HOTĂRÂRE nr. 563 din 6 iunie 2007pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 12 iulie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, şi al art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte: a) măsurile de protecţie împotriva introducerii în România din alte state membre sau din ţări terţe a organismelor dăunătoare plantelor sau produselor vegetale şi împotriva răspândirii acestora prin mijloace legate de circulaţia plantelor, produselor vegetale şi a altor obiecte conexe; b) modelele certificatelor fitosanitare şi ale certificatelor fitosanitare pentru reexport sau al echivalentului lor electronic, emise de statele membre în conformitate cu Convenţia internaţională pentru protecţia plantelor, sunt prevăzute în anexa nr. VII.  +  Articolul 2 (1) În raporturile cu celelalte state membre şi cu Comisia Europeană, denumită în continuare Comisie, România asigură o cooperare operativă şi eficientă în ceea ce priveşte problemele reglementate de prezenta hotărâre. (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), România: a) desemnează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională Fitosanitară, ca autoritate unică responsabilă pentru coordonare şi contact în raport cu asemenea probleme; b) desemnează ca organisme oficiale responsabile teritoriale unităţile fitosanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti, inspectoratele de carantină fitosanitară vamală şi Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitară; c) informează celelalte state membre şi Comisia cu privire la autoritatea responsabilă şi la orice modificare ulterioară.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri: (1) Plantele sunt plante vii şi părţile vii ale acestora specificate, inclusiv seminţele. (2) Părţile vii ale plantelor includ: a) fructele, din punct de vedere botanic, altele decât cele păstrate prin congelare; b) legumele, altele decât cele păstrate prin congelare; c) tuberculii, cormii, bulbii, rizomii; d) florile tăiate; e) ramurile cu frunze; f) copacii tăiaţi care îşi păstrează foliajul; g) frunze, frunziş; h) culturile de ţesuturi de plante; i) polenul viu; j) mugurii, butaşii, altoii; k) oricare alta parte a plantelor, care poate fi specificată în conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2). (3) Seminţele sunt seminţe în sensul botanic, altele decât cele care nu sunt destinate plantării. (4) Produsele vegetale sunt produsele de origine vegetală, neprelucrate sau care au fost supuse unei simple prelucrări, în măsura în care acestea nu sunt plante. (5) Plantarea este orice operaţie de plasare a plantelor astfel încât să se asigure creşterea, reproducerea sau înmulţirea lor ulterioară. (6) Plantele destinate plantării sunt: a) plantele care sunt deja plantate şi care urmează să rămână plantate sau să fie replantate după ce au fost introduse în România; b) plantele care nu sunt plantate la data introducerii în România, însă care vor fi plantate ulterior. (7) Organismele dăunătoare sunt orice specie, rasă sau biotip de plantă, animal sau agent patogen, dăunătoare plantelor sau produselor vegetale. (8) Paşaportul fitosanitar este o etichetă oficială care dovedeşte că sunt respectate dispoziţiile prezentei hotărâri cu privire la standardele sănătăţii plantelor şi la exigentele specifice şi care este: a) standardizată la nivel comunitar pentru diferitele tipuri de plante sau produse vegetale; b) pregătită de către organismul oficial responsabil al unui stat membru şi emisă în conformitate cu regulile de punere în aplicare care guvernează detaliile de procedura pentru emiterea paşapoartelor fitosanitare. (9) Pentru tipuri specifice de produse se pot stabili în conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2) mărci oficiale agreate, altele decât o etichetă. (10) Standardizarea este stabilită în conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2). În cadrul acestei standardizări se stabilesc diferite mărci pentru paşapoartele fitosanitare care nu sunt valabile, în conformitate cu art. 8 alin. (2), pentru toate părţile Comunităţii Europene. (11) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională Fitosanitară, poate, în conformitate cu legislaţia naţională, să delege spre îndeplinire anumite sarcini, sub autoritatea şi controlul sau, oricărei persoane juridice, aflată sub incidenţa dreptului public sau privat, care, în conformitate cu statutele sale aprobate oficial, este însărcinată exclusiv cu funcţii publice specifice, cu condiţia ca o asemenea persoană şi membrii ei să nu aibă niciun interes personal în rezultatul măsurilor pe care le întreprind. (12) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură cooperarea strânsă intre Agenţia Naţională Fitosanitară şi organismele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b). (13) În conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2), pot fi aprobate şi alte persoane juridice, stabilite în numele organismelor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) şi care acţionează sub autoritatea şi controlul acestora, cu condiţia ca aceste persoane să nu aibă niciun interes personal în rezultatul măsurilor pe care le întreprind. (14) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională Fitosanitară, informează Comisia în legătură cu organismele oficiale responsabile din România. Comisia înaintează aceasta informaţie celorlalte state membre. (15) Zona protejată este o zonă din Comunitatea Europeană: a) în care unul sau mai multe organisme dăunătoare prevăzute în prezenta hotărâre, care sunt stabilite în una sau mai multe părţi din Comunitatea Europeană, nu sunt endemice sau stabilite, deşi condiţiile sunt favorabile pentru stabilirea acestora; b) în care există un pericol ca anumite organisme dăunătoare să se stabilească, date fiind condiţiile ecologice propice, în raport cu anumite culturi, deşi aceste organisme nu sunt endemice sau stabilite în Comunitatea Europeană; c) care a fost recunoscută, în conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2), ca îndeplinind condiţiile prevăzute la lit. a) şi b). (16) Zona protejată este recunoscută în cazul prevăzut la alin. (15) lit. a), la cererea statului/statelor membru/membre în cauză şi pe baza rezultatelor monitorizărilor specifice, care au fost analizate de experţii Comisiei prevăzuţi la art. 21, care nu dovedesc nimic contrar. (17) Monitorizările sunt opţionale în situaţia prevăzută la alin. (15) lit. b). (18) Se consideră că un organism dăunător s-a stabilit într-o zonă dacă existenţă lui acolo este cunoscută şi dacă: a) nu s-a luat în zonă nicio măsură oficiala pentru eradicarea acestuia; b) măsura luată s-a dovedit, pentru o perioadă de cel puţin 2 ani consecutivi, a fi ineficientă. (19) Statul/statele membru/membre în cauza efectuează, în cazul prevăzut la alin. (15) lit. a), monitorizări oficiale regulate şi sistematice privind prezenta organismelor pentru care a fost recunoscută zona protejată. Fiecare descoperire a unor asemenea organisme este adusă de îndată la cunoştinţă Comisiei în scris. Riscul prezentat de o asemenea descoperire este evaluat de către Comitetul permanent pentru sănătatea plantelor şi se decid măsuri corespunzătoare în conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2). (20) Detaliile monitorizărilor prevăzute la alin. (15)-(17) şi (19) pot fi stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2), ţinându-se seama de principii ştiinţifice şi statistice. (21) Rezultatele monitorizărilor prevăzute la alin. (20) sunt comunicate în scris Comisiei, care transmite aceste informaţii celorlalte state membre. (22) O declaraţie sau măsură se consideră oficială în cazul în care este făcută sau luată, fără a încălca dispoziţiile art. 21: a) de reprezentanţii organizaţiei oficiale naţionale pentru protecţia plantelor dintr-o ţară terţă sau, sub responsabilitatea acestora, de alţi funcţionari publici care sunt tehnic calificaţi şi autorizaţi în acest sens de către acea organizaţie oficială naţională pentru protecţia plantelor, în cazul declaraţiilor sau măsurilor legate de emiterea certificatelor fitosanitare şi a certificatelor fitosanitare pentru reexport ori a echivalentului lor electronic; sau b) de reprezentanţi, funcţionari publici sau agenţi calificaţi angajaţi de unul dintre organismele oficiale responsabile dintr-un stat membru, în toate cazurile, cu condiţia ca aceştia să nu aibă niciun fel de interes personal în rezultatul masurilor pe care le iau şi să îndeplinească standardele minime de calificare. (23) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională Fitosanitară, se asigură că inspectorii fitosanitari şi agenţii calificaţi au nivelul de calificare necesar pentru aplicarea prezentei hotărâri. În conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2), se pot stabili liniile directoare pentru asemenea calificări. (24) Punct de intrare este locul în care plantele, produsele vegetale sau alte obiecte sunt aduse pentru prima dată pe teritoriul vamal al Comunităţii Europene: aeroportul, în cazul transportului aerian, portul, în cazul transportului maritim sau fluvial, staţia de cale ferată, în cazul transportului feroviar, şi locul în care este situat biroul vamal în a cărui rază teritorială de competenţă se află zona în care este trecută frontiera terestră a Comunităţii Europene, în cazul oricărui alt tip de transport. (25) Organism din punctul de intrare este organismul responsabil dintr-un stat membru care răspunde de punctul de intrare, respectiv Inspectoratul de carantină fitosanitară vamală, în cazul României. (26) Organism de la destinaţie este organismul responsabil dintr-un stat membru care răspunde de zona în care este situat biroul vamal de destinaţie, respectiv unitatea fitosanitară. (27) Birou vamal din punctul de intrare este biroul din punctul de intrare definit la alin. (24). (28) Birou vamal de destinaţie este biroul de destinaţie, în sensul art. 340 b alin. (3) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare. (29) Lot este un număr de unităţi dintr-o singură marfă, identificabilă prin omogenitatea compoziţiei şi originii, care formează parte a unui transport de marfă. (30) Transport de marfă este o cantitate de bunuri însoţite de un singur document fitosanitar solicitat pentru formalităţile fitosanitare vamale sau pentru alte formalităţi, cum ar fi un certificat fitosanitar sau un document alternativ sau o marcă; un transport de marfă poate fi compus din unul sau mai multe loturi. (31) Destinaţia vamală a mărfurilor este conform art. 4 (15) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, denumit în continuare Cod vamal comunitar. (32) Tranzitul este circulaţia mărfurilor supuse supravegherii vamale dintr-un punct în altul al teritoriului vamal al Comunităţii Europene, aşa cum este prevăzut la art. 91 din Codul vamal comunitar. (33) Cu exceptia situaţiei în care o altfel de menţiune este făcută în mod expres, dispoziţiile prezentei hotărâri se referă la lemn numai în măsura în care acesta îşi păstrează în întregime sau parţial suprafaţa rotundă naturală, cu sau fără scoarţă, sau atunci când este sub formă de aşchii, particule, rumeguş, deşeuri din lemn sau resturi. (34) Fără a încălca dispoziţiile cu privire la anexa nr. V, lemnul, indiferent dacă satisface sau nu condiţiile prevăzute la alin. (33), este de asemenea vizat atunci când este sub formă de lemn de calaj, de cofraj sau de compartimentare, paleţi sau material de ambalaj, care sunt în prezent folosite pentru transportul obiectelor de orice fel, cu condiţia să prezinte un risc fitosanitar.  +  Articolul 4 (1) Este interzisă introducerea pe teritoriul României a organismelor dăunătoare prevăzute în anexa nr. I partea A. (2) Este interzisă introducerea pe teritoriul României a plantelor, a produselor vegetale prevăzute în anexa nr. II partea A, în situaţia în care acestea sunt contaminate cu organismele dăunătoare relevante prevăzute în aceasta parte din anexă. (3) Potrivit condiţiilor care pot fi stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2), prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplica în cazul contaminării uşoare a plantelor, altele decât cele destinate plantării, cu organismele dăunătoare prevăzute în anexa nr. I partea A în anexa nr. II partea A sau în cazul tolerantelor adecvate stabilite pentru organismele dăunătoare prevăzute în anexa nr. II partea A secţiunea a II-a, în ceea ce priveşte plantele destinate plantării care au fost selectate anterior de comun acord cu autorităţile care reprezintă statele membre în domeniul fitosanitar şi pe baza unei analize oportune a riscului fitosanitar. (4) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi răspândirii pe teritoriul României a organismelor dăunătoare în cauză, prin mijloace legate de circulaţia plantelor, a produselor vegetale sau a altor obiecte. (5) Organismele oficiale responsabile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) interzic introducerea şi răspândirea în cadrul zonelor protejate în cauza a: a) organismelor dăunătoare prevăzute în anexa nr. I partea B; b) plantelor şi produselor vegetale prevăzute în anexa nr. II partea B, în cazul în care sunt contaminate cu organismele dăunătoare relevante prevăzute în aceasta parte din anexa. (6) În conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2): a) organismele dăunătoare prevăzute în anexele nr. I şi II se împart în:1. organisme dăunătoare necunoscute că apar în nicio parte a Comunităţii Europene şi relevante pentru întreaga Comunitate Europeană, prevăzute în anexa nr. I partea A secţiunea I şi, respectiv, în anexa nr. II partea A secţiunea I;2. organisme dăunătoare cunoscute că apar în Comunitatea Europeană, dar care nu sunt endemice sau stabilite în întreaga Comunitate Europeană şi care sunt relevante pentru întreaga Comunitate Europeană, prevăzute în anexa nr. I partea A secţiunea a II-a şi, respectiv, în anexa nr. II partea A secţiunea a II-a;3. celelalte organisme sunt prevăzute în anexa nr. I partea B şi, respectiv, în anexa nr. II partea B, pentru zona protejată pentru care sunt relevante; b) organismele dăunătoare endemice sau stabilite în una sau în mai multe părţi din Comunitatea Europeană sunt eliminate, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) pct. 2 şi 3; c) titlurile anexelor nr. I şi II, precum şi diferitele părţi şi secţiuni ale acestora sunt adaptate în conformitate cu lit. a) şi b). (7) În conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională Fitosanitară, poate adopta prevederi de implementare pentru stabilirea condiţiilor de introducere şi de răspândire în România a: a) organismelor care sunt suspectate de a fi dăunătoare plantelor sau produselor vegetale, dar care nu sunt prevăzute în anexele nr. I şi II; b) organismelor prevăzute în anexa nr. II, dar care apar pe plante sau produse vegetale, altele decât cele prevăzute în acea anexa, şi suspectate de a fi dăunătoare plantelor sau produselor vegetale; c) organismelor prevăzute în anexele nr. I şi II, aflate într-o stare izolată şi care sunt considerate a fi dăunătoare în acea stare, plantelor sau produselor vegetale. (8) Prevederile alin. (1) şi (5) lit. a), ale alin. (2) şi (5) lit. b) şi ale alin. (4) nu se aplica, în conformitate cu condiţiile care se stabilesc în temeiul procedurii prevăzute la art. 19 alin. (2), în scopuri experimentale sau ştiinţifice şi pentru lucrări de selecţii varietale. (9) Prevederile alin. (7) nu se aplica în conformitate cu condiţiile care se stabilesc în temeiul procedurii prevăzute la art. 19 alin. (2) în scopuri experimentale sau ştiinţifice şi pentru lucrări de selecţii varietale.  +  Articolul 5 (1) Este interzisă introducerea pe teritoriul României a plantelor sau a produselor vegetale prevăzute în anexa nr. III partea A în cazul în care acestea provin din tarile respective prevăzute în acea parte a anexei. (2) Organismele oficiale responsabile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) interzic introducerea plantelor, a produselor vegetale şi a altor obiecte prevăzute în anexa nr. III partea B în zonele protejate în cauză aflate pe teritoriul statelor membre respective. (3) În conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2), anexa nr. III este revizuită astfel încât partea A să conţină plante, produse vegetale şi alte obiecte care prezintă un risc fitosanitar pentru toate părţile Comunităţii Europene, iar partea B să conţină plante, produse vegetale şi alte obiecte care prezintă un risc fitosanitar numai pentru zonele protejate. Zonele protejate sunt specificate în partea B. (4) Prevederile alin. (1) nu se aplică plantelor, produselor vegetale şi altor obiecte originare din Comunitatea Europeană. (5) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică, în conformitate cu condiţiile care se stabilesc în temeiul procedurii prevăzute la art. 19 alin. (2), în scopuri experimentale sau ştiinţifice şi pentru lucrări de selecţii varietale. (6) În măsura în care nu există niciun risc de răspândire a organismelor dăunătoare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională Fitosanitară, poate să prevadă că alin. (1) şi (2) să nu se aplice, în cazuri individuale specificate, plantelor, produselor vegetale şi altor obiecte care sunt cultivate, produse sau folosite în apropierea imediata a zonei sale de frontieră cu o ţară terţă şi care sunt introduse în România pentru a fi exploatate în locaţii situate în apropierea imediată a zonei de frontiera de pe teritoriul său cu respectiva ţară terţă. (7) În cazul în care se acordă derogarea prevăzută la alin. (6), se specifica locaţia şi numele persoanei care exploatează. Aceste informaţii sunt actualizate în mod regulat şi sunt puse la dispoziţia Comisiei. (8) Plantele, produsele vegetale şi alte obiecte care fac obiectul unei derogări în conformitate cu alin. (6) sunt însoţite de documente care stabilesc din care locaţie din ţara terţă în cauză sunt originare respectivele plante, produse vegetale şi alte obiecte.  +  Articolul 6 (1) Este interzisă introducerea pe teritoriul României a plantelor, produselor vegetale şi a altor obiecte prevăzute în anexa nr. IV partea A, dacă nu sunt îndeplinite exigentele specifice lor prevăzute în acea parte a anexei. (2) Organismele oficiale responsabile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) interzic introducerea şi circulaţia în cadrul zonelor protejate a plantelor, produselor vegetale şi a altor obiecte prevăzute în anexa nr. IV partea B dacă nu sunt îndeplinite exigentele specifice lor prevăzute în acea parte a anexei. (3) În conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2), anexa IV este modificată în conformitate cu criteriile stabilite la art. 4 alin. (6). (4) Prevederile alin. (1) se aplică, de asemenea, şi circulaţiei plantelor, produselor vegetale şi a altor obiecte pe teritoriul României, fără a încălca prevederile art. 7 alin. (13). (5) Prevederile alin. (1), (2) şi (4) nu se aplică în cazul circulaţiei cantităţilor mici de plante, produse vegetale, alimente sau alimente pentru animale, în cazul în care acestea sunt destinate folosirii de către proprietar sau de către destinatar în scopuri neindustriale şi necomerciale sau pentru consum în timpul transportului, cu condiţia să nu existe niciun risc de răspândire a organismelor dăunătoare. (6) Prevederile alin. (1), (2) şi (4) nu se aplică, în conformitate cu condiţiile care se stabilesc în temeiul procedurii prevăzute în art. 19 alin. (2), în scopuri experimentale sau ştiinţifice şi pentru lucrări de selecţii varietale. (7) În măsura în care nu există niciun risc de răspândire a organismelor dăunătoare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională Fitosanitară, poate să dispună neaplicarea dispoziţiilor alin. (1), (2), (4) şi (5), în cazuri individuale specificate, plantelor, produselor vegetale şi altor obiecte care sunt cultivate, produse sau folosite în apropierea imediata a zonei sale de frontieră cu o ţară terţă şi care sunt introduse în România pentru a fi exploatate în locaţii situate în apropierea imediata a zonei de frontieră de pe teritoriul sau cu respectiva ţară terţă. (8) În cazul în care se acordă derogarea prevăzută la alin. (7), se specifica locaţia şi numele persoanei care exploatează. Aceste informaţii sunt actualizate în mod regulat şi sunt puse la dispoziţia Comisiei. (9) Plantele, produsele vegetale şi alte obiecte care fac obiectul unei derogări în conformitate cu alin. (7) sunt însoţite de documente care stabilesc din care locaţie din ţara terţă în cauză sunt originare respectivele plante, produse vegetale şi alte obiecte.  +  Articolul 7 (1) Organismele oficiale responsabile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) stabilesc, în ceea ce priveşte introducerea în alt stat membru a plantelor, produselor vegetale şi a altor obiecte prevăzute în anexa nr. V partea A, ca acestea din urma şi ambalajul lor să fie examinate riguros, în mod oficial, fie în întregime, fie pe baza unor probe reprezentative, şi că, dacă este necesar, vehiculele care le transportă să fie examinate oficial, pentru a asigura că: a) acestea nu sunt contaminate cu organismele dăunătoare prevăzute în anexa nr. I partea A; b) în cazul plantelor şi produselor vegetale prevăzute în anexa nr. II partea A, acestea nu sunt contaminate cu organismele dăunătoare specifice prevăzute în acea parte a anexei; c) în cazul plantelor, produselor vegetale şi al altor obiecte prevăzute în anexa nr. IV partea A, acestea se conformează exigentelor specifice lor prevăzute în acea parte a anexei. (2) De îndată ce sunt adoptate măsurile prevăzute la art. 4 alin. (6) lit. a) şi la art. 6 alin. (3), prevederile alin. (1) din prezentul articol se aplica numai în ceea ce priveşte anexa nr. I partea A secţiunea a II-a, anexa nr. II partea A secţiunea a II-a şi anexa nr. IV partea A secţiunea a II-a. În cazul în care, pe parcursul examinării efectuate în conformitate cu această prevedere, sunt detectate organisme dăunătoare prevăzute în anexa nr. I partea A secţiunea I sau în anexa nr. II partea A secţiunea I, se consideră că nu au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 8. (3) Organismele oficiale responsabile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) stabilesc măsurile de inspecţie prevăzute la alin. (1) pentru a asigura conformitatea cu prevederile art. 4 alin. (4), (5) şi (7) sau ale art. 6 alin. (2), atunci când statul membru de destinaţie decide să se folosească el însuşi de una dintre opţiunile prevăzute la art. 4 şi 6. (4) Organismele oficiale responsabile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) stabilesc că seminţele prevăzute în anexa nr. IV partea A, care urmează să fie introduse într-un alt stat membru, să fie examinate în mod oficial pentru a asigura că sunt în conformitate cu exigentele specifice lor prevăzute în acea parte a anexei. (5) Fără a încălca prevederile alin. (13), prevederile alin. (1), (3) şi (4) se aplica, de asemenea, circulaţiei plantelor, a produselor vegetale şi a altor obiecte pe teritoriul unui stat membru. (6) Prevederile alin. (1), (3) şi (4) nu se aplică, în ceea ce priveşte organismele dăunătoare prevăzute în anexa nr. I partea B sau în anexa nr. II partea B şi exigentele specifice prevăzute în anexa nr. IV partea B, circulaţiei plantelor, a produselor vegetale sau a altor obiecte prin sau în afara unei zone protejate. (7) Examinările oficiale prevăzute la alin. (1), (3) şi (4) se efectuează în conformitate cu următoarele dispoziţii: a) se extind asupra plantelor sau produselor vegetale relevante cultivate, produse sau folosite de producător sau care sunt prezente în orice alt fel în exploataţia acestuia, precum şi asupra mediului de creştere folosit în acel loc; b) se efectuează în exploataţia producătorului, de preferat la locul de producţie; c) se efectuează în mod regulat la intervale de timp corespunzătoare, cel puţin o dată pe an şi cel puţin prin observare vizuala, fără a încălca exigentele specifice prevăzute în anexa nr. IV. După caz, pot fi efectuate activităţi ulterioare în conformitate cu alin. (14). (8) Orice producător pentru care, în conformitate cu prevederile alin. (1)-(4), este necesară examinarea oficiala prevăzută la alin. (7) este înregistrat într-un registru oficial sub un număr de înregistrare prin care să fie identificat. Registrele oficiale astfel completate sunt accesibile Comisiei, la cerere. (9) Producătorului îi revin anumite obligaţii stabilite în conformitate cu alin. (14). În special, el anunţă de îndată organismele oficiale responsabile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) cu privire la orice apariţie neobişnuită de organisme dăunătoare, simptome sau orice alte anomalii ale plantelor. (10) Prevederile alin. (1), (3) şi (4) nu se aplica în cazul circulaţiei cantităţilor mici de plante, produse vegetale, alimente sau alimente pentru animale, în cazul în care ele sunt destinate folosirii de către proprietar sau destinatar în scopuri neindustriale şi necomerciale sau pentru consum pe durata transportului, cu condiţia să nu existe niciun risc de răspândire a organismelor dăunătoare. (11) Producătorii unor anumite plante, produse vegetale sau alte obiecte care nu sunt prevăzute în anexa nr. V partea A, specificate în conformitate cu prevederile alin. (14), depozitele colective sau centrele de expediere din zona de producţie sunt înregistrate într-un registru oficial local, regional sau naţional în conformitate cu prevederile alin. (8). Acestea pot fi oricând supuse examinărilor prevăzute la alin. (7). (12) În conformitate cu prevederile alin. (14), se poate crea un sistem astfel încât anumite plante, produse vegetale şi alte obiecte pot, dacă este necesar, şi în măsura în care este posibil, să fie cercetate până la origine, ţinând seama de natura producţiei sau de condiţiile de comercializare. (13) Organismele oficiale responsabile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) pot, în măsura în care nu există niciun risc de răspândire a organismelor dăunătoare, să scutească: a) micii producători sau prelucrători ale căror întreaga producţie şi vânzare de plante, produse vegetale şi alte obiecte sunt destinate folosirii finale de către persoane de pe piaţa locala şi care nu sunt profesional implicaţi în producţia de plante - circulaţia locala, de la înregistrarea oficiala stabilită în conformitate cu prevederile alin. (5)-(12); b) circulaţia locală a plantelor, produselor vegetale şi a altor obiecte care provin de la producătorii astfel scutiţi, de la examinarea oficială cerută în conformitate cu prevederile alin. (5)-(12). (14) În conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională Fitosanitară, poate adopta prevederi de implementare referitor la: a) condiţii mai puţin riguroase privind circulaţia plantelor, a produselor vegetale şi a altor obiecte în cadrul unei zone protejate stabilite pentru respectivele plante, produse vegetale şi alte obiecte în raport cu unul sau mai multe organisme dăunătoare; b) garanţii în raport cu circulaţia plantelor, a produselor vegetale şi a altor obiecte printr-o zona protejata stabilită pentru respectivele plante, produse vegetale şi alte obiecte în raport cu unul sau mai multe organisme dăunătoare; c) frecvenţa şi calendarul examinării oficiale, inclusiv activităţile ulterioare prevăzute la alin. (7) lit. c); d) obligaţiile producătorilor înregistraţi prevăzute la alin. (9); e) specificarea produselor prevăzute la alin. (11) şi (12) şi a produselor pentru care este vizat sistemul introdus la alin. (11) şi (12); f) alte cerinţe privind scutirea prevăzută la alin. (13), în special în ceea ce priveşte conceptele de mic producător, piaţa locală şi procedurile relevante. (15) Regulile de punere în aplicare privind procedura de înregistrare şi numărul de înregistrare prevăzute la alin. (8) pot fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2).  +  Articolul 8 (1) În situaţia în care se considera, pe baza examinării prevăzute la art. 7 alin. (1), (3) şi (4) şi efectuate în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5)-(10), că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de acestea, se emite un paşaport fitosanitar în conformitate cu prevederile care pot fi adoptate conform prevederilor alin. (11). (2) În cazul seminţelor prevăzute la art. 7 alin. (4) nu este necesara emiterea unui paşaport fitosanitar atunci când se asigura, în conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2), că documentele emise în conformitate cu prevederile comunitare aplicabile comercializării seminţelor certificate oficial dovedesc conformitatea cu cerinţele prevăzute la art. 7 alin. (4). Într-un asemenea caz, documentele sunt considerate a fi paşapoarte fitosanitare în înţelesul art. 3 alin. (8)-(10). (3) În situaţia în care examinarea nu priveşte condiţiile proprii zonelor protejate sau dacă se considera că asemenea condiţii nu sunt îndeplinite, paşaportul fitosanitar emis nu este valid pentru acele zone şi poartă marca rezervată pentru asemenea cazuri, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (8)-(10). (4) Plantele, produsele vegetale şi alte obiecte prevăzute în anexa nr. V partea A secţiunea I şi seminţele prevăzute la art. 7 alin. (4) nu pot circula în cadrul Comunităţii Europene altfel decât local, în sensul art. 7 alin. (13), decât dacă un paşaport fitosanitar valid pentru teritoriul în cauza şi emis în conformitate cu prevederile alin. (1)-(3) este ataşat la acestea, la ambalajele lor sau la vehiculele care le transportă. (5) Plantele, produsele vegetale şi alte obiecte prevăzute în anexa nr. V partea A secţiunea a II-a şi seminţele prevăzute la art. 7 alin. (4) nu pot fi introduse într-o zona protejată specificată sau nu pot circula în interiorul acesteia decât dacă un paşaport fitosanitar valid pentru acea zonă şi emis în conformitate cu prevederile alin. (1)-(3) este ataşat la acestea, la ambalajele lor sau la vehiculele care le transportă. Dacă condiţiile stabilite la art. 7 alin. (14) referitoare la transportul printr-o zonă protejată sunt îndeplinite, prevederile acestui alineat nu se aplică. (6) Prevederile alin. (4) şi (5) nu se aplică în cazul circulaţiei cantităţilor mici de plante, produse vegetale, alimente sau alimente pentru animale, în cazul în care ele sunt destinate să fie folosite de către proprietar sau destinatar în scopuri neindustriale şi necomerciale sau pentru consum pe durata transportului, cu condiţia să nu existe niciun risc de răspândire a organismelor dăunătoare. (7) Un paşaport fitosanitar poate fi înlocuit, la o dată ulterioară şi în orice parte a Comunităţii Europene, cu un alt paşaport fitosanitar, în următoarele condiţii: a) numai atunci când transporturile de marfă sunt divizate sau atunci când mai multe transporturi de marfă sau părţi din acestea sunt combinate sau atunci când statutul fitosanitar al transporturilor de marfă se schimbă, fără a încălca exigentele specifice prevăzute în anexa nr. IV, sau în alte cazuri specificate în conformitate cu prevederile alin. (11); b) numai la solicitarea unei persoane fizice sau juridice, fie că aceasta este producător sau nu, înregistrată într-un registru oficial, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8), care se aplică în mod corespunzător. (8) Paşaportul de înlocuire poate fi pregătit numai de organismele oficiale responsabile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b), din zona în care se află sediul celui care solicită şi numai dacă identitatea produsului respectiv şi absenţa oricărui risc de infectare datorat organismelor dăunătoare prevăzute în anexele nr. I şi II pot fi garantate de când a fost expediat de către producător. (9) Procedura de înlocuire trebuie să fie în conformitate cu prevederile care pot fi adoptate în conformitate cu prevederile alin. (11). (10) Paşaportul de înlocuire trebuie să poarte o marcă specială, precizată în conformitate cu prevederile alin. (11), şi să includă numărul producătorului original, iar în cazul în care a fost o schimbare în statutul fitosanitar, numărul inspectorului fitosanitar responsabil pentru schimbarea respectivă. (11) În conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2), pot fi adoptate prevederi de implementare cu privire la: a) procedurile detaliate pentru emiterea paşapoartelor fitosanitare în conformitate cu prevederile alin. (1)-(3); b) condiţiile în care un paşaport fitosanitar poate fi înlocuit în conformitate cu alin. (7) lit. a); c) detaliile procedurii pentru paşaportul de înlocuire în conformitate cu prevederile alin. (8); d) marca specială cerută pentru paşaportul de înlocuire în conformitate cu prevederile alin. (10).  +  Articolul 9 (1) Fără a fi încălcate prevederile alin. (2), în situaţia în care se constată că nu sunt îndeplinite prevederile art. 7 alin. (1), (3), (4) şi (5)-(10), nu se emite un paşaport fitosanitar. (2) În cazurile speciale în care este stabilit că, având în vedere natura rezultatelor obţinute sau constatărilor făcute în examinarea în cauză, parte din plantele sau produsele vegetale cultivate, produse sau utilizate de către producător, prezente în alt fel în exploataţia lui, sau parte din mediul de creştere utilizat în exploataţie nu pot să prezinte niciun risc de răspândire a organismelor dăunătoare, prevederile alin. (1) nu se aplica la acea parte şi poate fi folosit un paşaport fitosanitar. (3) În cazul în care se aplică prevederile alin. (1), plantele, produsele vegetale sau mediul de creştere în cauza fac obiectul uneia sau al mai multora dintre următoarele măsuri oficiale: a) tratament corespunzător, urmat de emiterea paşaportului fitosanitar corespunzător, în conformitate cu prevederile art. 8, în cazul în care se consideră că, urmare a tratamentului, condiţiile sunt îndeplinite; b) autorizarea circulaţiei, sub control oficial, către zonele în care acestea nu prezintă un risc suplimentar; c) autorizarea circulaţiei, sub control oficial, către locurile de prelucrare industrială; d) distrugerea. (4) În conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2), pot fi adoptate prevederi de implementare cu privire la: a) condiţiile în care una sau mai multe dintre măsurile prevăzute la alin. (3) trebuie sau nu trebuie să fie adoptate; b) caracteristicile particulare ale masurilor şi condiţiile pentru astfel de măsuri. (5) În cazul în care se aplica prevederile alin. (1), activităţile producătorului sunt suspendate total sau parţial până când se stabileşte că riscul răspândirii organismelor dăunătoare este eliminat. Prevederile art. 8 nu se aplică pe durata suspendării. (6) Atunci când, pe baza examinării oficiale efectuate în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (11) şi (12), se consideră că produsele prevăzute în anexa nr. V partea A nu sunt libere de organismele dăunătoare prevăzute în anexele nr. I şi II, prevederile alin. (2)-(5) se aplica în mod corespunzător.  +  Articolul 10 (1) Organismele oficiale responsabile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) organizează controale oficiale pentru a asigura conformitatea cu prevederile prezentei hotărâri, în special cu prevederile art. 8 alin. (4)-(6), care sunt efectuate aleatoriu şi fără nicio discriminare în ceea ce priveşte originea plantelor, produselor vegetale şi a altor obiecte şi constau în: a) controale ocazionale, în orice moment şi în orice loc în care plantele, produsele vegetale şi alte obiecte sunt deplasate; b) controale ocazionale în exploataţiile în care plantele, produsele vegetale şi alte obiecte sunt cultivate, produse, depozitate sau oferite spre vânzare, precum şi în spatiile cumpărătorilor; c) controale ocazionale în acelaşi timp cu orice alt control documentar, care este desfăşurat pentru alte motive decât sănătatea plantelor. (2) Controalele trebuie să fie efectuate în mod regulat în exploataţiile înregistrate într-un registru oficial în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (7)-(10) şi ale art. 14 alin. (3) şi pot fi efectuate în mod regulat în exploataţiile înregistrate într-un registru oficial în conformitate cu art. 7 alin. (11) şi (12). (3) În situaţia în care există indicii că prevederile prezentei hotărâri nu au fost respectate, se efectuează controale selective. (4) Cumpărătorii de plante, produse vegetale sau alte obiecte, ca utilizatori finali angajaţi profesional în producţia de plante, păstrează respectivele paşapoarte fitosanitare timp de cel puţin un an şi introduc referinţele în registrele lor. (5) Inspectorii fitosanitari au acces la plante, produse vegetale sau alte obiecte în toate stadiile din lanţul de producţie şi comercializare. Ei au dreptul de a face orice investigaţie necesara pentru controalele oficiale în cauza, incluzându-le pe cele referitoare la paşapoartele fitosanitare şi înregistrări. (6) Organismele oficiale responsabile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) pot fi asistate în controalele oficiale de către experţii Comisiei prevăzuţi la art. 21. (7) În situaţia în care s-a stabilit, prin controalele oficiale efectuate în conformitate cu prevederile alin. (1)-(5), că plantele, produsele vegetale sau alte obiecte prezintă un risc de răspândire a organismelor dăunătoare, acestea fac obiectul masurilor oficiale în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) şi (4). (8) Fără a prejudicia notificările şi informările cerute în conformitate cu prevederile art. 18, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională Fitosanitară, atunci când plantele, produsele vegetale sau alte obiecte în cauza vin dintr-un alt stat membru, informează de îndată autoritatea unică a acelui stat membru şi Comisia cu privire la cele constatate şi la măsurile oficiale pe care intenţionează să le ia sau pe care le-a luat. În conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2), poate fi stabilit un sistem de informare standardizat.  +  Articolul 11 (1) Organismele oficiale responsabile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) asigură ca plantele, produsele vegetale sau alte obiecte prevăzute în anexa nr. V partea B, care provin dintr-o ţară terţă şi sunt aduse pe teritoriul vamal al Comunităţii Europene, să facă, din momentul intrării lor, obiectul controlului vamal în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) din Codul vamal comunitar şi al controlului efectuat de organismele oficiale responsabile, fără a încălca: a) prevederile art. 4 alin. (3), art. 13 alin. (1)-(10); b) cerinţele specifice şi condiţiile stabilite în derogările adoptate în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1)-(5) în măsurile de echivalenţă adoptate în conformitate cu art. 17 alin. (6) sau în măsurile de urgenţă adoptate conform prevederilor art. 18; c) acordurile specifice încheiate între Comunitatea Europeană şi una sau mai multe ţări terţe, pe probleme privind importul. (2) Plantele, produsele vegetale sau alte obiecte prevăzute la alin. (1) pot fi plasate numai sub unul din regimurile vamale prevăzute la art. 4 alin. (16) lit. a), d), e), f), g) din Codul vamal comunitar, dacă formalităţile prevăzute la art. 12 au fost îndeplinite, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (5)-(10), astfel încât să se concluzioneze, ca rezultat al acestor formalităţi şi în măsura în care se poate determină: a) că plantele, produsele vegetale sau alte obiecte nu sunt contaminate cu organismele dăunătoare prevăzute în anexa nr. I partea A; b) în cazul plantelor sau produselor vegetale prevăzute în anexa nr. II partea A, că acestea nu sunt contaminate cu organismele dăunătoare specifice prevăzute în acea anexă; c) în cazul plantelor, produselor vegetale sau al altor obiecte prevăzute în anexa nr. IV partea A, că acestea sunt în conformitate cu exigenţele specifice lor indicate în acea anexă sau, atunci când este cazul, cu opţiunea declarată în certificat în conformitate cu art. 12 alin. (10); d) că plantele, produsele vegetale sau alte obiecte sunt însoţite de respectivul original al certificatului fitosanitar sau al certificatului fitosanitar pentru reexport oficial cerut, emis în conformitate cu prevederile stabilite în art. 12 alin. (5)-(12), sau, atunci când este cazul, că originalul documentelor alternative sau mărcile specificate şi permise în prevederile de implementare însoţesc, sunt ataşate la sau aplicate pe obiectul în cauză. (3) Certificatele electronice pot fi recunoscute, cu condiţia că respectivele condiţii specificate în prevederile de implementare să fie îndeplinite. (4) Copiile de pe certificatele oficiale pot fi de asemenea recunoscute în cazuri excepţionale care vor fi specificate în prevederile de implementare. (5) Prevederile de implementare prevăzute la alin. (2) lit. d), alin. (3) şi (4) pot fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2). (6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplică în cazul plantelor, produselor vegetale sau al altor obiecte destinate unei zone protejate, pentru organismele dăunătoare şi exigentele specifice prevăzute în anexa nr. I partea B, anexa nr. II partea B şi, respectiv, anexa nr. IV partea B, pentru acea zona protejată. (7) Organismele oficiale responsabile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) pot dispune ca plantele, produsele vegetale sau alte obiecte, altele decât cele prevăzute la alin. (1)-(5) sau (6), care provin dintr-o ţară terţă şi sunt aduse în teritoriul vamal al Comunităţii Europene, pot, din momentul intrării lor, să facă obiectul controlului efectuat de organismele oficiale responsabile, în sensul alin. (2) lit. a), b) şi c). Aceste plante, produse vegetale sau obiecte includ lemn sub forma de lemn de calaj, de cofraj sau de compartimentare, paleţi sau material de ambalare, care sunt de fapt în uz în transportul obiectelor de orice fel. (8) În situaţia în care organismele oficiale responsabile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) aplică prevederile alin. (7), plantele, produsele vegetale sau obiectele în cauză rămân sub controlul prevăzut la alin. (1)-(5) până când formalităţile specifice au fost încheiate astfel încât să se concluzioneze, ca rezultat al acestor formalităţi şi în măsura în care se poate determina, că acestea sunt în conformitate cu cerinţele specifice stabilite în baza prezentei hotărâri. (9) Prevederile de implementare referitoare la tipul informaţiilor şi la mijloacele de transmitere a acestora care trebuie furnizate de importatori sau de reprezentanţii lor în relaţia cu autoritatea vamală organismelor oficiale responsabile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b), referitoare la plante, produse vegetale sau obiecte incluzând diferitele tipuri de lemn, prevăzute la alin. (7) şi (8), sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2). (10) Fără a încălca prevederile art. 14 alin. (5), organismele oficiale responsabile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) aplică, dacă exista un risc de răspândire a organismelor dăunătoare, prevederile alin. (1)-(9) în cazul plantelor, produselor vegetale sau al altor obiecte care au primit una dintre destinaţiile vamale prevăzute la art. 4 alin. (15) lit. b), c), d) şi e) din Codul vamal comunitar sau au fost plasate sub unul dintre regimurile vamale prevăzute la art. 4 alin. (16) lit. b) şi c) din Codul vamal comunitar.  +  Articolul 12 (1) Formalităţile prevăzute la art. 11 alin. (1)-(5) constau în inspecţii riguroase efectuate de organismele oficiale responsabile la: a) fiecare transport de marfă declarat, în cadrul formalităţilor vamale, verificându-se dacă este format din sau conţine plante, produse vegetale sau alte obiecte prevăzute la art. 11 alin. (1)-(6) sau (7)-(9), în condiţiile prevăzute la fiecare alineat; b) în cazul unui transport de marfă care este format din diferite loturi, fiecare lot declarat, în cadrul formalităţilor vamale, verificându-se dacă este format din sau conţine asemenea plante, produse vegetale sau alte obiecte. (2) Inspecţiile stabilesc dacă: a) transportul de marfă sau lotul este însoţit de certificatele solicitate, mărcile sau documentele alternative, potrivit prevederilor art. 11 alin. (2) lit. d) şi ale art. 11 alin. (3)-(5) - controale documentare; b) în totalitatea lui sau în una sau mai multe probe reprezentative, transportul de marfă sau lotul este format din sau conţine plantele, produsele vegetale sau alte obiecte, aşa cum este declarat în documentele solicitate - controale de identitate; c) în totalitatea lui sau în una sau mai multe probe reprezentative, incluzând ambalajele şi, atunci când este cazul, mijloacele de transport, transportul de marfă sau lotul ori ambalajele lor din lemn este în conformitate cu cerinţele stabilite de prezenta hotărâre, potrivit prevederilor art. 11 alin. (2) lit. a), b) şi c) - controale fitosanitare - şi dacă prevederile art. 18 alin. (4)-(7) se aplică. (3) Controalele de identitate şi controalele fitosanitare sunt efectuate cu frecvenţă redusă dacă: a) activităţile de inspecţie a plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte din transportul de marfă sau lot au fost deja efectuate în ţara terţă expeditoare în conformitate cu înţelegerile tehnice prevăzute la art. 13 alin. (11); b) plantele, produsele vegetale sau alte obiecte din transportul de marfă sau lot se regăsesc în prevederile de implementare adoptate în acest scop în conformitate cu prevederile alin. (13) lit. b); c) plantele, produsele vegetale sau alte obiecte din transportul de marfă sau lot care provin dintr-o ţară terţă pentru care este stabilită prevederea pentru o frecvenţă redusă a controalelor de identitate şi fitosanitare sau în baza acordurilor fitosanitare internaţionale comprehensive bazate pe principiul tratamentului reciproc între Comunitatea Europeană şi o ţară terţă, dacă nu există suspiciuni că cerinţele stabilite de prezenta hotărâre nu sunt îndeplinite. (4) Controalele fitosanitare pot fi de asemenea efectuate cu frecvenţă redusă dacă există evidenţa, colaţionată de Comisie şi bazata pe experienţa câştigată din introducerea anterioară a unui asemenea material cu aceeaşi origine în Comunitatea Europeană, aşa cum este confirmat de toate statele membre în cauză, şi după consultare în cadrul comitetului prevăzut la art. 19 alin. (1), pentru a stabili că plantele, produsele vegetale sau alte obiecte din transportul de marfă sau lot sunt în conformitate cu cerinţele stabilite de prezenta hotărâre, cu condiţia să îndeplinească condiţiile detaliate specificate în prevederile de implementare în conformitate cu prevederile alin. (13) lit. c). (5) Certificatul fitosanitar sau certificatul fitosanitar pentru reexport oficial prevăzut la art. 11 alin. (2) lit. d) şi la art. 11 alin. (3)-(5) trebuie să fi fost emis în cel puţin una dintre limbile oficiale ale Comunităţii Europene şi în conformitate cu reglementările tarii terţe exportatoare sau reexportatoare care au fost adoptate, indiferent că este sau nu este parte contractantă, în conformitate cu prevederile Convenţiei internaţionale pentru protecţia plantelor. Acesta este adresat organizaţiilor de protecţia plantelor din statele membre ale Comunităţii Europene. (6) Certificatul trebuie să fi fost redactat cu cel mult 14 zile înainte de data la care plantele, produsele vegetale sau alte obiecte vizate de acesta au părăsit ţara terţă în care acesta a fost emis. (7) Certificatul conţine informaţiile în conformitate cu modelele specificate în anexa la Convenţia internaţională pentru protecţia plantelor, indiferent de formatul său. (8) Certificatul va avea unul dintre modelele stabilite de Comisie în conformitate cu alin. (9)-(12). Certificatul trebuie să fi fost emis de autorităţile împuternicite în acest scop pe baza reglementarilor ţării terţe în cauză, aşa cum au fost prezentate directorului general al Organizaţiei pentru Agricultură şi Alimente, în conformitate cu prevederile Convenţiei internaţionale pentru protecţia plantelor sau cu cele emise de Comisie în cazul tarilor terţe care nu sunt părţi contractante la Convenţia internaţională pentru protecţia plantelor. Comisia informează statele membre despre datele primite. (9) În conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2), sunt stabilite modelele acceptabile specificate în diferitele versiuni ale anexei la Convenţia internaţională pentru protecţia plantelor. În conformitate cu aceeaşi procedură, pot fi stabilite specificaţiile alternative pentru certificatele fitosanitare sau certificatele fitosanitare pentru reexport pentru ţările terţe care nu sunt părţi contractante la Convenţia internaţională pentru protecţia plantelor. (10) Fără a încălca prevederile art. 17 alin. (8), certificatele, în cazul plantelor, produselor vegetale sau al altor obiecte prevăzute în anexa nr. IV partea A secţiunea I sau partea B, specifica, la rubrica "Declaraţie suplimentara" şi atunci când este cazul, care exigenţă specifică dintre cele enumerate ca alternative în poziţia specifică din diferitele părţi ale anexei nr. IV a fost îndeplinită. Aceasta specificaţie este făcută prin referirea la poziţia relevantă din anexa nr. IV. (11) În cazul plantelor, produselor vegetale sau al altor obiecte la care se aplică exigentele specifice prevăzute în anexa nr. IV partea A sau partea B, certificatul fitosanitar oficial prevăzut la art. 11 alin. (2) lit. d) şi art. 11 alin. (3)-(5) trebuie să fi fost emis în ţara terţă din care plantele, produsele vegetale sau alte obiecte sunt originare - ţara de origine. (12) În cazul în care exigenţele specifice pot fi îndeplinite de asemenea în alte locuri decât cel de origine sau atunci când nu se aplică nicio exigenţă specifică, certificatul fitosanitar poate să fie emis în ţara terţă din care plantele, produsele vegetale sau alte obiecte vin - ţara de expediere. (13) În conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2), pot fi adoptate prevederi de implementare pentru: a) stabilirea procedurilor pentru efectuarea controalelor fitosanitare prevăzute la alin. (2) lit. c), incluzând numărul minim şi mărimea minimă a probelor; b) stabilirea listei plantelor, produselor vegetale sau a altor obiecte pentru care controalele fitosanitare sunt efectuate cu frecvenţă redusă în conformitate cu prevederile alin. (3) lit. b); c) specificarea condiţiilor detaliate pentru evidenţa prevăzută la alin. (4) şi criteriilor pentru tipul şi nivelul reducerii controalelor fitosanitare. (14) Comisia poate să includă linii directoare referitor la prevederile alin. (3) şi (4) prin recomandări.  +  Articolul 13 (1) Organismele oficiale responsabile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) se asigură că transporturile de marfă sau loturile care provin dintr-o ţară terţă, dar nu sunt declarate în cadrul formalităţilor vamale, sunt constituite din sau conţin plante, produse vegetale sau alte obiecte prevăzute în anexa nr. V partea B sunt inspectate atunci când există suspiciuni că asemenea plante, produse vegetale sau alte obiecte sunt prezente. (2) Organismele oficiale responsabile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) se asigură că în cazul în care un control vamal constata că un transport de marfă sau lot care provine dintr-o ţară terţă este constituit din plante, produse vegetale sau alte obiecte prevăzute în anexa nr. V partea B, nedeclarate, vor fi informate de îndată de biroul vamal de inspecţie, în cadrul cooperării prevăzute la art. 14 alin. (13)-(17). (3) În situaţia în care, ca urmare a inspecţiei efectuate de organismele oficiale responsabile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b), sunt suspiciuni în ceea ce priveşte identitatea mărfii, în special în ceea ce priveşte genul sau speciile de plante sau produse vegetale sau originea lor, transportul de marfă este considerat a conţine plante, produse vegetale sau alte obiecte prevăzute în anexa nr. V partea B. (4) În situaţia în care nu există niciun risc de răspândire a organismelor dăunătoare în Comunitatea Europeană: a) prevederile art. 11 alin. (1)-(5) nu se aplica la intrarea în Comunitatea Europeană a plantelor, produselor vegetale sau a altor obiecte care circulă dintr-un punct în altul în cadrul Comunităţii Europene, trecând pe teritoriul unei ţări terţe fără nicio schimbare în statutul lor vamal - tranzit intern; b) prevederile art. 11 alin. (1)-(5) şi ale art. 5 alin. (1) nu se aplica la intrarea în Comunitatea Europeană a plantelor, produselor vegetale sau a altor obiecte care circulă dintr-un punct în altul în cadrul uneia sau a două ţări terţe trecând pe teritoriul Comunităţii Europene sub un regim vamal corespunzător şi fără schimbarea statutului vamal al acestora. (5) Fără a încălca prevederile art. 5 şi cu condiţia să nu existe niciun risc de răspândire a organismelor dăunătoare în Comunitatea Europeană, prevederile art. 11 alin. (1)-(5) pot să nu se aplice la intrarea în Comunitatea Europeană a cantităţilor mici de plante, produse vegetale, alimente sau alimente pentru animale, în măsura în care acestea au legătură cu plantele şi produsele vegetale, atunci când sunt destinate utilizării de către proprietar sau destinatar în scopuri neindustriale şi necomerciale sau pentru consum în timpul transportului. (6) În conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2) pot fi adoptate reguli detaliate, specificând condiţiile pentru implementarea acestei prevederi, incluzând determinarea cantităţilor mici. (7) Prevederile art. 11 alin. (1)-(5) nu se aplică, în condiţii specificate, la intrarea în Comunitatea Europeană a plantelor, produselor vegetale sau a altor obiecte pentru utilizare în scopuri experimentale, pentru scopuri ştiinţifice sau pentru lucrări de selecţii varietale. Condiţiile specificate sunt determinate în conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2). (8) Cu condiţia să nu existe niciun risc de răspândire a organismelor dăunătoare în Comunitatea Europeană, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională Fitosanitară, poate să decidă, prin excepţie, că prevederile art. 11 alin. (1)-(5) să nu se aplice în cazuri individuale specificate plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte care sunt cultivate, produse sau folosite în apropierea imediata a zonei sale de frontieră cu o ţară terţă şi introduse în România pentru a fi exploatate în locaţii situate în apropierea imediata a zonei de frontiera de pe teritoriul sau cu respectiva ţară terţă. (9) Atunci când operează excepţia prevăzută la alin. (8), se specifică locaţia şi numele persoanei care beneficiază de excepţie. Aceste informaţii sunt actualizate în mod regulat şi sunt puse la dispoziţia Comisiei. (10) Plantele, produsele vegetale şi alte obiecte care fac obiectul unei excepţii în conformitate cu prevederile alin. (8) sunt însoţite de documente care stabilesc din care locaţie din ţara terţă în cauza respectivele plante, produse vegetale şi alte obiecte sunt originare. (11) Se poate cădea de acord, în înţelegeri tehnice făcute între Comisie şi organismele competente din anumite ţări terţe şi aprobate în conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2), că activităţile prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. a), b) şi c) să poată fi, de asemenea, efectuate sub autoritatea Comisiei şi în conformitate cu prevederile art. 21 în ţara terţă de expediere, în cooperare cu organizaţia oficială pentru protecţia plantelor din acea ţară.  +  Articolul 14 (1) Formalităţile prevăzute la art. 12 alin. (1) şi (2), inspecţiile prevăzute la art. 13 alin. (1)-(3) şi controalele de conformitate cu prevederile art. 5 se realizează conform prevederilor alin. (5)-(10), corelate cu formalităţile cerute pentru plasarea sub un regim vamal prevăzute la art. 11 alin. (1)-(5) sau la art. 11 alin. (10). (2) Prevederile alin. (1) sunt realizate în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei internaţionale privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere şi în special ale anexei nr. 4 la aceasta, aprobata de Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.262/84*1).--------*1) Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.262/84 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 126 din 12 mai 1984. (3) Organismele oficiale responsabile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) decid că importatorii, fie că sunt sau nu producători de plante, produse vegetale sau alte obiecte, prevăzute în anexa nr. V partea B, trebuie să fie incluşi într-un registru oficial sub un număr de înregistrare. Prevederile art. 7 alin. (8) şi (9) se aplică în mod corespunzător acestor importatori. (4) Organismele oficiale responsabile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) stabilesc de asemenea că: a) importatorii sau reprezentanţii lor în relaţia cu autoritatea vamală, cu privire la transporturile de marfă care constau din sau conţin plante, produse vegetale sau alte obiecte prevăzute în anexa nr. V partea B, să facă referire, pe cel puţin unul dintre documentele solicitate pentru plasarea sub un regim vamal, aşa cum este prevăzut la art. 11 alin. (1)-(5) sau la art. 11 alin. (10), la componenta transportului de marfă, prin intermediul următoarelor informaţii:1. referire la tipul de plante, produse vegetale sau alte obiecte, utilizând codurile nomenclaturii din Tariful vamal integrat al Comunităţii Europene (Taric);2. declaraţia "acest transport de marfă conţine produse supuse reglementarilor fitosanitare" sau orice marcă alternativă echivalentă, aşa cum a fost convenit între biroul vamal din punctul de intrare şi organismul oficial din punctul de intrare;3. numărul/numerele de referinţă al/ale documentelor fitosanitare solicitate;4. numărul de înregistrare al importatorului, aşa cum este prevăzut la alin. (3). b) autorităţile aeroportuare, autorităţile portuare, importatorii sau operatorii, după cum au stabilit între ei, transmit, de îndată ce iau cunoştinţă de sosirea iminentă a unor astfel de transporturi de marfă, o notificare în avans despre aceasta către biroul vamal din punctul de intrare şi organismul oficial din punctul de intrare; c) prevederile lit. b) se aplică în mod corespunzător în cazul transporturilor rutiere, în special când sosirea este aşteptată în afara programului normal de lucru al organismului oficial relevant sau al altui birou, prevăzute la alin. (5)-(10). (5) Controalele documentare şi, de asemenea, inspecţiile prevăzute la art. 13 alin. (1)-(3) şi controalele pentru conformitate cu prevederile art. 5 trebuie să fie realizate de organismul oficial din punctul de intrare. (6) Controalele de identitate şi controalele fitosanitare trebuie să fie realizate, fără a încălca prevederile alin. (7) şi (8), de organismul oficial din punctul de intrare corelat cu formalităţile vamale cerute pentru plasarea sub un regim vamal prevăzut la art. 11 alin. (1)-(5) sau la art. 11 alin. (10), fie în acelaşi loc cu aceste formalităţi, în spatiile organismului oficial din punctul de intrare, fie în orice alt loc apropiat desemnat sau aprobat de autorităţile vamale şi de organismul oficial responsabil, altul decât locul de destinaţie specificat la alin. (8). (7) În cazul mărfurilor necomunitare, organismul oficial din punctul de intrare poate decide, în acord cu organismul oficial sau organismele de la destinaţie, că aceste controale de identitate şi controale fitosanitare să fie efectuate, în totalitate sau în parte, de organismul oficial de destinaţie, fie în spatiile sale, fie în orice alt loc apropiat şi desemnat sau aprobat de autorităţile vamale şi de organismul oficial responsabil, altul decât locul de destinaţie prevăzut la alin. (8). Dacă un asemenea acord nu este realizat, toate controalele de identitate sau controalele fitosanitare sunt efectuate de organismul oficial din punctul de intrare în oricare dintre locurile prevăzute la alin. (6). (8) În conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2), pot fi specificate anumite cazuri sau circumstanţe în care controalele de identificare şi controalele fitosanitare pot fi realizate la locul de destinaţie, aprobat de organismul oficial şi de autoritatea vamală în a cărei rază teritorială de competenţă se află locul de destinaţie, în locul altor locuri prevăzute mai sus, cu condiţia ca garanţiile specifice şi documentele referitoare la transportul de plante, produse vegetale şi alte obiecte să fie îndeplinite. (9) În conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2), sunt stabilite prevederi de implementare referitoare la: a) condiţiile minime pentru efectuarea controalelor fitosanitare prevăzute la alin. (6)-(8); b) garanţiile specifice şi documentele referitoare la transportul plantelor, produselor vegetale sau al altor obiecte către locurile prevăzute la alin. (7) şi (8), pentru a asigura că nu există niciun risc de răspândire a organismelor dăunătoare în timpul transportului; c) împreună cu specificarea cazurilor prevăzute la alin. (8), garanţiile specifice şi condiţiile minime privind calificarea locului de destinaţie pentru depozitare şi privind condiţiile de depozitare. (10) În toate cazurile, controalele fitosanitare sunt considerate a fi o parte integrantă a formalităţilor prevăzute la art. 11 alin. (1)-(5). (11) Organismele oficiale responsabile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) stabilesc că respectivul original sau forma electronică a certificatelor sau a documentelor alternative, altele decât mărcile prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. d) şi la art. 11 alin. (3)-(5), care este prezentat pentru controale documentare în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) lit. a), să fie marcat la inspecţie cu o "viza" a organismului oficial responsabil, împreună cu denumirea lui şi data prezentării documentului. (12) În conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2), poate fi stabilit un sistem standardizat pentru a asigura că informaţiile incluse în certificat, în cazul plantelor specificate destinate plantării, sunt înaintate organismului oficial responsabil al fiecărui stat membru sau al fiecărei zone în care plantele din transportul de mărfuri sunt destinate sau plantate. (13) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională Fitosanitară, înaintează Comisiei şi celorlalte state membre, în scris, lista locurilor desemnate ca puncte de intrare. Orice modificări la această listă sunt de asemenea înaintate în scris fără întârziere. (14) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională Fitosanitară, în cooperare cu autoritatea vamală stabileşte sub responsabilitatea sa o listă a locurilor specificate la alin. (6) şi (7) şi a locurilor de destinaţie prevăzute la alin. (8). Această listă este accesibilă Comisiei. (15) Fiecare organism oficial din punctul de intrare şi fiecare organism oficial de destinaţie care efectuează controalele de identitate sau fitosanitare trebuie să satisfacă anumite condiţii minime cu privire la infrastructura, personal şi echipament. În conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2), condiţiile minime sunt stabilite prin prevederi de implementare. (16) În conformitate cu aceeaşi procedura, sunt stabilite reguli detaliate privind: a) tipul documentelor cerute pentru plasarea sub regim vamal, în care sunt indicate informaţiile prevăzute la alin. (4) lit. a); b) cooperarea dintre:1. organismul oficial din punctul de intrare şi organismul oficial de la destinaţie;2. organismul oficial din punctul de intrare şi biroul vamal din punctul de intrare;3. organismul oficial de la destinaţie şi biroul vamal de destinaţie;4. organismul oficial din punctul de intrare şi biroul vamal de destinaţie. (17) Regulile prevăzute la alin. (16) includ modelul documentelor ce sunt folosite în aceasta cooperare, mijloacele de transmitere a acestora, procedurile pentru schimbul de informaţii dintre organismele oficiale şi birourile vamale, precum şi măsurile care trebuie luate pentru a menţine identitatea loturilor şi transporturilor de marfă şi pentru a se apăra împotriva riscului de răspândire a organismelor dăunătoare, în special în timpul transportului, până la finalizarea formalităţilor vamale prevăzute. (18) Prevederile art. 8 alin. (1)-(10) se aplică în mod corespunzător plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte prevăzute la art. 11, în măsura în care acestea sunt prevăzute în anexa nr. V partea A, şi acolo unde se constată, pe baza formalităţilor prevăzute la art. 11 alin. (1)-(5), că cerinţele stabilite în acestea sunt îndeplinite. (19) Acolo unde se constată pe baza formalităţilor prevăzute la art. 11 alin. (1)-(5) că cerinţele stabilite în acestea nu sunt îndeplinite, organismele oficiale responsabile iau imediat una sau mai multe din următoarele măsuri oficiale: a) interzicerea intrării în Comunitatea Europeană a întregului transport de marfă sau numai a unei părţi a acestuia; b) deplasarea către o destinaţie din afara Comunităţii Europene, sub control oficial şi sub regimul vamal corespunzător, pe timpul cât transportul circula în interiorul Comunităţii Europene; c) îndepărtarea din transportul de marfă a produsului infectat/infestat; d) distrugerea încărcăturii; e) impunerea unei perioade de carantină până când rezultatele examinărilor sau testele oficiale sunt disponibile; f) excepţional şi numai în circumstanţe specifice, tratamentul corespunzător, atunci când se considera de către organismele oficiale responsabile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) că, urmare a tratamentului, condiţiile vor fi îndeplinite şi riscul răspândirii organismelor dăunătoare este îndepărtat; g) măsura de tratament corespunzător poate fi luată în ceea ce priveşte organismele dăunătoare care nu sunt prevăzute în anexa nr. I sau în anexa nr. II. Prevederile art. 9 alin. (4) se aplică în mod corespunzător. (20) În cazul interzicerii prevăzute la alin. (19) lit. a) sau al deplasării către o destinaţie din afara Comunităţii Europene, prevăzută la alin. (19) lit. b), sau al îndepărtării prevăzute la alin. (19) lit. c), organismele oficiale responsabile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) stabilesc că certificatele fitosanitare sau certificatele fitosanitare pentru reexport şi orice alt document, care au fost depuse atunci când plantele, produsele vegetale sau alte obiecte au fost prezentate în vederea introducerii pe teritoriul Comunităţii, să fie anulate. (21) Certificatele sau documentele anulate vor purta pe faţă şi într-o poziţie vizibilă o ştampilă triunghiulară roşie, care poartă menţiunea "certificat anulat" sau "document anulat" de respectivul organism oficial, împreună cu denumirea acestuia şi data interzicerii, data de începere a deplasării către o destinaţie din afara Comunităţii Europene sau data îndepărtării. Aceasta menţiune va fi scrisă cu majuscule şi în cel puţin una dintre limbile oficiale ale Comunităţii Europene. (22) Fără a prejudicia notificările şi informaţiile solicitate de Comisie în baza art. 18, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională Fitosanitară, informează organizaţia de protecţie a plantelor din ţara terţă de origine sau ţara terţă expeditoare şi Comisia despre toate cazurile în care plantele, produsele vegetale sau alte obiecte care vin din ţara terţă în cauza au fost interceptate ca nefiind în conformitate cu exigentele fitosanitare şi motivele intercepţiei, fără a prejudicia măsurile pe care organismele oficiale responsabile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) le pot lua sau le-au luat în ceea ce priveşte transportul de marfă interceptat. (23) Informaţiile prevăzute la alin. (22) sunt furnizate cât mai curând posibil, astfel încât organizaţiile de protecţia plantelor vizate şi, acolo unde este cazul, şi Comisia să poată studia cazul, în vederea luării masurilor necesare pentru a preveni apariţii ulterioare similare cu cea interceptată. (24) În conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2), poate fi stabilit un sistem de informare standardizat.  +  Articolul 15 (1) Organismele oficiale responsabile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) aplică tarifele standard prevăzute în anexa nr. VIII. Tarifele standard sunt stabilite pentru acoperirea costurilor rezultate din efectuarea controalelor documentare, de identitate şi fitosanitare în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) şi (2). (2) Procedura de încasare a tarifelor se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la propunerea Laboratorului Central pentru Carantina Fitosanitară. (3) În situaţia în care, conform art. 12 alin. (3) şi (4), pentru un anumit grup de plante, produse vegetale sau alte obiecte originare din anumite ţări terţe controalele de identitate şi controalele fitosanitare sunt efectuate cu frecventa redusă, organismele oficiale responsabile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) aplică tarife fitosanitare proporţional reduse pentru toate transporturile de marfă şi loturile acelui grup chiar dacă sunt supuse inspecţiei sau nu. (4) În conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2), pot fi adoptate masuri de implementare pentru a specifica nivelul acestor tarife fitosanitare reduse. (5) Nu este permisă nicio rambursare directa sau indirecta a tarifelor. Aplicarea de către un stat membru a tarifelor standard prevăzute în anexa nr. VIII nu este considerată o rambursare indirectă. (6) Organismele oficiale responsabile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) încasează tarifele fitosanitare. Tarifele vor fi plătite de către importator sau de către reprezentanţii lui în relaţia cu autoritatea vamală. Tarifele încasate se constituie parte la bugetul de stat. (7) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională Fitosanitară, va informa Comisia cu privire la metoda de calcul al tarifelor fitosanitare în relaţie cu controalele prevăzute la alin. (1). (8) Tariful standard prevăzut în anexa nr. VIII se aplica fără a prejudicia cheltuielile suplimentare pentru a acoperi costuri suplimentare suportate în activităţi speciale legate de controale, cum ar fi deplasările neprevăzute ale inspectorilor sau perioadele de aşteptare ale inspectorilor datorate întârzierilor în sosirea transporturilor de mărfuri, controale efectuate în afara orelor normale de lucru, controale sau analize de laborator suplimentare cerute în plus faţă de cele prevăzute la art. 11 pentru confirmarea concluziilor controalelor, măsurile fitosanitare speciale cerute de legislaţia comunitară în baza art. 17 sau 18, măsurile luate în conformitate cu art. 14 alin. (19)-(21) sau traducerea documentelor solicitate. (9) Tarifele fitosanitare înlocuiesc toate celelalte preturi sau tarife percepute în statele membre la nivel naţional, regional sau local pentru controalele prevăzute la alin. (1) şi atestarea acestora.  +  Articolul 16 (1) Certificatele fitosanitare şi certificatele fitosanitare pentru reexport, care sunt eliberate de organismele oficiale responsabile, prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b), în conformitate cu Convenţia internaţională pentru protecţia plantelor sunt în formatul modelelor standardizate prevăzute în anexa nr. VII. (2) În situaţia în care: a) o ţară care nu este parte contractantă la Convenţia internaţională pentru protecţia plantelor solicita un format diferit, organismele oficiale responsabile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) vor respecta acel format; b) este încheiat un memorandum intre Uniunea Europeană şi o ţară terţă, vor fi respectate cerinţele suplimentare prevăzute în acest memorandum.  +  Articolul 17 (1) În conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2), pot fi făcute excepţii de către organismele oficiale responsabile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a), astfel: a) de la art. 5 alin. (1) şi (2) cu privire la anexa nr. III partea A şi partea B, fără a încălca prevederile art. 5 alin. (5), ale art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 11 alin. (2) lit. c) cu privire la exigentele prevăzute în anexa nr. IV partea A, secţiunea I şi în anexa nr. IV partea B; b) de la art. 11 alin. (2) lit. d) şi art. 11 alin. (3)-(5) în cazul lemnului, dacă sunt asigurate garanţii echivalente prin documente sau marcaje alternative. (2) Excepţiile prevăzute la alin. (1) pot fi făcute cu condiţia să se fi stabilit faptul că riscul de răspândire a organismelor dăunătoare este prevenit prin unul sau mai multi dintre următorii factori: a) originea plantelor sau a produselor vegetale; b) tratament corespunzător; c) precauţii speciale pentru folosirea plantelor sau a produselor vegetale. (3) Riscul prevăzut la alin. (2) este evaluat pe baza informaţiilor ştiinţifice şi tehnice disponibile. În cazul în care asemenea informaţii nu sunt suficiente, ele sunt suplimentate prin investigatii adiţionale, sau, atunci când este cazul, prin investigatii efectuate sub autoritatea Comisiei şi în conformitate cu prevederile art. 21 în ţara de origine a plantelor, produselor vegetale sau a altor obiecte în cauză. (4) Fiecare autorizare se aplică în mod individual la întregul teritoriu al Comunităţii sau la o parte a acestuia, în condiţii care ţin cont de riscul de răspândire a organismelor dăunătoare prin produsul respectiv în zone protejate sau în anumite regiuni, ţinând cont de diferenţele dintre condiţiile agricole şi ecologice. Într-un astfel de caz, statele membre respective sunt scutite în mod expres de anumite obligaţii care derivă din dispoziţiile prezentei hotărâri în luarea de decizii pentru acordarea autorizărilor. (5) Riscul prevăzut la alin. (4) este evaluat pe baza informaţiilor ştiinţifice şi tehnice disponibile. În cazul în care asemenea informaţii nu sunt suficiente, ele sunt suplimentate prin investigatii adiţionale sau, atunci când este cazul, prin investigatii efectuate de către Comisie în ţara de origine a plantelor, produselor vegetale sau a altor obiecte în cauză. (6) În conformitate cu procedurile prevăzute la alin. (1)-(3), măsurile fitosanitare adoptate de o ţară terţă pentru export în Comunitatea Europeană sunt recunoscute ca echivalente masurilor fitosanitare stabilite prin prezenta hotărâre, în special celor specificate în anexa nr. IV, dacă acea ţară terţă demonstrează în mod obiectiv Comunităţii Europene că măsurile ei ating nivelul corespunzător de protecţie fitosanitară al Comunităţii Europene şi dacă acesta este confirmat de concluziile constatărilor efectuate cu ocazia accesului rezonabil al experţilor Comisiei, prevăzuţi la art. 21, la inspecţii, analize şi alte proceduri relevante în ţara terţă în cauza. (7) Deciziile referitoare la derogările prevăzute la alin. (1)-(3) sau la recunoaşterea echivalenţelor prevăzute la alin. (6) impun ca respectarea condiţiilor cerute de acestea să fie garantată oficial în scris de către ţara exportatoare pentru fiecare caz în care se face uz de aceste dispoziţii şi menţionează elementele conţinute în declaraţia oficiala confirmând respectarea. (8) Deciziile prevăzute la alin. (7) specifica dacă sau în ce maniera Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională Fitosanitară, va informa celelalte state membre şi Comisia despre fiecare caz individual de utilizare sau grupuri de cazuri de utilizare.  +  Articolul 18 (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională Fitosanitară, notifica de îndată, în scris, Comisia şi celelalte state membre în legătură cu prezenţa pe teritoriul României a oricăruia dintre organismele dăunătoare prevăzute în anexa nr. I partea A secţiunea I sau în anexa nr. II partea A secţiunea I ori apariţia într-o parte din teritoriul sau, în care prezenta lor a fost anterior necunoscută, a oricăruia dintre organismele dăunătoare prevăzute în anexa nr. I partea A secţiunea a II-a, în partea B sau în anexa nr. II partea A secţiunea a II-a sau în partea B. (2) Organismele oficiale responsabile iau toate măsurile necesare pentru eradicarea sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru împiedicarea răspândirii organismelor dăunătoare în cauză. (3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională Fitosanitară, informează Comisia şi celelalte state membre privind măsurile luate, prevăzute la alin. (2). (4) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională Fitosanitară: a) notifică de îndată, în scris, Comisia şi celelalte state membre în legătură cu apariţia reală sau presupusă a oricăruia dintre organismele dăunătoare, care nu sunt prevăzute în anexa nr. I sau în anexa nr. II, a căror prezenţă a fost anterior necunoscută pe teritoriul României; b) informează Comisia şi celelalte state membre în legătură cu măsurile de protecţie pe care le-a luat sau intenţionează să le ia; c) măsurile prevăzute la lit. b) trebuie, inter alia, să fie astfel încât să prevină riscul răspândirii organismului dăunător în cauza pe teritoriul celorlalte state membre. (5) În ceea ce priveşte transporturile de plante, produse vegetale sau alte obiecte din ţări terţe considerate a implica un pericol iminent de introducere sau răspândire a organismelor dăunătoare prevăzute la alin. (1) şi (4), organismele oficiale responsabile iau de îndată măsurile necesare pentru a proteja teritoriul Comunităţii Europene de pericolul menţionat şi informează Comisia şi celelalte state membre în legătură cu aceasta. (6) Atunci când organismele oficiale responsabile consideră că există un pericol iminent, altul decât cel prevăzut la alin. (5), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională Fitosanitară, notifică de îndată, în scris, Comisia şi celelalte state membre în legătură cu măsurile pe care propune să le ia. (7) Dacă organismele oficiale responsabile consideră că aceste măsuri nu sunt luate în timp util pentru a preveni introducerea sau răspândirea unui organism dăunător pe teritoriul României, pot lua temporar orice masuri suplimentare pe care le consideră necesare, atât timp cât Comisia nu a adoptat măsuri în conformitate cu alin. (8)-(10). (8) În cazurile prevăzute la alin. (1)-(7), Comisia examinează situaţia cât mai repede posibil în cadrul Comitetului permanent fitosanitar. Investigaţii la faţa locului pot fi efectuate sub autoritatea Comisiei şi în conformitate cu prevederile art. 21. (9) Măsurile bazate pe o analiză a riscului fitosanitar sau pe o analiză preliminară a riscului fitosanitar în cazurile prevăzute la alin. (4)-(7), inclusiv cele prin care se poate decide dacă măsurile luate de organismele oficiale responsabile trebuie să fie revocate sau amendate, pot fi adoptate, în conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2). (10) Comisia urmăreşte evoluţia situaţiei şi, în conformitate cu aceeaşi procedură, modifică sau anulează, după cum cere evoluţia situaţiei, măsurile prevăzute la alin. (9). Până la adoptarea unei măsuri în conformitate cu procedura prevăzută la alin. (9), organismele oficiale responsabile pot să menţină măsurile pe care le-au pus în aplicare. (11) Regulile detaliate pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1)-(7) sunt adoptate, după cum este necesar, în conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2).  +  Articolul 19 (1) Pentru implementarea prevederilor Directivei Consiliului 2000/29 CE, cu modificările şi completările ulterioare, transpuse prin prezenta hotărâre, se aplică măsurile adoptate de Comitetul permanent fitosanitar instituit prin Decizia Consiliului 76/894/CEE. (2) Referirile la acest alineat se constituie ca referiri la procedurile prevăzute de art. 5 şi 7 din Decizia Consiliului 1999/468/CEE, modificată prin Decizia Consiliului 2006/512/CEE. (3) Perioada prevăzută la art. 5 alin. (6) din Decizia 1999/468/CEE este fixată la 3 luni. (4) Comitetul permanent fitosanitar adoptă regulile sale de procedură.  +  Articolul 20Pentru introducerea pe teritoriul României a oricăror plante sau produse vegetale, în special cele prevăzute în anexa nr. VI, şi a ambalajelor lor sau a vehiculelor care le transporta, organismele oficiale responsabile pot să ia măsuri fitosanitare speciale împotriva organismelor dăunătoare care, în general, atacă plantele sau produsele vegetale depozitate.  +  Articolul 21 (1) În situaţia în care Comisia efectuează controale în România, acestea trebuie efectuate în colaborare cu organismele oficiale responsabile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) şi b), aşa cum este prevăzut la alin. (2)-(11). (2) În cadrul colaborării prevăzute la alin. (1), organismelor oficiale responsabile, prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) şi b), li se oferă din timp suficiente informaţii cu privire la sarcina respectiva pentru a permite pregătirea controalelor. (3) Organismele oficiale responsabile, prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) şi b), iau toate măsurile posibile pentru a se asigura că obiectivele şi eficacitatea inspecţiilor nu sunt ameninţate. Acestea se asigură că experţii îşi pot îndeplini sarcinile fără vreo piedică şi iau toate măsurile posibile pentru a le asigura acestora, la cerere, toate facilităţile disponibile necesare, inclusiv echipamentul de laborator şi personalul. (4) Comisia asigură rambursarea cheltuielilor rezultate în urma acestor solicitări, în limitele alocărilor disponibile în acest sens în bugetul general al Uniunii Europene. (5) Prevederile alin. (4) nu se aplică cheltuielilor rezultate din următoarele tipuri de solicitări făcute cu ocazia participării respectivilor experţi la inspecţiile la import în statele membre: analize de laborator şi prelevarea probelor pentru inspecţii vizuale sau pentru analize de laborator şi care sunt deja acoperite de tarifele prevăzute la art. 15. (6) Atunci când legislaţia naţională prevede, experţii trebuie să fie mandataţi în timp util de către organismul oficial responsabil prevăzut la art. 2 alin (2) lit. a) şi trebuie să respecte regulile şi practicile impuse. (7) În cazul în care sarcina constă în monitorizarea examinărilor prevăzute la art. 7, din monitorizarea inspecţiilor prevăzute la art. 11 alin. (1)-(5) sau din efectuarea investigaţiilor prevăzute la art. 17 alin. (1)-(5) şi la art. 18 alin. (8)-(10) nu se ia nicio decizie la faţa locului. Experţii raportează Comisiei cu privire la activităţile desfăşurate şi la rezultatele obţinute. (8) În cazul în care sarcina constă din efectuarea inspecţiilor în conformitate cu art. 11 alin. (1)-(5), aceste inspecţii sunt integrate într-un program de inspecţii stabilit, iar regulile de procedură stabilite de către organismele oficiale responsabile, prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) şi b), sunt respectate. În cazul unei inspecţii comune, organismul oficial responsabil prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b) permite introducerea unui transport în Comunitatea Europeană numai în cazul în care Agenţia Naţională Fitosanitară şi Comisia sunt de acord. (9) În conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2), condiţia prevăzută la alin. (8) poate fi extinsă şi la alte cerinţe irevocabile ce se aplică transporturilor înainte de introducerea lor în Comunitatea Europeană dacă, potrivit practicii, acest lucru este necesar. (10) În cazul în care expertul Comunităţii Europene şi inspectorul fitosanitar naţional nu ajung la un acord, Agenţia Naţională Fitosanitară ia orice măsură temporară necesară până la adoptarea unei decizii finale. (11) În toate cazurile, prevederile naţionale cu privire la procedura penală şi sancţiunile administrative se aplică în conformitate cu procedurile normale. Atunci când experţii identifică o încălcare a prevederilor prezentei hotărâri, aceştia informează Agenţia Naţională Fitosanitară.  +  Articolul 22În situaţia apariţiei reale sau suspectate a organismului dăunător, ca rezultat al introducerii sau răspândirii sale în Comunitatea Europeană, România poate beneficia din partea Comunităţii Europene de o contribuţie financiara pentru combaterea fitosanitară, în conformitate cu art. 23 şi 24, pentru a acoperi cheltuielile direct legate de măsurile necesare care au fost luate sau sunt planificate pentru combaterea organismului dăunător respectiv în vederea eradicării sale sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru izolarea acestuia.  +  Articolul 23 (1) România poate beneficia, la cerere, de contribuţia financiară comunitară prevăzută la art. 22, dacă s-a stabilit că organismul dăunător în cauza, prevăzut sau nu în anexele nr. I şi II, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) a fost notificat în conformitate cu art. 18 alin. (1)-(3) sau cu art. 18 alin. (4); b) constituie un pericol iminent pentru întreaga Comunitate Europeană sau o parte a acesteia prin apariţia sa într-o zonă în care acest organism fie nu a fost cunoscut să apară anterior, fie a fost eradicat sau este pe cale de eradicare; c) a fost introdus în acea zonă prin transporturi de plante, produse vegetale sau alte obiecte, dintr-o ţară terţă sau dintr-o alta zon din Comunitatea Europeană. (2) Pentru aplicarea prevederilor art. 22 sunt considerate ca măsuri necesare următoarele: a) distrugerea, dezinfectarea, dezinfestarea, sterilizarea, curăţarea sau orice alt tratament efectuat în mod oficial sau la cerere oficială cu privire la:1. plantele, produsele vegetale sau alte obiecte care constituie transportul de marfă sau loturile prin care organismul dăunător a fost introdus în zona în cauză şi care au fost recunoscute ca fiind contaminate sau susceptibile de a fi contaminate;2. plantele, produsele vegetale şi alte obiecte, recunoscute ca fiind contaminate sau susceptibile de a fi contaminate de organismul dăunător introdus, care sunt obţinute din plantele transportului de marfă sau din lotul/loturile respectiv/respective sau au fost în imediata apropiere a plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte din acel transport de marfă sau loturi sau în imediata apropiere a plantelor cultivate din acestea;3. substraturile de creştere şi terenul de cultură recunoscute ca fiind contaminate sau susceptibile de a fi contaminate de organismul dăunător în cauză;4. materialele de producţie, de condiţionare, de ambalare şi depozitare, spatiile de depozitare sau de ambalare şi mijloacele de transport care au fost în contact cu unele sau cu toate plantele, produsele vegetale sau alte obiecte prevăzute anterior; b) inspecţiile sau analizele efectuate oficial sau la cerere oficială pentru monitorizarea prezentei sau gradului de contaminare cu organismul dăunător introdus; c) interdicţiile sau restricţiile privind utilizarea substraturilor de creştere, a suprafeţelor cultivabile sau a sediilor, precum şi a plantelor, a produselor vegetale sau a altor obiecte, altele decât materialul din transportul de marfă sau lotul/loturile respectiv/respective sau obţinut din acestea, dacă acestea rezultă din decizii oficiale luate din motive de riscuri fitosanitare legate de organismul dăunător introdus. (3) Sunt considerate cheltuieli legate direct de măsurile necesare prevăzute la alin. (2) plăţile efectuate din fondurile publice pentru: a) acoperirea parţială sau totală a costurilor măsurilor descrise la alin. (2) lit. a) şi b), cu excepţia celor legate de costurile curente de funcţionare ale organismului oficial competent respectiv; b) compensarea parţială sau integrala a pierderilor financiare, altele decât pierderile din venituri, care rezultă direct din una sau mai multe dintre măsurile descrise la alin. (2) lit. c). (4) Prin excepţie de la alin. (3) lit. b), un regulament de implementare poate specifica în conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2) cazurile în care compensarea pierderilor din venituri este considerată cheltuiala legată direct de măsurile necesare, sub rezerva condiţiilor prevăzute în acest sens la alin. (6)-(11), precum şi limitele de timp ce se aplică acestor cazuri, durata maximă fiind de 3 ani. (5) Pentru a putea beneficia de contribuţia financiara din partea Comunităţii Europene şi fără a încălca prevederile art. 18, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională Fitosanitară, înaintează o solicitare în acest sens Comisiei cel mai târziu până la sfârşitul anului calendaristic care succede anul în care organismul dăunător a fost detectat şi informează de îndată Comisia şi celelalte state membre despre: a) numărul notificării prevăzute la alin. (1) lit. a); b) natura şi întinderea apariţiei organismului dăunător prevăzute la art. 22, precum şi despre istoricul şi modalităţile de detecţie a acestuia; c) identitatea transporturilor de marfă prevăzute la alin. (1) lit. c) prin intermediul cărora a fost introdus organismul dăunător; d) măsurile necesare care au fost luate sau sunt prevăzute, pentru care se solicită un ajutor, inclusiv programarea acestora; e) rezultatele obţinute şi costul real sau estimativ al cheltuielilor suportate sau care vor fi suportate şi despre partea din aceste cheltuieli care este sau care va fi acoperită din fonduri publice alocate de către statul membru pentru implementarea aceloraşi măsuri necesare. (6) Fără a încălca prevederile art. 24, alocarea şi volumul contribuţiei financiare comunitare sunt stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2), având în vedere informaţiile şi documentele furnizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională Fitosanitară, în conformitate cu alin. (5) şi, acolo unde este cazul, luând în considerare rezultatele investigaţiilor efectuate de către experţii Comisiei prevăzuţi la art. 21, în baza art. 18 alin. (8) şi (9) şi ţinând cont de importanţa pericolului prevăzut la alin. (1) lit. b), precum şi în funcţie de alocările disponibile în aceste scopuri. (7) În limitele stabilite de alocările disponibile în aceste scopuri, contribuţia financiară din partea Comunităţii Europene acoperă până la 50% şi, în cazul compensării pierderilor din venituri prevăzute la alin. (4), până la 25% din cheltuielile legate direct de măsurile necesare prevăzute la alin. (2), cu condiţia că aceste măsuri să fi fost luate pe parcursul unei perioade care să nu depăşească 2 ani de la data depistării apariţiei unui organism dăunător prevăzute la art. 22, sau să fie prevăzute pentru aceasta perioadă. (8) Perioada prevăzută la alin. (7) poate fi prelungită, în conformitate cu aceeaşi procedură, în cazul în care examinarea situaţiei respective conduce la concluzia că obiectivul masurilor va fi realizat într-o perioadă suplimentară rezonabilă. Contribuţia financiară comunitară scade pe parcursul anilor perioadei suplimentare. (9) În cazul în care Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională Fitosanitară, nu poate să furnizeze informaţiile solicitate privind identitatea transporturilor de marfă în conformitate cu alin. (5) lit. c), acesta indică sursele presupuse ale apariţiei şi motivele pentru care transporturile de marfă nu au putut să fie identificate. (10) Alocarea contribuţiei financiare, în sensul prevederilor alin. (9), poate fi aprobată, în conformitate cu aceeaşi procedură, în funcţie de rezultatele evaluării acestor informaţii. (11) Regulile detaliate pentru implementarea prevederilor alin. (6)-(10) se stabilesc într-un regulament de implementare în conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2). (12) Având în vedere evoluţia situaţiei din Comunitatea Europeană, se poate decide, în conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2), că alte acţiuni să fie puse în aplicare sau ca măsurile luate sau prevăzute de organismul oficial responsabil prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) să facă obiectul anumitor cerinţe sau condiţii suplimentare, dacă acestea sunt necesare pentru realizarea obiectivului respectiv. (13) Alocarea contribuţiei financiare comunitare pentru aceste alte acţiuni, cerinţe sau condiţii prevăzute la alin. (12) se decide prin aceeaşi procedura. În limitele stabilite de alocările disponibile în aceste scopuri, contribuţia financiara comunitară acoperă până la 50% din cheltuielile legate direct de aceste acţiuni, cerinţe sau condiţii. (14) În situaţia în care acţiunile, cerinţele sau condiţiile prevăzute la alin. (12) vizează în mod esenţial protejarea teritoriilor Comunităţii Europene, altele decât teritoriul României, se poate decide, în conformitate cu aceeaşi procedură, că alocaţia financiară comunitară să acopere mai mult de 50% din cheltuieli. (15) Contribuţia financiară comunitară este limitată în timp şi scade pe parcursul anilor perioadei suplimentare. (16) Alocarea unei contribuţii financiare comunitare nu aduce prejudicii drepturilor pe care România sau persoanele le au faţă de ceilalţi, inclusiv faţă de alte state membre în cazurile prevăzute la art. 24 alin. (4)-(7) pentru rambursarea cheltuielilor, compensarea pierderilor sau a altor prejudicii, în conformitate cu legislaţia naţională, legislaţia comunitară sau dreptul internaţional. (17) Drepturile prevăzute la alin. (16) fac obiectul unui transfer, de drept, către Comunitatea Europeană, de la data plăţii contribuţiei financiare comunitare, în măsura în care aceste cheltuieli, pierderi sau alte prejudicii sunt acoperite de contribuţia respectivă. (18) Contribuţia financiară comunitară se poate plăti în mai multe transe. (19) În situaţia în care contribuţia financiară comunitară alocată nu se mai justifică, valoarea contribuţiei financiare comunitare alocată României în conformitate cu alin. (6)-(11) şi alin. (12)-(15) poate să fie redusă sau să fie suspendată, dacă se stabileşte, în baza informaţiilor furnizate de România, a rezultatelor investigaţiilor efectuate de către experţii Comisiei prevăzuţi la art. 21 sau în urma rezultatelor examinării corespunzătoare pe care Comisia a întreprins-o în conformitate cu procedurile similare celor prevăzute la art. 39 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.260/1999 din 21 iunie 1999 de stabilire a prevederilor generale ale Fondurilor Structurale, că: a) măsurile stabilite în conformitate cu alin. (6)-(11) şi cu alin. (12)-(15) nu au fost aplicate în întregime sau parţial, modalităţile sau limitele de timp stabilite nu au fost respectate, în conformitate cu prevederile respective sau cerute de obiectivele urmărite, nu se justifică; b) măsurile nu mai sunt necesare; c) se descoperă o situaţie similară celei descrise în art. 39 din Regulamentul (CE) nr. 1.260/1999. (20) Prevederile art. 8 şi 9 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.258/1999 din 17 mai 1999 privind finanţarea politicii agricole comune se aplică în mod corespunzător. (21) România rambursează Comunităţii Europene, în întregime sau o parte din sumele care i-au fost alocate sub forma contribuţiei financiare comunitare alocate în conformitate cu alin. (6)-(11) şi alin. (12)-(15), dacă se stabileşte prin sursele prevăzute la alin. (18) şi (19) că: a) măsurile necesare avute în vedere în conformitate cu alin. (6)-(11) sau alin. (12)-(15):1. nu au fost implementate;2. nu au fost implementate în conformitate cu modalităţile sau limitele de timp stabilite în conformitate cu prevederile respective sau cerute de obiectivele urmărite; b) sumele plătite au fost folosite în alte scopuri decât cele pentru care s-a alocat contribuţia financiară; c) se descoperă o situaţie similară celei descrise la art. 39 din Regulamentul (CE) nr. 1.260/1999. (22) Drepturile prevăzute la alin. (17) fac obiectul unui transfer, de drept, către România, de la data rambursării, în măsura în care aceste drepturi sunt acoperite de rambursarea respectivă. (23) Dobânda cu privire la întârzierea în efectuarea plăţii se calculează pentru sumele nerestituite în conformitate cu dispoziţiile regulamentului financiar şi în conformitate cu aranjamentele pe care Comisia le stabileşte în conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2). (24) Organismul oficial responsabil prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. a) va informa Ministerul Economiei şi Finanţelor asupra valorii plăţilor efectuate de Comisia Europeană din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, prevăzută la art. 22, cel mai târziu în data de 17 a lunii următoare celei în care s-a efectuat plata.  +  Articolul 24 (1) În ceea ce priveşte cauzele apariţiei organismului dăunător prevăzut la art. 22 se aplică următoarele masuri: a) Comisia verifică dacă apariţia organismului dăunător în zona respectivă a fost determinată de circulaţia în acea zonă a unuia sau a mai multor transporturi de marfă care conţin organismul dăunător şi va identifica statul membru sau statele membre succesive din care au venit transporturile de marfă respective; b) statul membru din care au venit transporturile de marfă în care se află organismul dăunător, indiferent dacă este sau nu acelaşi stat membru ca şi cel prevăzut la lit. a), informează de îndată Comisia, la cererea acesteia, cu privire la detaliile referitoare la originea sau originile transporturilor de marfă şi ale procedurilor administrative implicate, inclusiv examinările, inspecţiile şi controalele prevăzute de reglementările comunitare, pentru a stabili de ce statul membru nu a reuşit să descopere faptul că transportul/transporturile de marfă respectiv/respective nu au fost conforme reglementărilor; c) statul membru informează Comisia, la cererea acesteia, cu privire la destinaţia tuturor celorlalte transporturi de marfă care sunt trimise de la aceeaşi origine sau origini pe parcursul unei perioade specificate. În vederea obţinerii de informaţii suplimentare, se pot face investigaţii de către experţii Comisiei prevăzuţi la art. 21. (2) Informaţiile obţinute conform prevederilor alin. (1) sau ale art. 18 alin. (8)-(10) sunt analizate de către Comitetul permanent fitosanitar pentru a se identifica orice fel de deficiente în regulamentele fitosanitare ale Comunităţii Europene sau în implementarea acestora, precum şi orice fel de măsuri care ar putea fi luate pentru a remedia aceste deficienţe. (3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt, de asemenea, folosite pentru a se stabili, în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, dacă statul membru din care transportul/transporturile de marfă provin nu a depistat neconformitatea acestuia/acestora care s-a soldat cu apariţia organismului dăunător în zona respectivă întrucât statul membru nu a reuşit să-şi îndeplinească una dintre obligaţiile care îi revin în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi dispoziţiile reglementarilor comunitare cu privire la examinările prevăzute la art. 7 sau la inspecţiile prevăzute la art. 11 alin. (1)-(5). (4) În cazul în care se ajunge la concluziile prevăzute la alin. (2) şi (3) în ceea ce priveşte statul membru prevăzut la art. 23 alin. (1), contribuţia financiară comunitară: a) nu se alocă; b) în cazul în care a fost deja alocată, aceasta nu se plăteşte; c) în cazul în care a fost deja plătită, aceasta se rambursează Comunităţii Europene. (5) În cazul prevăzut la alin. (4) lit. c) se aplică prevederile art. 23 alin. (23). (6) În cazul în care se ajunge la concluzia prevăzută la alin. (2) şi (3) cu privire la un alt stat membru, se aplica legislaţia Comunităţii Europene, ţinându-se seama de prevederile art. 23 alin. (17). (7) Sumele care trebuiesc rambursate în conformitate cu prevederile alin. (4)-(6) vor fi fixate în conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2).  +  Articolul 25În ceea ce priveşte contribuţia financiară comunitară, Consiliul, acţionând cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, adoptă prevederile cu privire la cazurile excepţionale în care predomină interesul Comunităţii Europene care justifică o contribuţie comunitară, de până la 70%, din cheltuielile legate direct de îmbunătăţirea echipamentului şi a facilităţilor, în limitele stabilite de alocările disponibile în aceste scopuri şi cu condiţia că acest lucru să nu afecteze deciziile care se iau în temeiul art. 23 alin. (6)-(11) sau al art. 23 alin. (12)-(15).  +  Articolul 26Fără a încălca prevederile art. 21 din prezenta hotărâre, se aplică, după caz, prevederile art. 41-46 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia pentru alimente şi alimente pentru animale şi dispoziţiile privind sănătatea şi bunăstarea animalelor.  +  Articolul 27Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale împreună cu Autoritatea Naţională a Vămilor vor elabora şi promova, prin ordin comun, lista cuprinzând codurile tarifare la care se clasifică în nomenclatura tarifului vamal comun plantele, produsele vegetale şi alte obiecte care fac obiectul prezentei hotărâri.  +  Articolul 28Anexele nr. I-VIII*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.-------- Notă *) Anexele se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru vânzări şi relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1  +  Articolul 29Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 13 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare.Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului 2000/29/CE privind măsurile de protecţie împotriva introducerii în Comunitate a organismelor dăunătoare plantelor sau produselor vegetale şi împotriva răspândirii lor în Comunitate, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 169 din 10 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Decebal Traian RemeşDepartamentul pentru Afaceri EuropeneAdrian Ciocănea,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 6 iunie 2007.Nr. 563.  +  Anexa I  +  Partea A ORGANISME DĂUNĂTOARE A CĂROR INTRODUCERE ŞI RĂSPÂNDIRE ÎN INTERIORUL ROMÂNIEI ESTE INTERZISĂ  +  Secţiunea I ORGANISME DĂUNĂTOARE NECUNOSCUTE CĂ APAR ÎN NICIO PARTE A COMUNITĂŢII ŞI RELEVANTE PENTRU ÎNTREAGA COMUNITATE(a) Insecte, acarieni şi nematozi în toate stadiile lor de dezvoltare1. Acleris spp. (noneuropene)2. Amauromyza maculosa (Malloch)3. Anomala orientalis Waterhouse4. Anoplophora chinensis (Thomson)4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky)5. Anoplophora malasiaca (Forster)6. Arrhenodes minutus Drury7. Bemisia tabaci Genn. (populaţii noneuropene) vector de virusuri, cum ar fi:(a) Bean golden mosaic virus(b) Cowpea mild mottle virus(c) Lettuce infectious yellows virus(d) Pepper mild tigre virus(e) Squash leaf curl virus(f) Euphorbia mosaic virus(g) Florida tomato virus8. Cicadellidae (noneuropene) cunoscute ca vectori ai bolii lui Pierce (produsă de Xylella fastidiosa), cum ar fi:(a) Carneocephala fulgida Nottingham(b) Draeculacephala minerva Ball(c) Graphocephala atropunctata (Signoret)9. Choristoneura spp. (noneuropene)10. Conotrachelus nenuphar (Herbst)10.1. Diabrotica barberi Smith and Lawrence10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim10.4. Diabrotica virgifera Le Conte11. Heliothis zea (Boddie)11.1. Hirschmanniella spp., cu excepţia Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc and Goodey12. Liriomyza sativae Blanchard13. Longidorus diadecturus Eveleigh and Allen14. Monochamus spp. (noneuropene)15. Myndus crudus Van Duzee16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne and Allen16.1. Naupactus leucoloma Boheman17. Premnotrypes spp. (noneuropene)18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee)21. Spodoptera eridania (Cramer)22. Spodoptera frugiperda (Smith)23. Spodoptera litura (Fabricius)24. Thrips palmi Karny25. Tephritidae (noneuropene), cum ar fi:(a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)(b) Anastrepha ludens (Loew)(c) Anastrepha obliqua Macquart(d) Anastrepha suspensa (Loew)(e) Dacus ciliatus Loew(f) Dacus curcurbitae Coquillet(g) Dacus dorsalis Hendel(h) Dacus tryoni (Froggatt)(i) Dacus tsuneonis Miyake(j) Dacus zonatus Saund.(k) Epochra canadensis (Loew)(l) Pardalaspis cyanescens Bezzi(m) Pardalaspis quinaria Bezzi(n) Pterandrus rosa (Karsch)(o) Rhacochlaena japonica Ito(p) Rhagoletis cingulata (Loew)(q) Rhagoletis completa Cresson(r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)(s) Rhagoletis indifferens Curran(t) Rhagoletis mendax Curran(u) Rhagoletis pomonella Walsh(v) Rhagoletis ribicola Doane(w) Rhagoletis suavis (Loew)26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populaţii noneuropene)27. Xiphinema californicum Lamberti and Bleve-Zacheo(b) Bacterii1. Xylella fastidiosa (Well and Raju)(c) Ciuperci1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel3. Cronartium spp. (noneuropene)4. Endocronartium spp. (noneuropene)5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto and Ito6. Gymnosporangium spp. (noneuropene)7. Inonotus weirii (Murril) Kotlaba and Pouzar8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis9. Monilinia fructicola (Winter) Honey10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson12. Phoma andina Turkensteen13. Phylosticta solitaria Ell. and Ev.14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone and Boerema15. Thecaphora solani Barrus15.1. Tilletia indica Mitra16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers(d) Virusuri şi organisme analoage1. Elm phloem necrosis mycoplasm2. Virusuri şi organisme analoage la cartof, cum ar fi:(a) Andean potato latent virus(b) Andean potato mottle virus(c) Arracacha virus B, suşa oca(d) Potato black ringspot virus(e) Potato spindle tuber viroid(f) Potato virus T(g) Izolate noneuropene ale virusurilor cartofului: A, M, S, V, X şi Y (inclusiv Y0, Y^n şi Y^c) şi Potato leafroll virus3. Tobacco ringspot virus4. Tomato ringspot virus5. Virusuri şi organisme analoage la Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. şi Vitis L., cum ar fi:(a) Blueberry leaf mottle virus(b) Cherry rasp leaf virus (American)(c) Peach mosaic virus (American)(d) Peach phony rickettsia(e) Peach rosette mosaic virus(f) Peach rosette mycoplasm(g) Peach X-disease mycoplasm(h) Peach yellows mycoplasm(i) Plum line pattern virus (American)(j) Raspberry leaf curl virus (American)(k) Strawberry latent lt; lt;C gt; gt; virus(l) Strawberry vein banding virus(m) Strawberry witches' broom mycoplasm(n) Virusuri şi organisme analoage noneuropene la Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. şi Vitis L.6. Virusuri transmise de Bemisia tabaci Genn., cum ar fi:(a) Bean golden mosaic virus(b) Cowpea mild mottle virus(c) Lettuce infectious yellows virus(d) Pepper mild tigre virus(e) Squash leaf curl virus(f) Euphorbia mosaic virus(g) Florida tomato virus(e) Plante parazite1. Arceuthobium spp. (noneuropene)  +  Secţiunea a II-a ORGANISME DĂUNĂTOARE CUNOSCUTE CĂ APAR ÎN COMUNITATE ŞI RELEVANTE PENTRU ÎNTREAGA COMUNITATE(a) Insecte, acarieni şi nematozi în toate stadiile lor de dezvoltare1. Globodera pallida (Stone) Behrens2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens3. Heliothis armigera (Hubner)4. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toate populaţiile)5. Meloidogyne fallax Karssen6. Opogona sacchari (Bojer)7. Popilia japonica Newman8. Rhizoecus hibisci Kawai and Takagi9. Spodoptera littoralis (Boisduval)(b) Bacterii1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al.2. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith(c) Ciuperci1. Melampsora medusae Thumen2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival(d) Virusuri şi organisme analoage1. Apple proliferation mycoplasm2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm3. Pear decline mycoplasm  +  Partea B ORGANISME DĂUNĂTOARE A CĂROR INTRODUCERE ŞI RĂSPÂNDIRE ÎN INTERIORUL ANUMITOR ZONE PROTEJATE ESTE INTERZISĂ(a) Insecte, acarieni şi nematozi în toate stadiile lor de dezvoltare*Font 8*┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Specii │ Zone protejate │├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. Bemisia tabaci Genn.│IRL, P [Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, ││ (populaţii europene)│Madeira, Ribatejo e Oeste (comunele Alcobaca, Alenquer, Bombarral, ││ │Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinha, Nazare, Obidos, Peniche şi Torres ││ │Vedras) şi Tras-os-Montes], UK, S, FI │├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. Daktulosphaira │CY ││ vitifoliae (Fitch) │ │├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3. Globodera pallida │FI, LV, SI, SK ││ (Stone) Behrens │ │├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4. Leptinotarsa │E(Ibiza şi Menorca) IRL, CY, M, P (Azores şi Madeira), UK, S (Blekinge, ││ decemlineata Say │Gotland, Halland, Kalmar şi Skane), FI (districtele din Aland, Turku, ││ │Uusimaa, Kymi, Hame, Pirkanmaa, Satakunta). │├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│5. Liriomyza bryoniae │IRL şi UK (Irlanda de Nord) ││ (Kaltenbach) │ │└───────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘(b) Virusuri şi organisme analoage*Font 8*┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Specii │ Zone protejate │├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. Beet necrotic yellow│F (Bretania), FI, IRL, P (Azores), UK (Irlanda de Nord) ││vein virus │ │├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. Tomato spotted wilt │S, FI ││virus │ │└───────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa II  +  Partea A ORGANISME DĂUNĂTOARE A CĂROR INTRODUCERE ŞI RĂSPÂNDIRE ÎN INTERIORUL ROMÂNIEI ESTE INTERZISĂ DACĂ SUNT PREZENTE PE ANUMITE PLANTE SAU PRODUSE VEGETALE  +  Secţiunea I ORGANISME DĂUNĂTOARE NECUNOSCUTE CĂ APAR ÎN COMUNITATE ŞI RELEVANTE PENTRU ÎNTREAGA COMUNITATE(a) Insecte, acarieni şi nematozi în toate stadiile lor de dezvoltare*Font 7*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                Specii Obiectul contaminării──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Aculops fuchsiae Keifer Plante de Fuchsia L., destinate plantării, cu excepţia seminţelor2. Aleurocanthus spp. Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, cu excepţia                                        fructelor şi seminţelor3. Anthonomus bisignifer (Schenkling) Plante de Fragaria L., destinate plantării, cu excepţia seminţelor4. Anthonomus signatus (Say) Plante de Fragaria L., destinate plantării, cu excepţia seminţelor5. Aonidiella citrina Coquillet Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, cu excepţia                                        fructelor şi seminţelor6. Aphelenchoides besseyi Christie*1) Seminţe de Oryza spp.7. Aschistonyx eppoi Inouye Plante de Juniperus L., cu excepţia fructelor şi seminţelor, originare din ţări                                        noneuropene8. Bursaphelenchus xylophilus Plante de Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga   (Steiner and Buhrer) Nickle et al. Carr. şi Tsuga Carr., cu excepţia fructelor şi seminţelor, şi lemn de conifere                                        (Coniferales), originare din ţări noneuropene9. Carposina niponensis Walsingham Plante de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. şi Pyrus L., cu excepţia seminţelor,                                        originare din ţări noneuropene10. Diaphorina citri Kuway Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor şi Murraya Konig,                                        cu excepţia fructelor şi seminţelor11. Enarmonia packardi (Zeller) Plante de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. şi Pyrus L., cu excepţia seminţelor,                                        originare din ţări noneuropene12. Enarmonia prunivora Walsh Plante de Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. şi Rosa L., destinate                                        plantării, cu excepţia seminţelor, şi fructe de Malus Mill. şi Prunus L., originare din                                        ţări noneuropene13. Eotetranychus lewisi McGregor Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, cu excepţia                                        fructelor şi seminţelor14. Grapholita inopinata Heinrich Plante de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. şi Pyrus L., cu excepţia seminţelor,                                        originare din ţări noneuropene15. Hishomonus phycitis Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, cu excepţia                                        fructelor şi seminţelor16. Leucaspis japonica Ckll. Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, cu excepţia                                        fructelor şi seminţelor17. Listronotus bonariensis (Kuschel) Seminţe de Cruciferae, Gramineae şi Trifolium spp., originare din Argentina, Australia,                                        Bolivia, Chile, Noua Zeelandă şi Uruguay18. Margarodes, specii noneuropene, Plante de Vitis L., cu excepţia fructelor şi seminţelor    cum ar fi:   (a) Margarodes vitis (Phillipi)   (b) Margarodes vredendalensis       de Klerk   (c) Margarodes prieskaensis       Jakubski19. Numonia pyrivorella (Matsumura) Plante de Pyrus L., cu excepţia seminţelor, originare din ţări noneuropene20. Oligonychus perditus Pritchard Plante de Juniperus L., cu excepţia fructelor şi seminţelor, originare din ţări    and Baker noneuropene21. Pissodes spp. (noneuropene) Plante de conifere (Coniferales) cu excepţia fructelor şi seminţelor, lemn de conifere                                        (Coniferales) cu scoarţă şi scoarţă izolată de conifere (Coniferales), originare din                                        noneuropene22. Radopholus citrophilus Huettel Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., şi hibrizii lor, cu excepţia    Dickson and Kaplan fructelor şi seminţelor, şi plante de Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp.,                                        Strelitziaceae, înrădăcinate sau cu mediu de cultură ataşat sau asociat23. Saissetia nigra (Nietm.) Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, cu excepţia                                        fructelor şi seminţelor24. Scirtothrips aurantii Faure Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, cu excepţia                                        seminţelor25. Scirtothrips dorsalis Hood Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, cu excepţia                                        fructelor şi seminţelor26. Scirtothrips citri (Moultex) Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, cu excepţia                                        seminţelor27. Scolytidae spp. (noneuropene) Plante de conifere (Coniferales), cu o înălţime mai mare de 3 m, cu excepţia fructelor şi                                        seminţelor, lemn de conifere (Coniferales) cu scoarţă şi scoarţă izolată de conifere                                        (Coniferales), originare din ţări noneuropene28. Tachypterellus quadrigibbus Say Plante de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. şi Pyrus L., cu excepţia seminţelor,                                        originare din ţări noneuropene29. Toxoptera citricida Kirk. Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, cu excepţia                                        fructelor şi seminţelor30. Trioza erytreae Del Guercio Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor şi Clausena Burm.                                        f., cu excepţia fructelor şi seminţelor31. Unaspis citri Comstock Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, cu excepţia                                        fructelor şi seminţelor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------    *1) Aphelenchoides besseyi Christie nu este prezent pe Oryza spp. în Comunitate.(b) Bacterii*Font 7*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                Specii Obiectul contaminării──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Citrus greening bacterium Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, cu excepţia                                        fructelor şi seminţelor2. Citrus variegated chlorosis Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, cu excepţia                                        fructelor şi seminţelor3. Erwinia stewartii (Smith) Dye Seminţe de Zea mays L.4. Xanthomonas campestris (toate Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, cu excepţiatulpinile patogene pe Citrus) seminţelor5. Xanthomonas campestris pv. oryzae Seminţe de Oryza spp.(Ishiyama) Dye şi pv. oryzicola(Fang. et al.) Dye──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────(c) Ciuperci*Font 7*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                Specii Obiectul contaminării──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Alternaria alternata (Fr.) Keissler Plante de Cydonia Mill., Malus Mill. şi Pyrus L. destinate plantării, cu excepţia(izolate patogene noneuropene) seminţelor, originare din ţări noneuropene1.1. Anisogramma anomala (Peck) Plante de Corylus L., destinate plantării, cu excepţia seminţelor, originare din CanadaE. Muller şi Statele Unite ale Americii2. Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Plante de Prunus L. destinate plantării, cu excepţia seminţelorArx3. Atropellis spp. Plante de Pinus L., cu excepţia fructelor şi seminţelor, scoarţă izolată şi lemn de                                        Pinus L.4. Ceratocystis virescens (Davidson) Plante de Acer saccharum Marsh., cu excepţia fructelor şi seminţelor, originare dinMoreau Statele Unite ale Americii şi Canada, lemn de Acer saccharum Marsh., incluzând lemnul                                        care nu şi-a păstrat suprafaţa rotundă naturală, originar din SUA şi Canada5. Cercoseptoria pini-densiflorae Plante de Pinus L., cu excepţia fructelor şi seminţelor, şi lemn de Pinus L.(Hori and Nambu) Deighton6. Cercospora angolensis Carv. Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, cu excepţiaand Mendes seminţelor7. Ciborinia camelliae Kohn Plante de Camelia L., destinate plantării, cu excepţia seminţelor, originare din ţări                                        noneuropene8. Diaporthe vaccinii Shaer Plante de Vaccinium spp., destinate plantării, cu excepţia seminţelor9. Elsinoe spp. Bitanc. and Jenk. Plante de Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, cu excepţia fructelor şiMendes seminţelor, şi plante de Citrus L. şi hibrizii lor, altele decât seminţele şi fructele,                                        exceptând fructele de Citrus reticulata Blanco şi de Citrus sinensis (L.) Osbeck                                        originare din America de Sud10. Fusarium oxysporum f. sp. Plante de Phoenix spp., cu excepţia fructelor şi seminţeloralbedinis (Kilian and Maire) Gordon11. Guignardia citricarpa Kiely (toate Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, cu excepţiatulpinile patogene pe Citrus) seminţelor12. Guignardia piricola (Nosa) Plante de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. şi Pyrus L., cu excepţia seminţelor,Yamamoto originare din ţări noneuropene13. Puccinia pittieriana Hennings Plante de Solanaceae, cu excepţia fructelor şi seminţelor14. Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers Plante de Pinus L., cu excepţia fructelor şi seminţelor15. Venturia nashicola Tanaka and Plante de Pyrus L., destinate plantării, cu excepţia seminţelor, originare din ţăriYamamoto noneuropene──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────(d) Virusuri şi organisme analoage*Font 7*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                Specii Obiectul contaminării──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Beet curly top virus (izolate non- Plante de Beta vulgaris L., destinate plantării, cu excepţia seminţeloreuropene)2. Black raspberry latent virus Plante de Rubus L., destinate plantării3. Blight and blight-like Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, cu excepţia                                        fructelor şi seminţelor4. Cadang-Cadang viroid Plante de Palmae, destinate plantării, cu excepţia seminţelor, originare din ţări                                        noneuropene5. Cherry leafroll virus*1) Plante de Rubus L., destinate plantării6. Citrus mosaic virus Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, cu excepţia                                        fructelor şi seminţelor7. Citrus tristeza virus (izolate non- Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, cu excepţiaeuropene) fructelor şi seminţelor8. Leprosis Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, cu excepţia                                        fructelor şi seminţelor9. Little cherry pathogen (izolate Plante de Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentiinoneuropene) Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram,                                        Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum. şi hibrizii şi soiurile acestora,                                        destinate plantării, cu excepţia seminţelor10. Naturally spreading psorosis Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, cu excepţia                                        fructelor şi seminţelor11. Palm lethal yellowing mycoplasm Plante de Palmae, destinate plantării, cu excepţia seminţelor, originare din ţări                                        noneuropene12. Prunus necrotic ringspot virus*2) Plante de Rubus L., destinate plantării13. Satsuma dwarf virus Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, cu excepţia                                        fructelor şi seminţelor14. Tatter leaf virus Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, cu excepţia                                        fructelor şi seminţelor15. Witches' broom (MLO) Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, cu excepţia                                        fructelor şi seminţelor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------    *1) Cherry leafroll virus nu este prezent pe Rubus L. în Comunitate.    *2) Prunus necrotic ringspot virus nu este prezent pe Rubus L. în Comunitate.  +  Secţiunea a II-a ORGANISME DĂUNĂTOARE CUNOSCUTE CĂ APAR ÎN COMUNITATE ŞI RELEVANTE PENTRU ÎNTREAGA COMUNITATE(a) Insecte, acarieni şi nematozi în toate stadiile lor de dezvoltare*Font 7*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                Specii Obiectul contaminării──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Aphelenchoides besseyi Christie Plante de Fragaria L., destinate plantării, cu excepţia seminţelor2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) Plante de Vitis L., cu excepţia fructelor şi seminţelor3. Ditylenchus destructor Thorne Bulbi de flori şi cormi de Crocus L., soiuri miniaturizate şi hibrizii lor din genul                                        Gladiolus Tourn. ex L., cum ar fi: Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei                                        Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort.,                                        Hyacinthus L., Iris L., Tigridia Juss, Tulipa L., destinaţi plantării şi tuberculi de                                        cartof (Solanum tuberosum L.), destinaţi plantării4. Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev Seminţe şi bulbi de Allium ascalonicum L., Allium cepa L. şi Allium schoenoprasum L.,                                        destinate plantării, şi plante de Allium porrum L. destinate plantării, bulbi şi cormi de                                        Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston "Golden Yellow", Galanthus L.,                                        Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller,                                        Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., destinaţi                                        plantării, şi seminţe de Medicago sativa L.5. Circulifer haematoceps Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, cu excepţia                                        fructelor şi seminţelor6. Circulifer tenellus Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, cu excepţia                                        fructelor şi seminţelor6.1. Eutetranychus orientalis Klein Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, cu excepţia                                        fructelor şi seminţelor7. Radopholus similis (Cobb) Thorne Plante de Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, înrădăcinate sau cu                                        mediul de cultură ataşat sau asociat8. Liriomyza huidobrensis (Blanchard) Flori tăiate, frunze de Apium graveolens L. şi plante din specii erbacee, destinate                                        plantării, cu excepţia:                                        - bulbilor,                                        - cormilor,                                        - plantelor din fam. Gramineae,                                        - rizomilor,                                        - seminţelor9. Liriomyza trifolii (Burgess) Flori tăiate, frunze de Apium graveolens L. şi plante din specii erbacee, destinate                                        plantării, cu excepţia:                                        - bulbilor,                                        - cormilor,                                        - plantelor din fam. Gramineae,                                        - rizomilor,                                        - seminţelor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────(b) Bacterii*Font 7*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                Specii Obiectul contaminării──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Clavibacter michiganensis ssp. Seminţe de Medicago sativa L.insidiosus (McCulloch) Davis et al.2. Clavibacter michiganensis ssp. Plante de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinate plantăriimichiganensis (Smith) Davis et al.3. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. Plante de Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydoniaet al. Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot,                                        Pyracantha Roem., Pyrus L. şi Sorbus L., destinate plantării, cu excepţia seminţelor4. Erwinia chrysanthemi pv. Plante de Dianthus L., destinate plantării, cu excepţia seminţelordianthicola (Hellmers)Dickey5. Pseudomonas caryophylli Plante de Dianthus L., destinate plantării, cu excepţia seminţelor(Burkholder) Starr and Burkholder6. Pseudomonas syringae pv. Plante de Prunus persica (L.) Batsch şi Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim,persicae (Prunier et al.) Young et al. destinate plantării, cu excepţia seminţelor7. Xanthomonas campestris pv. Seminţe de Phaseolus L.phaseoli (Smith) Dye8. Xanthomonas campestris pv. Plante de Prunus L., destinate plantării, cu excepţia seminţelorpruni (Smith) Dye9. Xanthomonas campestris pv. Plante de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw şi Capsicum spp., destinatevesicatoria (Doidge) Dye plantării10. Xanthomonas fragariae Kennedy Plante de Fragaria L., destinate plantării, cu excepţia seminţelorand King11. Xylophilus ampelinus Plante de Vitis L., cu excepţia fructelor şi seminţelor(Panagopoulos) Willems et al.