PROCEDURĂ DE IMPLEMENTARE din 5 iulie 2007a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microintreprinderi, precum şi a investitiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii
EMITENT
 • MINISTERUL PENTRU INTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 16 iulie 2007  1. Obiectivul ProgramuluiObiectivul Programului naţional multianual pe perioada 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microintreprinderi, precum şi a investitiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare Program, îl constituie susţinerea investitiilor realizate de intreprinderile nou-înfiinţate, precum şi de intreprinderile mici şi mijlocii (IMM) în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedura, cresterea volumului de activitate şi a competitivitatii IMM din aceste sectoare.2. Bugetul ProgramuluiBugetul alocat Programului, din fonduri naţionale, pentru anul bugetar 2007 este de 40 milioane lei, defalcat astfel:- 39,95 milioane lei pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile, denumite în continuare AFN, beneficiarilor eligibili;- 0,05 milioane RON la dispoziţia Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale, denumit în continuare MIMMCTPL, constand în cheltuieli pentru implementare, administrare, monitorizare şi evaluare.3. Beneficiari eligibili3.1. Pot beneficia de prevederile Programului intreprinderile nou-înfiinţate, microintreprinderile, precum şi intreprinderile mici şi mijlocii care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate: a) sunt definite conform art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare; b) îşi desfăşoară activitatea în România; c) au capital social integral privat; d) şi-au indeplinit la termen oblibaţiile exigibile de plată a contribuţiilor, impozitelor şi taxelor către bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale, prevăzute de legislatia în vigoare; e) nu au credite restante; f) nu sunt în stare de faliment ori de lichidare, nu au afacerile administrate de un administrator/lichidator judiciar, nu au activităţile comerciale suspendate sau nu se afla intr-o situaţie similara cu cele menţionate mai sus, reglementata de lege; g) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în una dintre situaţiile prevăzute la lit. f); h) au o cifra de afaceri anuală neta de până la 50 milioane de euro, echivalent în RON, sau deţin active totale care nu depasesc echivalentul în RON a 43 milioane de euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate (prin active totale se înţelege activele imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans); i) au un numar mediu anual de salariati de până la 249 inclusiv; j) au obţinut cel puţin 12 puncte în urma evaluării formularului de preselectie, conform modelului şi criteriilor prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta procedura. k) indeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute de normele specifice de creditare ale băncii, pentru a obtine creditul asociat. l) sa nu fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Instructiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene OJC 244/2004.3.2. În sensul Programului, o intreprindere este considerata intreprindere nou-infiintata dacă: a) a fost infiintata cu cel mult 2 ani inaintea datei de solicitare a AFN şi a înregistrat venituri din exploatare în fiecare din ultimele 3 luni anterioare accesarii Programului; b) are un numar mediu anual de salariati cuprins între 1 şi 49 inclusiv, calculat conform art. 5 şi 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare; c) are o cifra de afaceri anuală neta sau detine active totale de până la 10 milioane de euro, echivalent în lei, conform art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.3.3. În sensul Programului, o intreprindere este considerata microintreprindere dacă: a) a fost infiintata cu cel puţin 2 ani inaintea datei de solicitare a AFN şi a înregistrat venituri din exploatare în fiecare din ultimele 3 luni anterioare accesarii Programului; b) are un numar mediu anual de salariati cuprins între 1 şi 9 inclusiv, calculat conform art. 5 şi 6 din Legea nr. 346/2004 cu modificările şi completările ulterioare; c) are o cifra de afaceri anuală neta sau detine active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei, conform art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.3.4. În sensul Programului, o intreprindere este considerata intreprindere mica dacă: a) a fost infiintata cu cel puţin 2 ani inaintea datei de solicitare a AFN, a înregistrat venituri din exploatare în fiecare dintre ultimii 2 ani anteriori solicitarii AFN, inclusiv în fiecare din ultimele 3 luni anterioare accesarii Programului; b) are un numar mediu anual de salariati cuprins între 10 şi 49 inclusiv, calculat conform art. 5 şi 6 din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare; c) are o cifra de afaceri anuală neta sau detine active totale de până la 10 milioane de euro, echivalent în lei, conform art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.3.5. În sensul Programului, o intreprindere este considerata intreprindere mijlocie dacă: a) a fost infiintata cu cel puţin 2 ani inaintea datei de solicitare a AFN, a înregistrat venituri din exploatare în fiecare dintre ultimii 2 ani anteriori solicitarii AFN, inclusiv în fiecare din ultimele 3 luni anterioare accesarii Programului; b) are un numar mediu anual de salariati cuprins între 50 şi 249 inclusiv, calculat conform art. 5 şi art. 6 alin. (1) din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare; c) are o cifra de afaceri anuală neta de până la 50 milioane de euro, echivalent în RON, sau detine active totale care nu depasesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, conform art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.4. Implementarea Programului4.1. (1) MIMMCTPL este administratorul Programului, iar derularea acestuia se realizează în colaborare cu instituţiile de credit. (2) Instituţiile de credit prin care se va derula Programul vor fi facute publice pe pagina web www.animmc.ro în termenul prevăzut la subpct. 4.4.4.2. În vederea administrarii corespunzătoare (selecţie, evaluare, acordare AFN şi monitorizare) a Programului, în cadrul MIMMCTPL se va constitui unitatea de implementare a Programului, denumita în continuare UIP, formata din reprezentanti ai MIMMCTPL.4.3. Structura organizatorica, numărul de persoane, atribuţiile şi responsabilitatile UIP vor fi stabilite prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comert, turism şi profesii liberale.4.4. MIMMCTPL demareaza implementarea Programului în termen de 20 de zile lucratoare de la data publicarii acestuia în Monitorul Oficial al României.4.5. Perioada de înregistrare a formularelor de preselectie va fi de 5 zile lucratoare de la data implinirii termenului prevăzut la subpct. 4.4.4.6. Solicitanţii vor completa şi vor transmite on-line formularul de preselectie (anexa nr. 3 la Procedura), conform aplicatiei software care va fi disponibila pe pagina web a institutiei, la adresa www.animmc.ro, începând cu ora 9,00 a primei zile de înregistrare şi până la ora 15,30 a ultimei zile de înregistrare.4.7. Aplicatia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării cu numărul de înregistrare obţinut şi cu datele corespunzătoare, completate de către acesta.4.8. Formularul de preselectie, corect şi integral completat, va putea fi transmis şi înregistrat o singură dată în cadrul aplicatiei, conform subpct. 4.6, pe parcursul perioadei prevăzute la subpct. 4.5.4.9. (1) După expirarea termenului prevăzut la subpct. 4.5 şi în conformitate cu punctajul obţinut în urma selectării solicitantilor potrivit subpct. 4.6.-4.8, MIMMCTPL va face publică pe site-ul institutiei, la adresa www.animmc.ro, în termen de 3 zile lucratoare, Lista cu solicitanţii inscrisi în cadrul Programului în ordinea descrescatoare a punctajului obţinut. La punctaje egale vor prevala criteriile de selecţie suplimentare prevăzute în Cererea de solicitare a AFN şi a creditului din anexa nr. 4 la Procedura. (2) Documentele corespunzătoare dosarului de solicitare a AFN (certificat constatator, certificate de atestare fiscala privind achitarea obligaţiilor de plată către bugetul de stat consolidat şi cele privind achitarea taxelor şi impozitelor locale, atât pentru sediul social, cat şi pentru toate punctele de lucru) trebuie să fie eliberate cel mai tarziu la data înregistrării formularului de selecţie în cadrul aplicatiei şi să fie în termenele de valabilitate corespunzătoare. (3) MIMMCTPL va face cunoscuta lista cu solicitanţii declarati eligibili şi acceptati pentru evaluare în scopul finantarii în cadrul Programului, în limita bugetului alocat, pe site-ul institutiei, la adresa www.animmc.ro. Numărul minim de beneficiari în cadrul Programului este de 235. (4) De asemenea, MIMMCTPL va face publică şi lista de asteptare a urmatorilor 100 de potentiali beneficiari ai Programului. (5) MIMMCTPL va transmite, în termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), solicitantilor prevăzuţi la alin. (3) şi (4) scrisori de instiintare cu privire la acceptarea acestora la evaluare pentru a primi finanţare în cadrul Programului.4.10. (1) În termen de maximum 15 zile lucratoare de la primirea scrisorilor de instiintare cu privire la acceptarea la evaluare pentru a primi finanţare în cadrul Programului, solicitanţii prevăzuţi la pct. 4.9 alin. (3) şi (4) au obligaţia depunerii Cererii de solicitare a AFN şi a creditului, însoţită de documentele justificative, indosariate, conform anexei nr. 2 la Procedura, personal sau prin posta, la sediul MIMMCTPL din str. Poterasi nr. 11, sectorul 4, cod postal 040263, Bucureşti. (2) Nedepunerea documentelor menţionate la alin. (1) în intervalul de timp prevăzut atrage decaderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile prezentului Program.4.11. MIMMCTPL va evalua documentele depuse conform subpct. 4.10, în termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data depunerii acestora.4.12. MIMMCTPL va transmite solicitantilor care au depus documentaţia prevăzută la pct. 4.10 alin. (1) incompleta şi/sau incorecta (cererea nu contine toate datele solicitate sau contine informaţii contradictorii, cererea nu este însoţită de toate documentele solicitate sau acestea nu sunt în termenele de valabilitate) scrisori de respingere de la finanţare.4.13.