HOTĂRÂRE nr. 37 din 6 iunie 2007pentru aprobarea Normei nr. 14/2007 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
EMITENT
 • COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 20 iulie 2007  În baza prevederilor art. 16, 21, art. 23 lit. f) şi art. 24 lit. k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005,conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a celorlalţi membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,având în vedere prevederile art. 15 alin. (5), (6) şi (7) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative şi ale art. 57 alin. (5) şi (6) şi art. 72 lit. g) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,având în vedere Avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 4.938 din 13 iunie 2007,în baza hotărârii luate în şedinţa Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 6 iunie 2007,Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:  +  Articolul 1Se aprobă Norma nr. 14/2007 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.---- Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru vânzări şi relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre şi norma menţionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).  +  Articolul 3 (1) Norma privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene se aplică de entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, prevăzute la pct. 1 din această normă. (2) Subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, precum şi sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit prevederilor normei menţionate la alin. (1).  +  Articolul 4Administratorii, directorii economici, contabilii-şefi şi orice alte persoane care au obligaţia gestionării entităţilor care intră sub incidenţa reglementărilor prevăzute la art. 1 vor asigura măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a acestora. De asemenea, aceste persoane răspund pentru adaptarea programelor informatice utilizate la prelucrarea datelor financiar-contabile, precum şi pentru exactitatea şi realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în situaţiile financiare anuale.  +  Articolul 5 (1) Situaţiile financiare anuale întocmite de entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt auditate potrivit legii. (2) Potrivit legii contabilităţii, situaţiile financiare anuale trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.  +  Articolul 6Sancţiunile aplicabile pentru încălcarea prevederilor reglementărilor contabile conforme cu directivele europene sunt cele prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.  +  Articolul 7Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8Departamentul autorizare-reglementare împreună cu Secretariatul tehnic ale Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi cu directorul său general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.Preşedintele Comisieide Supravegherea Sistemului de Pensii Private,Mircea OanceaBucureşti, 6 iunie 2007.Nr. 37.  +  Anexa NORMĂ nr. 14 din 6 iunie 2007privind reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii PrivateAvând în vedere prevederile art. 15 alin. (5), (6) şi (7) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative şi ale art. 57 alin. (5) şi (6) şi art. 72 lit. g) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, art. 23 lit. f) şi art. 24 lit. k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005,Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale1. (1) Prezentele reglementări contabile prevăd forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale, principiile contabile şi regulile de evaluare, precum şi regulile de întocmire, aprobare, auditare şi publicare a situaţiilor financiare anuale pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisie.Prezentele reglementări se aplică de către următoarele categorii de entităţi: a) fonduri de pensii facultative şi fonduri de pensii administrate privat, denumite în continuare fonduri de pensii; b) administratori de fonduri de pensii facultative şi/sau fonduri de pensii administrate privat, care sunt societăţi de pensii înfiinţate potrivit prevederilor legale în vigoare; c) alte entităţi nominalizate de Comisie prin acte normative.Prezentele reglementări se vor aplica împreună cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată. (2) Administratorii de fonduri de pensii care sunt societăţi de administrare a investiţiilor sau societăţi de asigurări, autorizate conform legislaţiei care reglementează domeniile în care acestea activează şi care sunt autorizate, în conformitate cu prevederile legii, de Comisie pentru a administra fonduri de pensii, vor depune la Comisie un exemplar al situaţiilor financiare anuale specifice pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii întocmite potrivit prevederilor prezentelor reglementări, precum şi un exemplar al situaţiilor financiare întocmite conform reglementărilor contabile emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare sau, după caz, de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. (3) Prezentele reglementări se aplică şi de către subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin entităţilor prevăzute la alin. (1), cu sediul sau domiciliul în România, precum şi de subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, în condiţiile prevăzute de prezentele reglementări.2. Prezentele reglementări transpun: a) Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene 78/660/CEE din 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societăţi comerciale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 222 din 14 august 1978, cu modificările şi completările ulterioare; b) prevederile Directivei 2006/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 224 din 16 august 2006, referitoare la modificarea Directivei 78/660/CEE.  +  Capitolul II Reglementări privind contabilitatea şi situaţiile financiare anuale  +  Secţiunea 1 Contabilitatea3. (1) Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută. (2) Pentru necesităţile proprii de informare, entităţile pot întocmi situaţiile financiare şi într-o altă monedă. Cursul utilizat pentru conversia în moneda naţională a situaţiilor financiare anuale întocmite într-o altă monedă este cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru data bilanţului. Acest curs se prezintă în notele explicative.4. Operaţiunile în devize se înregistrează în contabilitate atât în devize, cât şi în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României valabil la data efectuării lor.5. Entităţile prevăzute la pct. 1 au obligaţia să conducă contabilitatea în partidă dublă şi să întocmească situaţii financiare anuale.6. Administratorii fondurilor de pensii vor organiza şi ţine distinct contabilitatea pentru fiecare fond de pensii pe care îl administrează, faţă de propria contabilitate.7. (1) Conturile sintetice din planul de conturi se pot dezvolta pe conturi analitice în funcţie de necesităţile impuse de anumite reglementări sau potrivit necesităţilor proprii ale fiecărei entităţi. (2) Conturile pot avea funcţiune contabilă de activ (A), pasiv (P) sau sunt bifuncţionale (A/P), aşa cum se prevede în planul de conturi din prezentele reglementări. (3) Dezvoltarea în analitice a conturilor sintetice prevăzute în planul de conturi general este de competenţa fiecărei entităţi în funcţie de specificul activităţii şi de necesităţile proprii.  +  Secţiunea a 2-a Exerciţiul financiar8. Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie a aceluiaşi an, cu excepţia primului an de activitate, când acesta începe la data înfiinţării, respectiv înmatriculării la oficiul registrului comerţului, potrivit legii.  +  Secţiunea a 3-a Situaţiile financiare anuale9. (1) Situaţiile financiare anuale constituie un tot unitar. (2) Potrivit Legii nr. 82/1991, republicată, situaţiile financiare anuale trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii entităţilor pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale, în conformitate cu reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene.10. (1) Administratorii fondurilor de pensii vor organiza şi ţine distinct contabilitatea pentru fiecare fond de pensii pe care îl administrează, faţă de propria contabilitate.Balanţa de verificare este documentul contabil utilizat pentru verificarea exactităţii înregistrărilor contabile şi controlul concordanţei dintre contabilitatea sintetică şi cea analitică, precum şi principalul instrument pe baza căruia se întocmesc situaţiile financiare.Balanţa de verificare a conturilor sintetice, precum şi balanţele de verificare ale conturilor analitice se întocmesc cel puţin anual, la încheierea exerciţiului financiar sau la termenele de întocmire a situaţiilor financiare periodice, la alte perioade prevăzute de actele normative în vigoare şi ori de câte ori se consideră necesar.Administratorii fondurilor de pensii vor întocmi distinct balanţa de verificare a conturilor analitice pentru fiecare fond de pensii pe care îl administrează, faţă de propria contabilitate.Administratorii fondurilor de pensii care sunt societăţi de asigurare şi societăţi de administrare a investiţiilor vor întocmi distinct pentru activitatea de administrare a fondurilor balanţa de verificare a conturilor analitice, faţă de celelalte activităţi desfăşurate conform prevederilor legale în vigoare.Pentru fondurile de pensii aflate în administrare, situaţiile financiare anuale vor fi întocmite de către administratorii de fonduri de pensii, distinct, de propriile situaţii financiare anuale. (2) Administratorii fondurilor de pensii care sunt societăţi de pensii întocmesc pentru propria activitate şi pentru fondurile de pensii următoarele situaţii financiare anuale care cuprind: a) bilanţ; b) cont de profit şi pierdere pentru propria activitate şi situaţia veniturilor şi cheltuielilor pentru fondul de pensii; c) situaţia modificării capitalului propriu; d) situaţia fluxurilor de trezorerie; e) notele explicative ale situaţiilor financiare anuale. (3) Pentru propria activitate administratorii de fonduri de pensii - societăţi de pensii vor întocmi situaţii financiare conform anexelor nr. A1-A13 din cap. IV. (4) a) Pentru propria activitate, administratorii de fonduri de pensii care sunt societăţi de asigurare, vor întocmi situaţii financiare anuale specifice pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii conform anexelor nr. C1-C2 din cap. VI. b) Pentru propria activitate administratorii de fonduri de pensii care sunt societăţi de administrare a investiţiilor vor întocmi situaţii financiare anuale specifice pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii conform anexelor nr. C1-C2 din cap. VI. (5) Pentru fondurile de pensii, administratorii acestora vor întocmi situaţii financiare conform anexelor nr. B1-B10 din cap. V. (6) Anexele fac parte integrată din prezentele reglementări contabile.11. Situaţiile financiare anuale se întocmesc în mod clar şi în concordanţă cu prevederile prezentelor reglementări.12. Situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziţiei financiare, profitului sau pierderii entităţilor.13. Dacă aplicarea prevederilor prezentelor reglementări nu este suficientă pentru a oferi o imagine fidelă în înţelesul pct. 12, trebuie prezentate informaţii suplimentare.14. Dacă, în cazuri excepţionale, aplicarea unei prevederi din prezentele reglementări se dovedeşte contrară obligaţiei prevăzute la pct. 12, trebuie să se facă abatere de la acea prevedere, în vederea oferirii unei imagini fidele, în înţelesul pct. 12. Orice astfel de abatere trebuie prezentată în notele explicative împreună cu o explicaţie a motivelor acesteia şi cu o situaţie privind efectele abaterii asupra activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii.15. Comisia poate solicita prezentarea în situaţiile financiare anuale a unor informaţii suplimentare faţă de cele care trebuie prezentate în concordanţă cu prezentele reglementări.  +  Secţiunea a 4-a Formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale16. Potrivit prezentelor reglementări: a) bilanţul trebuie să prezinte posturile enumerate în formatul de bilanţ prezentat la pct. 23; b) contul de profit şi pierdere trebuie să prezinte elementele enumerate în formatul de cont de profit şi pierdere prezentat la pct. 38; c) situaţia fluxurilor de trezorerie trebuie să prezinte elementele conţinute de modelele exemplificate în cap. IV pentru administratorii de fonduri de pensii şi, respectiv, cap. V pentru fondurile de pensii; d) situaţia modificărilor capitalului propriu prezintă elementele conţinute de modelele exemplificate la cap. IV pentru administratorii de fonduri de pensii şi, respectiv, cap. V pentru fondurile de pensii; e) notele explicative ale situaţiilor financiare anuale prezintă elementele conţinute de modelele exemplificate la cap. IV pentru administratorii de fonduri de pensii şi, respectiv, la cap. V pentru fondurile de pensii; f) situaţiile financiare anuale specifice pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii prezintă elementele conţinute de modelele exemplificate în cap. VI pentru administratorii de fonduri de pensii care sunt societăţi de asigurare sau societăţi de administrare a investiţiilor.17. Situaţiile financiare anuale întocmite de entităţile prevăzute la pct. 1 sunt auditate potrivit legii.18. În bilanţ şi în contul de profit şi pierdere, elementele prevăzute la pct. 23 şi 38 trebuie prezentate separat, în ordinea indicată. O subclasificare mai detaliată a elementelor se poate face numai în notele explicative.19. Formatul bilanţului şi al contului de profit şi pierdere, în special în ceea ce priveşte forma adoptată pentru prezentarea acestora, nu poate fi modificat de la un exerciţiu financiar la altul. În cazuri excepţionale sunt permise abateri de la acest principiu. Orice astfel de abatere trebuie menţionată în notele explicative împreună cu o explicaţie a motivelor care au determinat-o.20. Formatul, succesiunea şi terminologia elementelor din bilanţ şi din contul de profit şi pierdere care sunt precedate de cifre arabe trebuie adaptate, în cazul în care natura specifică a unei entităţi impune acest lucru. Astfel de adaptări trebuie efectuate atunci când sunt cerute prin reglementări speciale emise de autorităţile de reglementare.21. (1) Pentru fiecare element de bilanţ, de cont de profit şi pierdere şi, după caz, din situaţia veniturilor şi cheltuielilor, din situaţia modificărilor capitalului propriu şi din situaţia fluxurilor de trezorerie trebuie prezentată valoarea aferentă elementului corespondent pentru exerciţiul financiar precedent. (2) Dacă valorile prevăzute la alin. (1) nu sunt comparabile, absenţa comparabilităţii trebuie prezentată în notele explicative, însoţită de comentarii relevante.22. Un element de bilanţ din contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de trezorerie pentru care nu există valoare nu trebuie prezentat, cu excepţia cazului în care există un element corespondent pentru exerciţiul financiar precedent.23. Pentru fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat şi pentru societăţile de pensii care au obligaţia să aplice prezentele reglementări, formatul cerut pentru bilanţ este următorul: (1) Formatul de bilanţ cerut pentru administratorii de fonduri de pensii facultative şi fonduri de pensii administrate privat care sunt societăţi de pensii, înfiinţate potrivit prevederilor legale în vigoare, este următorul:BILANŢ   A. ACTIVE IMOBILIZATE   I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE   1. Cheltuieli de constituire   2. Cheltuieli de dezvoltare   3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare, dacă acestea au fost achiziţionate cu titlu oneros   4. Fondul comercial, în măsura în care acesta a fost achiziţionat cu titlu oneros   5. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs de execuţie   II. IMOBILIZĂRI CORPORALE   1. Terenuri şi construcţii   2. Instalaţii tehnice şi maşini   3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier   4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie   III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE   1. Acţiuni deţinute la entităţi afiliate   2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate   3. Interese de participare   4. Împrumuturi acordate entităţilor de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare   5. Investiţii deţinute ca imobilizări   6. Alte împrumuturi   B. ACTIVE CIRCULANTE   I. STOCURI:   1. Materiale consumabile   2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri   II. CREANŢE:    (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare     de un an trebuie să fie prezentate separat pentru fiecare element.)   1. Creanţe comerciale   2. Sume de încasat de la entităţile afiliate   3. Sume de încasat de la entităţile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare   4. Alte creanţe   5. Creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat   III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT:   1. Acţiuni deţinute la entităţi afiliate   2. Alte investiţii pe termen scurt   IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI   C. CHELTUIELI ÎN AVANS   D. DATORII: CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN:   1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat      împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile   2. Sume datorate instituţiilor de credit   3. Avansuri încasate de la clienţi   4. Datorii comerciale - furnizori   5. Efecte de comerţ de plătit   6. Sume datorate entităţilor afiliate   7. Sume datorate entităţilor de care societatea este legată în      virtutea intereselor de participare   8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind      asigurările sociale   E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE   F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE   G. DATORII: CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN:   1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat      împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile   2. Sume datorate instituţiilor de credit   3. Avansuri încasate de la clienţi   4. Datorii comerciale - furnizori   5. Efecte de comerţ de plătit   6. Sume datorate entităţilor afiliate   7. Sume datorate entităţilor de care societatea este legată în virtutea      intereselor de participare   8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind      asigurările sociale   H. PROVIZIOANE   1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare   2. Provizioane pentru impozite   3. Alte provizioane   I. VENITURI ÎN AVANS   1. Subvenţii pentru investiţii   2. Venituri înregistrate în avans   J. CAPITAL ŞI REZERVE   I. CAPITAL   1. Capital subscris vărsat   2. Capital subscris nevărsat   II. PRIME DE CAPITAL   III. REZERVE DIN REEVALUARE   IV. REZERVE:   1. Rezerve legale   2. Rezerve statutare sau contractuale   3. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerva de reevaluare   4. Alte rezerve   5. Alte rezerve specifice administratorilor fondurilor de pensii private   6. Acţiuni proprii   V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ   VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR   VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (2) Formatul de bilanţ cerut pentru fondurile de pensii facultative şi fondurile de pensii administrate privat, înfiinţate potrivit prevederilor legale în vigoare, este următorul:BILANŢ   A. ACTIVE IMOBILIZATE   I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE   1. Titluri imobilizate   2. Creanţe imobilizate   B. ACTIVE CIRCULANTE   I. CREANŢE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare      de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)   1. Clienţi   2. Efecte de primit de la clienţi   3. Creanţe - furnizori debitori   4. Decontări cu participanţii   5. Alte creanţe   II. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT   1. Investiţii financiare pe termen scurt   III. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI   C. CHELTUIELI ÎN AVANS   D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN   1. Avansuri încasate în contul clienţilor   2. Datorii comerciale   3. Efecte de plătit   4. Sume datorate privind decontări cu participanţii   5. Alte datorii   E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE   F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE   G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN   1. Avansuri încasate în contul clienţilor   2. Datorii comerciale   3. Efecte de plătit   4. Sume datorate privind decontări cu participanţii   5. Alte datorii   H. VENITURI ÎN AVANS   I. CAPITAL ŞI REZERVE   I. CAPITALUL FONDULUI (la valoarea nominală)   II. PRIMELE FONDULUI   III. REZERVE   IV. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)   V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR   VI. REPARTIZAREA PROFITULUI   J. TOTAL CAPITALURI PROPRII24. (1) Bilanţul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii şi capital propriu ale entităţii la sfârşitul exerciţiului financiar, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de lege. (2) Bilanţul cuprinde toate elementele de activ şi datorii grupate după natură, destinaţie şi lichiditate, respectiv natură, provenienţă şi exigibilitate. (3) În înţelesul prezentelor reglementări: a) un activ reprezintă o resursă controlată de către entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru entitate şi al cărui cost poate fi evaluat în mod credibil; b) o datorie reprezintă o obligaţie actuală a entităţii ce decurge din evenimente trecute şi prin decontarea căreia se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice; c) capitalurile proprii reprezintă interesul rezidual al participanţilor/acţionarilor în activele entităţii după deducerea tuturor datoriilor sale.25. În cazul în care un element de activ sau o datorie este în relaţie cu mai mult de un alt element bilanţier, relaţia sa cu celelalte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă prezentarea este esenţială pentru înţelegerea situaţiilor financiare anuale.26. (1) Acţiunile deţinute la entităţile afiliate trebuie prezentate numai în cadrul elementelor prevăzute în acest scop. (2) Toate angajamentele sub forma garanţiilor de orice fel trebuie, în cazul în care nu există obligaţia de a le prezenta ca datorii, să fie în mod clar prezentate în notele explicative şi trebuie făcută distincţie între diferitele tipuri de garanţii recunoscute de legislaţia naţională. De asemenea, trebuie făcută o prezentare separată a oricărei garanţii valorice care a fost prevăzută. Angajamentele de acest tip care există în relaţia cu entităţile afiliate trebuie prezentate distinct.27. Prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active circulante depinde de scopul căruia îi sunt destinate.28. (1) Activele imobilizate cuprind acele active destinate utilizării pe o bază continuă, în scopul desfăşurării activităţii entităţii. (2) Mişcările diverselor elemente de imobilizări se prezintă în notele explicative. În acest scop, se prezintă distinct, începând cu preţul de achiziţie sau costul de producţie, pentru fiecare element de imobilizare, pe de o parte, creşterile, cedările şi transferurile în cursul exerciţiului financiar, iar pe de altă parte, ajustările cumulate de valoare la începutul exerciţiului financiar şi la data bilanţului, precum şi rectificările efectuate în cursul exerciţiului financiar asupra ajustărilor de valoare din exerciţiile financiare precedente. Ajustările de valoare se prezintă în bilanţ ca deduceri clare din elementele corespunzătoare.29. Dacă atunci când situaţiile financiare anuale se întocmesc conform prezentelor reglementări pentru prima oară preţul de achiziţie sau costul de producţie al unei imobilizări nu poate fi determinat fără cheltuieli sau întârzieri exagerate, valoarea reziduală de la începutul exerciţiului financiar poate fi tratată drept preţ de achiziţie sau cost de producţie. Orice aplicare a acestei prevederi trebuie prezentată în notele explicative.30. Atunci când se efectuează reevaluarea imobilizărilor corporale, mişcările diverselor elemente de imobilizări prevăzute la pct. 28 alin. (2) se prezintă începând cu preţul de achiziţie sau costul de producţie rezultat din reevaluare. În acest scop, valoarea reevaluată se substituie valorii de intrare a imobilizărilor corporale.31. Drepturile asupra proprietăţilor imobiliare şi alte drepturi similare, aşa cum sunt definite de legislaţia naţională, trebuie prezentate la "Terenuri şi construcţii".32. În sensul prezentelor reglementări, prin interese de participare se înţelege drepturile în capitalul altor entităţi, reprezentate sau nu prin certificate, care, prin crearea unei legături durabile cu aceste entităţi, sunt destinate să contribuie la activităţile entităţii. Deţinerea unei părţi din capitalul unei alte entităţi se presupune că reprezintă un interes de participare atunci când depăşeşte un procentaj de 20%.33. (1) Cheltuielile efectuate în cursul exerciţiului financiar, dar care sunt aferente unui exerciţiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de "Cheltuieli în avans". (2) Veniturile care, deşi se referă la exerciţiul financiar în cauză, nu se încasează până la expirarea acestuia trebuie prezentate la "Creanţe". În cazul în care astfel de venituri sunt semnificative, acestea trebuie prezentate şi în notele explicative.34. (1) Veniturile de încasat înainte de data bilanţului, dar care se referă la un exerciţiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de "Venituri în avans". (2) Cheltuielile care, deşi se referă la exerciţiul financiar în cauză, se vor plăti numai în cursul exerciţiului financiar ulterior trebuie prezentate la "Datorii". În cazul în care astfel de cheltuieli sunt semnificative, ele trebuie prezentate şi în notele explicative.35. (1) Ajustările de valoare cuprind toate corecţiile destinate să ţină seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilanţului, indiferent dacă acea reducere este sau nu definitivă. (2) Ajustările de valoare pot fi: ajustări permanente, denumite în continuare amortizări, şi/sau ajustările provizorii, denumite în continuare ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, în funcţie de caracterul permanent sau provizoriu al ajustării activelor.36. Provizioanele sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită şi care la data bilanţului este probabil să existe sau este cert că vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce priveşte valoarea sau data la care vor apărea.37. Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor.38. Pentru administratorii de fonduri de pensii facultative şi fonduri de pensii administrate privat care sunt societăţi de pensii şi pentru fondurile de pensii facultative şi fondurile de pensii administrate privat care au obligaţia să aplice prezentele reglementări, formatul cerut pentru contul de profit şi pierdere este următorul: (1) Formatul cerut pentru contul de profit şi pierdere pentru administratorii de fonduri de pensii facultative şi fonduri de pensii administrate privat care sunt societăţi de pensii, înfiinţate potrivit prevederilor legale în vigoare, este următorul:CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREVENITURI DIN EXPLOATARE1. Cifra de afaceri netă a) Venituri din activitatea de exploatare b) Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete2. Veniturile producţiei imobilizate3. Alte venituri din exploatareCHELTUIELI DIN EXPLOATARE4. Cheltuieli cu materialele şi alte cheltuieli externe a) Cheltuieli cu materiale consumabile b) Alte cheltuieli cu materialele c) Alte cheltuieli externe (energie şi apă)5. Cheltuieli cu personalul a) Salarii b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (cu evidenţierea distinctă a celor referitoare la pensii)6. Ajustări a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi imobilizările necorporale b) Ajustări de valoare privind activele circulante7. Alte cheltuieli de exploatare a) Cheltuieli privind prestaţiile externe b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate c) Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele cedate8. Ajustări privind provizioanelePROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATAREVENITURI FINANCIARE9. Venituri din interese de participare10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate11. Alte dobânzi de încasat şi venituri similare (cu indicarea distinctă a celor obţinute de la entităţile afiliate)12. Alte venituri financiareCHELTUIELI FINANCIARE13. Ajustarea valorilor imobilizărilor financiare şi a investiţiilor financiare deţinute ca active circulante14. Dobânzi de plătit şi alte cheltuieli similare (cu indicarea distinctă a celor obţinute de la entităţile afiliate)15. Alte cheltuieli financiarePROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂPROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ16. VENITURI EXTRAORDINARE17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ19. Impozitul pe profit20. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR (2) Formatul cerut pentru contul de profit şi pierdere pentru fondurile de pensii facultative şi fondurile de pensii administrate privat, înfiinţate potrivit prevederilor legale în vigoare, este următorul:CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE - SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR*)A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ1. Venituri din imobilizări financiare2. Venituri din investiţii financiare pe termen scurt3. Venituri din creanţe imobilizate4. Venituri din investiţii financiare cedate5. Venituri din dobânzi6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferenţe de curs valutar7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii8. Alte venituri din activitatea curentăB. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ1. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate2. Cheltuieli privind dobânzile3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferenţe de curs valutar4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile5. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terţi7. Cheltuieli cu taxe şi vărsăminte asimilate8. Alte cheltuieli din activitatea curentăC. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂD. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂE. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂF. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂG. TOTAL VENITURIH. TOTAL CHELTUIELII. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR__________ Notă *) Pentru fonduri de pensii facultative şi fonduri de pensii administrate privat, contul de profit şi pierdere se numeşte situaţia veniturilor şi cheltuielilor.39. (1) Contul de profit şi pierdere cuprinde: cifra de afaceri netă, veniturile şi cheltuielile exerciţiului, grupate după natura lor, precum şi rezultatul exerciţiului (profit sau pierdere). (2) Pentru fondurile de pensii constituite prin contract de societate civilă, contul de profit şi pierdere se va numi situaţia veniturilor şi cheltuielilor.40. Cifra de afaceri netă cuprinde sumele rezultate din vânzarea de produse şi furnizarea de servicii care se înscriu în activitatea curentă a entităţii, după deducerea reducerilor comerciale şi a taxei pe valoarea adăugată, precum şi a altor taxe legate direct de cifra de afaceri.41. (1) Veniturile şi cheltuielile care apar altfel decât în cursul activităţilor curente ale entităţii trebuie prezentate la "Venituri extraordinare" şi "Cheltuieli extraordinare". (2) Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzacţii ce sunt clar diferite de activităţile curente ale entităţii şi care, prin urmare, nu se aşteaptă să se repete într-un mod frecvent sau regulat. (3) În înţelesul prezentelor reglementări, prin activităţi curente se înţelege orice activităţi desfăşurate de o entitate, ca parte integrantă a afacerilor sale, precum şi activităţile conexe în care aceasta se angajează şi care sunt o continuare a primelor activităţi menţionate, incidente acestora sau care rezultă din acestea. (4) Pentru a stabili dacă un eveniment sau o tranzacţie se delimitează clar de activităţile de exploatare ale entităţii se are în vedere mai degrabă natura elementului sau a tranzacţiei aferente activităţii desfăşurate în mod curent de entitate decât frecvenţa cu care se aşteaptă ca aceste evenimente să aibă loc. Prin urmare, un eveniment sau o tranzacţie poate fi extraordinară pentru o entitate, dar nu şi pentru alta, datorită diferenţelor dintre activităţile curente ale acelor entităţi. De exemplu, pierderile rezultate în urma unui cutremur pot fi calificate de către o entitate ca element extraordinar.42. Cu excepţia cazului în care veniturile şi cheltuielile prevăzute la pct. 41 alin (1) sunt nesemnificative pentru evaluarea rezultatelor, în notele explicative trebuie prezentate explicaţii despre valoarea şi natura acestora. Aceeaşi prevedere se aplică veniturilor şi cheltuielilor legate de un alt exerciţiu financiar.Entităţile trebuie să prezinte în notele explicative proporţia în care impozitul pe profit afectează "Profitul sau pierderea din activitatea curentă" şi "Profitul sau pierderea din activitatea extraordinară".43. Situaţia fluxurilor de trezorerie se întocmeşte potrivit modelului exemplificat în cap. IV şi V, anexele nr. A4 şi, respectiv, B4.44. Situaţia modificărilor capitalului propriu, prezentată ca o componentă separată a situaţiilor financiare anuale, va evidenţia: a) profitul net sau pierderea netă a perioadei; b) efectul cumulativ al modificărilor politicilor contabile şi corecţia erorilor fundamentale.  +  Secţiunea a 5-a Principii contabile şi reguli de evaluare45. Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale prevăzute în prezenta secţiune, conform contabilităţii de angajamente. Astfel, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce trezoreria sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente.46. Principiul continuităţii activităţii. Trebuie să se prezume că entitatea îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului continuităţii activităţii.Acest principiu presupune că o entitate îşi continuă în mod normal funcţionarea fără a intră în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activităţii. Dacă administratorii entităţii au luat cunoştinţă de unele elemente de nesiguranţă legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-şi continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate în notele explicative. În cazul în care situaţiile financiare anuale nu sunt întocmite pe baza principiului continuităţii, această informaţie trebuie prezentată împreună cu explicaţii privind modul de întocmire a acestora şi motivele care au stat la baza deciziei conform căreia o entitate nu îşi mai poate continua activitatea.47. Principiul permanenţei metodelor. Metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul.48. Principiul prudenţei. Evaluarea trebuie făcută pe o bază prudentă şi în special: a) poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanţului; b) trebuie să se ţină cont de toate datoriile apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia; c) trebuie să se ţină cont de toate datoriile previzibile şi pierderile potenţiale apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu financiar precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia; d) trebuie să se ţină cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este profit sau pierdere.49. Principiul independenţei exerciţiului. Trebuie să se ţină cont de veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasării sau plăţii acestor venituri şi cheltuieli.50. Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii. Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.51. Principiul intangibilităţii. Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent.52. Principiul necompensării. Orice compensare între elementele de activ şi de datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli este interzisă.Eventualele compensări între creanţe şi datorii ale entităţii faţă de acelaşi agent economic pot fi efectuate, cu respectarea prevederilor legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor la valoarea integrală.53. Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanţ şi contul de profit şi pierdere se face ţinând seama de fondul economic al tranzacţiei sau al operaţiunii raportate şi nu numai de forma juridică a acestora.54. Principiul pragului de semnificaţie. Elementele de bilanţ şi de cont de profit şi pierdere care sunt precedate de cifre arabe pot fi combinate dacă: a) acestea reprezintă o sumă nesemnificativă în înţelesul pct. 12, sau b) o astfel de combinare oferă un nivel mai mare de claritate, cu condiţia ca elementele astfel combinate să fie prezentate separat în notele explicative.55. Abateri de la principiile contabile generale prevăzute în prezenta subsecţiune pot fi efectuate în cazuri excepţionale. Orice astfel de abateri trebuie prezentate în notele explicative, precum şi motivele care le-au determinat, împreună cu o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii.A. REGULI GENERALE DE EVALUARE56. Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale se evaluează, în general, pe baza principiului costului de achiziţie sau al costului de producţie. În situaţia în care s-a optat pentru reevaluarea imobilizărilor corporale sau evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justă, se aplică prevederile prevăzute la subsecţiunea "B.5 - Reguli de evaluare alternative" din prezentele reglementări.A.1 . Evaluarea la data intrării în entitate57. (1) La data intrării în entitate, bunurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileşte astfel: a) la cost de achiziţie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros; b) la cost de producţie - pentru bunurile produse în entitate; c) la valoarea justă - pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit; d) la valoarea de aport, stabilită în urma evaluării - pentru bunurile reprezentând aport la capitalul social.În cazurile menţionate la lit. c) şi d), valoarea justă şi, respectiv, valoarea de aport se substituie costului de achiziţie. (2) Prin valoare justă se înţelege suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunăvoie între două părţi aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii, cu preţul determinat obiectiv.58. (1) Costul de achiziţie al bunurilor cuprinde preţul de cumpărare, taxele de import şi alte taxe (cu excepţia acelora pe care persoana juridică le poate recupera de la autorităţile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziţiei bunurilor respective. (2) Reducerile comerciale acordate de furnizor nu fac parte din costul de achiziţie.59. (1) Dobânda la capitalul împrumutat pentru finanţarea achiziţiei, construcţiei sau producţiei de active cu ciclu lung de fabricaţie poate fi inclusă în costurile de producţie, în măsura în care aceasta este legată de perioada de producţie. În cazul includerii dobânzii în valoarea activelor, aceasta trebuie prezentată în notele explicative. (2) În sensul prezentelor reglementări, prin activ cu ciclu lung de fabricaţie se înţelege un activ care solicită în mod necesar o perioadă substanţială de timp pentru a fi gata în vederea utilizării sau pentru vânzare. (3) Costul de producţie al imobilizărilor cuprinde cheltuielile directe aferente producţiei, şi anume: materiale directe, energie consumată în scopuri tehnologice, manoperă directă şi alte cheltuieli directe de producţie, precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocată în mod raţional ca fiind legată de fabricaţia acestora.În costul de producţie poate fi inclusă o proporţie rezonabilă din cheltuielile care sunt doar indirect atribuibile bunului, în măsura în care acestea sunt legate de perioada de producţie.A.2. Evaluarea cu ocazia inventarierii60. Evaluarea elementelor de activ şi pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit prezentelor reglementări şi normelor emise în acest sens de Ministerul Economiei şi Finanţelor.A.3. Evaluarea la încheierea exerciţiului financiar61. (1) La încheierea exerciţiului financiar, elementele de activ şi de pasiv de natura datoriilor se evaluează şi se reflectă în situaţiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii. (2) În acest scop, valoarea de intrare se compară cu valoarea stabilită pe baza inventarierii, denumită valoare de inventar. În acest caz, se vor avea în vedere, printre altele: a) pentru elementele de activ, diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar şi valoarea contabilă netă a elementelor de activ se înregistrează în contabilitate pe seama unei amortizări suplimentare, în cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibilă sau se efectuează o ajustare pentru depreciere ori pierdere de valoare, atunci când deprecierea este reversibilă, aceste elemente menţinându-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare; b) valorile mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată se evaluează la valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare, iar cele netranzacţionate, la costul istoric, mai puţin eventualele ajustări pentru pierdere de valoare; c) valorile mobiliare pe termen lung se evaluează la costul istoric mai puţin eventualele ajustări pentru pierdere de valoare; d) pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, diferenţele constatate în plus între valoarea de inventar şi valoarea de intrare a elementelor de pasiv de natura datoriilor se înregistrează în contabilitate, pe seama elementelor corespunzătoare de datorii.Prin valoare contabilă netă se înţelege valoarea de intrare, mai puţin amortizarea şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare, cumulate.62. (1) La fiecare dată a bilanţului: a) elementele monetare exprimate în valută (disponibilităţi şi alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele şi depozitele bancare, creanţe şi datorii în valută) trebuie evaluate şi raportate utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României şi valabil la data încheierii exerciţiului financiar. Diferenţele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data înregistrării creanţelor sau datoriilor în valută ori cursul la care au fost raportate în situaţiile financiare anterioare şi cursul de schimb de la data încheierii exerciţiului financiar se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare, după caz; b) pentru creanţele şi datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, eventualele diferenţe favorabile sau nefavorabile care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare în funcţie de natura operaţiunii. Determinarea diferenţelor de valoare se efectuează similar prevederilor lit. a); c) elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valută şi înregistrate la cost istoric (imobilizări, stocuri) trebuie raportate utilizând cursul de schimb de la data efectuării tranzacţiei; d) elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valută şi înregistrate la valoarea justă trebuie raportate utilizând cursul de schimb existent la data determinării valorilor respective. (2) Prin elemente monetare se înţelege disponibilităţile băneşti şi activele/datoriile de primit/de plătit în sume fixe sau determinabile.63. Evenimentele care apar după data bilanţului pot furniza informaţii suplimentare referitoare la perioada raportată faţă de cele cunoscute la data bilanţului. Dacă situaţiile financiare anuale nu au fost aprobate, acestea trebuie ajustate pentru a reflecta şi informaţiile suplimentare.A.4. Evaluarea la data ieşirii din entitate64. La data ieşirii din entitate sau la darea în consum, bunurile se evaluează şi se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.A.5. Evenimente ulterioare datei bilanţului65. (1) Evenimentele ulterioare datei bilanţului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc între data bilanţului şi data la care situaţiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare. (2) Pot fi identificate două situaţii: a) entităţile obţin informaţii suplimentare faţă de cele existente la data bilanţului, pentru evenimente care avuseseră deja loc la data bilanţului. Dacă informaţiile suplimentare conduc la necesitatea înregistrării în contabilitate a unor venituri sau cheltuieli, pentru prezentarea unei imagini fidele trebuie efectuate aceste înregistrări; b) entităţile obţin informaţii pentru evenimente petrecute ulterior datei situaţiilor financiare, dar a căror prezentare este necesară pentru utilizatorii de informaţii. În această situaţie, informaţiile respective se prezintă în notele explicative fără efectuarea unor înregistrări în contabilitate. (3) Exemple de evenimente ulterioare datei bilanţului care trebuie reflectate în situaţiile financiare anuale pot fi următoarele: a) rezolvarea unui litigiu ulterior datei bilanţului impune ajustarea unui provizion deja recunoscut sau recunoaşterea unui nou provizion; b) insolvenţa unui client, înregistrat ulterior datei bilanţului, confirmă că la data bilanţului exista o pierdere aferentă unei creanţe comerciale şi, în consecinţă, trebuie să se ajusteze valoarea contabilă a creanţei comerciale. (4) Un exemplu de eveniment ulterior datei bilanţului pentru care nu se fac ajustări ale situaţiilor financiare anuale este diminuarea valorii de piaţă a valorilor mobiliare, în intervalul de timp dintre data bilanţului şi data la care situaţiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare. (5) Atunci când evenimentele au o asemenea importanţă încât neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situaţiilor financiare de a face evaluări şi de a lua decizii corecte, o entitate trebuie să prezinte următoarele informaţii pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente: a) natura evenimentului; b) o estimare a efectului financiar sau o menţiune conform căreia o astfel de estimare nu poate să fie făcută.A.6. Corectarea erorilor contabile66. (1) Corectarea erorilor constatate în contabilitate se efectuează pe seama rezultatului reportat. (2) Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni şi declaraţii eronate cuprinse în situaţiile financiare ale entităţii, pentru una sau mai multe perioade anterioare, rezultând din greşeala de a utiliza sau de a nu utiliza informaţii credibile care: a) erau disponibile la momentul la care situaţiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise; b) ar fi putut fi obţinute în mod rezonabil şi luate în considerare la întocmirea şi prezentarea acelor situaţii financiare.Astfel de erori includ efectele greşelilor matematice, greşelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greşite a evenimentelor şi fraudelor. (3) În cazul corectării de erori care generează pierdere contabilă reportată, aceasta trebuie acoperită înainte de efectuarea oricărei repartizări de profit.În notele la situaţiile financiare trebuie prezentate informaţii suplimentare cu privire la erorile constatate.B. ACTIVE IMOBILIZATEB.1. Reguli de evaluare de bază67. (1) Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii şi deţinute pe o perioadă mai mare de un an. Ele trebuie evaluate la costul de achiziţie sau la costul de producţie, cu respectarea prevederilor pct. 68 şi 69. (2) Beneficiile economice viitoare reprezintă potenţialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de trezorerie sau de echivalente de trezorerie către entitate. Potenţialul poate fi unul productiv, fiind parte a activităţilor de exploatare ale entităţii.68. (1) Costul de achiziţie sau costul de producţie al activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economică trebuie redus cu ajustările de valoare calculate pentru a amortiza valoarea unor astfel de active, în mod sistematic, de-a lungul duratelor de utilizare economică. (2) În înţelesul prezentelor reglementări, prin durata de utilizare economică se înţelege durata de viaţă utilă, aceasta reprezentând: a) perioada în care un activ este prevăzut a fi disponibil pentru utilizare de către o entitate; sau b) numărul unităţilor produse sau al unor unităţi similare ce se estimează că vor fi obţinute de entitate prin folosirea activului respectiv.69. (1) Atunci când se constată pierderi de valoare pentru imobilizările financiare, trebuie făcute ajustări pentru pierderea de valoare, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuită acestora la data bilanţului. (2) Imobilizările trebuie să facă obiectul ajustărilor de valoare, indiferent dacă duratele lor de utilizare economică sunt limitate sau nu, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuibilă acestora la data bilanţului, dacă se estimează că reducerea valorii acestora este permanentă. (3) Ajustările de valoare prevăzute la alin. (1) şi (2) trebuie înregistrate în contul de profit şi pierdere şi prezentate distinct în notele explicative, dacă acestea nu au fost prezentate separat în contul de profit şi pierdere. (4) Evaluarea la valorile minime, potrivit alin. (1) şi (2), nu poate fi continuată dacă nu mai sunt aplicabile motivele pentru care au fost făcute ajustările respective.70. Dacă activele imobilizate fac obiectul ajustărilor excepţionale de valoare exclusiv în scop fiscal, în notele explicative se prezintă valoarea ajustărilor şi motivele pentru care acestea au fost efectuate.B.2. Imobilizări necorporaleB.2.1. Recunoaşterea imobilizărilor necorporale71. Un activ necorporal este un activ identificabil, nemonetar, fără suport material şi deţinut pentru utilizare în procesul de producţie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriat terţilor sau pentru scopuri administrative.72. Un activ necorporal trebuie recunoscut în bilanţ dacă se estimează că va genera beneficii economice pentru entitate şi costul activului poate fi evaluat în mod credibil.73. În cadrul imobilizărilor necorporale se cuprind: a) cheltuielile de constituire; b) cheltuielile de dezvoltare; c) concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare, cu excepţia celor create intern de entitate; d) fondul comercial; e) alte imobilizări necorporale; f) avansurile şi imobilizările necorporale în curs de execuţie.B.2.2. Active de natura cheltuielilor de constituire74. Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea unei persoane juridice (taxe şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare, cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de acţiuni şi obligaţiuni şi alte cheltuieli de această natură, legate de înfiinţarea şi extinderea activităţii).75. (1) O entitate poate include cheltuielile de constituire la "Active", caz în care poate imobiliza cheltuielile de constituire. În această situaţie, cheltuielile de constituire trebuie amortizate în cadrul unei perioade de maximum 5 ani. (2) În situaţia în care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate.76. Sumele înregistrate la "Cheltuieli de constituire" trebuie explicate în note.B.2.3. Active de natura cheltuielilor de dezvoltare77. Imobilizările de natura cheltuielilor de dezvoltare sunt generate de aplicarea rezultatelor cercetării sau a altor cunoştinţe, în scopul realizării de produse sau servicii noi sau îmbunătăţite substanţial, înaintea stabilirii producţiei de serie sau utilizării.78. (1) Cheltuielile de dezvoltare se amortizează pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, după caz. (2) În cazul în care durata contractului sau durata de utilizare depăşeşte 5 ani, aceasta trebuie prezentată în notele explicative, împreună cu motivele care au determinat-o. (3) În situaţia în care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate. (4) Sumele înregistrate la "Cheltuieli de dezvoltare" trebuie explicate în notele explicative.B.2.4. Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare79. (1) Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare aduse ca aport, achiziţionate sau dobândite pe alte căi, se înregistrează în conturile de imobilizări necorporale la valoarea de aport sau costul de achiziţie, după caz. În această situaţie valoarea de aport se asimilează valorii juste. (2) Concesiunile primite se reflectă ca imobilizări necorporale atunci când contractul de concesiune stabileşte o durată şi o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmează a fi înregistrată pe durata de folosire a acesteia, stabilită potrivit contractului. În cazul în care contractul prevede plata unei chirii, şi nu o valoare amortizabilă, în contabilitatea entităţii care primeşte concesiunea se reflectă cheltuiala reprezentând chiria, fără recunoaşterea unei imobilizări necorporale.B.2.5. Fondul comercial80. Fondul comercial apare, de regulă, la consolidare şi reprezintă diferenţa dintre costul de achiziţie şi valoarea, la data tranzacţiei, a părţii din activele nete achiziţionate de către o entitate.81. În cazul în care fondul comercial este tratat ca un activ ca urmare a achiziţiei de către entitate a acţiunilor altei entităţi se au în vedere următoarele prevederi: a) fondul comercial se amortizează, de regulă, în cadrul unei perioade de maximum 5 ani; b) totuşi, entităţile pot să amortizeze fondul comercial în mod sistematic într-o perioadă de peste 5 ani, cu condiţia ca această perioadă să nu depăşească durata de utilizare economică a activului şi să fie prezentată şi justificată în notele explicative.B.2.6. Avansuri şi alte imobilizări necorporale82. În cadrul avansurilor şi altor imobilizări necorporale se înregistrează avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale, programele informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi, pentru necesităţile proprii de utilizare, precum şi alte imobilizări necorporale.B.2.7. Imobilizările necorporale în curs de execuţie83. Imobilizările necorporale în curs de execuţie reprezintă imobilizările necorporale neterminate până la sfârşitul perioadei, evaluate la costul de producţie sau costul de achiziţie, după caz.B.2.8. Evaluarea iniţială a imobilizărilor necorporale84. Un activ necorporal se înregistrează iniţial la costul de achiziţie sau de producţie aşa cum sunt definite în prezentele reglementări.85. Un element necorporal raportat drept cheltuială într-o perioadă nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unui activ necorporal.B.2.9. Cheltuieli ulterioare86. (1) Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ necorporal după cumpărarea sau finalizarea acestuia se înregistrează în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate. (2) Cheltuielile ulterioare vor majoră costul activului necorporal atunci când este probabil că aceste cheltuieli vor permite activului să genereze beneficii economice viitoare peste performanţa prevăzută iniţial şi pot fi evaluate credibil.B.2.10. Evaluarea la data bilanţului87. Un activ necorporal trebuie prezentat în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate de valoare.B.2.11. Cedarea88. Un activ necorporal trebuie scos din evidenţă la cedare sau atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioară.89. Câştigurile sau pierderile care apar odată cu încetarea utilizării sau ieşirea unui activ necorporal se determină ca diferenţă între veniturile generate de ieşirea activului şi valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, şi trebuie prezentate ca venit sau cheltuială în contul de profit şi pierdere.B.3. Imobilizări corporaleB.3.1. Recunoaşterea imobilizărilor corporale90. Imobilizările corporale reprezintă active care: a) sunt deţinute de o entitate pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative; b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.91. Imobilizările corporale cuprind: terenuri şi construcţii; instalaţii tehnice şi maşini; alte instalaţii, utilaje şi mobilier; avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie.92. Contabilitatea terenurilor se ţine pe două categorii: terenuri şi amenajări de terenuri.93. (1) Imobilizările corporale deţinute în baza unui contract de leasing se evidenţiază în contabilitate în funcţie de natura contractului de leasing, stabilită potrivit legii, cu respectarea prevederilor pct. 53. (2) La recunoaşterea în contabilitate a contractelor de leasing vor fi avute în vedere prevederile contractelor încheiate între părţi, precum şi legislaţia în vigoare.Entităţile care aplică principiul prevalenţei economicului asupra juridicului vor ţine cont şi de cerinţele acestuia. Înregistrarea în contabilitate a amortizării bunului ce face obiectul contractului se efectuează în cazul leasingului financiar de către locatar/utilizator, iar în cazul leasingului operaţional, de către locator/finanţator. Achiziţiile de bunuri imobile şi mobile, în cazul leasingului financiar, sunt tratate ca investiţii, fiind supuse amortizării pe o bază consecventă cu politica normală de amortizare pentru bunuri similare. (3) În înţelesul prezentelor reglementări, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: a) contract de leasing este un acord prin care locatorul cedează locatarului, în schimbul unei plăţi sau serii de plăţi, dreptul de a utiliza un bun pentru o perioadă stabilită; b) leasing financiar este operaţiunea de leasing care transferă cea mai mare parte din riscurile şi avantajele aferente dreptului de proprietate asupra activului; c) leasing operaţional este operaţiunea de leasing ce nu intră în categoria leasingului financiar. (4) Un contract de leasing poate fi recunoscut ca leasing financiar dacă îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) leasingul transferă locatarului titlul de proprietate asupra bunului până la sfârşitul duratei contractului de leasing; b) locatarul are opţiunea de a cumpăra bunul la un preţ estimat a fi suficient de mic în comparaţie cu valoarea justă la data la care opţiunea devine exercitabilă, astfel încât, la începutul contractului de leasing, există în mod rezonabil certitudinea că opţiunea va fi exercitată; c) durata contractului de leasing acoperă, în cea mai mare parte, durata de viaţă economică a bunului, chiar dacă titlul de proprietate nu este transferat; d) valoarea totală a ratelor de leasing, mai puţin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egală cu valoarea de intrare a bunului, reprezentată de valoarea la care a fost achiziţionat bunul de către finanţator, respectiv costul de achiziţie; e) bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natura specială, astfel încât numai locatarul le poate utiliza fără modificări majore.94. În cadrul imobilizărilor corporale sunt evidenţiate în mod distinct imobilizările corporale în curs de execuţie.B.3.2. Evaluarea iniţială a imobilizărilor corporale95. O imobilizare corporală recunoscută ca activ trebuie evaluată iniţial la costul său determinat potrivit regulilor de evaluare din prezentele reglementări, în funcţie de modalitatea de intrare în entitate.B.3.3. Cheltuieli ulterioare96. Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale trebuie recunoscute, de regulă, drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate.97. (1) Costul reparaţiilor efectuate la imobilizările corporale, în scopul asigurării utilizării continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuială în perioada în care este efectuată. (2) Sunt recunoscute ca o componentă a activului investiţiile efectuate la imobilizările corporale, sub forma cheltuielilor ulterioare. Acestea trebuie să aibă ca efect îmbunătăţirea parametrilor tehnici iniţiali ai acestora şi să conducă la obţinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare faţă de cele estimate iniţial.Obţinerea de beneficii se poate realiza fie direct, prin creşterea veniturilor, fie indirect, prin reducerea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare.98. (1) Imobilizările corporale în curs de execuţie reprezintă investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză. Acestea se evaluează la costul de producţie sau costul de achiziţie, după caz. (2) Imobilizările corporale în curs de execuţie se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepţia, darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora, după caz. (3) Costul unei imobilizări corporale construite în regie proprie este determinat folosind aceleaşi principii ca şi pentru un activ achiziţionat. Astfel, dacă entitatea produce active similare, în scopul comercializării, în cadrul unor tranzacţii normale, atunci costul activului este de obicei acelaşi cu costul de construire a acelui activ destinat vânzării. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. În mod similar, cheltuiala reprezentând rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum şi pierderile care au apărut în cursul construcţiei în regie proprie a activului nu sunt incluse în costul activului.B.3.4. Evaluarea la data bilanţului99. O imobilizare corporală trebuie prezentată în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate de valoare.B.3.5. Amortizarea100. (1) Amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor corporale. (2) Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează pe baza unui plan de amortizare, de la data punerii în funcţiune a acestora şi până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare, conform duratelor de utilizare economică şi condiţiilor de utilizare a acestora.101. Amortizarea imobilizărilor corporale concesionate, închiriate sau în locaţie de gestiune se calculează şi se înregistrează în contabilitate de către entitatea care le are în proprietate.102. (1) Entităţile amortizează imobilizările corporale utilizând unul dintre următoarele regimuri de amortizare: a) amortizarea liniară; b) amortizarea degresivă; c) amortizarea accelerată. (2) Amortizarea aferentă imobilizărilor corporale se înregistrează în contabilitate ca o cheltuială. (3) Terenurile nu se amortizează.Investiţiile efectuate pentru amenajarea terenurilor şi pentru alte lucrări similare se recuperează pe calea amortizării, prin includerea în cheltuielile de exploatare într-o perioadă hotărâtă de consiliul de administraţie sau responsabilul cu gestiunea patrimoniului.B.3.6. Cedarea şi casarea103. O imobilizare corporală trebuie scoasă din evidenţă la cedare sau casare, atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioară.104. Câştigurile sau pierderile obţinute în urma casării sau cedării unei imobilizări corporale trebuie determinate ca diferenţă între veniturile generate de scoaterea din evidenţă şi valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta, şi trebuie prezentate ca venit sau cheltuială, după caz, în contul de profit şi pierdere.B.3.7. Compensaţii de la terţi105. (1) În cazul distrugerii totale sau parţiale a unor imobilizări corporale, creanţele sau sumele compensatorii încasate de la terţi, legate de acestea, precum şi achiziţionarea sau construcţia ulterioară de active noi sunt operaţiuni economice distincte şi trebuie înregistrate ca atare pe baza documentelor justificative.Astfel, deprecierea activelor se evidenţiază la momentul constatării acesteia, iar dreptul de a încasa compensaţiile se evidenţiază pe seama veniturilor conform contabilităţii de angajamente, în momentul stabilirii acestuia. (2) Exemple de asemenea compensaţii pot fi înregistrate în următoarele situaţii: a) sume plătite/de plătit de către societăţile de asigurare pentru deprecierea sau pierderea unor imobilizări corporale cauzată, de exemplu, de dezastre naturale sau furt; b) sume acordate de guvern, în schimbul unor imobilizări corporale, de exemplu, terenuri care au fost expropriate.B.4. Imobilizări financiare106. Imobilizările financiare cuprind acţiunile deţinute la entităţile afiliate, împrumuturile acordate entităţilor afiliate, interesele de participare, împrumuturile acordate entităţilor de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare, alte investiţii deţinute ca imobilizări, alte împrumuturi.107. În conturile de creanţe reprezentând împrumuturi acordate se înregistrează sumele acordate terţilor în baza unor contracte pentru care se percep dobânzi, potrivit legii.108. (1) La alte împrumuturi acordate se cuprind garanţiile, depozitele şi cauţiunile depuse de entitate la terţi. (2) Entităţile care au evidenţiate în contul de creanţe imobilizate creanţele aferente contractelor de leasing financiar, precum şi alte creanţe imobilizate cu scadenţa mai mare de un an vor prezenta în bilanţ, la imobilizări financiare, numai partea cu scadenţa mai mare de 12 luni, diferenţa urmând a fi reflectată la creanţe.B.4.1. Evaluarea iniţială109. Imobilizările financiare recunoscute ca activ se evaluează la costul de achiziţie sau valoarea determinată prin contractul de dobândire a acestora.B.4.2. Evaluarea la data bilanţului110. Imobilizările financiare se prezintă în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare.B.5. Reguli de evaluare alternativeB.5.1. Reevaluarea imobilizărilor corporale111. (1) Entităţile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârşitul exerciţiului financiar, cu reflectarea în contabilitate a rezultatelor acesteia. (2) În cazul efectuării reevaluării imobilizărilor corporale, acest lucru trebuie prezentat în notele explicative, împreună cu elementele supuse reevaluării, metoda prin care s-au calculat valorile prezentate, precum şi elementul afectat din contul de profit şi pierdere.112. (1) Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justă de la data bilanţului. