ORDIN nr. 112 din 9 iulie 2007privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 6 august 2007  Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) lit. l) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi ale art. 10 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006,în temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007, şi al art. 22 alin. (2) din Legea nr. 51/2006,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Contractul-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare pentru ServiciileComunitare de Utilităţi Publice,Marian Cristinel BîgiuBucureşti, 9 iulie 2007.Nr. 112.  +  AnexăCONTRACT-CADRUde prestare a serviciului de salubrizare a localităţilorNr. ...... din .....  +  Capitolul I Părţile contractante  +  Articolul 1(Se trece societatea comercială sau operatorul în gestiune directă, după caz) ......, cu sediul în localitatea ......., str. ....... nr. ......, sectorul/judeţul ......., înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ......, cod unic de înregistrare ......, cont nr. ......, deschis la ......., titulară a Licenţei nr. ....... din ......., emisă de ......., reprezentată de ......., având funcţia de ........, şi de ......, având funcţia de ......., în calitate de operator/prestator, pe de o parte,şi(Se trece societatea comercială/instituţia/asociaţia de locatari/proprietari/dl/dna) ......., cu sediul/domiciliat în localitatea ........., str. ........ nr. ...., bl. ...., sc. ...., judeţul/sectorul ......... (Se trece: înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ........., codul fiscal ......., codul unic de înregistrare ........, contul nr. ....., deschis la ......)/(autorizată prin Încheierea judecătorească nr. ......... emisă de Judecătoria ......, cod fiscal ......., cont ....... deschis la ......), reprezentat(ă) de (dacă este cazul) ..........., având calitatea de [Se trece calitatea celui care semnează valabil contractul (proprietar sau cu împuternicire dată de proprietar, caz în care se trec datele care atestă autenticitatea împuternicirii), (pentru persoane fizice se trece: se identifică cu C.I./B.I. seria ........., nr. ........, eliberată/eliberat la data de ......., C.N.P. ........)], în calitate de utilizator, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de prestări de servicii de colectare a deşeurilor de tip municipal, cu respectarea următoarelor clauze:  +  Capitolul II Obiectul contractului  +  Articolul 2Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea activităţii de colectare a deşeurilor municipale.  +  Articolul 3Operatorul va presta activitatea de ridicare a deşeurilor municipale din locaţia situată ....... (se trec datele de identificare ale locului special amenajat, stabilit de autorităţile administraţiei publice locale, din care se vor ridica deşeurile menajere, menţionându-se strada şi numărul sau intersecţia străzilor, precum şi orice alte date necesare identificării punctului de colectare la care este arondat utilizatorul).  +  Articolul 4Prezentul contract s-a încheiat pentru un număr de ..... persoane (pentru instituţii publice şi operatori economici se trece o cantitate de ..... kg/lună).  +  Articolul 5 (1) Contractul de prestare a activităţii de colectare a deşeurilor municipale se încheie între operator şi utilizator pe o durată nedeterminată. (2) Contractul poate înceta în următoarele cazuri: a) prin acordul scris al părţilor; b) prin denunţare unilaterală de utilizator, cu un preaviz de 30 de zile, după achitarea la zi a tuturor debitelor datorate către operator; c) prin denunţare unilaterală de către operator, în cazul neachitării contravalorii serviciilor prestate în termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturii, cu acordul autorităţii administraţiei publice locale care va aplica începând cu data încetării contractului taxa de salubrizare instituită conform prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006; d) prin reziliere; e) în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară şi/sau faliment al operatorului. (3) Măsura rezilierii contractului se poate lua numai în urma unui preaviz adresat utilizatorului şi se poate pune în aplicare după 15 zile lucrătoare de la data primirii acestuia de către utilizator.  +  Articolul 6În anexa la contract sunt menţionate standardele, normativele şi gradul de continuitate a serviciului, valabile la data semnării contractului.  +  Capitolul III Drepturile şi obligaţiile operatorului  +  Articolul 7Operatorul are următoarele drepturi: a) să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate/contractate, corespunzător tarifului aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.; b) să aplice penalităţi egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, în cazul neachitării facturilor la termen; c) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prestări de servicii; d) să iniţieze modificarea şi completarea contractului de prestare a activităţii de colectare a deşeurilor municipale sau a anexelor acestuia, ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte adiţionale; e) să solicite autorităţii administraţiei publice locale acordul privind rezilierea contractului, considerarea utilizatorului ca fiind fără contract şi obligarea acestuia la achitarea taxei speciale, instituită pentru astfel de cazuri; f) să solicite recuperarea debitelor în instanţă.  +  Articolul 8Operatorul are următoarele obligaţii: a) să asigure prestarea activităţii de colectare a deşeurilor municipale, conform prevederilor contractuale şi cu respectarea regulamentului serviciului de salubrizare, prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare; b) să respecte prevederile reglementărilor emise de autorităţile de reglementare şi autorităţile administraţiei publice locale; c) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii şi precizaţi în regulamentul serviciului de salubrizare, să îmbunătăţească în mod continuu calitatea serviciilor prestate; d) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorului şi să ia măsurile care se impun în vederea rezolvării acestora, în termen de maximum 30 de zile; e) să actualizeze împreună cu autorităţile administraţiei publice locale evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări de servicii, în vederea decontării prestaţiei direct din bugetul local pe baza taxelor locale instituite în acest sens; f) să presteze activitatea de colectare a deşeurilor municipale la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii; g) să asigure continuitatea serviciului, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, aşa cum sunt acestea definite prin lege; h) să verifice integritatea recipientelor de colectare şi să le înlocuiască în termen de maximum două zile de la constatare sau de la sesizarea primită în acest sens, dacă acestea nu mai asigură etanşeitatea; i) să plătească penalizări în cuantum de 3% pe zi din valoarea facturii curente pentru:1. întreruperea nejustificată a prestării serviciului;2. prestarea serviciului sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în contract;3. neanunţarea întreruperii serviciului sau depăşirea intervalului anunţat;4. neridicarea deşeurilor la data şi intervalul orar stabilite prin contract; j) să doteze punctele de colectare cu recipiente de colectare, prin amplasarea acestora în locurile special amenajate stabilite de autorităţile administraţiei publice locale, etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le are în dotare, în cantităţi suficiente pentru a asigura capacitatea de înmagazinare necesară pentru intervalul dintre două ridicări consecutive; k) să inscripţioneze containerele şi recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale conţinute în deşeurile municipale, cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate şi marcate în diverse culori prin vopsire sau aplicarea de folie adezivă, conform prevederilor legale în vigoare; l) să suplimenteze capacitatea de înmagazinare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente sau containere, în cazul în care se dovedeşte că volumul acestora este insuficient şi se depozitează deşeuri municipale în afara lor; m) să inscripţioneze recipientele de colectare a deşeurilor municipale, pentru a evita folosirea acestora fără drept, cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poate fi şters fără ca prin această operaţie să nu rămână urme vizibile; n) să colecteze deşeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul deşeurilor menajere; o) să ridice deşeurile în zilele şi în intervalul orar stabilite; p) să încarce întreaga cantitate de deşeuri, inclusiv deşeurile municipale amplasate lângă containerele de colectare, şi să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat depozitării; q) în cazul în care în/lângă containerele de colectare sunt depozitare şi deşeuri din construcţii, acestea vor fi colectate separat, după caz, înştiinţând în scris utilizatorul despre acest fapt şi despre suma suplimentară ce va fi facturată pentru colectarea acelor deşeuri; r) să aşeze după golire recipientele în poziţie normală, pe locul de unde au fost ridicate. Toate operaţiunile vor fi efectuate astfel încât să se evite producerea zgomotului şi a altor inconveniente pentru utilizator; s) să spele şi să dezinfecteze recipientele de colectare la 15 zile calendaristice în perioada 1 aprilie - 1 octombrie şi la 30 de zile în restul perioadei din an; t) să menţină în stare salubră punctele de colectare amplasate pe domeniul public şi să asigure desfăşurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, conform programelor aprobate de autoritatea administraţiei publice locale; u) să aducă la cunoştinţa utilizatorilor modificările de tarif şi alte informaţii necesare, prin adresă ataşată facturii şi prin afişare la utilizatori.  +  Capitolul IV Drepturile şi obligaţiile utilizatorului  +  Articolul 9Utilizatorul are următoarele drepturi: a) accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public, în condiţii contractuale, în condiţiile contractului de prestare; b) să i se presteze activitatea de colectare a deşeurilor municipale în ritmul şi la nivelurile stabilite în contract; c) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractului de prestare, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate de către operator prin nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prin normele tehnice în vigoare; d) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi celei competente orice deficienţe constatate în sfera activităţii de colectare a deşeurilor municipale şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciului. e) să solicite, să primească şi să utilizeze informaţii privind activitatea de colectare a deşeurilor municipale, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autorităţile administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz; f) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale; g) să se adreseze, individual ori colectiv prin intermediul unor asociaţii reprezentative, autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale ori instanţelor judecătoreşti, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect; h) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale; i) să beneficieze, inclusiv la cererea sa, de tarif diferenţiat, stimulativ pentru colectarea selectivă a deşeurilor municipale; j) să renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate.  +  Articolul 10Utilizatorul are următoarele obligaţii: a) să respecte prevederile regulamentului serviciului de salubrizare şi clauzele contractului de prestare a activităţii de colectare a deşeurilor municipale; b) să achite în termenele stabilite obligaţiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a activităţii de colectare a deşeurilor municipale; c) să nu împiedice în niciun fel accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare; d) să comunice în scris operatorului, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii contractului şi să încheie acte adiţionale în legătură cu acestea, modificarea numărului de persoane se comunică de către utilizator trimestrial, dacă este cazul; e) să nu modifice amplasarea recipientelor destinate precolectării deşeurilor menajere; f) să suporte costurile de remediere sau înlocuire a recipientelor de precolectare, în cazul deteriorării acestora din vina dovedită a utilizatorului; g) să asigure preselectarea pe categorii a deşeurilor reciclabile, rezultate din gospodăriile proprii sau din activităţile lucrative pe care le desfăşoară, precum şi depozitarea acestora în containere asigurate de operatorul serviciului de salubrizare în acest scop; h) să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecţia, stabilite de autoritatea locală şi de direcţia de sănătate publică teritorială; i) să accepte întreruperea temporară a prestării serviciului pentru/ca urmare a execuţiei unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare; j) să execute operaţiunea de precolectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare convenit de operator cu autorităţile administraţiei publice locale şi stabilite prin contract. Fracţiunea umedă a deşeurilor va fi depusă obligatoriu în saci de plastic şi apoi în recipientul de colectare destinat special în acest scop; k) să primească, la cerere, de la operator pungi/saci de plastic pentru colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile; l) să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face precolectarea, precum şi recipientele în care se depozitează deşeurile municipale în vederea colectării, dacă acestea se află pe proprietatea lor; m) să execute operaţiunea de precolectare în condiţii de maximă siguranţă din punctul de vedere al sănătăţii oamenilor şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri; n) să nu introducă în recipientele de precolectare deşeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcţii, din toaletarea pomilor sau curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite din îngrijiri medicale care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcţiile sanitare veterinare sau de autorităţile de mediu; o) să asigure curăţenia locurilor de parcare de reşedinţă pe care le au în folosinţă din domeniul public, dacă este cazul, şi să nu efectueze activităţi de reparaţii, întreţinere sau curăţare a autovehiculelor, prin care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianţilor; p) să asigure accesul de la căile publice până la punctul de colectare al autovehiculelor destinate acestui scop, înlăturând gheaţa, zăpada şi poleiul.  +  Capitolul V Colectarea deşeurilor municipale, măsurarea prestaţiei activităţii de colectare a deşeurilor municipale  +  Articolul 11Colectarea deşeurilor municipale se va face după cum urmează (la completarea tabelului se va ţine cont că în zonele aglomerate, unităţile de alimentaţie publică, unităţile sanitare cu paturi, grădiniţe, creşe, cantine, restaurante şi pieţe colectarea se realizează zilnic, iar de la utilizatorii casnici şi asociaţiile de proprietari/locatari se realizează de 3 ori pe săptămână în sezonul cald - 1 aprilie - 1 octombrie - şi de două ori pe săptămână în sezonul rece - 1 octombrie - 1 aprilie):
  Perioada Zilele în care se va face colectarea*) Intervalul orar**)
  1 aprilie -
  1 octombrie
  1 octombrie -
  1 aprilie
  ----------- Notă *) Se vor indica zilele în care se va face colectarea astfel încât să se respecte intervalul de două sau 3 zile între două colectări succesive. Notă **) Intervalul orar de ridicare a deşeurilor municipale nu poate depăşi două ore.