(1) Unitatea de implementare a Programului (UIP) va evalua documentatiile depuse din punct de vedere al procedurii Programului, urmand a transmite documentatiile aprobate (fotocopii certificate ale tuturor documentelor din anexa nr. 2 la Procedura depuse de solicitant) institutiei de credit alese de către solicitant şi menţionate în Cererea de solicitare a AFN şi a creditului, pentru evaluarea corespunzătoare normelor interne ale acestora, în vederea obtinerii componentelor de AFN şi de credit necesare în cadrul Programului. (2) MIMMCTPL va transmite solicitantilor prevăzuţi la alin. (1) scrisori de instiintare privind transmiterea documentatiei către institutia de credit aleasa.4.14. Decizia finala cu privire la acordarea AFN şi a creditului bancar va fi luata de către institutia de credit mentionata la subpct. 4.15, în urma evaluării şi verificării solicitantului conform normelor interne ale acesteia şi în concordanta cu prevederile Programului.4.15. Acordarea AFN şi a creditului bancar se va face în baza unui contract de credit bancar şi AFN, care va fi incheiat între banca şi beneficiarul selectat.5. Termenii şi condiţiile Programului5.1. În cadrul Programului se sustin prin AFN investiţiile realizate de beneficiarii eligibili în sectoarele economice/ activităţile eligibile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedura.5.2. AFN poate fi acordată unui beneficiar eligibil după cum urmeaza: a) nu poate depăşi echivalentul în lei a 10.000 euro, pentru întreprinderi nou-înfiinţate şi microintreprinderi, conform subpct. 3.2 şi 3.3, şi în acelasi timp nu poate acoperi mai mult de 60% din valoarea proiectului de investitii; b) nu poate depăşi echivalentul în lei a 50.000 euro, în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, conform subpct. 3.4 şi 3.5, şi în acelasi timp nu poate acoperi mai mult de 60% din valoarea proiectului de investitii;5.3. Institutia de credit va acorda beneficiarului eligibil un credit de finanţare, reprezentand minimum 25% din valoarea proiectului de investitii, credit acordat în condiţiile de piaţa şi care nu este garantat de stat.5.4. Contribuţia proprie a beneficiarului eligibil trebuie să fie de minimum 15% din valoarea proiectului de investitii, în numerar.5.5. AFN poate fi utilizata pentru susţinerea cheltuielilor cu achizitionarea de active corporale şi necorporale de tipul: cladiri industriale şi constructii industriale, masini, utilaje şi echipamente (inclusiv software-ul aferent), mijloace de transport de marfuri (numai cu cabina simpla), brevete de inventie, licente (cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea în functiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, cheltuielile aferente lucrărilor de constructii nu sunt eligibile). Nu sunt eligibile pe Program cheltuielile pentru construirea, extinderea şi modernizarea cladirilor industriale şi a construcţiilor industriale.5.6. Se pot finanta numai achiziţiile de masini, utilaje, echipamente, mijloace de transport de marfuri (cu cabina simpla) care sunt noi (nu second-hand).5.7. Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise inaintea incheierii Contractului de credit bancar şi AFN cu una dintre instituţiile de credit care au incheiat contract de intermediere financiară cu MIMMCTPL pentru implementarea prezentului Program, nu sunt eligibile.5.8. Contribuţia proprie în numerar a beneficiarului va fi varsata în contul deschis la institutia de credit ce va acorda creditul aferent proiectului de investiţie, urmand ca pentru fiecare plata eligibila efectuata să se utilizeze în mod proportional cele trei componente de finanţare (aport propriu minimum 15%, credit bancar minimum 25% şi AFN maximum 60%)5.9. Nu pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile în cadrul prezentului Program intreprinderile care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenti şi anul fiscal în curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare) în valoare totala de 200.000 euro. Operatorii economici care vor depăşi acest prag prin insumarea alocatiei financiare nerambursabile acordate prin Program cu alte ajutoare de minimis primite în ultimii 3 ani fiscali, pot beneficia de finanţare până la atingerea plafonului de 200.000 euro.5.10. Prezenta procedura instituie o schema de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.998/2006, privind aplicarea art. 87 şi 88 ale Tratatului CE.Pragul maximum al ajutorului de minimis acordat unui operator economic, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenti şi anul fiscal în curs), fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare, este în valoare totala de 200.000 euro.5.11. O intreprindere poate accesa o singură dată prezentul Program.5.12. Beneficiarul se obliga să respecte urmatoarele reguli cu privire la achiziţiile necesare realizării proiectului: a) Atunci când cuantumul AFN depăşeşte 50% din valoarea proiectului de investitii, beneficiarul are obligaţia de a aplica prevederile legale în domeniul achizitiilor publice. Selectarea ofertelor va fi facuta de beneficiar şi se va concretiza printr-o hotărâre de acceptare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere al raportului calitate - pret, conform Caietului de sarcini. b) Atunci când cuantumul AFN nu depăşeşte 50% din valoarea proiectului de investitii, beneficiarul nu are obligaţia de a aplica prevederile legale în domeniul achizitiilor publice.5.13. Institutia de credit aleasa de beneficiar va verifica respectarea subpct. 5.12.5.14. Beneficiarul Programului va completa şi va trimite, trimestrial, timp de 3 ani la MIMMCTPL (str. Poterasi nr. 11, sectorul 4, Bucureşti, cod postal 040263) Formularul de raportare tehnica şi financiară conform anexei nr. 5 la Procedura, până la 25 ale lunii urmatoare incheierii trimestrului.6. Prevederi referitoare la acordarea, monitorizarea şi raportarea ajutorului de minimis6.1. MIMMCTPL va informa în scris operatorii economici beneficiari cu privire la pragul maxim al ajutorului şi la caracterul de minimis al acestuia, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 ale Tratatului CE, publicat în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene OJL 379/2006, prin intermediul scrisorii prevăzute la subpct. 4.13 alin. (2).6.2. Ajutorul de minimis se va cumula cu alte ajutoare de stat pentru aceleasi costuri eligibile. Dacă cumularea conduce la o intensitate a ajutorului care depăşeşte nivelul intensitatii fixat în conformitate cu prevederile Regulamentului privind exceptarile în bloc sau printr-o decizie adoptata de Comisia Europeana, ajutorul de minimis nu se va acorda.6.3. MIMMCTPL va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica pe baza declaraţiei pe propria raspundere a operatorului economic ca este respectata regula cumulului, precum şi faptul ca suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte pragul de 200.000 euro.6.4. MIMMCTPL va realiza şi va menţine o evidenta a ajutoarelor acordate în baza prezentului Program, astfel încât să fie posibila identificarea valorii, momentului acordarii, modalitatii de acordare, provenientei finantarii, duratei şi 0metodei de calcul a ajutoarelor acordate. Aceasta evidenta va fi păstrată la MIMMCTPL timp de 10 ani de la data ultimei alocari în cadrul Programului.6.5. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor tine o evidenta specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Acestia sunt obligati să arhiveze evidenta specifică şi sa o pastreze pe o perioadă de 10 ani.6.6. Monitorizarea acestei scheme de ajutor revine MIMMCTPL, care va transmite Consiliului Concurentei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat, raportului anual privind ajutoarele de stat acordate în România şi a registrului ajutoarelor de minimis.6.7. La solicitarea scrisa a Comisiei Europene, MIMMCTPL va furniza în termen de 20 de zile lucratoare sau în termenul stabilit în solicitare toate datele pe care Comisia Europeana le considera necesare pentru a aprecia dacă au fost respectate condiţiile impuse de legislatia incidenţa, în special suma totala a ajutorului de minimis primit de beneficiari.6.8. MIMMCTPL are dreptul sa verifice, atât la sediul beneficiarilor, cat şi al furnizorilor, veridicitatea şi conformitatea declaratiilor, activităţilor şi cheltuielilor facute în cadrul Programului.7. Dispozitii finale7.1. Procedura de implementare a Programului va fi publicata şi va putea fi obtinuta de pe site-ul MIMMCTPL (www.animmc.ro) şi site-urile instituţiilor de credit prevăzute la subpct. 4.1.(21), precum şi de la sediile oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperatie.7.2. Solicitanţii ale caror dosare de finanţare vor fi transmise instituţiilor de credit spre evaluare vor putea instiinta MIMMCTPL asupra eventualelor probleme intampinate, la nr. de fax 021/335.34.13.7.3. Prezenta procedura contine urmatoarele anexe:- Anexa nr. 1 la Procedura reprezinta Lista sectoarelor economice şi a activităţilor eligibile în cadrul Programului naţional multianual pe perioada 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microintreprinderi, precum şi a investitiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii- Anexa nr. 2 la Procedura reprezinta Documente solicitate beneficiarului de Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale (MIMMCTPL) în vederea stabilirii eligibilitatii- Anexa nr. 3 la Procedura reprezinta Formularul de preselectie- Anexa nr. 4 la Procedura reprezinta Cererea de solicitare a AFN şi a creditului- Anexa nr. 5 la Procedura reprezinta Formularul de raportare tehnica şi financiară  +  Anexa 1-------la Procedura------------LISTAsectoarelor economice şi a activităţilor eligibile în cadrulProgramului naţional multianual pe perioada 2002-2009 de sustinere ainvestitiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şimicrointreprinderi, precum şi a investitiilor demodernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii
           