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de profesionişti calificaţi în evaluare, membri ai unui organism profesional în domeniu, recunoscut naţional şi internaţional. (2) La reevaluarea unei imobilizări corporale, amortizarea cumulată la data reevaluării este tratată în unul dintre următoarele moduri: a) recalculată proporţional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel încât valoarea contabilă a activului, după reevaluare, să fie egală cu valoarea sa reevaluată. Această metodă este folosită deseori în cazul în care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice; sau b) eliminată din valoarea contabilă brută a activului, iar valoarea netă, determinată în urma corectării cu ajustările de valoare, este recalculată la valoarea reevaluată a activului. Această metodă este folosită deseori pentru clădirile care sunt reevaluate la valoarea lor de piaţă.113. (1) În cazul în care, ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ, valoarea unui activ imobilizat este determinată pe baza reevaluării activului respectiv, valoarea rezultată din reevaluare va fi atribuită activului, în locul costului de achiziţie/costului de producţie sau al oricărei alte valori atribuite înainte acelui activ. În astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului având în vedere valoarea acestuia, determinată în urma reevaluării. (2) Elementele dintr-o grupă de imobilizări corporale se reevaluează simultan pentru a se evita reevaluarea selectivă şi raportarea în situaţiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinaţie de costuri şi valori calculate la date diferite. (3) Dacă un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate, cu excepţia situaţiei când nu există nicio piaţă activă pentru acel activ. (4) O grupă de imobilizări corporale cuprinde active de aceeaşi natură şi utilizări similare, aflate în exploatarea unei entităţi. (5) Exemple de grupe de imobilizări corporale sunt: terenuri, clădiri, maşini şi echipamente etc. (6) Reevaluările trebuie făcute cu suficientă regularitate, astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanţial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă de la data bilanţului. (7) Dacă un activ dintr-o grupă de active nu poate fi reevaluat din cauză că nu există o piaţă activă pentru acel activ, activul trebuie prezentat în bilanţ la cost, minus ajustările cumulate de valoare. (8) O piaţă activă este o piaţă unde sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) elementele comercializate sunt omogene; b) pot fi găsiţi în permanenţă cumpărători şi vânzători interesaţi; c) preţurile sunt cunoscute de cei interesaţi. (9) Dacă valoarea justă a unei imobilizări corporale nu mai poate fi determinată prin referinţă la o piaţă activă, valoarea activului prezentată în bilanţ trebuie să fie valoarea sa reevaluată la data ultimei reevaluări, din care se scad ajustările cumulate de valoare.114. (1) În cazul în care se efectuează reevaluarea imobilizărilor corporale, diferenţa dintre valoarea rezultată în urma reevaluării şi valoarea la cost istoric trebuie prezentată la rezerva din reevaluare, ca un subelement distinct în "Capital şi rezerve". Tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare trebuie prezentat în notele explicative. (2) Indiferent dacă valoarea rezervei a fost modificată sau nu în cursul exerciţiului financiar, entităţile trebuie să prezinte în notele explicative următoarele informaţii: a) valoarea rezervei din reevaluare la începutul exerciţiului financiar; b) diferenţele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exerciţiului financiar; c) sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exerciţiului financiar, prezentându-se natura oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislaţiei în vigoare; d) valoarea rezervei din reevaluare la sfârşitul exerciţiului financiar. (3) Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezerve, atunci când acest surplus reprezintă un câştig realizat.În sensul prezentelor reglementări, câştigul se consideră realizat la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din câştig poate fi realizat pe măsură ce activul este folosit de entitate. În acest caz, valoarea rezervei transferate este diferenţa dintre amortizarea calculată pe baza valorii contabile reevaluate şi valoarea amortizării calculate pe baza costului iniţial al activului. (4) Dacă rezultatul reevaluării este o creştere faţă de valoarea contabilă netă, atunci aceasta se tratează astfel: a) ca o creştere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementului "Capital şi rezerve", dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă acelui activ; sau b) ca un venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea recunoscută anterior la acel activ. (5) Dacă rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii contabile nete, aceasta se tratează ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (surplus din reevaluare), sau ca o scădere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementului "Capital şi rezerve", cu minimul dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea descreşterii, iar eventuala diferenţă rămasă neacoperită se înregistrează ca o cheltuială. (6) Rezerva din reevaluare trebuie redusă în măsura în care sumele transferate la aceasta nu mai sunt necesare pentru aplicarea metodei de evaluare utilizate şi pentru obţinerea scopului său. (7) Sumele reprezentând diferenţe de natura veniturilor şi cheltuielilor rezultate la reevaluare trebuie prezentate separat în contul de profit şi pierdere. (8) Nicio parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuită, direct sau indirect, cu excepţia cazului în care activul reevaluat a fost valorificat, situaţie în care surplusul din reevaluare reprezintă câştig efectiv realizat. (9) Cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (3) şi (6), rezerva din reevaluare nu poate fi redusă.115. Ajustările de valoare se calculează în fiecare exerciţiu financiar pe baza valorii atribuite imobilizării pentru acel exerciţiu financiar.116. În cazul în care se efectuează reevaluarea, în notele explicative trebuie prezentate, separat pentru fiecare element din bilanţ de natura imobilizărilor corporale reevaluate, următoarele informaţii: a) valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate şi suma ajustărilor cumulate de valoare; sau b) valoarea la data bilanţului a diferenţei dintre valoarea rezultată din reevaluare şi cea reprezentând costul istoric şi, atunci când este cazul, valoarea cumulată a ajustărilor suplimentare de valoare.B.5.2. Evaluarea la valoarea justă a instrumentelor financiare117. (1) Prin derogare de la regulile generale de evaluare prevăzute de prezentele reglementări şi sub rezerva condiţiilor prevăzute la alin. (3)-(5) entităţile pot evalua în situaţiile financiare consolidate instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, la valoarea justă. (2) 1. Un instrument financiar reprezintă orice contract ce generează simultan un activ financiar pentru o entitate şi o datorie financiară sau un instrument de capitaluri proprii pentru o altă entitate.2. Un activ financiar este orice activ care reprezintă: a) trezorerie; b) un instrument de capitaluri proprii al unei alte entităţi; c) un drept contractual:(i) de a primi numerar sau un alt activ financiar de la o altă entitate; sau(îi) de a schimba active financiare sau datorii financiare cu o altă entitate, în condiţii care sunt potenţial favorabile entităţii; d) un contract care va fi sau poate fi decontat în propriile instrumente de capitaluri proprii şi este:(i) un instrument financiar nederivat pentru care entitatea este sau poate fi obligată să primească un număr variabil al propriilor instrumente de capitaluri proprii; sau(îi) un instrument financiar derivat care va fi sau poate fi decontat altfel decât prin schimbul unei sume fixe de numerar sau al unui alt activ financiar pentru un număr fix din propriile sale instrumente de capitaluri proprii. În acest scop, propriile instrumente de capitaluri proprii ale entităţilor nu includ instrumente care sunt ele însele contracte pentru primirea sau livrarea viitoare a propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entităţii.3. O datorie financiară este orice datorie care reprezintă: a) o obligaţie contractuală:(i) de a ceda lichidităţi sau alt activ financiar unei alte entităţi; sau(îi) de a schimba active sau datorii financiare cu altă entitate în condiţii care sunt potenţial nefavorabile pentru entitate; b) un contract care va fi sau poate fi decontat în propriile instrumente de capitaluri ale entităţii şi este:(i) un instrument financiar nederivat pentru care entitatea este sau poate fi obligată să livreze un număr variabil din propriile sale instrumente de capitaluri proprii; sau(îi) un instrument financiar derivat care va fi sau poate fi decontat altfel decât prin schimbul unei sume fixe de numerar sau alt activ financiar în schimbul unui număr fix din propriile instrumente de capitaluri proprii ale entităţii. În acest scop, propriile instrumente de capitaluri proprii ale entităţii nu includ instrumente care pot fi ele însele contracte pentru primirea sau livrarea viitoare a propriilor instrumente de capitaluri proprii. (3) În înţelesul prezentelor reglementări, contractele bazate pe marfă care dau oricăreia dintre părţile contractante dreptul de decontare în numerar sau prin alte instrumente financiare se consideră instrumente financiare derivate, cu excepţia cazurilor în care: a) acestea au fost încheiate şi continuă să îndeplinească cerinţele aşteptate ale entităţii privind cumpărarea, vânzarea sau utilizarea produsului de bază; b) acestea au fost iniţial destinate unui astfel de scop; c) se aşteaptă ca acestea să fie decontate prin livrarea mărfii. (4) Evaluarea la valoarea justă se aplică numai datoriilor care sunt: a) deţinute ca parte a unui portofoliu de tranzacţionare; sau b) instrumente financiare derivate. (5) Evaluarea la valoarea justă nu se aplică: a) instrumentelor financiare nederivate deţinute până la scadenţă; b) împrumuturilor şi creanţelor generate de entitate şi nedeţinute în scopul tranzacţionării; c) intereselor în filiale, entităţi asociate şi asocieri în participaţie, instrumentelor de capital emise de entitate, contractelor cu plata contingentă într-o combinare de entităţi, precum şi altor instrumente financiare cu astfel de caracteristici speciale şi care, în concordanţă cu ceea ce este general acceptat, se contabilizează diferit faţă de alte instrumente financiare.În înţelesul prezentelor reglementări, prin combinarea de entităţi se înţelege gruparea unor entităţi individuale într-o singură entitate raportoare, determinată de obţinerea controlului de către o entitate asupra uneia sau mai multor entităţi.118. (1) Valoarea justă prevăzută la pct. 117 se determină prin referire la: a) valoarea de piaţă, pentru acele instrumente financiare pentru care se poate identifica cu uşurinţă o piaţă credibilă. Dacă valoarea de piaţă nu se poate identifica cu uşurinţă pentru un instrument, dar poate fi identificată pentru componentele sale sau pentru un instrument similar, valoarea de piaţă poate fi derivată din cea a componentelor sale sau a instrumentului similar; sau b) o valoare determinată cu ajutorul unor modele şi tehnici de evaluare general acceptate, pentru instrumentele pentru care nu se poate identifica cu uşurinţă o piaţă credibilă. Astfel de modele şi tehnici asigură o aproximare rezonabilă a valorii de piaţă. (2) În sensul prezentelor reglementări, piaţa credibilă are semnificaţia pieţei active aşa cum este definită la pct. 113 alin. (8). (3) Instrumente financiare care nu pot fi evaluate credibil prin oricare dintre metodele menţionate la alin. (1) se evaluează în conformitate cu regulile generale de evaluare prevăzute de prezentele reglementări.119. (1) Prin excepţie de la prevederile pct. 48, atunci când un instrument financiar se evaluează în conformitate cu pct. 118, modificarea valorii se include în contul de profit şi pierdere. Totuşi, o astfel de modificare se include direct în capitalul propriu, într-o rezervă de valoare justă, dacă: a) instrumentul contabilizat este un instrument de acoperire împotriva riscurilor conform unui sistem de contabilizare a acoperirii riscului care permite ca unele sau toate modificările de valoare să nu fie înregistrate în contul de profit şi pierdere; sau b) modificarea de valoare se referă la o diferenţă de schimb valutar apărută la un element monetar care face parte dintr-o investiţie netă a entităţii într-o entitate străină.În înţelesul prezentelor reglementări, prin investiţie netă într-o entitate străină se înţelege partea entităţii raportoare din activele nete ale acelei entităţi străine. (2) Modificarea valorii unui activ financiar disponibil pentru vânzare, altul decât un instrument financiar derivat, poate fi inclusă direct în capitalul propriu, în rezerva de valoare justă.120. (1) Rezerva de valoare justă se ajustează atunci când sumele înregistrate în aceasta nu mai sunt necesare pentru aplicarea evaluării la valoarea justă. (2) Rezerva de valoare justă va rămâne evidenţiată în contabilitate atât timp cât sunt evidenţiate în bilanţ instrumentele financiare cărora le este aferentă.121. Dacă a fost aplicată evaluarea la valoarea justă a instrumentelor financiare, notele explicative prezintă: a) ipotezele semnificative care stau la baza modelelor şi tehnicilor de evaluare, dacă valorile juste au fost determinate în conformitate cu pct. 118 alin. (1) lit. b); b) pentru fiecare categorie de instrumente financiare, valoarea justă, modificările de valoare incluse direct în contul de profit şi pierdere, precum şi modificările incluse în rezerva de valoare justă; c) pentru fiecare clasă de instrumente financiare derivate, informaţii privind aria şi natura instrumentelor, inclusiv termenii şi condiţiile semnificative care pot afecta valoarea, momentul şi certitudinea fluxurilor viitoare de numerar; d) un tabel care să prezinte modificările rezervei de valoare justă în cursul exerciţiului financiar.C. ACTIVE CIRCULANTEC.1. GeneralităţiC.1.1. Recunoaşterea activelor circulante122. (1) Un activ se clasifică ca activ circulant atunci când: a) este achiziţionat sau produs pentru consum propriu sau în scopul comercializării şi se aşteaptă să fie realizat în termen de 12 luni de la data bilanţului; b) este reprezentat de creanţe aferente ciclului de exploatare; c) este reprezentat de trezorerie sau echivalente de trezorerie a căror utilizare nu este restricţionată. (2) Echivalentele de trezorerie reprezintă investiţiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt uşor convertibile în numerar şi sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.123. În categoria activelor circulante se cuprind: a) stocuri; b) creanţe; c) investiţii pe termen scurt; d) casa şi conturi la bănci.C.1.2. Evaluarea activelor circulante124. (1) Activele circulante trebuie evaluate la costul de achiziţie cu respectarea prevederilor alin. (2). (2) Ajustările de valoare se fac pentru activele circulante în vederea prezentării acestora la cea mai mică valoare de piaţă sau, în circumstanţe speciale, la o altă valoare minimă atribuibilă acestora la data bilanţului.125. Evaluarea efectuată conform prevederilor de la pct. 124 alin. (2) nu poate fi continuată dacă motivele pentru care au fost făcute ajustările de valoare nu mai sunt aplicabile. Prin urmare, în situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect, întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat să mai existe într-o anumită măsură, atunci acea ajustare trebuie reluată corespunzător la venituri.126. Dacă activele circulante fac obiectul ajustărilor de valoare cu caracter excepţional, exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor şi motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative.C.2. Stocuri127. (1) Stocurile sunt active circulante sub formă de materiale consumabile care urmează să fie folosite în scopul desfăşurării activităţii curente a entităţii. (2) În cadrul stocurilor se cuprind materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, piese de schimb, alte materiale consumabile), materiale de natura obiectelor de inventar necesare în vederea desfăşurării activităţii curente a entităţii. (3) Materialele consumabile care sunt în mod constant înlocuite şi a căror valoare totală este de o importanţă secundară pentru entitate pot fi prezentate la "Active" la o valoare şi cantitate fixe, dacă valoarea, cantitatea şi structura acestora nu variază în mod semnificativ. (4) Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum şi efectuarea de operaţiuni economice fără să fie înregistrate în contabilitate sunt interzise. (5) În aplicarea prevederilor alin. (4) este necesar să se asigure: a) recepţionarea tuturor bunurilor materiale intrate în entitate şi înregistrarea acestora la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite în păstrare sau în custodie se recepţionează şi înregistrează distinct ca intrări în gestiune. În contabilitate, valoarea acestor bunuri se înregistrează în conturi în afara bilanţului; b) în situaţia unor decalaje între aprovizionarea şi recepţia bunurilor care se dovedesc a fi în mod cert în proprietatea entităţii, se procedează astfel:(i) bunurile sosite fără factură se înregistrează ca intrări în gestiune atât la locul de depozitare, cât şi în contabilitate, pe baza recepţiei şi a documentelor însoţitoare;(îi) bunurile sosite şi nerecepţionate se înregistrează distinct în contabilitate ca intrare în gestiune; c) în cazul unor decalaje între vânzarea şi livrarea bunurilor, acestea se înregistrează ca ieşiri din entitate, nemaifiind considerate proprietatea acesteia, astfel:(i) bunurile vândute şi nelivrate se înregistrează distinct în gestiune, iar în contabilitate în conturi în afara bilanţului;(îi) bunurile livrate, dar nefacturate se înregistrează ca ieşiri din gestiune atât la locurile de depozitare, cât şi în contabilitate, pe baza documentelor care confirmă ieşirea din gestiune potrivit legii; d) bunurile aprovizionate sau vândute cu clauze privind dreptul de proprietate se înregistrează la intrări şi, respectiv, la ieşiri, atât în gestiune, cât şi în contabilitate, potrivit contractelor încheiate.128. (1) La ieşirea din gestiune, stocurile şi alte active fungibile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate prin aplicarea uneia dintre următoarele metode: a) metoda primul intrat - primul ieşit - FIFO; b) metoda costului mediu ponderat - CMP; c) metoda ultimul intrat - primul ieşit - LIFO. (2) Dacă valoarea prezentată în bilanţ, rezultată după aplicarea metodelor specificate la alin. (1), diferă în mod semnificativ, la data bilanţului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piaţă cunoscute înainte de data bilanţului, valoarea acestei diferenţe trebuie prezentată în notele explicative ca total pe categorie de active. (3) Potrivit metodei "primul intrat - primul ieşit" (FIFO), bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie al primei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie al lotului următor, în ordine cronologică. (4) Metoda "costului mediu ponderat" (CMP) presupune calcularea costului fiecărui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate în stoc la începutul perioadei şi a costului elementelor similare cumpărate în timpul perioadei. Media poate fi calculată periodic sau după fiecare recepţie. (5) Potrivit metodei "ultimul intrat - primul ieşit" (LIFO), bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie al ultimei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie al lotului anterior, în ordine cronologică. (6) Metoda aleasă trebuie aplicată cu consecvenţă pentru elemente similare de natura stocurilor şi a activelor fungibile de la un exerciţiu financiar la altul. Dacă, în situaţii excepţionale, administratorii decid să schimbe metoda pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile, în notele explicative trebuie să se prezinte următoarele informaţii: a) motivul schimbării metodei; b) efectele sale asupra rezultatului. (7) Bunurile fungibile sunt bunuri de orice natură care nu se pot distinge în mod substanţial unele de altele. (8) O entitate trebuie să utilizeze aceleaşi metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au natură şi utilizare similare. Pentru stocurile cu natură sau utilizare diferită, folosirea unor metode diferite de calcul al costului poate fi justificată.129. (1) Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric, prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent. (2) În condiţiile folosirii inventarului permanent, în contabilitate se înregistrează toate operaţiunile de intrare şi ieşire, ceea ce permite stabilirea şi cunoaşterea în orice moment a stocurilor, atât cantitativ, cât şi valoric. (3) Inventarul intermitent constă în stabilirea ieşirilor şi înregistrarea lor în contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfârşitul perioadei. În acest caz, ieşirile se determină ca diferenţă între valoarea stocului iniţial plus valoarea intrărilor şi valoarea stocului final, determinat pe baza inventarierii.130. (1) Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate în bilanţ la o valoare mai mare decât valoarea care se poate obţine prin utilizarea sau vânzarea lor. În acest scop, valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă, prin reflectarea unei ajustări pentru depreciere. (2) În înţelesul prezentelor reglementări, prin valoare realizabilă netă se înţelege preţul de vânzare estimat care ar putea fi obţinut pe parcursul desfăşurării normale a activităţii minus costurile estimate pentru finalizarea bunului şi costurile estimate necesare vânzării.C.3. Investiţii pe termen scurt131. Contabilitatea trezoreriei asigură evidenţa existenţei şi mişcării acţiunilor deţinute la entităţile afiliate, altor investiţii pe termen scurt, disponibilităţilor în conturi la bănci, casierie, creditelor bancare pe termen scurt şi altor valori de trezorerie.132. Alte investiţii pe termen scurt reprezintă obligaţiunile emise şi răscumpărate, obligaţiunile achiziţionate şi alte valori mobiliare achiziţionate în vederea realizării unui profit într-un termen scurt.133. (1) La intrarea în entitate, investiţiile pe termen scurt se evaluează la costul de achiziţie, prin care se înţelege preţul de cumpărare, sau la valoarea stabilită potrivit contractelor. (2) La ieşirea din gestiune a investiţiilor pe termen scurt se aplică prevederile pct. 128.134. Pentru deprecierea investiţiilor deţinute ca active circulante, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu ocazia inventarierii, pe seama cheltuielilor se reflectă ajustări pentru pierdere de valoare.135. La sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar, ajustările pentru pierderile de valoare reflectate se suplimentează, diminuează sau anulează, după caz. La ieşirea din entitate a investiţiilor pe termen scurt, eventualele ajustări pentru pierderile de valoare se anulează.C.4. Casa şi conturi la bănci136. (1) Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile şi efectele comerciale depuse la bănci, disponibilităţile în lei şi valută, cecurile, creditele bancare pe termen scurt, precum şi dobânzile aferente disponibilităţilor şi creditelor acordate de bănci în conturile curente. (2) Sumele virate sau depuse la bănci ori prin mandat poştal, pe bază de documente prezentate entităţii şi neapărute încă în extrasele de cont, se înregistrează într-un cont distinct. (3) Conturile curente la bănci se dezvoltă în analitic pe fiecare bancă. (4) Dobânzile de încasat, aferente disponibilităţilor aflate în conturi la bănci, se înregistrează distinct în contabilitate, faţă de cele de plătit, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente, precum şi cele aferente creditelor bancare pe termen scurt. (5) Dobânzile de plătit şi cele de încasat, aferente exerciţiului financiar în curs, se înregistrează la cheltuieli financiare sau venituri financiare, după caz.137. Contabilitatea disponibilităţilor aflate în bănci/casierie şi a mişcării acestora, ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate, se ţine distinct în lei şi în valută.138. (1) Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Naţională a României. (2) Operaţiunile de vânzare-cumpărare de valută se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează licitaţia cu valută, fără ca acestea să genereze în contabilitate diferenţe de curs valutar.139. La încheierea exerciţiului financiar, diferenţele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilităţilor în valută şi a altor valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat în valută, acreditive şi depozite pe termen scurt în valută, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar, se înregistrează în conturile de venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.140. În vederea achitării unor obligaţii faţă de furnizori şi creditori, entităţile pot solicita deschiderea de acreditive la bănci, în lei sau în valută, în favoarea acestora.141. Sumele depuse la bănci şi sumele în numerar, puse la dispoziţia personalului sau a terţilor, în vederea efectuării unor plăţi în favoarea entităţii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.142. În contul de viramente interne se înregistrează transferurile de disponibilităţi băneşti între conturile la bănci, precum şi între conturile la bănci şi casieria entităţii.143. Operaţiunile financiare în lei sau în valută se efectuează cu respectarea regulamentelor emise de Banca Naţională a României şi a altor reglementări emise în acest scop.D. TERŢI144. Contabilitatea terţilor asigură evidenţa datoriilor şi creanţelor entităţii în relaţiile acesteia cu furnizorii, clienţii, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, entităţile afiliate, asociaţii/acţionarii, participanţii, debitorii şi creditorii diverşi.145. În contabilitatea furnizorilor şi clienţilor se înregistrează operaţiunile privind cumpărările, lucrările executate şi serviciile prestate, precum şi alte operaţiuni similare efectuate.146. Avansurile acordate furnizorilor, precum şi cele primite de la clienţi se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.147. Operaţiunile privind vânzările/cumpărările de bunuri, executările de lucrări şi prestările de servicii efectuate pe baza efectelor comerciale se înregistrează în contabilitate în conturile corespunzătoare de efecte de primit sau de plătit, după caz.148. (1) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenţă se înregistrează într-un cont în afara bilanţului şi se menţionează în notele explicative. (2) Efectele comerciale trebuie să îndeplinească condiţiile de formă şi fond prevăzute de legislaţia în vigoare, fără de care validitatea lor poate fi contestată sau anulată.149. (1) Creanţele şi datoriile în valută se înregistrează în contabilitate atât în lei, la cursul de schimb de la data efectuării operaţiunilor, comunicat de Banca Naţională a României, cât şi în valută. (2) Operaţiunile în valută trebuie înregistrate în momentul recunoaşterii iniţiale în moneda de raportare, aplicându-se sumei în valută cursul de schimb dintre moneda de raportare şi moneda străină, la data efectuării tranzacţiei.150. Contabilitatea furnizorilor şi clienţilor, a celorlalte datorii şi creanţe se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică.În acest sens, în contabilitatea analitică, furnizorii şi clienţii se grupează astfel: interni şi externi, iar în cadrul acestora, pe termene de plată, respectiv de încasare.De asemenea, în contabilitatea analitică se grupează distinct clienţii şi furnizorii la care entitatea deţine participaţii.151. Creanţele incerte se înregistrează distinct în contabilitate.152. Contabilitatea decontărilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizaţiile pentru concediile de odihnă, precum şi cele pentru incapacitate temporară de muncă, plătite din fondul de salarii şi alte drepturi în bani şi/sau în natură datorate de entitate personalului pentru munca prestată şi care se suportă, potrivit reglementărilor în vigoare, din fondul de salarii.153. În contabilitate se înregistrează distinct alte drepturi şi avantaje care, potrivit legislaţiei în vigoare, nu se suportă din fondul de salarii (masa caldă, alimente antidot etc.), precum şi alte drepturi acordate potrivit legii.154. Drepturile de personal neridicate în termenul legal se înregistrează într-un cont distinct, pe persoane.155. Reţinerile din salariile personalului pentru cumpărări cu plata în rate, chirii sau pentru alte obligaţii ale salariaţilor, datorate terţilor (popriri, pensii alimentare şi altele), se efectuează numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relaţii contractuale.156. Sumele datorate şi neachitate personalului (concediile de odihnă şi alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume care urmează să fie încasate de la acesta, aferente exerciţiului în curs, se înregistrează ca alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul.157. Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme şi echipamente de lucru, precum şi debitele provenite din pagube materiale, amenzile şi penalităţile stabilite în baza unor hotărâri ale instanţelor judecătoreşti şi alte creanţe faţă de angajaţi se înregistrează ca alte creanţe în legătură cu personalul.158. (1) Contabilitatea decontărilor privind contribuţiile sociale cuprinde obligaţiile pentru contribuţia la asigurări sociale, contribuţia la asigurări sociale de sănătate şi la constituirea fondului pentru ajutorul de şomaj. (2) Eventualele sume datorate sau care urmează să fie încasate în perioadele următoare, aferente exerciţiului în curs, se înregistrează ca alte datorii şi creanţe sociale.159. (1) Evidenţa contabilă a contribuţiilor participanţilor la un fond de pensii se va ţine valoric pe fiecare participant într-un cont extrabilanţier, iar în evidenţa contabilă se va înregistra valoarea globală a sumelor încasate. (2) În cazul transferului participantului la un alt fond de pensii, valoarea contabilă a contribuţiei va fi micşorată cu suma ce-i revine administratorului fondului de pensii pentru aceasta operaţiune.160. În cadrul decontărilor cu bugetul statului şi fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venituri de natura salariilor, subvenţiile de primit, alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate.161. Impozitul pe profit de plată trebuie recunoscut ca datorie în limita sumei neplătite. Dacă suma plătită depăşeşte suma datorată, surplusul trebuie recunoscut drept creanţă.162. (1) Taxa pe valoarea adăugată datorată bugetului de stat se stabileşte ca diferenţă între valoarea taxei exigibile aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate (TVA colectată) şi a taxei deductibile pentru cumpărările de bunuri şi servicii (TVA deductibilă). (2) În situaţia în care există decalaje între faptul generator de TVA şi exigibilitatea acesteia, totalul TVA se înregistrează într-un cont distinct, denumit TVA neexigibilă, care, pe măsură ce devine exigibilă, potrivit legii, se trece la TVA colectată sau TVA deductibilă, după caz. (3) De asemenea, în contul de TVA neexigibilă se înregistrează şi TVA deductibilă sau colectată, pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii pentru care nu au sosit sau nu s-au întocmit facturile. (4) Diferenţa de taxă, în plus sau în minus, dintre TVA colectată şi TVA deductibilă se înregistrează în conturi distincte (TVA de plată sau TVA de recuperat) şi se regularizează în condiţiile legii.163. Impozitul pe venituri de natura salariilor şi impozitul pe drepturile de pensie, care se înregistrează în contabilitate, cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii.164. La alte impozite, taxe şi vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind: accizele, impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport, taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat şi alte impozite şi taxe. Acestea se defalcă în contabilitatea analitică pe feluri de impozite, taxe şi vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.165. Reflectarea în contabilitate a accizelor şi fondurilor speciale incluse în preţuri sau tarife se face pe seama conturilor corespunzătoare de datorii, fără a tranzita prin conturile de venituri şi cheltuieli.166. Subvenţiile primite sau de primit de către entitate se înregistrează în contabilitate într-un cont distinct.167. Dividendele repartizate acţionarilor, potrivit reglementărilor în vigoare, propuse sau declarate după data bilanţului, precum şi celelalte repartizări similare efectuate din profit nu trebuie recunoscute ca datorie la data bilanţului. Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate în conformitate cu prevederile pct. 220.168. (1) Sumele depuse sau lăsate temporar de către acţionari/participanţi la dispoziţia entităţii, precum şi dobânzile aferente se înregistrează în contabilitate în conturi distincte. (2) Contabilitatea decontărilor între entităţile din cadrul grupului şi cu acţionarii cuprinde operaţiile care se înregistrează reciproc şi în aceeaşi perioadă de gestiune atât în contabilitatea entităţii debitoare, cât şi a celei creditoare, precum şi decontările între acţionari şi entitate privind capitalul social, dividendele cuvenite acestora, alte decontări cu acţionarii şi, de asemenea, conturile coparticipanţilor referitoare la operaţiunile efectuate în comun, în cazul asocierilor în participaţie.169. Creanţele/datoriile entităţii faţă de alţi terţi, alţii decât personalul propriu, participanţii, clienţii şi furnizorii, se înregistrează în conturile de debitori/creditori diverşi.170. Operaţiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare, pentru care sunt necesare clarificări ulterioare, se înregistrează, provizoriu, într-un cont distinct. Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către entitate într-un termen de cel mult 3 luni de la data constatării.171. (1) Diferenţele de curs valutar care apar cu ocazia decontării creanţelor şi datoriilor în valută la cursuri diferite faţă de cele la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei sau faţă de cele la care au fost raportate în situaţiile financiare anuale anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli în perioada în care apar. (2) Atunci când creanţa sau datoria în valută este decontată în decursul aceluiaşi exerciţiu financiar în care a şi survenit, întreaga diferenţă de curs valutar este recunoscută în acel exerciţiu. Atunci când creanţa sau datoria în valută este decontată într-un exerciţiu financiar ulterior, diferenţa de curs valutar recunoscută în fiecare exerciţiu financiar, care intervine până în exerciţiul decontării, se determină ţinând seama de modificarea cursurilor de schimb survenită în cursul fiecărui asemenea exerciţiu financiar.172. (1) Cheltuielile efectuate şi veniturile realizate în exerciţiul financiar curent, dar care privesc exerciţiile financiare următoare se înregistrează distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans sau venituri în avans, după caz. (2) În aceste conturi se înregistrează, în principal, următoarele cheltuieli şi venituri: chiriile, abonamentele şi alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din chirii, abonamente şi alte venituri aferente perioadelor sau exerciţiilor următoare. 173. Pentru deprecierea creanţelor din conturile de clienţi, decontări în cadrul grupului şi debitori, cu ocazia inventarierii la sfârşitul exerciţiului financiar, se reflectă ajustări pentru depreciere.D.1. Contabilitatea angajamentelor şi a altor elemente extrabilanţiere174. (1) Drepturile şi obligaţiile, precum şi unele bunuri care nu pot fi integrate în activele şi pasivele entităţii se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanţului, denumite şi conturi de ordine şi evidenţă.În această categorie se cuprind angajamente (giruri, cauţiuni, garanţii) acordate sau primite în relaţiile cu terţii, imobilizări corporale luate cu chirie, valori materiale primite în păstrare sau custodie, debitori scoşi din activ urmăriţi în continuare, redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate, debitori participanţi la un fond de pensii, pensii în plată, efecte scontate neajunse la scadenţă, precum şi alte valori. (2) O categorie distinctă de elemente extrabilanţiere o reprezintă activele şi datoriile contingente. (3) Un activ contingent este un activ potenţial care apare ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilanţului şi a căror existenţă va fi confirmată numai prin apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi în totalitate sub controlul entităţii.Un exemplu în acest sens îl reprezintă un drept de creanţă ce poate rezultă dintr-un litigiu în instanţă (de exemplu, o despăgubire), în care este implicată entitatea şi al cărui rezultat este incert.Activele contingente sunt generate, de obicei, de evenimente neplanificate sau neaşteptate, care pot să genereze intrări de beneficii economice.Activele contingente nu trebuie recunoscute în conturile bilanţiere. Acestea trebuie prezentate în notele explicative în cazul în care este probabilă apariţia unor intrări de beneficii economice.Activele contingente nu sunt recunoscute în situaţiile financiare, deoarece ele nu sunt certe, iar recunoaşterea lor ar putea determina un venit care să nu se realizeze niciodată.În cazul în care realizarea unui venit este sigură, activul aferent nu este un activ contingent şi trebuie procedat la recunoaşterea lui în bilanţ.Activele contingente sunt evaluate continuu pentru a asigura reflectarea corespunzătoare în situaţiile financiare a modificărilor survenite. Astfel, dacă intrarea de beneficii economice devine certă, activul şi venitul corespunzător vor fi recunoscute în situaţiile financiare aferente perioadei în care au survenit modificările. În schimb, dacă este doar probabilă o creştere a beneficiilor economice, entitatea va prezenta în notele explicative activul contingent. (4) O datorie contingentă este: a) o obligaţie potenţială, apărută ca urmare a unor evenimente trecute anterior datei bilanţului şi a cărei existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi în totalitate sub controlul entităţii; b) o obligaţie curentă apărută ca urmare a unor evenimente trecute anterior datei bilanţului, dar care nu este recunoscută deoarece:(i) nu este sigur că vor fi necesare ieşiri de resurse pentru stingerea acestei datorii; sau(îi) valoarea datoriei nu poate fi evaluată suficient de credibil.În bilanţ o datorie contingentă nu va fi recunoscută, aceasta fiind prezentată în notele explicative.În situaţia în care o entitate are o obligaţie angajată în comun cu alte părţi, partea asumată de celelalte părţi este prezentată ca o datorie contingentă.Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina dacă a devenit probabilă o ieşire de resurse care încorporează beneficiile economice. Dacă se consideră că este necesară ieşirea de resurse, generată de un element considerat anterior datorie contingentă, se va recunoaşte, după caz, o datorie sau un provizion în situaţiile financiare aferente perioadei în care a intervenit modificarea încadrării evenimentului. (5) Datoriile contingente se disting de provizioane prin faptul că: a) provizioanele sunt recunoscute ca datorii (presupunând că pot fi realizate estimări corecte), deoarece constituie obligaţii curente la data bilanţului şi este probabil că vor fi necesare ieşiri de resurse pentru stingerea obligaţiilor; b) datoriile contingente nu sunt recunoscute ca datorii, deoarece sunt:(i) obligaţii posibile, dar pentru care trebuie să se confirme dacă entitatea are o obligaţie curentă care poate genera o ieşire de resurse; sau(îi) obligaţii curente care nu îndeplinesc criteriile de recunoaştere în bilanţ (deoarece fie nu este probabil să fie necesară o reducere a resurselor entităţii pentru stingerea obligaţiei, fie nu poate fi realizată o estimare suficient de credibilă a valorii obligaţiei).E. DATORII PE TERMEN SCURT: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN175. (1) O datorie trebuie clasificată ca datorie pe termen scurt, denumită şi datorie curentă, atunci când: a) se aşteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al entităţii; sau b) este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanţului. (2) Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.F. DATORII PE TERMEN LUNG: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN176. Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate acestora se ţine pe următoarele categorii: împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi prime de rambursare a acestora, credite bancare pe termen lung şi mediu, sumele datorate entităţilor afiliate şi celor la care se deţin interese de participare, alte împrumuturi şi datorii asimilate, precum şi dobânzile aferente acestora.177. Împrumuturile din emisiunile de obligaţiuni reprezintă contravaloarea obligaţiunilor emise potrivit legii. În cadrul acestora, trebuie evidenţiate distinct împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni convertibile.178. (1) Datoriile privind concesiunile şi alte datorii similare se referă la bunurile preluate cu acest titlu de la proprietar, potrivit contractelor încheiate. (2) La sfârşitul duratei contractului de concesiune, bunurile se restituie proprietarului, situaţie în care are loc anularea datoriilor corespunzătoare privind concesiunea. 179. Entităţile trebuie să menţină clasificarea datoriilor pe termen lung purtătoare de dobândă în această categorie, chiar şi atunci când acestea sunt exigibile în 12 luni de la data bilanţului, dacă: a) termenul iniţial a fost pentru o perioadă mai mare de 12 luni; b) există un acord de refinanţare sau de reeşalonare a plăţilor, care este încheiat înainte de data bilanţului.180. (1) Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferenţa se înregistrează într-un cont de activ. Aceasta trebuie prezentată în bilanţ ca o corecţie a datoriei, precum şi în notele explicative. (2) Valoarea acestei diferenţe trebuie amortizată printr-o sumă rezonabilă în fiecare exerciţiu financiar, astfel încât să se amortizeze complet, dar nu mai târziu de data de rambursare a datoriei.G. PROVIZIOANE181. Provizioanele nu pot depăşi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligaţiei curente la data bilanţului.182. (1) Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incertă. (2) Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care: a) o entitate are o obligaţie curentă generată de un eveniment anterior; b) este probabil ca o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice să fie necesară pentru a onora obligaţia respectivă; şi c) poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligaţiei.Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, nu va fi recunoscut un provizion. (3) Provizioanele se pot distinge de alte datorii, cum ar fi datoriile din credite comerciale sau cheltuielile angajate, dar neplătite, datorită factorului de incertitudine legat de exigibilitatea sau valoarea viitoarelor cheltuieli necesare stingerii datoriei. Spre deosebire de acestea: a) datoriile din credite comerciale constituie obligaţii de plată a bunurilor sau serviciilor ce au fost primite de la sau expediate de furnizori şi care au fost facturate sau a căror plată a fost convenită în mod oficial cu furnizorii; b) cheltuielile angajate sunt obligaţiile de plată pentru bunuri şi servicii care au fost primite de la sau expediate de furnizori, dar care nu au fost încă plătite, facturate sau nu s-a convenit oficial asupra plăţii lor cu furnizorul, inclusiv salariile datorate angajaţilor (de exemplu, sumele aferente concediului plătit). Deşi uneori este necesară o estimare a valorii sau exigibilităţii acestor datorii, elementul de incertitudine este în general mult mai redus decât în cazul provizioanelor.Angajamentele entităţii sunt prezentate de regulă ca parte a datoriilor rezultate din credite comerciale sau din alte activităţi, în timp ce provizioanele sunt raportate separat.183. (1) Nu se recunosc provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare. (2) Se vor recunoaşte ca provizioane doar acele obligaţii generate de evenimente anterioare care sunt independente de acţiunile viitoare ale entităţii (de exemplu, modul de desfăşurare a activităţii în viitor). Exemple de astfel de obligaţii sunt amenzile sau costurile de eliminare a efectelor negative, produse mediului înconjurător, pedepsite de lege, ambele generând ieşiri de resurse care încorporează beneficii economice, indiferent de acţiunile viitoare ale entităţii.184. (1) Provizioanele se constituie pentru elemente cum sunt: a) litigii, amenzi şi penalităţi, despăgubiri, daune şi alte datorii incerte; b) acţiunile de restructurare; c) pensii şi obligaţii similare; d) impozite şi taxe; e) alte provizioane. (2) Contabilitatea provizioanelor se ţine pe feluri, în funcţie de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite. (3) Provizioanele pentru restructurare se pot constitui în următoarele situaţii: a) vânzarea sau încetarea activităţii unei părţi a afacerii; b) închiderea unor sedii ale entităţii; c) modificări în structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere; d) reorganizări fundamentale care au un efect semnificativ în natura şi scopul activităţilor entităţii; e) intrarea unui fond în supraveghere specială. (4) Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele viitoare de plată datorate bugetului de stat, în condiţiile în care sumele respective nu apar reflectate ca datorie în relaţia cu statul.185. (1) Provizioanele trebuie să fie strict corelate cu riscurile şi cheltuielile estimate. (2) Pentru stabilirea existenţei unei obligaţii curente la data bilanţului, trebuie luate în considerare toate informaţiile disponibile.186. Valoarea recunoscută ca provizion trebuie să constituie cea mai bună estimare la data bilanţului a costurilor necesare stingerii obligaţiei curente.187. Câştigurile rezultate din cedarea preconizată a activelor nu trebuie luate în considerare în evaluarea unui provizion.188. Dacă se estimează că o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de către o terţă parte, rambursarea trebuie recunoscută numai în momentul în care este sigur că va fi primită. Rambursarea trebuie considerată ca un activ separat.189. (1) Provizioanele trebuie revizuite la data fiecărui bilanţ şi ajustate pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă. În cazul în care pentru stingerea unei obligaţii nu mai este probabilă o ieşire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri. (2) Provizioanele se evaluează înaintea determinării impozitului pe profit, tratamentul fiscal al acestora fiind cel prevăzut de legislaţia fiscală. (3) Provizionul va fi utilizat numai pentru scopul pentru care a fost iniţial recunoscut.190. Provizioanele prezentate în bilanţ la "Alte provizioane" trebuie descrise în notele explicative, dacă acestea sunt semnificative.H. SUBVENŢII191. (1) În categoria subvenţiilor se cuprind subvenţiile aferente activelor şi subvenţiile aferente veniturilor. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu-zis, agenţii guvernamentale şi alte instituţii similare naţionale şi internaţionale. (2) În cadrul subvenţiilor se reflectă distinct:(i) subvenţii guvernamentale;(îi) împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii;(iii) donaţii pentru investiţii;(iv) alte sume primite cu caracter de subvenţii.192. (1) Subvenţiile aferente activelor reprezintă subvenţii pentru acordarea cărora principala condiţie este ca entitatea beneficiară să cumpere, să construiască sau să achiziţioneze active imobilizate. (2) O subvenţie guvernamentală poate îmbrăca forma transferului unui activ nemonetar, caz în care subvenţia şi activul sunt contabilizate la valoarea justă. (3) În conturile de subvenţii pentru investiţii se contabilizează şi plusurile la inventar de natura imobilizărilor corporale şi necorporale.193. Subvenţiile aferente veniturilor cuprind toate subvenţiile, altele decât cele pentru active.194. Subvenţiile se recunosc, pe o bază sistematică, drept venituri ale perioadelor corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenţii urmează să le compenseze.195. (1) Subvenţiile nu trebuie înregistrate direct în conturile de capital şi rezerve. (2) Subvenţiile pentru active, inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justă, se înregistrează în contabilitate ca subvenţii pentru investiţii şi se recunosc în bilanţ ca venit amânat. Venitul amânat se înregistrează în contul de profit şi pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.196. (1) Restituirea unei subvenţii referitoare la un activ se înregistrează prin reducerea soldului venitului amânat cu suma rambursabilă. (2) Restituirea unei subvenţii aferente veniturilor se efectuează fie prin reducerea veniturilor amânate, dacă există, fie, în lipsa acestora, pe seama cheltuielilor. (3) În măsura în care suma rambursată depăşeşte venitul amânat sau dacă nu există un asemenea venit, surplusul, respectiv valoarea integrală restituită, se recunoaşte imediat ca o cheltuială.I. CAPITAL ŞI REZERVE197. (1) Capitalul şi rezervele (capitaluri proprii) entităţii reprezintă dreptul acţionarilor sau al participanţilor la un fond de pensii asupra activelor entităţii, după deducerea tuturor datoriilor. (2) Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exerciţiului financiar.I.1. Capital198. (1) Capitalul este reprezentat de capitalul social sau capitalul fondului, în funcţie de forma juridică a entităţii. (2) Capitalul social subscris şi vărsat se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei juridice şi a documentelor justificative privind vărsămintele de capital. (3) Contabilitatea analitică a capitalului social se ţine pe acţionari sau asociaţi, cuprinzând numărul şi valoarea nominală a acţiunilor subscrise şi vărsate.199. Principalele operaţiuni care se înregistrează în contabilitate cu privire la majorarea capitalului sunt: subscrierea şi emisiunea de noi acţiuni, încorporarea rezervelor şi alte operaţiuni, potrivit legii.200. Operaţiunile care se înregistrează în contabilitate cu privire la micşorarea capitalului sunt în principal următoarele: reducerea numărului de acţiuni, diminuarea valorii nominale a acestora ca urmare a retragerii unor acţionari sau asociaţi, răscumpărarea acţiunilor, acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi sau alte operaţiuni, potrivit legii.201. Acţiunile proprii răscumpărate, potrivit legii, sunt prezentate în bilanţ ca o corecţie a capitalului propriu.202. (1) Primele legate de capital (de emisiune, de fuziune, de aport, de conversie) reprezintă excedentul dintre valoarea de emisiune şi valoarea nominală a acţiunilor. (2) Conturile corespunzătoare primelor legate de capital pot avea numai sold pozitiv.I.2 . Rezerve din reevaluare203. (1) Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale, în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări, trebuie reflectat în debitul sau creditul contului "Rezerve din reevaluare", după caz, cu respectarea prevederilor privind reevaluarea imobilizărilor corporale din prezentele reglementări. (2) Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuată numai în limita soldului creditor existent. (3) Rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale au caracter nedistribuibil. Diminuarea rezervelor din reevaluare se poate efectua numai cu respectarea prevederilor subsecţiunii B.5.1 "Reevaluarea imobilizărilor corporale"I.3. Alte rezerve204. (1) Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale, alte rezerve şi rezerve specifice activităţii administratorilor de fonduri de pensii private. (2) Rezervele legale se constituie anual din profitul entităţii, în cotele şi limitele prevăzute de lege, şi din alte surse prevăzute de lege. (3) Rezervele legale pot fi utilizate numai în condiţiile prevăzute de lege. (4) Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entităţii, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia. (5) Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale.J. VENITURI ŞI CHELTUIELI205. (1) Contul de profit şi pierdere cuprinde: cifra de afaceri netă, veniturile şi cheltuielile exerciţiului, grupate după natura lor, precum şi rezultatul exerciţiului (profit sau pierdere). (2) Cifra de afaceri netă cuprinde sumele rezultate din vânzarea de bunuri şi furnizarea de servicii care se înscriu în activitatea curentă a entităţii, după deducerea reducerilor comerciale şi a taxei pe valoarea adăugată, precum şi a altor taxe legate direct de cifra de afaceri. (3) Pentru fondurile de pensii, în sensul prezentelor reglementări, cifra de afaceri se calculează prin însumarea veniturilor rezultate din activitatea curentă. (4) Atunci când, în baza unor prevederi legale exprese, în conturile de venituri au fost cuprinse sume reprezentând diverse impozite şi taxe reflectate concomitent în conturi de cheltuieli, cu ocazia întocmirii contului de profit şi pierdere, la cifra de afaceri netă se vor înscrie sumele reprezentând veniturile menţionate, corectate cu cheltuielile corespunzătoare acelor impozite. (5) În înţelesul prezentelor reglementări, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: a) veniturile constituie creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de intrări sau creşteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizează în creşteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din contribuţii ale acţionarilor/participanţilor; b) cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieşiri sau scăderi ale valorii activelor ori creşteri ale datoriilor, care se concretizează în reduceri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către acţionari/participanţi.206. Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzacţii care sunt clar diferite de activităţile curente şi care, prin urmare, nu se aşteaptă să se repete într-un mod frecvent sau regulat, de exemplu: exproprieri sau dezastre naturale.J.1. Venituri207. (1) În categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activităţi curente, cât şi câştigurile din orice alte surse. (2) Activităţile curente sunt orice activităţi desfăşurate de o societate, ca parte integrantă a obiectului său de activitate, precum şi activităţile conexe acestora. (3) Câştigurile reprezintă creşteri ale beneficiilor economice care pot apărea sau nu ca rezultat din activitatea curentă, dar nu diferă ca natură de veniturile din această activitate. 208. (1) Veniturile din activităţi curente se pot regăsi sub diferite denumiri, cum ar fi: vânzări, comisioane, dobânzi. (2) Sumele colectate de entitate în numele unor terţe părţi, inclusiv în cazul contractelor de mandat sau comision, nu reprezintă venit din activitatea curentă. În această situaţie, veniturile din activitatea curentă sunt reprezentate de comisioanele cuvenite. (3) Suma veniturilor rezultate dintr-o tranzacţie este determinată de obicei printr-un acord între vânzătorul şi cumpărătorul/utilizatorul activului, ţinând cont de suma oricăror reduceri comerciale.209. Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura lor, astfel: a) venituri din exploatare; b) venituri financiare; c) venituri extraordinare.210. Veniturile din activitatea de exploatare cuprind: a) venituri din comisioane; b) venituri din vânzarea de stocuri, executări de lucrări şi servicii prestate; c) venituri din producţia de imobilizări, reprezentând costul lucrărilor şi cheltuielilor efectuate de entitate pentru ea însăşi, care se înregistrează ca active imobilizate corporale şi necorporale; d) venituri din subvenţii de exploatare, reprezentând subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi pentru acoperirea pierderilor, precum şi alte subvenţii de care beneficiază entitatea; e) alte venituri din exploatarea curentă, cuprinzând veniturile din creanţe recuperate şi alte venituri din exploatare.211. Veniturile financiare cuprind; a) venituri din imobilizări financiare; b) venituri din investiţii pe termen scurt; c) venituri din creanţe imobilizate; d) venituri din investiţii financiare cedate; e) venituri din diferenţe de curs valutar; f) venituri din dobânzi; g) venituri din sconturi primite în urma unor reduceri financiare; h) alte venituri financiare.J.1.1. Venituri din vânzări de bunuri212. (1) În contabilitate veniturile din vânzări de bunuri se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiţii prevăzute în contract, care atestă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective către clienţi. (2) Veniturile din vânzarea bunurilor se recunosc în momentul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) entitatea a transferat cumpărătorului riscurile şi avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor; b) entitatea nu mai gestionează bunurile vândute la nivelul la care ar fi făcut-o în mod normal în cazul deţinerii în proprietate a acestora şi nici nu mai deţine controlul efectiv asupra lor; c) veniturile şi, respectiv, cheltuielile ocazionate de tranzacţie pot fi cuantificate.J.1.2. Venituri din prestarea de servicii213. Veniturile din serviciile prestate se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora.J.1.3. Venituri din dobânzi, redevenţe şi dividende214. Veniturile din dobânzi, redevenţe şi dividende se recunosc astfel: a) dobânzile se recunosc periodic, în mod proporţional, pe măsura generării venitului respectiv, pe baza contabilităţii de angajamente; b) redevenţele se recunosc pe baza contabilităţii de angajamente, conform contractului; c) dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul acţionarului de a le încasa.215. (1) Veniturile din reluarea provizioanelor, respectiv a ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se evidenţiază distinct, în funcţie de natura acestora. (2) Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite, respectiv a ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate, se efectuează prin înregistrarea la venituri în cazul în care nu se mai justifică menţinerea acestora, are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibilă.J.2. Cheltuieli216. (1) Cheltuielile entităţii reprezintă valorile plătite sau de plătit pentru: a) consumuri de stocuri, lucrări executate şi servicii prestate de care beneficiază entitatea; b) cheltuieli cu personalul; c) comisioane ale terţilor; d) executarea unor obligaţii legale sau contractuale etc. (2) Pierderile reprezintă reduceri ale beneficiilor economice şi pot rezultă sau nu ca urmare a desfăşurării activităţii curente a entităţii. Acestea nu diferă ca natură de alte tipuri de cheltuieli. (3) În cadrul cheltuielilor exerciţiului financiar se cuprind, de asemenea, provizioanele, amortizările şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate.217. (1) Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura lor, astfel: a) cheltuieli de exploatare, care cuprind:(i) cheltuieli cu materialele consumabile; costul de achiziţie al obiectelor de inventar consumate; costul de achiziţie al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor; contravaloarea energiei şi apei consumate; costul bunurilor vândute;(îi) cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi, redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii; prime de asigurare; studii şi cercetări; cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (colaboratori); comisioane şi onorarii; cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate; transportul de bunuri şi personal; deplasări, detaşări şi transferări; cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii, servicii bancare şi altele;(iii) cheltuieli cu personalul (salariile, asigurările şi protecţia socială şi alte cheltuieli cu personalul, suportate de entitate);(iv) alte cheltuieli de exploatare (pierderi din creanţe şi debitori diverşi; despăgubiri, amenzi şi penalităţi; donaţii şi alte cheltuieli similare; cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital etc.); b) cheltuielile financiare, care cuprind:(i) pierderi din creanţe legate de participaţii;(îi) cheltuieli privind investiţiile financiare cedate;(iii) diferenţele nefavorabile de curs valutar;(iv) dobânzile privind exerciţiul financiar în curs;(v) sconturile acordate clienţilor;(vi) pierderi din creanţe de natură financiară şi altele; c) cheltuieli extraordinare (calamităţi şi alte evenimente extraordinare). (2) Cheltuielile cu provizioanele, amortizările şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare, precum şi cheltuielile cu impozitul pe profit şi alte impozite, calculate potrivit legii, se evidenţiază distinct, în funcţie de natura lor.218. Conturile sintetice de venituri şi de cheltuieli se pot dezvolta pe conturi analitice, în funcţie de necesităţile impuse de anumite reglementări sau potrivit necesităţilor proprii ale entităţii.Cheltuielile şi veniturile determinate de operaţiunile asocierilor în participaţie se contabilizează distinct de către unul din asociaţi, conform prevederilor contractului de asociere.La sfârşitul perioadei de raportare, cheltuielile şi veniturile înregistrate pe naturi se transmit pe bază de decont fiecărui asociat, în vederea înregistrării acestora în contabilitatea proprie.219. În contabilitate profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar.220. (1) Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia şi reprezintă soldul final al contului de profit şi pierdere. (2) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exerciţiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin articolul contabil 129 = 106. Profitul contabil rămas după această repartizare se preia în luna ianuarie a anului următor în contul 117, de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinaţii legale. (4) Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din rezerve şi capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale.  +  Secţiunea a 6-a Conţinutul notelor explicative la situaţiile financiare anuale221. Notele explicative trebuie: a) să prezinte informaţii despre reglementările contabile care au stat la baza întocmirii situaţiilor financiare şi despre politicile contabile folosite; b) să ofere informaţii suplimentare care nu sunt prezentate în bilanţ, contul de profit şi pierdere, în situaţia modificărilor capitalurilor proprii şi situaţia fluxurilor de trezorerie, dacă sunt relevante pentru înţelegerea oricărora dintre acestea.222. (1) Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de entitate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.Exemple de politici contabile sunt următoarele: amortizarea imobilizărilor (alegerea metodei şi a duratei de amortizare), reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora, capitalizarea dobânzii sau recunoaşterea acesteia drept cheltuială, alegerea metodei de evaluare a stocurilor etc. (2) Conducerea fiecărei entităţi trebuie să stabilească politici contabile pentru operaţiunile derulate.Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activităţii, de către specialişti în domeniul economic şi tehnic, cunoscători ai activităţii desfăşurate şi ai strategiei adoptate de entitate. (3) La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile contabile generale prevăzute de prezentele reglementări. (4) Politicile contabile trebuie elaborate astfel încât să se asigure furnizarea prin situaţiile financiare anuale a unor informaţii care trebuie să fie: a) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor; b) credibile în sensul că:(i) reprezintă fidel activele, datoriile, poziţia financiară şi profitul sau pierderea entităţii;(îi) sunt neutre;(iii) sunt prudente;(iv) sunt complete sub toate aspectele semnificative.223. (1) Modificarea politicilor contabile este permisă doar dacă este cerută de lege sau are ca rezultat informaţii mai relevante sau mai credibile referitoare la operaţiunile entităţii. (2) Entităţile trebuie să menţioneze în notele explicative orice modificări ale politicilor contabile, pentru ca utilizatorii să poată aprecia dacă noua politică contabilă a fost aleasă în mod adecvat, efectul modificării asupra rezultatelor raportate ale perioadei şi tendinţa reală a rezultatelor activităţii entităţii. (3) Nu se consideră modificări ale politicilor contabile: a) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacţii care diferă ca fond de evenimentele sau tranzacţiile produse anterior; b) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacţii care nu au avut loc anterior sau care au fost nesemnificative.A. PREVEDERI GENERALE224. (1) Pe lângă informaţiile cerute conform prevederilor din celelalte secţiuni ale prezentelor reglementări, notele explicative trebuie să cuprindă şi informaţii referitoare la aspectele prevăzute de prezenta secţiune. (2) Notele explicative se prezintă sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din situaţiile financiare anuale trebuie să existe informaţii aferente în notele explicative.225. Notele explicative trebuie să cuprindă informaţii privind metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din situaţiile financiare anuale şi metodele utilizate pentru calcularea ajustărilor de valoare. Pentru elementele incluse în situaţiile financiare anuale care sunt sau au fost iniţial exprimate în monedă străină, trebuie prezentate bazele de conversie utilizate pentru a le exprima în moneda naţională.226. În notele explicative trebuie cuprinse următoarele informaţii: a) denumirea entităţii pentru care s-au întocmit situaţiile financiare anuale; b) denumirea şi sediul social ale fiecăreia dintre entităţile în care entitatea deţine, fie direct, fie printr-o persoană care acţionează în nume propriu, dar în contul entităţii, interese de participare reprezentând un procent de capital de cel puţin 20%, prezentând: proporţia de capital deţinută, valoarea capitalului şi rezervelor, profitul sau pierderea entităţii respective pentru ultimul exerciţiu financiar pentru care au fost aprobate situaţiile financiare anuale. Informaţiile privind capitalul, rezervele şi profitul sau pierderea entităţii în care se deţine interesul de participare pot fi omise dacă sunt doar de o importanţă neglijabilă în înţelesul pct. 12; c) locul de unde pot fi obţinute copii ale situaţiilor financiare anuale, cu condiţia ca acestea să fie disponibile; d) denumirea, sediul principal sau sediul social şi forma juridică ale fiecăreia dintre entităţile la care entitatea este asociat cu răspundere nelimitată. Aceste informaţii pot fi omise dacă sunt doar de o importanţă neglijabilă în înţelesul pct. 12; e) denumirea şi sediul social ale entităţii care întocmeşte situaţiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entităţi din care face parte entitatea în calitate de filială; f) denumirea şi sediul social ale entităţii care întocmeşte situaţiile financiare anuale consolidate ale celui mai mic grup de entităţi din care face parte entitatea în calitate de filială şi care este, de asemenea, inclusă în grupul de entităţi prevăzut la lit. e); g) locul de unde pot fi obţinute copii ale situaţiilor financiare anuale consolidate prevăzute la lit. e) şi f), cu condiţia ca acestea să fie disponibile.227. Trebuie să se menţioneze totodată dacă situaţiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi cu prevederile cuprinse în prezentele reglementări.228. Următoarele informaţii trebuie prezentate cu claritate şi repetate ori de câte ori este necesar pentru buna lor înţelegere: a) denumirea entităţii care face raportarea; b) faptul că situaţiile financiare anuale sunt proprii acesteia şi nu grupului; c) data la care s-au încheiat sau perioada la care se referă situaţiile financiare anuale; d) moneda în care sunt întocmite situaţiile financiare anuale; e) exprimarea cifrelor incluse în raportare (de exemplu, lei).229. (1) O entitate prezintă şi următoarele date, în cazul în care ele nu au fost prezentate în situaţiile financiare anuale: a) locul principal unde îşi desfăşoară activitatea, dacă este diferit de sediul oficial; b) o descriere a naturii activităţii desfăşurate şi principalele domenii de activitate; c) denumirea societăţii - mamă şi cea a deţinătorului final în cadrul grupului (dacă este cazul); d) orice altă informaţie care în opinia directorilor şi administratorilor entităţii ajută la prezentarea unei imagini fidele asupra entităţii. (2) Notele explicative prezintă natura şi scopul comercial ale angajamentelor entităţii care nu sunt incluse în bilanţ şi impactul financiar al acelor angajamente asupra entităţii, atunci când riscurile sau beneficiile provenind din asemenea angajamente sunt semnificative şi în măsura în care prezentarea unor asemenea riscuri sau beneficii este necesară pentru evaluarea poziţiei financiare a entităţii.Relaţiile cu entităţile afiliate230. Dacă au existat tranzacţii între entităţile afiliate, entitatea raportoare trebuie să prezinte natura relaţiilor dintre acestea, tipurile de tranzacţii, precum şi valoarea tranzacţiilor.Se prezintă tranzacţiile încheiate cu entităţile legate, inclusiv suma acestor tranzacţii, natura relaţiei cu entitatea legată şi alte informaţii referitoare la tranzacţii, necesare pentru o înţelegere a poziţiei financiare a entităţii raportoare, dacă asemenea tranzacţii sunt semnificative şi nu au fost încheiate în condiţii normale de piaţa. Informaţiile referitoare la tranzacţii individuale pot fi agregate după natura lor, cu excepţia cazului când informaţia separată este necesară pentru o înţelegere a efectelor tranzacţiilor cu entitatea legată, asupra poziţiei financiare a entităţii raportoare. Entităţile legate au semnificaţia prevăzută de Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor supravegheate de Comisie.B. INFORMAŢII REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANŢ231. Notele explicative trebuie să cuprindă: a) duratele de viaţă utilă sau ratele de amortizare utilizate; b) metodele de amortizare utilizate; c) creşterile de valoare a imobilizărilor, cu indicarea separată a acelora apărute din procesul de dezvoltare internă; d) valoarea imobilizărilor necorporale în curs.232. Atunci când imobilizările necorporale prezentate în bilanţ cuprind cheltuieli de dezvoltare, în notele explicative trebuie prezentate următoarele informaţii: a) perioada pe parcursul căreia valoarea cheltuielilor imobilizate este sau urmează să fie amortizată; b) motivele care au determinat recunoaşterea acestora ca active (beneficii economice viitoare etc.).233. În cazul în care fondul comercial achiziţionat de către o entitate este prezentat în bilanţ la imobilizări necorporale, atunci perioada aleasă pentru amortizarea acestuia şi motivele pentru care a fost aleasă acea perioadă trebuie să fie prezentate în notele explicative.234. (1) Notele explicative trebuie să prezinte, pentru fiecare grupă de imobilizări corporale, următoarele informaţii: a) bazele de evaluare folosite în determinarea valorii contabile brute (cost istoric sau valoare reevaluată). Dacă s-au folosit baze diferite de evaluare, atunci trebuie prezentată pentru fiecare grupă în parte valoarea contabilă brută a respectivei grupe; b) metodele de amortizare folosite; c) valoarea imobilizărilor corporale în curs. (2) În cazul în care elementele imobilizărilor corporale sunt exprimate la valori reevaluate, trebuie prezentate data şi condiţiile de efectuare a reevaluării.235. (1) Se menţionează existenţa oricăror certificate de participare, obligaţiuni convertibile sau valori mobiliare sau drepturi similare, cu indicarea numărului acestora şi a drepturilor pe care le conferă. (2) Prezentarea în notele explicative a informaţiilor de la alin. (1) la imobilizări financiare sau investiţii pe termen scurt se face în funcţie de intenţia entităţii cu privire la durata deţinerii titlurilor de valoare, de până la un an sau mai mult de un an.236. Atunci când evaluarea la valoarea justă a instrumentelor financiare nu a fost efectuată conform subsecţiunii B.5.2 "Evaluarea la valoarea justă a instrumentelor financiare", în notele explicative se prezintă: a) pentru fiecare clasă de instrumente financiare derivate:(i) valoarea justă a instrumentelor, dacă o astfel de valoare poate fi determinată prin oricare din metodele prevăzute la pct. 118 alin. (1);(îi) informaţii privind aria şi natura instrumentelor financiare; b) pentru imobilizările financiare prevăzute la pct. 117 înregistrate la o valoare mai mare decât valoarea lor justă şi fără a se fi utilizat opţiunea de a face o ajustare de valoare conform pct. 69 alin. (1):(i) valoarea contabilă şi valoarea justă ale fiecăruia dintre activele individuale sau ale grupărilor corespunzătoare acelor active individuale;(îi) motivele pentru care nu a fost redusă valoarea contabilă, inclusiv natura dovezilor pe care se întemeiază opinia că valoarea contabilă va fi recuperată.237. Se specifică toate situaţiile în care entitatea a depus garanţii sau a gajat, respectiv a ipotecat, active proprii pentru garantarea unor obligaţii în favoarea unui terţ, menţionându-se, de asemenea, şi valoarea acestora.238. (1) Se prezintă în notele explicative costul de achiziţie al stocurilor evidenţiate în bilanţ şi metodele de evaluare a stocurilor. (2) Dacă, în situaţii excepţionale, administratorii entităţii decid să schimbe metoda de evaluare pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile, trebuie prezentate următoarele informaţii: a) motivul schimbării metodei; b) efectul financiar asupra rezultatului exerciţiului financiar. (3) De asemenea, trebuie prezentată şi valoarea stocurilor gajate în contul datoriilor.239. Entitatea trebuie să prezinte în notele explicative subclasificări ale creanţelor prezentate în bilanţ, clasificate într-o manieră corespunzătoare activităţii desfăşurate, iar sumele de încasat de la entităţile afiliate şi entităţile asociate trebuie prezentate separat.240. În notele explicative se menţionează sumele datorate care devin exigibile după o perioadă mai mare de cinci ani, precum şi valoarea totală a datoriilor entităţii, acoperite cu garanţii reale depuse de aceasta, cu indicarea naturii şi formei garanţiilor. Aceste informaţii trebuie prezentate distinct pentru fiecare element bilanţier de natura datoriilor, potrivit formatului de bilanţ prevăzut de prezentele reglementări.241. (1) În cazul în care entitatea a emis pe parcursul exerciţiului financiar valori mobiliare, se prezintă următoarele informaţii: a) tipul valorilor mobiliare emise; b) pentru fiecare categorie de valori mobiliare emise: valoarea de emisiune şi suma primită. (2) În cazul în care obligaţiunile emise de o entitate sunt deţinute de o persoană nominalizată sau împuternicită de către aceasta, în notele explicative se menţionează valoarea nominală a obligaţiunilor respective şi valoarea contabilă a acestora.242. În cazul obligaţiilor pentru care nu s-au constituit provizioane, se prezintă următoarele informaţii: a) valoarea exactă sau estimată a acelei obligaţii; b) natura juridică a obligaţiei şi efectul acesteia; c) dacă entitatea a depus o garanţie semnificativă cu privire la acea obligaţie şi, în caz afirmativ, natura acelei garanţii.243. (1) De asemenea, se prezintă informaţii referitoare la alte obligaţii financiare viitoare pentru care nu s-au constituit provizioane, dar care sunt relevante pentru a aprecia situaţia economică a entităţii. (2) Pentru orice garanţie semnificativă care a fost constituită trebuie făcută o prezentare detaliată. Valoarea totală a oricăror angajamente financiare, în cazul în care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi recunoscute în bilanţ, trebuie să fie prezentate în mod clar în notele explicative, în măsura în care aceste informaţii sunt utile pentru evaluarea poziţiei financiare a entităţii. (3) Orice angajamente privind pensiile şi entităţile afiliate trebuie prezentate distinct.244. Dacă în timpul exerciţiului financiar o sumă este transferată la sau de la provizioane, următoarele informaţii se prezintă în notele explicative: a) valoarea provizioanelor la începutul exerciţiului financiar; b) sumele cu care provizioanele au fost majorate sau diminuate în cursul exerciţiului financiar; c) natura, sursa sau destinaţia oricăror astfel de transferuri; d) valoarea provizioanelor la sfârşitul exerciţiului financiar.245. (1) Pentru fiecare categorie de rezerve se descriu natura sa şi scopul pentru care a fost constituită. (2) Referitor la capitalul entităţii se oferă următoarele informaţii: a) dacă entitatea nu are capital autorizat, valoarea capitalului subscris; b) dacă, conform actului de înfiinţare, entitatea are capital autorizat, valoarea acestuia, precum şi valoarea capitalului subscris în momentul înfiinţării entităţii sau în momentul autorizării entităţii pentru începerea activităţii şi în momentul oricărei modificări a capitalului autorizat; c) numărul şi valoarea acţiunilor subscrise în cursul exerciţiului financiar în limitele unui capital autorizat.În înţelesul prezentelor reglementări, prin capital autorizat se înţelege suma maximă a capitalului subscris potrivit actului constitutiv sau adunării generale a entităţii; d) dacă există mai multe clase de acţiuni, numărul şi valoarea nominală pentru fiecare clasă.În înţelesul prezentelor reglementări, prin clasă de acţiuni se înţelege o grupare în funcţie de caracteristicile acestora, stabilite potrivit legii. (4) În cazul în care capitalul social cuprinde şi acţiuni răscumpărabile, se furnizează următoarele informaţii: a) data cea mai apropiată şi data limită la care entitatea poate răscumpăra respectivele acţiuni; b) dacă acele acţiuni trebuie răscumpărate obligatoriu sau dacă răscumpărarea este la alegerea entităţii sau a acţionarilor; c) dacă trebuie plătită o primă de răscumpărare şi, în caz afirmativ, care este valoarea acesteia. (5) În ceea ce priveşte eventualele drepturi legate de distribuirea acţiunilor, se furnizează următoarele informaţii: a) numărul, descrierea şi valoarea acţiunilor care fac obiectul exercitării acestor drepturi; b) perioada pe parcursul căreia drepturile pot fi exercitate; c) preţul care trebuie plătit pentru acţiunile distribuite.C. INFORMAŢII REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE246. (1) Notele explicative trebuie să cuprindă informaţii privind cifra de afaceri netă, defalcată pe segmente de activităţi şi pe pieţe geografice, în măsura în care aceste segmente şi pieţe diferă substanţial unele faţă de altele, ţinând seama de modul de organizare a vânzării de produse şi a furnizării de servicii rezultate din activităţile curente a entităţii. (2) Prin segment de activitate se înţelege o componentă distinctă a entităţii, care este angajată în furnizarea unui produs individual sau a unui serviciu sau a unui grup de produse sau servicii conexe şi care este subiectul riscurilor şi beneficiilor care sunt diferite de cele din alte segmente de activitate.Factorii care vor fi luaţi în considerare în determinarea caracterului conex al produselor sau serviciilor sunt: a) natura produselor şi serviciilor; b) natura proceselor de producţie pentru realizarea de imobilizări corporale şi necorporale necesare activităţii proprii; c) tipul sau clasa de clienţi pentru produse sau servicii; d) metodele utilizate pentru distribuirea produselor sau furnizarea serviciilor; e) dacă este posibil, caracterul mediului economic. (3) Un segment geografic este o componentă distinctă a unei entităţi care este angajată în furnizarea de produse şi servicii într-un mediu economic specific şi care este subiectul riscurilor şi beneficiilor care sunt diferite de acelea ale componentelor care operează în alte medii economice.Informaţiile pe segmente de raportare, respectiv segmente de activitate şi segmente geografice, sunt elaborate conform politicilor contabile adoptate pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale.Factorii care vor fi luaţi în considerare în identificarea segmentelor geografice includ: a) similaritatea condiţiilor economice şi politice; b) legătura între operaţiile din diferite zone geografice; c) apropierea operaţiilor; d) riscuri speciale asociate operaţiilor dintr-un domeniu specific; e) reguli de control privind schimbul valutar; f) riscurile valutare aferente.Riscurile şi beneficiile unei entităţi sunt influenţate atât de localizarea geografică a operaţiilor desfăşurate (locul unde sunt produse bunurile), cât şi de localizarea pieţelor acesteia (locul unde sunt vândute produsele). (4) Un singur segment de activitate nu include produse şi servicii cu riscuri şi beneficii ce diferă în mod semnificativ. În mod similar, un segment geografic nu include operaţii în medii economice cu riscuri şi beneficii ce diferă în mod semnificativ. (5) Informaţiile pe segmente de raportare, respectiv segmente de activitate şi segmente geografice, sunt elaborate conform politicilor contabile adoptate pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale.247. (1) În notele explicative trebuie incluse informaţii privind numărul mediu de persoane angajate în cursul exerciţiului financiar, defalcat pe categorii şi, dacă acestea nu sunt prezentate distinct în contul de profit şi pierdere, cheltuielile cu personalul aferente exerciţiului financiar, conform pct. 38 alin. (1) rândul 5. (2) Se menţionează suma indemnizaţiilor acordate în exerciţiul financiar membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere în virtutea responsabilităţilor acestora, precum şi orice angajamente generate sau asumate privind pensiile pentru foştii membri ai acestor organe, indicându-se valoarea totală a angajamentelor pentru fiecare categorie. (3) Se va face o referire la modul de calcul, constituire şi decontare a comisioanelor de administrare, de auditare, de tranzacţionare şi alte comisioane şi onorarii.248. Se prezintă suma avansurilor şi creditelor acordate membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere, cu indicarea ratelor dobânzii, principalelor condiţii şi a oricăror sume restituite, precum şi a angajamentelor asumate în numele acestora sub forma garanţiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie.249. Se prezintă în mod distinct:1. totalul onorariilor percepute, aferente exerciţiului financiar, de auditorul financiar sau firma de audit pentru auditul financiar al situaţiilor financiare anuale, onorariile percepute pentru alte servicii de asigurare, servicii de consultanţă fiscală şi orice alte servicii decât cele de audit;2. tipul şi cuantumul comisioanelor de administrare a fondului;3. tipul şi cuantumul comisioanelor aferente activităţii de depozitare;4. alte comisioane şi taxe prevăzute de legislaţia în vigoare privind pensiile administrate privat şi pensiile facultative.250. În notele explicative trebuie incluse informaţii privind evoluţia numărului participanţilor la un fond de pensii, valoarea cotelor de participare, evoluţia unităţii activului net.251. Se prezintă măsura în care calcularea profitului sau pierderii exerciţiului financiar a fost afectată de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale şi regulile de evaluare prevăzute de prezentele reglementări, a fost efectuată în exerciţiul financiar curent sau într-un exerciţiu financiar precedent în vederea obţinerii de facilităţi fiscale. Atunci când influenţa unei asemenea evaluări asupra cheltuielilor viitoare cu impozitul pe profit este semnificativă, trebuie prezentate detalii.252. (1) Se prezintă diferenţa dintre cheltuiala cu impozitul pe profit aferent exerciţiului financiar curent şi exerciţiilor financiare precedente şi suma impozitelor rămasă de plată pentru aceste exerciţii, cu condiţia ca această diferenţă să fie semnificativă pentru obligaţiile fiscale viitoare. (2) De asemenea, se include reconcilierea dintre rezultatul contabil al exerciţiului financiar şi rezultatul fiscal, aşa cum este prezentat în declaraţia de impozit pe profit.253. În notele explicative trebuie să se prezinte separat propunerea de repartizare a profitului net pe destinaţii, astfel: a) sumele repartizate la rezerve; b) sumele repartizate pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi; c) dividende; d) alte repartizări.  +  Secţiunea A 7-A Aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale254. Situaţiile financiare au înscrise clar numele şi prenumele persoanei care le-a întocmit, calitatea acesteia (director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, expert contabil), precum şi numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.255. Pentru fondurile de pensii facultative şi cele administrate privat, situaţiile financiare anuale se semnează de persoana responsabilă cu elaborarea acestora, se prezintă în cadrul consiliului de administraţie al societăţii care administrează respectivul fond de pensii şi se semnează în numele consiliului de administraţie de preşedintele acestuia.256. Situaţiile financiare anuale, însoţite de raportul administratorului pentru exerciţiul financiar în cauză, sunt supuse aprobării adunării generale a acţionarilor, potrivit legislaţiei în vigoare.257. (1) Administratorii fondurilor de pensii care sunt societăţi de pensii, societăţi de asigurare sau societăţi de administrare a investiţiilor au obligaţia întocmirii şi depunerii situaţiilor financiare la organele în drept, atât pentru fond, cât şi pentru propria activitate, potrivit legislaţiei în vigoare.Situaţiile financiare anuale vor fi întocmite în conformitate cu prevederile reglementărilor contabile aplicabile. (2) Pentru fondurile de pensii, administratorii acestor fonduri vor depune numai la Comisie situaţiile financiare anuale listate, semnate şi ştampilate, împreună cu raportul administratorului, o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii entităţilor pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale, raportul auditorului financiar, precum şi o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice şi analitice. (3) Administratorii de fonduri de pensii care sunt societăţi de pensii pentru activitatea proprie au obligaţia să depună la Comisie şi la organele în drept, potrivit legislaţiei în vigoare situaţiile financiare anuale listate, semnate şi ştampilate, împreună cu raportul administratorului, o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii entităţilor pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale, raportul auditorului financiar, o copie de pe procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor, precum şi o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice şi analitice. (4) Administratorii de fonduri de pensii care sunt societăţi de asigurare pentru activitatea proprie au obligaţia să depună la Comisie şi la organele în drept, potrivit legislaţiei în vigoare, situaţiile financiare anuale întocmite conform reglementărilor contabile emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, listate, semnate şi ştampilate, însoţite de situaţiile financiare anuale specifice activităţii de administrare a fondurilor de pensii (conform anexelor C1-C2) împreună cu raportul administratorului, o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii entităţilor pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale, raportul auditorului financiar, o copie de pe procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor, precum şi o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice şi analitice. (5) Administratorii de fonduri de pensii care sunt societăţi de administrare a investiţiilor pentru activitatea proprie au obligaţia să depună la Comisie şi la organele în drept, potrivit legislaţiei în vigoare, situaţiile financiare anuale întocmite conform reglementărilor contabile emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, listate, semnate şi ştampilate, însoţite de situaţiile financiare anuale specifice activităţii de administrare a fondurilor de pensii (conform anexelor C1-C2) împreună cu raportul administratorului, o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii entităţilor pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale, raportul auditorului financiar, o copie de pe procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor, precum şi o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice şi analitice. (6) Balanţele de verificare vor avea formatul prevăzut de legislaţia în vigoare privind modelele de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor financiar-contabile.258. (1) Situaţiile financiare anuale, aprobate în mod corespunzător, şi raportul administratorului entităţii împreună cu raportul de audit se publică în conformitate cu legislaţia în vigoare. (2) Ori de câte ori situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor se publică în întregime, acestea trebuie să fie reproduse în forma şi conţinutul pe baza cărora auditorii financiari şi-au întocmit raportul lor. Acestea trebuie să fie însoţite de textul complet al raportului de audit. (3) Dacă situaţiile financiare anuale nu se publică în întregime, trebuie să se indice faptul că versiunea publicată este o formă prescurtată şi trebuie să se facă trimitere la oficiul registrului comerţului la care au fost depuse situaţiile financiare anuale. În cazul în care situaţiile financiare anuale nu au fost încă depuse, acest lucru trebuie prezentat.Raportul de audit nu se publică, dar se menţionează dacă a fost exprimată o opinie de audit fără rezerve, cu rezerve sau contrară sau dacă auditorii financiari nu au fost în măsură să exprime o opinie de audit. De asemenea, se menţionează dacă raportul de audit face referire la aspecte asupra cărora auditorii financiari atrag atenţia printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve.259. (1) Împreună cu situaţiile financiare anuale trebuie publicată propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. (2) Distribuirea profitului sau acoperirea pierderii contabile se prezintă în notele explicative.  +  Secţiunea a 8-a Conţinutul raportului administratorilor260. (1) Consiliul de administraţie al entităţii elaborează pentru fiecare exerciţiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorului, care cuprinde cel puţin o prezentare fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţii entităţii şi a poziţiei sale financiare, împreună cu o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care se confruntă. (2) Prezentarea de mai sus este o analiză echilibrată şi cuprinzătoare a dezvoltării şi performanţei activităţilor entităţii şi a poziţiei financiare a acesteia, corelată cu dimensiunea şi complexitatea activităţilor. (3) Raportul administratorului cuprinde obligatoriu următoarele informaţii: a) componenţa consiliului de administraţie şi, dacă este cazul, a comitetului de direcţie; b) numele acţionarilor care deţin mai mult de 5% din totalul acţiunilor şi procentul deţinut de aceştia din totalul acţiunilor; c) denumirea şi sediul depozitarului; d) orice alte informaţii cerute de normele adoptate de Comisie. (4) În măsura în care este necesar pentru a înţelege dezvoltarea entităţii, performanţa sau poziţia sa financiară, analiza cuprinde indicatori financiari şi, atunci când este cazul, indicatori nefinanciari-cheie de performanţă, relevanţi pentru activităţi specifice, inclusiv informaţii despre aspecte privind mediul înconjurător şi angajaţii. (5) În furnizarea analizei sale, raportul administratorului include, atunci când este cazul, referiri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale.261. (1) Raportul administratorului oferă, de asemenea, informaţii despre: a) evenimente importante apărute după sfârşitul exerciţiului financiar; b) dezvoltarea previzibilă a entităţii; c) informaţii privind achiziţiile propriilor acţiuni, şi anume:(i) motivele achiziţiilor efectuate în cursul exerciţiului financiar;(îi) numărul şi valoarea acţiunilor achiziţionate şi înstrăinate în cursul exerciţiului financiar şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;(iii) în cazul achiziţiei şi înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acţiunilor;(iv) numărul şi valoarea nominală a tuturor acţiunilor achiziţionate şi deţinute de entitate şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; d) existenţa de sucursale ale entităţii; e) utilizarea de către entitate de instrumente financiare, în cazul în care sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii:(i) obiectivele şi politicile administratorului entităţii în materie de gestiune a riscului financiar, inclusiv politica sa de acoperire împotriva riscurilor pentru fiecare tip major de tranzacţie previzionată pentru care se utilizează contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor;(îi) expunerea entităţii la riscul de piaţă, riscul de credit, riscul de lichiditate şi la riscul fluxului de trezorerie.Scopul acestor prezentări este de a furniza informaţii care să ajute la înţelegerea mai bună a semnificaţiei instrumentelor financiare bilanţiere sau extrabilanţiere asupra situaţiei financiare a entităţii, rezultatelor activităţii, fluxurilor de trezorerie şi de a ajuta în evaluarea sumelor, momentului apariţiei şi gradului de siguranţă a fluxurilor de trezorerie viitoare asociate cu acele instrumente.Prezentările cerute oferă informaţii pentru a-i ajuta pe utilizatorii situaţiilor financiare în evaluarea gradului de risc aferent instrumentelor financiare, recunoscute sau nu în bilanţ.Tranzacţiile cu instrumente financiare pot avea ca rezultat pentru o entitate asumarea sau transferarea către alte părţi a unuia sau mai multora dintre riscurile financiare descrise mai jos. a) Riscul de piaţă cuprinde trei tipuri de risc:(i) riscul valutar este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variaţiilor cursului de schimb valutar;(îi) riscul ratei dobânzii la valoarea justă este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variaţiilor ratelor de piaţă ale dobânzii;(iii) riscul de preţ este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbării preţurilor pieţei, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora sau factori care afectează toate instrumentele tranzacţionate pe piaţă.Termenul "risc de piaţă" încorporează nu numai potenţialul de pierdere, dar şi cel de câştig. b) Riscul de credit este riscul ca una dintre părţile instrumentului financiar să nu execute obligaţia asumată, cauzând celeilalte părţi o pierdere financiară. c) Riscul de lichiditate (numit şi riscul de finanţare) este riscul ca o entitate să întâlnească dificultăţi în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate poate rezultă din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiată de valoarea sa justă. d) Riscul ratei dobânzii la fluxul de trezorerie este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare să fluctueze din cauza variaţiilor ratelor de piaţă ale dobânzii. De exemplu, în cazul unui instrument de împrumut cu rată variabilă, astfel de fluctuaţii constau în schimbarea ratei dobânzii efective a instrumentului financiar, fără o schimbare corespondentă a valorii sale juste.Un administrator trebuie să prezinte obiectivele şi politicile de gestionare a riscului, inclusiv politicile de acoperire a acestuia. (2) În cazul entităţilor ale căror valori mobiliare, în totalitate sau o parte din aceste titluri, sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi care fac obiectul unei oferte publice de preluare, astfel cum acestea sunt definite în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital, raportul administratorilor trebuie să cuprindă următoarele informaţii detaliate despre: a) structura capitalului lor, inclusiv valorile mobiliare care nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu indicarea claselor diferite de acţiuni şi, dacă este cazul, pentru fiecare clasă de acţiuni, drepturile şi obligaţiile ataşate clasei respective şi procentul din capitalul social total pe care îl reprezintă; b) orice restricţii legate de transferul de valori mobiliare, cum ar fi limitările privind deţinerea de titluri de valoare sau necesitatea de a obţine aprobarea entităţii sau a altor deţinători de valori mobiliare; c) deţinerile semnificative directe şi indirecte de acţiuni (inclusiv deţinerile indirecte prin structuri piramidale şi deţinerile încrucişate de acţiuni, aşa cum acestea sunt definite în reglementările în vigoare privind piaţa de capital); d) deţinătorii oricăror valori mobiliare cu drepturi speciale de control şi o descriere a acestor drepturi; e) sistemul de control al oricărei scheme de acordare de acţiuni salariaţilor, dacă drepturile de control nu se exercită direct de către salariaţi; f) orice restricţii privind drepturile de vot, cum ar fi limitările drepturilor de vot ale deţinătorilor unui procent stabilit sau număr de voturi, termenele de exercitare a drepturilor de vot sau sistemele prin care, cooperând cu entitatea, drepturile financiare ataşate valorilor mobiliare sunt separate de deţinerea de valori mobiliare; g) orice acorduri dintre acţionari care sunt cunoscute de către entitate şi care pot avea ca rezultat restricţii referitoare la transferul valorilor mobiliare şi/sau la drepturile de vot; h) regulile care prevăd numirea sau înlocuirea membrilor consiliului de administraţie şi modificarea actelor constitutive ale entităţii; i) puterile membrilor consiliului de administraţie şi, în special, cele referitoare la emiterea sau răscumpărarea de acţiuni; j) orice acorduri semnificative la care entitatea este parte şi care intră în vigoare, se modifică sau încetează în funcţie de o modificare a controlului entităţii ca urmare a unei oferte publice de preluare şi efectele rezultate din aceasta, cu excepţia cazului în care prezentarea acestor informaţii ar prejudicia grav entitatea.Această excepţie nu se aplică în cazul în care entitatea este obligată în mod special să prezinte asemenea informaţii conform altor cerinţe legale; k) orice acorduri dintre entitate şi membrii consiliului său de administraţie sau salariaţi, prin care se oferă compensări dacă aceştia demisionează sau sunt concediaţi fără un motiv rezonabil sau dacă relaţia de angajare încetează din cauza unei oferte publice de preluare. (3) Informaţiile de mai sus vor fi prezentate într-o secţiune distinctă a raportului administratorilor, referitoare la guvernanţa corporativă. De asemenea, o entitate ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, astfel cum aceasta este definită în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital, va include în cadrul aceleiaşi secţiuni referitoare la guvernanţa corporativă o declaraţie care va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: a) o trimitere la:(i) codul de guvernanţă corporativă care se aplică entităţii şi/sau codul de guvernanţă corporativă pe care entitatea a decis să îl aplice voluntar. Entitatea va indica prevederile care sunt disponibile public; şi/sau(îi) toate informaţiile relevante referitoare la practicile de guvernanţă corporativă aplicate în plus faţă de cerinţele legislaţiei naţionale. În acest caz, entitatea va face disponibile public practicile sale de guvernanţă corporativă; b) în măsura în care, potrivit legislaţiei naţionale, entitatea se îndepărtează de la codul de guvernanţă corporativă care i se aplică sau pe care a ales să îl aplice, o explicaţie a acesteia privind părţile din cod pe care nu le aplică şi motivele neaplicării; c) o descriere a principalelor caracteristici ale controlului intern şi a sistemelor de gestionare a riscurilor, în relaţie cu procesul de raportare financiară; d) modul de desfăşurare a adunării generale a acţionarilor şi atribuţiile-cheie ale acesteia, precum şi o descriere a drepturilor acţionarilor şi a modului cum acestea pot fi exercitate; e) structura şi modul de operare ale organelor de administraţie, conducere şi supraveghere şi ale comitetelor acestora. (4) Membrii organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale entităţii au obligaţia colectivă de a asigura ca situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor să fie întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia naţională.262. Raportul administratorului se aprobă de consiliul de administraţie şi se semnează în numele acestuia de preşedintele consiliului.  +  Secţiunea a 9-a Auditarea situaţiilor financiare anuale263. (1) Situaţiile financiare anuale ale entităţilor care fac obiectul acestor reglementări vor fi auditate de persoane fizice sau juridice autorizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Auditarea situaţiilor financiare anuale ale fondurilor de pensii facultative, fondurilor de pensii administrate privat, precum şi ale societăţilor de pensii se poate efectua numai de către auditorii financiari avizaţi de către Comisie. (3) Auditorii financiari îşi exprimă o opinie referitoare la gradul de conformitate a raportului administratorilor entităţii cu situaţiile financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar.264. (1) Raportul auditorilor financiari cuprinde: a) menţionarea situaţiilor financiare anuale care fac obiectul auditului financiar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora; b) o descriere a ariei auditului financiar, respectiv a standardelor de audit conform cărora a fost efectuat auditul financiar; c) o opinie de audit care exprimă în mod clar opinia auditorilor financiari potrivit căreia situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă conform cadrului relevant de raportare financiară şi, după caz, dacă situaţiile financiare anuale respectă cerinţele legale; opinia de audit este fără rezerve, cu rezerve, o opinie contrară sau, dacă auditorii financiari nu au fost în măsură să exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimării unei opinii; d) o referire la aspectele asupra cărora auditorii financiari atrag atenţia, printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve; e) o opinie privind gradul de conformitate a raportului administratorului entităţii cu situaţiile financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar; f) o opinie în ceea ce priveşte respectarea metodologiei de calcul al valorii activului net şi al valorii unităţii de fond la un fond de pensii; g) o opinie cu privire la respectarea prevederilor legale privind metodologia de calcul şi evidenţă a rezervelor tehnice ale fondului de pensii, precum şi a categoriilor de active admise să acopere rezervele tehnice şi regulile de dispersie a plasamentelor; h) o opinie privind respectarea prevederilor legale privind marja de solvabilitate a fondului de pensii, precum şi marja de solvabilitate a administratorului fondului de pensii; i) o opinie privind practicile şi procedurile controlului şi auditului intern al administratorului, precum şi eventualele deficienţe constatate şi recomandările făcute pentru remedierea acestora. Această opinie, cuprinsă în raportul de audit, trebuie înaintată administratorului printr-un document separat de opinia de audit, denumit "Scrisoare către conducerea societăţii". (2) Raportul se semnează de către auditori financiari, persoane fizice, în numele acestora sau al auditorilor persoane juridice autorizate, după caz, şi se datează.  +  Capitolul III Planul de conturi general a) Pentru administratorii fondurilor de pensii care sunt societăţi de pensiiCLASA 1Conturi de capitaluri10. CAPITAL ŞI REZERVE101. Capital social1011. Capital subscris nevărsat (P)1012. Capital subscris vărsat (P)104. Prime de capital1041. Prime de emisiune (P)1042. Prime de fuziune/divizare (P)1043. Prime de aport (P)1044. Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni (P)105. Rezerve din reevaluare (P)106. Rezerve1061. Rezerve legale (P)1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)1064. Rezerve de valoare justă*) (P)1065. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)1068. Alte rezerve (P)1069. Alte rezerve specifice activităţii administratorilor fondurilor de pensii private (P)107. Rezerve din conversie*) (A/P)108. Interese minoritare*)1081. Interese minoritare - rezultatul exerciţiului financiar (A/P)1082. Interese minoritare - alte capitaluri proprii (A/P)109. Acţiuni proprii (A)1091. Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt (A)1092. Acţiuni proprii deţinute pe termen lung (A)11. REZULTATUL REPORTAT117. Rezultatul reportat1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P)1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)12. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR121. Profit sau pierdere (A/P)129. Repartizarea profitului (A)13. SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII131. Subvenţii pentru investiţii (P)132. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P)133. Donaţii pentru investiţii (P)134. Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (P)138. Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P)15. PROVIZIOANE151. Provizioane1511. Provizioane pentru litigii (P)1512. Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor (P)1514. Provizioane pentru restructurare (P)1515. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (P)1516. Provizioane pentru impozite (P)1518. Alte provizioane (P)16. ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE161. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni1614. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P)1615. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci (P)1617. Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P)1618. Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (P)162. Credite bancare pe termen lung1621. Credite bancare pe termen lung (P)1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă (P)1623. Credite externe guvernamentale (P)1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)1625. Credite bancare externe garantate de bănci (P)1626. Credite de la trezoreria statului (P)1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)166. Datorii care privesc imobilizările financiare1661. Datorii faţă de entităţile afiliate (P)1663. Datorii faţă de entităţile de care societatea este legată prin interese de participare (P)167. Alte împrumuturi şi datorii asimilate (P)168. Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate1681. Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni (P)1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)1685. Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate (P)1686. Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile de care societatea este legată prin interese de participare (P)1687. Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate (P)169. Prime privind rambursarea obligaţiunilor (A)CLASA a 2-aConturi de imobilizări20. IMOBILIZĂRI NECORPORALE201. Cheltuieli de constituire (A)203. Cheltuieli de dezvoltare (A)205. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare (A)207. Fond comercial2071. Fond comercial pozitiv**) (A)2075. Fond comercial negativ*) (P)208. Alte imobilizări necorporale (A)21. IMOBILIZĂRI CORPORALE211. Terenuri şi amenajări de terenuri2111. Terenuri (A)2112. Amenajări de terenuri (A)212. Construcţii (A)213. Instalaţii tehnice şi mijloace de transport (A)2131. Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) (A)2132. Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare (A)2133. Mijloace de transport (A)214. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale (A)23. IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI231. Imobilizări corporale în curs de execuţie (A)232. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A)233. Imobilizări necorporale în curs de execuţie (A)234. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A)26. IMOBILIZĂRI FINANCIARE261. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (A)263. Interese de participare (A)264. Titluri puse în echivalenţă*) (A)265. Alte titluri imobilizate (A)267. Creanţe imobilizate2671. Sume datorate de entităţile afiliate (A)2672. Dobânda aferentă sumelor datorate de entităţile afiliate (A)2673. Împrumuturi acordate pe termen lung (A)2674. Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A)2675. Creanţe legate de interesele de participare (A)2676. Dobânda aferentă creanţelor legate de interesele de participare (A)2678. Alte creanţe imobilizate (A)26781. Depozite bancare la termen (A)26782. Depozite pentru scopuri de garantare (A)26784. Depozite pentru garanţie gestionari (A)26785. Alte depozite (A)26786. Certificate de depozit (A)26787. Certificate de trezorerie (A)26788. Alte creanţe imobilizate (A)2679. Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A)26791. Dobânzi aferente depozitelor bancare la termen (A)26792. Dobânzi aferente depozitelor pentru scopuri de garantare (A)26794. Dobânzi aferente depozitelor pentru garanţie gestionari (A)26795. Dobânzi aferente altor depozite (A)26796. Dobânzi aferente certificatelor de depozit (A)26797. Dobânzi aferente certificatelor de trezorerie (A)26798. Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A)269. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare2691. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţile afiliate (P)2692. Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare (P)2693. Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P)28. AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE280. Amortizări privind imobilizările necorporale2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P)2807. Amortizarea fondului comercial**) (P)2808. Amortizarea altor imobilizări necorporale (P)281. Amortizări privind imobilizările corporale2811. Amortizarea amenajărilor de terenuri (P)2812. Amortizarea construcţiilor (P)2813. Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport (P)2814. Amortizarea altor imobilizări corporale (P)29. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR290. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale2903. Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)2905. Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P)2907. Ajustări pentru deprecierea fondului comercial**) (P)2908. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale (P)291. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale2911. Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri (P)2912. Ajustări pentru deprecierea construcţiilor (P)2913. Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor, mijloacelor de transport (P)2914. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale (P)293. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie2931. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie (P)2933. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie (P)296. Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare2961. Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate (P)2963. Ajustări pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P)2964. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)2965. Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entităţile afiliate (P)2966. Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung (P)2967. Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor legate de interesele de participare (P)2969. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate (P)CLASA a 3-aConturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie30. STOCURI DE MATERIALE302. Materiale consumabile3021. Materiale auxiliare (A)3022. Combustibili (A)3024. Piese de schimb (A)3028. Alte materiale consumabile (A)303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A)39. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR392. Ajustări pentru deprecierea materialelor3921. Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile (P)3922. Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P)CLASA a 4-aConturi de terţi40. FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE401. Furnizori (P)403. Efecte de plătit (P)404. Furnizori de imobilizări (P)405. Efecte de plătit pentru imobilizări (P)408. Furnizori - facturi nesosite (P)409. Furnizori - debitori4091. Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (A)4092. Furnizori - debitori pentru prestări de servicii şi executări de lucrări (A)41. CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE411. Clienţi4111. Clienţi diverşi (A)4112. Clienţi din tranzacţii (A)4118. Clienţi incerţi sau în litigiu (A)413. Efecte de primit de la clienţi (A)418. Clienţi - facturi de întocmit (A)419. Clienţi - creditori4191. Clienţi creditori din tranzacţii (P)4192. Alţi clienţi creditori (P)42. PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE421. Personal - salarii datorate (P)423. Personal - ajutoare materiale datorate (P)424. Prime reprezentând participarea personalului la profit (se utilizează atunci când există baza legală pentru acordarea acestora) (P)425. Avansuri acordate personalului (A)426. Drepturi de personal neridicate (P)427. Reţineri din salarii datorate terţilor (P)428. Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul4281. Alte datorii în legătură cu personalul (P)4282. Alte creanţe în legătură cu personalul (A)43. ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE431. Asigurări sociale4311. Contribuţia unităţii la asigurările sociale (P)4312. Contribuţia personalului la asigurările sociale (P)4313. Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (P)4314. Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate (P)437. Ajutor de şomaj4371. Contribuţia unităţii la fondul de şomaj (P)4372. Contribuţia personalului la fondul de şomaj (P)438. Alte datorii şi creanţe sociale4381. Alte datorii sociale (P)4382. Alte creanţe sociale (A)44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE441. Impozitul pe profit (P)442. Taxa pe valoarea adăugată4423. TVA de plată (P)4424. TVA de recuperat (A)4426. TVA deductibilă (A)4427. TVA colectată (P)4428. TVA neexigibilă (A/P)444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)445. Subvenţii (A)4451. Subvenţii guvernamentale (A)4452. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii (A)4458. Alte sume primite cu caracter de subvenţii (A)446. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate4461. Impozit pe dividende (P)4463. Impozit pe clădiri şi teren (P)4468. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (P)447. Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (P)448. Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului4481. Alte datorii faţă de bugetul statului (P)4482. Alte creanţe privind bugetul statului (A)45. GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI451. Decontări între entităţile afiliate4511. Decontări între entităţile afiliate (A/P)4518. Dobânzi aferente decontărilor între entităţile afiliate (A/P)453. Decontări privind interesele de participare4531. Decontări privind interesele de participare (A/P)4538. Dobânzi aferente decontărilor privind interesele de participare (A/P)455. Sume datorate acţionarilor/asociaţilor4551. Acţionari/asociaţi - conturi curente (P)4558. Acţionari/asociaţi - dobânzi la conturi curente (P)456. Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul (A/P)457. Dividende de plată (P)458. Decontări din operaţii în participaţie4581. Decontări din operaţii în participaţie - pasiv (P)4582. Decontări din operaţii în participaţie - activ (A)46. DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI461. Debitori diverşi (A)462. Creditori diverşi (P)47. CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE471. Cheltuieli înregistrate în avans (A)472. Venituri înregistrate în avans (P)473. Decontări din operaţii în curs de clarificare (A/P)48. DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII481. Decontări între unitate şi subunităţi (A/P)482. Decontări între subunităţi (A/P)49. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR491. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi (P)495. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii (P)4951. Ajustări pentru deprecierea creanţelor asupra entităţilor afiliate (P)4952. Ajustări pentru deprecierea creanţelor referitoare la interesele de participare (P)4953. Ajustări pentru deprecierea creanţelor asupra asociaţilor (P)496. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi (P)CLASA a 5-aConturi de trezorerie50. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT501. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (A)505. Obligaţiuni emise şi răscumpărate (A)506. Obligaţiuni (A)508. Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate (A)5081. Alte titluri de plasament (A)5088. Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament (A)509. Vărsăminte de efectuat pentru investiţii financiare pe termen scurt (P)5091. Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile deţinute la entităţile afiliate (P)5092. Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt (P)51. CONTURI LA BĂNCI511. Valori de încasat5112. Cecuri de încasat (A)5113. Efecte de încasat (A)5114. Efecte remise spre scontare (A)512. Conturi curente la bănci5121. Conturi la bănci în lei (A)5124. Conturi la bănci în valută (A)5125. Sume în curs de decontare (A)518. Dobânzi5186. Dobânzi de plătit (P)5187. Dobânzi de încasat (A)519. Credite bancare pe termen scurt5191. Credite bancare pe termen scurt (P)5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă (P)5193. Credite externe guvernamentale (P)5194. Credite externe garantate de stat (P)5195. Credite externe garantate de bănci (P)5196. Credite de la trezoreria statului (P)5197. Credite interne garantate de stat (P)5198. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)53. CASA531. Casa5311. Casa în lei (A)5314. Casa în valută (A)532. Alte valori5321. Timbre fiscale şi poştale (A)5322. Bilete de tratament şi odihnă (A)5323. Tichete şi bilete de călătorie (A)5328. Alte valori (A)54. ACREDITIVE541. Acreditive5411. Acreditive în lei (A)5412. Acreditive în valută (A)542. Avansuri de trezorerie5421. Avansuri de trezorerie în lei (în acest cont vor fi evidenţiate şi sumele acordate prin sistemul de carduri) (A)5422. Avansuri de trezorerie în valută (A)58. VIRAMENTE INTERNE581. Viramente interne (A/P)59. AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE591. Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate (P)595. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate (P)596. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor (P)598. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate (P)CLASA a 6-aConturi de cheltuieli60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE602. Cheltuieli cu materialele consumabile6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare6022. Cheltuieli privind combustibilul6024. Cheltuieli privind piesele de schimb6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar604. Cheltuieli privind materialele nestocate605. Cheltuieli privind energia şi apa61. CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI611. Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile612. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile613. Cheltuieli cu primele de asigurare614. Cheltuieli cu studiile şi cercetările62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI621. Cheltuieli cu colaboratorii622. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile623. Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate624. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal625. Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări626. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii627. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate6351. Cheltuieli privind impozitele şi taxele locale6352. Cheltuieli privind taxe diverse datorate entităţilor din piaţa de capital6358. Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate64. CHELTUIELI CU PERSONALUL641. Cheltuieli cu salariile personalului642. Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor645. Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială6451. Contribuţia entităţii la asigurările sociale6452. Contribuţia entităţii pentru ajutorul de şomaj6453. Contribuţia entităţii pentru asigurările sociale de sănătate6458. Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE654. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi658. Alte cheltuieli de exploatare6581. Despăgubiri, amenzi şi penalităţi6582. Donaţii şi subvenţii acordate6583. Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital6588. Alte cheltuieli de exploatare66. CHELTUIELI FINANCIARE663. Pierderi din creanţe legate de participaţii664. Cheltuieli privind investiţii financiare cedate6641. Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate6642. Pierderi din investiţii pe termen scurt cedate665. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar666. Cheltuieli privind dobânzile667. Cheltuieli privind sconturile acordate668. Alte cheltuieli financiare67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE671. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare68. CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE681. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante686. Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierderea de valoare6863. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare6864. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE691. Cheltuieli cu impozitul pe profitCLASA a 7-aConturi de venituri70. CIFRA DE AFACERI704. Venituri din lucrări executate şi servicii prestate705. Venituri din studii şi cercetări706. Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii708. Venituri din activităţi diverse72. VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI721. Venituri din producţia de imobilizări necorporale722. Venituri din producţia de imobilizări corporale74. VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE741. Venituri din subvenţii de exploatare75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE754. Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi758. Alte venituri din exploatare7581. Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi7582. Venituri din donaţii şi subvenţii primite7583. Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital7584. Venituri din subvenţii pentru investiţii7588. Alte venituri din exploatare76. VENITURI FINANCIARE761. Venituri din imobilizări financiare7611. Venituri din acţiuni deţinute la entităţile afiliate7613. Venituri din interese de participare762. Venituri din investiţii financiare pe termen scurt763. Venituri din creanţe imobilizate764. Venituri din investiţii financiare cedate7641. Venituri din imobilizări financiare cedate7642. Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate765. Venituri din diferenţe de curs valutar766. Venituri din dobânzi767. Venituri din sconturi obţinute768. Alte venituri financiare7681. Plus valori din ajustări aferente valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare7688. Alte venituri financiare77. VENITURI EXTRAORDINARE771. Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare78. VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE781. Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare7812. Venituri din provizioane7813. Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor7814. Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante7815. Venituri din fondul comercial negativ*)786. Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare7863. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare7864. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulanteCLASA a 8-aConturi speciale80. CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI801. Angajamente acordate802. Angajamente primite803. Alte conturi în afara bilanţului8031. Imobilizări corporale luate cu chirie8033. Valori materiale primite în păstrare sau custodie8034. Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare8035. Debitori din amenzi şi penalizări pretinse8036. Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate8037. Efecte scontate neajunse la scadenţă8038. Alte valori în afara bilanţului8039. Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă805. Dobânzi aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă8051. Dobânzi de plătit8052. Dobânzi de încasat89. BILANŢ891. Bilanţ de deschidere892. Bilanţ de închidere___________ Notă *) Se folosesc numai la întocmirea situaţiilor financiare consolidate. Notă **) Aceste conturi apar, de regulă, în situaţiile financiare anuale consolidate. b) Pentru fondurile de pensiiCLASA 1Conturi de capitaluri10. CAPITAL ŞI REZERVE101. Capitalul fondului1017. Capital privind unităţile de fond la valoarea nominală (P)104. Primele fondului1045. Prime aferente unităţilor de fond (P)106. Rezerve specifice activităţii fondurilor de pensii (P)11. REZULTATUL REPORTAT1171. Rezultatul reportat aferent activităţii fondurilor de pensii (A/P)1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)12. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR121. Profit sau pierdere (A/P)129. Repartizarea profitului (A)CLASA a 2-aConturi de imobilizări26. IMOBILIZĂRI FINANCIARE265. Alte titluri imobilizate (A)267. Creanţe imobilizate (cu cont analitic atribuit de fond, în funcţie de entităţile la care sunt deţinute) (A)269. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare (cu cont analitic atribuit de fond) (P)CLASA a 4-aConturi de terţi40. FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE401. Furnizori (P)403. Efecte de plătit (P)408. Furnizori - facturi nesosite (P)409. Furnizori - debitori (A)41. CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE411. Clienţi (A)413. Efecte de primit de la clienţi (A)419. Clienţi creditori (P)44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE446. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (P)45. DECONTĂRI CU PARTICIPANŢII452. Decontări cu participanţii4521. Participanţii la fondul de pensii care sunt contribuabili (P)4522. Sume datorate participanţilor la fondurile de pensii (pensii, restituiri etc.) (A)46. DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI461. Debitori diverşi (A)462. Creditori diverşi (P)4621. Creditor - depozitar al fondului de pensii (P)4622. Creditor - societate de servicii de investiţii financiare (intermediar) (P)4623. Creditor - auditorul fondului de pensii (P)4624. Creditor - administrator de fond de pensii (P)4628. Alţi creditori diverşi (P)47. CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE471. Cheltuieli înregistrate în avans (A)472. Venituri înregistrate în avans (P)473. Decontări din operaţii în curs de clarificare (A/P)CLASA a 5-aConturi de trezorerie50. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT506. Obligaţiuni (A)508. Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate5081. Alte titluri de plasament (A)5088. Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament (A)509. Vărsăminte de efectuat pentru investiţii financiare pe termen scurt (P)51. CONTURI LA BĂNCI511. Valori de încasat5112. Cecuri de încasat (A)5113. Efecte de încasat (A)5114. Efecte remise spre scontare (A)512. Conturi curente la bănci5121. Conturi la bănci în lei (A)5124. Conturi la bănci în valută (A)5125. Sume în curs de decontare (A)518. Dobânzi5186. Dobânzi de plătit (P)5187. Dobânzi de încasat (A)53. CASA531. Casa5311. Casa în lei (A)5314. Casa în valută (A)58. VIRAMENTE INTERNE581. Viramente interne (A/P)CLASA a 6-aConturi de cheltuieli62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI622. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile6221. Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului6222. Cheltuieli privind comisioanele datorate societăţilor de servicii de investiţii financiare (intermediarilor)6223. Cheltuieli privind onorariile de audit6224. Cheltuieli privind comisioanele administratorului6229. Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile627. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE654. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi658. Alte cheltuieli de exploatare6581. Despăgubiri, amenzi şi penalităţi6588. Alte cheltuieli de exploatare66. CHELTUIELI FINANCIARE663. Pierderi din creanţe legate de participaţii664. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate6641. Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate6642. Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate665. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar666. Cheltuieli privind dobânzile667. Cheltuieli privind sconturile acordate668. Alte cheltuieli financiare67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE671. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinareCLASA a 7-aConturi de venituri70. VENITURI DIN COMISIOANE704. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE754. Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi758. Alte venituri din exploatare7581. Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi7582. Venituri din donaţii şi subvenţii primite7588. Alte venituri din exploatare76. VENITURI FINANCIARE761. Venituri din imobilizări financiare762. Venituri din investiţii financiare pe termen scurt763. Venituri din creanţe imobilizate764. Venituri din investiţii financiare cedate7641. Venituri din imobilizări financiare cedate7642. Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate765. Venituri din diferenţe de curs valutar766. Venituri din dobânzi767. Venituri din sconturi obţinute768. Alte venituri financiare77. VENITURI EXTRAORDINARE771. Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similareCLASA a 8-aConturi speciale80. CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI806. Debitori participanţi la un fond de pensii8061. Debitori participanţi la un fond de pensii - angajat [(evidenţa participanţilor în plată, debit şi sumă achitată, pe cod numeric personal (CNP)]80611. Debitori participanţi la un fond de pensii - angajat, contribuţie lunară80612. Debitori participanţi la un fond de pensii - angajat, prin transferul la cerere al participantului80613. Debitori participanţi la un fond de pensii - angajat, prin transfer la decizia Comisiei8062. Debitori participanţi la un fond de pensii - angajator (evidenţa participanţilor în plată, debit şi sumă achitată, pe CNP)80621. Debitori participanţi la un fond de pensii - angajator, contribuţie lunară80622. Debitori participanţi la un fond de pensii - angajator, prin transferul la cerere al participantului80623. Debitori participanţi la un fond de pensii - angajator, prin transfer la decizia Comisiei807. Pensii în plată (evidenţa pensiilor achitate participanţilor, sumă datorată şi sumă plătită, pe CNP)8071. Pensii în plată cu întrunirea condiţiilor de intrare în drept de plată8072. Pensii în plată în caz de invaliditate permanentă8073. Pensii în plată în caz de deces8074. Transfer la un alt fond de pensii facultativ la cererea participantului8075. Transfer la un alt fond de pensii prin decizia Comisiei8076. Retragerea participantului la cererea acestuia89. BILANŢ891. Bilanţ de deschidere892. Bilanţ de închidere  +  Capitolul IV Structura situaţiilor financiare anuale pentru administratorii fondurilor de pensii care sunt societăţi de pensii265. (1) Structura bilanţului care se întocmeşte de societăţile de pensii este redată în anexa nr. A1. (2) Structura contului de profit şi pierdere care se întocmeşte de societăţile de pensii este redată în anexa nr. A2. (3) Structura exemplificativă a situaţiei modificărilor capitalului propriu care se întocmeşte de societăţile de pensii este redată în anexa nr. A3. (4) Structura exemplificativă a situaţiei fluxurilor de trezorerie care se întocmeşte de societăţile de pensii este redată în anexa nr. A4. (5) Modul de prezentare în notele explicative a informaţiilor cerute de prezentele reglementări este exemplificat în anexele nr. A5 - A13:1. Provizioane - conform anexei nr. A52. Repartizarea profitului - conform anexei nr. A63. Analiza rezultatului din exploatare - conform anexei nr. A74. Situaţia creanţelor şi datoriilor - conform anexei nr. A85. Situaţia activelor imobilizate - conform anexei nr. A96. Principii, politici şi metode contabile - conform anexei nr. A107. Informaţii privind salariaţii şi membrii organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere - conform anexei nr. A118. Participaţii şi surse de finanţare - conform anexei nr. A129. Alte informaţii - conform anexei nr. A13Entităţile stabilesc formatul notelor explicative, cu condiţia prezentării cel puţin a informaţiilor solicitate.  +  Anexa nr. A1
  *Font 8*
  Judeţul _____________________________|__|__| Forma de proprietate __________________|__|__|
  Entitate ___________________________________ Activitatea preponderentă
  Adresa: localitatea ________________________ (denumire clasa CAEN) ________________________
  sectorul ___, str. ________________ nr. ___,
  bl. ________, sc. _________, ap. __________, Cod clasa CAEN _____________ __|__|__|__|__|
  Telefon _____________, fax ________________ Cod unic de înregistrare
  Număr din registrul comerţului _____________ ___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
      BILANŢ la data de 31 decembrie ................
