HOTĂRÂRE nr. 712 din 4 iulie 2007pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi a Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 31 iulie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.101 din 7 decembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, denumită în continuare Autoritate, este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin care acesta, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, îşi realizează atribuţiile în acest domeniu, având sediul în municipiul Bucureşti, str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1. (2) Autoritatea este instituţie publică, finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului."2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Autoritatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi funcţionează în conformitate cu prevederile art. 7^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei hotărâri."3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului exercită prin intermediul Autorităţii misiunea de a asigura elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării, în acord cu strategia şi cu Programul de guvernare, în scopul de a fi asigurate pe aceste baze lărgirea patrimoniului naţional şi internaţional tehnologic şi de inovare, dezvoltarea economică durabilă, accesul pe piaţa internă, europeană şi pe pieţe globale, realizarea societăţii informaţionale bazate pe cunoaştere, satisfacerea nevoilor cetăţeanului şi creşterea calităţii vieţii acestuia."4. La articolul 4, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului are, prin intermediul Autorităţii, rolul şi responsabilitatea:".5. La articolul 5, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - În vederea îndeplinirii rolului său, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului exercită, prin intermediul Autorităţii, următoarele funcţii:".6. Alineatul (1) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului."7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Numărul maxim de posturi pentru Autoritate este de 149, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele. (2) Statul de funcţii se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, la propunerea preşedintelui Autorităţii."8. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Autoritatea este sprijinită de Colegiul consultativ pentru cercetaredezvoltare şi inovare, care se constituie şi funcţionează conform prevederilor art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare."9. Alineatele (3) şi (5) ale articolului 17 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Numirea şi eliberarea directorilor generali sau, după caz, a directorilor unităţilor prevăzute în anexa nr. 3 se fac prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, la propunerea preşedintelui Autorităţii......................................................................................... (5) Numirea şi eliberarea din funcţie a membrilor consiliilor de administraţie ale unităţilor prevăzute în anexa nr. 3 se fac prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, la propunerea preşedintelui Autorităţii."10. La anexa nr. 1, sintagma "Numărul maxim de posturi = 136, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele" se înlocuieşte cu sintagma "Numărul maxim de posturi = 149, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele".11. Anexa nr. 2 "Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 25 aprilie 2007, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 3, numerele curente XVIII şi XIX se abrogă.2. La anexa nr. 5, punctul 2 din notă se modifică şi va avea următorul cuprins:"2. Numărul maxim de posturi pentru unităţile din structura Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, este de 4.956."3. La anexa nr. 6, prima frază din notă se modifică şi va avea următorul cuprins:"NOTĂ:Numărul maxim de posturi pentru unităţile din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, este de 129."  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.101 din 7 decembrie 2005, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,Anton AntonMinistrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 iulie 2007.Nr. 712.  +  Anexa (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005)INSTITUŢIILE ŞI UNITĂŢILEde cercetare ştiinţifică, dezvoltaretehnologică şi inovare care funcţionează în subordineaAutorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică
         
    Nr. crt.Denumirea unităţii/ LocalitateaSursa de finanţare
    1.Institutul de Fizică Atomică - IFA Bucureşti*)Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    2.Institutul Naţional de Informare şi Documentare - INID Bucureşti**)Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    3.Agenţia Spaţială Română - ASR BucureştiVenituri proprii
    4.Institutul de Cercetări în Chimie "Raluca Ripan" - ICC RR Cluj-NapocaVenituri proprii
    5.Institutul Naţional de Inventică - INI IaşiVenituri proprii
    6.Institutul de Medicină Comparată - IMCVenituri proprii
    7.Centrul Naţional de Management Programe - CNMP BucureştiVenituri proprii
    8.Agenţia Managerială de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT - Politehnica)Venituri proprii
    9.Oficiul pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date "RoEduNet"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  Notă *) Un numar de maximum 10 posturi pentru administrativ se finanţează de la bugetul de stat. Notă **) Un număr de maximum 20 de posturi pentru bibliotecă se finanţează de la bugetul de stat.----