ORDIN nr. 175 din 23 aprilie 2007privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Nr. 830 din 23 aprilie 2007
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 175 din 23 aprilie 2007
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 1 august 2007  Având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, art. 262 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi Referatul de aprobare al Ministerului Sănătăţii Publice şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. E.N. 5.009/P 1.795/2007,în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 şi al prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul INormele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 16 februarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Declaraţia privind obligaţiile de plată va fi însoţită, după caz, de declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor care au beneficiat de concedii şi indemnizaţii reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, al cărei model este prezentat în anexa nr. 2, şi de exemplarul 2 al certificatelor de concedii medicale. Exemplarul 2 al certificatelor de concedii medicale se depune la casele de asigurări de sănătate şi în situaţia în care indemnizaţiile aferente se suportă integral de către angajator conform art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, precum şi în situaţia în care asiguratul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de indemnizaţii."2. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Toate operaţiunile legate de înregistrarea şi evidenţa declaraţiilor şi a contractelor de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii, a comunicărilor de modificare şi a solicitărilor de retragere a declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii, precum şi de plată contribuţiilor pentru concedii şi indemnizaţii sunt în sarcina caselor de asigurări de sănătate care au primit şi au înregistrat documentele respective."3. După articolul 8 se introduce litera C cu următorul cuprins:"C. Contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii"4. După litera C se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:"Art. 8^1. - Pot încheia contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii pentru maternitate şi pentru îngrijirea copilului bolnav persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, astfel cum a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2006, în condiţiile în care au început stagiul de cotizare până la data de 1 ianuarie 2006. Modelul de contract este cel aprobat prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 345/2006."5. La articolul 9, alineatele (2), (3), (4) şi partea introductivă a alineatului (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Persoanele juridice sau fizice prevăzute la art. 5 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 au obligaţia plăţii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, aplicată la fondul de salarii realizat, cu respectarea prevederilor legislaţiei financiar-fiscale în materie. Fondul de salarii realizat reprezintă totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata drepturilor salariale sau de natură salarială. În fondul de salarii sunt incluse şi sumele reprezentând indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii, precum şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, suportate de către angajator. (3) Baza lunară de calcul a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraţilor din luna pentru care se calculează contribuţia şi valoarea corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe ţară. Prin sintagma numărul asiguraţilor din lună se înţelege numărul de salariaţi cu venituri salariale care fac parte din fondul de salarii asupra căruia s-a aplicat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii. (4) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, instituţia care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj are obligaţia plăţii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, aplicată drepturilor reprezentând indemnizaţia de şomaj; contribuţia se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj. (5) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii se aplică asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:".6. La articolul 9 alineatul (5), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) asupra veniturilor declarate în contractele de asigurare socială pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005."7. La articolul 9, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:"(6) Baza lunară de calcul a contribuţiei prevăzută la alin. (5) nu poate depăşi plafonul a 12 salarii minime brute pe ţară. (7) Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii se aplică şi asupra indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unui accident de muncă sau boală profesională şi se suportă de către angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale constituit în condiţiile legii, după caz. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii care se suportă din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se va evidenţia distinct în declaraţia prevăzută la art. 1 alin. (1)."8. