HOTĂRÂRE nr. 597 din 13 iunie 2007pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 30 iulie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNormele metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 25 februarie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (2) al articolului 1 se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) Prezentele norme metodologice se aplică produselor de protecţie a plantelor, fără să se aducă atingere dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Prezentele norme metodologice se aplică produselor biocide, fără să se aducă atingere dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare."2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:"Art. 1^1. - În sensul prezentelor norme metodologice, următoarele expresii semnifică după cum urmează: a) cercetarea şi dezvoltarea ştiinţifică - experimentarea ştiinţifică, analiza sau cercetarea chimică în condiţii controlate; această definiţie cuprinde determinarea proprietăţilor intrinseci, a performanţelor şi a eficacităţii, precum şi cercetările ştiinţifice legate de dezvoltarea unui produs; b) cercetarea şi dezvoltarea în producţie - dezvoltarea ulterioară a unei substanţe, în cursul căreia domeniile de aplicare a substanţei sunt testate cu ajutorul producţiilor-pilot sau al încercărilor de producţie."3. La articolul 9 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) datele de identificare ale persoanei cu sediul/domiciliul într-un stat membru, responsabilă de introducerea pe piaţă a preparatului periculos;".4. La articolul 10 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) datele de identificare ale persoanei cu sediul/domiciliul într-un stat membru, responsabilă de introducerea pe piaţă a preparatului periculos;".5. După alineatul (5) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Prin derogare de la prevederile alin. (3)-(5), pentru anumite preparate clasificate ca periculoase în sensul art. 6 se stabilesc excepţii de la normele de etichetare sau dispoziţii speciale de etichetare, potrivit procedurilor derulate de Comisia Europeană pentru adaptările la progresul tehnic, dacă se demonstrează că va rezultă astfel o reducere a impactului asupra mediului. Scutirile sau dispoziţiile speciale sunt definite şi stabilite în anexa nr. 3 partea A sau B."6. După alineatul (2) al articolului 13 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Pentru preparatele periculoase care rămân pe teritoriul României se admite etichetarea în conformitate cu normele naţionale, în locul etichetării în conformitate cu normele internaţionale pentru transportul mărfurilor periculoase."7. După alineatul (6) al articolului 14 se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) În cazul în care se aplică prevederile alin. (2)-(6), Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase informează de îndată Comisia Europeană şi statele membre şi, după caz, adoptă măsurile prevăzute în anexa nr. 3, precum şi alte măsuri, ca urmare a adaptării la progresul tehnic."8. După alineatul (7) al articolului 19 se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:"(8) Informaţiilor confidenţiale furnizate autorităţilor unui stat membru sau Comisiei Europene le sunt aplicabile prevederile art. 17 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.300/2002 privind notificarea substanţelor chimice, cu modificările şi completările ulterioare."9. După alineatul (3) al articolului 20 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) ANSPCP ia toate măsurile ce se impun pentru ca persoanele care răspund de introducerea pe piaţă a preparatului să pună la dispoziţia autorităţilor din statele membre: a) datele utilizate la clasificarea şi etichetarea preparatului; b) orice informaţie utilă referitoare la condiţiile de ambalare, potrivit art. 8 alin. (1), inclusiv certificatul de testare, prevăzut în anexa nr. 7 partea A din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare; c) datele utilizate la întocmirea fişei tehnice de securitate în conformitate cu art. 16."10. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase care sunt conforme prezentelor norme metodologice nu poate fi interzisă, restricţionată sau împiedicată. (2) În cazul în care se constată, pe baza rezultatelor analizelor, că un preparat, deşi corespunde dispoziţiilor prezentei hotărâri, prezintă un pericol pentru sănătatea umană sau pentru mediu, ANSPCP poate decide interzicerea temporară sau impunerea unor condiţii specifice pentru introducerea pe piaţă a respectivului produs. (3) ANSPCP informează Comisia Europeană asupra deciziei luate conform alin. (2), precizând şi motivele care o justifică."11. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice şi se actualizează prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile, în funcţie de evoluţia progresului tehnic în domeniu."12. După articolul 23 se introduce următoarea menţiune:"Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei Comisiei Europene 2001/60/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 226/2001, şi ale Directivei Comisiei Europene 2006/8/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 19/2006, de modificare, în sensul adaptării la progresul tehnic, a anexelor II, III şi V la Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea preparatelor periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 200/1999."13. Anexa nr. 1 "Metode convenţionale de evaluare a pericolelor pentru sănătate ale preparatelor chimice periculoase" la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.14. Anexa nr. 2 "Metode convenţionale de evaluare a pericolelor pentru mediu ale preparatelor chimice periculoase" la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.15. Anexa nr. 3 "Prevederi speciale cu privire la etichetarea anumitor preparate chimice periculoase" la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.16. Anexa nr. 4 "Confidenţialitatea denumirii chimice a unei substanţe chimice periculoase" la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.17. Anexa nr. 5 "Ghid pentru întocmirea fişelor tehnice de securitate" la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.18. În tot cuprinsul Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003, se înlocuiesc sintagma "substanţe chimice periculoase" cu sintagma "substanţe periculoase" şi sintagma "preparate chimice periculoase" cu sintagma "preparate periculoase".PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul mediuluişi dezvoltării durabile,Lucia Ana Varga,secretar de statMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuDepartamentul pentruAfaceri EuropeneAdrian Ciocănea,secretar de statMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 13 iunie 2007.Nr. 597.  +  Anexa 1 -------(Anexa nr. 1 la normele metodologice)-------------------------------------METODE CONVENŢIONALEde evaluare a pericolelor pentru sănătate ale preparatelor periculoaseIntroducereToate efectele asupra sănătăţii ale fiecărei substanţe periculoase care intră în compoziţia unui preparat periculos trebuie evaluate. Metoda convenţională descrisă în secţiunile A şi B este o metodă de calcul care se poate aplica pentru toate preparatele periculoase şi care ţine seama de toate proprietăţile periculoase pentru sănătate ale substanţelor periculoase care intră în compoziţia preparatului periculos. În acest scop, efectele periculoase pentru sănătate au fost clasificate după cum urmează:1. efecte letale acute;2. efecte ireversibile neletale, în urma unei singure expuneri;3. efecte grave, în urma expunerii repetate sau prelungite;4. efecte corozive, efecte iritante;5. efecte sensibilizante;6. efecte cancerigene, efecte mutagene, efecte toxice pentru reproducere.Efectele asupra sănătăţii ale unui preparat periculos se evaluează conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) din normele metodologice, prin metoda convenţională descrisă în secţiunile A şi B, folosindu-se limitele individuale de concentraţie ale fiecărui component al preparatului periculos. a) În cazul în care, în scopul aplicării metodei de evaluare descrise în secţiunea A, se prevăd limite de concentraţie necesare pentru substanţele periculoase prevăzute în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aceste limite de concentraţie trebuie utilizate. b) În cazul în care substanţele periculoase care intră în compoziţia preparatului periculos nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limitele de concentraţie necesare în vederea aplicării metodei de evaluare descrise în secţiunea A, limitele de concentraţie se prevăd conform specificăţiilor din secţiunea B.Procedura de clasificare a preparatelor periculoase este prevăzută în secţiunea A.Clasificarea substanţei sau substanţelor periculoase care intră în compoziţia preparatului periculos şi clasificarea care rezultă pentru preparatul periculos se exprimă: a) fie printr-un simbol şi una sau mai multe fraze de risc; b) fie prin categorii (categoria 1, categoria 2 sau categoria 3), însoţite, de asemenea, de fraze de risc, în cazul substanţelor şi preparatelor periculoase care prezintă efecte cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, conform prevederilor anexei nr. 1 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Prin urmare, este necesar să se ţină seama, în afară de simbol, de toate frazele care semnalează riscuri deosebite şi care sunt atribuite fiecăreia dintre substanţele periculoase respective.Rezultatul evaluării sistematice a tuturor efectelor periculoase pentru sănătate ale preparatelor periculoase se exprimă prin limite de concentraţie exprimate în procente de greutate, cu excepţia preparatelor gazoase, pentru care acestea sunt exprimate în procente de volum, în funcţie de clasificarea substanţelor periculoase care intră în compoziţia preparatului periculos.În cazul în care pentru aceste substanţe periculoase nu sunt prevăzute limite de concentraţie în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, limitele de concentraţie luate în considerare în vederea aplicării acestei metode convenţionale sunt prevăzute în secţiunea B.  +  Secţiunea A Procedura de evaluare a pericolelor pentru sănătate ale preparatelor periculoase1. În urma evaluării pericolelor pentru sănătate ale preparatelor periculoase, următoarele preparate periculoase sunt clasificate ca foarte toxice:1.1. preparatele periculoase care prezintă efecte letale acute şi sunt încadrate la simbolul "T+", cu indicaţia de pericol "foarte toxic" şi frazele de risc R26, R27 sau R28:1.1.1. preparatele periculoase care conţin una sau mai multe substanţe periculoase clasificate ca foarte toxice, care produc efecte letale acute într-o concentraţie individuală egală sau superioară: a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru substanţa sau substanţele periculoase respective; b) fie celei prevăzute la pct. 1 din secţiunea B (tabelul nr. I sau nr. I A) în cazul în care substanţa sau substanţele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentraţie;1.1.2. preparatele periculoase care conţin mai multe substanţe periculoase clasificate ca foarte toxice într-o concentraţie individuală inferioară limitelor de concentraţie prevăzute la pct. 1.1.1 lit. a) sau b), în cazul în care:f2Σ (P(T+)/L(T+)) ≥ 1,unde:P(T+) = valoarea concentraţiei exprimate în procente de greutate sau de volum a fiecărei substanţe foarte toxice care intră în compoziţia preparatului periculos;L(T+) = limita de concentraţie foarte toxică stabilită pentru fiecare substanţă foarte toxică, exprimată în procente de greutate sau de volum;1.2. preparatele periculoase care prezintă efecte ireversibile neletale în urma unei singure expuneri şi sunt încadrate la simbolul "T+", cu indicaţia de pericol "foarte toxic" şi fraza de risc R39/cale de expunere:1.2.1. preparatele periculoase care conţin cel puţin o substanţă periculoasă care produce efecte ireversibile neletale în urma unei singure expuneri într-o concentraţie individuală egală sau superioară: a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru substanţa sau substanţele periculoase respective; b) fie celei prevăzute la pct. 2 din secţiunea B (tabelul nr. II sau nr. II A) în cazul în care substanţa sau substanţele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentraţie.2. În urma evaluării pericolelor pentru sănătate ale preparatelor periculoase, următoarele preparate periculoase sunt clasificate ca toxice:2.1. preparatele periculoase care prezintă efecte letale acute şi sunt încadrate la simbolul "T+", cu indicaţia de pericol "toxic" şi frazele de risc R23, R24 sau R25:2.1.1. preparatele periculoase care conţin una sau mai multe substanţe periculoase clasificate ca foarte toxice sau toxice, care produc efecte letale acute într-o concentraţie individuală egală sau superioară: a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru substanţa sau substanţele periculoase respective; b) fie celei prevăzute la pct. 1 din secţiunea B (tabelul nr. I sau nr. I A) în cazul în care substanţa sau substanţele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentraţie;2.1.2. preparatele periculoase care conţin mai multe substanţe periculoase clasificate ca foarte toxice sau toxice, într-o concentraţie individuală inferioară limitelor de concentraţie prevăzute la pct. 2.1.1 lit. a) sau b), în cazul în care:f2Σ(P(T+)/L(T+) + P(T+)/L(T)) ≥ 1,unde:P(T+) = valoarea concentraţiei exprimate în procente de greutate sau de volum a fiecărei substanţe foarte toxice care intră în compoziţia preparatului periculos;P(T) = valoarea concentraţiei exprimate în procente de greutate sau de volum a fiecărei substanţe toxice care intră în compoziţia preparatului periculos;L(T) = limita de concentraţie toxică stabilită pentru fiecare substanţă foarte toxică sau toxică, exprimată în procente de greutate sau de volum;2.2. preparatele periculoase care prezintă efecte ireversibile neletale în urma unei singure expuneri şi care sunt încadrate la simbolul "T", cu indicaţia de pericol "toxic" şi fraza de risc R39/cale de expunere:2.2.1. preparatele periculoase care conţin una sau mai multe substanţe periculoase clasificate ca foarte toxice sau toxice, care produc efecte ireversibile neletale în urma unei singure expuneri într-o concentraţie individuală egală sau superioară: a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru substanţa sau substanţele periculoase respective; b) fie celei prevăzute la pct. 2 din secţiunea B (tabelul nr. II sau nr. II A) în cazul în care substanţa sau substanţele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentraţie;2.3. preparatele periculoase care prezintă efecte grave în urma expunerii repetate sau prelungite şi sunt încadrate la simbolul "T", cu indicaţia de pericol "toxic" şi fraza de risc R48/cale de expunere:2.3.1. preparatele periculoase care conţin una sau mai multe substanţe periculoase care produc efecte grave în urma expunerii repetate sau prelungite într-o concentraţie individuală egală sau superioară: a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru substanţa sau substanţele periculoase respective; b) fie celei prevăzute la pct. 3 din secţiunea B (tabelul nr. III sau nr. III A) în cazul în care substanţa sau substanţele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentraţie.3. În urma evaluării pericolelor pentru sănătate ale preparatelor periculoase, următoarele preparate periculoase sunt clasificate ca nocive:3.1. preparatele periculoase care prezintă efecte letale acute şi sunt încadrate la simbolul "X(n)", cu indicaţia de pericol "nociv" şi frazele de risc R20, R21 sau R22;3.1.1. preparatele periculoase care conţin una sau mai multe substanţe periculoase clasificate ca foarte toxice, toxice sau nocive şi care produc efecte letale acute într-o concentraţie individuală egală sau superioară: a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru substanţa sau substanţele periculoase respective; b) fie celei prevăzute la pct. 1 din secţiunea B (tabelul nr. I sau nr. I A) în cazul în care substanţa sau substanţele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentraţie;3.1.2. preparatele periculoase care conţin mai multe substanţe periculoase clasificate ca foarte toxice, toxice sau nocive, într-o concentraţie individuală inferioară limitelor de concentraţie prevăzute la pct. 3.1.1 lit. a) sau b), în cazul în care:f2Σ(P(T+)/L(Xn) + P(T)/L(Xn) + P(Xn)/L(Xn)) ≥ 1,unde:P(T+) = valoarea concentraţiei exprimate în procente de greutate sau de volum a fiecărei substanţe foarte toxice care intră în compoziţia preparatului periculos;P(T) = valoarea concentraţiei exprimate în procente de greutate sau de volum a fiecărei substanţe toxice care intră în compoziţia preparatului periculos;P(Xn) = valoarea concentraţiei exprimate în procente de greutate sau de volum a fiecărei substanţe nocive care intră în compoziţia preparatului periculos;L(Xn)= limita de concentraţie nocivă stabilită pentru fiecare substanţă foarte toxică, toxică sau nocivă, exprimată în procente de greutate sau de volum;3.2. preparatele periculoase care prezintă efecte acute asupra plămânilor în caz de ingestie şi sunt încadrate la simbolul "X(n)", cu indicaţia de pericol "nociv" şi fraza de risc R 65:3.2.1.preparatele periculoase clasificate ca nocive conform criteriilor prevăzute la pct. 3.2.3 din anexa nr. 1 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare. La aplicarea metodei convenţionale conform prevederilor pct. 3.1 din prezenta anexă nu se va ţine seama de clasificarea unei substanţe periculoase la fraza de risc R65;3.3. preparatele periculoase care prezintă efecte ireversibile neletale în urma unei singure expuneri şi sunt încadrate la simbolul "X(n)", cu indicaţia de pericol "nociv" şi fraza de risc R 68/ cale de expunere:3.3.1. preparatele periculoase care conţin cel puţin o substanţă periculoasă clasificată ca foarte toxică, toxică sau nocivă care produce efecte ireversibile neletale în urma unei singure expuneri într-o concentraţie individuală egală sau superioară: a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru substanţa sau substanţele periculoase respective; b) fie celei prevăzute la pct. 2 din secţiunea B (tabelul nr. II sau nr. II A) în cazul în care substanţa sau substanţele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentraţie;3.4. preparatele periculoase care prezintă efecte grave în urma expunerii repetate sau prelungite şi sunt încadrate la simbolul "X(n)", cu indicaţia de pericol "nociv" şi fraza de risc R48/ cale de expunere:3.4.1. preparatele periculoase care conţin cel puţin o substanţă periculoasă clasificată ca toxică sau nocivă care produce efecte grave în urma expunerii repetate sau prelungite într-o concentraţie individuală egală sau superioară: a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru substanţa sau substanţele periculoase respective; b) fie celei prevăzute la pct. 3 din secţiunea B (tabelul nr. III sau nr. III A) în cazul în care substanţa sau substanţele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentraţie.4. În urma evaluării pericolelor pentru sănătate ale preparatelor periculoase, următoarele preparate periculoase sunt clasificate drept corozive:4.1. preparatele periculoase care prezintă efecte corozive şi sunt încadrate la simbolul "C", cu indicaţia de pericol "coroziv" şi fraza de risc