ORDIN nr. 1.142 din 28 iunie 2007privind aprobarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reteaua de asistenţa medicală
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 17 iulie 2007  Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,vazand Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesionala şi salarizare nr. E.N. 6.861 din 28 iunie 2007,în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi functionarea Ministerului Sănătăţii Publice,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reteaua de asistenţa medicală, cuprins în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Specialitatile obtinute anterior prezentului ordin, precum şi cele în curs de derulare rămân valabile.  +  Articolul 3La concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din reteaua sanitara, publicate, în specialitatile create sau care au asimilat specialitati sub incidenţa normelor anterioare ca urmare a alinierii la normele Uniunii Europene, se pot prezenta atât medicii care şi-au pastrat vechea specialitate, cat şi cei care au optat pentru specialitatea creata prin asimilare sau scindare.  +  Articolul 4 (1) Denumirea specialitatii "Chirurgie cardiaca şi a vaselor mari" se modifica în "Chirurgie cardiovasculara". (2) Medicii confirmati rezidenti în specialitatea "Chirurgie cardiaca şi a vaselor mari", aflati în pregatire la data intrarii în vigoare a prezentului ordin, sustin examen de medic specialist şi se confirma specialisti în specialitatea "Chirurgie cardiovasculara".  +  Articolul 5Medicii specialisti şi primari, confirmati în specialitatile a caror denumire s-a modificat, îşi pot pastra vechea denumire a specialitatii sau pot solicita schimbarea acesteia, conform prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 6Specialitatea "Ortopedie şi traumatologie" şi specialitatea "Sănătate publică şi management" asimileaza specialitati medicale atestate prin certificate de medic specialist, după cum urmeaza: a) specialitatea "Ortopedie şi traumatologie" asimileaza specialitatea "Ortopedie pediatrica"; b) specialitatea "Sănătate publică şi management" asimileaza specialitatea "Igiena".  +  Articolul 7 (1) Prin efectul prezentului ordin, începând cu sesiunea noiembrie 2006 a concursului de rezidentiat, accesul la formare în specialitatile asimilate se sisteaza. (2) De la data intrarii în pregătirea de specialitate a medicilor confirmati rezidenti în urma concursului de rezidentiat din sesiunea noiembrie 2006, formarea în specialitatea "Ortopedie şi traumatologie" şi specialitatea "Sănătate publică şi management" cuprinde şi domenii din specialitatea inclusa, în proportia care să garanteze insusirea adecvata a cunoştinţelor teoretice şi practice necesare desfăşurării asistentei medicale de specialitate în aceste domenii. (3) Durata de pregatire în specialitatile de asimilare nu se modifica. (4) Certificatul de medic specialist în una dintre specialitatile de asimilare, eliberat la finele formarii prevăzute la alin. (2), abiliteaza deţinătorul sa exercite activităţile specialitatii de asimilare, precum şi activităţile specifice specialitatii asimilate.  +  Articolul 8 (1) Medicii rezidenti în curs de specializare în una dintre specialitatile asimilate pot opta pentru reprofilarea în specialitatea de asimilare începând cu data intrarii în pregătirea de specialitate a medicilor confirmati rezidenti în urma concursului de rezidentiat din sesiunea noiembrie 2006. (2) Formarea în specialitatea de asimilare a medicilor rezidenti reprofilati respecta condiţia de durata prevăzută de prezentul ordin pentru aceasta specialitate şi se face prin parcurgerea diferentelor de curriculum şi de durata de pregatire, rezultate ca urmare a aplicarii procedurii de recunoastere a stagiilor comune, în specialitatea de asimilare.  +  Articolul 9Prin excepţie de la prevederile art. 8, medicii rezidenti confirmati în una dintre specialitatile asimilate, care, la data prevăzută la alin. (1) al aceluiasi articol, se afla în ultimul an de pregatire, îşi continua formarea şi sustin examen de medic specialist în specialitatea în care au fost confirmati medici rezidenti.  +  Articolul 10Medicii confirmati specialisti şi primari în specialitatile "Igiena" şi "Ortopedie pediatrica" îşi păstrează drepturile castigate care decurg din titlul şi gradul profesional dobandite. Acestia au acces cu prioritate la formare în specialitatea de asimilare, ca a doua specialitate fără concurs de rezidentiat, în condiţiile prevăzute de normele în vigoare.  +  Articolul 11Ministerul Sănătăţii Publice va organiza programe de studii complementare în vederea obtinerii de atestate în domeniul specialitatilor pentru care, conform prezentului ordin, se sisteaza accesul la formare.  +  Articolul 12 (1) Până la data confirmarii ca specialisti în specialitatile "Ortopedie şi traumatologie", respectiv "Sănătate publică şi management", a medicilor confirmati rezidenti în urma concursului de rezidentiat din sesiunea noiembrie 2006, unitatile sanitare publice pot organiza concursuri de ocupare a posturilor vacante în specialitatile asimilate cărora li se aplică procedura prevăzută la art. 6. (2) Ulterior datei prevăzute la alin. (1), pentru structurile care asigura asistenţa medicală de specialitate în domeniul unei specialitati asimilate, unitatile sanitare publice vor organiza concursuri de ocupare a posturilor vacante în specialitatea care a inclus specialitatea medicală respectiva.  +  Articolul 13 (1) Pentru specialitatea "Chirurgie orala şi maxilo-faciala", la concursurile de rezidentiat organizate de Ministerul Sănătăţii Publice în sesiunile 2006-2008 se pot prezenta cei care au dobândit diploma de medic, precum şi cei care au dobândit diploma de medic stomatolog. În cazul specialitatii "Chirurgie orala şi maxilo-faciala", concursul de rezidentiat organizat în aceste sesiuni se va sustine pe locuri stabilite separat pentru absolventii facultatilor de medicina şi pentru absolventii facultatilor de medicina dentara, pe baza tematicilor prevăzute pentru specialitatile chirurgicale şi, respectiv, pentru specialitatile medico-dentare. (2) Acordarea dreptului de exercitare a activităţilor de medic specialist chirurgie orala şi maxilo-faciala candidaţilor confirmati rezidenti în aceasta specialitate în urma concursurilor de rezidentiat organizate în sesiunile 2006-2008 se va face numai după obtinerea celei de a doua licente, după caz, în medicina, respectiv în medicina dentara. (3) Începând cu sesiunea 2009 a concursului de rezidentiat în specialitatea "Chirurgie orala şi maxilo-faciala" vor fi confirmati rezidenti numai medicii care au doua licente, în medicina şi în medicina dentara.  +  Articolul 14Rezidentii în specialitatile "Stomatologie generală" şi "Farmacie generală" îşi continua pregătirea şi sustin examenul de specialist în specialitatile în care au fost confirmati.  +  Articolul 15 (1) Începând cu sesiunea noiembrie 2006 a concursului de rezidentiat, accesul la formare în specialitatea "Industrie farmaceutica şi cosmetica" se sisteaza. (2) Rezidentii în specialitatea "Industrie farmaceutica şi cosmetica" îşi continua pregătirea şi sustin examenul de specialist în specialitatea în care au fost confirmati. Acestia au acces la formare în a doua specialitate, în condiţiile prevăzute de normele în vigoare.  +  Articolul 16Farmacistii cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care fac dovada unei experiente profesionale de cel puţin 3 ani, insusita în unul dintre statele enumerate, în domeniul uneia dintre specialitatile farmaceutice cuprinse în anexa nr. 1, pot fi recunoscuti ca specialisti.  +  Articolul 17 (1) Medicii, medicii dentisti şi farmacistii primari îşi păstrează drepturile castigate care decurg din gradul profesional dobândit. (2) Dovezile care atesta un grad profesional similar gradului de primar, eliberate de autorităţile competente ale unui stat membru al Uniunii Europene, ale unui stat aparţinând Spatiului Economic European sau ale Confederatiei Elvetiene, medicilor, medicilor dentisti sau farmacistilor cetăţeni ai acestor state, sunt recunoscute de Ministerul Sănătăţii Publice.  +  Articolul 18Medicii, medicii dentisti şi farmacistii specialisti şi primari pot obtine a doua specialitate şi pot efectua pregatire în vederea dobândirii de atestate de studii complementare, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 19Directia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesionala şi salarizare, celelalte direcţii din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi Centrul Naţional de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucureşti vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.  +  Articolul 20La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.044/2006 privind aprobarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reteaua de asistenţa medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 31 august 2006.  +  Articolul 21Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolaescuBucureşti, 28 iunie 2007.Nr. 1.142.  +  Anexa 1 NOMENCLATORUL specialitatilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reteaua de asistenţa medicală1. SPECIALITATI MEDICALEA. Specialitati clinice a) Grupa medicală
         