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Termenele de plată a contribuţiilor pentru concedii şi indemnizaţii sunt: a) până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata, în cazul angajatorilor; b) până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata, în cazul instituţiei care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj; c) până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata, în cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005. (2) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către angajatorii, asimilaţii acestora şi asiguraţii care au obligaţia plăţii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, aceştia datorează după acest termen majorări de întârziere, potrivit prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale. (3) Plata sumelor reprezentând contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii se poate face prin virament sau direct la casieriile caselor de asigurări de sănătate."9. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, a căror contribuţie calculată la venitul estimat este mai mare, respectiv mai mică decât contribuţia datorată, calculată în raport cu decizia de impunere anuală, casele de asigurări de sănătate vor proceda după cum urmează: a) în cazul în care venitul realizat este mai mare faţă de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, suma realizată în plus se va distribui proporţional pe cele 12 luni, contribuţia recalculându-se în mod corespunzător, cu luarea în considerare a plafonului stabilit de lege. Diferenţa de contribuţie rămasă de achitat conform deciziei de impunere anuale se achită în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează şi nu se datorează majorări de întârziere potrivit reglementărilor în materie privind colectarea creanţelor bugetare. În situaţia în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate în anul financiar închis, cuantumul indemnizaţiei se recalculează, urmând ca suma rezultată în plus să fie compensată cu obligaţia de plată rezultată din decizia de impunere anuală sau cu obligaţii de plată viitoare, după caz; b) în cazul în care venitul realizat este mai mic faţă de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, contribuţia se recalculează, urmând ca diferenţa achitată în plus de asigurat să fie compensată cu obligaţiile de plată viitoare. În situaţia în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate în anul financiar închis, cuantumul indemnizaţiei se recalculează, urmând ca indemnizaţia plătită în plus să fie compensată cu diferenţa de contribuţie achitată conform deciziei anticipate sau cu obligaţii de plată viitoare, după caz; c) în cazul în care asiguratul a realizat pierdere fiscală, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, contribuţia achitată de contribuabil se restituie. În situaţia în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate în anul financiar închis, contribuţia achitată de asigurat se compensează cu indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate, iar în cazul în care rămân diferenţe, acestea se recuperează sau se plătesc, după caz. (2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1) lit. a), pentru sumele datorate şi rămase neachitate se vor percepe majorări de întârziere potrivit prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale."10. La articolul 12, partea introductivă a alineatului (1) şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical şi se constituie din însumarea perioadelor: a) pentru care s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de către angajator sau, după caz, de către asigurat, respectiv de către fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau bugetul asigurărilor pentru şomaj;".11. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Se consideră stagiu de cotizare şi situaţia în care, prin însumarea perioadelor ce constituie stagiul de cotizare din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezultă un număr de 22 de zile de stagiu de cotizare.Exemplul nr. 1 - Situaţia în care există o lună integrală de stagiu de cotizare  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── luna 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 zile lucrătoare 19 22 23 20 23 22 21 22 20 23 20 21 zile de stagiu - - - - - - - - - 22 - - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- luna 1 reprezintă prima lună anterioară producerii riscului;...- luna 12 reprezintă a 12-a lună anterioară producerii riscului. În acest caz condiţia de stagiu de cotizare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 este realizată, întrucât se constată că există o lună integrală de stagiu de cotizare (luna a 3-a).Exemplul nr. 2 - Situaţia în care nu există o lună integrală de stagiu de cotizare  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── luna 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 zile lucrătoare 19 22 23 20 23 22 21 22 20 23 20 21 zile de stagiu - - - - 11 - - - 6 5 - - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Din cumularea zilelor de stagiu din lunile 3, 4 şi 8 rezultă un număr de 22 de zile, reprezentând stagiul minim de cotizare pentru deschiderea dreptului la concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii."12. La articolul 17, partea introductivă a alineatului (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Certificatele de concediu medical se pot elibera şi la o dată ulterioară, numai pentru luna în curs sau luna anterioară, pentru următoarele situaţii:".13. La articolul 17 alineatul (4), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) în caz de carantină."14. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu următorul cuprins:"Art. 18^1. - La externarea pacientului din spital, medicul curant eliberează certificat de concediu medical în condiţiile art. 18, cu înscrierea codului de indemnizaţie corespunzător, cu excepţia codului de indemnizaţie de urgenţă (06)."15. La articolul 24, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Începând cu a 91-a zi, concediul medical se poate prelungi până la 183 de zile, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale."16. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 31. - În caz de urgenţe medico-chirurgicale, pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea în spital, concediul medical se acordă de medicul care a asistat urgenţa (medic de familie, medic din ambulatoriul de specialitate, de la camera de gardă, structuri de primire urgenţe, ambulanţă, centru de permanenţă), pentru o perioadă de maximum 5 zile calendaristice. Dacă incapacitatea temporară de muncă se menţine, concediul medical poate fi prelungit de medicul curant, pentru aceeaşi afecţiune, dar nu pentru cod de indemnizaţie de urgenţă (06), în condiţiile şi pe duratele stabilite de lege."17. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 35. - (1) Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se suportă, potrivit art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, de către angajator sau din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS), pentru zilele lucrătoare din duratele exprimate în zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă, socotite din prima zi de incapacitate.Exemplu - Situaţia în care concediul medical este acordat pentru perioada 1-12 ianuarie 2007  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ziua L M M J V S D L M M J V _ _ _ data calendaristică 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 _ _ _ zile plătite - - X X X - - Y Y Y Y Y ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  X - zile suportate de angajator, Y - zile suportate din bugetul FNUASS.În acest caz angajatorul suportă indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate pentru 3 zile lucrătoare, având în vedere că 1 şi 2 ianuarie sunt zile de sărbătoare declarate nelucrătoare. (2) Numărul de zile ce urmează a fi plătite nu va cuprinde zilele de sărbătoare declarate nelucrătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, şi/sau zilele nelucrătoare stabilite prin programul de lucru, potrivit contractelor colective de muncă."18. La articolul 37, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În situaţia în care unui asigurat i se acordă două sau mai multe concedii medicale pentru aceeaşi afecţiune, fără întrerupere între ele, durata lor se cumulează, iar plata se suportă conform art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005. În această situaţie, la calculul indemnizaţiilor pentru certificatele de concediu medical în continuare se menţine baza de calcul determinată pentru certificatul de concediu medical iniţial."19. La articolul 51, teza a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins:"Dacă durata concediului medical depăşeşte 90 de zile, este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale."20. Articolul 68 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 68. - Baza de calcul a indemnizaţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar, pe baza cărora se calculează, conform legii, contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii."21. Articolul 70 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 70. - În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de o lună, pentru situaţiile prevăzute la art. 9 şi 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, baza de calcul a indemnizaţiilor o constituie venitul lunar din prima lună de activitate pentru care s-a stabilit să se plătească contribuţia, cu respectarea prevederilor art. 69."22. Articolul 73 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 73. - (1) Media zilnică a bazei de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate se determină ca raport între suma veniturilor realizate în ultimele 6 luni, pe baza cărora s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii, şi numărul total de zile pentru care s-a achitat contribuţia în această perioadă, astfel:   Mzbci = Σ V: NTZ,în care:Mzbci = media zilnică a bazei de calcul a indemnizaţiilor;SUMĂ V = suma veniturilor din ultimele 6 luni, pe baza cărora s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii;NTZ = numărul total de zile lucrate din ultimele 6 luni, pe baza cărora s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii.Numărul de zile pentru care s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii în această perioadă nu poate fi mai mare decât numărul zilelor lucrătoare corespunzătoare fiecărei luni din perioada luată în considerare pentru baza de calcul, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare. (2) În cazul în care persoana asigurată a realizat venituri