LEGE nr. 239 din 12 iulie 2007privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 1 august 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Imobilele aflate în proprietatea statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, care au fost atribuite în folosinţă gratuită cultelor religioase după data de 1 ianuarie 1990, pot fi transmise fără plată în proprietatea unităţilor de cult deţinătoare, în condiţiile prezentei legi. (2) Prin unitate de cult deţinătoare se înţelege centrul de cult sau unitatea locală de cult recunoscut, care deţine în folosinţă gratuită unul sau mai multe imobile atribuite cu acest titlu după 1 ianuarie 1990, în vederea desfăşurării unei activităţi specifice cu caracter de continuitate. (3) Prin imobile, în înţelesul prezentei legi, se înţelege atât terenurile atribuite în folosinţă, după 1 ianuarie 1990, în vederea edificării de locaşuri de cult sau de clădiri cu destinaţie administrativă, educaţională, de asistenţă socială şi a anexelor acestora, cât şi clădirile împreună cu terenul aferent primite, după 1 ianuarie 1990, pentru realizarea de către culte a unor activităţi spirituale, administrative, educaţionale, de asistenţă socială. (4) În cazul imobilelor pentru care există cereri de restituire în curs de soluţionare, transmiterea dreptului de proprietate către unităţile de cult se poate face numai după clarificarea regimului lor juridic.  +  Articolul 2 (1) În vederea transmiterii dreptului de proprietate asupra imobilelor atribuite în folosinţă, unităţile de cult vor depune la titularul dreptului de proprietate câte o cerere pentru fiecare imobil. (2) Cererea va fi însoţită de copia legalizată a actului de atribuire în folosinţă gratuită a imobilului şi trebuie să cuprindă următoarele date: a) datele de identificare a solicitantului; b) datele necesare identificării cadastrale a imobilului şi adresa la care este situat; c) descrierea imobilului, suprafaţa construită, suprafaţa construită desfăşurată, suprafaţa terenului etc. (3) În cazul imobilelor din domeniul privat al statului atribuite în folosinţă gratuită prin hotărâre a Guvernului, cererile se vor adresa către Guvernul României - Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.  +  Articolul 3 (1) Cererile de transmitere a dreptului de proprietate se soluţionează în termen de 60 de zile de la data înregistrării, prin hotărâre. (2) În situaţia în care în momentul atribuirii imobilul se afla în domeniul public, prin hotărâre se va aproba şi trecerea acestuia în domeniul privat al statului sau al unităţii administrativteritoriale, potrivit legii. (3) Hotărârea de transmitere cu titlu gratuit a dreptului de proprietate adoptată în temeiul prezentei legi se comunică unităţii de cult care a făcut cererea. (4) Actul de transmitere cu titlu gratuit a dreptului de proprietate se încheie în termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii, dreptul de proprietate putând fi înscris în cartea funciară. Actele prin care cultele religioase recunoscute devin titulare ale dreptului de proprietate sunt scutite de taxă de timbru. (5) În cazul în care cererea de transmitere în proprietate este respinsă, o nouă cerere poate fi formulată după trecerea unui termen de minimum un an de la data depunerii primei cereri.  +  Articolul 4 (1) Imobilele dobândite în condiţiile prezentei legi nu pot fi înstrăinate şi nu li se poate schimba destinaţia timp de 30 de ani de la data dobândirii dreptului de proprietate. (2) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) atrage nulitatea absolută a actului de transmitere a proprietăţii şi repunerea în situaţia anterioară.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 12 iulie 2007.Nr. 239.________