    Nr. crt.Denumirea sectoarelor eligibileCod CAENDenumirea activităţilor eligibile
    1.Industria textilă şi a produselor textile172Producţia de ţesături
    173Finisarea materialelor textile
    174Fabricarea de articole confecţionate din textile, cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp
    175Fabricarea altor articole textile
    177Fabricarea de articole tricotate sau croşetate
    181Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
    182Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii
    2.Industria pielăriei şi a produselor din piele191Tăbăcirea şi finisarea pieilor
    192Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
    193Fabricarea încălţămintei
    3.Fabricarea lemnului şi a produselor din lemn202Fabricarea de produse stratificate din lemn
    203Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
    205Fabricarea altor produse din lemn; Fabricarea articolelor din plută, paie şi împletituri
    4.Fabricarea celulozei, hârtiei şi a produselor din hârtie212Fabricarea articolelor din hârtie şi carton
    5.Fabricarea substanţelor, a produselor chimice şi a fibrelor sintetice şi artificiale242Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
    243Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
    244Fabricarea de medicamente, produse farmaceutice şi naturiste
    2451Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
    6.Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice251Producţia de articole din cauciuc
    252Fabricarea articolelor din material plastic
    7.Fabricarea altor produse din materiale nemetalice261Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă
    262Fabricarea produselor din ceramică refractară şi nerefractară (exclusiv cele pentru construcţii)
    263Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
    264Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
    2661Fabricarea elementelor din beton pentru construcţii
    2663Fabricarea betonului
    2664Fabricarea mortarului
    2665Fabricarea produselor din azbociment
    8.Industria metalurgică şi a produselor din metal2753Turnarea metalelor neferoase uşoare
    9.Industria metalurgică şi a produselor din metal281Fabricarea de construcţii metalice
    282Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
    285Tratarea şi acoperirea metalelor, operaţiuni de mecanică generală
    2863Fabricarea articolelor de feronerie
    10.Industria de maşini şi echipamente291Fabricarea de echipamente pentru producerea şi utilizarea energiei mecanice (cu excepţia motoarelor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)
    292Fabricarea de maşini de utilizare generală
    2932Fabricarea altor maşini şi utilaje agricole şi forestiere
    294Fabricarea maşinilor-unelte
    295Fabricarea altor maşini cu destinaţie specifică
    297Fabricarea maşinilor şi aparatelor pentru uz casnic
    11.Industria de maşini şi aparate electrice312Producţia de aparate pentru comandă şi distribuţia electricităţii
    313Producţia de fire şi cabluri electrice şi optice
    316Producţia de alte aparate, echipamente şi materiale electrice
    12.Industria mijloacelor de transport3430Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi motoare de autovehicule
    13.Alte activităţi industriale361Producţia de mobilier
    371Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile
    372Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile
    14.Industria de echipamente electrice şi optice3310Producţia de aparatură şi instrumente medicale
    3330Producţia de echipamente de măsură, reglare şi control pentru procesele industriale
   +  Anexa 2-------la Procedura------------DOCUMENTEsolicitate beneficiarului de Ministerul pentruÎntreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi ProfesiiLiberale (MIMMCTPL) în vederea stabilirii eligibilitatiiDocumentele necesare pentru accesarea Programului naţional multianual pe perioada 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microintreprinderi, precum şi a investitiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii sunt: a) Cererea de solicitare a AFN şi a creditului, semnata şi stampilata, în original; b) certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul societatea solicitanta, în care să se mentioneze obligatoriu:- datele de identificare;- codul unic de înregistrare;- asociaţii/actionarii;- reprezentantii legali ai societatii;- domeniul de activitate principal;- domeniile de activitate secundare;- punctele de lucru sau alte sedii secundare ale societatii;- situaţia juridica a societatii (activitate suspendata, faliment, reorganizare, dizolvare etc.); c) istoric pe obiect de activitate, în original, pentru codul CAEN pe care se acceseaza Programul, cu precizarea datei când a fost autorizata aceasta activitate, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul societatea; d) certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, în original sau în copie legalizata, eliberat în condiţiile legii (inclusiv pentru punctele de lucru care au CUI); e) certificat de atestare fiscala, în original sau în copie legalizata, emis în condiţiile legii, cu privire la indeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local (inclusiv pentru toate punctele de lucru, indiferent dacă au sau nu CUI); f) bilantul contabil, contul de profit şi pierderi şi datele informative, incheiat pentru 31 decembrie 2005; g) bilantul contabil, contul de profit şi pierderi şi datele informative, incheiat pentru 31 decembrie 2006; h) balanta de verificare pentru 31 decembrie 2006; i) ultima balanta de verificare incheiata; j) declaratia privind incadrarea beneficiarului în categoria IMM, conform prevederilor Legii nr. 346/2004, astfel cum a fost modificata prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2006, aprobata prin Legea nr. 175/2006 (secţiunea I); k) opisul documentelor prevăzute la lit. a)-j), conform prezentei anexe (secţiunea II).NOTĂ:Firmele care au datorii esalonate conform certificatelor de atestare fiscala, pozitiile d) şi e), nu sunt eligibile pentru a accesa Programul.NOTĂ:Certificatele de atestare fiscala, pozitiile d) şi e), au un interval determinat de valabilitate, iar data înregistrării Cererii de solicitare a AFN şi a creditului şi a documentelor justificative la MIMMCTPL trebuie să fie în intervalul de valabilitate a tuturor certificatelor depuse.NOTĂ:La completarea secţiunii I (Declaratia privind incadrarea beneficiarului în categoria IMM, a valorii activelor totale şi a numarului mediu anual de salariati) se vor avea în vedere actiunile deţinute de persoanele fizice şi juridice atât la firma solicitanta, cat şi la alte firme.NOTĂ:Certificatul constatator trebuie să fie emis cu cel mult 30 de zile înainte de data inscrierii în Program. Dacă certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului nu contine toate punctele solicitate de MIMMCTPL, va rugam sa solicitati oficiului registrului comerţului o adresa suplimentara prin care să se răspundă la toate solicitarile MIMMCTPL.NOTĂ:Întreaga documentatie va fi depusa în doua exemplare:- originalele pentru evaluarea din cadrul MIMMCTPL;- fotocopii certificate pentru institutia de credit aleasa de către beneficiar.Actele solicitate şi depuse conform Procedurii de implementare vor fi indosariate în ordinea de mai sus, iar dosarele se vor introduce într-un plic pe care se va menţiona:- Pentru Unitatea de implementare a Programului de investitii;- Numele firmei;- Numărul de înregistrare la registrul comerţului;- CUI;- Judeţul;- Institutia de credit la care se va solicita creditul;- Suma AFN solicitata, în RON şi echivalent EURO;- Numele şi prenumele delegatului.NOTĂ:Absenta oricărui document cerut de MIMMCTPL, depunerea de certificate fiscale expirate, completarea gresita a cererii de solicitare AFN, necompletarea tuturor punctelor din Cererea de solicitare AFN şi a creditului sau evitarea raspunsurilor concrete atrag după sine respingerea dosarului de solicitare a AFN.  +  Secţiunea I  +  Formularul A                             DECLARATIE              privind incadrarea intreprinderii în categoria                   întreprinderilor mici şi mijlocii    I. Datele de identificare a intreprinderii    Denumirea intreprinderii ......................................    Adresa sediului social ........................................    Cod unic de înregistrare ......................................    Numele şi functia ........(preşedintele consiliului de administratie,    director general sau echivalent)............    II. Tipul intreprinderii    Indicati, după caz, tipul intreprinderii:    [] Intreprindere autonoma. În acest caz, datele din tabelul de mai jos   sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a intreprinderii   solicitante. Se va completa doar declaratia, fără formularul B.    [] Intreprindere partenera. Se va completa tabelul de mai jos pe baza   rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum şi a   fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie.    [] Intreprindere legata. Se va completa tabelul de mai jos pe baza   rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum şi a   fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie.    III. Datele utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii*1)
         