pe o perioadă mai mică de 6 luni, baza de calcul a indemnizaţiilor o constituie media veniturilor realizate pe baza cărora s-a achitat contribuţia.Exemplul nr. 1                                - lei - ────────────────────────────────────── luna 1 2 3 4 5 6 V - - 500 500 500 500 NZ - - 21 20 21 20 ──────────────────────────────────────În acest caz, media zilnică a bazei de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate se determină ca raport între suma veniturilor realizate în lunile 3, 4, 5 şi 6, pe baza cărora s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii, şi numărul total de zile pentru care s-a achitat contribuţia în această perioadă.Exemplul nr. 2 - Situaţia în care veniturile din ultimele 6 luni depăşesc plafonul stabilit de lege                                                      - lei - ──────────────────────────────────────────────────────────── luna*) 1 2 3 4 5 6 V**) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 NZ***) 21 19 21 20 21 20 ──────────────────────────────────────────────────────────── vplaf****) 5.000 5.000 5.000 3.960 3.960 4.680    *) luna 1 - luna august 2006       luna 2 - luna septembrie 2006       luna 3 - luna octombrie 2006       luna 4 - luna noiembrie 2006       luna 5 - luna decembrie 2006       luna 6 - luna ianuarie 2007   **) Veniturile totale realizate în cele 6 luni din baza de calcul.  ***) Numărul de zile pentru care s-a achitat contribuţia pentru concedii şi       indemnizaţii, pe fiecare lună din baza de calcul. ****) În lunile 4, 5 şi 6 veniturile pentru care s-a achitat contribuţia nu       trebuie să depăşească limita a 12 salarii minime brute pe ţară.În acest caz, media zilnică a bazei de calcul a indemnizaţiilor se determină ca raport între suma veniturilor totale realizate în lunile 1, 2 şi 3, precum şi veniturile din lunile 4, 5 şi 6, plafonate potrivit legii, pe baza cărora s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii, şi numărul total de zile pentru care s-a achitat contribuţia în această perioadă.Exemplul nr. 3 - Situaţia în care în baza de calcul intră venituri pentru fracţiune de lună                                                       - lei - ──────────────────────────────────────────────────────────── luna*) 1 2 3 4 5 6 V 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 NZ 21 19 5**)+21 20 21 20 ──────────────────────────────────────────────────────────── vplaf 5.000 5.000 5.000 990 3.960 4.680 Notă *) Se utilizează lunile din exemplul nr. 2. Notă **) În luna a 4-a persoana a avut 5 zile lucrate şi 15 zile de concediu fără plată. În acest caz, veniturile realizate în cele 5 zile lucrate se plafonează conform legii.Exemplul nr. 4 - Situaţia în care nu există venituri realizate în ultimele 6 luni  ───────────────────────────────────────────────────────────────────── luna 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 v - - 500 - - - - - - - - - zile lucrătoare 19 22 23 20 23 22 21 22 20 22 20 21 zile de stagiu - - 23 - - - - - - - - - ─────────────────────────────────────────────────────────────────────În acest caz, media zilnică a bazei de calcul nu se poate determina, deoarece în ultimele 6 luni anterioare producerii riscului nu sunt venituri realizate."23. La articolul 74, exemplul de calcul nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Exemplul nr. 3 - Pentru cazurile prevăzute la art. 9 şi 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005                          - lei - ─────────────────────────────── luna 1 2 3 4 5 6*) V - - - - - 500 NZ - - - - - 21 ───────────────────────────────_________ Notă *) Persoana respectivă are un stagiu de cotizare mai mic de o lună."24. La articolul 77, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Pe baza referatului aprobat se întocmesc: ordonanţarea de plată, ordinul de plată, borderoul ordinelor de plată prevăzut în anexa nr. 14 sau, după caz, comunicarea de respingere a plăţii prevăzută în anexa nr. 15. În termen de 15 zile de la depunerea cererii de restituire, casa de asigurări de sănătate va efectua plata sumelor aprobate sau va transmite solicitantului comunicarea de respingere a plăţii."25. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.26. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.27. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.28. Anexa nr. 9 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.29. La anexa nr. 10, punctul III se modifică şi va avea următorul cuprins:"III. Prezenta convenţie este valabilă de la data încheierii până la sfârşitul anului calendaristic pentru care a fost încheiată, cu posibilitatea prelungirii valabilităţii prin act adiţional."30. La anexa nr. 10 punctul VII, articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentei convenţii, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. Ori de câte ori intervin modificări ale elementelor care au stat la baza prezentei convenţii, aceasta se va modifica prin act adiţional."31. Anexa nr. 11 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.32. Anexa nr. 12 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6 la prezentul ordin.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Vasile Ciurchea  +  Anexa 1 (Anexa nr. 1 la norme)
  *Font 7*
      Casa de Asigurări de sănătate .............
      Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_|
                     DECLARAŢIE iniţială |_| rectificativă |_|
                       Privind evidenţa obligaţiilor de plată
            către bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de
      Sănătate pentru concedii şi indemnizaţii pentru luna |_|_| anul |_|_|_|_|
     A. Denumire angajator |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| B. CUI (cod fiscal) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
     C. Nr. Inreg. Reg. |_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| D. Nr. Angajaţi |_|_|_|_|_|_|
        Comerţului
     E. Total fond salarii |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| F. Total contribuţii pentru concedii|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
        brute realizate şi indemnizatii calculate la fond salarii
     G. Total indemnizaţii |_|_|_|_|_|_|_|_|_| H. Total contribuţii pentru concedii şi |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
        suportate din FAAMBP indemnizaţii datorate pentru indemnizaţiile
                                                                    suportate din FAAMBP
     I. Total contribuţii datorate FNUASS pentru concedii |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
        şi indemnizatii
     J. Total cuantum prestaţii de suportat din FNUASS |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
        pentru concedii şi indemnizaţii
          Din care:
                                                                                             Total zile Suma din
                                                                       Nr. Total prestaţii F.N.U.A.S.S
                                                                     Cazuri zile din pentru concedii
                                                                                prestaţii F.N.U.A.S.S şi indemnizaţii
          J1. Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă |_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
          J2. Prevenire imbolnăvire |_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
          J3. Sarcină şi lăuzie |_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
          J4. Ingrijire copil bolnav |_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
          J5. Indemnizaţie de risc maternal |_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
     K. Total sumă de recuperat la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
        din luna/lunile anterioare
     L*). Total sumă recuperată de angajator din contribuţia lunii curente |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
     M. Total sumă de virat la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
     N. Total sumă de recuperat de la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
     O. Adresa angajator
         Localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Strada: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
         Nr. |_|_|_|_|_|_| Bl. |_|_|_|_|_|_| Sc. |_|_|_|_| Et. |_|_| Ap. |_|_|_|_| Tel: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
         Judeţ: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Sector: |_|_| E-mail: |_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ |
     P. Conturi bancare Banca: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Filiala: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                          Cont: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                          Banca: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Filiala: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                          Cont: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
       Sub sancţiunile aplicate falsului în acte publice, declar că am examinat această declaraţie şi în conformitate cu informaţiile
     furnizate o declar corectă şi completă
      Numele ............................... Prenumele .............................. Data .................
      Funcţie**)...............................
                                                     Semnătura şi ştampila ...................... Nr. total de file Anexa 2 |_|_|_|
  ______________
       *) Sumele recuperate din contribuţia lunii curente sunt sumele pentru care nu se depune cerere de restituire la CAS
      **) Director General sau altă persoană autorizată
   
  Declaraţie nominală pe suport magnetic [ ] Nr. Dischete/CD-ROM [ ][ ] Declaraţie nominală transmisă pe cale electronică [ ] Verificat corectitudinea fişierelor: Nume: .............................. Semnătură .............