   +  Capitolul VI Tarife, facturare şi modalităţi de plată  +  Articolul 12 (1) Operatorii vor practica tarifele aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, potrivit prevederilor legale în vigoare. (2) Stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor se va face potrivit prevederilor legale. (3) Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoştinţă utilizatorilor cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare. (4) Tariful practicat pentru colectarea deşeurilor municipale la încheierea contractului este de ..... lei/persoană (lei/kg).  +  Articolul 13 (1) Facturarea se face lunar, în baza preţurilor şi tarifelor aprobate şi a cantităţilor efective determinate sau estimate potrivit prevederilor contractuale. (2) Factura va cuprinde elementele de identificare ale fiecărui utilizator, cantităţile facturate, preţul/tariful aplicat, inclusiv baza legală.  +  Articolul 14 (1) Factura pentru prestarea serviciului de colectare a deşeurilor municipale se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată. Utilizatorii sunt obligaţi să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat, în termenul de scadenţă de 15 zile de la data primirii facturii; data emiterii facturii, data predării facturii, în cazul în care este transmisă prin delegat, şi data scadenţei se înscriu pe factură. (2) Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere, după cum urmează: a) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare; b) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei; c) valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al operatorului. (3) Nerespectarea de către utilizatori a condiţiilor calitative şi cantitative de depozitare, stabilite prin reglementările legale în vigoare, conduce la plata unor penalităţi şi despăgubiri pentru daunele provocate.  +  Articolul 15Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin următoarele modalităţi: a) în numerar la casieria operatorului; b) cu filă CEC; c) cu ordin de plată; d) prin internet; e) alte instrumente de plată convenite de părţi.  +  Articolul 16În funcţie de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată, după caz, la una dintre următoarele date: a) data certificării plăţii de către unitatea bancară a utilizatorului pentru ordinele de plată; b) data certificată de operator pentru filele CEC sau celelalte instrumente de plată legale; c) data înscrisă pe chitanţa emisă de casieria operatorului.  +  Articolul 17În cazul în care pe documentul de plată nu se menţionează obiectul plăţii, se consideră achitate facturile în ordine cronologică.  +  Articolul 18Facturile şi documentele de plată se transmit de operator la adresa ......... .  +  Capitolul VII Răspunderea contractuală  +  Articolul 19 (1) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul contract, părţile răspund conform prevederilor Codului civil, ale Codului comercial şi ale celorlalte acte normative în vigoare. (2) Părţile contractante pot include şi daune-interese pentru neexecutarea totală sau parţială a contractului sub forma daunelor moratorii ori compensatorii. (3) Reluarea prestării serviciului se va face în termen de maximum 3 zile de la efectuarea plăţii. (4) Refuzul total sau parţial al utilizatorului de a plăti o factură emisă de operator va fi comunicat acestuia în scris, în termen de 10 zile de la data primirii facturii.  +  Capitolul VIII Forţa majoră  +  Articolul 20 (1) Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea în mod necorespunzător, total ori parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră. (2) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile celeilalte părţi producerea evenimentului şi să ia toate măsurile în vederea limitării consecinţelor acestuia. (3) Dacă în termen de ..... de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să pretindă daune-interese.  +  Capitolul IX Litigii  +  Articolul 21Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.  +  Articolul 22În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se pot adresa instanţelor judecătoreşti române competente.  +  Capitolul X Alte clauze  +  Articolul 23(Clauzele nu vor avea prevederi contrare sau care să modifice sensul dispoziţiilor regulamentului serviciului de salubrizare sau ale prezentului contract-cadru).  +  Articolul 24(Clauzele introduse vor fi stabilite de comun acord între cele două părţi).  +  Capitolul XI Dispoziţii finale  +  Articolul 25În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract părţile se supun prevederilor legislaţiei specifice în vigoare, ale Codului civil, Codului comercial şi ale altor acte normative incidente.  +  Articolul 26Prezentul contract se poate modifica cu acordul părţilor, prin acte adiţionale.  +  Articolul 27Anexa face parte integrantă din prezentul contract.  +  Articolul 28Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi intră în vigoare la data de ............ .  +  Articolul 29 (1) Modificarea contractelor existente se va face în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului contract-cadru, cu respectarea dispoziţiilor acestuia. (2) Caracterele utilizate în redactarea contractului vor avea aceeaşi dimensiune şi vor fi scrise cu font de minimum 11 puncte.Operator,............... Utilizator,.............  +  Anexă-----la contract-----------LEGISLAŢIA APLICABILĂGradul de asigurare în furnizarea serviciului este de ...... %/lună.Legislaţia şi normele tehnice aplicabile serviciului de colectare a deşeurilor municipale pentru care se încheie contractul este:
  Nr. crt. Indicativul actului normativ sau tehnic*) Denumirea actului normativ sau tehnic
  1.
  2.
  ....
  n
  ----------- Notă *) Legi, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă, hotărâri ale guvernului, ordine, normative, norme, standarde etc.Operator, Utilizator,.............. .............--------------