R35:4.1.1. preparatele periculoase care conţin una sau mai multe substanţe periculoase clasificate drept corozive şi încadrate la fraza de risc R35, într-o concentraţie individuală egală sau superioară: a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru substanţa sau substanţele periculoase respective; b) fie celei prevăzute la pct. 4 din secţiunea B (tabelul nr. IV sau nr. IV A) în cazul în care substanţa sau substanţele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentraţie;4.1.2. preparatele periculoase care conţin mai multe substanţe periculoase clasificate drept corozive şi încadrate la fraza de risc R35, într-o concentraţie individuală inferioară limitei de concentraţie prevăzute la pct. 4.1.1 lit. a) sau b), dacă:f2Σ(P(C, R35)/L(C, R35)) ≥ 1,unde:P(C, R35) = valoarea concentraţiei exprimate în procente de greutate sau de volum a fiecărei substanţe corozive încadrate la fraza de risc R(35) şi care intră în compoziţia preparatului periculos;L(C, R35) = limita de concentraţie de coroziune R(35) stabilită pentru fiecare substanţă corozivă încadrată la fraza de risc R(35) şi exprimată în procente de greutate sau de volum;4.2. preparatele periculoase care prezintă efecte corozive şi sunt încadrate la simbolul "C", cu indicaţia de pericol "coroziv" şi fraza de risc R34:4.2.1. preparatele periculoase care conţin una sau mai multe substanţe periculoase clasificate drept corozive şi încadrate la fraza de risc R(35) sau R34, într-o concentraţie individuală egală sau superioară: a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru substanţa sau substanţele periculoase respective; b) fie celei prevăzute la pct. 4 din secţiunea B (tabelul nr. IV sau nr. IV A) în cazul în care substanţa sau substanţele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentraţie;4.2.2. preparatele periculoase care conţin mai multe substanţe periculoase clasificate drept corozive şi încadrate la fraza de risc R35 sau R34, într-o concentraţie individuală care nu depăşeşte limitele de concentraţie prevăzute la pct. 4.2.1 lit. a) sau b), dacă:f2Σ(P(C, R35)/L(C,R34) + P(C, R34)/L(C, R34)) ≥ 1,unde:P(C, R35) = valoarea concentraţiei exprimate în procente de greutate sau de volum a fiecărei substanţe corozive încadrate la fraza de risc R35 şi care intră în compoziţia preparatului periculos;P(C, R34) = valoarea concentraţiei exprimate în procente de greutate sau de volum a fiecărei substanţe corozive încadrate la fraza de risc R34 şi care intră în compoziţia preparatului periculos;L(C, R34) = limita de concentraţie de coroziune stabilită pentru fiecare substanţă corozivă încadrată la fraza de risc R35 sau R34 şi exprimată în procente de greutate sau de volum.5. În urma evaluării pericolelor pentru sănătate ale preparatelor periculoase, următoarele preparate periculoase sunt clasificate ca iritante:5.1. preparatele periculoase care pot provoca afecţiuni oculare grave şi sunt încadrate la simbolul "X(i)", cu indicaţia de pericol "iritant" şi fraza de risc R41:5.1.1. preparatele periculoase care conţin una sau mai multe substanţe periculoase clasificate ca iritante şi încadrate la fraza de risc R41, într-o concentraţie individuală egală sau superioară: a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru substanţa sau substanţele periculoase respective; b) fie celei prevăzute la pct. 4 din secţiunea B (tabelul nr. IV sau nr. IV A) în cazul în care substanţa sau substanţele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentraţie;5.1.2. preparatele periculoase care conţin mai multe substanţe periculoase clasificate ca iritante şi încadrate la fraza de risc R41 sau clasificate drept corozive şi încadrate la fraza de risc R35 sau R34, într-o concentraţie individuală care nu depăşeşte limitele de concentraţie prevăzute la pct. 5.1.1 lit. a) sau b), dacă:f2Σ(P(C, R35)/L(Xi, R41)+P(C, R34)/L(Xi, R41)+P(Xi, R41)/L(Xi, R41)) ≥ 1,unde:P(C, R35) = valoarea concentraţiei exprimate în procente de greutate sau de volum a fiecărei substanţe corozive încadrate la fraza de risc R35 şi care intră în compoziţia preparatului periculos;P(C, R34) = valoarea concentraţiei exprimate în procente de greutate sau de volum a fiecărei substanţe corozive încadrate la fraza de risc R34 şi care intră în compoziţia preparatului periculos;P(Xi, R41) = valoarea concentraţiei exprimate în procente de greutate sau de volum a fiecărei substanţe iritante încadrate la fraza de risc R41 şi care intră în compoziţia preparatului periculos;L(Xi, R41) = limita de concentraţie de iritare R41 stabilită pentru fiecare substanţă corozivă încadrată la fraza de risc R35 sau R34 sau pentru fiecare substanţă iritantă încadrată la fraza R41 şi exprimată în procente de greutate sau de volum;5.2. preparatele periculoase iritante pentru ochi şi încadrate la simbolul "X(i)", cu indicaţia de pericol "iritant" şi fraza de risc R36:5.2.1. preparatele periculoase care conţin una sau mai multe substanţe periculoase clasificate drept corozive şi încadrate la fraza de risc R35 sau R34 ori clasificate ca iritante şi încadrate la fraza de risc R41 sau R36, într-o concentraţie individuală egală sau superioară: a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru substanţa sau substanţele periculoase respective; b) fie celei prevăzute la pct. 4 din secţiunea B (tabelul nr. IV sau nr. IV A) în cazul în care substanţa sau substanţele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentraţie;5.2.2. preparatele periculoase care conţin mai multe substanţe periculoase clasificate ca iritante şi încadrate la fraza de risc R41 sau R36 ori drept corozive şi încadrate la fraza de risc R35 sau R34, într-o concentraţie individuală care nu depăşeşte limitele de concentraţie prevăzute la pct. 5.2.1 lit. a) sau b), dacă:f2Σ(P(C, R35)/L(Xi, R36) + P(C, R34)/L(Xi, R36) + P(Xi, R41)/L(Xi, R36) ++ P(Xi, R36)/L(Xi, R36)) ≥ 1,unde:P(C, R35) = valoarea concentraţiei exprimate în procente de greutate sau de volum a fiecărei substanţe corozive încadrate la fraza de risc R35 şi care intră în compoziţia preparatului periculos;P(C, R34) = valoarea concentraţiei exprimate în procente de greutate sau de volum a fiecărei substanţe corozive încadrate la fraza de risc R34 şi care intră în compoziţia preparatului periculos;P(Xi, R41) = valoarea concentraţiei exprimate în procente de greutate sau de volum a fiecărei substanţe iritante încadrate la fraza de risc R41 şi care intră în compoziţia preparatului periculos;P(Xi, R36) = valoarea concentraţiei exprimate în procente de greutate sau de volum a fiecărei substanţe iritante încadrate la fraza de risc R36 şi care intră în compoziţia preparatului periculos;L(Xi, R36) = limita de concentraţie de iritaţie R36 stabilită pentru fiecare substanţă corozivă încadrată la fraza de risc R35 sau R34 ori pentru fiecare substanţă iritantă încadrată la fraza de risc R41 sau R36 şi exprimată în procente de greutate sau de volum;5.3. preparatele periculoase iritante pentru piele şi încadrate la simbolul "X(i)", cu indicaţia de pericol "iritant" şi fraza de risc R38:5.3.1. preparatele periculoase care conţin una sau mai multe substanţe periculoase clasificate ca iritante şi încadrate la fraza de risc R38 sau drept corozive şi încadrate la fraza de risc R35 sau R34, într-o concentraţie individuală egală sau superioară: a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru substanţa sau substanţele periculoase respective; b) fie celei prevăzute la pct. 4 din secţiunea B (tabelul nr. IV sau nr. IV A) în cazul în care substanţa sau substanţele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentraţie;5.3.2. preparatele periculoase care conţin mai multe substanţe periculoase clasificate ca iritante şi încadrate la fraza de risc R38 sau drept corozive şi încadrate la fraza de risc R35 sau R34, într-o concentraţie individuală inferioară limitelor de concentraţie prevăzute la pct. 5.3.1 lit. a) sau b), dacă:f2Σ(P(C, R35)/L(Xi, R38) + P(C, R34)/L(Xi, R38) + P(Xi, R38)/L(Xi, R38)) ≥ 1,unde:P(C, R35) = valoarea concentraţiei exprimate în procente de greutate sau de volum a fiecărei substanţe corozive încadrate la fraza de risc R35 şi care intră în compoziţia preparatului periculos;P(C, R34) = valoarea concentraţiei exprimate în procente de greutate sau de volum a fiecărei substanţe corozive încadrate la fraza de risc R34 şi care intră în compoziţia preparatului periculos;P(Xi, R 38) = valoarea concentraţiei exprimate în procente de greutate sau volum a fiecărei substanţe iritante încadrate la fraza de risc R38 şi care intră în compoziţia preparatului periculos;L(Xi, R38) = limita de concentraţie de iritaţie R38 stabilită pentru fiecare substanţă corozivă încadrată la fraza de risc R35 sau R34 sau substanţă iritantă încadrată la fraza de risc R38 şi exprimată în procente de greutate sau de volum;5.4. preparatele periculoase iritante pentru căile respiratorii şi încadrate la simbolul "X(i)", cu indicaţia de pericol "iritant" şi fraza de risc R37:5.4.1. preparatele periculoase care conţin una sau mai multe substanţe periculoase clasificate ca iritante şi încadrate la fraza de risc R37, într-o concentraţie individuală egală sau superioară: a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru substanţa sau substanţele periculoase respective; b) fie celei prevăzute la pct. 4 din secţiunea B (tabelul nr. IV sau nr. IV A) în cazul în care substanţa sau substanţele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentraţie;5.4.2. preparatele periculoase care conţin mai multe substanţe periculoase clasificate ca iritante şi încadrate la fraza de risc R37, într-o concentraţie individuală inferioară limitelor de concentraţie prevăzute la pct. 5.4.1 lit. a) sau b), dacă:f2Σ(P(Xi, R37)/L(Xi, R37) ≥ 1,unde:P(Xi, R37) = valoarea concentraţiei exprimate în procente de greutate sau de volum a fiecărei substanţe iritante încadrate la fraza de risc R37 şi care intră în compoziţia preparatului periculos;L(Xi, R37) = limita de concentraţie de iritaţie R37 stabilită pentru fiecare substanţă iritantă încadrată la fraza de risc R37 şi exprimată în procente de greutate sau de volum;5.4.3. preparatele periculoase gazoase care conţin mai multe substanţe periculoase clasificate ca iritante şi încadrate la fraza de risc R37 sau drept corozive şi încadrate la fraza de risc R34 sau R35, într-o concentraţie individuală inferioară limitei de concentraţie prevăzute la pct. 5.4.1 lit. a) sau b), dacă:f2Σ(P(C, R35)/L(Xi, R 7)+P(C, R34)/L(Xi, R37)+P(Xi, R37)/L(Xi, R37) ≥ 1,unde:P(C, R35) = valoarea concentraţiei exprimate în procente de volum a fiecărei substanţe corozive încadrate la fraza de risc R35 şi care intră în compoziţia preparatului periculos;P(C, R34) = valoarea concentraţiei exprimate în procente de volum a fiecărei substanţe corozive încadrate la fraza de risc R34 şi care intră în compoziţia preparatului periculos;P(Xi, R37) = valoarea concentraţiei exprimate în procente de volum a fiecărei substanţe iritante încadrate la fraza de risc R37 şi care intră în compoziţia preparatului periculos;L(Xi, R37) = limita de concentraţie de iritaţie stabilită pentru fiecare substanţă corozivă, gazoasă, încadrată la fraza de risc R35 sau R34 sau pentru fiecare substanţă iritantă, gazoasă, încadrată la fraza de risc R37, exprimată în procente de greutate sau de volum.6. În urma evaluării pericolelor pentru sănătate ale preparatelor periculoase, următoarele preparate periculoase sunt clasificate ca sensibilizante:6.1. preparatele periculoase pentru piele şi încadrate la simbolul "X(i)", cu indicaţia de pericol "iritant" şi fraza de risc R43:6.1.1. preparatele periculoase care conţin cel puţin o substanţă periculoasă clasificată ca sensibilizantă şi încadrată la fraza de risc R43, care produce efecte periculoase pentru piele, într-o concentraţie individuală egală sau superioară: a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru substanţa sau substanţele periculoase respective; b) fie celei prevăzute la pct. 5 din secţiunea B (tabelul nr. V sau nr. V A) în cazul în care substanţa sau substanţele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentraţie;6.2. preparatele periculoase în caz de inhalare şi încadrate la simbolul "X(n)", cu indicaţia de pericol "nociv" şi fraza de risc R42:6.2.1. preparatele periculoase care conţin cel puţin o substanţă periculoasă clasificată ca sensibilizantă şi încadrată la fraza de risc R42, care produce efecte periculoase în caz de inhalare, într-o concentraţie individuală egală sau superioară: a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru substanţa sau substanţele periculoase respective; b) fie celei prevăzute la pct. 5 din secţiunea B (tabelul nr. V sau nr. V A) în cazul în care substanţa sau substanţele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentraţie.7. În urma evaluării pericolelor pentru sănătate ale preparatelor periculoase, următoarele preparate periculoase sunt clasificate drept cancerigene:7.1. preparatele periculoase din categoria 1 sau 2 încadrate la simbolul "T" şi la fraza de risc R45 sau R49:7.1.1. preparatele periculoase care conţin cel puţin o substanţă periculoasă care produce efecte cancerigene, clasificată drept cancerigenă şi încadrată la fraza de risc R45 sau R49, care caracterizează substanţele cancerigene din categoria 1 şi categoria 2, într-o concentraţie individuală egală sau superioară: a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru substanţa sau substanţele periculoase respective; b) fie celei prevăzute la pct. 6 din secţiunea B (tabelul nr. VI sau nr. VI A) în cazul în care substanţa sau substanţele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentraţie;7.2. preparatele periculoase din categoria 3 încadrate la simbolul "X(n)" şi la fraza de risc R40:7.2.1. preparatele periculoase care conţin cel puţin o substanţă periculoasă care produce efecte cancerigene, clasificată drept cancerigenă şi încadrată la fraza de risc R40, care caracterizează substanţele cancerigene din categoria 3, într-o concentraţie individuală egală sau superioară: a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru substanţa sau substanţele periculoase respective; b) fie celei prevăzute la pct. 6 din secţiunea B (tabelul nr. VI sau nr. VI A) în cazul în care substanţa sau substanţele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentraţie.8. În urma evaluării pericolelor pentru sănătate ale preparatelor periculoase, următoarele preparate periculoase sunt clasificate ca mutagene:8.1. preparatele periculoase din categoriile 1 sau 2 încadrate la simbolul "T" şi la fraza de risc R46:8.1.1. preparatele periculoase care conţin cel puţin o substanţă periculoasă care produce efecte mutagene, clasificată ca mutagenă şi încadrată la fraza de risc R46, care caracterizează substanţele mutagene din categoriile 1 şi 2, într-o concentraţie individuală egală sau superioară: a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru substanţa sau substanţele periculoase respective; b) fie celei prevăzute la pct. 6 din secţiunea B (tabelul nr. VI sau nr. VI A) în cazul în care substanţa sau substanţele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentraţie;8.2. preparatele periculoase din categoria 3 încadrate la simbolul "X(n)" şi la fraza de risc R68:8.2.1. preparatele periculoase care conţin cel puţin o substanţă periculoasă care produce efecte mutagene, clasificată ca mutagenă şi încadrată la fraza de risc R68, care caracterizează substanţele mutagene din categoria 3, într-o concentraţie individuală egală sau superioară: a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru substanţa sau substanţele periculoase respective; b) fie celei prevăzute la pct. 6 din secţiunea B (tabelul nr. VI sau nr. VI A) în cazul în care substanţa sau substanţele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentraţie.9. În urma evaluării pericolelor pentru sănătate ale preparatelor periculoase, următoarele preparate periculoase sunt clasificate ca toxice pentru reproducere:9.1. preparatele periculoase din categoria 1 sau 2 încadrate la simbolul "T" şi la fraza de risc R60 (fertilitate):9.1.1. preparatele periculoase care conţin cel puţin o substanţă periculoasă care produce efecte toxice pentru reproducere, clasificată ca toxică pentru reproducere şi încadrată la fraza de risc R60, care caracterizează substanţele toxice pentru reproducere din categoriile 1 şi 2, într-o concentraţie individuală egală sau superioară: a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru substanţa sau substanţele periculoase respective; b) fie celei prevăzute la pct. 6 din secţiunea B (tabelul nr. VI sau nr. VI A) în cazul în care substanţa sau substanţele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentraţie;9.2. preparatele periculoase din categoria 3 încadrate la simbolul "X(n)" şi la fraza de risc R62 (fertilitate):9.2.1. preparatele periculoase care conţin cel puţin o substanţă periculoasă care produce efecte toxice pentru reproducere, clasificată ca toxică pentru reproducere şi încadrată la fraza de risc R62, care caracterizează substanţele periculoase toxice pentru reproducere din categoria 3, într-o concentraţie individuală egală sau superioară: a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru substanţa sau substanţele periculoase respective; b) fie celei prevăzute la pct. 6 din secţiunea B (tabelul nr. VI sau nr. VI A) în cazul în care substanţa sau substanţele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentraţie;9.3. preparatele periculoase din categoria 1 sau 2 încadrate la simbolul "T" şi la fraza de risc R61 (dezvoltare):9.3.1. preparatele periculoase care conţin cel puţin o substanţă periculoasă care produce efecte toxice pentru reproducere, clasificată ca toxică pentru reproducere şi încadrată la fraza de risc R 61, care caracterizează substanţele periculoase toxice pentru reproducere din categoriile 1 şi 2, într-o concentraţie egală sau superioară: a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru substanţa sau substanţele periculoase respective; b) fie celei prevăzute la pct. 6 din secţiunea B (tabelul nr. VI sau nr. VI A) în cazul în care substanţa sau substanţele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentraţie;9.4. preparatele periculoase din categoria 3 încadrate la simbolul "X(n)" şi la fraza de risc R63 (dezvoltare):9.4.1. preparatele periculoase care conţin cel puţin o substanţă periculoasă care produce efecte toxice pentru reproducere, clasificată ca toxică pentru reproducere şi încadrată la fraza de risc R63, care caracterizează substanţele periculoase toxice pentru reproducere din categoria 3, într-o concentraţie individuală egală sau superioară: a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru substanţa sau substanţele periculoase respective; b) fie celei prevăzute la pct. 6 din secţiunea B (tabelul nr. VI sau nr. VI A) în cazul în care substanţa sau substanţele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentraţie.  +  Secţiunea B Limite de concentraţie utilizabile la evaluarea pericolelor pentru sănătate ale preparatelor periculoasePentru fiecare dintre efectele periculoase pentru sănătate ale preparatelor periculoase, în tabelele nr. I--VI sunt prevăzute limitele de concentraţie exprimate în procente de greutate, utilizate pentru preparatele periculoase negazoase, iar în tabelele nr. I A-VI A sunt prevăzute limitele de concentraţie exprimate în procente de volum, utilizate pentru preparatele periculoase gazoase. Aceste limite de concentraţie sunt utilizate în cazul în care nu sunt prevăzute limite de concentraţie pentru substanţa periculoasă respectivă în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare.1. Efecte letale acute1.1. Preparate periculoase, altele decât cele gazoaseLimitele de concentraţie prevăzute în tabelul nr. I, exprimate în procente de greutate, determină clasificarea preparatului periculos, altul decât cel gazos, în funcţie de concentraţia individuală a substanţei sau substanţelor periculoase care intră în compoziţia acestuia. Tabelul nr. I include şi clasificarea acestor substanţe periculoase.Tabelul nr. I┌─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐│ Clasificarea substanţei │ Clasificarea preparatului periculos ││ periculoase ├─────────────┬──────────────────┬───────────────────┤│ │ T^+ │ T │ X(n) │├─────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│ T^+ şi R26, R27, R28 │concentraţie │ 1% ≤ concentraţie│0,1% ≤ concentraţie││ │ ≥ 7% │ < 7% │< 1% │├─────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│ T şi R23, R24, R25 │ │ concentraţie ≥ │3% ≤ concentraţie ││ │ │ 25% │< 25% │├─────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│ X(n) şi R20, R21, R22 │ │ │concentraţie ≥ 25% │└─────────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴───────────────────┘Frazele de risc R se atribuie preparatelor periculoase, altele decât cele gazoase, în funcţie de următoarele criterii: a) eticheta preparatului periculos va conţine una sau mai multe dintre frazele de risc R prevăzute în tabelul nr. I, în funcţie de clasificarea utilizată; b) în general, frazele de risc R selectate pentru a fi înscrise pe eticheta preparatului periculos sunt cele aplicabile pentru substanţa sau substanţele periculoase care intră în compoziţia preparatului periculos într-o concentraţie care determină cea mai severă clasificare.1.2. Preparate periculoase gazoaseLimitele de concentraţie, exprimate în procente de volum, prevăzute în tabelul nr. I A determină clasificarea preparatelor periculoase gazoase în funcţie de concentraţia individuală a substanţei sau substanţelor periculoase gazoase care intră în compoziţia acestuia. Tabelul nr. I A include şi clasificarea acestor substanţe periculoase.Tabelul nr. I A┌─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐│ Clasificarea substanţei │ Clasificarea preparatului periculos gazos ││ periculoase gazoase ├─────────────┬──────────────────┬───────────────────┤│ │ T^+ │ T │ X(n) │├─────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│ T^+ şi R26, R27, R28 │concentraţie │0,2% ≤concentraţie│0,02%≤ concentraţie││ │ ≥ 1% │ < 1% │< 0,2% │├─────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│ T şi R23, R24, R25 │ │ concentraţie ≥ │0,5%≤concentraţie ││ │ │ 5% │< 5% │├─────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────────────┤│ X(n) şi R20, R21, R22 │ │ │concentraţie ≥ 5% │└─────────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴───────────────────┘Frazele de risc R se atribuie preparatelor periculoase gazoase în funcţie de următoarele criterii: a) eticheta preparatului periculos va conţine una sau mai multe dintre frazele de risc R prevăzute în tabelul nr. I, în funcţie de clasificarea utilizată; b) în general, frazele de risc R selectate pentru a fi înscrise pe eticheta preparatului periculos sunt cele aplicabile pentru substanţa sau substanţele periculoase care intră în compoziţia preparatului periculos într-o concentraţie care determină cea mai severă clasificare.2. Efectele ireversibile neletale în urma unei singure expuneri2.1.Preparate periculoase, altele decât cele gazoasePentru substanţele periculoase, altele decât cele gazoase, care produc efecte ireversibile neletale în urma unei singure expuneri (R39/cale de expunere-R68/cale de expunere), limitele individuale de concentraţie prevăzute în tabelul nr. II, exprimate în procente de greutate, determină, după caz, clasificarea preparatelor periculoase care conţin aceste substanţe periculoase.Tabelul nr. II┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐│Clasificarea subs-│ Clasificarea preparatului periculos ││tantei periculoase├───────────────────┬──────────────────┬────────────────────┤│ │ T^+ │ T │ X(n) │├──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤│T^+ şi R39/cale de│concentraţie ≥ 10% │1% ≤ concentraţie │ 0,1% ≤ concentraţie││expunere │R39*) obligatoriu │< 10% │ < 1% ││ │ │R39*) obligatoriu │ R68*) obligatoriu │├──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤│T şi R39/cale de │ │concentraţie ≥ 10%│1% ≤ concentraţie ││expunere │ │R39*) obligatoriu │< 10% ││ │ │ │R68*) obligatoriu │├──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤│X(n) şi R68/cale │ │ │concentraţie ≥ 10% ││de expunere │ │ │R68*) obligatoriu │└──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴────────────────────┘---- Notă *) Pentru indicarea căii de administrare/expunere (cale de expunere) se vor utiliza frazele combinate prevăzute la pct. 3.2.1, 3.2.2 şi 3.2.3 din ghidul de etichetare (anexa nr. 1 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare).2.2. Preparate periculoase gazoasePentru substanţele periculoase gazoase care produc efecte ireversibile neletale în urma unei singure expuneri (R39/cale de expunere-R68/cale de expunere), limitele individuale de concentraţie exprimate în procente de volum, prevăzute în tabelul nr. II A, determină, după caz, clasificarea preparatului periculos care conţine aceste substanţe periculoase gazoase.Tabelul nr. II A┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐│Clasificarea subs-│ Clasificarea preparatului periculos gazos ││tantei periculoase├───────────────────┬──────────────────┬────────────────────┤│gazoase │ T^+ │ T │ X(n) │├──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤│T^+ şi R39/cale de│concentraţie ≥ 1% │0,2% ≤concentraţie│0,02% ≤ concentraţie││expunere │R39*) obligatoriu │< 1% │ < 0,2% ││ │ │R39*) obligatoriu │ R68*) obligatoriu │├──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤│T şi R39/cale de │ │concentraţie ≥ 5% │0,5% ≤ concentraţie ││expunere │ │R39*) obligatoriu │< 5% ││ │ │ │R68*) obligatoriu │├──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤│X(n) şi R68/cale │ │ │concentraţie ≥ 5% ││de expunere │ │ │R68*) obligatoriu │└──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴────────────────────┘---- Notă *) Pentru indicarea căii de administrare/expunere (cale de expunere) se vor utiliza frazele combinate prevăzute la pct. 3.2.1, 3.2.2 şi 3.2.3 din ghidul de etichetare (anexa nr. 1 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare).3. Efecte grave în urma expunerii repetate sau prelungite3.1.Preparate periculoase, altele decât cele gazoasePentru substanţele periculoase, altele decât cele gazoase, care produc efecte grave în urma expunerii repetate sau prelungite (R48/cale de expunere), limitele individuale de concentraţie prevăzute în tabelul nr. III, exprimate în procente de greutate, determină, după caz, clasificarea preparatului periculos care conţine aceste substanţe periculoase.Tabelul nr. III┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐│ Clasificarea substanţei│ Clasificarea preparatului periculos ││ periculoase ├───────────────────────┬─────────────────────────────┤│ │ T │ X(n) │├────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┤│T şi R48/cale de │concentraţie ≥ 10% │ 1% ≤ concentraţie < 10% ││expunere │R48*) obligatoriu │ R48*) obligatoriu │├────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┤│X(n) şi R48/cale de │ │ concentraţie ≥ 10% ││expunere │ │ R48*) obligatoriu │└────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────┘---- Notă *) Pentru indicarea căii de administrare/expunere (cale de expunere) se vor utiliza frazele combinate prevăzute la pct. 3.2.1, 3.2.2 şi 3.2.3 din ghidul de etichetare (anexa nr. 1 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare).3.2. Preparate periculoase gazoasePentru substanţele periculoase gazoase care produc efecte grave în urma expunerii repetate sau prelungite (R48/cale de expunere), limitele individuale de concentraţie exprimate în procente de volum, prevăzute în tabelul nr. III A, determină, după caz, clasificarea preparatului periculos care conţine aceste substanţe periculoase.Tabelul nr. III A┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐│ Clasificarea substanţei│ Clasificarea preparatului periculos gazos ││ periculoase gazoase ├───────────────────────┬─────────────────────────────┤│ │ T │ X(n) │├────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┤│T şi R48/cale de │concentraţie ≥ 5% │ 0,5% ≤ concentraţie < 5% ││expunere │R48*) obligatoriu │ R48*) obligatoriu │├────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┤│X(n) şi R48/cale de │ │ concentraţie ≥ 5% ││expunere │ │ R48*) obligatoriu │└────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────┘---- Notă *) Pentru indicarea căii de administrare/expunere (cale de expunere) se vor utiliza frazele combinate prevăzute la pct. 3.2.1, 3.2.2 şi 3.2.3 din ghidul de etichetare (anexa nr. 1 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare).4. Efecte corozive şi iritante, inclusiv leziuni oculare grave4.1. Preparate periculoase, altele decât cele gazoasePentru substanţele periculoase, altele decât cele gazoase, care produc efecte corozive (R(34), R(35)) sau efecte iritante (R36, R37, R38, R41), limitele individuale de concentraţie prevăzute în tabelul nr. IV, exprimate în procente de greutate, determină, după caz, clasificarea preparatului periculos care conţine aceste substanţe periculoase.Tabelul nr. IV┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│Clasificarea │ Clasificarea preparatului periculos ││substantei ├─────────────┬───────────────┬────────────────┬────────────────┤│periculoase │ C şi R35 │ C şi R34 │ X(i) şi R41 │ X(i) şi R36, ││ │ │ │ │ R37, R38 │├──────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────────┤│C şi R35 │concentraţie≥│5% ≤ concen- │5 %*) │1% ≤ concentra- ││ │10% │traţie < 10% │ │ţie < 5% ││ │R35 obli- │R34 obliga- │ │R36/38 obligato-││ │gatoriu │toriu │ │rii │├──────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────────┤│C şi R34 │ │concentraţie ≥ │10 %*) │5% ≤ concentra- ││ │ │10% │ │ţie < 10% ││ │ │R34 obligato- │ │R 36/38 ││ │ │riu │ │obligatorii │├──────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────────┤│X(i) şi R41 │ │ │concentraţie≥10%│5% ≤ concentra- ││ │ │ │R41 obliga- │ţie < 10% ││ │ │ │toriu │R36 obligatoriu │├──────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────────┤│X(i) şi R36, │ │ │ │concentraţie ≥ ││R37, R38 │ │ │ │20% ││ │ │ │ │R36, R37, R38 ││ │ │ │ │sunt obligatorii││ │ │ │ │în funcţie de ││ │ │ │ │concentraţia ││ │ │ │ │prezentă dacă se││ │ │ │ │aplică ││ │ │ │ │substanţelor ││ │ │ │ │respective │└──────────────┴─────────────┴───────────────┴────────────────┴────────────────┘---- Notă *) Conform ghidului de etichetare (anexa nr. 1 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare), substanţele periculoase clasificate drept corozive şi încadrate la fraza de risc R35 sau R34 sunt considerate ca fiind încadrate şi la fraza de risc R 41. Prin urmare, dacă preparatul periculos conţine substanţe periculoase clasificate drept corozive şi încadrate la fraza de risc R35 sau R34, în concentraţii inferioare limitelor de concentraţie necesare pentru clasificarea preparatului periculos drept coroziv, astfel de substanţe periculoase pot contribui la clasificarea preparatului periculos ca iritant şi încadrat la fraza de risc R41 sau R36.Simpla aplicare a metodei convenţionale preparatelor care conţin substanţe clasificate drept corozive sau iritante se poate solda cu o subclasificare sau supraclasificare a gradului de periculozitate, în caz că nu se iau în considerare alţi factori semnificativi (de ex. pH-ul preparatului). Aşadar, pentru clasificarea corozivităţii trebuie să se aibă în vedere recomandările făcute la pct. 3.2.5 din anexa nr. 1 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 5 alin. (3) lit. b) şi c) din prezentele norme metodologice.4.2. Preparate periculoase gazoasePentru substanţele periculoase gazoase care produc efecte corozive (R34, R35) sau efecte iritante (R36, R37, R38, R41), limitele individuale de concentraţie exprimate în procente de volum, prevăzute în tabelul nr. IV A, determină, după caz, clasificarea preparatului periculos care conţine aceste substanţe periculoase.Tabelul nr. IV A┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│Clasificarea │ Clasificarea preparatului periculos gazos ││substantei ├─────────────┬───────────────┬────────────────┬────────────────┤│periculoase │ C şi R35 │ C şi R34 │ X(i) şi R41 │ X(i) şi R36, ││gazoase │ │ │ │ R37, R38 │├──────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────────┤│C şi R35 │concentraţie≥│0,2% ≤ concen- │0,2%*) │0,02%≤concentra-││ │1% │traţie < 1% │ │ţie < 0,2% ││ │R35 obli- │R34 obliga- │ │R36/37/38 obli- ││ │gatoriu │toriu │ │gatorii │├──────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────────┤│C şi R34 │ │concentraţie ≥ │5%*) │0,5%≤concentra- ││ │ │5% │ │ţie < 5% ││ │ │R34 obligato- │ │R 36/37/38 ││ │ │riu │ │obligatorii │├──────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────────┤│X(i) şi R41 │ │ │concentraţie≥ 5%│0,5% ≤concentra-││ │ │ │R41 obliga- │ţie < 5% ││ │ │ │toriu │R36 obligatoriu │├──────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────────┤│X(i) şi R36, │ │ │ │concentraţie≥5% ││R37, R38 │ │ │ │ ││ │ │ │ │R36, R37, R38 ││ │ │ │ │sunt obligatorii││ │ │ │ │după caz*) │└──────────────┴─────────────┴───────────────┴────────────────┴────────────────┘---- Notă *) Conform ghidului de etichetare (anexa nr. 1 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare), substanţele periculoase clasificate drept corozive şi încadrate la fraza de risc R35 sau R34 sunt considerate ca fiind încadrate şi la fraza de risc R41. Prin urmare, dacă preparatul periculos conţine substanţe periculoase clasificate drept corozive şi încadrate la fraza de risc R35 sau R34, în concentraţii inferioare limitelor de concentraţie necesare pentru clasificarea preparatului periculos drept coroziv, astfel de substanţe periculoase pot contribui la clasificarea preparatului periculos ca iritant şi încadrat la fraza de risc R 41 sau iritant şi încadrat la fraza de risc R36.Simpla aplicare a metodei convenţionale preparatelor care conţin substanţe clasificate drept corozive sau iritante se poate solda cu o subclasificare sau supraclasificare a gradului de periculozitate, în caz că nu se iau în considerare alţi factori semnificativi (de ex. pH-ul preparatului). Aşadar, pentru clasificarea corozivităţii trebuie să se aibă în vedere recomandările făcute la pct. 3.2.5 din anexa nr. 1 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 5 alin. (3) lit. b) şi c) din prezentele norme metodologice.5. Efecte sensibilizante5.1. Preparate periculoase, altele decât cele gazoasePreparatele periculoase, altele decât cele gazoase, care produc efecte sensibilizante sunt clasificate ca sensibilizante şi sunt încadrate: a) la simbolul X(n) şi la fraza de risc R42, dacă aceste efecte se produc în urma unei inhalaţii; b) la simbolul X(i) şi la fraza de risc R43, dacă aceste efecte se produc la contactul cu pielea.Limitele individuale de concentraţie prevăzute în tabelul nr. V, exprimate în procente de greutate, determină, după caz, clasificarea preparatului periculos.Tabelul nr. V┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐│Clasificarea substanţei│ Clasificarea preparatului periculos ││periculoase ├───────────────────────────┬──────────────────────────┤│ │ sensibilizant şi R42 │ sensibilizant şi R43 │├───────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────┤│sensibilizant şi R42 │concentraţie ≥ 1% │ ││ │R42 obligatoriu │ │├───────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────┤│sensibilizant şi R43 │ │concentraţie ≥ 1% ││ │ │R43 obligatoriu │└───────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────┘5.2.Preparate periculoase gazoasePreparatele periculoase gazoase care produc efecte sensibilizante sunt clasificate ca sensibilizante şi încadrate la: a) simbolul X(n) şi fraza de risc R42, dacă aceste efecte se produc în urma unei inhalări; b) simbolul X(i) şi fraza de risc R43, dacă aceste efecte se produc la contactul cu pielea.Limitele individuale de concentraţie prevăzute în tabelul nr. V-A, exprimate în procente de volum, determină, după caz, clasificarea preparatului periculos.Tabelul nr. V A┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐│Clasificarea substanţei│ Clasificarea preparatului periculos gazos ││periculoase gazoase ├───────────────────────────┬──────────────────────────┤│ │ sensibilizant şi R42 │ sensibilizant şi R43 │├───────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────┤│ sensibilizant şi R42 │concentraţie ≥ 0,2% │ ││ │R42 obligatoriu │ │├───────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────┤│ sensibilizant şi R43 │ │concentraţie ≥ 0,2% ││ │ │R43 obligatoriu │└───────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────┘6. Efecte cancerigene, mutagene, toxice pentru reproducere6.1.Preparate periculoase, altele decât cele gazoasePentru substanţele periculoase, altele decât cele gazoase, care prezintă efecte cancerigene, mutagene, toxice pentru reproducere, limitele de concentraţie prevăzute în tabelul nr. VI, exprimate în procente de greutate, determină, după caz, clasificarea preparatului periculos care conţine aceste substanţe periculoase. Acestor preparate periculoase li se atribuie următoarele simboluri şi fraze de risc: a) preparate periculoase cancerigene din categoriile 1 şi 2: T; R45 sau R49; b) preparate periculoase cancerigene din categoria 3: X(n);R40; c) preparate periculoase mutagene din categoriile 1 şi 2: T; R46; d) preparate periculoase mutagene din categoria 3: X(n); R68; e) preparate periculoase toxice pentru reproducere (fertilitate) din categoriile 1 şi 2: T; R60; f) preparate periculoase toxice pentru reproducere (dezvoltare) din categoriile 1 şi 2: T; R61; g) preparate periculoase toxice pentru reproducere (fertilitate) din categoria 3: X(n); R62; h) preparate periculoase toxice pentru reproducere (dezvoltare) din categoria 3: X(n); R63.Tabelul nr. VI┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐│Clasificarea substanţei│ Clasificarea preparatului periculos ││periculoase ├─────────────────────────────┬────────────────────────┤│ │ Categoriile 1 şi 2 │ Categoria 3 │├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┤│Substanţe cancerigene │Concentraţie ≥ 0,1% │ ││din categoria 1 │cancerigen │ ││sau 2 cu R45 sau R49 │R45, R49 obligatorii, după │ ││ │caz │ │├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┤│Substanţe cancerigene │ │Concentraţie ≥ 1 % ││din categoria 3 cu R40 │ │cancerigen ││ │ │R40 obligatoriu (numai ││ │ │dacă nu s-a atribuit ││ │ │deja R45*)) │├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┤│Substanţe mutagene din │Concentraţie ≥ 0,1 % │ ││categoria 1 sau 2 cu │mutagen │ ││R46 │R46, obligatoriu │ │├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┤│Substanţe mutagene din │ │Concentraţie ≥ 1% ││categoria 3 cu R68 │ │mutagen ││ │ │R68 obligatoriu (numai ││ │ │dacă nu s-a atribuit ││ │ │deja R46) │├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┤│Substanţe "toxice │Concentraţie ≥ 0,5% │ ││pentru reproducere" din│toxice pentru │ ││categoria 1 sau 2 cu │reproducere (fertilitate) │ ││R60 (fertilitate) │R60, obligatoriu │ │├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┤│Substanţe "toxice pen- │ │Concentraţie ≥ 5% ││tru reproducere" │ │toxic pentru reproducere││din categoria 3 cu R62 │ │(fertilitate) R62 ││(fertilitate) │ │obligatoriu (numai dacă ││ │ │nu s-a atribuit deja ││ │ │R60) │├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┤│Substanţe "toxice pen- │Concentraţie ≥ 0,5% toxice │ ││tru reproducere" din │pentru reproducere │ ││categoria 1 sau 2 cu │(dezvoltare) │ ││R61 (dezvoltare) │R61 obligatoriu │ │├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┤│Substanţe "toxice pen- │ │concentraţie ≥ 5% toxic ││tru reproducere" din │ │pentru reproducere ││categoria 3 cu R63 │ │(dezvoltare) ││(dezvoltare) │ │R63 obligatoriu (numai ││ │ │dacă nu s-a atribuit ││ │ │deja R61) │└───────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┘---- Notă *) În cazurile în care preparatului i s-au atribuit frazele de risc R49 şi R40, se vor păstra ambele fraze R, întrucât R40 nu delimitează căile de expunere, iar R49 se atribuie numai pentru calea de expunere prin inhalare.6.2.Preparate periculoase gazoasePentru substanţele periculoase gazoase care produc efecte cancerigene, mutagene, toxice pentru reproducere, limitele de concentraţie exprimate în procente de volum, prevăzute în tabelul nr. VI A determină, după caz, clasificarea preparatului periculos care conţine aceste substanţe periculoase. Acestor preparate periculoase li se atribuie următoarele simboluri şi fraze de risc: a) preparate periculoase cancerigene din categoriile 1 şi 2: T; R45 sau R49 b) preparate periculoase cancerigene din categoria 3: X(n); R40; c) preparate periculoase mutagene din categoriile 1 şi 2: T; R46; d) preparate periculoase mutagene din categoria 3: X(n); R68; e) preparate periculoase toxice pentru reproducere (fertilitate) din categoriile 1 şi 2: T; R60; f) preparate periculoase toxice pentru reproducere (dezvoltare) din categoriile 1 şi 2: T; R61; g) preparate periculoase toxice pentru reproducere (fertilitate) din categoria 3: X(n); R62; h) preparate periculoase toxice pentru reproducere (dezvoltare) din categoria 3: X(n); R63.Tabelul nr. VI A┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐│Clasificarea substanţei│ Clasificarea preparatului periculos gazoase ││periculoase gazoase ├─────────────────────────────┬────────────────────────┤│ │ Categoriile 1 şi 2 │ Categoria 3 │├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┤│Substanţe cancerigene │Concentraţie ≥ 0,1% │ ││din categoria 1 sau 2 │cancerigen │ ││cu R45 sau R49 │R45, R49 obligatorii, după │ ││ │caz │ │├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┤│Substanţe cancerigene │ │Concentraţie ≥ 1 % ││din categoria 3 cu R40 │ │cancerigen ││ │ │R40 obligatoriu (numai ││ │ │dacă nu s-a atribuit ││ │ │deja R45*)) │├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┤│Substanţe mutagene din │Concentraţie ≥ 0,1% │ ││categoria 1 sau 2 cu │mutagen │ ││R46 │R46 obligatoriu │ │├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┤│Substanţe mutagene din │ │Concentraţie ≥ 1 % ││categoria 3 cu R68 │ │mutagen ││ │ │R68 obligatoriu (numai ││ │ │dacă nu s-a atribuit ││ │ │deja R46) │├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┤│Substanţe "toxice pen- │Concentraţie ≥ 0,2% │ ││tru reproducere" din │toxice pentru reproducere │ ││categoria 1 sau 2 cu │(fertilitate) │ ││R60 (fertilitate) │R60 obligatoriu │ │├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┤│Substanţe "toxice pen- │ │Concentraţie ≥ 1% ││tru reproducere" din │ │toxic pentru reprodu- ││categoria 3 cu R62 │ │cere (fertilitate) ││(fertilitate) │ │R62 obligatoriu (numai ││ │ │dacă nu s-a atribuit ││ │ │deja R60) │├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┤│Substanţe "toxice pen- │Concentraţie ≥ 0,2% │ ││tru reproducere" din │toxice pentru reproducere │ ││categoria 1 sau 2 cu │(dezvoltare) │ ││R60 (dezvoltare) │R61 obligatoriu │ │├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┤│Substanţe "toxice pen- │ │Concentraţie ≥ 1% ││tru reproducere" │ │toxic pentru reproducere││din categoria 3 cu R63 │ │(dezvoltare) ││(dezvoltare) │ │R63 obligatoriu (numai ││ │ │dacă nu s-a atribuit ││ │ │deja R61) │└───────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┘---- Notă *) În cazurile în care preparatului i s-au atribuit frazele de risc R49 şi R40, se vor păstra ambele fraze R, întrucât R40 nu delimitează căile de expunere, iar R49 se atribuie numai pentru calea de expunere prin inhalare.  +  Anexa 2 -------(Anexa nr. 2 la normele metodologice)METODE CONVENŢIONALE DE EVALUAREa pericolelor pentru mediu ale preparatelor periculoaseIntroducereRezultatul evaluării sistematice a tuturor efectelor periculoase pentru mediu ale preparatelor periculoase este redat prin limite de concentraţie exprimate în procente de greutate sau, în cazul preparatelor periculoase gazoase, în procente de volum, în funcţie de clasificarea substanţei periculoase care intră în compoziţia preparatului periculos.Secţiunea A prezintă metoda convenţională de calcul prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) din prezentele norme metodologice, precum şi frazele de risc R utilizate pentru clasificarea preparatelor periculoase.Secţiunea B prezintă limitele de concentraţie utilizate în cazul aplicării metodei convenţionale de evaluare a pericolelor preparatelor periculoase, precum şi simbolurile şi frazele de risc R utilizate pentru clasificarea preparatelor periculoase.Conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) din prezentele norme metodologice, pericolele pentru mediu ale unui preparat periculos sunt evaluate prin metoda convenţională descrisă în secţiunile A şi B, luându-se în considerare limitele individuale de concentraţie ale fiecărei substanţe periculoase care intră în compoziţia preparatului periculos. a) În cazul în care substanţele periculoase prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se încadrează în anumite limite de concentraţie necesare pentru aplicarea metodei de evaluare prevăzute în secţiunea A a acestei anexe, se utilizează aceste limite de concentraţie. b) În cazul în care substanţele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentraţie necesare pentru aplicarea metodei de evaluare prevăzute în secţiunea A, limitele de concentraţie se stabilesc conform prevederilor secţiunii B.Secţiunea C prezintă metodele de testare care permit evaluarea pericolelor pentru mediul acvatic ale preparatelor periculoase.  +  Secţiunea A Procedura de evaluare a pericolelor pentru mediu ale preparatelor periculoase a) Mediul acvaticMetoda convenţională de evaluare a pericolelor pentru mediul acvatic ale preparatelor periculoaseMetoda convenţională de evaluare a pericolelor pentru mediul acvatic ale preparatelor periculoase ia în considerare toate pericolele pe care un preparat periculos le poate prezenta pentru acest mediu, conform următoarelor prevederi:În urma evaluării pericolelor pentru mediu ale preparatelor periculoase, următoarele preparate periculoase sunt clasificate ca periculoase pentru mediu şi:1. încadrate la simbolul "N", cu indicaţia de pericol "periculos pentru mediu" şi frazele de risc R50 şi R53 (R50-53):1.1. preparatele periculoase care conţin una sau mai multe substanţe clasificate ca periculoase pentru mediu şi încadrate la frazele de risc R50-53, în concentraţii individuale egale sau superioare: a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru substanţa sau substanţele periculoase respective; b) fie celei prevăzute în secţiunea B (tabelul nr. I), în cazul în care substanţa sau substanţele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentraţie;1.2. preparatele periculoase care conţin mai multe substanţe clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la frazele de risc R50-53, într-o concentraţie individuală inferioară limitelor de concentraţie prevăzute la pct. 1.1 lit. a) sau b), dacă:f2Σ(P(N, R50-53)/L(N, R50-53)) ≥ 1,unde:P(N, R50-53) = valoarea concentraţiei exprimate în procente de greutate a fiecărei substanţe periculoase pentru mediu care intră în compoziţia preparatului periculos, încadrată la frazele de risc R 50-53;L(N, R50-53) = limita de concentraţie R50-53 exprimată în procente de greutate, prevăzută pentru fiecare substanţă periculoasă pentru mediu care intră în compoziţia preparatului periculos, încadrată la frazele de risc R50-53;2. încadrate la simbolul "N", cu indicaţia de pericol "periculos pentru mediu" şi la frazele de risc R51 şi R53 (R51-53), cu excepţia cazului în care preparatul periculos a fost deja clasificat conform prevederilor de la pct. 1:2.1.preparatele periculoase care conţin una sau mai multe substanţe clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la frazele de risc R50-53 sau R51-53 într-o concentraţie individuală egală sau superioară: a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru substanţa sau substanţele periculoase respective; b) fie celei prevăzute în secţiunea B (tabelul nr. I), în cazul în care substanţa sau substanţele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentraţie;2.2. preparatele periculoase care conţin mai multe substanţe clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la frazele de risc R50-53 sau R51-53, într-o concentraţie individuală inferioară limitelor de concentraţie prevăzute la pct. 2.1 lit. a), dacă:f2Σ(P(N, R50-53)/L(N, R51-53) + P(N, R51-53)/L(N, R51-53) ) ≥ 1,unde:P(N, R50-53) = valoarea concentraţiei exprimate în procente de greutate a fiecărei substanţe periculoase pentru mediu, care intră în compoziţia preparatului periculos, încadrate la frazele de risc R50-53;P(N, R51-53) = valoarea concentraţiei exprimate în procente de greutate a fiecărei substanţe periculoase pentru mediu, care intră în compoziţia preparatului periculos, încadrate la frazele de risc R51-53;L(N, R51-53) = limita de concentraţie R50-53 exprimată în procente de greutate, stabilită pentru fiecare substanţă periculoasă pentru mediu care intră în compoziţia preparatului periculos, încadrată la frazele de risc R50-53 sau R 51-53;3. sunt încadrate la frazele de risc R52 şi R53 (R52-53), cu excepţia cazului în care preparatul periculos este deja clasificat conform prevederilor de la pct. 1 sau 2:3.1.preparatele periculoase care conţin una sau mai multe substanţe clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la frazele de risc R50-53, R51-53 sau R52-53, într-o concentraţie individuală egală sau superioară: a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru substanţa sau substanţele periculoase respective; b) fie celei prevăzute în secţiunea B (tabelul nr. I), în cazul în care substanţa sau substanţele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentraţie;3.2. preparatele periculoase care conţin mai multe substanţe clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la frazele de risc R50-53, R51-53 sau R52-53, într-o concentraţie individuală inferioară limitelor de concentraţie prevăzute la pct. 3.1 lit. a) sau b) , dacă:f2Σ(P(N, R50-53)/L(R52-53) + P(N, R51-53)/L(R52-53) + P(R52-53)/L(R52-53)) ≥ 1,unde:P(N, R50-53) = valoarea concentraţiei exprimată în procente de greutate a fiecărei substanţe periculoase pentru mediu, care intră în compoziţia preparatului periculos, încadrate la frazele de risc R50-53;P(N, R51-53) = valoarea concentraţiei exprimată în procente de greutate a fiecărei substanţe periculoase pentru mediu, care intră în compoziţia preparatului periculos, încadrate la frazele de risc R51-53;P(N, R52-53) = valoarea concentraţiei exprimată în procente de greutate a fiecărei substanţe periculoase pentru mediu, care intră în compoziţia preparatului periculos, încadrate la frazele de risc R52-53;L(N, R52-53) = limita de concentraţie R52-53 exprimată în procente de greutate, stabilită pentru fiecare substanţă periculoasă pentru mediu care intră în compoziţia preparatului periculos, încadrată la frazele de risc R50-53, R 51-53 sau R52-53;4. sunt încadrate la simbolul "N", cu indicaţia de pericol "periculos pentru mediu" şi la fraza de risc R50, cu excepţia cazului în care preparatul periculos este deja clasificat conform prevederilor de la pct. 1 :4.1. preparatele periculoase care conţin una sau mai multe substanţe clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la fraza de risc R50, într-o concentraţie individuală egală sau superioară: a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru substanţa sau substanţele periculoase respective; b) fie celei prevăzute în secţiunea B (tabelul nr. II), în cazul în care substanţa sau substanţele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentraţie;4.2. preparatele periculoase care conţin mai multe substanţe clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la fraza de risc R50, într-o concentraţie individuală inferioară limitelor de concentraţie prevăzute la pct. 4.1 lit. a) sau b), dacă:f2Σ(P(N, R50)/L(N, R50)) ≥ 1,unde:P(N, R50) = valoarea concentraţiei exprimată în procente de greutate a fiecărei substanţe periculoase pentru mediu, care intră în compoziţia preparatului periculos, încadrate la fraza de risc R50;L(N, R50) = limita de concentraţie R50 exprimată în procente de greutate, stabilită pentru fiecare substanţă periculoasă pentru mediu care intră în compoziţia preparatului periculos, încadrată la fraza de risc R50;4.3. preparatele periculoase care conţin mai multe substanţe clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la fraza de risc R50, care nu corespund criteriilor prevăzute la pct. 4.1 sau 4.2 şi care conţin una sau mai multe substanţe clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la frazele de risc R50-53, dacă:f2Σ(P(N, R50)/L(N, R50) + P(N, R50-53)/L(N, R50)) ≥ 1,unde:P(N, R50) = valoarea concentraţiei exprimată în procente de greutate a fiecărei substanţe periculoase pentru mediu, care intră în compoziţia preparatului periculos, încadrate la fraza de risc R50;P(N, R50-53) = valoarea concentraţiei exprimată în procente de greutate a fiecărei substanţe periculoase pentru mediu, care intră în compoziţia preparatului periculos, încadrate la frazele de risc R50-53;L(N, R50) = limita de concentraţie R50 exprimată în procente de greutate, stabilită pentru fiecare substanţă periculoasă pentru mediu care intră în compoziţia preparatului periculos, încadrată la fraza de risc R50 sau la frazele de risc R50-53;5. încadrate la fraza de risc R52, cu excepţia cazului în care preparatul periculos este deja clasificat conform prevederilor de la pct. 1, 2, 3 sau 4 :5.1. preparatele periculoase care conţin una sau mai multe substanţe clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la fraza de risc R52, într-o concentraţie individuală egală sau superioară: a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru substanţa sau substanţele periculoase respective; b) fie celei prevăzute în secţiunea B (tabelul nr. III), în cazul în care substanţa sau substanţele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentraţie;5.2. preparatele periculoase care conţin mai multe substanţe clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la fraza de risc R52, într-o concentraţie individuală inferioară limitelor de concentraţie prevăzute la pct. 5.1 lit. a) sau b), dacă:f2Σ(P(R52)/L(R52)) ≥ 1,unde:P(R52) = valoarea concentraţiei exprimată în procente de greutate a fiecărei substanţe periculoase pentru mediu, care intră în compoziţia preparatului periculos, încadrate la fraza de risc R52;L(R52) = limita de concentraţie R52 exprimată în procente de greutate, stabilită pentru fiecare substanţă periculoasă pentru mediu, care intră în compoziţia preparatului periculos, încadrată la fraza de risc R52;6. încadrate la fraza de risc R53, cu excepţia cazului în care preparatul periculos este deja clasificat conform prevederilor de la pct. 1, 2 sau 3:6.1. preparatele periculoase care conţin una sau mai multe substanţe clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la fraza de risc R53, într-o concentraţie individuală egală sau superioară: a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru substanţa sau substanţele periculoase respective; b) fie celei prevăzute în secţiunea B (tabelul nr. IV) în cazul în care substanţa sau substanţele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentraţie;6.2. preparatele periculoase care conţin mai multe substanţe clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la fraza de risc R53, într-o concentraţie individuală inferioară limitelor de concentraţie prevăzute la pct. 6.1 lit. a) sau b), dacă:f2Σ(P(R53)/L(R53)) ≥ 1,unde:P(R53) = valoarea concentraţiei exprimată în procente de greutate a fiecărei substanţe periculoase pentru mediu, care intră în compoziţia preparatului periculos, încadrate la fraza de risc R53;L(R53) = limita de concentraţie R53 exprimată în procente de greutate, stabilită pentru fiecare substanţă periculoasă pentru mediu, care intră în compoziţia preparatului periculos, încadrată la fraza de risc R53;6.3. preparatele periculoase care conţin mai multe substanţe clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la fraza de risc R53, care nu corespund criteriilor prevăzute la pct. 6.2 şi care conţin una sau mai multe substanţe clasificate ca periculoase pentru mediu şi încadrate la frazele de risc R50-53 sau R52-53, dacă:f2Σ(P(R53)/L(R53)+P(N, R50-53)/L(R53)+P(N, R51-53)/L(R53)+P(R52-53)/L(R53))≥ 1,unde:P(R53) = valoarea concentraţiei exprimată în procente de greutate a fiecărei substanţe periculoase pentru mediu, care intră în compoziţia preparatului periculos, încadrate la fraza de risc R53;P(N, R50-53) = valoarea concentraţiei exprimată în procente de greutate a fiecărei substanţe periculoase pentru mediu, care intră în compoziţia preparatului periculos, încadrate la frazele de risc R50-53;P(N, R51-53)= valoarea concentraţiei exprimată în procente de greutate a fiecărei substanţe periculoase pentru mediu, care intră în compoziţia preparatului periculos, încadrate la frazele de risc R51-53;P(R52-53) = valoarea concentraţiei exprimată în procente de greutate a fiecărei substanţe periculoase pentru mediu, care intră în compoziţia preparatului periculos, încadrate la frazele de risc R52-53;L(R53) = limita de concentraţie R53 exprimată în procente de greutate, stabilită pentru fiecare substanţă periculoasă pentru mediu care intră în compoziţia preparatului periculos, încadrată la frazele de risc R53, R50-53, R51-53 sau R52-53. b) Mediul neacvaticb(1)) Stratul de ozonMetoda convenţională de evaluare a pericolelor pentru stratul de ozon ale preparatelor periculoaseÎn urma evaluării pericolelor pentru mediu ale preparatelor periculoase, următoarele preparate sunt clasificate ca periculoase pentru mediu şi:1. sunt încadrate la simbolul "N", cu indicaţia de pericol "periculos pentru mediu" şi fraza de risc R59:1.1.preparatele periculoase care conţin una sau mai multe substanţe clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la simbolul "N" şi la fraza de risc R 59, într-o concentraţie individuală egală sau superioară: a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru substanţa sau substanţele periculoase respective; b) fie celei prevăzute în secţiunea B (tabelul nr. V), în cazul în care substanţa sau substanţele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentraţie;b(2)) Mediul terestruEvaluarea pericolelor pentru mediul terestru ale preparatelor periculoaseClasificarea preparatelor periculoase utilizând frazele de risc de mai jos ia în considerare criteriile detaliate de utilizare a frazelor de risc prevăzute în anexa nr. 1 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare.- R54-toxic pentru floră;- R55-toxic pentru faună;- R56-toxic pentru organismele din sol;- R57-toxic pentru albine;- R58-poate avea efecte adverse pe termen lung asupra mediului.  +  Secţiunea B Limitele de concentraţie aplicate la evaluarea pericolelor pentru mediu ale preparatelor periculoase1. Pentru mediul acvaticLimitele de concentraţie prevăzute în tabelele nr. I-IV şi exprimate în procente de greutate determină clasificarea preparatelor periculoase în funcţie de concentraţia individuală a substanţei sau substanţelor periculoase care intră în compoziţia acestora. Tabele nr. I-IV includ şi clasificarea acestor substanţe periculoase.Tabelul nr. IaToxicitate acvatică acută şi efecte adverse pe termen lung┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐│Clasificarea substanţei│ Clasificarea preparatului ││periculoase │ periculos ││ ├───────────────┬────────────────┬────────────────────┤│ │ N, R50-53 │ N, R51-53 │ N, R52-53 │├───────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────────────┤│N, R50-53 │a se vedea │ a se vedea │ a se vedea ││ │tabelul nr. Ib │ tabelul nr. Ib │ tabelul nr. Ib │├───────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────────────┤│N, R51-53 │ │Cn ≥ 25 % │2,5 % ≤ Cn < 25 % │├───────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────────────┤│R52-53 │ │ │Cn ≥ 25 % │└───────────────────────┴───────────────┴────────────────┴────────────────────┘Pentru preparatele care conţin o substanţă clasificată cu N, R50-53, se aplică limitele de concentraţie şi clasificarea rezultată, prevăzute în tabelul nr. Ib.Tabelul nr. IbToxicitate acvatică acută şi efecte adverse pe termen lung ale substanţelor foarte toxice pentru mediul acvatic*Font 8*┌───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Valoarea LC50 sau EC50 │ Clasificarea preparatului periculos ││("L(E) C50") pentru │ ││substanţa clasificată ├─────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────┤│ cu N, R50-53 (mg/l) │ N,R50-53 N, │ N,R51-53 │ N, R52-53 │├───────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│0,1 < L(E) C50 ≤ 1 │Cn ≥ 25 % │2,5 % ≤ Cn < 25 % │0,25 % ≤ Cn < 2,5 % │├───────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│0,01 < L(E) C50 ≤ 0,1 │Cn ≥ 2,5 % │0,25 % ≤ Cn < 2,5 % │0,025 % ≤ Cn < 0,25 % │├───────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│0,001 < L(E) C50 ≤ 0,01 │Cn ≥ 0,25 % │0,025 % ≤ Cn <0,25 % │0,0025 % ≤ Cn < 0,025 % │├───────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│0,0001 < L(E) C50 ≤ 0,001 │Cn ≥ 0,025 % │0,0025 % ≤ Cn <0,025 % │0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 % │├───────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤│0,00001 < L(E) C50 ≤ 0,0001│Cn ≥ 0,0025 %│0,00025 % ≤ Cn <0,0025 %│0,000025 % ≤ Cn < 0,00025 % │└───────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────┴────────────────────────────┘Pentru preparatele care conţin substanţe cu o valoare LC50 sau EC50 mai mică decât 0,00001 mg/l, se calculează, în consecinţă, limitele de concentraţie corespunzătoare (pe intervale de o zecime).Tabelul nr. IIToxicitate acvatică acută┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│ Valoarea LC50 sau EC50 ("L(E) C50") pentru │ ││substanţa clasificată fie cu N, R50, fie cu │ Clasificarea preparatului││ N, R50-53 (mg/l) │ periculos cu N, R50 │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 0,1 < L(E) C50 ≤ 1 │ Cn ≥ 25 % │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 0,01 < L(E) C50 ≤ 0,1 │ Cn ≥ 2,5 % │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 0,001 < L(E) C50 ≤ 0,01 │ Cn ≥ 0,25 % │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 0,0001 < L(E) C50 ≤ 0,001 │ Cn ≥ 0,025 % │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│0,00001 < L(E) C50 ≤ 0,0001 │ Cn ≥ 0,0025 % │└────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘Pentru preparatele care conţin substanţe cu o valoare LC50 sau EC50 mai mică decât 0,00001 mg/l, se calculează, în consecinţă, limitele de concentraţie corespunzătoare (pe intervale de o zecime).Tabelul nr. IIIToxicitate acvatică
  Clasificarea substanţei periculoase Clasificarea preparatului periculos R52
  R52 Cn ≥ 25 %
  Tabelul nr. IVEfecte adverse pe termen lung
  Clasificarea substanţei periculoase Clasificarea preparatului periculos R53
  R53 Cn ≥ 25 %
  R50-53 Cn ≥ 25 %
  N, R51-53 Cn ≥ 25 %
  R52-53 Cn ≥ 25 %
  2. Pentru mediul neacvaticLimitele de concentraţie prevăzute în tabelul nr. V şi exprimate în procente de greutate sau, în cazul preparatelor periculoase gazoase, în procente de volum determină clasificarea preparatelor periculoase în funcţie de concentraţia individuală a substanţei sau substanţelor periculoase care intră în compoziţia acestora. Tabelul nr. V include şi clasificarea acestor substanţe periculoase.Tabelul nr. VPericulos pentru stratul de ozon
  Clasificarea substanţei periculoase Clasificarea preparatului periculos R52
  N cu R59 Cn ≥ 0,1 %
   +  Secţiunea C Metode de testare pentru evaluarea pericolelor pentru mediul acvatic ale preparatelor periculoaseEvaluarea pericolelor pentru mediu ale unui preparat periculos se efectuează, în general, după metoda convenţională. Cu toate acestea, pentru determinarea toxicităţii acvatice acute se poate considera mai adecvat, în anumite cazuri, să se efectueze teste asupra preparatului periculos.Rezultatul acestor teste asupra preparatului periculos poate doar modifica clasificarea privind toxicitatea acvatică acută obţinută prin aplicarea metodei convenţionale.În cazul în care persoana responsabilă de introducerea pe piaţă a preparatului periculos optează pentru efectuarea unor asemenea teste, acestea se vor realiza cu respectarea criteriilor de calitate cuprinse în metodele prevăzute în partea C a anexei nr. 3 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare.Testele se vor efectua pe fiecare dintre cele trei specii (alge, delfini şi peşti), conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 1 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cazului în care preparatul periculos nu este clasificat la cel mai înalt nivel de pericol în ceea ce priveşte toxicitatea acvatică acută în urma testelor efectuate asupra uneia dintre specii sau dacă un rezultat al testelor devine disponibil înainte de intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice.
   +  Anexa 3 ───────(Anexa nr. 3────────────la normele metodologice)───────────────────────DISPOZIŢII SPECIALEprivind etichetarea anumitor preparate periculoaseA. Pentru preparatele clasificate ca periculoase în sensul art. 4, 5 şi 6 din prezentele norme metodologice1. Preparate periculoase comercializate publicului1.1. Etichetele ambalajelor preparatelor periculoase trebuie să cuprindă, pe lângă măsurile de precauţie specifice, şi frazele de prudenţă corespunzătoare S1, S2, S45 sau S46, conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 1 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare.1.2. Atunci când preparatele periculoase sunt clasificate ca foarte toxice (T+), toxice (T) sau corozive (C) şi când este imposibil din punct de vedere practic ca o astfel de informaţie să figureze pe ambalajul propriu-zis, ambalajul preparatelor periculoase trebuie să fie însoţit de instrucţiuni de folosire clare şi pe înţelesul tuturor, care să cuprindă, dacă este necesar, informaţii legate de distrugerea ambalajului gol.2. Preparate periculoase destinate utilizării prin pulverizarePe etichetele ambalajelor preparatelor periculoase destinate utilizării prin pulverizare va fi înscrisă, în mod obligatoriu, fraza de prudenţă S23, însoţită de una dintre frazele de prudenţă S38 sau S51 la care este încadrat preparatul periculos conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 1 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare.3. Preparate periculoase care conţin o substanţă periculoasă încadrată la fraza de risc R33 "Pericol de efecte cumulate în organism"Atunci când un preparat periculos conţine cel puţin o substanţă periculoasă încadrată la fraza de risc R33, pe eticheta ambalajului preparatului periculos trebuie înscrisă fraza de risc R33, conform prevederilor anexei nr. 5 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dacă substanţa periculoasă respectivă este prezentă în compoziţia preparatului periculos într-o concentraţie egală sau mai mare de 1 %, procente de greutate sau de volum, după caz, cu excepţia cazului în care sunt prevăzute alte valori în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare.4. Preparate periculoase care conţin o substanţă periculoasă încadrată la fraza de risc R64 "Poate provoca efecte dăunătoare asupra sugarilor hrăniţi cu lapte matern"Atunci când preparatul periculos conţine cel puţin o substanţă periculoasă încadrată la fraza de risc R64, pe eticheta ambalajului preparatului periculos trebuie înscrisă fraza de risc R64, conform prevederilor anexei nr. 5 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dacă substanţa periculoasă respectivă este prezentă în compoziţia preparatului periculos într-o concentraţie egală sau mai mare de 1 %, procente de greutate sau de volum, după caz, cu excepţia cazului în care sunt prevăzute alte valori în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare.B. Pentru toate preparatele periculoase indiferent de clasificarea lor în sensul art. 4, 5 şi 6 din prezentele norme metodologice1. Preparate periculoase care conţin plumb1.1. Lacuri şi vopselePe etichetele ambalajelor lacurilor şi vopselelor al căror conţinut de plumb, determinat conform standardului ISO 6503/1984, este mai mare de 0,15 % (calculat ca greutate a metalului raportată la greutatea totală a preparatului periculos) trebuie înscrise următoarele indicaţii:"Conţine plumb. A nu se utiliza pe obiectele care pot fi mestecate sau supte de către copii."Pe etichetele ambalajelor lacurilor şi vopselelor a căror capacitate este mai mică de 125 mililitri trebuie înscrisă următoarea indicaţie:"Atenţie ! Conţine plumb."2. Preparate periculoase care conţin cianoacrilaţi2.1. AdeziviPe etichetele ambalajelor adezivilor pe bază de cianoacrilat trebuie înscrise următoarele indicaţii:"CianoacrilatPericolSe lipeşte de piele şi de ochi în câteva secunde.A nu se lăsa la îndemâna copiilor."Ambalajul trebuie să fie însoţit de sfaturi de prudenţă adecvate.3. Preparate periculoase care conţin izocianaţiPe etichetele ambalajelor preparatelor periculoase care conţin izocianaţi (ca monomeri, oligomeri, prepolimeri etc. sau ca amestecuri ale acestora) trebuie înscrise următoarele indicaţii:"Conţine izocianaţi.A se vedea informaţiile furnizate de către producător."4. Preparate periculoase care conţin componenţi epoxidici cu o greutate moleculară medie ≤ 700Pe etichetele ambalajelor preparatelor periculoase care conţin componenţi epoxidici cu o greutate moleculară medie ≤ 700 trebuie înscrise următoarele indicaţii:"Conţine compuşi epoxidici.A se vedea informaţiile furnizate de către producător."5. Preparate periculoase vândute populaţiei care conţin clor activPe etichetele ambalajelor preparatelor periculoase care conţin clor activ în proporţie de peste 1 % trebuie înscrise următoarele indicaţii:"Atenţie! A nu se utiliza împreună cu alte preparate. Poate degaja gaze periculoase (clor)."6. Preparate periculoase care conţin cadmiu (aliaje) şi sunt destinate utilizării pentru lipire şi sudarePe etichetele ambalajelor preparatelor periculoase menţionate mai sus trebuie înscrise următoarele indicaţii lizibile, care nu pot fi şterse:"Atenţie! Conţine cadmiu.În timpul utilizării se degajă vapori periculoşi.A se vedea informaţiile furnizate de către producător.Respectaţi măsurile de securitate."7. Preparate periculoase disponibile sub formă de aerosoliFără a contraveni prevederilor prezentelor normele metodologice, preparatele periculoase disponibile sub formă de aerosoli fac obiectul unor prevederi speciale în ceea ce priveşte etichetarea conform Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 595/2002 pentru aprobarea Reglementărilor tehnice cu privire la recipiente pulverizatoare de aerosoli, RT 75/324.8. Preparate periculoase care conţin substanţe periculoase incomplet testateÎn cazul în care preparatul periculos conţine cel puţin o substanţă periculoasă care, conform art. 11 alin. (3) din Hotărârea nr. 1.300/2002 privind notificarea substanţelor chimice, cu modificările şi completările ulterioare, are pe etichetă indicaţia "Atenţie! Substanţă incomplet testată", pe eticheta ambalajului preparatului periculos respectiv trebuie înscrisă indicaţia: "Atenţie! Acest preparat periculos conţine o substanţă periculoasă incomplet testată", dacă această substanţă periculoasă este prezentă într-o concentraţie ≥ 1 %.9. Preparate periculoase neclasificate ca sensibilizante, dar care conţin cel puţin o substanţă periculoasă sensibilizantăPe etichetele ambalajelor preparatelor periculoase care conţin cel puţin o substanţă periculoasă clasificată ca sensibilizantă, într-o concentraţie egală sau mai mare de 0,1 %, exprimată în procente de greutate sau de volum, după caz, sau într-o concentraţie egală sau superioară celei specificate într-o notă aparte pentru substanţa periculoasă respectivă, prevăzută în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie înscrisă următoarea indicaţie:"Conţine (denumirea substanţei periculoase sensibilizante).Poate declanşa o reacţie alergică."10. Preparate periculoase lichide care conţin hidrocarburi halogenatePe etichetele ambalajelor preparatelor periculoase lichide care nu prezintă punct de aprindere sau la care temperatura de aprindere este de peste 55 °C şi care conţin o hidrocarbură halogenată şi substanţe periculoase inflamabile sau foarte inflamabile în proporţie de peste 5 %, trebuie înscrisă, după caz, una dintre următoarele indicaţii:"Poate deveni foarte inflamabil în timpul utilizării" sau "Poate deveni inflamabil în timpul utilizării".11. Preparate periculoase care conţin o substanţă periculoasă încadrată la fraza de risc R67 "Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală"Pe etichetele ambalajelor preparatelor periculoase care conţin una sau mai multe substanţe periculoase încadrate la fraza de risc R67, într-o concentraţie egală sau mai mare decât 15%, trebuie înscrisă fraza de risc R67, conform prevederilor anexei nr. 5 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele excepţii:- preparatul a fost deja clasificat cu frazele R20, R23, R26, R68/20, R39/23 sau R39/26; sau- ambalajul preparatului nu depăşeşte 125 ml.12. Cimenturi şi preparate pe bază de cimentPe etichetele ambalajelor pentru cimenturi sau preparate pe bază de ciment, care conţin mai mult de 0,0002 % crom (VI) solubil faţă de greutatea totală a cimentului uscat, trebuie înscrisă următoarea indicaţie:"Conţine crom (VI). Poate provoca o reacţie alergică." numai dacă preparatul nu este deja clasificat şi etichetat ca sensibilizant cu fraza R43.C. Pentru preparatele neclasificate în sensul art. 4, 5 şi 6 din prezentele norme metodologice, dar care conţin cel puţin o substanţă periculoasă1. Preparate periculoase care nu sunt destinate publiculuiPe etichetele ambalajelor preparatelor periculoase prevăzute la art. 16 alin. (2) din prezentele norme metodologice trebuie înscrisă următoarea indicaţie:"Fişa tehnică de securitate disponibilă la cerere pentru utilizatorii profesionali".  +  Anexa 4 ───────(Anexa nr. 4────────────la normele metodologice)────────────────────────CONFIDENŢIALITATEAdenumirii chimice a unei substanţe periculoase  +  Secţiunea A Informaţiile care trebuie să figureze în cererea de confidenţialitate1. Note introductive a) Art. 19 din prezentele norme metodologice prevede în ce condiţii persoana responsabilă de introducerea pe piaţă a unui preparat periculos se poate prevala de confidenţialitate. b) Pentru a evita apariţia unor cereri de confidenţialitate multiple legate de una şi aceeaşi substanţă periculoasă, care intră în compoziţia unor preparate periculoase diferite, este suficientă o singură cerere de confidenţialitate, dacă un anumit număr de preparate periculoase au:(i) aceiaşi constituenţi periculoşi prezenţi între aceleaşi limite de concentraţie;(îi) aceeaşi clasificare şi aceeaşi etichetare;(iii) aceleaşi întrebuinţări preconizate.În acest caz, trebuie să se utilizeze una şi aceeaşi denumire alternativă pentru a proteja identitatea chimică a aceleiaşi substanţe periculoase prezente în preparatele periculoase respective.Cererea de confidenţialitate trebuie să conţină toate informaţiile prevăzute la pct. 2, fără a se omite numele sau denumirea comercială a fiecărui preparat periculos. c) Denumirea alternativă utilizată pentru înscrierea pe eticheta preparatului periculos va fi aceeaşi cu cea prevăzută în secţiunea fişei tehnice de securitate privind "Compoziţia/informaţii despre ingrediente", conform prevederilor anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice.Aceasta implică utilizarea unei denumiri alternative care să furnizeze suficiente informaţii în legătură cu substanţa periculoasă, pentru a garanta o manipulare fără pericol a preparatului periculos care conţine substanţa respectivă. d) La prezentarea cererii de confidenţialitate, persoana responsabilă de introducerea pe piaţă a preparatului periculos trebuie să ţină seama de obligaţia de a furniza suficiente informaţii pentru ca la locul de muncă să fie luate măsurile de precauţie care se impun cu privire la sănătate şi securitate şi pentru ca riscurile legate de manipularea preparatului periculos să fie minimalizate.2. Cererea de confidenţialitateCererea de confidenţialitate trebuie să cuprindă următoarele informaţii obligatorii, conform art. 19 din prezentele norme metodologice: a) datele de identificare ale persoanei cu sediul/domiciliul într-un stat membru, responsabilă de introducerea pe piaţă a preparatului periculos; b) identificarea exactă a substanţei periculoase sau a substanţelor periculoase pentru care se solicită confidenţialitatea şi denumirea alternativă;
  Numărul CAS Numărul IESCE Denumirea chimică conform nomenclatorului internaţional şi clasificarea (anexa nr. 2 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau clasificarea provizorie) Denumirea alternativă
  a)
  b)
  c)