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────(c) Ciuperci*Font 8*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                Specii Obiectul contaminării──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Ceratocystis fimbriata f. spp. Plante de Platanus L., destinate plantării, cu excepţia seminţelor, şi lemn de Platanusplatani Walter L., incluzând lemnul care nu şi-a păstrat suprafaţa rotundă naturală2. Colletotrichum acutatum Simmonds Plante de Fragaria L., destinate plantării, cu excepţia seminţelor3. Cryphonectria parasitica (Murrill) Plante de Castanea Mill şi Quercus L., destinate plantării, cu excepţia seminţelorBarr4. Didymella ligulicola (Baker, Dimock Plante de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinate plantării, cu excepţia seminţelorand Davis) v. Arx5. Phialophora cinerescens Plante de Dianthus L., destinate plantării, cu excepţia seminţelor(Wollenweber) van Beyma6. Phoma tracheiphila (Petri) Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, cu excepţiaKanchaveli şi Gikashvili seminţelor7. Phytophthora fragariae Plante de Fragaria L., destinate plantării, cu excepţia seminţelorHickmann var. fragariae8. Plasmopara halstedii (Farlow) Seminţe de Helianthus annuus L.Berl. and de Toni9. Puccinia horiana Hennings Plante de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinate plantării, cu excepţia seminţelor10. Scirrhia pini Funk and Parker Plante de Pinus L., destinate plantării, cu excepţia seminţelor11. Verticillium alboatrum Reinke and Plante de Humulus lupulus L., destinate plantării, cu excepţia seminţelorBerthold12. Verticillium dahliae Klebahn Plante de Humulus lupulus L., destinate plantării, cu excepţia seminţelor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────(d) Virusuri şi organisme analoage*Font 8*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                Specii Obiectul contaminării──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Arabis mosaic virus Plante de Fragaria L. şi Rubus L., destinate plantării, cu excepţia seminţelor2. Beet leaf curl virus Plante de Beta vulgaris L., destinate plantării, cu excepţia seminţelor3. Chrysanthemum stunt viroid Plante de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinate plantării, cu excepţia seminţelor4. Citrus tristeza virus (izolate Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, cu excepţiaeuropene) fructelor şi seminţelor5. Citrus vein enation woody gall Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, cu excepţia                                        fructelor şi seminţelor6. Grapevine flavescence doree MLO Plante de Vitis L., cu excepţia fructelor şi seminţelor7. Plum pox virus Plante de Prunus L., destinate plantării, cu excepţia seminţelor8. Potato stolbur mycoplasm Plante de Solanaceae, destinate plantării, cu excepţia seminţelor9. Raspberry ringspot virus Plante de Fragaria L. şi Rubus L., destinate plantării, cu excepţia seminţelor10. Spiroplasma citri Saglio et al. Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, cu excepţia                                        fructelor şi seminţelor11. Strawberry crinkle virus Plante de Fragaria L., destinate plantării, cu excepţia seminţelor12. Strawberry latent ringspot virus Plante de Fragaria L. şi Rubus L., destinate plantării, cu excepţia seminţelor13. Strawberry mild yellow edge virus Plante de Fragaria L., destinate plantării, cu excepţia seminţelor14. Tomato black ring virus Plante de Fragaria L. şi Rubus L., destinate plantării, cu excepţia seminţelor15. Tomato spotted wilt virus Plante de: Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.)                                        Des Moul., toate varietăţile hibrizilor de Impatiens de Noua Guinee, Lactuca sativa L.,                                        Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw, Nicotiana tabacum L., pentru care trebuie                                        să se dovedească că sunt destinate să fie vândute producătorilor profesionişti de tutun,                                        Solanum melongena L., Solanum tuberosum L., destinate plantării, cu excepţia seminţelor16. Tomato yellow leaf curl virus Plante de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinate plantării, cu                                        excepţia seminţelor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Partea B ORGANISME DĂUNĂTOARE A CĂROR INTRODUCERE ŞI RĂSPÂNDIRE ÎN INTERIORUL ANUMITOR ZONE PROTEJATE ESTE INTERZISĂ DACĂ SUNT PREZENTE PE ANUMITE PLANTE SAU PRODUSE VEGETALE(a) Insecte, acarieni şi nematozi în toate stadiile lor de dezvoltare*Font 8*─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            Specii Obiectul contaminării Zone protejate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Anthonomus grandis (Boh.) Seminţe şi fructe (capsule) de EL, E (Andalucia, Catalonia,                                 Gossypium spp. şi bumbac Extremadura, Murcia, Valencia)                                 neegrenat2. Cephalcialariciphila (Klug) Plante de Larix Mill., destinate IRL, UK (Irlanda de Nord, Isle of                                 plantării, cu excepţia seminţelor Man şi Jersey)3. Dendroctonus micans Plante de Abies Mill., Larix EL, IRL, UK (Irlanda de Nord, IsleKugelan Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. şi of Man şi Jersey)                                 Pseudotsuga Carr., cu o                                 înălţime mai mare de 3 m, cu                                 excepţia fructelor şi seminţelor,                                 lemn de conifere (Coniferales)                                 cu scoarţă, scoarţă izolată de                                 conifere4. Gilpinia hercyniae (Hartig) Plante de Picea A. Dietr., destinate EL, IRL, UK (Irlanda de Nord, Isle                                 plantării, cu excepţia seminţelor of Man şi Jersey)5. Gonipterus scutellatus Gyll. Plante de Eucalyptus l' Herit., cu EL, P (Azore)                                 excepţia fructelor şi seminţelor6. (a) Ips amitinus Eichhof Plante de Abies Mill., Larix Mill., EL, F (Corsica), IRL, UK                                 Picea A. Dietr. şi Pinus L., cu o                                 înălţime mai mare de 3 m, cu                                 excepţia fructelor şi seminţelor,                                 lemn de conifere (Coniferales)                                 cu scoarţă, scoarţă izolată de                                 conifereb) Ips cembrae Heer Plante de Abies Mill., Larix Mill., EL, IRL, UK (Irlanda de Nord, Isle                                 Picea A. Dietr., Pinus L. şi of Man)                                 Pseudotsuga Carr., cu o înălţime                                 mai mare de 3 m, cu excepţia                                 fructelor şi seminţelor, lemn de                                 conifere (Coniferales) cu scoarţă,                                 scoarţă izolată de coniferec) Ips duplicatus Sahlberg Plante de Abies Mill., Larix Mill., EL, IRL, UK                                 Picea A. Dietr. şi Pinus L., cu o                                 înălţime mai mare de 3 m, cu                                 excepţia fructelor şi seminţelor,                                 lemn de conifere (Coniferales) cu                                 scoarţă, scoarţă izolată de                                 conifered) Ips sexdentatus Borner Plante de Abies Mill., Larix Mill., IRL, CY, UK (Irlanda de Nord, Isle                                 Picea A. Dietr. şi Pinus L., cu o of Man)                                 înălţime mai mare de 3 m, cu                                 excepţia fructelor şi seminţelor,                                 lemn de conifere (Coniferales) cu                                 scoarţă, scoarţă izolată de                                 coniferee) Ips typographus Heer Plante de Abies Mill., Larix Mill., IRL, UK                                 Picea A. Dietr., Pinus L. şi                                 Pseudotsuga Carr., cu o înălţime                                 mai mare de 3 m, cu excepţia                                 fructelor şi seminţelor, lemn de                                 conifere (Coniferales) cu scoarţă,                                 scoarţă izolată de conifere7. Sternochetus mangiferae Seminţe de Mangifera spp. E (Granada şi Malaga), P(Alentejo,Fabricius originare din ţări terţe Algarve şi Madeira)8. Thaumetopoea pityocampa Plante de Pinus L., destinate E (Ibiza)(Den. and Schiff.) plantării, cu excepţia fructelor şi                                 seminţelor─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────(b) Bacterii*Font 8*────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Specii Obiectul contaminării Zone protejate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Curtobacterium Seminţe de Phaseolus vulgaris L. EL, E, Pflaccumfaciens şi Dolichos Jacq.pv. flaccumfaciens(Hedges) Collins and Jones2. Erwinia amylovora Părţi de plante, cu excepţia E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi;(Burr.) Winsl. et al. fructelor, seminţelor, şi plante Apulia; Basilicata; Calabria;                            destinate plantării, dar Campania; Emilia-Romagna:                            incluzând polen viabil pentru provinciile din Forli-Cesena (cu                            polenizarea genurilor: excluderea zonei provinciale                            Amelanchier Med., Chaenomeles situate la nord de Şoseaua                            Lindl., Cotoneaster Ehrh., naţională 9 - Via Emilia), Parma,                            Crataegus L., Cydonia Mill., Piacenza şi Rimini (cu excluderea                            Eriobotrya Lindl., Malus Mill., zonei provinciale situate la nord de                            Mespilus L., Photinia davidiana Şoseaua naţională 9 - Via Emilia);                            (Dcne.) Cardot, Pyracantha Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria;                            Roem., Pyrus L. şi Sorbus L. Lombardia; Marche; Molise;                                                              Piedmont; Sardinia; Sicilia;                                                              Toscana; Umbria; Valle d' Aosta;                                                              Veneto: exceptând în provincia                                                              Rovigo comunele Rovigo,                                                              Polesella, Villamarzana, Fratta                                                              Polesine, San Bellino, Badia                                                              Polesine, Trecenta, Ceneselli,                                                              Pontecchio Polesine, Arqua                                                              Polesine, Costa di Rovigo,                                                              Occhiobello, Lendinara, Canda,                                                              Ficarolo, Guarda Veneta,                                                              Frassinelle Polesine, Villanova del                                                              Ghebbo, Fiesso Umbertiano,                                                              Castelguglielmo, Bagnolo di Po,                                                              Giacciano con Baruchella, Bosaro,                                                              Canaro, Lusia, Pincara, Stienta,                                                              Gaiba, Salara, şi în provincia                                                              Padova comunele Castelbaldo,                                                              Barbona, Piacenza d'Adige,                                                              Vescovana, S. Urbano, Boara                                                              Pisani, Masi, şi în provincia Verona                                                              comunele Palu, Roverchiara,                                                              Legnago, Castagnaro, Ronco                                                              all'Adige, Villa Bartolomea,                                                              Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza,                                                              Angiari), LV, LT, A (Burgenland,                                                              Carinthia, Austria de Jos, Tirol,                                                              districtul administrativ Lienz,                                                              Styria, Viena), P, SI (exceptând                                                              regiunile Gorenjska şi Maribor),                                                              SK- exceptând comunele Blahova                                                              Horne Myto şi Okoc (comitatul                                                              Dunajska Streda), Hronovce şi                                                              Hronske Kl'acany (comitatul                                                              Levice), Vel'ke Ripnany (comitatul                                                              Topol'cany), Malinec (comitatul                                                              Poltar), Hrhov (comitatul Roznava),                                                              Kazimir, Luhyna, Maly Hores,                                                              Svatuse şi Zatin (comitatul                                                              Trebisov), FI, UK (Irlanda de Nord,                                                              Isle of Man şi Channel Islands)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────(c) Ciuperci*Font 8*────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Specii Obiectul contaminării Zone protejate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Cryphonectria parasitica Lemn, excluzând lemnul liber de CZ, DK, EL (Creta, Lesvos), IRL, S,(Murrill.) Barr. scoarţă, şi scoarţă izolată de UK (exceptând Isle of Man)                             Castanea Mill.2. Glomerella gossypii Seminţe şi fructe (capsule) de ELEdgerton Gossypium spp.3. Gremmeniella abietina Plante de Abies Mill., Larix IRL, UK (Irlanda de Nord)(Lag.) Morelet Mill., Picea A. Dietr., Pinus L.                             şi Pseudotsuga Carr., destinate                             plantării, cu excepţia seminţelor4. Hypoxylon mammatum Plante de Populus L., destinate IRL, UK (Irlanda de Nord)(Wahl.) J. Miller plantării, cu excepţia seminţelor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────(d) Virusuri şi organisme analoage*Font 8*────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       Specii Obiectul contaminării Zone protejate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Citrus tristeza virus Fructe de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus EL, F (Corsica), M, P(izolate europene) Raf. şi hibrizii lor, cu frunze şi pedunculi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa III  +  Partea A PLANTE, PRODUSE VEGETALE ŞI ALTE OBIECTE A CĂROR INTRODUCERE ESTE INTERZISĂ ÎN ROMÂNIA*Font 7*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                               Descriere Ţara de origine──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Plante de Abies Mill., Cedrus Trew., Chamaecyparis Spach, Juniperus Ţări noneuropeneL., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. şi TsugaCarr., cu excepţia fructelor şi seminţelor2. Plante de Castanea Mill. şi Quercus L., cu frunze, cu excepţia Ţări noneuropenefructelor şi seminţelor3. Plante de Populus L., cu frunze, cu excepţia fructelor şi seminţelor Ţări din America de Nord4. Scoarţă izolată de Castanea Mill. Ţări terţe5. Scoarţă izolată de Quercus L., cu excepţia lui Quercus suber L. Ţări din America de Nord6. Scoarţă izolată de Acer saccharum Marsh. Ţări din America de Nord7. Scoarţă izolată de Populus L. Ţări din continentul american8. Plante de Chaenomeles Ldl., Cydonia Mill., Crataegus L., Malus Ţări noneuropeneMill., Prunus L., Pyrus L. şi Rosa L., destinate plantării, cuexcepţia plantelor în repaus, libere de frunze, flori şi fructe8.1. Plante de Photinia Ldl., destinate plantării, cu excepţia S.U.A., China, Japonia, Republica Coreea şi Republicaplantelor în repaus, libere de frunze, flori şi fructe Populară Democrată Coreeană9. Tuberculi de Solanum tuberosum L., cartof de sămânţă Ţări terţe, cu excepţia Elveţiei10. Plante din speciile stolonifere şi tuberculifere de Solanum L. sau Ţări terţehibrizii lor, destinate plantării, cu excepţia tuberculilor de Solanumtuberosum L., specificaţi în Anexa nr. III A (9)11. Tuberculi ai speciilor de Solanum L. şi hibrizii lor, cu excepţia Fără a prejudicia exigenţele specifice aplicabilecelor specificaţi la pct. 9 şi 10 tuberculilor de cartof menţionaţi în Anexa nr. IV, Partea                                                                         A, Secţiunea I, ţări terţe exceptând: Algeria, Egipt,                                                                         Israel, Libia, Maroc, Siria, Elveţia, Tunisia, Turcia şi                                                                         ţările terţe europene care fie sunt recunoscute ca fiind                                                                         libere de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus                                                                         (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al., în conformitate                                                                         cu procedura prevăzută în art. 19 alin. (2), fie în care                                                                         prevederi recunoscute ca echivalente prevederilor                                                                         comunitare privind combaterea Clavibacter michiganensis                                                                         ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et                                                                         al., în conformitate cu procedura prevăzută în art. 19                                                                         alin. (2), au fost îndeplinite12. Plante de Solanaceae destinate plantării, cu excepţia seminţelor şi Ţări terţe, cu excepţia ţărilor europene şi mediteraneenea celor prevăzute la Anexa nr. III A (9), (10) sau (11)13. Sol şi mediu de creştere ca atare, care constă în întregime sau Turcia, Bielorusia, Moldova, Rusia, Ucraina şi ţări terţeparţial din sol sau substanţe organice solide, cum ar fi părţi de care nu aparţin Europei continentale, cu excepţiaplante, humus incluzând turbă sau scoarţă, cu excepţia celui constituit următoarelor: Egipt, Israel, Libia, Maroc, Tunisiaîn întregime din turbă14. Plante de Vitis L., cu excepţia fructelor Ţări terţe, cu excepţia Elveţiei15. Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii Ţări terţelor, cu excepţia fructelor şi seminţelor16. Plante de Phoenix spp., cu excepţia fructelor şi seminţelor Algeria, Maroc17. Plante de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. şi Pyrus L. şi Fără a prejudicia interdicţiile aplicabile plantelorhibrizii lor şi Fragaria L., destinate plantării, cu excepţia menţionate în Anexa nr. III A (8), unde este cazul, ţăriseminţelor noneuropene, cu excepţia ţărilor mediteraneene,                                                                         Australia, Noua Zeelandă, Canada şi statele continentale                                                                         ale SUA18. Plante din familia Gramineae, cu excepţia plantelor perene erbacee Ţări terţe, cu excepţia ţărilor europene şi mediteraneeneornamentale din subfamiliile Bambusoideae şi Panicoideae şi a genurilorBuchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostris, Cortaderia Stapf., GlyceriaR.Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L.,Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. şi Uniola L., destinateplantării, cu excepţia seminţelor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Partea B PLANTE, PRODUSE VEGETALE ŞI ALTE OBIECTE A CĂROR INTRODUCERE ESTE INTERZISĂ ÎN ANUMITE ZONE PROTEJATE*Font 7*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                 Descriere Zone protejate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Fără a prejudicia interdicţiile E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campania;aplicabile plantelor menţionate în Anexa Emilia-Romagna: provinciile din Forli-Cesena (cu excluderea zonei provincialenr. III A (8), (8.1), (17), unde este cazul, situate la nord de Şoseaua naţională 9-Via Emilia), Parma, Piacenza şi Rimini (cuplante şi polen viabil pentru polenizarea excluderea zonei provinciale situate la nord de Şoseaua naţională 9-Via Emilia);genurilor: Amelanchier Med., Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piedmont;Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Sardinia; Sicilia; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: cu excepţia comunelor dinCydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus provincia Rovigo: Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino,Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa diPyrus L. şi Sorbus L., cu excepţia Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinellefructelor şi seminţelor, originare din ţări Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po,terţe, cu excepţia Elveţiei şi altele decât Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, şicele recunoscute ca fiind libere de în provincia Padova comunele Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S.Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., în Urbano, Boara Pisani, Masi, şi în provincia Verona comunele Palu, Roverchiara,conformitate cu procedura prevăzută în Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isolaart. 19 alin. (2), sau în care au fost Rizza, Angiari), LV, LT, A [Burgenland, Carinthia, Austria de Jos, Tirol (districtulstabilite zone libere de Erwinia amylovora administrativ Lienz), Styria, Vienna], P, SI (exceptând regiunile Gorenjska şi(Burr.) Winsl. et al. în conformitate cu Maribor), SK [exceptând comunele Blahova Horne Myto şi Okoc (comitatul DunajskaStandardul Internaţional pentru Măsuri Streda), Hronovce şi Hronske Kl'acany (comitatul Levice), Vel'ke Ripnany (comitatulFitosanitare relevant şi recunoscute ca Topol'cany), Malinec (comitatul Poltar), Hrhov (comitatul Roznava), Kazimir, Luhyna,atare în conformitate cu procedura Maly Hores, Svatuse şi Zatin (comitatul Trebisov)], FI, UK (Irlanda de Nord, Isle ofprevăzută în art. 19 alin. (2) Man şi Channel Islands).2. Fără a prejudicia interdicţiile E, EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campania;aplicabile plantelor menţionate în Anexa Emilia-Romagna: provinciile din Forli-Cesena (cu excluderea zonei provincialeIII A (8), (8.1) şi (17), unde este cazul, situate la nord de Şoseaua naţională 9-Via Emilia), Parma, Piacenza şi Rimini (cuplante şi polen viabil pentru polenizare de excluderea zonei provinciale situate la nord de Şoseaua naţională 9-Via Emilia);Cotoneaster Ehrh. şi Photinia davidiana Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piedmont;(Dcne.) Cardot, cu excepţia fructelor şi Sardinia; Sicilia; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: cu excepţia comunelor dinseminţelor, originare din ţări terţe, altele provincia Rovigo: Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino,decât cele recunoscute ca fiind libere de Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa diErwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., în Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelleconformitate cu procedura prevăzută în Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po,art. 19 alin. (2), sau în care au fost Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, şistabilite zone libere de Erwinia amylovora din provincia Padova comunele: Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S.