    Exerciţiul financiar de referinţă2)
    Numărul mediu anual de salariaţiCifra de afaceri anuală netă mii lei (RON)/mii euroActive totale mii lei (RON)/mii euro
         
         
      Important:    Precizati dacă, faţă de exercitiul financiar anterior, datele financiare   au înregistrat modificari care determina incadrarea intreprinderii intr-o   alta categorie (respectiv micro-intreprindere, intreprindere mica, mijlocie   sau mare).    [] Nu    [] Da (în acest caz se va completa şi se va atasa o declaratie referitoare       la exercitiul financiar anterior)    Semnatura ..............................................              (numele şi functia semnatarului autorizat sa                        reprezinte intreprinderea)    Declar pe propria răspundere că datele din aceasta declaratie    şi din anexe sunt conforme cu realitatea.    Data întocmirii...........................    Semnatura.................................
   +  Formularul BCALCULULpentru intreprinderile partenere sau legateSecţiunile care trebuie incluse, după caz:- secţiunea A, dacă intreprinderea solicitanta are cel puţin o intreprindere partenera (precum şi orice fise aditionale);- secţiunea B, dacă intreprinderea solicitanta este legata cu cel puţin o intreprindere (precum şi orice fise aditionale).Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate
           
    Perioada de referinţă  
      Numărul mediu anual de salariaţiCifra de afaceri anuală netă mii lei (RON)/mii euroTotal active mii lei (RON)/mii euro
    1. Datele1) întreprinderii solicitante sau din situaţiile financiare anuale consolidate [se vor introduce datele din tabelul B1 din secţiunea B2)]      
    2. Datele cumulate1) în mod proporţional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secţiunea A)      
    3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate1) (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secţiunea B)      
    TOTAL:      
  Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii" din formularul A  +  Secţiunea A Întreprinderi partenerePentru fiecare intreprindere pentru care a fost completata fisa de parteneriat (cate o fisa pentru fiecare intreprindere partenera a intreprinderii solicitante şi pentru orice intreprindere partenera a oricarei întreprinderi legate, ale carei date nu au fost inca incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din aceasta fisa de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.1. Date de identificare şi date financiare preliminareTabelul A.1
                   
    Întreprinderea parteneră - Date de identificareNumărul mediu anual de salariaţiCifra de afaceri anuală netă mii lei (RON)/ mii euroActive totale mii lei (RON)/ mii euro
    Numele sau denumirea întreprinderiiAdresa sediului socialCod unic de înregistrareNumele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, director general sau echivalent
    1.              
    2.              
    3.              
    4.              
    5.              
    6.              
    7.              
    8.              
    Total:            
  --------*1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuală neta şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exercitiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate, datele cu privire la numărul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuală şi activele totale se determina şi se declara pe propria raspundere.*2) Datele intreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariati, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor intreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale intreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care intreprinderea este inclusa.NOTĂ:Aceste date sunt rezultatul unui calcul proportional efectuat pe baza fisei de parteneriat, pentru fiecare intreprindere cu care intreprinderea solicitanta este direct sau indirect partenera.Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la intreprinderile partenere).Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale intreprinderii partenere, dacă exista, la care se adauga în proportie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu aceasta intreprindere partenera, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale intreprinderii partenere. Dacă este necesar, adaugati "fise privind legătură dintre întreprinderi" pentru intreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.FISA DE PARTENERIAT1. Datele de identificare a intreprinderiiDenumirea intreprinderii ......................................Adresa sediului social ........................................Cod unic de înregistrare ......................................Numele şi functia ........(preşedintele consiliului de administratie,director general sau echivalent)............2. Datele referitoare la intreprinderea legata
  Perioada de referinţa
  Numărul mediu anual de salariati*3) Cifra de afaceri anuală neta mii lei (RON)/ mii euro Active totale mii lei (RON)/ mii euro
  TOTAL:
  NOTĂ:Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale intreprinderii partenere, consolidate, dacă exista. La acestea se adauga într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de aceasta intreprindere partenera, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile intreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adauga fisa intreprinderii legate pentru intreprinderile care nu au fost inca incluse prin consolidare.3. Calculul proportional a) Indicati exact proportia deţinută*4) de intreprinderea solicitanta (sau de intreprinderea legata prin intermediul careia se stabileste legătură de parteneriat), în intreprinderea partenera la care se referă aceasta fisa..............................................................................................................................................................................................Indicati, de asemenea, proportia deţinută de intreprinderea partenera, la care se referă aceasta fisa, din capitalul social al intreprinderii solicitante (sau în intreprinderea legata):........................................................................................................................ b) Introduceti în tabelul de mai jos rezultatul calculului proportional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.Tabelul de parteneriat - A.2
  Procent Numărul mediu anual de salariati Cifra de afaceri anuală neta mii lei (RON)/ mii euro Total active*5) mii lei (RON)/ mii euro
  Valoare rezultata în urma aplicarii celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 1.
  Aceste date se vor introduce în tabelul A.1.------------*3) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu exista date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la intreprinderile legate.*4) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulata proportia deţinută de fiecare intreprindere legata în aceeasi intreprindere partenera.*5) Active totale reprezinta active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.
   +  Secţiunea B Întreprinderi legate1. Determinarea situaţiei aplicabile intreprinderii care solicită incadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:[] Cazul 1: Intreprinderea solicitanta tine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusa în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).[] Cazul 2: Intreprinderea solicitanta sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/intocmesc ori nu este/nu sunt inclusa/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).NOTĂ:Datele întreprinderilor legate cu intreprinderea solicitanta deriva din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate, dacă este cazul. La acestea se adauga în mod proportional datele oricarei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situata imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusa prin consolidare*6).2. Metode de calcul pentru fiecare cazCazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezinta baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.Tabelul B1
  Numărul mediu anual de salariati*7) Cifra de afaceri anuală neta mii lei (RON)/ mii euro Active totale mii lei (RON)/ mii euro
  TOTAL:
  Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".
  Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare
  Intreprinderea legata (denumire/ date de identificare) Adresa sediului social Cod unic de înregistrare Numele şi prenumele presedintelui consiliului de administratie, director general sau echivalent
  A.
  B.
  C.
  D.
  E.
  NOTĂ:Intreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost inca incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale intreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fisa de parteneriat" trebuie adaugate la secţiunea A.Cazul 2: Pentru fiecare intreprindere legata (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate) se va completa o "fisa privind legătură dintre întreprinderi" şi se vor adauga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.Tabelul B2
  Intreprinderea numărul: Numărul mediu anual de salariati Cifra de afaceri anuală neta mii lei (RON)/ mii euro Active totale mii lei (RON)/ mii euro
  1. *)
  2. *)
  3. *)
  4. *)
  5. *)
  TOTAL:
  NOTĂ:Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind intreprinderile legate).------------*6) Definitia intreprinderii legate din prezenta lege.*7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu exista date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la intreprinderile legate. Notă *) Atasati cate o "fisa privind legătură dintre întreprinderi" pentru fiecare intreprindere.FISAprivind legătură dintre întreprinderi nr. ....din tabelul B2, secţiunea B(numai pentru intreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)1. Datele de identificare a intreprinderii
      Denumirea intreprinderii ......................................
      Adresa sediului social ........................................
      Cod unic de înregistrare ......................................
      Numele şi functia ........(preşedintele consiliului de administratie,
      director general sau echivalent)............
      2. Datele referitoare la intreprindere
  Perioada de referinţa
  Numărul mediu anual de salariati*8) Cifra de afaceri anuală neta mii lei (RON)/ mii euro Active totale mii lei (RON)/ mii euro
  TOTAL:
  Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.NOTĂ:Datele întreprinderilor legate cu intreprinderea solicitanta sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate, dacă este cazul. La acestea se adauga în mod proportional datele oricarei eventuale întreprinderi partenere ale intreprinderii legate, situata imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu intreprinderea solicitanta. Datele aferente acestora şi "fisa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.---------*8) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu exista date privind numărul mediu anual de salariati, calculul se face prin cumularea datelor de la intreprinderile legate.
   +  Secţiunea II OPIS*)
         
