuielile cu redevenţa determinate potrivit prevederilor legale; e) cheltuielile cu materiile prime şi materialele consumabile şi cu piesele de schimb se stabilesc în funcţie de consumurile normate şi de preţul de achiziţie al acestora; f) cheltuielile pentru protecţia mediului se vor lua în calcul la nivelul prevăzut de legislaţia în vigoare; g) cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcţie de cheltuielile cu personalul, potrivit normelor de muncă, în raport cu legislaţia în vigoare şi corelat cu principiul eficienţei economice; h) cheltuielile de depozitare a deşeurilor vor fi luate în calcul în funcţie de modul de prestare a acestei activităţi. În situaţia în care prestaţia este efectuată de un alt operator, la tariful de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale se vor adăuga cheltuielile de depozitare aferente; i) cheltuielile cu reparaţiile se vor lua în calcul la nivelul programat anual, potrivit planului de reparaţii; j) fondul pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postînchidere, unde este cazul, în conformitate cu prevederile legale şi potrivit aprobării autorităţii administraţiei publice locale; k) o cotă de profit. (5) În situaţia stabilirii tarifelor, structura cheltuielilor şi a veniturilor este prezentată în anexa nr. 1.  +  Articolul 12Stabilirea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se face potrivit formulei:              V        T = ───, unde:             QT - tariful stabilit;V - venitul programat al activităţii respective, la nivelul anului;Q - cantitatea programată în unităţi de măsură specifice, la nivelul anului în care se face propunerea.  +  Capitolul VII Ajustarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare  +  Articolul 13 (1) Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se pot ajusta, cu aprobarea autorităţii administraţiei publice locale, la solicitarea operatorilor, în raport cu evoluţia parametrului de ajustare, în baza cererilor de ajustare, însoţite de documentaţia de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli. (2) Nivelul tarifului rezultat nu poate depăşi nivelul actual, ajustat cu indicele de creştere a parametrului de ajustare. (3) În cazul ajustării tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare, structura cheltuielilor şi a veniturilor este prezentată în anexa nr. 2. (4) Ajustarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se realizează avându-se în vedere următoarele criterii: a) pentru cheltuielile cu combustibilul tehnologic, cu lubrifianţi, cu energia electrică, cu materii prime şi materiale consumabile şi cu piese de schimb, cu pondere semnificativă în tarif, se va lua în calcul modificarea preţurilor de achiziţie faţă de preţurile în vigoare, în limita preţurilor de piaţă; b) cheltuielile cu amortizarea se vor lua în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare; c) cheltuielile cu redevenţa determinate potrivit prevederilor legale; d) cheltuielile pentru protecţia mediului se vor lua în calcul la nivelul prevăzut de legislaţia în vigoare; e) cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice; f) fondul pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postînchidere, unde este cazul, în conformitate cu prevederile legale şi potrivit aprobării autorităţii administraţiei publice locale; g) o cotă de profit.  +  Articolul 14Ajustarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se face potrivit formulei:                 [Delta(ct) + Delta(ct) x r%]     Delta(t) = ────────────────────────────, unde:                            QDelta(ct) - creşterea cheltuielilor totale determinate de influenţele reale primite în costuri;r% - cota de profit a operatorului;Q - cantitatea programată în unităţi de măsură specifice, luată în calcul la nivelul avut în vedere la determinarea tarifului actual.În situaţia în care la activitatea specifică serviciului de salubrizare se include o cotă de dezvoltare pentru infrastructura sistemului public, formula de ajustare se adaptează în mod corespunzător.  +  Capitolul VIII Modificarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare  +  Articolul 15 (1) Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate în următoarele situaţii: a) la modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcţiune a unor utilaje pentru îmbunătăţirea calitativă a serviciilor publice de salubrizare şi numai după intrarea în exploatare a acestora; b) pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităţilor ori la modificarea condiţiilor de prestare a activităţii, care determină modificarea costurilor cu o influenţă mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv; c) la modificările determinate de prevederile legislative care conduc la creşterea cheltuielilor de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate în muncă. (2) În cazul modificării tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare, structura cheltuielilor şi a veniturilor este prezentată în anexa nr. 