    Nr. crt.Denumirea specialităţiiDurata de pregătire
    1.Alergologie şi imunologie clinică5 ani
    2.Anestezie şi terapie intensivă5 ani
    3.Boli infecţioase5 ani
    4.Cardiologie6 ani
    5.Dermatovenerologie5 ani
    6.Diabet zahar, nutriţie şi boli metabolice5 ani
    7.Endocrinologie5 ani
    8.Expertiză medicală a capacităţii de muncă4 ani
    9.Farmacologie clinică4 ani
    10.Gastroenterologie5 ani
    11.Genetică medicală5 ani
    12.Geriatrie şi gerontologie5 ani
    13.Hematologie5 ani
    14.Medicină de familie3 ani
    15.Medicină de urgenţă5 ani
    16.Medicină internă5 ani
    17.Medicina muncii4 ani
    18.Medicină sportivă5 ani
    19.Nefrologie5 ani
    20.Neonatologie5 ani
    21.Neurologie5 ani
    22.Neurologie pediatrică5 ani
    23.Oncologie medicală5 ani
    24.Pediatrie5 ani
    25.Pneumologie5 ani
    26.Psihiatrie5 ani
    27.Psihiatrie pediatrică5 ani
    28.Radioterapie5 ani
    29.Recuperare, medicină fizică şi balneologie5 ani
    30.Reumatologie5 ani
  b) Grupa chirurgicala
         