    1.Cererea de solicitare a AFN şi a creditului, semnată şi ştampilată, în original  
    2.Certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal din raza teritorială unde îşi are sediul întreprinderea, care va cuprinde:  
   
    a)datele de identificare ale întreprinderii;  
    b)codul unic de înregistrare;  
    c)acţionarii/asociaţii;  
    d)reprezentanţii legali ai întreprinderii;  
    e)domeniul de activitate principal;  
    f)domeniile de activitate secundare;  
    g)punctele de lucru sau alte sedii secundare ale întreprinderii;  
    h)situaţia juridică a societăţii (faliment, reorganizare, dizolvare etc.).  
    3.Istoric pe obiect de activitate, în original, pentru codul CAEN pe care accesează programul, cu precizarea datei când a fost autorizată această activitate, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul societatea  
   
    4.Certificate de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul general consolidat, în original sau în copie legalizată, eliberate de către direcţia generală teritorială a finanţelor publice din raza/razele teritoriale unde întreprinderea îşi desfăşoară activitatea (după caz, inclusiv pentru punctele de lucru care au CUI)  
   
    5.Certificate fiscale privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetele locale, în original sau în copie legalizată, eliberate de către direcţia de impozite şi taxe locale din cadrul primăriei din raza/razele teritoriale unde întreprinderea îşi desfăşoară activitatea (inclusiv pentru toate punctele de lucru indiferent dacă au sau nu CUI)  
   
    6.Declaraţia privind încadrarea beneficiarului în categoria IMM, anexa nr. 2, secţiunea I  
   
    7.Bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi şi datele informative încheiat pentru 31 decembrie 2005  
   
    8.Bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi şi datele informative încheiat pentru 31 decembrie 2006  
   
    9.Balanţa de verificare pentru 31 decembrie 2006  
    10.Balanţa de verificare aferentă ultimei luni încheiate  
  Numele şi prenumele administratorului societatii .........Semnatura şi stampila ..........................------------*) Se va nota cu X în dreptul fiecarui document numai dacă acesta estedepus în dosar. MIMMCTPL nu-şi asuma raspunderea pentru lipsa documentelordin cadrul dosarului, chiar dacă acestea au fost marcate ca fiind încuprinsul acesteia.
   +  Anexa 3-------la Procedura------------FORMULAR DE PRESELECTIE
  Date de identificare:
  Denumire solicitant
  Cod Unic de Înregistrare
  Nr. de înregistrare la ONRC
  Adresa solicitant
  Judeţul
  Cod postal
  Nr. telefon
  Nr. fax
  Adresa de email
  Cod CAEN aferent Programului
  Suma solicitata (euro/lei)
  Nr. crt. Criterii Punctaj Total
  Categoria intreprinderii
  A 1 Nou-infiintata 5
  2 Microintreprindere 4
  3 Intreprindere mica 3
  4 Intreprindere mijlocie 2
  Obs.: La incadrarea intreprinderii se vor avea în vedere prevederile subpunctelor 3.2, 3.3, 3.4 şi 3.5 din Procedura de implementare, având în vedere numărul de angajaţi din bilantul contabil la 31 decembrie 2006.
  Ponderea activităţii pe care se acceseaza Programul în cifra de afaceri
  B 5 Cifra de afaceri este realizata preponderent din veniturile realizate din vanzarea produselor finite în anul 2006 (peste 50%) 5
  6 Cifra de afaceri nu este realizata preponderent din veniturile realizate din vanzarea produselor finite în anul 2006 (sub 50%) 2
  Obs.: Dovada realizării veniturilor din vanzarea produselor finite va fi facuta în baza balantei de verificare pentru 31 decembrie 2006.
  Tipul activelor ce se intenţionează a fi achiziţionate
  C 7 masini/utilaje şi echipamente 5
  8 brevete de inventie, licente 4
  9 mijloc de transport de marfuri (numai cu cabina simpla) 3
  10 cladiri şi/sau constructii industriale 2
  Obs.: În cazul în care se intenţionează să fie achiziţionate mai multe tipuri de active, punctajul va fi obţinut prin calcularea mediei aritmetice corespunzătoare.
  Desfăşoară efectiv activitate autorizata pe codul CAEN accesat
  D 11 0 luni 0
  12 1-3 luni 1
  13 3-6 luni 2
  14 6-12 luni 3
  15 12-24 luni 4
  16 peste 24 luni 5
  Obs.: Dovada efectuării activităţii autorizate pe codul pe care acceseaza Programul prin "Istoric pe obiect de activitate" emis de ONRC
  Intreprinderea a mai implementat proiecte de investitii proprii cu finanţare din surse atrase
  E 17 intreprinderea a mai implementat proiecte de investitii proprii cu finanţare din surse atrase 1
  18 intreprinderea nu a mai implementat proiecte de investitii cu finanţare din surse atrase 0
  Obs.: Fondurile obtinute prin finanţare din surse atrase reprezinta alte fonduri decat cele proprii ale intreprinderii, cum sunt credite bancare, alocatii financiare nerambursabile, împrumuturi etc.
  Cuantumul aportului propriu
  F 19 până la 15% 0
  20 16-20% 1
  21 21-25% 2
  22 26-30% 3
  23 31-35% 4
  24 peste 36% 5
  Obs.: Fractiunile procentuale reprezentand aportul propriu nu se rotunjesc.
  Total puncte obtinute
  Punctajul maxim care se poate obtine este de 25,00 puncte.Punctajul minim care se poate obtine este de 6,00 puncte.La punctaje egale vor prevala criteriile de selecţie suplimentare prevăzute în Cererea de solicitare a AFN şi a creditului.
   +  Anexa 4-------la Procedura------------CERERE DE SOLICITAREa AFN şi a creditului în cadrul Programului naţional multianual peperioada 2002-2009 de sustinere a investitiilorrealizate de către întreprinderinou-înfiinţate şi microintreprinderi, precum şi a investitiilorde modernizare/ retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlociiSocietatea Comerciala ......... cu sediul social în (localitatea) .......... str. ........ nr. ...... judeţul(sector) ...... înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ...... din ....., cod fiscal/CUI nr. ..... din ....., reprezentata legal de ...... în calitate de .......... şi de ....... în calitate de .........COD CAEN aferent activităţii principale ........................COD CAEN aferent proiectului ...................................Sediul (Adresa, telefon, fax): .................................Persoana de contact: ........... Telefon .......................AFN SOLICITAT:Societatea Comerciala ............ solicita acordarea AFN ..... (în cifre şi litere)....... lei, echivalent a ....... euro*1), reprezentand ....% din valoarea totala a proiectului de investitii (maximum 60%).Mentionez ca valoarea totala a proiectului de investitii pentru care solicit AFN este de ...... (în cifre şi litere).Restul de .......% din valoarea proiectului de investitii, reprezentand ...... lei va fi acoperit astfel:I. Prin credit ce va fi solicitat de la Institutia de credit ...... în cuantum de ....... (în cifre şi litere) lei.1. pentru cheltuieli eligibile: ...... leiII. Prin contribuţie proprie în cuantum de ......% din valoarea proiectului de investitii, reprezentand ...... lei.Valoarea unui euro în ziua întocmirii Cererii de solicitare a AFN şi a creditului ....... este ...... lei.Prin semnarea Cererii de solicitare a AFN declaram ca:- nu am mai beneficiat de finanţare în cadrul acestui Program;- suntem de acord cu publicarea pe site-ul MIMMCTPL: www.animmc.ro a numelui firmei şi a alocatiei financiare nerambursabile aprobate (primite);- suntem de acord ca Institutia de credit......... sa:- obtina orice fel de informaţii înregistrate pe numele SC ...... de la alte institutii într-un birou independent de credit;- sa transmita Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale prezenta documentatie şi orice informatie/document ce va rezultă ca urmare a acestei Cereri de solicitare a AFN şi a creditului;- sa transmita informaţiile referitoare la angajamentele noastre faţă de banca unui birou independent de credit.Prezenta procedura instituie o schema de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 ale Tratatului CE.Pragul maxim al ajutorului de minimis acordat unui operator economic, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenti şi anul fiscal în curs) fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare, este în valoare totala de 200.000 euro.------------*1) Se va calcula având la baza cursul de schimb lei/euro al Băncii Naţionale a României valabil în ziua întocmirii Cererii de solicitare a AFN şi a creditului de către solicitanţi.Lista ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis de care SC............... a beneficiat pe parcursul precedentilor 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs sunt:
    LEI
               