2. (3) Modificarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se determină avându-se în vedere următoarele criterii: a) pentru cheltuielile cu combustibilul tehnologic, cu lubrifianţi, cu energia electrică, cu materii prime şi materiale consumabile şi cu piese de schimb, cu pondere semnificativă în tarif, se va lua în calcul modificarea preţurilor de achiziţie faţă de preţurile în vigoare, în limita preţurilor de piaţă; b) consumurile normate de combustibil, lubrifianţi, energie electrică, materii prime şi materiale vor fi luate în calcul, astfel încât să asigure respectarea prevederilor alin. (1); c) cheltuielile cu amortizarea se vor lua în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare; d) cheltuielile cu redevenţa determinate potrivit prevederilor legale; e) cheltuielile pentru protecţia mediului se vor lua în calcul la nivelul prevăzut de legislaţia în vigoare; f) cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice; g) fondul pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postînchidere, unde este cazul, în conformitate cu prevederile legale şi potrivit aprobării autorităţii administraţiei publice locale; h) o cotă de profit.  +  Articolul 16Modificarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se face potrivit formulei:T(1) = T(0) +Delta(t), unde:T(1) - tariful modificat;T(0) - tariful actual;Delta(t) - creşterea de tarif;                 [Delta(ct) + (Delta(ct) x r%]     Delta(t) = ─────────────────────────────, unde:                            QDelta(ct) - creşterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri;r% - cota de profit a operatorului;Q - cantitatea programată în unităţi de măsură specifice, determinată de condiţiile concrete în care se prestează activitatea.În situaţia în care la activitatea specifică serviciului de salubrizare se include o cotă de dezvoltare pentru infrastructura sistemului public, formula de modificare se adaptează în mod corespunzător.  +  Articolul 17Veniturile determinate în baza consumurilor normate sunt stabilite în condiţii normale de prestare a serviciilor. În situaţia în care prestarea serviciilor se face în condiţii deosebite, respectiv execuţia lucrărilor pe drumuri în pantă, drumuri înguste, carosabil în care sunt parcate autovehicule, rezultă o creştere a normelor de consum care conduce la creşterea cheltuielilor de exploatare.  +  Articolul 18Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 -------la normele metodologice-----------------------FIŞA DE FUNDAMENTAREpentru stabilirea tarifelor la activităţile specificeserviciului de salubrizare┌────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┬──────┐│ Specificaţie │U/M │Programat│Tarif ││ │ │ anual │propus││ │ │ lei │lei/UM│├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤│ 1. Cheltuieli materiale, din care: │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤│ Combustibil şi lubrifianţi │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤│ Energie electrică tehnologică │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤│ Piese de schimb, utilaje │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤│ Materii prime şi materiale consumabile │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤│ Echipament de lucru şi protecţia muncii │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤│ Reparaţii │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤│ Amortizarea utilajelor şi mijloacelor de transport │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤│ Redevenţă │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤│ Cheltuieli cu protecţia mediului │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤│ Alte servicii executate de terţi │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤│ Alte cheltuieli materiale │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤│ 2. Cheltuieli cu munca vie: │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤│ - salarii │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤│ - CAS │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤│ - fond şomaj │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤│ - CASS │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤│ - fond accidente şi boli profesionale │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤│ - cotă de contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤│ - fond garantare creanţe salariale │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤│ - alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv │ │ │ ││ tichete de masă) │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤│ 3. Taxe licenţe │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤│ 4. Cheltuieli cu închirierea utilajelor │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤│ 5. Cheltuieli cu depunerea în rampă │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤│ 6. Fond pentru închiderea depozitului de deşeuri şi │ │ │ ││ urmărirea acestuia postînchidere │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤│ 7. Alte cheltuieli │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤│ A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5) │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤│ B. Cheltuieli financiare │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤│ I. Cheltuieli totale (A+B) │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤│ II. Profit │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤│ III. Cotă de dezvoltare │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤│ IV. Venituri obţinute din activitatea de │ │ │ ││ salubrizare (I+II+III) │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤│ V. Cantitate programată │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤│ │ │ V │ ││ VI. Tarif, exclusiv TVA (IV:V) │ │ T=─── │ ││ │ │ Q │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤│ VII. TVA │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤│ VIII. Tarif, inclusiv TVA │ │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┴──────┘NOTĂ: Structura pe elemente de cheltuieli din fişa de fundamentare este orientativă şi va fi adaptată corespunzător, pentru fiecare activitate specifică serviciului de salubrizare, luându-se în calcul numai acele cheltuieli aferente activităţii respective.Odată cu Fişa de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la activităţile specifice serviciului de salubrizare, operatorul va prezenta "Memoriu tehnico-economic" justificativ.În cazul în care operatorul desfăşoară şi alte activităţi, cota de cheltuieli indirecte, precum şi cota din cheltuielile generale ale societăţii se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli, proporţional cu ponderea acestui element în total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidenţiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.Pentru cheltuielile cu reparaţiile care depăşesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta fişa de fundamentare a acestora.Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fişă de fundamentare a nivelurilor cuprinse în tarifele propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirecte, sporuri etc., pe categorii de personal, în concordanţă cu organigrama aprobată.  +  Anexa 2 -------la normele metodologice-----------------------FIŞA DE FUNDAMENTAREpentru ajustarea sau modificarea tarifelorla activităţile specifice de salubrizare
  Specificaţie U/M Fundamentarea anterioară Propus
  Total lei Unitar lei/UM Total lei Total creşteri Unitar lei/UM
  1. Cheltuieli materiale, din care:
  Combustibil şi lubrifianţi
  Energie electrică tehnologică Piese de schimb, utilaje
  Materii prime şi materiale consumabile
  Echipament de lucru şi protecţia muncii
  Reparaţii
  Amortizarea utilajelor şi mijloacelor de transport
  Redevenţă
  Cheltuieli cu protecţia mediului
  Alte servicii executate de terţi
  Alte cheltuieli materiale
  2. Cheltuieli cu munca vie, din care:
  - salarii
  - CAS
  - fond şomaj
  - CASS
  - fond accidente şi boli profesionale
  - cotă de contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
  - fond garantare creanţe salariale
  - alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)
  3. Taxe licenţe
  4. Cheltuieli cu închirierea utilajelor
  5. Cheltuieli cu depunerea în rampă
  6. Fond pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postînchidere
  7. Alte cheltuieli
  A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5)
  B. Cheltuieli financiare
  I. Cheltuieli totale (A+B) Delta(ct)
  II. Profit
  III.Cotă de dezvoltare
  IV. Venituri obţinute din activitatea de salubrizare (I+II+III)
  V. Cantitate programată
  VI. Tarif, exclusiv TVA (IV:V) T(0) Delta(t)= valoarea creşterii/ cantitate T(1)= T(0)+ Delta(t)
  VII. TVA
  VIII. Tarif, inclusiv TVA
  NOTĂ:Structura pe elemente de cheltuieli din fişa de fundamentare este orientativă şi va fi adaptată corespunzător, pentru fiecare activitate specifică serviciului de salubrizare, luându-se în calcul numai acele cheltuieli aferente activităţii respective.Odată cu Fişa de fundamentare pentru modificarea tarifelor la activităţile specifice serviciului de salubrizare, operatorul va prezenta "Memoriu tehnico-economic" justificativ.În cazul în care operatorul desfăşoară şi alte activităţi, cota de cheltuieli indirecte, precum şi cota din cheltuielile generale ale societăţii se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli, proporţional cu ponderea acestui element în total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidenţiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.Pentru cheltuielile cu reparaţiile care depăşesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta fişa de fundamentare a acestora.Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fişă de fundamentare a nivelurilor cuprinse în tarifele propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirecte, sporuri etc., pe categorii de personal, în concordanţă cu organigrama aprobată.------------