    Nr. crt.Denumirea specialităţiiDurata de pregătire
    31.Chirurgie cardiovasculară7 ani
    32.Chirurgie generală6 ani
    33.Chirurgie orală şi maxilo-facială5 ani
    34.Chirurgie pediatrică6 ani
    35.Chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă6 ani
    36.Chirurgie toracică6 ani
    37.Chirurgie vasculară5 ani
    38.Neurochirurgie7 ani
    39.Obstetrică-ginecologie5 ani
    40.Oftalmologie5 ani
    41.Ortopedie pediatrică*)6 ani
    42.Ortopedie şi traumatologie6 ani
    43.Otorinolaringologie5 ani
    44.Urologie5 ani
  2'. Specialitate chirurgicala cu condiţii de acces în curs de armonizare la normele Uniunii Europene
         
    Nr. crt.Denumirea specialităţiiDurata de pregătire
    37.Chirurgie orală şi maxilo-facială**)5 ani
      B. Specialitati paraclinice
         
    Nr. crt.Denumirea specialităţiiDurata de pregătire
    1.Anatomie patologică5 ani
    2.Epidemiologie4 ani
    3.Igienă*)4 ani
    4.Medicină de laborator5 ani
    5.Medicină legală5 ani
    6.Medicină nucleară4 ani
    7.Radiologie-imagistică medicală5 ani
    8.Sănătate publică şi management4 ani
      2. SPECIALITATI MEDICO-DENTARE
         
    Nr. crt.Denumirea specialităţiiDurata de pregătire
    1.Chirurgie dento-alveolară3 ani
    2.Ortodonţie şi ortopedie dento-facială3 ani
      3. SPECIALITATI FARMACEUTICE
         
    Nr. crt.Denumirea specialităţiiDurata de pregătire
    1.Farmacie clinică3 ani
    2.Industrie farmaceutică şi cosmetică***)3 ani
    3.Laborator farmaceutic3 ani
  ---- Notă *) Specialitati care se asimileaza. Notă **) Pentru specialitatea "Chirurgie orala şi maxilo-faciala" la concursurile de rezidentiat organizate de Ministerul Sănătăţii Publice în sesiunile 2006-2008 se pot prezenta detinatorii diplomei de medic, precum şi detinatorii diplomei de medic stomatolog.Începând cu sesiunea 2009 a concursului de rezidentiat în specialitatea "Chirurgie orala şi maxilo-faciala" vor fi confirmati rezidenti numai medicii care au doua licente, în medicina şi în medicina dentara. Notă ***) Începând cu sesiunea noiembrie 2006 a concursului de rezidentiat, accesul la formare în specialitatea "Industrie farmaceutica şi cosmetica" se sisteaza.NOTĂ:La specializarile prevăzute la pct. A. 1, 2 şi B au acces absolventii licentiati ai facultatilor de medicina.
   +  Anexa 2 LISTA specialitatilor pentru care formarea se face la solicitarea unităţilor sanitare (prin rezidentiat sau a doua specialitate)
         
    Nr. crt.Denumirea specialităţiiDurata de pregătire
    1.Epidemiologie4 ani
    2.Expertiza medicală a capacităţii de muncă4 ani
    3.Genetică medicală5 ani
    4.Medicină sportivă5 ani
    5.Neonatologie5 ani
    6.Neurologie pediatrică5 ani
    7.Oncologie medicală5 ani
   +  Anexa 3 LISTAspecialitatilor care asimileaza specialitati în care se sisteaza accesul la formare
         
    Nr. crt.Denumirea specialităţii de asimilareDenumirea specialităţii asimilate
    1.Ortopedie şi traumatologieOrtopedie pediatrică
    2.Sănătate publică şi managementIgienă
  -------