    Nr. crt.Anul acordării ajutorului de statForma ajutorului de statInstituţia finanţatoareProgramul prin care a beneficiat de finanţareCuantumul ajutorului de stat acordat
               
               
               
               
            TOTAL:
  Nu pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile în cadrul prezentului program intreprinderile care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenti şi anul fiscal în curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare) în valoare totala de 200.000 euro. Operatorii economici care vor depăşi acest prag prin insumarea alocatiei financiare nerambursabile acordate prin Program cu alte ajutoare de minimis primite în ultimii 3 ani fiscali nu pot beneficia de finanţare până la atingerea plafonului de 200.000 euro.Solicitantul declara şi garanteaza ca toate informaţiile continute în Cererea de solicitare a AFN şi a creditului şi în celelalte documente depuse, inclusiv documente financiare, sunt adevarate şi corecte şi în concordanta cu faptele relevante. Prin semnatura sa, solicitantul confirma ca a citit şi a înţeles în intregime conţinutul cererii.MIMMCTPL va pastra aceste informaţii în condiţiile respectarii cerințelor legale de confidentialitate................................ ...................Numele persoanei imputernicite FunctiaSemnatura persoanei imputernicite Data întocmirii cereriiStampila societatiiNOTĂ:Persoana imputernicita să semneze Cererea de solicitare a AFN şi a creditului este administratorul firmei.Nota importanţa!Solicitantul nu este obligat sa suporte nicio taxa din partea niciunei persoane care are calitatea de angajat sau functionar public angajat/numit în cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale sau în cadrul oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperatie, care îl ajuta în completarea acestei cereri.Cererea de solicitare a AFN şi a creditului trebuie să fie tehnoredactata de către solicitant.A. STRUCTURA ŞI SCOPUL FINANTARIIVa rugam sa dati informaţii clare şi exacte privind tipul echipamentelor, adresa construcţiei etc. şi atasati orice contracte de vanzare/cumparare, oferte de preţuri sau facturi, dacă aveti.
                   
    Obiectul finanţăriiSuma - LEI -Nr./data contractului/ comenzii/oferteiDenumire furnizorValoarea în euro
    Total (fără TVA)Aport propriuCreditAFN      
                   
                   
                   
  NOTĂ:- Obiectul finantarii din tabelul A este identic cu elementul de cost din tabelul A.1, ca denumire, precum şi ca valoare totala, aport propriu, credit şi AFN.- Fiecare obiect finanţat are 3 componente: aport propriu - minimum 15% din valoarea obiectului finanţat fără TVA, credit - minimum 25% din valoarea obiectului finanţat fără TVA şi AFN - maximum 60% din valoarea obiectului finanţat fără TVA.- Valoarea totala a unui element de cost este valoarea în euro x valoarea euro/lei în ziua întocmirii Cererii de solicitare a AFN şi a creditului.- Obiectul finantarii trebuie să se incadreze în una sau mai multe dintre categoriile eligibile:- cladiri industriale şi constructii industriale;- masini, utilaje şi echipamente (inclusiv software-ul aferent);- mijloace de transport marfa (numai cele cu cabina simpla);- brevete de inventie;- licente.- Obiectul finantarii trebuie să fie direct legat de codul CAEN accesat în cadrul Programului.- Nu se finanţează elementele de cost care nu au legătură cu codul CAEN accesat şi cu procesul de productie, ca de exemplu:- calculatoare pentru realizarea gestiunii şi programele aferente;- mobila de birou, calculatoare pentru secretariat, birotica;- racorduri la utilitati ale utilajelor şi echipamentelor;- bancuri de lucru;- autoturisme, microbuze;- cladiri pentru birouri, expozitii, magazine de desfacere produse, sali de mese, vestiare;- piese de schimb, truse de scule;- avize, taxe, cursuri de instruire.Denumirea elementului de cost este denumirea tehnica completa a acestuia.A. 1. Costul total al proiectului de investiţieVa rugam sa completati urmatorul tabel, indicand costul total al fiecarui element implicat în proiectul de investitii şi sursa de finanţare a fiecarui element de investiţie. Valoarea fiecarui element de cost are 3 componente: minimum 15% aport propriu+minimum 25% credit+maximum 60% AFN din valoarea proiectului de investiţie.
             
    Elementul de costCostul elementuluiAportul propriu (minimum 15% din valoarea proiectului), din care:Credit pentru cheltuială eligibilăAFN
    fără TVAîn numerar
             
             
             