                                                                                          - lei -
  Denumire indicator Nr. rând Sold la începutul anului Sold la sfârşitul anului
  A B 1 2
  A. ACTIVE IMOBILIZATE
  I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
  1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801) 01
  2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903) 02
  3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare dacă acestea au fost achiziţionate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908) 03
  4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907) 04
  5. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs de execuţie (ct. 233+234-2933) 05
  TOTAL: (rd. 01 la 05) 06
  II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
  1. Terenuri şi construcţii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912) 07
  2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213-2813-2913) 08
  3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214-2814-2914) 09
  4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231+232-2931) 10
  TOTAL: (rd. 07 la 10) 11
  III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
  1. Acţiuni deţinute la entităţi afiliate (ct. 261-2961) 12
  2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671+2672-2965) 13
  3. Interese de participare (ct. 263-2963) 14
  4. Împrumuturi acordate entităţilor de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967) 15
  5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265-2964) -------------------------------------------------------------------- 6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*) 16 ---- 17 --------- ---------
  TOTAL: (rd. 12 la 17) -------------------------------------------------------------------- ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18) 18 ---- 19 --------- ---------
  B. ACTIVE CIRCULANTE
  I. STOCURI
  1. Materiale consumabile (ct. 302+303-392) 20
  2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) 21
  TOTAL: (rd. 20 la 21) 22
  II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
  1. Creanţe comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491) 23
  2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*) 24
  3. Sume de încasat de la entităţile de care societatea este legata în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952) 25
  4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445++446**+ +447**+4482+4582+461+473**-496+5187) 26
  5. Creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat (ct. 456-4953) 27
  TOTAL: (rd. 23 la 27) 28
  III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
  1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501-591) 29
  2. Alte investiţii financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598) 30
  TOTAL: (rd. 29 la 30) 31
  IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+ +542) 32
  ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32) 33
  C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 34
  D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
  1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169) 35
  2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) 36
  3. Avansuri încasate de la clienţi (ct. 419) 37
  4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408) 38
  5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403+405) 39
  6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 40
  7. Sume datorate entităţilor de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***) 41
  8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datorii pentru asigurările sociale (C11623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+ +4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+4428***+444***+ +446***+447***+4481+455+4558+456***+457+4581+462+473***+509+5186+ 5193+5194+5195+5196+5197) 42
  TOTAL: (rd. 35 la 42) 43
  E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33+34-43-59.2) 44
  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+44-59.1) 45
  G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
  1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169) 46
  2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) 47
  3. Avansuri încasate de la clienţi (ct. 419) 48
  4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408) 49
  5. Efecte de comert de plătit (ct. 403+405) 50
  6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***) 51
  7. Sume datorate entităţilor de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***) 52
  8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427 +4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+ +4481+4551+4558+456***+457+4581+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+ +5196+5197) 53
  TOTAL: (rd. 46 la 53) 54
  H. PROVIZIOANE
  1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515) 55
  2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 56
  3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1514+1518) 57
  TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55+56+57) 58
  I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 59.1+59.2) din care: 59
  1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 131+132+133+134+138) 59.1
  2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) 59.2
  J. CAPITAL ŞI REZERVE
  I. CAPITAL din care:
  1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 60
  2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 61
  TOTAL CAPITAL (rd. 60+61) 62
  II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 63
  III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
  Sold C 64
  IV. REZERVE
  1. Rezerve legale (ct. 1061) 65
  2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 66
  3. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1065) 67
  4. Alte rezerve (ct. 1068) 68
  5. Alte rezerve specifice activităţii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069) 69
  6. Acţiuni proprii (ct. 109) 70
  TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69-70) 71
  V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ (ct. 117)
  Sold C 72
  Sold D 73
  VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121)
  Sold C 74
  Sold D 75
  Repartizarea profitului (ct. 129) 76
  VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62+63+64+71+72-73+74-75-76) 77
  ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele __________________ Numele şi prenumele __________________________ Semnătura ___________________ Calitatea ____________________________________ Semnătura ____________________________________ Nr. de înregistrare în organismul profesional Ştampila unităţii
  ----------
    * Conturi de repartizat după natura elementelor respective
   ** Solduri debitoare ale conturilor respective
  *** Solduri creditoare ale conturilor respective
   +  Anexa nr. A2
  *Font 8*
  Judeţul _____________________________|__|__| Forma de proprietate __________________|__|__|
  Entitate ___________________________________ Activitatea preponderentă
  Adresa: localitatea ________________________ (denumire clasa CAEN) ________________________
  sectorul ___, str. ________________ nr. ___,
  bl. ________, sc. _________, ap. __________, Cod clasa CAEN _____________ __|__|__|__|__|
  Telefon _____________, fax ________________ Cod unic de înregistrare
  Număr din registrul comerţului _____________ ___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
      CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE la data de 31 decembrie .....................
                                                                                          - lei -
  DENUMIRE INDICATOR NR. Exerciţiul financiar precedent Exerciţiul financiar curent
  A B 1 2
  VENITURI DIN EXPLOATARE
  1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03) 01
  a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) 02
  b) Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741) 03
  2. Venituri din producţia de imobilizări (ct. 721+722) 04
  3. Alte venituri din exploatare (ct. 758) 05
  VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04+05) 06
  CHELTUIELI DIN EXPLOATARE
  4. Cheltuieli cu materialele şi alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10) 07
  a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602) 08
  b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604) 09
  c) Alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) (ct. 605-741) 10
  5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13) 11
  a) Salarii (ct. 641+642) 12
  b) Cheltuieli cu asigurările şi protectia sociala (ct. 645) 13
  6. Ajustări
  a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 15-16) 14
  a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813) 15
  a.2) Venituri (ct. 7813) 16
  b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 18-19) 17
  b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814) 18
  b.2) Venituri (ct. 754+7814) 19
  7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23) 20
  a) Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611+612+613 +614+621+622+623+624+625+626+627+628) 21
  b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635) 22
  c) Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele cedate (ct. 658) 23
  8. Ajustări privind provizioanele (rd. 25 - rd. 26) 24
  a) Cheltuieli (ct. 6812) 25
  b) Venituri (ct. 7812) 26
  CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07+11+14+17+20+24) 27
  PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
  - Profit (rd. 06-27) 28
  - Pierdere (rd. 27-06) 29
  VENITURI FINANCIARE
  9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613) 30
  - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 31
  10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate, (ct. 763) 32
  - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 33
  11. Alte dobânzi de încasat şi venituri similare (ct. 766) 34
  - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 35
  12. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768) 36
  VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30+32+34+36) 37
  CHELTUIELI FINANCIARE
  13. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a investiţiilor financiare deţinute ca active circulante (rd. 39-40) 38
  Cheltuieli (ct. 686) 39
  Venituri (ct. 786) 40
  14. a) Dobânzi de plătit şi alte cheltuieli similare (ct. 666) 41
  - din care, cheltuieli în relaţia cu entităţile afiliate 42
  15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668) 43
  CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43) 44
  PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)
  - Profit (rd. 37-44) 45
  - Pierdere (rd. 44-37) 46
  PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ
  - Profit (rd. 06+37-27-44) 47
  - Pierdere (rd. 27+44-06-37) 48
  16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771) 49
  17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671) 50
  18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ
  - Profit (rd. 49-50) 51
  - Pierdere (rd. 50-49) 52
  VENITURI TOTALE (rd. 06+37+49) 53
  CHELTUIELI TOTALE (rd. 27+44+50) 54
  PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)
  - Profit (rd. 53-54) 55
  - Pierdere (rd. 54-53) 56
  19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691) 57
  20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:
  - Profit (rd. 55-57) 58
  - Pierdere (rd. 56+57) sau (rd. 57-55) 59
  ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele __________________ Numele şi prenumele __________________________ Semnătura ___________________ Calitatea ____________________________________ Semnătura ____________________________________ Nr. de înregistrare în organismul profesional Stampila unităţii
   +  Anexa nr. A3
  *Font 8*
  Judeţul _____________________________|__|__| Forma de proprietate __________________|__|__|
  Entitate ___________________________________ Activitatea preponderentă
  Adresa: localitatea ________________________ (denumire clasa CAEN) ________________________
  sectorul ___, str. ________________ nr. ___,
  bl. ________, sc. _________, ap. __________, Cod clasa CAEN _____________ __|__|__|__|__|
  Telefon _____________, fax ________________ Cod unic de înregistrare
  Număr din registrul comerţului _____________ ___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
      SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
  la data de 31 decembrie ..................
                                                                                                    - lei -
  ┌────┬────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┐│ │ │ Sold la │ Creşteri │ Descreşteri │ Sold la ││Nr. │ Denumirea │ începutul ├────────┬────────┼────────┬────────┤ sfârşitul ││crt.│ Elementului │exerciţiului│ Total: │ prin │ Total: │ Prin │exerciţiului││ │ │ financiar │din care│transfer│din care│transfer│ financiar │├────┼────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤│ 1. │Capital subscris │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤│ 2. │Prime de capital │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤│ 3. │Rezerve din reevaluare │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤│ 4. │Rezerve legale │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤│ 5. │Rezerve statutare sau contractuale │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤│ 6. │Rezerve reprezentând surplusul │ │ │ │ │ │ ││ │realizat din rezerve din reevaluare │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤│ 7. │Alte rezerve │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤│ 8. │Alte rezerve specifice activităţii │ │ │ │ │ │ ││ │administratorilor fondurilor de │ │ │ │ │ │ ││ │pensii private │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤│ 9. │Acţiuni proprii │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┬──────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤│10. │Rezultatul reportat │ Sold debitor │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentând profitul├──────────────┤ │ │ │ │ │ ││ │nerepartizat sau │Sold creditor │ │ │ │ │ │ ││ │pierderea neacoperită│ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤│11. │Rezultatul reportat │ Sold debitor │ │ │ │ │ │ ││ │provenit din ├──────────────┤ │ │ │ │ │ ││ │corectarea erorilor │Sold creditor │ │ │ │ │ │ ││ │contabile │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤│12. │Rezultatul │ Sold debitor │ │ │ │ │ │ ││ │exerciţiului ├──────────────┤ │ │ │ │ │ ││ │financiar │Sold creditor │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┴──────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤│13. │Repartizarea profitului │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤│14. │Total capitaluri proprii │ │ │ │ │ │ │├────┴────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────────┤│ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, ││Numele şi prenumele _____________________________ Numele şi prenumele _________________________││Semnătura _______________________________________ Calitatea ___________________________________││ Semnătura ___________________________________││Stampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul profesional│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Modificările capitalului propriu se prezintă pentru cele două exerciţii financiare, precedent şi curent şi vor fi însoţite de informaţii referitoare la:a. natura modificărilor;b. tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;c. natura şi scopul pentru care au fost constituite rezervele;d. orice alte informaţii semnificative.
   +  Anexa nr. A4
  *Font 8*
  Judeţul _____________________________|__|__| Forma de proprietate __________________|__|__|
  Entitate ___________________________________ Activitatea preponderentă
  Adresa: localitatea ________________________ (denumire clasa CAEN) ________________________
  sectorul ___, str. ________________ nr. ___,
  bl. ________, sc. _________, ap. __________, Cod clasa CAEN _____________ __|__|__|__|__|
  Telefon _____________, fax ________________ Cod unic de înregistrare
  Număr din registrul comerţului _____________ ___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
      SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
  la data de 31 decembrie ....................
                                                                                          - lei -
  Denumirea elementului Exerciţiul financiar precedent Exerciţiul financiar curent
  A. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂŢI DE EXPLOATARE
  a) Încasări de la clienţi
  b) Plăţi către furnizori şi creditori
  c) Dobânzi plătite
  d) Impozit pe profit plătit
  e) Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor
  Trezoreria netă din activităţi de exploatare
  B. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂŢI DE INVESTITIE
  a) Plăţi pentru achiziţionarea de acţiuni
  b) Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări corporale
  c) Încasări din vânzarea de imobilizări corporale
  d) Dobânzi încasate
  e) Dividende încasate
  Trezorerie netă din activităţi de investiţie
  C. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂŢI DE FINANŢARE
  a) încasări din emisiunea de acţiuni
  b) încasări din împrumuturi pe termen lung
  c) plata datoriilor aferente leasing-ului financiar
  d) dividende plătite
  Trezorerie netă din activităţi de finanţare
  Creşterea netă a trezoreriei şi a echivalentelor de trezorerie
  Trezorerie şi echivalente de trezorerie la începutul exerciţiului financiar
  Trezorerie şi echivalente de trezorerie la sfârşitul exerciţiului financiar
  ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele __________________ Numele şi prenumele __________________________ Semnătura ____________________________ Calitatea ____________________________________ Semnătura ____________________________________ Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul profesional
  NOTĂ:Administratorii pot folosi şi metoda indirectă de prezentare a Situaţiei Fluxurilor de Trezorerie.
   +  Anexa nr. A5
  *Font 8*
      ADMINISTRATOR FOND DE PENSII
      Nr. înregistrare ...........................
      CUI ........................................
      NOTA 1
      Provizioane
                                                                                          - lei -
  ┌───────────────┬───────────────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────────────┐│ Denumirea │ Sold la începutul │Transferuri**)│Transferuri**)│ Sold la sfârşitul ││provizionului*)│exerciţiului financiar │ în cont │ din cont │exerciţiului financiar │├───────────────┼───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4=1+2-3 │├───────────────┴───────────────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────────────┤├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, ││Numele şi prenumele __________________ Numele şi prenumele __________________________││Semnătura ____________________________ Calitatea ____________________________________││ Semnătura ____________________________________││Stampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul profesional │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘--------- Notă *) Provizioanele prezentate în bilanţ la "Alte provizioane" trebuie descrise în notele explicative, dacă acestea sunt semnificative. Notă **) Cu explicarea naturii, sursei sau destinaţiei acestora.
   +  Anexa nr. A6 ADMINISTRATOR FOND DE PENSIINOTA 2Repartizarea profitului*)
  *Font 8*
  DESTINATIA PROFITULUI SUMA
  Profit net de repartizat
  - rezerva legală
  - acoperirea pierderii contabile
  - dividende
  - alte rezerve
  - alte rezerve specifice activităţii administratorilor fondurilor de pensii private
  Profit nerepartizat
  ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele ___________________ Numele şi prenumele __________________________ Semnătura ___________________ Calitatea ____________________________________ Semnătura ____________________________________ Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul profesional
  ---------- Notă *) În cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.
   +  Anexa nr. A7 ADMINISTRATOR FOND DE PENSIINOTA 3Analiza rezultatului din exploatare
  *Font 8*
                                                                                          - lei -
  DENUMIRE INDICATOR Exerciţiul financiar
  Precedent Curent
  0 1 2
  VENITURI DIN EXPLOATARE
  1. Cifra de afaceri netă
  a) Venituri din activitatea curentă
  b) Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete
  2. Veniturile producţiei imobilizate în scopuri proprii
  3. Alte venituri din exploatare
  VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
  CHELTUIELI DIN EXPLOATARE
  4. Cheltuieli cu materialele şi alte cheltuieli externe
  a) Cheltuieli cu materialele consumabile
  b) Alte cheltuieli cu materialele
  c) Alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)
  5. Cheltuieli cu personalul
  a) Salarii
  b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială
  6. Ajustări
  a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
  a.1) Cheltuieli
  a.2) Venituri
  b) Ajustarea valorii activelor circulante
  b.1) Cheltuieli
  b.2) Venituri
  7. Alte cheltuieli de exploatare
  a) Cheltuieli privind prestaţiile externe
  b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
  c) Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele cedate
  8. Ajustări privind provizioanele
  a) Cheltuieli
  b) Venituri
  CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL
  ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
  Numele şi prenumele _________________________ Numele şi prenumele ____________________
  Semnătura ___________________________________ Calitatea ______________________________
                                                       Semnătura ______________________________
    Ştampila unităţii
  NOTĂ:Se vor menţiona următoarele informaţii:1. Informaţii privind cifra de afaceri netă;2. Se vor prezenta în mod clar, informaţii utile pentru evaluarea performanţei financiare a entităţii.De exemplu informaţii privind:(i) Venituri din lucrări executate şi servicii prestate(îi) Venituri din studii şi cercetări(iii) Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii(iv) Venituri din activităţi diverse(v) Venituri din producţia de imobilizări necorporale(vi) Venituri din producţia de imobilizări corporale(vii) Venituri din subvenţii de exploatare aferente activităţii curente(viii) Alte venituri din exploatare(ix) Cheltuieli privind stocurile(x) Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi(xi) Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi(xii) Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate(xiii) Cheltuieli cu personalul(xiv) Alte cheltuieli de exploatare3. (1) totalul onorariilor percepute, aferente exerciţiului financiar, de auditorul financiar sau firma de audit pentru auditul financiar al situaţiilor financiare anuale, onorariile percepute pentru alte servicii de asigurare, servicii de consultanţă fiscală şi orice alte servicii decât cele de audit; (2) tipul şi cuantumul comisioanelor de administrare a fondului, (3) tipul şi cuantumul comisioanelor aferente activităţii de depozitare, (4) alte comisioane şi taxe prevăzute de legislaţia în vigoare privind pensiile administrate privat şi pensiile facultative.
   +  Anexa nr. A8 ADMINISTRATOR FOND DE PENSIINOTA 4Situaţia creanţelor şi datoriilor
  *Font 8*
                                                                                          - lei -
  ┌─────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐│ Creanţe │ Sold la sfârşitul │ TERMEN DE LICHIDITATE ││ │ exerciţiului financiar │ │├─────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┬─────────────────────┬─────────────┤│ │ │Sub 1 an │ │ Peste 1 an │├─────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ 0 │ 1=2+3 │ 2 │ │ 3 │├─────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────┤├─────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────┤├─────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────┤│TOTAL, din care │ │ │ │ │├─────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┴─────────────────────┴─────────────┤├─────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ Datorii*) │ Sold la sfârşitul │ TERMEN DE EXIGIBILITATE ││ │ exerciţiului financiar │ │├─────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┬─────────────────────┬─────────────┤│ │ │Sub 1 an │ 1-5 ani │ Peste 5 ani │├─────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ 0 │ 1=2+3+4 │ 2 │ 3 │ 4 │├─────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────┤├─────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────┤├─────────────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼─────────────┤│TOTAL, din care │ │ │ │ │├─────────────────┴─────────────────────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────────┤│ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, ││Numele şi prenumele _____________________ Numele şi prenumele ____________________ ││Semnătura _______________________________ Calitatea ______________________________ ││ Semnătura ______________________________ ││Ştampila unităţii │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘--------- Notă *) Se vor menţiona următoarele informaţii: a) valoarea obligaţiilor pentru care s-au constituit provizioane; b) informaţii utile pentru evaluarea poziţiei financiare a entităţii
   +  Anexa nr. A9 ADMINISTRATOR FOND DE PENSIINOTA 5Situaţia activelor imobilizateSemnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Sold la începutul exerciţiului financiarB - Sold la sfârşitul exerciţiului financiar*Font 8*                                                                                        - lei -┌──────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐│ │ │ Ajustări de valoare***) (amortizări şi ││ │ Valoarea Bruta**) │ajustări pentru depreciere sau pierdere ││ Denumirea │ │ de valoare) ││elementului de├─────┬────────┬──────────────┬───────┼───────┬────────────┬───────────┬───────┤│imobilizare*) │ │ │ │ │ │ Ajustări │ │ ││ │ │Cresteri│ Cedari, │ │ │înregistrate│ Reduceri │ ││ │ A │ ****) │transferuri şi│ B │ A │ în cursul │sau reluări│ B ││ │ │ │alte reduceri │ │ │exerciţiului│ │ ││ │ │ │ │ │ │ financiar │ │ │├──────────────┼─────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────────┼───────────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │4=1+2-3│ 5 │ 6 │ 7 │8=5+6-7│├──────────────┼─────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────────┼───────────┼───────┤├──────────────┼─────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────────┼───────────┼───────┤├──────────────┼─────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────────┼───────────┼───────┤├──────────────┼─────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼────────────┼───────────┼───────┤└──────────────┴─────┴────────┴──────────────┴───────┴───────┴────────────┴───────────┴───────┘ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,Numele şi prenumele _________________________ Numele şi prenumele __________________________Semnătura ___________________________________ Calitatea ____________________________________                                                 Semnătura ____________________________________Ştampila unităţii--------- Notă *) Cheltuielile de constituire şi cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentându-se motivele imobilizării şi perioada de amortizare, cu justificarea acesteia. Notă **) Modificările valorii brute se vor prezenta plecând de la costul de achiziţie sau costul de producţie pentru fiecare element de imobilizare, în funcţie de tratamentele contabile aplicate.În cazul în care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depăşeşte cinci ani, aceasta trebuie prezentată în notele explicative, împreună cu motivele care au determinat-o.În cazul fondului comercial amortizat într-o perioadă de peste cinci ani, această perioadă nu trebuie să depăşească durata de utilizare economică a activului şi trebuie să fie prezentată şi justificată în notele explicative. Notă ***) Se vor prezenta duratele de viaţă sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare şi ajustările care privesc exerciţiile anterioare. Notă ****) Se vor prezenta separat creşterile de valoare apărute din procesul de dezvoltare internă.  +  Anexa nr. A10 ADMINISTRATOR FOND DE PENSII .............................NOTA 6Principii, politici şi metode contabileSe vor prezenta: a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale. b) Abaterile de la principiile şi politicile contabile, metodele de evaluare şi de la alte prevederi din reglementările contabile, menţionându-se:(i) natura;(îi) motivele;(iii) evaluarea efectului asupra activelor şi datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii. c) Dacă valorile prezentate în situaţiile financiare nu sunt comparabile, absenţa comparabilităţii trebuie prezentată în notele explicative, însoţită de comentarii relevante. d) Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situaţia în care nu se cunoaşte preţul de achiziţie sau costul de producţie al acesteia. e) Suma dobânzilor incluse în costul activelor imobilizate şi circulante cu ciclu lung de fabricaţie. f) În cazul reevaluării imobilizărilor corporale:(i) elementele supuse reevaluării, precum şi metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;(îi) valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;(iii) tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;(iv) modificările rezervei din reevaluare:- valoarea rezervei din reevaluare la începutul exerciţiului financiar;- diferenţele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exerciţiului financiar;- sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exerciţiului financiar, prezentându-se natura oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislaţiei în vigoare;- valoarea rezervei din reevaluare la sfârşitul exerciţiului financiar. g) Dacă activele fac obiectul ajustărilor excepţionale de valoare exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor şi motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative. h) Dacă valoarea prezentată în bilanţ, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ la data bilanţului de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piaţă cunoscute înainte de data bilanţului, valoarea acestei diferenţe trebuie prezentată în notele explicative ca total pe categorii de active fungibile.ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,Numele şi prenumele ................ Numele şi prenumele ................Semnătura .......................... Calitatea ..........................                                            Semnătura ..........................Ştampila unităţii  +  Anexa nr. A11 ADMINISTRATOR FOND DE PENSII ...................NOTA 7Informaţii privind salariaţii şi membrii organelor de administraţie, conducere şi de supraveghereSe vor face menţiuni cu privire la: a) componenţa consiliului de administrare şi, dacă este cazul, a comitetului de direcţie; b) numele acţionarilor care deţin mai mult de 5% din totalul acţiunilor şi procentul deţinut de aceştia din totalul acţiunilor; c) indemnizaţiile acordate membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere; d) denumirea şi sediul depozitarului fondului de pensii; e) obligaţiile contractuale cu privire la plata pensiilor către foştii membri ai organelor de administraţie, conducere şi supraveghere, indicându-se valoarea totală a angajamentelor pentru fiecare categorie; f) valoarea avansurilor şi a creditelor acordate membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere în timpul exerciţiului:(i) rata dobânzii;(îi) principalele clauze ale creditului;(iii) suma rambursată până la acea dată;(iv) obligaţii viitoare de genul garanţiilor asumate de entitate în numele acestora; g) salariaţi:(i) număr mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;(îi) salarii plătite sau de plătit, aferente exerciţiului financiar;(iii) cheltuieli cu asigurările sociale;(iv) alte cheltuieli cu contribuţiile pentru pensii. h) alte informaţii cerute de Comisie.ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,Numele şi prenumele .................. Numele şi prenumele .................Semnătura ............................ Calitatea ...........................                                           Semnătura ...........................Ştampila unităţii  +  Anexa nr. A12 ADMINISTRATOR FOND DE PENSII ...........................NOTA 8Participaţii şi surse de finanţareSe vor prezenta următoarele informaţii: a) se menţionează existenţa oricăror certificate de participare, valori elementelor de activ şi de pasiv, a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate secţiunea 6 a Normei nr. 14/2007 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private; b) capital social subscris/patrimoniul entităţii; c) numărul şi valoarea totală a fiecărui tip de acţiuni emise, menţionându-se dacă au fost integral vărsate, şi, după caz, numărul acţiunilor pentru care s-a cerut, fără rezultat, efectuarea vărsămintelor; d) acţiuni răscumpărabile:(i) data cea mai apropiată şi data limită de răscumpărare;(îi) caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării;(iii) valoarea eventualei prime de răscumpărare; e) acţiuni emise în timpul exerciţiului financiar:(i) tipul de acţiuni;(îi) număr de acţiuni emise;(iii) valoarea nominală totală şi valoarea încasată la distribuire;(iv) drepturi legate de distribuţie: numărul, descrierea şi valoarea acţiunilor corespunzătoare, perioada de exercitare a drepturilor, preţul plătit pentru acţiunile distribuite; f) obligaţiuni emise:(i) tipul obligaţiunilor emise;(îi) valoarea emisă şi suma primită pentru fiecare tip de obligaţiuni;(iii) obligaţiuni emise de entitate, deţinute de o persoană nominalizată sau împuternicită de aceasta: valoarea nominală, valoarea înregistrată în momentul plăţii.ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,Numele şi prenumele ................. Numele şi prenumele .................Semnătura ........................... Calitatea ...........................                                           Semnătura ...........................                                           Nr. de înregistrare în organismul                                           profesional .........................Ştampila unităţii  +  Anexa nr. A13 ADMINISTRATOR FOND DE PENSII ...........................NOTA 9Alte informaţii privind activitatea entităţiiSe prezintă:A. Informaţii cu privire la prezentarea administratorului entităţii(i) natura;B. Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda naţională a elementelor de activ şi de pasiv, a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate iniţial într-o monedă străinăC. Informaţii cu privire la profitul sau pierderea realizată:(i) reconcilierea dintre rezultatul exerciţiului şi rezultatul fiscal, aşa cum este prezentată în declaraţia de impozit;(îi) măsura în care calcularea profitului sau pierderii exerciţiului financiar a fost afectată de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale şi regulile contabile de evaluare, a fost efectuată în exerciţiul financiar curent sau într-un exerciţiu financiar precedent în vederea obţinerii de facilităţi fiscaleD. Cifra de afaceri: prezentarea acesteia pe segmente de activităţiE. Atunci când evenimentele ulterioare datei bilanţului au o asemenea importanţă încât neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situaţiilor financiare de a face evaluări şi de a lua decizii corecte, o entitate trebuie să prezinteurmătoarele informaţii pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:(i) natura evenimentului;(îi) o estimare a efectului financiar sau o menţiune conform căreia o astfel de estimare nu poate să fie făcută.F. Explicaţii despre valoarea şi natura:(i) veniturilor şi cheltuielilor extraordinare;(îi) veniturilor şi cheltuielilor înregistrate în avans, în situaţia în care acestea sunt semnificative.G. Onorariile plătite auditorilor/cenzorilor şi onorariile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanţă fiscală şi alte servicii decât cele de auditH. Efectele comerciale scontate neajunse la scadenţăI. Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferenţa se prezintă în notele explicative.J. Datorii probabile şi angajamente acordateK. Angajamentele sub forma garanţiilor de orice fel trebuie, în cazul în care nu există obligaţia de a le prezenta ca datorii, să fie în mod clar prezentate în notele explicative şi trebuie făcută distincţie între diferitele tipuri de garanţii recunoscute de legislaţia naţională. De asemenea, trebuie făcută o prezentare separată a oricărei garanţii valorice care a fost prevăzută.L. Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanţ, relaţia sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esenţială pentru înţelegerea situaţiilor financiare anuale.M. Informaţii privind relaţiile entităţii cu filiale, entităţile asociate sau cu alte entităţi în care se deţin participaţii, cerute potrivit cap. II secţiunea a 6-a;N. Ratele achitate în cadrul unui contract de leasingO. În cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta următoarele informaţii:1. o descriere generală a contractelor semnificative de leasing;2. dobânda de încasat aferentă perioadelor viitoare.P. În cazul unui leasing financiar, locatarul va evidenţia următoarele: o descriere generală a contractelor importante de leasing, incluzând, dar fără a se limita la, următoarele:(i) existenţa şi condiţiile opţiunilor de reînnoire sau cumpărare;(îi) restricţiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare şi alte operaţiuni de leasing(iii) dobânda de plătit aferentă perioadelor viitoare.R. Orice detaliere a elementelor din situaţiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative şi sunt relevante pentru utilizatorii situaţiilor financiare.ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,Numele şi prenumele ................. Numele şi prenumele .................Semnătura ........................... Calitatea ...........................                                           Semnătura ...........................                                           Nr. de înregistrare în organismul                                           profesional .........................Ştampila unităţii  +  Capitolul V Structura situaţiilor financiare anuale pentru fondurile de pensii266. (1) Structura bilanţului pentru fondurile de pensii care se întocmeşte de administratorii fondurilor de pensii este redată în anexa nr. B1. (2) Structura situaţiei veniturilor şi cheltuielilor (pentru fonduri de pensii facultative şi fonduri de pensii administrate privat, contul de profit şi pierdere se numeşte situaţia veniturilor şi cheltuielilor) pentru fondurile de pensii care se întocmeşte de administratorii fondurilor de pensii este redată în anexa nr. B2. (3) Structura exemplificativă a situaţiei modificărilor capitalului propriu pentru fondurile de pensii care se întocmeşte de administratorii fondurilor de pensii este redată în anexa nr. B3. (4) Structura exemplificativă a situaţiei fluxurilor de trezorerie pentru fondurile de pensii care se întocmeşte de administratorii fondurilor de pensii este redată în anexa nr. B4. (5) Modul de prezentare în notele explicative a informaţiilor cerute de prezentele reglementări pentru fondurile de pensii care se întocmeşte de administratorii fondurilor de pensii este exemplificat în anexele B5 - B10:1. Situaţia depozitelor bancare - conform anexei nr. B52. Situaţia creanţelor şi datoriilor - conform anexei nr. B63. Analiza rezultatului din activitatea curentă - conform anexei nr. B74. Principii, politici şi metode contabile - conform anexei nr. B85. Participaţii şi surse de finanţare - conform anexei nr. B96. Alte informaţii - conform anexei nr. B10  +  Anexa nr. B1
  *Font 8*
  Judeţul _____________________________|__|__| Forma de proprietate __________________|__|__|
  Entitate ___________________________________ Activitatea preponderentă
  Adresa: localitatea ________________________ (denumire clasa CAEN) ________________________
  sectorul ___, str. ________________ nr. ___,
  bl. ________, sc. _________, ap. __________, Cod clasa CAEN _____________ __|__|__|__|__|
  Telefon _____________, fax ________________ Cod unic de înregistrare
  Număr din registrul comerţului _____________ ___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
      BILANŢ la data de 31 decembrie .............