(Burr.) Winsl. et al. în conformitate cu Urbano, Boara Pisani, Masi, şi din provincia Verona comunele: Palu, Roverchiara,Standardul Internaţional pentru Măsuri Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, IsolaFitosanitare relevant şi recunoscute ca Rizza, Angiari), LV, LT, A [Burgenland, Carinthia, Austria de Jos, Tirol (districtulatare în conformitate cu procedura administrativ Lienz), Styria, Vienna], P, SI [exceptând regiunile Gorenjska şiprevăzută în art. 19 alin. (2). Maribor), SK (exceptând comunele Blahova Horne Myto şi Okoc (comitatul Dunajska                                              Streda), Hronovce şi Hronske Kl'acany (comitatul Levice), Vel'ke Ripnany (comitatul                                              Topol'cany), Malinec (comitatul Poltar), Hrhov (comitatul Roznava), Kazimir, Luhyna,                                              Maly Hores, Svatuse şi Zatin (comitatul Trebisov)], FI, UK (Irlanda de Nord, Isle of                                              Man şi Channel Islands)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa IV  +  Partea A EXIGENŢE SPECIFICE CARE TREBUIE IMPUSE DE CĂTRE ROMÂNIA PENTRU INTRODUCEREA ŞI CIRCULAŢIA PLANTELOR, PRODUSELOR VEGETALE ŞI A ALTOR OBIECTE ÎN INTERIORUL ROMÂNIEI  +  Secţiunea I PLANTE, PRODUSE VEGETALE ŞI ALTE OBIECTE ORIGINARE DIN AFARA COMUNITĂŢII*Font 7*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Plante, produse vegetale şi alte obiecte Exigenţe specifice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1.1. Lemn de conifere (Coniferales), chiar dacă este Declaraţie oficială că lemnul a suportat:menţionat sau nu printre codurile CN din Anexa nr. V, (a) un tratament termic corespunzător pentru a realiza în miezulPartea B, cu excepţia celui de Thuja L., altul decât lemnului o temperatură de 56°C pentru cel puţin 30 minute. Dovadacel în formă de: tratamentului este făcută prin marca "HT" aplicată pe lemn sau pe   - aşchii, particule, rumeguş, talaş, deşeuri din lemn ambalajul său în conformitate cu practicile curente şi indicată peşi resturi obţinute parţial sau în întregime din aceste certificatele la care se referă art. 11 alin. (2) lit. d) şi art. 11conifere, alin. (3), (4) şi (5)   - ambalaje din lemn în formă de recipiente pentru sauambalat, cutii, lăzi, tobe, şi ambalaje similare, paleţi, (b) o fumigare corespunzătoare după o specificaţie aprobată înbox-paleţi şi alte platforme de încărcare, paleţi pliabili conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2). Dovadafolosiţi în prezent în transportul obiectelor de tot fumigării este făcută indicând pe certificatele la care se referăfelul, art. 11 alin. (2) lit. d) şi art. 11 alin. (3), (4) şi (5) substanţa   - lemn folosit ca pană sau suport pentru încărcături care activă, temperatura minimă a lemnului, doza (g/mc) şi durata denu sunt din lemn, expunere (h)   - lemn de Libocedrus decurrens Torr, unde există dovada saucă lemnul a fost procesat sau prelucrat manual pentru (c) o impregnare chimică corespunzătoare sub presiune cu uncreioane, utilizând tratament termic pentru a realiza o produs aprobat în conformitate cu procedura prevăzută în art. 19temperatură de minimum 82°C pentru o perioadă de 7-8 zile, alin. (2). Dovada impregnării este făcută indicând pe certificateledar incluzând pe cel care nu şi-a păstrat suprafaţa rotundă la care se referă art. 11 alin. (2) lit. d) şi art. 11 alin. (3),naturală, originar din Canada, China, Japonia, Republica (4) şi (5) substanţa activă, presiunea (psi sau kPa) şi concentraţiaCoreea, Mexic, Taiwan şi SUA unde Bursaphelenchus (%).xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. este cunoscutcă apare.   1.2. Lemn de conifere (Coniferales), chiar dacă este Declaraţie oficială că lemnul a suportat:menţionat sau nu printre codurile CN din Anexa nr. V, Partea (a) un tratament termic corespunzător pentru a realiza în miezulB, cu excepţia celui de Thuja L., în formă de: lemnului o temperatură de 56°C pentru cel puţin 30 minute, aceasta   - aşchii, particule, rumeguş, talaş, deşeuri din lemn sau indicându-se pe certificatele la care se referă art. 11 alin. (2)resturi obţinute parţial sau în întregime din aceste lit. d) şi art. 11 alin. (3), (4) şi (5)conifere, originar din Canada, China, Japonia, Republica sauCoreea, Mexic, Taiwan şi SUA, unde Bursaphelenchus (b) o fumigare corespunzătoare după o specificaţie aprobată înxylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. este cunoscut conformitate cu procedura prevăzută în art. 19 alin. (2). Dovadacă apare. fumigării va fi făcută indicând pe certificatele la care se referă                                                              art. 11 alin. (2) lit. d) şi art. 11 alin. (3), (4) şi (5) substanţa                                                              activă, temperatura minimă a lemnului, doza (g/mc) şi durata de                                                              expunere (h).   1.3. Lemn de Thuja L. chiar dacă este menţionat sau nu Declaraţie oficială că lemnul:printre codurile CN din Anexa nr. V, Partea B., cu excepţia (a) este fără scoarţăcelui în formă de: sau   - aşchii, particule, rumeguş, talaş, deşeuri din lemn, şi (b) a suportat o uscare în cuptor până la un conţinut sub 20%resturi, umiditate exprimată ca procent din substanţa uscată, atins printr-un   - ambalaje din lemn în formă de recipiente pentru program corespunzător timp/temperatură. Dovada tratamentului esteambalat, cutii, lăzi, tobe, şi ambalaje similare, paleţi, făcută prin marca "kiln-dried" sau "KD" sau altă marcă recunoscutăbox-paleţi şi alte platforme de încărcare, paleţi pliabili internaţional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul său în conformitatefolosiţi în prezent în transportul obiectelor de tot cu practicile curente,felul, sau   - lemn folosit ca pană sau suport pentru încărcături care (c) a suportat un tratament termic corespunzător pentru a realizanu sunt din lemn, originar din Canada, China, Japonia, în miezul lemnului o temperatură de minim 56°C pentru cel puţin 30Republica Coreea, Mexic, Taiwan şi SUA, unde Bursaphelenchus min. Dovada tratamentului este făcută prin marca "HT" aplicată pexylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. este cunoscut lemn sau pe ambalajul său în conformitate cu practicile curente şică apare indicată pe certificatele la care se referă art. 11 alin. (2) lit.                                                              d) şi art. 11 alin. (3), (4) şi (5),                                                              sau                                                              (d) a suportat o fumigare corespunzătoare după o specificaţie                                                              aprobată în conformitate cu procedura prevăzută în art. 19 alin.                                                              (2). Dovada fumigării este făcută indicând pe certificatele la care                                                              se referă art. 11 alin. (2) lit. d) şi art. 11 alin. (3), (4) şi (5)                                                              substanţa activă, temperatura minimă a lemnului, doza (g/mc) şi                                                              durata de expunere (h),                                                              sau                                                              (e) a suportat o impregnare chimică corespunzătoare sub presiune                                                              cu un produs aprobat în conformitate cu procedura prevăzută în                                                              art. 19 alin. (2). Dovada impregnării este făcută indicând pe                                                              certificatele la care se referă art. 11 alin. (2) lit. d) şi art.                                                              11 alin. (3), (4) şi (5) substanţa activă, presiunea (psi sau kPa)                                                              şi concentraţia (%).   1.4. Lemn de Thuja L., chiar dacă este menţionat sau nu Declaraţie oficială că lemnul:printre codurile CN din Anexa nr. V, Partea B, în formă de: (a) a fost obţinut din lemn rotund decojit,   - aşchii, particule, rumeguş, talaş, deşeuri din lemn şi sauresturi, (b) a suportat o uscare în cuptor până la un conţinut sub 20%   originar din Canada, China, Japonia, Republica Coreea, umiditate, exprimată ca % din substanţa uscată, atins printr-unMexic, Taiwan şi SUA, unde Bursaphelenchus xylophilus program corespunzător timp/temperatură,(Steiner et Buhrer) Nickle et al. este cunoscut că apare sau                                                              (c) a suportat o fumigare corespunzătoare după o specificaţie                                                              aprobată în conformitate cu procedura prevăzută în art. 19 alin.                                                              (2). Dovada fumigării este făcută indicând pe certificatele la care                                                              se referă art. 11 alin. (2) lit. d) şi art. 11 alin. (3), (4) şi (5)                                                              substanţa activă, temperatura minimă a lemnului, doza (g/mc) şi                                                              durata de expunere (h),                                                              sau                                                              (d) a suportat un tratament termic pentru a realiza în miezul                                                              lemnului o temperatură de minim 56°C pentru cel puţin 30 min.,                                                              aceasta indicându-se pe certificatele la care se referă art. 11                                                              alin. (2) lit. d) şi art. 11 alin. (3), (4) şi (5).   1.5. Lemn de conifere (Coniferales), chiar dacă este Declaraţie oficială că lemnul:menţionat sau nu printre codurile CN din Anexa nr. V, (a) este originar din zone cunoscute ca fiind libere de:Partea B, cu excepţia celui în formă de: - Monochamus spp. (noneuropene)   - aşchii, particule, rumeguş, talaş, deşeuri din lemn şi - Pissodes spp. (noneuropene)resturi obţinute în întregime sau parţial din aceste - Scolytidae spp. (non-europene)conifere, Zona este menţionată pe certificatele la care se referă art. 11   - ambalaje din lemn în formă de recipiente pentru alin. (2) lit. d) şi art. 11 alin. (3), (4) şi (5), în rubricaambalat, cutii, lăzi, tobe, şi ambalaje similare, paleţi, "Locul de origine",box-paleţi, şi alte platforme de încărcare, paleţi pliabili saufolosiţi în prezent în transportul obiectelor de tot felul, (b) este fără scoarţă şi liber de orificii cauzate de genul   - lemn folosit ca pană sau suport pentru încărcături care Monochamus spp. (noneuropene), cu diametrul mai mare de 3 mm,nu sunt din lemn, sau   dar incluzând pe acela care nu şi-a păstrat suprafaţa (c) a suportat o uscare în cuptor până la un conţinut sub 20%rotundă naturală, originar din Rusia, Kazahstan şi Turcia umiditate, exprimată ca % din substanţa uscată, atins printr-un                                                              program corespunzător timp/temperatură. Dovada tratamentului este                                                              făcută prin marca "kiln-dried" sau "KD" sau altă marcă recunoscută                                                              internaţional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul său în conformitate                                                              cu practicile curente,                                                              sau                                                              d) a suportat un tratament termic corespunzător pentru a realiza                                                              în miezul lemnului o temperatură de minim 56°C pentru cel puţin 30                                                              min. Dovada tratamentului este făcută prin marca "HT" aplicată pe                                                              lemn sau pe ambalajul său în conformitate cu practicile curente şi                                                              indicată pe certificatele la care se referă art. 11 alin. (2) lit.                                                              d) şi art. 11 alin. (3), (4) şi (5),                                                              sau                                                              (e) a suportat o fumigare corespunzătoare după o specificaţie                                                              aprobată în conformitate cu procedura prevăzută în art. 19 alin.                                                              (2). Dovada fumigării este făcută indicând pe certificatele la care                                                              se referă art. 11 alin. (2) lit. d) şi art. 11 alin. (3), (4) şi (5)                                                              substanţa activă, temperatura minimă a lemnului, doza (g/mc) şi                                                              durata de expunere (h),                                                              sau                                                              (f) a suportat o impregnare chimică corespunzătoare sub presiune                                                              cu un produs aprobat în conformitate cu procedura prevăzută în art.                                                              19 alin. (2). Dovada impregnării este făcută indicând pe                                                              certificatele la care se referă art. 11 alin. (2) lit. d) şi art. 11                                                              alin. (3), (4) şi (5) substanţa activă, presiunea (psi sau kPa) şi                                                              concentraţia (%).   1.6. Lemn de conifere (Coniferales), chiar dacă este Declaraţie oficială că lemnul:menţionat sau nu printre codurile CN din Anexa nr. V, Partea (a) este fără scoarţă şi liber de orificii cauzate de genulB, cu excepţia celui în formă de: Monochamus spp. (noneuropene), cu diametrul mai mare de 3 mm,   - aşchii, particule, rumeguş, talaş, deşeuri din lemn şi sauresturi obţinute în întregime sau parţial din aceste (b) a suportat o uscare în cuptor până la un conţinut sub 20%conifere, umiditate, exprimată ca % din substanţa uscată, atins printr-un   - ambalaje din lemn în formă de recipiente pentru program corespunzător timp/temperatură. Dovada tratamentului esteambalat, cutii, lăzi, tobe, şi ambalaje similare, paleţi, făcută prin marca "kiln-dried" sau "KD" sau altă marcă recunoscutăbox-paleţi, şi alte platforme de încărcare, paleţi pliabili internaţional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul său în conformitatefolosiţi în prezent în transportul obiectelor de tot felul, cu practicile curente,   - lemn folosit ca pană sau suport pentru încărcături care saunu sunt din lemn, dar incluzând pe cel care nu şi-a păstrat (c) a suportat o fumigare corespunzătoare după o specificaţiesuprafaţa rotundă naturală, originar din ţări terţe, altele aprobată în conformitate cu procedura prevăzută în art. 19 alin.decât: (2). Dovada fumigării este făcută indicând pe certificatele la care   - Rusia, Kazahstan şi Turcia se referă art. 11 alin. (2) lit. d) şi art. 11 alin. (3), (4) şi (5)   - ţări europene substanţa activă, temperatura minimă a lemnului, doza (g/mc) şi   - Canada, China, Japonia, Republica Coreea, Mexic, Taiwan durata de expunere (h),şi SUA, unde Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) sauNickle et al. este cunoscut că apare (d) a suportat o impregnare chimică corespunzătoare sub presiune                                                              cu un produs aprobat în conformitate cu procedura prevăzută în art.                                                              19 alin. (2). Dovada impregnării este făcută indicând pe                                                              certificatele la care se referă art. 11 alin. (2) lit. d) şi art. 11                                                              alin. (3), (4) şi (5) substanţa activă, presiunea (psi sau kPa) şi                                                              concentraţia (%),                                                              sau                                                              (e) a suportat un tratament termic pentru a realiza în miezul                                                              lemnului o temperatură de minim 56°C pentru cel puţin 30 min. Dovada                                                              tratamentului este făcută prin marca "HT" aplicată pe lemn sau pe                                                              ambalajul său în conformitate cu practicile curente şi indicată pe                                                              certificatele la care se referă art. 11 alin. (2) lit. d) şi art. 11                                                              alin. (3), (4) şi (5).   1.7. Lemn de conifere (Coniferales), chiar dacă este Declaraţie oficială că lemnul:menţionat sau nu printre codurile CN din Anexa nr. V, Partea (a) este originar din zone cunoscute ca fiind libere de:B, în formă de: aşchii, particule, rumeguş, talaş, deşeuri - Monochamus spp. (noneuropene)din lemn şi resturi obţinute în întregime sau parţial, - Pissodes spp. (noneuropene)originar din: - Scolytidae spp. (noneuropene).   - Rusia, Kazahstan şi Turcia, Zona este menţionată pe certificatele la care se referă art. 11   - ţări noneuropene, cu excepţia Canada, China, Japonia, alin. (2) lit. d) şi art. 11 alin. (3), (4) şi (5), în rubricaRepublica Coreea, Mexic, Taiwan şi SUA, unde Bursaphelenchus "Locul de origine",xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. este cunoscut saucă apare (b) a fost obţinut din lemn rotund decojit,                                                              sau                                                              (c) a suportat o uscare în cuptor până la un conţinut sub 20%                                                              umiditate, exprimată ca % din substanţa uscată, atins printr-un                                                              program corespunzător timp/temperatură,                                                              sau                                                              (d) a fost supus unei fumigări corespunzătoare după o                                                              specificaţie aprobată în conformitate cu procedura prevăzută în art.                                                              19 alin. (2). Dovada fumigării este făcută indicând pe certificatele                                                              la care se referă art. 11 alin. (2) lit. d) şi art. 11 alin. (3),                                                              (4) şi (5) substanţa activă, temperatura minimă a lemnului, doza                                                              (g/mc) şi durata de expunere (h),                                                              sau                                                              (e) a fost supus unui tratament termic pentru a realiza în miezul                                                              lemnului o temperatură de minim 56°C pentru cel puţin 30 min,                                                              aceasta indicându-se pe certificatele la care se referă art. 11                                                              alin. (2) lit. d) şi art. 11 alin. (3), (4) şi (5).   2. Ambalaje din lemn în formă de: recipiente pentru Ambalajele din lemn sunt:ambalat, cutii, lăzi, tobe şi ambalaje similare, paleţi, - fabricate din lemn rotund decojit, şibox-paleţi şi alte platforme de încărcare, paleţi pliabili - supuse uneia dintre măsurile aprobate, aşa cum se specifică înfolosiţi în prezent în transportul obiectelor de tot felul, Anexa nr. I a Standardului Internaţional FAO pentru Măsuriexceptând lemnul brut de 6 mm sau mai puţin în grosime, şi Fitosanitare Nr. 15 privind Liniile directoare pentru reglementărilelemn prelucrat prin lipire, încălzire şi presare sau o ambalajelor din lemn în comerţul internaţional, şicombinaţie a acestora, care vin din ţări terţe, exceptând - marcate cu:Elveţia (a) două litere din codul de ţară ISO, un cod identificând                                                              producătorul şi codul care identifică măsura aprobată aplicată                                                              ambalajelor din lemn, aşa cum se specifică în Anexa nr. II a                                                              Standardului Internaţional FAO pentru Măsuri Fitosanitare Nr. 15                                                              privind Liniile directoare pentru reglementările ambalajelor din                                                              lemn în comerţul internaţional. Literele "DB" sunt adăugate la                                                              abrevierea măsurii, fiind incluse în marca amintită mai sus,                                                              şi                                                              (b) în cazul ambalajelor fabricate din lemn reparate sau                                                              reciclate până la data de 1 martie 2005, poartă de asemenea logo-ul                                                              specificat în Anexa nr. II a Standardului FAO amintit mai sus.                                                              Totuşi cerinţa nu se aplică temporar până la 31 decembrie 2007 în                                                              cazul ambalajelor din lemn fabricate, reparate sau reciclate înainte                                                              de 28 februarie 2005.                                                              Prima liniuţă, prin care se solicită ca ambalajele din lemn să                                                              fie făcute din lemn rotund decojit, se aplică numai de la 1 ianuarie                                                              2009. Acest punct se revizuieşte până la 1 septembrie 2007.   2.1. Lemn de Acer saccharum Marsh., incluzând lemnul care Declaraţie oficială că lemnul a suportat o uscare în cuptor pânănu şi-a păstrat suprafaţa rotundă naturală, cu excepţia la un conţinut sub 20% umiditate, exprimată ca % din substanţacelui în formă de: uscată, atins printr-un program corespunzător timp/temperatură.   - lemn destinat producerii de furnir Dovada tratamentului este făcută prin marca "kiln-dried" sau "KD"   - aşchii, particule, rumeguş, talaş, deşeuri din lemn şi sau altă marcă recunoscută internaţional, aplicată pe lemn sau peresturi, originar din SUA şi Canada ambalajul său în conformitate cu practicile curente.   2.2. Lemn de Acer saccharum Marsh., destinat producerii Declaraţie oficială că lemnul este originar din zone cunoscute cade furnir, originar din SUA şi Canada fiind libere de Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau şi este                                                              destinat producerii de furnir.   3. Lemn de Quercus L., cu excepţia celui în formă de: Declaraţie oficială că lemnul:   - aşchii, particule, rumeguş, talaş, deşeuri din lemn şi (a) este fasonat astfel încât a fost îndepărtată în totalitateresturi, suprafaţa rotundă   - poloboace, butoaie, vase, căzi şi alte produse de saudogărie şi părţi ale acestora incluzând doage, unde există (b) este fără scoarţă şi conţinutul în apă este sub 20% exprimatdovada documentară că lemnul a fost produs sau prelucrat ca procent din substanţa uscată,folosind un tratament termic prin care să se atingă o sautemperatură minimă de cel puţin 176°C pentru 20 min., (c) este fără scoarţă şi a fost dezinfectat printr-un tratament   dar incluzând lemnul care nu şi-a păstrat suprafaţa corespunzător cu aburi sau cu apă caldă,rotundă naturală, originar din SUA sau                                                              (d) în cazul lemnului ferăstruit, cu sau fără resturi de scoarţă                                                              ataşată, a suportat o uscare în cuptor până la un conţinut sub 20%                                                              umiditate, exprimată ca % din substanţa uscată, atins printr-un                                                              program corespunzător timp/temperatură. Dovada tratamentului este                                                              făcută prin marca "kiln-dried" sau "KD" sau altă marcă recunoscută                                                              internaţional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul său în conformitate                                                              cu practicile curente.   4. Lemn de Platanus L., cu excepţia celui în formă de: Declaraţie oficială că lemnul a suportat o uscare în cuptor pânăaşchii, particule, rumeguş, talaş, deşeuri din lemn şi la un conţinut sub 20% umiditate, exprimată ca % din substanţaresturi, dar incluzând lemnul care nu şi-a păstrat suprafaţa uscată, atins printr-un program corespunzător timp/temperatură.rotundă naturală, originar din SUA sau Armenia Dovada tratamentului este făcută prin marca "kiln-dried" sau "KD"                                                              sau altă marcă recunoscută internaţional, aplicată pe lemn sau pe                                                              ambalajul său în conformitate cu practicile curente.   