  NOTĂ:Pentru substanţele periculoase clasificate provizoriu se vor adăuga informaţiile (referinţele bibliografice) care arată că clasificarea provizorie s-a efectuat ţinându-se seama de toate datele pertinente şi disponibile cu privire la proprietăţile substanţelor periculoase. c) motivarea confidenţialităţii (probabilitate-plauzibilitate); d) denumirea comercială (denumirile comerciale) a(ale) preparatului periculos; e) este această denumire comercială aceeaşi pentru toate statele membre ale Uniunii Europene?DA [] NU []În cazul răspunsului negativ, precizaţi denumirea comercială (denumirile comerciale) utilizată(e) în celelalte state membre:Austria: Irlanda:Belgia: Italia:Bulgaria: Letonia:Cipru: Lituania:Danemarca: Luxemburg:Estonia: Malta:Finlanda: Polonia:Franţa: Portugalia:Germania: Regatul Unit:Grecia: Republica Cehă:România: Suedia:Slovacia: Ţările de Jos:Slovenia: Ungaria:Spania: f) compoziţia preparatului periculos sau a preparatelor periculoase prevăzută în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice; g) clasificarea preparatului periculos sau a preparatelor periculoase conform art. 5 din prezentele norme metodologice; h) etichetarea preparatului periculos sau a preparatelor periculoase conform art. 9, 10, 11 şi 12 din prezentele norme metodologice; i) întrebuinţările prevăzute pentru preparatul periculos sau preparatele periculoase respective; j) fişa tehnică (fişele tehnice) de securitate întocmită(e) conform anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice;
   +  Secţiunea B Ghid lexic pentru stabilirea denumirilor alternative1. Notă introductivăAcest ghid lexic are la bază procedura de clasificare a substanţelor periculoase (împărţirea substanţelor în grupe de substanţe) prevăzută în anexa nr. 2 normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare.Pot fi utilizate şi alte denumiri decât cele bazate pe prezentul ghid. În toate aceste cazuri denumirile stabilite trebuie să furnizeze suficiente informaţii pentru a garanta că preparatul periculos este manipulat fără niciun risc şi că la locul de muncă pot fi luate măsurile de precauţie care se impun pentru ocrotirea sănătăţii şi securităţii.Grupele de substanţe în care sunt împărţite substanţele periculoase în urma clasificării sunt definite după cum urmează:- substanţe periculoase anorganice sau organice, ale căror proprietăţi sunt identificate prin faptul că au ca principală caracteristică un element comun. Numele familiei se deduce din numele elementului chimic. Aceste familii sunt numerotate prin numărul atomic al elementului chimic (de la 001 la 103), conform prevederilor anexei nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare.- substanţe periculoase organice ale căror proprietăţi sunt identificate prin faptul că au ca principală caracteristică o grupă funcţională comună. Numele familiei se deduce din numele grupei funcţionale. Aceste familii sunt numerotate printr-un număr convenţional (de la 601 la 650), conform anexei nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare.În anumite cazuri s-au adăugat subgrupe de substanţe care grupează substanţele periculoase cu caractere specifice comune.2. Stabilirea denumirii alternativePrincipii generaleÎn vederea stabilirii denumirii alternative, se parcurg următoarele două etape succesive:(i) identificarea grupelor funcţionale şi a elementelor chimice prezente în molecula substanţei periculoase respective;(îi) determinarea măsurii în care trebuie luate în considerare cele mai importante grupe funcţionale şi elemente chimice.Grupele funcţionale şi elementele chimice identificate luate în considerare sunt numele grupei şi al subgrupei prevăzute la pct. 3, a căror listă nu este însă limitativă.3. Împărţirea substanţelor periculoase în grupe şi subgrupe─────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Numărul grupei conform  anexei nr. 2 la normele  metodologice aprobate prin  Hotărârea Guvernului Grupe/Subgrupe  nr. 490/2002, cu modificările  şi completările ulterioare───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 001 Compuşi ai hidrogenului                               - Hidruri───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 002 Compuşi ai heliului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 003 Compuşi ai litiului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 004 Compuşi ai beriliului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 005 Compuşi ai borului                               - Borani                               - Boraţi───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 006 Compuşi ai carbonului                               - Carbamaţi                               - Compuşi anorganici ai carbonului                               - Săruri ale acidului cianhidric                               - Uree şi derivaţi───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 007 Compuşi ai azotului                               - Amoniu cuaternar                               - Compuşi acizi ai azotului                               - Nitraţi                               - Nitriţi───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 008 Compuşi ai oxigenului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 009 Compuşi ai fluorului                               - Fluoruri anorganice───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 010 Compuşi ai neonului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 011 Compuşi ai sodiului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 012 Compuşi ai magneziului                               - Derivaţi organometalici ai magneziului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 013 Compuşi ai aluminiului                               - Derivaţi organometalici ai aluminiului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 014 Compuşi ai siliciului                               - Siliconi                               - Silicaţi───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 015 Compuşi ai fosforului                               - Compuşi acizi ai fosforului                               - Compuşi ai fosfoniului                               - Esteri fosforici                               - Fosfaţi                               - Fosfiţi                               - Fosforamide şi derivaţi───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 016 Compuşi ai sulfului                               - Compuşi acizi ai sulfului                               - Mercaptani                               - Sulfaţi                               - Sulfiţi───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 017 Compuşi ai clorului                               - Cloraţi                               - Percloraţi───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 018 Compuşi ai argonului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 019 Compuşi ai potasiului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 020 Compuşi ai calciului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 021 Compuşi ai scandiului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 022 Compuşi ai titanului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 023 Compuşi ai vanadiului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 024 Compuşi ai cromului                               - Compuşi ai cromului VI (cromaţi)───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 025 Compuşi ai manganului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 026 Compuşi ai fierului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 027 Compuşi ai cobaltului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 028 Compuşi ai nichelului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 029 Compuşi ai cuprului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 030 Compuşi ai zincului                               - Derivaţi organometalici ai zincului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 031 Compuşi ai galiului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 032 Compuşi ai germaniului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 033 Compuşi ai arsenicului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 034 Compuşi ai seleniului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 035 Compuşi ai bromului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 036 Compuşi ai kriptonului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 037 Compuşi ai rubidiului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 038 Compuşi ai stronţiului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 039 Compuşi ai ytriului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 040 Compuşi ai zirconiului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 041 Compuşi ai niobiului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 042 Compuşi ai molibdenului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 043 Compuşi ai tehneţiului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 044 Compuşi ai ruteniului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 045 Compuşi ai rodiului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 046 Compuşi ai paladiului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 047 Compuşi ai argintului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 048 Compuşi ai cadmiului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 049 Compuşi ai indiului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 050 Compuşi ai staniului                               - Derivaţi organometalici ai staniului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 051 Compuşi ai antimoniului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 052 Compuşi ai telurului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 053 Compuşi ai iodului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 054 Compuşi ai xenonului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 055 Compuşi ai cesiului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 056 Compuşi ai bariului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 057 Compuşi ai lantaniului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 058 Compuşi ai ceriului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 059 Compuşi ai praseodimului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 060 Compuşi ai neodimului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 061 Compuşi ai prometiului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 062 Compuşi ai samariului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 063 Compuşi ai europiului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 064 Compuşi ai gadoliniului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 065 Compuşi ai terbiului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 066 Compuşi ai dysprosiului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 067 Compuşi ai holmiului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 068 Compuşi ai erbiului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 069 Compuşi ai tuliului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 070 Compuşi ai yterbiului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 071 Compuşi ai luteţiului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 072 Compuşi ai hafniului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 073 Compuşi ai tantalului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 074 Compuşi ai tungstenului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 075 Compuşi ai reniului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 076 Compuşi ai osmiului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 077 Compuşi ai iridiului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 078 Compuşi ai platinei───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 079 Compuşi ai aurului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 080 Compuşi ai mercurului                               - Derivaţi organometalici ai mercurului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 081 Compuşi ai taliului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 082 Compuşi ai plumbului                               - Derivaţi organometalici ai plumbului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 083 Compuşi ai bismutului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 084 Compuşi ai poloniului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 085 Compuşi ai astatiniului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 086 Compuşi ai radonului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 087 Compuşi ai franciului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 088 Compuşi ai radiului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 089 Compuşi ai actiniului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 090 Compuşi ai toriului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 091 Compuşi ai proactiniului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 092 Compuşi ai uraniului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 093 Compuşi ai neptuniului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 094 Compuşi ai plutoniului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 095 Compuşi ai americiului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 096 Compuşi ai curiului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 097 Compuşi ai berkeliului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 098 Compuşi ai californiului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 099 Compuşi ai einsteiniului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 100 Compuşi ai fermiului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 101 Compuşi ai mendeleeviului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 102 Compuşi ai nobeliului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 103 Compuşi ai laurentiului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 601 Hidrocarburi                               - Hidrocarburi alifatice                               - Hidrocarburi aromatice                               - Hidrocarburi aliciclice                               - Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP)───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 602 Hidrocarburi halogenate*)                               - Hidrocarburi alifatice halogenate*)                               - Hidrocarburi aromatice halogenate*)                               - Hidrocarburi aliciclice halogenate*)*) De precizat după familia care corespunde halogenului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 603 Alcooli şi derivaţi                               - Alcooli alifatici                               - Alcooli aromatici                               - Alcooli aliciclici                               - Alcanolamine                               - Derivaţi epoxidici                               - Eteri                               - Eteri de glicoli                               - Glicoli şi polioli───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 604 Fenoli şi derivaţi                               - Derivaţi halogenaţi*) ai fenolilor*) De precizat după familia care corespunde halogenului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 605 Aldehide şi derivaţi                               - Aldehide alifatice                               - Aldehide aromatice                               - Aldehide aliciclice                               - Acetali alifatici                               - Acetali aromatici                               - Acetali aliciclici───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 606 Cetone şi derivaţi                               - Cetone alifatice                               - Cetone aromatice*)                               - Cetone aliciclice*) Inclusiv chinone───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 607 Acizi organici şi derivaţi                               - Acizi alifatici                               - Acizi alifatici halogenaţi*)                               - Acizi aromatici                               - Acizi aromatici halogenaţi*)                               - Acizi aliciclici                               - Acizi aliciclici halogenaţi*)                               - Anhidride de acizi alifatici                               - Anhidride de acizi alifatici halogenaţi*)                               - Anhidride de acizi aromatici                               - Anhidride de acizi aromatici halogenaţi*)                               - Anhidride de acizi aliciclici                               - Anhidride de acizi aliciclici                                 halogenaţi*)                               - Săruri de acizi alifatici                               - Săruri de acizi alifatici halogenaţi*)                               - Săruri de acizi aromatici                               - Săruri de acizi aromatici halogenaţi*)                               - Săruri de acizi aliciclici                               - Săruri de acizi aliciclici halogenaţi*)                               - Esteri de acizi alifatici                               - Esteri de acizi alifatici halogenaţi*)                               - Esteri de acizi aromatici                               - Esteri de acizi aromatici halogenaţi*)                               - Esteri de acizi aliciclici                               - Esteri de acizi aliciclici halogenaţi*)                               - Esteri de eteri de glicol                             Acrilaţi                               - Metacrilaţi                               - Lactone                               - Halogenuri de acil*) De precizat după familia care corespunde halogenului───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 608 Nitrili şi derivaţi───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 609 Derivaţi nitraţi───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 610 Derivaţi cloronitraţi───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 611 Derivaţi azoxici şi azoici───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 612 Amine şi derivaţi aminici                               - Amine alifatice şi derivaţi                               Amine aliciclice şi derivaţi                               - Amine aromatice şi derivaţi                               - Anilină şi derivaţi                               - Benzidină şi derivaţi───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 613 Baze heterociclice şi derivaţi                               - Benzimidazol şi derivaţi                               - Imidazol şi derivaţi                               - Piretrinoide                               - Chinoleină şi derivaţi                               - Triazină şi derivaţi                               - Triazol şi derivaţi───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 614 Glucozide şi alcaloizi                               - Alcaloizi şi derivaţi                               - Glucozide şi derivaţi───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 615 Cianaţi şi izocianaţi                               - Cianaţi                               - Izocianaţi───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 616 Amide şi derivaţi                               - Acetamide şi derivaţi                               - Anilide───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 617 Peroxizi organici───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 647 Enzime───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 648 Derivaţi complecşi din cărbune                               - Extract acid                               - Extract bazic                               - Ulei antracenic                               - Reziduu