                                                                                          - lei -
  Sold
  Denumirea indicatorului Nr.
  rd.ÎnceputulSfârşitul
  anului anului
  A B 1 2
  A. ACTIVE IMOBILIZATE
  I. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. Titluri imobilizate (ct. 265) 2. Creanţe imobilizate (ct. 267) 01 02
  TOTAL: (rd. 01 la 02) 03
  B. ACTIVE CIRCULANTE I. CREANTE 1. clienţi (ct. 411) 2. Efecte de primit de la clienţi (ct. 413) 3. Creanţe - furnizori debitori (ct. 409) 4. Decontări cu participanţii (ct. 452) 5. Alte creanţe (ct. 267+446*+461+473*+5187) 04 05 06 07 08
  TOTAL: (rd. 04 la 08) 09
  II. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 1. Investiţii financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113+5114) 10
  III. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531) 11
  ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 09+10+11) 12
  C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 13
  D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA DE PÂNĂ LA 1 AN 1. Avansuri încasate (ct. 419) 2. Datorii comerciale (ct. 401+408) 3. Efecte de plătit (ct. 403) 4. Sume datorate privind decontările cu participanţii (ct. 452**) 5. Alte datorii (ct. 269+446**+462+473**+509+5186) 14 15 16 17 18
  TOTAL: (rd. 14 la 18) 19
  E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 12+13-19-28) 20
  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20) 21
  G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN 1. Avansuri încasate (ct. 419) 2. Datorii comerciale (ct. 401+408) 3. Efecte de plătit (ct. 403) 4. Sume datorate privind decontări cu participanţii (ct. 452**) 5. Alte datorii (ct. 269+446**+462+473**+509+5186) 22 23 24 25 26
  TOTAL: (rd. 22 la 26) 27
  H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472) 28
  I. CAPITAL ŞI REZERVE
  I. CAPITALUL FONDULUI - capital privind unităţile de fond la valoarea nominală (ct. 1017) 29
  II. PRIMELE FONDULUI - prime aferente unităţilor de fond (ct. 1045) 30
  III. REZERVE - rezerve specifice activităţii fondurilor de pensii (ct. 106) 31
  IV. REZULTAT REPORTAT 1. Rezultatul reportat aferent activităţii fondurilor de pensii (ct. 1171) Sold C ------ Sold D 2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174) Sold C ------ Sold D 32 33 34 35
  V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121) Sold C ------ Sold D 36 37
  VI. REPARTIZAREA PROFITULUI (ct. 129) 38
  J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38) 39
  ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele ______________________ Numele şi prenumele ________________________ Semnătura ________________________________ Calitatea __________________________________ Semnătura __________________________________ Stampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul profesional
  ------- Notă *) Solduri debitoare ale conturilor respective Notă **) Solduri creditoare ale conturilor respective
   +  Anexa nr. B2
  *Font 8*
  Judeţul _____________________________|__|__| Forma de proprietate __________________|__|__|
  Entitate ___________________________________ Activitatea preponderentă
  Adresa: localitatea ________________________ (denumire clasa CAEN) ________________________
  sectorul ___, str. ________________ nr. ___,
  bl. ________, sc. _________, ap. __________, Cod clasa CAEN _____________ __|__|__|__|__|
  Telefon _____________, fax ________________ Cod unic de înregistrare
  Număr din registrul comerţului _____________ ___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
      SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR la data de 31 decembrie .............
                                                                                          - lei -
  Denumirea indicatorului Nr. rd. Exerciţiul financiar precedent Exerciţiul financiar curent
  A B 1 2
  A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA
  1. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761) 01
  2. Venituri din investiţii financiare pe termen scurt (ct. 762) 02
  3. Venituri din creanţe imobilizate (ct. 763) 03
  4. Venituri din investiţii financiare cedate (ct. 764) 04
  5. Venituri din dobânzi (ct. 766) 05
  6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferenţe de curs valutar (ct. 765+767+768) 06
  7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct. 704) 07
  8. Alte venituri din activitatea curentă (ct. 754+758) 08
  TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08) 09
  B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ
  1. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate (ct. 664) 10
  2. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) 11
  3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferenţe de curs valutar (ct. 663+665+667+668) 12
  4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile (ct. 622) 13
  5. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate (ct. 627) 14
  6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terţi (ct. 628) 15
  7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635) 16
  8. Alte cheltuieli din activitatea curenta (ct. 654+658) 17
  TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 10 la 17) 18
  C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ - profit (rd. 09-18) - pierdere (rd. 18-09) 19 19.1 19.2
  D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 771) 20
  E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 671) 21
  F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ - profit (rd. 20-21) - pierdere (rd. 21-20) 22 22.1 22.2
  G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20) 23
  H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21) 24
  I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121) - profit (23-24) - pierdere (24-23) 25 25.1 25.2
  ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele ______________________ Numele şi prenumele ________________________ Semnătura ________________________________ Calitatea __________________________________ Semnătura __________________________________ Nr. de înregistrare în organismul profesional Ştampila unităţii
   +  Anexa nr. B3
  *Font 8*
  Judeţul _____________________________|__|__| Forma de proprietate __________________|__|__|
  Entitate ___________________________________ Activitatea preponderentă
  Adresa: localitatea ________________________ (denumire clasa CAEN) ________________________
  sectorul ___, str. ________________ nr. ___,
  bl. ________, sc. _________, ap. __________, Cod clasa CAEN _____________ __|__|__|__|__|
  Telefon _____________, fax ________________ Cod unic de înregistrare
  Număr din registrul comerţului _____________ ___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
      SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31 decembrie .........
                                                                                               - lei -
  ┌────┬──────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┐│ │ │ Sold la │ Creşteri │ Descreşteri │ Sold la ││Nr. │ Denumirea elementului │începutul├────────┬────────┼────────┬────────┤ sfârşitul ││crt.│ │ anului │ Total: │ Din │ Total: │ Prin │exerciţiului││ │ │financiar│din care│transfer│din care│transfer│ financiar │├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤│ 1. │Capitalul privind unităţile de │ │ │ │ │ │ ││ │fond la valoarea nominală │ │ │ │ │ │ ││ │(ct. 101) │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤│ 2. │Prime aferente unităţilor de fond │ │ │ │ │ │ ││ │(ct. 104) │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤│ 3. │Rezerve specifice activităţii │ │ │ │ │ │ ││ │fondurilor de pensii (ct. 106) │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤│ 4. │Rezultatul reportat aferent │ │ │ │ │ │ ││ │activităţii fondului de pensii │ │ │ │ │ │ ││ │(ct. 1171) │ │ │ │ │ │ ││ │ Sold C │ │ │ │ │ │ ││ │ ------ │ │ │ │ │ │ ││ │ Sold D │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤│ 5. │Rezultat reportat provenit din │ │ │ │ │ │ ││ │corectarea erorilor contabile │ │ │ │ │ │ ││ │(ct. 1174) │ │ │ │ │ │ ││ │ Sold C │ │ │ │ │ │ ││ │ ------ │ │ │ │ │ │ ││ │ Sold D │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤│ 6. │Profitul sau pierderea │ │ │ │ │ │ ││ │exerciţiului financiar (ct. 121) │ │ │ │ │ │ ││ │ Sold C │ │ │ │ │ │ ││ │ ------ │ │ │ │ │ │ ││ │ Sold D │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤│ 7. │Repartizarea profitului (129) │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤│ 8. │Total capitaluri proprii │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────────┤│ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, ││Numele şi prenumele ______________________ Numele şi prenumele ________________________ ││Semnătura ________________________________ Calitatea __________________________________ ││ Semnătura __________________________________ ││ Nr. de înregistrare în organismul profesional ││Ştampila unităţii │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Modificările capitalului propriu se prezintă pentru cele două exerciţii financiare, precedent şi curent şi vor fi însoţite de informaţii referitoare la: a) natura modificărilor; b) tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul; c) natura şi scopul pentru care au fost constituite rezervele; d) orice alte informaţii semnificative.
   +  Anexa nr. B4
  *Font 8*
  Judeţul _____________________________|__|__| Forma de proprietate __________________|__|__|
  Entitate ___________________________________ Activitatea preponderentă
  Adresa: localitatea ________________________ (denumire clasa CAEN) ________________________
  sectorul ___, str. ________________ nr. ___,
  bl. ________, sc. _________, ap. __________, Cod clasa CAEN _____________ __|__|__|__|__|
  Telefon _____________, fax ________________ Cod unic de înregistrare
  Număr din registrul comerţului _____________ ___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
      SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 decembrie ...........
                                                                                          - lei -
  Denumirea elementului Exerciţiul financiar precedent Exerciţiul financiar curent
  A. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
  a) Încasări de la participanţi
  b) Plăţi către participanţi
  c) Plăţi către furnizori şi creditori
  d) Dobânzi plătite
  e) Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor
  Trezoreria netă din activitatea de exploatare
  B. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂŢI DE INVESTIŢII
  a) Plăţi pentru achiziţionarea de acţiuni
  b) Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări financiare
  c) Încasări din vânzarea de imobilizări financiare
  d) Dobânzi încasate
  e) Venituri financiare încasate
  Trezorerie netă din activităţi de investiţie
  C. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂŢI DE FINANŢARE
  Trezorerie netă din activităţi de finanţare
  Creşterea netă a trezoreriei şi a echivalentelor de trezorerie
  Trezorerie şi echivalente de trezorerie la începutul exerciţiului financiar
  Trezorerie şi echivalente de trezorerie la sfârsitul exerciţiului financiar
  ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele ______________________ Numele şi prenumele ________________________ Semnătura ________________________________ Calitatea __________________________________ Semnătura __________________________________ Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul profesional
  NOTĂ:Administratorii pot folosi şi metoda indirectă de prezentare a Situaţiei Fluxurilor de Trezorerie.
   +  Anexa nr. B5 NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE DE ADMINISTRATORI PENTRU FONDURILE DE PENSIIFONDUL DE PENSII ......................................Administrator de fondNOTA 1SITUAŢIA DEPOZITELOR BANCARE la data de 31 decembrie ...........
  *Font 8*
                                                                                          - lei -
  ┌────────────┬────────────────────────────┬─────────────────┬──────────┬──────────────────────┐│ DENUMIRE │ VALOAREA DEPOZITULUI │VALOAREA DOBÂNZII│ │ DATA │├─────┬──────┼─────────┬─────────┬────────┼───────┬─────────┤ PONDERE ├────────────┬─────────┤│ │SIMBOL│SCADENŢĂ │SCADENŢĂ │SCADENŢĂ│ │ │ ÎN TOTAL │ │ ││BANCA│ CONT │la o luna│la 3 luni│ peste │ % │ VALOARE │ │CONSTITUIRII│SCADENŢEI││ │ │ │ │ 3 luni │ │ │ │ │ │├─────┴──────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────────┴─────────┤├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├─────┬──────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────────┬─────────┤│ * │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ * │ * │└─────┴──────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────────┴─────────┘ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,Numele şi prenumele ______________________ Numele şi prenumele ________________________Semnătura ________________________________ Calitatea __________________________________                                                   Semnătura __________________________________Ştampila unităţiiNOTĂ:- Situaţia va cuprinde toate depozitele, certificatele de depozit, certificatele de trezorerie, etc. constituite, ajunse la scadenţă sau neajunse la scadenţă;- Pentru cele ajunse la scadenţă, neprelungite, lichidate, în nota explicativă se va menţiona motivul lichidării acestora.
   +  Anexa nr. B6 FONDUL DE PENSII ...........................................Administrator de fondNOTA 2Situaţia creanţelor şi datoriilor
  *Font 8*
                                                                                         - lei -
  ┌────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│ Creanţe │ Sold la sfârşitul │ TERMEN DE LICHIDITATE ││ │ exerciţiului Financiar │ │├────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┬────────────────────────┤│ │ │ Sub 1 an │ Peste 1 an │├────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤│ 0 │ 1 = 2 + 3 │ 2 │ 3 │├────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┴────────────────────────┤├────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤├────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┬────────────────────────┤│TOTAL, │ │ │ ││din care │ │ │ │├────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┴────────────────────────┤│ Datorii*) │ Sold la sfârşitul │ TERMEN DE EXIGIBILITATE ││ │ exerciţiului Financiar │ │├────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────┬─────────────┬─────────────┤│ │ │ Sub 1 an │ 1-5 ani │ Peste 5 ani │├────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 0 │ 1 = 2 + 3 + 4 │ 2 │ 3 │ 4 │├────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤├────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤├────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤│TOTAL, │ │ │ │ ││din care │ │ │ │ │├────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┤│ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, ││Numele şi prenumele ______________________ Numele şi prenumele _________________________││Semnătura ________________________________ Calitatea ___________________________________││ Semnătura ___________________________________││ Nr. de înregistrare în organismul profesional││Ştampila unităţii │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘---------- Notă *) Se vor menţiona următoarele informaţii: a) valoarea obligaţiilor pentru care s-au constituit provizioane; b) valoarea obligaţiilor privind plata pensiilor; c) situaţia creanţelor şi datoriilor se va prezenta în formă analitică.
   +  Anexa nr. B7 FONDUL DE PENSII .........................................Administrator de fondNOTA 3Analiza rezultatului din activitatea curentă
  *Font 8*
                                                                                          - lei -
  Nr. crt. INDICATORI Nr. rd. EXERCIŢIUL Precedent EXERCIŢIUL Curent
  1. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761) 01
  2. Venituri din investiţii pe termen scurt (ct. 762) 02
  3. Venituri din creanţe imobilizate (ct. 763) 03
  4. Venituri din investiţii financiare cedate (ct. 764) 04
  5. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct. 704) 05
  6. Alte venituri din activitatea curentă (ct. 754+758) 06
  7. Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765) 07
  8. Venituri din dobânzi (ct. 766) 08
  9. Alte venituri financiare din activitatea curentă (rd. 10+11) 09
  10. - din sconturi obţinute (ct. 767) 10
  11. - din alte venituri financiare (ct. 768) 11
  12. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 09) 12
  13. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate (ct. 664) 13
  14. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile (ct. 622) 14
  15. Cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate (ct. 627) 15
  16. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi (ct. 628) 16
  17. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635) 17
  18. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct. 654+658) 18
  19. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar (ct. 665) 19
  20. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) 20
  21. Alte cheltuieli financiare din activitatea curentă (rd. 22 la 23) 21
  22. - cheltuieli privind sconturile acordate (ct. 667) 22
  23. - alte cheltuieli financiare (ct. 663+668) 23
  24. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 13 la 21) 24
  25. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ
  26. - profit (rd. 12-24) 25
  27. - pierdere (rd. 24-12) 26
  ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
  Numele şi prenumele ______________________ Numele şi prenumele ________________________
  Semnătura ________________________________ Calitatea __________________________________
                                                    Semnătura __________________________________
                                                    Nr. de înregistrare în organismul profesional
  Ştampila unităţii
   +  Anexa nr. B8 FONDUL DE PENSII ...........................Administrator de fond ......................NOTA 4Principii, politici şi metode contabileSe vor prezenta: a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale. b) Abaterile de la principiile şi politicile contabile, de la metodele de evaluare şi de la alte prevederi din reglementările contabile, menţionându-se:(i) natura;(îi) motivele;(iii) evaluarea efectului asupra activelor şi datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii. c) Dacă valorile prezentate în situaţiile financiare nu sunt comparabile, absenţa comparabilităţii trebuie prezentată în notele explicative, însoţită de comentarii relevante. d) Dacă activele fac obiectul ajustărilor excepţionale de valoare exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor şi motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative.ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,Numele şi prenumele ................. Numele şi prenumele .................Semnătura ........................... Calitatea ...........................                                           Semnătura ...........................Ştampila unităţii  +  Anexa nr. B9 FONDUL DE PENSII ...........................Administrator de fond ......................NOTA 5Participaţii şi surse de finanţareA. Se vor prezenta următoarele informaţii pentru perioada raportată: a) Evoluţia valorii şi numărului unităţilor de fondi. creşterile şi descreşterile aferente unităţilor de fond;îi. structura aferentă creşterilor şi descreşterilor în valoarea unităţilor de fond b) numărul şi valoarea totală a unităţilor de fond nou emise; c) numărul şi valoarea totală a unităţilor de fond anulate.B. Situaţia privind evoluţia numărului participanţilor şi a valorii unităţii de fond în ultima zi a lunii
  *Font 8*
  Nr. Numărul participantilor Valoarea Numar de
  crt. Luna unităţii unităţi de fond
  S0 S1 S2 S3 S4 de fond
  1 Ianuarie
  2 Februarie
  3 Martie
  4 Aprilie
  5 Mai
  6 Iunie
  7 Iulie
  8 August
  9 Septembrie
  10 Octombrie
  11 Noiembrie
  12 Decembrie
  ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele ______________________ Numele şi prenumele ________________________ Semnătura ________________________________ Calitatea __________________________________ Semnătura __________________________________ Nr. de înregistrare în organismul profesional Ştampila unităţii
  Unde: S0 = număr participanţi care au aderat în luna respectivă;
        S1 = număr participanţi care au intrat prin transfer în luna respectivă;
        S2 = număr participanţi care au ieşit prin transfer în luna respectivă;
        S3 = număr de participanţi la care a fost închis contul (decese, invalidităţi permanente,
             intrare în drepturile de plată a pensiei);
        S4 = număr de participanţi existenţi la sfărşitul lunii.
   +  Anexa nr. B10 FONDUL DE PENSII ...........................Administrator de fond ......................NOTA 6Alte informaţii privind activitatea entităţiiSe prezintă:A. Informaţii cu privire la prezentarea administratorului entităţii raportoare, potrivit secţiunii a 6-a subsecţiunea a 2-a.B. Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda naţională a elementelor de activ şi de pasiv, a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate iniţial într-o monedă străină.C. Informaţii cu privire la profitul sau pierderea realizată:- măsura în care calcularea profitului sau pierderii exerciţiului financiar a fost afectată de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale şi regulile contabile de evaluare, a fost efectuată în exerciţiul financiar curent sau într-un exerciţiu financiar precedent în vederea obţinerii de facilităţi fiscale.D. Atunci când evenimentele ulterioare datei bilanţului au o asemenea importanţă încât neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situaţiilor financiare de a face evaluări şi de a lua decizii corecte, o entitate trebuie să prezinteurmătoarele informaţii pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:i. natura evenimentului;îi. o estimare a efectului financiar sau o menţiune conform căreia o astfel de estimare nu poate să fie făcută.E. Explicaţii despre valoarea şi natura:i. veniturilor şi cheltuielilor extraordinare;îi. veniturilor şi cheltuielilor înregistrate în avans, în situaţia în care acestea sunt semnificative.F. Onorariile plătite auditorilor/cenzorilor şi onorariile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanţă fiscală şi alte servicii decât cele de audit.G. Efectele comerciale scontate neajunse la scadenţă.H. Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferenţa se prezintă în notele explicative.I. Datorii probabile şi angajamente acordate.J. Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanţ, relaţia sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esenţială pentru înţelegerea situaţiilor financiare anuale.K. Orice detaliere a elementelor din situaţiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative şi sunt relevante pentru utilizatorii situaţiilor financiare.ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,Numele şi prenumele ................. Numele şi prenumele .................Semnătura ........................... Calitatea ...........................                                           Semnătura ...........................                                           Nr. de înregistrare în organismul                                           profesional .........................Ştampila unităţii  +  Capitolul VI Structura situaţiilor financiare specifice pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii  +  Anexa nr. C1
  *Font 8*
  Judeţul _____________________________|__|__| Forma de proprietate __________________|__|__|
  Entitate ___________________________________ Activitatea preponderentă
  Adresa: localitatea ________________________ (denumire clasa CAEN) ________________________
  sectorul ___, str. ________________ nr. ___,
  bl. ________, sc. _________, ap. __________, Cod clasa CAEN _____________ __|__|__|__|__|
  Telefon _____________, fax ________________ Cod unic de înregistrare
  Număr din registrul comerţului _____________ ___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
      Situaţia activelor, pasivelor şi capitalurilor proprii la 31 decembrie ......
                                                                                       - lei -
  Denumire indicator Nr. rând Sold la începutul anului Sold la sfârşitul anului
  A B 1 2
  A. ACTIVE IMOBILIZATE
  I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE*
  1. Cheltuieli de constituire 01
  2. Cheltuieli de dezvoltare 02
  3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi valori similare şi alte imobilizări necorporale la valoarea rămasă 03
  4. Fondul comercial 04
  5. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs de execuţie 05
  TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 01 la 05) 06
  II. IMOBILIZARI CORPORALE*
  1. Terenuri şi construcţii** 07
  2. Instalaţii tehnice şi maşini 08
  3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 09
  4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie 10
  TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 07 la 10) 11
  III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
  1. Acţiuni deţinute la entităţi afiliate 12
  2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate 13
  3. Interese de participare 14
  4. Împrumuturi acordate entităţilor de care entitate este legată prin interese de participare 15
  5. Plasamente de natura terenurilor şi construcţiilor*** 16
  6. Investiţii deţinute ca imobilizări 17
  7. Alte împrumuturi 18
  TOTAL IMOBILIZĂRI FINANCIARE (rd. 12 la 18) 19
  TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 06+11+19) 20
  B. ACTIVE CIRCULANTE
  I. STOCURI
  1. Materiale consumabile şi alte stocuri 21
  2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri 22
  TOTAL STOCURI (rd. 21+22) 23
  II. CREANŢE
  1. Creanţe comerciale 24
  2. Sume de încasat de la entităţile afiliate 25
  3. Sume de încasat din interese de participare 26
  4. Alte creanţe 27
  5. Creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat 28
  TOTAL CREANŢE (rd. 24 la 28) 29
  III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
  1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 30
  2. Alte investiţii financiare pe termen scurt 31
  TOTAL INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (rd. 30+31) 32
  IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 33
  TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd. 23+29+32+33) 34
  C. CHELTUIELI ÎN AVANS 35
  D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE PÂNĂ ÎNTR-UN AN
  1. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 36
  2. Sume datorate instituţiilor de credit 37
  3. Avansuri încasate în contul clienţilor 38
  4. Datorii comerciale 39
  5. Efecte de comerţ de plătit 40
  6. Sume datorate entităţilor afiliate 41
  7. Sume datorate privind interesele de participare 42
  8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi alte datorii pentru asigurările sociale 43
  TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE PÂNĂ ÎNTR-UN AN (rd. 36 la 43) 44
  E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-61) 45
  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+45-60) 46
  G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
  1. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 47
  2. Sume datorate instituţiilor de credit 48
  3. Avansuri încasate în contul clienţilor 49
  4. Datorii comerciale 50
  5. Efecte de comerţ de plătit 51
  6. Sume datorate entităţilor afiliate 52
  7. Sume datorate privind interesele de participare 53
  8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datorii pentru asigurările sociale 54
  TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (rd. 47 la 54) 55
  H. PROVIZIOANE
  1. Provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare 56
  2. Provizioane pentru impozite 57
  3. Alte provizioane 58
  TOTAL PROVIZIOANE (rd. 56 la 58) 59
  L. VENITURI ÎN AVANS
  1. Subvenţii pentru investiţii 60
  2. Venituri înregistrate în avans 61
  TOTAL VENITURI ÎN AVANS (rd. 60+61) 62
  J. CAPITAL ŞI REZERVE
  I. CAPITAL din care:
  - Capital subscris vărsat 63
  - Capital subscris nevărsat 64
  TOTAL CAPITAL (rd. 63+64) 65
  II. PRIME DE CAPITAL 66
  III. REZERVE DIN REEVALUARE
  Sold C 67
  IV. REZERVE
  1. Rezerve legale 68