   +  Anexa 2 (Anexa nr. 2 la norme)*Font 7*    Casa de Asigurări de Sănătate .........................    Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_|                   DECLARAŢIE iniţială |_| rectificativă |_|                  Privind evidenţa nominală a asiguraţilor care au                   beneficiat de concedii şi indemnizaţii pentru                              luna |_|_| anul |_|_|_|_|      Denumire angajator |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│┌──────┐┌─────────────┐┌───── ───────────────── ─┐┌─── ────────── ─┐ ┌────────────────┐ ┌──────────────────┐ │││Nr.Crt││ Tip ││ Nume/Prenume asigurat ││ CNP asigurat │ │Luat în evidenţă│ │ Zile lucrătoare │ ││└──────┘│rectificare *│└─ ───────────────────── ─┘└─── ───────────┘ │ la CAS ...... │ └──────────────────┘ ││ └─────────────┘ └────────────────┘ ┌──────────────────┐ ││ │Total zile lucrate│ ││ └──────────────────┘ ││┌────────────────┐┌─────────┐┌──────────────┐┌────────────┐┌───────────────┐┌────────────-───┐ ┌────────────-──┐ ┌────────────-─┐ │││Serie şi număr ││Zile ││Zile prestaţii││ Cod ││Suma din FNUASS││Serie şi număr │ │COd urgenţă*** │ │Cod boală*** │ │││Certificat de ││prestaţii││ suportate ││indemnizaţie││pentru concedii││Certificat de │ │medico-chirur- │ │infecto-conta-│ │││Concediu Medical││ ││ din FNUASS ││ ││şi indemnizaţii││Concediu Medical│ │gicală │ │gioasă │ │││ ││ ││ ││ ││ ││ Iniţial ** │ └───────────────┘ └──────────────┘ ││└────────────────┘└─────────┘└──────────────┘└────────────┘└───────────────┘└────────────-───┘ ││┌────────────────┐┌─────────┐┌──────────────┐┌────────────┐┌───────────────┐┌────────────-───┐ ┌────────────-──┐ ┌────────────-─┐ │││Serie şi număr ││Zile ││Zile prestaţii││ Cod ││Suma din FNUASS││Serie şi număr │ │COd urgenţă*** │ │Cod boală*** │ │││Certificat de ││prestaţii││ suportate ││indemnizaţie││pentru concedii││Certificat de │ │medico-chirur- │ │infecto-conta-│ │││Concediu Medical││ ││ din FNUASS ││ ││şi indemnizaţii││Concediu Medical│ │gicală │ │gioasă │ │││ ││ ││ ││ ││ ││ Iniţial ** │ └───────────────┘ └──────────────┘ ││└────────────────┘└─────────┘└──────────────┘└────────────┘└───────────────┘└────────────-───┘ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ |_|_|_|_| |_ _ _| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_| |_|_| ││ ││ |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ ││ |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    *) M = modificare A = adăugare asigurat S = ştergere asigurat    **) Se completează cu seria şi numărul Certificatului de concediu medical iniţial numai în cazul concediului        medical "în continuare"    ***) Se completează după caz, cu codul de urgenţă medico-chirurgicală respectiv codul de boală infecto-contagioasă, prevăzute         în Hotărârea Guvernului nr. 1186/2000                                                      Semnătura/Ştampila..........  +  Anexa 3 (Anexa nr. 4 la norme)    Casa de Asigurări de sănătate .............    Nr. |_|_|_|_|_| din: |_|_|_|_|_|_|_|_|            DECLARAŢIE DE ASIGURARE PENTRU CONCEDII ŞI INDEMNIZAŢII  1. Date privind solicitantul  Nume Prenume  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  B.I./C.I. Seria |_|_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                Eliberat de |_|_|_|_| La data |_|_|_|_|_|_|                                                      Z Z L L A A    CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  Adresa:  Localitatea Str.  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   Nr. Bl. Sc. Ap. Sector  |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_| ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Declaraţie cu privire la încadrarea în prevederile art. 1 alin. (2) din     Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005:     Începând cu data de |_|_|_|_|_|_|                          Z Z L L A A     2.1. Asiguratul declară că se încadrează în categoria:     2.1.1. |_| Asociat unic |_| Asociaţi |_| Comanditari |_| Acţionari     2.1.2. |_| Administrator sau manageri care au încheiat contract de                administrare sau management     2.1.3. |_| Membru al asociaţiilor familiale     2.1.4. |_| Persoană autorizată să desfăşoare activităţi independente     2.1.4. |_| Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. E) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. Indemnizaţie lunară pentru asociat unic la nivelul valorii înscrise în     declaraţia de asigurări sociale |_|_|_|_|_| lei     Contribuţia lunară pentru concedii şi indemnizaţii |_|_|_|_|_| lei     Se completează de asiguraţii de la punctul 2.1.1-asociat unic.  3.1 Venitul lunar asigurat la nivelul valorii incluse |_|_|_|_|_|      în declaraţia/contractul de asigurări sociale      Contribuţia lunară pentru concedii şi indemnizaţii |_|_|_|_|_|  Se completează de asiguraţii de la punctul 2.1.5  4. Venitul din dividende estimat a se realiza pe anul fiscal     în curs |_|_|_|_|_| lei     din care lunar |_|_|_|_|_| lei     Contribuţia lunară pentru concedii şi indemnizaţii |_|_|_|_|_|lei     Se completează de asiguraţii de la punctul 2.1.1 - inclusiv asociatul unic     care nu se regăseşte la punctul 3 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5. Indemnizaţia lunară conform contractului de administrare sau management      |_|_|_|_|_| lei    Contribuţia lunară pentru concedii şi indemnizaţii |_|_|_|_|_| lei    Se completează de asiguraţii de la punctul 2.1.2. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6. Venitul estimat supus impozitului pe venit potrivit Legii nr. 571/2003-     Codul fiscal este de |_|_|_|_|_| lei din care lunar |_|_|_|_|_| lei     Contribuţia lunară pentru concedii şi indemnizaţii |_|_|_|_|_| lei     Se completează de asiguraţii de la punctul 2.1.3 şi 2.1.4. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  7. Declaratia asiguratului:  - declar pe propria răspundere că datele de mai sus corespund realităţii;  - cunosc obligativitatea virării la bugetul FNUASS a contribuţiilor lunare    pentru concedii şi indemnizaţii până la data de 25 a lunii următoare celei    pentru care se datorează plata, în caz contrar urmând să achit majorări de    întârziere;  - cunosc obligativitatea depunerii comunicării de modificare în termen de    maxim 30 de zile de la apariţia modificării respective;  - cunosc obligativitatea depunerii certificatului de concediu medical până    la termenele stabilite de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005;  - cunosc obligativitatea depunerii, la închiderea exerciţiului financiar    anual, a documentelor justificative privind veniturile efectiv realizate    în vederea regularizării obligaţiilor de plată, cu excepţia situaţiilor    de la punctul 3 şi 5.  +  Anexa 4 (Anexa nr. 9 la norme)    Casa Naţională de Asigurări de Sănătate    Casa de Asigurări de Sănătate    Nr.: |_|_|_|_|_| Din |_|_|_|_|_|_|_|_|                  CERERE TIP PRIVIND SOLICITAREA INDEMNIZAŢIEI                        DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE  1. DATE PRIVIND SOLICITANTUL  Nume Prenume  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  B.I./C.I. Seria |_|_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                Eliberat de |_|_|_|_| La data |_|_|_|_|_|_|                                                          Z Z L L A A    CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  Adresa:  Localitatea Str.  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   Nr. Bl. Sc. Ap. Sector  |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_| ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. CALITATEA SOLICITANTULUI:   [ ] Asociat unic [ ] Asociaţi [ ] Comanditar [ ] Acţionar   [ ] Administrator sau manageri care au încheiat contract de administrare       sau management   [ ] Membrii ai asociaţiilor familiale [ ] Persoana autorizată să desfăşoare                                              activităţi independente   [ ] Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. E)  Declaraţie de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii                                   Nr. |_|_|_|_|_| Din |_|_|_|_|_|_|_|_| ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. Pata solicitată: ACTE NECESARE:     A. Indemnizaţia pentru:     1) Incapacitate temporară de muncă: - Certificat de concediu medical     [ ] Boală obişnuită Seria |_|_|_|_|     [ ] Urgenţă medico-chirurgicală Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     [ ] Boală infectocontagioasă Data         de grup A acordării |_|_|_|_|_|_|_|_|     [ ] Boală cardiovasculară     [ ] Tuberculoză     [ ] Neoplazie     [ ] SIDA     2) Prevenire îmbolnăvire:        [ ] Reducerea timpului de muncă - Certificat de concediu medical cu            cu o pătrime din durata avizul medicului expert            normală        [ ] Carantină - Certificat eliberat de D.S.P.     3) [ ] Maternitate     4) [ ] Îngrijire copil bolnav până - Certificat de naştere copil        la împlinirea vârstei de 7 ani (copie şi original)        sau pentru îngrijirea copilului - Certificat persoană cu handicap        cu handicap pentru afecţiuni (copie şi original)        intercurente până la împlinirea - Declaraţie pe propria răspundere        vârstei de 18 ani care atestă că celălalt părinte                                             sau susţinător legal nu execută                                             concomitent dreptul        CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     5) [ ] Risc maternal - Certificat de concediu medical                                             cu avizul medicului de medicina                                             muncii     B. Indemnizaţia cuvenită pentru luna - Certificat de deces        în curs şi neachitată asiguratului Seria |_|_|_|_|        decedat                                             Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                           - Actul de stare civilă care                                              atestă calitatea, de                                              soţ/copil/părinte sau în lipsa                                              acestora, de persoana care                                              dovedeşte că l-a îngrijit pe                                              asigurat până la data decesului     Data |_|_|_|_|_|_|_|_| Semnătura solicitantului ................... ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     4. Date privind achitarea obligaţiilor de asigurări sociale de sănătate        pentru concedii şi indemnizaţii (se completează de către plătitorul        de drepturi)        A. Stagiul de cotizare (perioada de contribuţie) de 6 luni realizate în           ultimile 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul           medical             de la |_|_|_|_|_|_|_|_| la |_|_|_|_|_|_|_|_|       B. Veniturile pentru care s-a achitat contribuţia individuală de       asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii în       ultimile 6 luni anterioare solicitării dreptului                                           Media veniturilor lunare             |_|_|_|_|_|_| lei |_|_|_|_|_|_| lei    C. Număr zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de       muncă, în ultimile 12 luni (cu excepţia concediului medical, pentru       tuberculoză, neoplazii, maternitate, îngrijirea copilului bolnav)             |_|_|_| Zile ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 5 (Anexa nr. 11 la norme)
  *Font 7*
                                   CENTRALIZATOR iniţial |____| rectificativ |____|
                     CERTIFICATE DE CONCEDIU MEDICAL eliberate
                         în luna ........... anul .........