             
    Total100%      
             
    (1)(2)=(3)+(4)+(5)(3)(4) >= (2) x 25%(5) <= (2) x 60%
  a) Surse pentru aportul propriu: ......................1. Aportul în numerar: .........................................Cash: de unde provin banii pentru contribuţia proprie la proiect? Economii personale, împrumuturi, cash din afacere? Alte surse?........................................................... b) Surse pentru finantarea TVA şi a altor cheltuieli neeligibile aferente proiectului (surse proprii, credit):........................................................... c) Surse pentru finantarea costurilor direct legate de investitia finanţată, necesare functionalitatii finale a proiectului (surse proprii, credit):........................................................... d) Alte surse (alte credite, surse din vanzari de active, fonduri de investitii, aporturi de capital):...........................................................B. FUNCTIONAREA ŞI ISTORICUL AFACERIIB.1. Obiectul de activitate principal:..............................................................................................................................Data începerii afacerii: ...............................................Data începerii desfăşurării activităţii aferente codului CAEN ........ pe care se acceseaza Programul...........................B.2. Institutia de credit prin care accesati Programul: ..............Adresa Băncii: ...................................................Numele/tel. persoanei de contact (ofiter de credit) din Banca: ...........Cont în lei: .............................................................Cont în valută: ..........................................................B.3. Forma legala a companiei: ..................................Autoclasificarea firmei conform pct. 3 al Procedurii de implementare a prezentului program, aprobata prin Ordinul ministrului MIMMCTPL nr. 586/2007, ca:- micro (1-9 angajaţi)- nou-infiintata (1-49 angajaţi)- mica (între 10 şi 49 angajaţi)- mijlocie (între 50 şi 249 angajaţi)B.4. Numele acţionarilor (proprietarilor) şi procentul detinut:Nume şi prenume: Capitalul detinut (%):.............................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ...............................Total: 100%Solicitantul (societatea şi/sau actionarii/asociaţii) detine acţiuni înurmatoarele entităţi legale (firme/grupuri/ fundatii/unităţi afiliate):┌────────────────┬───────────────┬────────────────────────────────┬────────────┐│Entitatea legala│Adresa/telefon,│Numar angajaţi│Cifra de afaceri │ Părţi ││ │ cod fiscal │ │deţinute (%)│├────────────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤│ 1. │ │ │ │├────────────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤│ 2. │ │ │ │└────────────────┴───────────────┴────────────────────────────────┴────────────┘Solicitantul face parte din grup:
  Entitatea legala Adresa/telefon, cod fiscal Numar angajaţi Cifra de afaceri Părţi deţinute (%)
  1.
  2.
  B.5. Conducerea firmei:Nume şi prenume: Functia:.............................. ............................................................. ............................... Notă *) Va rugam sa completati chestionarul personal anexat (anexa nr. II la Cererea de finanţare "Prezentarea conducerii") pentru toţi proprietarii semnificativi (peste 20% capital) şi conducerea companiei.B.6. Descrierea companieiDescrieti mai jos evolutia activităţii firmei. Dacă au avut loc schimbari ale produselor sau serviciilor, va rugam să le descrieti. Descrieti pe scurt evolutia din ultimii 3 ani a firmei şi în termeni calitativi (cifra de afaceri, profit net, nr. angajaţi, gama de produse pe coduri CAEN).Detaliati activitatea principala prezenta şi activitatea pe care accesati Programul. Factori pe care îi considerati relevanti pentru afacerea dumneavoastra (ex.: localizare, autoevaluarea tehnologiei utilizate - invechita, moderna -, politica de inlocuire a activelor etc.).În cazul firmelor nou-înfiinţate se va prezenta experienta anterioara a managerilor.Se va formula obligatoriu un răspuns pentru fiecare fraza de mai sus........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................B.7. Descrierea proiectului de investiţieDescrieti proiectul pentru care intentionati sa obtineti finantarea, mentionand legătură cu codul CAEN (conform Ordinului presedintelui Institutului Naţional de Statistica nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificarii activităţilor din economia naţionala - CAEN) pe care accesati Programul şi specificati în ce categorie/categorii eligibila/eligibile (specificate în nota de la tabelul A - Structura şi scopul imprumutului) se integreaza. Pentru fiecare element de cost din tabelul A.1 se va face o scurta descriere a funcţionarii şi a integrarii în fluxul de productie şi se vor menţiona caracteristicile tehnice principale. Se vor anexa, unde este cazul, prospecte.Descrieti elementele de cost şi modul în care ele vor influenţa activitatea firmei dumneavoastra (incluzând motivul pentru care v-ati hotarat sa achizitionati masinile, echipamentele, cladirile etc.).Se va formula obligatoriu un răspuns pentru fiecare fraza de mai sus...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Se vor preciza obligatoriu luna şi anul începând cu care firma realizează venituri din exploatare pe codul CAEN pe care solicită finantarea.Luna ............/ anul ...........B.8. a) Enumerati produsele şi serviciile ca procent din cifra de afaceri:.................................................................................................................................. b) Enumerati produsele pe care le realizati pe codul CAEN ....... pe care accesati Programul:% % %în prezent după export.............................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................... c) Precizati veniturile realizate pe codul CAEN pe care accesati Programul în totalul cifrei de afaceri:
  Indicator Anul 2006 Trimestrul I 2007
  Cifra de afaceri (CA)
  Venituri din productie
  Venituri realizate pe codul CAEN aferent Programului
  Procent din CA corespunzător veniturilor realizate pe codul CAEN aferent Programului
  B.9. Numărul total de angajaţi:în prezent: .....................................după finalizarea investitiei: ...............................B.10. Impozite şi taxe: Beneficiaza sau va beneficia firma de reduceri sau scutiri de impozite şi taxe de orice fel? Dacă da, pentru cat timp?........................................................................................................................................B.11. Taxe vamale: Care este efectul taxelor vamale asupra activităţii firmei?........................................................................................................................................B.12. Schimb valutar: Care este efectul ratelor de schimb valutar asupra activităţii firmei?........................................................................................................................................C. POZITIA PE PIATA A FIRMEIC.1. FurnizoriVa rugam sa completati pentru fiecare furnizor care detine cel puţin 15% din costurile materiei prime. a) Furnizor actual % din total Ce furnizeaza Condiţii De când?de plată (e furnizor).................. ........... ............. .......... ............................... ........... ............. .......... ............................... ........... ............. .......... ............. b) Furnizor viitor % din total Ce furnizeaza Condiţii De când?de plată.................. ........... ............. .......... ............................... ........... ............. .......... ............................... ........... ............. .......... .............Indicati obligatoriu furnizorii actuali pentru produsele obtinute pe codul CAEN pe care ati accesat Programul. c) Furnizor actual % din total Ce furnizeaza Condiţii De când?de plată (e furnizor).................. ........... ............. .......... ............................... ........... ............. .......... ............................... ........... ............. .......... .............C.2. Clienti: .............(doar cei care reprezinta mai mult de 15% din vanzarile lunare).......... a) Actuali % din vanzari Produse Condiţii De când?vandute de plată (e furnizor).................. ........... ............. .......... ............................... ........... ............. .......... ............................... ........... ............. .......... ............. b) Viitori % vanzari Produse Condiţii De când?vandute de plată (dacă difera).................. ........... ............. .......... ............................... ........... ............. .......... ............................... ........... ............. .......... .............C.3. Concurenta: a) Cate firme ofera produse/servicii identice sau similare pe segmentul dumneavoastra de piaţa? Enumerati principalele firme concurente, interne sau externe - dacă este cazul........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... b) Prin ce va deosebiti de concurenta? Enumerati punctele forte şi punctele slabe ale propriei afaceri, comparativ cu ale concurentei....................................................................................................................................................................................................... c) Ce ar trebui sa faceti pentru a va imbunatati pozitia pe piaţa?...................................................................................................................................................................................................... d) Cum se compara preturile dumneavoastra faţă de cele ale concurentei?......................................................................................................................................................................................................C.4. Care este piaţa-ţinta? Cat de mare estimati a fi aceasta piaţa? Care este procentul detinut de dumneavoastra din piaţa?......................................................................................................................................................................................................C.5. Comentati schimbările ce vor avea loc pe piaţa şi cum anume se va adapta firma dumneavoastra la aceste schimbari:Cresterea concurentei pe piaţa interna?..................................................................Cresterea cererii?..................................................................Schimbari în legislatie?....................................................................................................................................Alti factori care pot influenţa piaţa?....................................................................................................................................D. INFORMATII FINANCIARED. 1. Situaţia financiară a firmei: trecut, prezent şi viitorSe vor atasa în mod obligatoriu bilantul, contul de profit şi pierderi şi datele informative pe ultimii 2 ani consecutivi incheiati (2 bilanturi), balanta de verificare pentru 31 decembrie 2006 şi ultima balanta de verificare incheiata, iar în cazul solicitantilor a caror activitate se desfăşoară de mai puţin 2 ani se va prezenta ultimul bilant contabil şi doua balante de verificare sau ultimele trei balante de verificare, completate în concordanta cu standardele în vigoare.Aferent bilantului contabil, contului de profit şi pierderi pe ultimii 2 ani şi ultima balanta de verificare va rugam sa prezentati urmatorii indicatori în lei şi euro (completare obligatorie):
  Indicator Anul 2005 (lei/euro) Anul 2006 (lei/euro) Balanta pe luna ...... (lei/euro)
  Cifra de afaceri (C.A.)
  Active fixe nete
  Venit total
  Profit net
  Datorii
  Indicati obligatoriu veniturile obtinute din exploatare pentru fiecare din ultimele 3 luni, inaintea inscrierii în Program.
  Luna de referinţa
  Venituri obtinute din exploatare
  Indicati obligatoriu veniturile obtinute din exploatare pe codul CAEN pe care se solicita finantarea, pentru fiecare din ultimele 3 luni, inaintea inscrierii în Program.
  Luna de referinţa
  Venituri realizate pe cod CAEN accesat
  Va rugam sa detaliati urmatoarele informaţii (conform datelor din ultima balanta de verificare): a) Conturi clienti (creante)Lei (vechime solduri)
                     
    Nume client< 30 zile30-60 zile60-90 zile> 90 zile
      restanţe   restanţe   restanţe   restanţe
                     
                     
                     
                     
  b) Stocuri (materii prime, produse finite, produse în curs de execuţie)Lei (durata unei rotatii)
             
    Denumire stoc< 30 zile30-60 zile60-90 zile> 90 zile
             
             
             
  c) Echipamente, utilaje, autovehicule existenteVa rugam sa completati lista echipamentelor pentru valori > 1.000 euro.Lei
           