de extracţie din ulei antracenic                               - Fracţiune ulei antracenic                               - Ulei fenolic                               - Reziduuri de extracţie din ulei fenolic                               - Cărbune lichid, extracţie cu solvent                                 lichid                               - Cărbune lichid, sol. de extracţie cu                                 solvent lichid                               - Ulei greu de huilă                               - Gudron de huilă                               - Extracte de gudron de cărbune                               - Reziduuri solide din gudron de cărbune                               - Cocs (gudron de huilă), temperatură                                 joasă, smoală temperatură înaltă                               - Cocs (gudron de huilă), smoală                                 temperatură înaltă                               - Cocs (gudron de huilă), amestecat cu                                 smoală de huilă la temperatură înaltă                               - Benzol nerafinat                               - Fenoli nerafinaţi                               - Baze nerafinate de gudron                               - Baze distilate                               - Fenoli distilaţi                               - Distilate                               - Distilate primare (cărbune), extracţie cu                                 solvent lichid                               - Distilate de hidrocracare (cărbune),                                 extracţie cu solvent                               - Distilate medii de hidrocracare                                 (cărbune), extracţie cu solvent,                                 hidrogenate                               - Distilate medii de hidrocracare                                 (cărbune), extracţie cu solvent                               - Reziduuri de extracţie alcaline                                 (cărbune), gudron de huilă la temperatură                                 joasă                               - Ulei rece                               - Combustibili, motorine, extracţie cu                                 solvent de cărbune, hidrocracare,                                 hidrogenare                               - Carburanţi de avion, extracţie cu solvent                                 cărbune, hidrocracare, hidrogenare                               - Benzină, extracţie cu solvent cărbune,                                 petrol de hidrocracare, hidrogenare                               - Produse tratate termic                               - Ulei antracenic greu                               - Distilat de ulei antracenic greu                               - Ulei uşor                               - Distilat de ulei uşor, punct de fierbere                                 scăzut                               - Distilat de ulei uşor, punct de fierbere                                 intermediar                               - Distilat de ulei uşor, punct de fierbere                                 înalt                               - Reziduu de extracţie din ulei uşor, punct                                 de fierbere scăzut                               - Reziduu de extracţie din ulei uşor, punct                                 de fierbere intermediar                               - Reziduu de extracţie din ulei uşor, punct                                 de fierbere înalt                               - Ulei metilnaftalenic                               - Reziduu de extracţie din ulei                                 metilnaftalenic                               - Petrol de hidrocracare (cărbune),                                 extracţie cu solvent                               - Ulei naftalenic                               - Reziduu de extracţie din ulei naftalenic                               - Distilat de ulei naftalenic                               - Smoală                               - Distilat de smoală                               - Reziduu de smoală                               - Reziduu de smoală, tratat termic                               - Reziduu de smoală, oxidat                               - Produse de piroliză                               - Fracţiuni secundare                               - Reziduuri (cărbune), extracţie cu solvent                                 lichid                               - Gudron de lignit, distilat                               - Gudron de lignit la temperatură joasă                               - Ulei de gudron, punct de fierbere înalt                               - Ulei de gudron, punct de fierbere                                 intermediar                               - Ulei de spălare                               - Reziduu de extracţie din ulei de spălare                               - Distilat de ulei de spălare───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 649 Derivaţi complecşi ai ţiţeiului                               - Ţiţei brut                               - Gaz de ţiţei                               - Petrol cu punct de fierbere scăzut                               - Petrol modificat cu punct de fierbere                                 scăzut                               - Petrol de cracare catalitică cu punct de                                 fierbere scăzut                               - Petrol de rafinare catalitică cu punct de                                 fierbere scăzut                               - Petrol de cracare termică cu punct de                                 fierbere scăzut                               - Petrol hidrotratat cu punct de fierbere                                 scăzut                               - Petrol cu punct de fierbere scăzut -                                 nespecificat                               - Kerosen de distilare directă                               - Kerosen - nespecificat                               - Motorină de cracare                               - Motorină nespecificată                               - Păcură grea                               - Unsoare                               - Ulei de bază nerafinat sau uşor rafinat                               - Ulei de bază - nespecificat                               - Extract aromatic de distilat (tratat)                               - Ulei de purificare                               - Ceară de petrol                               - Petrolat───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 650 Substanţe periculoase diverse                               A nu se utiliza această grupă, ci grupele                               sau subgrupele menţionate mai sus.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────4. Aplicaţie practicăDupă ce s- a cercetat dacă substanţa periculoasă aparţine uneia sau mai multor grupe sau subgrupe din lista prevăzută la pct. 3, denumirea alternativă se poate stabili după cum urmează:4.1. dacă numele unei grupe sau subgrupe este suficient pentru a caracteriza elementele chimice sau grupele funcţionale importante, acesta va fi desemnat ca denumire alternativă.Exemple:- 1,4-dihidroxibenzengrupa 604: fenoli şi derivaţidenumire alternativă: derivat al fenolului- butanolgrupa 603: alcooluri şi derivaţisubgrupa: alcooluri alifaticedenumire alternativă: alcool alifatic- 2-izopropoxietanolgrupa 603: alcooluri şi derivaţisubgrupa: eteri de glicoldenumire alternativă: eteri de glicol- metacrilatgrupa 607: acizi organici şi derivaţisubgrupa: acrilaţidenumire alternativă: acrilat;4.2. dacă numele unei grupe sau subgrupe nu este suficient pentru a caracteriza elementele chimice sau grupele funcţionale semnificative, denumirea alternativă va fi o combinaţie de nume ale mai multor grupe sau subgrupe.Exemple:- clorbenzengrupa 602: hidrocarburi halogenatesubgrupa: hidrocarburi aromatice halogenategrupa 017: compuşi hidrocarburaţi ai cloruluidenumire alternativă: acid aromatic clorat- acid 2,3,6-triclorofenilaceticgrupa 607: acizi organicisubgrupa: acizi aromatici halogenaţigrupa 017: compuşi ai cloruluidenumire alternativă: acid aromatic clorat- 1-cloro-1-nitropropangrupa 610: derivaţi cloronitraţigrupa 601: hidrocarburisubgrupa: hidrocarburi alifaticedenumire alternativă: hidrocarbură alifatică cloronitrată- ditiopirofosfat de tetrapropilgrupa 015: compuşi ai fosforuluisubgrupa: esteri fosforicigrupa 016: compuşi ai sulfuluidenumire alternativă: ester tiofosforic.Numele grupei sau al subgrupei pentru unele elemente chimice, în special pentru metale, se poate indica prin termenii "anorganic" sau "organic".Exemple:- clorură de dimercurgrupa 080: compuşi ai mercuruluidenumire alternativă: compus anorganic al mercurului- acetat de bariugrupa 056: compus al bariuluidenumire alternativă: compus organic al bariului- nitrit de etilgrupa 007: compuşi ai azotuluisubgrupa: nitriţidenumire alternativă: nitrit organic- hidrosulfit de sodiugrupa 016: compuşi ai sulfuluidenumire alternativă: compus anorganic al sulfului.(Exemplele de mai sus sunt ale unor substanţe periculoase prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care pot face obiectul unei cereri de confidenţialitate.)
   +  Anexa 5 ───────(Anexa nr. 5────────────la normele metodologice)────────────────────────GHIDpentru întocmirea fişelor tehnice de securitateScopul prezentei anexe este de a asigura uniformitate şi precizie în conţinutul fiecărei secţiuni obligatorii a fişei tehnice de securitate, astfel încât fişele tehnice de securitate rezultate să dea posibilitatea utilizatorilor profesionali să ia măsurile necesare cu privire la protecţia sănătăţii şi a securităţii la locul de muncă şi la protecţia mediului.Informaţiile furnizate în fişa tehnică de securitate trebuie prezentate într-o manieră clară şi concisă. Fişa tehnică de securitate este elaborată de către o persoană competentă, care trebuie să ţină seama de nevoile specifice ale utilizatorului, în măsura în care acestea sunt cunoscute. Persoanele responsabile de introducerea pe piaţă a substanţelor şi preparatelor periculoase trebuie să se asigure că personalul care elaborează fişa tehnică de securitate a fost pregătit corespunzător, inclusiv prin participarea la cursuri de perfecţionare. Pentru preparatele care nu sunt clasificate ca periculoase, dar pentru care este necesară întocmirea unei fişe tehnice de securitate, conform art. 16 alin. (2) din prezentele norme metodologice, trebuie furnizate, în cadrul fiecărei secţiuni, informaţiile corespunzătoare.În unele cazuri pot fi necesare informaţii suplimentare din punctul de vedere al gamei largi de proprietăţi ale substanţelor şi preparatelor periculoase. Dacă în anumite cazuri se constată că informaţiile privind anumite proprietăţi nu au relevanţă sau nu pot fi asigurate din punct de vedere tehnic, motivele legate de acest lucru vor fi clar explicate în cadrul fiecărei secţiuni a fişei tehnice de securitate. Trebuie furnizate informaţii privind fiecare proprietate periculoasă a substanţelor şi preparatelor periculoase. Dacă se menţionează că un anumit pericol nu există, se diferenţiază clar între cazurile în care persoana care realizează clasificarea nu are informaţii la dispoziţie şi cazurile în care sunt disponibile rezultatele negative ale testelor.Data emiterii fişei tehnice de securitate este înscrisă pe prima pagină a acesteia.În cazul în care o fişă tehnică de securitate este revizuită, modificările trebuie aduse la cunoştinţă tuturor utilizatorilor interesaţi.Fişele tehnice de securitate sunt necesare şi pentru anumite substanţe şi preparate periculoase speciale (cum ar fi metale în formă masivă, aliaje, gaze comprimate) prevăzute în cap. 8 şi 9 ale anexei nr. 1 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care există exceptări în ceea ce priveşte etichetarea.  +  Secţiunea 1 Identificarea substanţei/preparatului periculos şi a firmei sau întreprinderii1.1. Identificarea substanţei sau preparatului periculosTermenul folosit pentru identificare trebuie să fie identic cu cel înscris pe etichetă, conform prevederilor anexei nr. 1 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare.Pot fi prevăzute şi alte mijloace de identificare disponibile.1.2. Utilizarea substanţei/preparatului periculosSunt indicate utilizările prevăzute sau recomandate ale substanţei sau preparatului periculos, în măsura în care acestea sunt cunoscute. În cazurile în care există mai multe utilizări posibile, sunt indicate numai utilizările cele mai importante sau cele uzuale. O descriere concisă a utilizării concrete, cum ar fi inhibitor de flacără sau antioxidant, trebuie, de asemenea, inclusă.1.3. Identificarea firmei/întreprinderiiEste identificată persoana responsabilă de introducerea pe piaţă a substanţei sau preparatului periculos. Sunt indicate adresa completă şi numărul de telefon ale acestei persoane.1.4. Telefon pentru urgenţeSuplimentar faţă de informaţiile prevăzute la pct. 1.1, 1.2 şi 1.3, este furnizat numărul de telefon pentru urgenţe al firmei.  +  Secţiunea a 2-a Compoziţia/informaţii despre ingredienteInformaţiile furnizate în cadrul acestei secţiuni a fişei tehnice de securitate trebuie să dea posibilitatea destinatarului să identifice imediat pericolele pe care le prezintă componenţii preparatului periculos. Pericolele pe care le prezintă preparatul periculos propriu-zis sunt prezentate în secţiunea privind "Identificarea pericolelor substanţei/preparatului periculos" din cadrul fişei tehnice de securitate.2.1. Nu este necesară indicarea întregii compoziţii (natura ingredientelor şi concentraţia acestora) a preparatului periculos, deşi o descriere generală a componenţilor şi a concentraţiilor acestora poate fi utilă.2.2. Pentru un preparat clasificat ca periculos sunt indicate următoarele substanţe periculoase împreună cu concentraţia sau limitele de concentraţie ale acestora: a) substanţele periculoase care prezintă un pericol pentru sănătate sau mediu în sensul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările şi completările ulterioare, dacă acestea sunt prezente în concentraţii egale sau superioare celor prevăzute în tabelul de la art. 3 alin. (5) din prezentele norme metodologice (dacă nu sunt prevăzute limite inferioare în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau în anexele nr. 1, 2 sau 3 la prezentele norme metodologice); şi b) substanţele periculoase pentru care există valori limită ale concentraţiei admise pentru expunerea la locul de muncă, care nu sunt încă incluse la lit. a).2.3. Pentru un preparat care nu este clasificat ca periculos vor fi indicate următoarele substanţe periculoase împreună cu concentraţia sau limitele de concentraţie ale acestora, dacă acestea sunt prezente într-o concentraţie individuală egală sau mai mare de 1% în greutate pentru preparatele negazoase şi egală sau mai mare de 0,2% în volum pentru preparatele gazoase: a) substanţele periculoase care prezintă pericol pentru sănătate sau mediu în sensul prevederilor normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare; şi b) substanţele periculoase pentru care există valori limită ale concentraţiei admise pentru expunerea la locul de muncă.În cazul în care persoana responsabilă de introducerea pe piaţă a preparatului periculos poate demonstra că menţionarea în fişa tehnică de securitate a identităţii a unei substanţe periculoase clasificate exclusiv ca: a) iritantă, cu excepţia celor încadrate la fraza de risc R41 sau iritante în combinaţie cu una sau mai multe din celelalte proprietăţi prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. d) din prezentele norme metodologice; sau b) nocivă, în combinaţie cu una sau mai multe proprietăţi prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. d) din prezentele norme metodologice, care prezintă ele însele efecte letale acute, aduce prejudicii naturii confidenţiale a proprietăţii sale intelectuale, aceasta poate, conform prevederilor secţiunii B a anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, să se refere la acea substanţă cu ajutorul unei denumiri care identifică cele mai importante grupe chimice funcţionale sau al unei denumiri alternative.2.4. Este prezentată clasificarea substanţelor periculoase prevăzute la pct. 2.3 (conform prevederilor art. 2 şi 5 din prezentele norme metodologice sau ale anexei nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare), inclusiv literele pentru simboluri şi frazele de risc R care sunt atribuite în funcţie de pericolele care decurg din proprietăţile fizico-chimice, pericolele pentru sănătate şi pericolele pentru mediu ale acestora. Nu este necesară înscrierea completă a frazelor de risc R în cadrul acestei secţiuni (se face referire la secţiunea privind "Alte informaţii" din cadrul fişei tehnice de securitate, unde este înscris textul complet al fiecărei fraze de risc R importante).2.5. Sunt indicate numele şi numerele EINECS sau ELINCS ale substanţelor periculoase prevăzute la pct. 2.2 şi 2.3, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă sunt disponibile, pot fi utilizate şi numărul CAS şi denumirea IUPAC. În cazul substanţelor periculoase pentru care este utilizată o denumire alternativă, conform prevederilor art. 19 din prezentele norme metodologice sau ale pct. 2.3 din prezenta anexă, nu este necesară o identificare chimică precisă.2.6. În cazul în care identitatea anumitor substanţe periculoase trebuie să rămână confidenţială, conform prevederilor art. 19 din prezentele norme metodologice sau ale pct. 2.3 din prezenta anexă, trebuie descrisă natura chimică a acestora în scopul asigurării unei manipulări sigure a preparatelor periculoase respective.Denumirea utilizată pentru substanţa periculoasă respectivă trebuie să fie aceeaşi cu cea care derivă din aplicarea procedurilor de mai sus.  +  Secţiunea a 3-a Identificarea pericolelor substanţei/preparatului periculosÎn cadrul acestei secţiuni a fişei tehnice de securitate este prezentată clasificarea substanţei sau a preparatului periculos, conform procedurii de clasificare prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările şi completările ulterioare, sau prevederilor prezentelor norme metodologice. Sunt indicate în mod clar şi concis pericolele pe care substanţa sau preparatul periculos le prezintă pentru om şi pentru mediu. Se face în mod clar distincţie între preparatele clasificate ca periculoase şi cele care nu sunt clasificate ca periculoase conform prevederilor prezentelor norme metodologice. Se descriu cele mai importante efecte şi simptome adverse fizico-chimice asupra sănătăţii umane şi asupra mediului şi simptomele legate de utilizările şi de posibilele utilizări greşite ale substanţei sau preparatului, care pot fi prevăzute în mod logic.Poate fi necesară menţionarea altor pericole, cum ar fi: prăfuirea, sufocarea, îngheţul sau efectele asupra mediului, precum pericolele pentru organismele care trăiesc în sol, care nu rezultă din clasificare, dar care pot contribui la pericolele generale prezentate de preparatul periculos.Informaţiile înscrise pe etichetă sunt furnizate în secţiunea "Informaţii privind reglementările specifice aplicabile" din cadrul fişei tehnice de securitate.  +  Secţiunea a 4-a Măsuri de prim ajutorÎn cadrul acestei secţiuni a fişei tehnice de securitate sunt descrise măsurile de prim ajutor în cazul expunerii la substanţe sau preparate periculoase.Se specifică mai întâi dacă este necesară asistenţa medicală imediată.Informaţiile privind măsurile de prim ajutor trebuie să fie concise şi uşor de înţeles de către victimă, însoţitor şi cei care acordă primul ajutor. Sunt prezentate, pe scurt, simptomele şi efectele în urma expunerii la substanţe sau preparate periculoase. Instrucţiunile trebuie să indice măsurile care trebuie luate pe loc în cazul unui accident şi dacă pot apărea efecte întârziate după expunerea la substanţe sau preparate periculoase.Informaţiile sunt structurate pe subcapitole, în funcţie de căile diferite de expunere, cum ar fi inhalarea, contactul cu pielea şi ochii şi ingerarea. Se indică dacă este necesară sau recomandabilă asistenţa medicală calificată. Pentru unele substanţe sau preparate periculoase poate fi important să se sublinieze faptul că trebuie să existe mijloace speciale pentru tratament specific şi imediat la locul de muncă.  +  Secţiunea a 5-a Măsuri de combatere a incendiilorÎn cadrul acestei secţiuni a fişei tehnice de securitate se face referire la cerinţele de combatere a incendiilor provocate de o substanţă sau de un preparat periculos sau care izbucnesc în apropierea substanţei sau preparatului periculos, indicându-se: a) mijloacele de stingere adecvate; b) mijloacele de stingere care nu trebuie folosite din motive de securitate; c) pericolele de expunere speciale legate de substanţa sau preparatul periculos propriu-zis, produsele de ardere, gazele rezultate; d) echipamentul de protecţie special pentru pompieri.  +  Secţiunea a 6-a Măsuri împotriva pierderilor accidentaleÎn funcţie de substanţa sau preparatul periculos implicat, pot fi necesare informaţii cu privire la: a) măsurile de precauţie personale, cum ar fi: îndepărtarea surselor de aprindere, asigurarea unei ventilaţii sau protecţii respiratorii suficiente, controlarea prafului, împiedicarea contactului cu ochii şi cu pielea; b) măsurile de precauţie pentru mediu, cum ar fi: păstrarea distanţei faţă de scurgeri, apa de suprafaţă şi freatică şi sol, necesitatea alertării vecinătăţilor; c) metodele de curăţare, cum ar fi: folosirea materialelor absorbante (nisip, diatomită, liant acid, liant universal, rumeguş), reducerea cantităţii de gaze/fum cu apă, diluare.Se vor lua în considerare şi indicaţii cum ar fi: "Nu utilizaţi niciodată, neutralizaţi cu.....".Dacă este necesar, se face referire la secţiunile "Controale de expunere/protecţie personală" şi "Măsuri privind evacuarea substanţei/preparatului periculos" din cadrul fişei tehnice de securitate.  +  Secţiunea a 7-a Manipulare şi depozitareInformaţiile furnizate în cadrul acestei secţiuni a fişei tehnice de securitate trebuie să se refere la protecţia sănătăţii, a securităţii şi a mediului. Aceste informaţii trebuie să îl ajute pe titularul activităţii să elaboreze proceduri de lucru şi măsuri organizatorice adecvate.7.1. ManipulareÎn cadrul acestei secţiuni a fişei tehnice de securitate sunt furnizate informaţii referitoare la precauţiile în ceea ce priveşte manipularea substanţelor sau preparatelor periculoase în condiţii de securitate, inclusiv recomandări privind măsurile tehnice, cum ar fi: îngrădire, ventilaţia locală şi generală, măsuri de prevenire a generării aerosolilor, prafului şi incendiului, măsuri necesare pentru protecţia mediului (utilizarea filtrelor sau a scruberelor pe ventilaţia de evacuare, folosirea într-o zonă îngrădită, măsuri pentru colectarea şi evacuarea scurgerilor) şi orice alte cerinţe specifice sau reguli privind substanţa sau preparatul periculos (proceduri sau echipamente care sunt interzise sau care sunt recomandate) şi, dacă este posibil, se include o scurtă descriere a acestora.7.2. DepozitareÎn cadrul acestei secţiuni a fişei tehnice de securitate sunt furnizate informaţii cu privire la cerinţele de depozitare a substanţei sau a preparatului periculos în condiţii de securitate, cum ar fi: proiectarea specifică a camerelor de depozitare sau a recipienţilor (inclusiv ventilaţie şi pereţi de reţinere), materiale incompatibile, condiţii de depozitare (limita/intervalul de temperatură şi umiditate, iluminat, gaz inert), echipamentul electric special şi prevenirea electricităţii statice.Se fac recomandări, dacă acestea sunt relevante, cu privire la limitele cantitative în condiţii de depozitare. Este indicată, în special, orice cerinţă specială, cum ar fi: tipul materialului folosit pentru ambalajele/recipientele substanţei sau preparatului periculos.7.3. Utilizare (utilizări) specifică (specifice)Pentru produsele finite destinate utilizării (utilizărilor) specifice, recomandările trebuie să se refere la utilizarea (utilizările) avută (avute) în vedere şi trebuie să fie detaliate şi operaţionale. Dacă este disponibil, se poate face referire la ghidul aprobat pentru industrie sau sector.  +  Secţiunea a 8-a Controlul expunerii/protecţie personală8.1. Valori limită de expunereSunt indicaţi parametrii de control specifici care se aplică de obicei, inclusiv valorile limită admise pentru expunerea ocupaţională şi/sau valorile limită biologice. Sunt furnizate informaţii despre procedurile de monitorizare recomandate de obicei.Pentru preparatele periculoase este util să se prevadă valori limită admise pentru expunerea ocupaţională şi/sau valori limită biologice pentru acele substanţe periculoase din componenţa acestora, care trebuie listate în fişa tehnică de securitate, conform prevederilor secţiunii nr. 2.8.2. Controlul expuneriiÎn sensul acestui document, prin controlul expunerii se înţelege întreaga gamă de măsuri specifice de protecţie şi prevenire care trebuie luate în timpul utilizării substanţelor sau preparatelor periculoase pentru a minimaliza expunerea personalului şi a mediului la substanţe sau preparate periculoase.8.2.1. Controlul expunerii ocupaţionaleAceste informaţii sunt luate în considerare de către titularul activităţii la evaluarea pericolelor pentru sănătatea şi securitatea personalului ale substanţei sau preparatului periculos. Această evaluare necesită elaborarea unor metode de lucru şi controale de inginerie adecvate, utilizarea unor echipamente şi materiale adecvate, aplicarea unor măsuri de protecţie colectivă la sursă şi utilizarea unor măsuri de protecţie individuală, cum ar fi echipamentul personal de protecţie. Prin urmare, sunt furnizate informaţii corecte şi adecvate privind aceste măsuri, pentru a facilita realizarea unei evaluări corecte a riscului. Aceste informaţii trebuie să le completeze pe cele furnizate la pct. 7.În cazul în care este nevoie de protecţie individuală, se va specifică în detaliu ce echipament va oferi protecţie corectă şi adecvată, cu luarea în considerare a Normelor metodologice în aplicarea Legii protecţiei muncii nr. 90/1996, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 388/1996, cu modificările ulterioare, şi cu referire la standardele CEN corespunzătoare.8.2.1.1. Protecţia respiraţieiPentru substanţele periculoase gazoase, vapori sau praf, se specifică tipul de echipament de protecţie recomandat, cum ar fi: aparatul de respirat autonom, măşti şi filtre adecvate.8.2.1.2. Protecţia mâinilorSe specifică în mod clar tipul de mănuşi care trebuie purtate la manipularea substanţei sau preparatului periculos, inclusiv: a) tipul de material; b) timpul de trecere prin materialul mănuşii în raport cu cantitatea şi durata expunerii dermice.Dacă este necesar, se indică orice alte măsuri suplimentare de protecţie a mâinilor.8.2.1.3. Protecţia ochilorSe specifică tipul de echipament necesar pentru protecţia ochilor, cum ar fi: ochelari de securitate, ochelari de protecţie, ecran pentru faţă.8.2.1.4. Protecţia pieliiDacă este necesar să se protejeze o parte a corpului, alta decât mâinile, se specifică tipul şi calitatea echipamentului de protecţie necesar, cum ar fi: şorţ, cizme şi echipament de protecţie complet. Dacă este necesar, se indică orice alte măsuri suplimentare de protecţie a pielii şi măsurile specifice de igienă.8.2.2. Controlul expunerii mediuluiSunt furnizate informaţiile solicitate de către titularul activităţii în vederea îndeplinirii obligaţiilor sale în materie de protecţie a mediului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Secţiunea a 9-a Proprietăţi fizico-chimice ale substanţei/preparatului periculosPentru a facilita luarea de măsuri adecvate de control, sunt furnizate toate informaţiile relevante despre substanţa sau preparatul periculos, în special informaţiile prevăzute la pct. 9.2.9.1. Informaţii generale9.1.1. AspectSe indică starea fizică (solid, lichid, gaz) şi culoarea substanţei sau preparatului periculos livrat.9.1.2. MirosDacă este perceptibil un miros, se face o scurtă descriere a acestuia.9.2. Informaţii importante pentru sănătate, securitate şi mediupHSe indică pH-ul substanţei sau al preparatului periculos în forma în care acesta este livrat sau al unei soluţii apoase; în cel de al doilea caz, se indică concentraţia.Punct de fierbere/interval de temperatură de fierbere:Temperatură de inflamabilitate:Inflamabilitate (solid, gaz):Proprietăţi explozive:Proprietăţi oxidante:Presiunea de vapori:Densitatea relativă:Solubilitatea:- solubilitatea în apă:- solubilitatea în grăsimi (a se specifică emulgatorul):Coeficientul de partiţie: n-octanol/apă:Vâscozitate:Densitatea vaporilor:Viteza de evaporare:9.3. Alte informaţiiSe indică alţi parametri importanţi de securitate cum ar fi: miscibilitatea, conductivitatea, punctul de topire sau intervalul de temperatură de topire, grupul de gaze, temperatura de autoaprindere. Aceste proprietăţi trebuie să fie determinate în conformitate cu prevederile părţii A a anexei nr. 3 la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau prin orice altă metodă comparabilă.Pentru preparatele periculoase sunt furnizate, în mod normal, informaţii cu privire la proprietăţile preparatului periculos propriu-zis. Cu toate acestea, dacă se specifică faptul că un anumit pericol nu se aplică, se diferenţiază în mod clar între cazurile în care nu există informaţii disponibile pentru persoana care realizează clasificarea şi cazurile în care sunt disponibile rezultate negative ale testelor. Dacă se consideră necesar să se furnizeze informaţii despre proprietăţile componenţilor individuali ai preparatului periculos, se indică în mod clar la ce se referă informaţiile respective.  +  Secţiunea a 10-a Stabilitate şi reactivitateSe defineşte stabilitatea substanţei sau a preparatului periculos şi se indică posibilitatea apariţiei de reacţii periculoase în anumite condiţii de utilizare a acestora şi la evacuarea lor în mediu.10.1. Condiţii de evitatSe întocmeşte lista acelor condiţii, cum ar fi: temperatura, presiunea, iluminatul, şocul, care pot provoca o reacţie periculoasă, şi, dacă este posibil, se face o scurtă descriere a acestora.10.2. Materiale de evitatSe întocmeşte lista materialelor, cum ar fi: apa, aerul, acizii, bazele, agenţii de oxidare sau orice altă substanţă chimică specifică, care pot provoca o reacţie periculoasă, şi, dacă este posibil, se face o scurtă descriere a acestora.10.3. Produse de descompunere periculoaseSe întocmeşte lista materialelor periculoase produse în cantităţi periculoase în urma descompunerii.Se face referire în mod special la: a) necesarul de stabilizatori şi prezenţa stabilizatorilor; b) posibilitatea apariţiei unei reacţii exoterme periculoase; c) semnificaţia din punct de vedere al securităţii a unei schimbări în aspectul fizic al substanţei sau preparatului periculos, dacă este cazul; d) produse periculoase de descompunere, formate în contact cu apa, dacă este cazul; e) posibilitatea de degradare în produse instabile.  +  Secţiunea a 11-a Informaţii toxicologiceÎn cadrul acestei secţiuni a fişei tehnice de securitate este prevăzută o descriere concisă, dar completă şi cuprinzătoare a diverselor efecte toxicologice (pentru sănătate) care pot apărea dacă utilizatorul vine în contact cu substanţa sau preparatul periculos.Se includ efectele periculoase pentru sănătate în urma expunerii la substanţa sau preparatul periculos, determinate atât pe baza experienţei, cât şi a concluziilor experimentelor ştiinţifice. Se includ informaţii despre diferitele căi de expunere (inhalare, înghiţire, contact cu pielea şi ochii) şi se descriu simptomele legate de caracteristicile fizico-chimice şi toxicologice ale substanţei sau preparatului periculos.Se includ efectele întârziate şi imediate cunoscute şi efectele cronice în urma expunerii pe termen scurt şi lung, cum ar fi: sensibilizarea, narcoza, carcinogenitatea, mutagenicitatea şi toxicitatea pentru reproducere (toxicitatea dezvoltării şi fertilitatea).Ţinând seama de informaţiile prevăzute în secţiunea a 2-a a acestei anexe, poate fi necesar să se facă referire la efectele specifice asupra sănătăţii ale anumitor componente din preparatele periculoase.  +  Secţiunea a 12-a Informaţii ecologiceSe descriu efectele posibile, comportarea şi reacţia în mediu a substanţei sau preparatului periculos (în aer, apă şi/sau sol). Acolo unde este posibil, se furnizează datele relevante ale testelor (cum ar fi, LC50 peşte ≤ 1 mg/l).Se descriu caracteristicile cele mai importante ale substanţei sau preparatului periculos care pot avea efect asupra mediului, datorită naturii substanţei sau preparatului periculos, precum şi posibilele metode de utilizare a acestora. Pentru produsele periculoase care rezultă din degradarea substanţelor sau preparatelor periculoase trebuie furnizate informaţii de acelaşi tip. Acestea pot include următoarele:12.1. EcotoxicitateaSunt incluse datele disponibile relevante cu privire la toxicitatea acvatică, atât acută, cât şi cronică, pentru peşti, purici de apă, alge şi alte plante acvatice. Trebuie incluse şi datele privind toxicitatea pentru micro- şi macroorganismele din sol şi pentru alte organisme importante pentru mediu, cum ar fi păsări, albine şi plante, dacă aceste date sunt disponibile. În cazul în care substanţa sau preparatul periculos are efecte inhibitoare asupra activităţii microorganismelor, trebuie indicat posibilul impact al acestora asupra instalaţiilor de epurare a apelor uzate.12.2. MobilitateaEste prezentat potenţialul substanţei periculoase sau al constituenţilor corespunzători ai unui preparat periculos de a ajunge, dacă sunt evacuaţi în mediu, în apa freatică sau departe de locul evacuării.Informaţiile relevante pot include: a) distribuţia cunoscută sau presupusă în factorii de mediu; b) tensiunea de suprafaţă; c) absorbţia/desorbţia.Pentru alte proprietăţi fizico-chimice ale substanţei sau preparatului periculos a se vedea secţiunea a 9-a.12.3. Persistenţa şi degradabilitateaEste prezentat potenţialul substanţei periculoase sau al componenţilor corespunzători ai unui preparat periculos de a se degrada în medii înconjurătoare relevante, prin biodegradare sau prin alte procese, cum ar fi oxidare sau hidroliză. În cazul în care există date referitoare la degradare, trebuie indicat timpul de înjumătăţire a preparatului periculos sau a componenţilor acestuia. Trebuie indicat şi potenţialul unei substanţe periculoase sau al componenţilor corespunzători ai unui preparat periculos de a se degrada în instalaţiile de epurare a apelor uzate.12.4. Potenţialul bioacumulatorEste prezentat potenţialul unei substanţe periculoase sau al componenţilor corespunzători ai unui preparat periculos de a se acumula în masa biotică (viaţa animală şi vegetală într-o regiune sau perioadă) şi de a trece prin lanţul trofic, cu referire la coeficientul de partiţie n-octanol/apă şi la factorul de concentraţie bio, în cazul în care există date disponibile.12.5. Alte efecte adverseDacă acestea sunt disponibile, sunt incluse informaţii despre orice alte efecte adverse asupra mediului ale substanţei sau preparatului periculos, cum ar fi: potenţialul de epuizare a stratului de ozon, potenţialul de creare a ozonului fotochimic şi/sau potenţialul de încălzire globală.Persoanele care completează fişe tehnice de securitate se vor asigura că sunt furnizate, în cadrul altor secţiuni ale fişei tehnice de securitate, informaţii relevante pentru mediu, în special recomandări privind evacuarea controlată, măsuri împotriva pierderilor accidentale, măsuri privind evacuarea şi informaţii privind transportul substanţei sau preparatului periculos, informaţii prevăzute în secţiunile 6, 7, 13, 14 şi 15.  +  Secţiunea a 13-a Măsuri privind evacuarea substanţei/preparatului periculosÎn cazul în care evacuarea substanţei sau preparatului periculos (surplusul sau deşeul rezultat dintr-o utilizare previzibilă) prezintă pericol, trebuie inclusă o descriere a acestor deşeuri şi informaţii despre manipularea lor sigură.Se specifică metodele adecvate de evacuare a substanţei periculoase şi a preparatului periculos, precum şi a oricăror ambalaje contaminate (incinerare, reciclare, depozitare finală).Se face referire la orice prevederi relevante ale legislaţiei în vigoare privind deşeurile.  +  Secţiunea a 14-a Informaţii privind transportulÎn cadrul acestei secţiuni a fişei tehnice de securitate sunt indicate toate precauţiile speciale pe care un utilizator trebuie să le cunoască sau trebuie să le respecte în legătură cu transportul sau manipularea în interiorul sau în afara incintei a substanţei sau preparatului periculos. În cazul în care acestea sunt relevante, se furnizează informaţii privind clasificarea transportului pentru fiecare tip de reglementare: IMDG (transport pe mare), ADR (transport rutier), RID (transport feroviar), ICAO/IATA (transport aerian).Aceste informaţii pot include, printre altele: a) numărul ONU; b) clasa; c) denumirea expediţiei; d) grupa de ambalare; e) poluanţi marini; f) alte informaţii aplicabile.  +  Secţiunea a 15-a Informaţii privind reglementările specifice aplicabileÎn cadrul acestei secţiuni a fişei tehnice de securitate sunt furnizate informaţiile privind sănătatea, securitatea şi mediul înscrise pe etichetă conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi prezentelor norme metodologice.În cazul în care substanţa sau preparatul periculos pentru care s-a elaborat fişa tehnică de securitate face obiectul unor prevederi legale specifice în vigoare privind protecţia sănătăţii populaţiei sau a mediului (cum ar fi restricţii de vânzare şi utilizare), aceste prevederi trebuie, pe cât posibil, menţionate.  +  Secţiunea a 16-a Alte informaţiiÎn cadrul acestei secţiuni a fişei tehnice de securitate sunt furnizate orice alte informaţii pe care furnizorul substanţei sau preparatului periculos le consideră importante pentru protecţia sănătăţii şi securităţii utilizatorului, precum şi pentru protecţia mediului, cum ar fi: a) lista frazelor de risc R relevante. Este scris textul integral al frazelor de risc R prevăzute în secţiunile 2 şi 3; b) recomandări pentru pregătirea personalului; c) restricţii recomandate pentru utilizare; d) alte informaţii (referinţe scrise şi/sau punctul de contact tehnic); e) surse ale celor mai importante date utilizate la întocmirea fişei tehnice de securitate; f) în cazul unei fişe tehnice de securitate revizuite, se indică în mod clar informaţiile care au fost adăugate, şterse sau revizuite (dacă acest lucru nu a fost indicat în altă parte).________