      Unitatea sanitară ..............
      CUI ................
      Nr. convenţie .......... încheiată cu CAS .......
   
  N r C r t Tip rec- ti- fi- care * Se- rie CCM Nu- măr CCM Nu- măr du- pli- cat Se- rie CCM anu- lat prin du- pli- care Nu- măr CCM anu- lat prin du- pli- care Lu- na CCM An CCM Cod ur- gen- ţă me- di- co- chi- rur- gi- cală Cod boa- lă în- fec- to- con- ta- gioa- să Cod în- dem- ni- za- ţie Tip CM amb/ int/ ext ră- Data a- cor- dă- rii (e- li- be- int rii) Da- ta în- ce- put CCM amb / Data sfâr- şit CCM amb/ int Da- ta în- ce- put CCM la ext Data sfâr- şit CCM la ext COd di- ag- nos- tic amb/ int Cod di- ag- nos- tic ext CNP a- şi- gu- rat scrip Cod pa- rafă me- dic pre- con- tor nua- Tip CCM (i- ni- ţi- al, pert ti-- re) Nu- măr aviz me- dic ex- Data aviz me- dic ex- pert pert Cod pa- rafă me- dic ex- sec- Cod pa- rafă me- dic şef di- ţie mun- Cod pa- rafă me- dic me- cina cii CAS a- şi- gu- rat
     *) M = modificare A = adăugare asigurat S = ştergere asigurat
                   Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor
                      Reprezentant legal al unităţii sanitare,
   +  Anexa 6 (Anexa nr. 12 la norme)   UNITATEA   ..................................................   Str. ..... nr....., bl. ...., sc. ...., et. .....,   ap. ....., sectorul/judeţul ......................   Codul fiscal .....................................   Contul ...........................................   Trezoreria/Banca .................................   Nr. ............../ ..............................           Către Casa de Asigurări de Sănătate ......................    Unitatea ................................, cod fiscal .........., cu sediul  în localitatea ............., str. ............. nr. ...., bl. ...., sc. ...,  et. ...., ap. ....., sectorul/judeţul ....................., cont ..........,  deschis la Trezoreria ..........................., va rugăm a ne vira suma de  ................. (......................) lei, reprezentând diferenţa dintre  suma indemnizaţiilor cuvenite (tip indemnizaţii):     - J1 .........................lei     - J2 .........................lei     - J3 .........................lei     - J4 .........................lei     - J5 .........................lei  şi contribuţia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate  datorată de angajator pe luna/ perioada .............................., după  cum urmează:    - totalul cuantumului prestaţiilor de suportat din bugetul Fondului naţio-  onal unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii  plătite pe luna/perioada ....................., suma: ........... lei;    - totalul contribuţiilor pentru concedii şi indemnizaţii datorat de  angajator pe luna/perioada ..................., suma: .............. lei;    - totalul sumei de recuperat de la Fondul naţional unic de asigurări  sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii pe luna/perioada .......,  suma: ..................... lei.    Ne asumăm răspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus şi  pentru corectitudinea determinării drepturilor de indemnizaţii sociale de  sănătate.    Anexă: Declaraţia/Declaraţiile privind evidenţa obligaţiilor de plată către  bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru  concedii şi indemnizaţii pe luna/perioada .............................. .                 Director, Director economic,               (Administrator) ............................            ....................----