    TipDată achiziţiePreţ achiziţieValoare rămasă
           
           
           
  d) Investitii finantate din surse atraseVa rugam sa prezentati investiţiile realizate cu finanţare din surse atrase, cu precizarea denumirii finanţatorului, obiectului şi valorii investitiei, datei efectuării şi perioadei de rambursare...................................................................................................................................NOTĂ:Cererea este tip şi nu se admite modificarea ordinii paragrafelor sau stergerea lor.Va rugam atasati orice informaţii suplimentare pe care le considerati relevante pentru accesarea Programului.Cererea de solicitare a AFN şi a creditului va fi însoţită obligatoriu de urmatoarele documente:Anexa nr. I la Cererea de solicitare a AFN şi a creditului "Criterii de selecţie suplimentare"Anexa nr. II la Cererea de solicitare a AFN şi a creditului "Prezentarea conducerii"Fotocopie a actului de identitate (BI/CI/pasaport) al persoanei care semneaza Cererea de solicitare a AFN şi a creditului.Anexa nr. I la Cererea de solicitare a AFN şi a creditului----------------------------------------------------------CRITERII DE SELECTIE SUPLIMENTAREVa rugam sa completati urmatorii indicatori financiari, care vor fi folositi pentru departajare în caz de egalitate de puncte în etapa de selecţie a solicitantilor.1. Lichiditate curenta (Lc) = Active circulante/Datorii pe termen scurt x 100 = ......./...... x 100
  Nr. crt. Rezultat Punctaj aferent
  1. peste 100% 1 pct.
  2. 90%-100% 2 pct.
  3. 80%-90% 3 pct.
  4. 60%-80% 4 pct.
  5. sub 60% 5 pct.
  2. Solvabilitate patrimoniala (Sp) = Capital propriu/Total pasiv x 100 = .../... x 100
  Nr. crt. Rezultat Punctaj aferent
  1. peste 20% 1 pct.
  2. 10%-20% 2 pct.
  3. 7%-10% 3 pct.
  4. 3%-7% 4 pct.
  5. sub 3% 5 pct.
  3. Rentabilitate financiară (Rf) = Profit net/Capitaluri proprii x 100 = .../... x 100
  Nr. crt. Rezultat Punctaj aferent
  1. peste 8% 1 pct.
  2. 5%-8% 2 pct.
  3. 2%-5% 3 pct.
  4. 1%-2% 4 pct.
  5. sub 1% 5 pct.
  4. Grad de îndatorare (Gi) = Datorii totale/Total pasiv x 100 = .../... x 100
  Nr. crt. Rezultat Punctaj aferent
  1. sub 60% 1 pct.
  2. 60%-70% 2 pct.
  3. 70%-85% 3 pct.
  4. 85%-90% 4 pct.
  5. peste 90% 5 pct
  5. Grad de acoperire a cheltuielilor de exploatare = Venituri din exploatare/Cheltuieli de exploatare x 100 =...../... x100
  Nr. crt. Rezultat Punctaj aferent
  1. sub 60% 1 pct.
  2. 60%-70% 2 pct.
  3. 70%-85% 3 pct.
  4. 85%-90% 4 pct.
  5. peste 90% 5 pct.
  Anexa nr. II la Cererea de solicitare a AFN şi a creditului-----------------------------------------------------------PREZENTAREA CONDUCERIIVa rugam completati cate o prezentare pentru toţi proprietarii semnificativi şi managementul firmei. Completati toate informaţiile solicitate (unde nu se poate, va rugam menţionaţi).Nume ................ Act identitate ............ (B.I./Pas.)Seria ....... Nr. .......... Eliberat de: ....... La data: ............Data nasterii ............ Locul nasterii ..................... Sex M FTelefon acasa ............. Telefon serviciu ..........................Adresa ................................................................Nume societate ...................... Functia .........................StudiiStudii universitare sau tehnice Diploma obtinuta............................... ................................................... ....................Experienta de lucru (lista în ordine cronologica, începând cu momentul prezent)Numele societatii şi orasul .............................De la .................. până la .................. Functia ................Responsabilităţii/Indatoriri ............................................................................................................................Numele societatii şi orasul .............................De la .................. până la .................. Functia ................Responsabilităţii/Indatoriri ............................................................................................................................Numele societatii şi orasul .............................De la .................. până la .................. Functia ................Responsabilităţii/Indatoriri ............................................................................................................................Numele societatii şi orasul .............................De la .................. până la .................. Functia ................Responsabilităţii/Indatoriri ............................................................................................................................Detineti cetatenia română? Da Nu Serie/Nr. Pasaport ....Dacă ati fost acuzat sau condamnat penal Da Nu(Dacă da, va rugam sa oferiti toate detaliile pe o pagina separata.)Sunteti implicat în vreun proces legal în prezent? Da NuAti fost vreodata declarat în stare de faliment? Da NuSemnatura .......... Data ...........................
   +  Anexa 5-------la Procedura------------FORMULAR DE RAPORTARE TEHNICA ŞI FINANCIARĂNr. ............ din data:.................Numele societatii beneficiare: ..................................Informaţii generale:Data raportarii:Nr. şi data Contractului de Credit bancar şi AFN:Tipul investitiei (proiect):Denumirea Băncii/Sucursalei:Date de identificare a beneficiarului (adresa societatii, telefon, fax, e-mail):Data infiintarii societatii:Domeniul de activitate:Date privind actionarii/administratorii (genul: masculin, feminin):Informaţii despre proiect:Obiectul investitiei:Perioada de implementare a proiectului:Domeniul de activitate:Codul CAEN:Valoarea investitiei: RON din care:Contribuţia beneficiarului: RON % din valoarea investitiei fără TVAValoare AFN: RON % din valoarea investitiei fără TVAValoarea creditului: RON % din valoarea investitiei fără TVASuma tragerilor: RON din care:Suma tragerilor din AFN: RONSuma tragerilor din credit: RONSuma rambursata din credit: RONSuma de rambursat din credit: RONInformaţii operationale:Rata de utilizare a capacităţii de productie:- Initiala %- Curenta %Adoptarea de noi tehnologii:DA NUDacă DA, specificati marirea capacităţii de productie:DA NURealizarea de produse noi:DA NUReducerea consumului de materii prime:DA NUReducerea consumului de energie:DA NUReducerea poluarii:DA NUImplementarea de noi tehnologii:DA NUCresterea productivitatii:DA NUAltele:Autorizaţii necesare de la Agentia Locala de Protectia Mediului:DA NUDacă DA, va rugam sa specificati dacă sunt obtinute:DA NUPersonalul:Numărul initial, ......... din care:.......... barbati ............................. femei.......... angajaţi permanent .................. colaboratori.......... muncitori ......... administrativ .......... necalificatiNumărul actual:................. din care:.......... barbati ............................. femei.......... angajaţi permanent .................. colaboratori.......... muncitori ......... administrativ .......... necalificatiInformaţii economico-financiare:Cifra de afaceri initiala (la data semnarii contractului)Data .............. şi suma initiala ........... (în RON)cu urmatoarea structura:în tara (intern) ............ ..............export ............... ..............Cifra de afaceri la data raportarii (trimestrial)Data .......... şi suma curenta .......... (în RON)cu urmatoarea structura:în tara (intern) ............. ..............export............... ..............Profit net (la data semnarii contractului)Data ............ şi suma initiala: ......... (în RON)Profit net la data raportarii (trimestrial)Data ...... şi suma curenta ................ (în RON)Pentru rapoartele trimestrului IV (raport anual) al fiecarui an din cei 3 se vor transmite:- Cifra de afaceri (în RON):cu urmatoarea structura:în tara (intern) ............... ..............export ............... ..............- Profit din exploatare:- Profit brut total:- Profit net:- Valoarea activelor totale:- Valoarea activelor nete:- Valoarea capitalului propriu:- Valoarea dividendelor distribuite:- Dacă în anul raportarii s-au facut investitii se vor furniza urmatoarele date:- Tipul investitiei (cladiri, utilaje, masini de transport, birouri):- Valoarea:- Sursa finantarii (proprie sau credit):Pentru raportul pe trimestrul IV 2007 se vor transmite:Cifra de afaceri (în RON)cu urmatoarea structura:în tara (intern) ............... ..............export ............... ..............Profit din exploatare:Profit brut total:Profit net:Valoarea activelor totale:Valoarea activelor nete:Valoarea capitalului propriu:Valoarea dividendelor distribuite:pentru anul 2006, date necesare pentru monitorizarea programului.Firma a mai beneficiat de alte credite de investitii înainte de acest credit (completat numai pentru trimestrul IV 2007).NUDA anul: valoarea:Societatea a beneficiat şi de alte fonduri nerambursabile în ultimii 3 (trei) ani?[] nu am beneficiat de ajutor de stat;[] am beneficiat de urmatoarele ajutoare de stat:
               
    Nr. crt.Anul acordării ajutorului de statForma ajutorului de statInstituţia finanţatoareProgramul prin care a beneficiat de finanţareCuantumul ajutorului de stat acordat
               
               
               
     
    Relaţiile cu banca (descriere generală, asistenţa adecvată):
    Înţelegerea clară a regulilor băncii:
    Probleme-cheie care au afectat afacerea:
    Impactul utilizării alocaţiei asupra dezvoltării societăţii:
    Recomandări pentru MIMMCTPL:
                                   Director                        Stampila Semnatura-------------