HOTĂRÂRE nr. 757 din 11 iulie 2007privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale bunurilor imobile înscrise în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 1 august 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale bunurilor imobile înscrise în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa, înregistrate la poziţiile cu nr. M.F. 39.547 şi 39.548 din anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Decebal Traian RemeşPreşedinteleAutorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Radu Roatiş CheţanMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 11 iulie 2007.Nr. 757.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICARE ŞI VALOAREA DE INVENTARale bunurilor imobile înscrise în domeniulpublic al statului şi în administrareaAutorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor -Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru SiguranţaAlimentelor Constanţa, înregistrate lapoziţiile cu nr. M.F. 39.547 şi 39.548 din anexa nr. 26 la HotărâreaGuvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare
           
    1.Ordonator principal de credite16.277.408Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    2.Ordonator secundar de credite    
    3.Ordonator terţiar de credite4.707.706Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa
    4.Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
                             
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod clasifi- careDenumireDate de identificareAnul dobândirii /dării în folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăConcesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuitTip bun
    Descriere tehnică  (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiune
    39.54782.906Clădire laborator sanitar- veterinar şi anexeSc = 1.088,64 m2; P+1; Sd = 1.425,81 m2S.teren total = 5.752 m2S.C. Carmeco S.A.; S.C. Auto Sud ConstanţaŢara: România, judeţul Constanţa; municipiul Constanţa, Şos. Mangaliei nr. 7819641.279.272H.G. nr. 477/1990; Plan de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate nr. 4.930/16.02.2006, emis de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ConstanţaÎn administrare   Imobil
    39.54882.906Clădire clinică veterinarăSc = 654,63 m2; P+2; Sd = 2.618,52 m2S.teren total = 5.752 m2S.C. Carmeco S.A.; S.C. Auto Sud ConstanţaŢara: România, judeţul Constanţa; municipiul Constanţa, Şos. Mangaliei nr. 781997986.484H.G. 477/1990; Plan de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate nr. 4.930/16.02.2006, emis de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ConstanţaÎn administrare   Imobil
  ------