5. Lemn de Populus L., cu excepţia celui în formă de: Declaraţie oficială că lemnul:aşchii, particule, rumeguş, talaş, deşeuri din lemn şi - este fără scoarţăresturi, dar incluzând lemnul care nu şi-a păstrat suprafaţa saurotundă naturală, originar din ţări ale continentului - a suportat o uscare în cuptor până la un conţinut sub 20%american umiditate, exprimată ca % din substanţa uscată, atins printr-un                                                              program corespunzător timp/temperatură. Dovada tratamentului va fi                                                              făcută prin marca "kiln-dried" sau "KD" sau altă marcă recunoscută                                                              internaţional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul său în conformitate                                                              cu practicile curente.   6.1. Lemn, chiar dacă este menţionat sau nu printre Declaraţie oficială că lemnul:codurile CN din Anexa nr. V, Partea B, în formă de: aşchii, (a) a fost produs din lemn rotund decojitparticule, rumeguş, talaş, deşeuri din lemn şi resturi sauobţinute în întregime sau parţial din: (b) a suportat o uscare în cuptor până la un conţinut sub 20%                                                              umiditate, exprimată ca % din substanţa uscată, atins printr-un   - Acer saccharum Marsh., originar din SUA şi Canada, program corespunzător timp/temperatură,   - Platanus L., originar din SUA sau Armenia, sau   - Populus L., originar din continentul american (c) a suportat o fumigare corespunzătoare cu un fumigant,                                                              aprobată în conformitate cu procedura stabilită în art. 19 alin.                                                              (2). Dovada fumigării este făcută indicând pe certificatele la care                                                              se referă art. 11 alin. (2) lit. d) şi art. 11 alin. (3), (4) şi (5)                                                              substanţa activă, temperatura minimă a lemnului, doza (g/mc) şi                                                              durata de expunere (h),                                                              sau                                                              (d) a suportat un tratament termic pentru a realiza în miezul                                                              lemnului o temperatură de minim 56°C pentru cel puţin 30 min.,                                                              aceasta indicându-se pe certificatele la care se referă art. 11                                                              alin. (2) lit. d) şi art. 11 alin. (3), (4) şi (5).   6.2. Lemn, chiar dacă este menţionat sau nu printre Declaraţie oficială că lemnul:codurile CN din Anexa nr. V, Partea B, în formă de: aşchii, (a) a suportat o uscare în cuptor până la un conţinut sub 20%particule, rumeguş, talaş, deşeuri din lemn şi resturi umiditate, exprimată ca % din substanţa uscată, atins printr-unobţinute în întregime sau parţial din Quercus L., originar program corespunzător timp/temperatură,din SUA sau                                                              (b) a suportat o fumigare corespunzătoare după o specificaţie                                                              aprobată în conformitate cu procedura stabilită în art. 19 alin.                                                              (2). Dovada fumigării este făcută indicând pe certificatele la care                                                              se referă art. 11 alin. (2) lit. d) şi art. 11 alin. (3), (4) şi (5)                                                              substanţa activă, temperatura minimă a lemnului, doza (g/mc) şi                                                              durata de expunere (h),                                                              sau                                                              (c) a suportat un tratament termic pentru a realiza în miezul                                                              lemnului o temperatură de minim 56°C pentru cel puţin 30 min.,                                                              aceasta indicându-se pe certificatele la care se referă art. 11                                                              alin. (2) lit. d) şi art. 11 alin. (3), (4) şi (5).   6.3. Scoarţă izolată de conifere (Coniferales), originară Declaraţie oficială că scoarţa izolată:din ţări noneuropene (a) a suportat o fumigare corespunzătoare după o specificaţie                                                              aprobată în conformitate cu procedura prevăzută în art. 19 alin.                                                              (2). Dovada fumigării este făcută indicând pe certificatele la care                                                              se referă art. 11 alin. (2) lit. d) şi art. 11 alin. (3), (4) şi (5)                                                              substanţa activă, temperatura minimă a lemnului, doza (g/mc) şi                                                              durata de expunere (h),                                                              sau                                                              (b) a suportat un tratament termic corespunzător pentru a realiza                                                              în miezul lemnului o temperatură de minim 56°C pentru cel puţin 30                                                              min., aceasta indicându-se pe certificatele la care se referă art.                                                              11 alin. (2) lit. d) şi art. 11 alin. (3), (4) şi (5).   7. Lemn folosit drept pană sau suport pentru încărcături Lemnul este:care nu sunt din lemn, dar incluzând pe cel care nu şi-a (a) făcut din lemn rotund decojit şi:păstrat suprafaţa rotundă naturală, exceptând lemnul brut de - supus uneia din măsurile aprobate, aşa cum sunt prevăzute în6 mm sau mai puţin în grosime şi lemnul prelucrat prin Anexa nr. I a Standardului Internaţional FAO pentru Măsurilipire, încălzire şi presare sau o combinaţie a acestora, Fitosanitare Nr. 15 privind Liniile directoare pentrucare provine din ţări terţe, exceptând Elveţia reglementările ambalajelor din lemn în comerţul internaţional, şi                                                              - marcat cu cel puţin două litere din codul de ţară ISO, un cod                                                              identificând producătorul şi codul care identifică măsura aprobată                                                              aplicată ambalajelor din lemn aşa cum este prevăzut în Anexa nr. II                                                              a Standardului Internaţional FAO pentru Măsuri Fitosanitare Nr. 15                                                              privind Liniile directoare pentru reglementările ambalajelor din                                                              lemn în comerţul internaţional. Literele "DB" sunt adăugate la                                                              abrevierea măsurii fiind incluse în marca amintită mai sus.                                                              sau temporar până la 31 decembrie 2007                                                              (b) făcut din lemn fără scoarţă care este liber de dăunători şi                                                              de semne produse de dăunători vii.                                                              Primul rând al literei (a), cerând ca ambalajele din lemn să fie                                                              făcute din lemn rotund decojit, se aplică numai de la 1 ianuarie                                                              2009. Acest punct se revizuieşte până la 1 septembrie 2007.   7.1. Plante de conifere (Coniferales), cu excepţia Fără a prejudicia interdicţiile aplicabile plantelor menţionatefructelor şi seminţelor, originare din ţări noneuropene în Anexa nr. III (A) (1), unde este cazul, declaraţie oficială că                                                              plantele au fost produse în pepiniere şi că locul de producţie este                                                              liber de Pissodes spp. (noneuropene).   7.2. Plante de conifere (Coniferales), cu excepţia Fără a prejudicia interdicţiile aplicabile plantelor menţionatefructelor şi seminţelor, cu o înălţime mai mare de 3 m, în Anexa nr. III(A) (1) şi Anexa nr. IV (A) (I) (7.1), unde esteoriginare din ţări noneuropene cazul, declaraţie oficială că plantele au fost produse în pepiniere                                                              şi că locul de producţie este liber de Scolytidae spp.                                                              (noneuropene).   8. Plante de Pinus L., destinate plantării, cu excepţia Fără a prejudicia prevederile aplicabile plantelor menţionate înseminţelor Anexa nr. III (A) (1) şi Anexa nr. IV (A) (I) (7.1), (7. 2),                                                              declaraţie oficială că nici un simptom de Scirrhia acicola (Dearn.)                                                              Siggers sau Scirrhia pini Funk and Parker nu a fost observat la                                                              locul de producţie sau în imediata sa vecinătate de la începutul                                                              ultimului ciclu complet de vegetaţie.   9. Plante de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Fără a prejudicia prevederile aplicabile plantelor menţionate înPinus L., Psudotsuga Carr. şi Tsuga Carr., destinate Anexa nr. III (A) (1) şi Anexa nr. IV (A) (I) (7.1), (7.2) sau (8),plantării, cu excepţia seminţelor unde este cazul, declaraţie oficială că niciun simptom de Melampsora                                                              medusae Thumen nu a fost observat la locul de producţie sau în                                                              imediata sa vecinătate de la începutul ultimului ciclu complet de                                                              vegetaţie.  10.01. Plante de Quercus L., cu excepţia fructelor şi Fără a prejudicia interdicţiile aplicabile plantelor menţionateseminţelor, originare din SUA în Anexa nr. III (A) (2), declaraţie oficială că plantele sunt                                                              originare din zone cunoscute ca fiind libere de Ceratocystis                                                              fagacearum (Bretz) Hunt.   10.1. Plante de Castanea Mill. şi Quercus L., cu excepţia Fără a prejudicia interdicţiile aplicabile plantelor menţionatefructelor şi seminţelor, originare din ţări noneuropene în Anexa nr. III (A) (2) şi Anexa nr. IV (A) (I) (10.01), declaraţie                                                              oficială că niciun simptom de Cronartium spp. (noneuropene) nu a                                                              fost observat la locul de producţie sau în imediata sa vecinătate de                                                              la începutul ultimului ciclu complet de vegetaţie.   10.2. Plante de Castanea Mill. şi Quercus L., destinate Fără a prejudicia prevederile aplicabile plantelor menţionate înplantării, cu excepţia seminţelor Anexa nr. III (A) (2) şi IV (A) (I) (10.1), declaraţie oficială că:                                                              (a) plantele sunt originare din zone cunoscute ca fiind libere de                                                              Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;                                                              sau                                                              (b) niciun simptom de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr nu                                                              a fost observat la locul de producţie sau în imediata sa vecinătate                                                              de la începutul ultimului ciclu complet de vegetaţie.   10.3. Plante de Corylus L., destinate plantării, cu Declaraţie oficială că plantele au fost cultivate în pepiniereexcepţia seminţelor, originare din Canada şi SUA şi:                                                              a) sunt originare dintr-o zonă recunoscută de către serviciul                                                              naţional de protecţia plantelor din ţara exportatoare ca fiind                                                              liberă de Anisogramma anomala (Peck) E. Muller, în conformitate cu                                                              Standardele Internaţionale pentru Măsuri Fitosanitare relevante, şi                                                              menţionată pe certificatele la care se referă art. 11 alin. (2) lit.                                                              d) şi art. 11 alin. (3), (4) şi (5), la rubrica "Declaraţie                                                              suplimentară",                                                              sau                                                              (b) sunt originare dintr-un loc de producţie recunoscut de către                                                              serviciul naţional de protecţia plantelor din ţara exportatoare ca                                                              fiind liber de Anisogramma anomala (Peck) E. Muller la inspecţiile                                                              oficiale efectuate la locul de producţie sau în imediata sa                                                              vecinătate de la începutul ultimelor trei cicluri complete de                                                              vegetaţie, în conformitate cu Standardele Internaţionale pentru                                                              Măsuri Fitosanitare relevante, şi menţionat pe certificatele la care                                                              se referă art. 11 alin. (2) lit. d) şi art. 11 alin. (3), (4) şi                                                              (5), la rubrica "Declaraţie suplimentară", şi declarat liber de                                                              Anisogramma anomala (Peck) E. Muller.   11. Plante de Platanus L., destinate plantării, cu Declaraţie oficială că niciun simptom de Ceratocystis fimbriataexcepţia seminţelor, originare din SUA sau Armenia f. sp. platani Walter nu a fost observat la locul de producţie sau                                                              în imediata sa vecinătate de la începutul ultimului ciclu complet de                                                              vegetaţie.   12.1. Plante de Populus L., destinate plantării, cu Fără a prejudicia interdicţiile aplicabile plantelor menţionateexcepţia seminţelor, originare din ţări terţe în Anexa nr. III (A) (3), declaraţie oficială că niciun simptom de                                                              Melampsora medusae Thumen nu a fost observat la locul de producţie                                                              sau în imediata sa vecinătate de la începutul ultimului ciclu                                                              complet de vegetaţie.   12.2. Plante de Populus L., cu excepţia fructelor şi Fără a prejudicia prevederile aplicabile plantelor menţionate înseminţelor, originare din ţări ale continentului american Anexa nr. III (A) (3) şi IV (A) (I) (12.1), declaraţie oficială că                                                              niciun simptom de Mycosphaerella populorum G.E. Thompson nu a fost                                                              observat la locul de producţie sau în imediata sa vecinătate de la                                                              începutul ultimului ciclu complet de vegetaţie.   13. Plante de Ulmus L., destinate plantării, cu excepţia Declaraţie oficială că niciun simptom de Elm phloem necrosisseminţelor, originare din ţările Americii de Nord mycoplasm nu a fost observat la locul de producţie sau în imediata                                                              sa vecinătate de la începutul ultimului ciclu complet de vegetaţie.   14. Plante de Chaenoemeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Fără a prejudicia interdicţiile aplicabile plantelor menţionateMill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Prunus L. şi Pyrus în Anexa nr. III (A) (8), (17) şi Anexa nr. III (B) (1), undeL., destinate plantării, cu excepţia seminţelor, originare este cazul, declaraţie oficială că:din ţări noneuropene - plantele sunt originare dintr-o ţară cunoscută ca fiind liberă                                                              de Monilinia fructicola (Winter) Honey,                                                              sau                                                              - plantele sunt originare dintr-o zonă recunoscută ca fiind                                                              liberă de Monilinia fructicola (Winter) Honey, în conformitate cu                                                              procedura prevăzută în art. 19 alin. (2), şi niciun simptom de                                                              Monilinia fructicola (Winter) Honey nu a fost observat la locul de                                                              producţie de la începutul ultimului ciclu complet de vegetaţie.   15. De la 15 februarie până la 30 septembrie, fructe de Declaraţie oficială că:Prunus L., originare din ţări noneuropene - fructele sunt originare dintr-o ţară cunoscută ca fiind liberă                                                              de Monilinia fructicola (Winter) Honey                                                              sau                                                              - fructele sunt originare dintr-o zonă recunoscută ca fiind                                                              liberă de Monilinia fructicola (Winter) Honey, în conformitate cu                                                              procedura prevăzută în art. 19 alin. (2),                                                              sau                                                              - fructele au fost supuse unei inspecţii corespunzătoare şi unor                                                              proceduri de tratament înainte de recoltare şi/sau export pentru a                                                              se asigura că sunt libere de Monilinia spp.   15.1. Fructe de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Fructele sunt libere de pedunculi şi frunze şi ambalajul poartă oRaf. şi hibrizii lor, originare din ţări terţe marcă corespunzătoare originii.   15.2. Fructe de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Fără a prejudicia prevederile aplicabile fructelor din Anexa nr.Raf. şi hibrizii lor, originare din ţări terţe IV (A) (I), (15.1), (15.3), (15.4) şi (15.5), declaraţie oficială                                                              că:                                                              (a) fructele sunt originare dintr-o ţară recunoscută ca fiind                                                              liberă de Xanthomonas campestris (toate suşele patogene pe Citrus),                                                              în conformitate cu procedura prevăzută în art. 19 alin. (2),                                                              sau                                                              (b) fructele sunt originare dintr-o zonă recunoscută ca fiind                                                              liberă de Xanthomonas campestris (toate suşele patogene pe Citrus),                                                              în conformitate cu procedura prevăzută în art. 19 alin. (2), şi                                                              menţionată pe certificatele la care se referă art. 11 alin. (2)                                                              lit. d) şi art. 11 alin. (3), (4) şi (5),                                                              sau                                                              (c) fie                                                              - în conformitate cu un regim de examinare şi control oficial,                                                              niciun simptom de Xanthomonas campestris (toate suşele patogene pe                                                              Citrus) nu a fost observat în câmpul de producţie şi în imediata sa                                                              vecinătate de la începutul ultimului ciclu de vegetaţie,                                                              şi                                                              niciunul din fructele recoltate din câmpul de producţie nu a                                                              manifestat simptome de Xanthomonas campestris (toate suşele patogene                                                              pe Citrus),                                                              şi                                                              fructele au fost supuse unui tratament, cum ar fi cel cu                                                              ortofenilfenat de sodiu, menţionat pe certificatele la care se                                                              referă art. 11 alin. (2) lit. d) şi art. 11 alin. (3), (4) şi (5),                                                              şi                                                              fructele au fost ambalate în locuri sau centre de expediere                                                              înregistrate în acest scop,                                                              sau                                                              - a fost aplicat orice sistem de certificare, recunoscut ca                                                              echivalent cu prevederile de mai sus, în conformitate cu procedura                                                              prevăzută în art. 19 alin. (2).   15.3. Fructe de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Fără a prejudicia prevederile aplicabile fructelor din Anexa nr.Raf. şi hibrizii lor, originare din ţări terţe IV (A) (I) (15.1), (15.2), (15.4) şi (15.5), declaraţie oficială                                                              că:                                                              (a) fructele sunt originare dintr-o ţară recunoscută ca fiind                                                              liberă de Cercospora angolensis Carv. et Mendes, în conformitate cu                                                              procedura prevăzută în art. 19 alin. (2),                                                              sau                                                              (b) fructele sunt originare dintr-o zonă recunoscută ca fiind                                                              liberă de Cercospora angolensis Carv. et Mendes, în conformitate cu                                                              procedura prevăzută în art. 19 alin. (2), şi menţionată pe                                                              certificatele la care se referă art. 11 alin. (2) lit. d) şi art.                                                              11 alin. (3), (4) şi (5),                                                              sau                                                              (c) niciun simptom de Cercospora angolensis Carv. et Mendes nu a                                                              fost observat în câmpul de producţie şi în imediata sa vecinătate de                                                              la începutul ultimului ciclu de vegetaţie,                                                              şi                                                              niciunul din fructele recoltate din câmpul de producţie nu a                                                              manifestat simptome ale acestui organism la examinarea oficială                                                              corespunzătoare.   15.4. Fructe de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Fără a prejudicia prevederile aplicabile fructelor din Anexa nr.Raf. şi hibrizii lor, cu excepţia fructelor de Citrus IV (A) (I) (15.1), (15.2), (15.3) şi (15.5), declaraţie oficialăaurantium L., originare din ţări terţe că:                                                              (a) fructele sunt originare dintr-o ţară recunoscută ca fiind                                                              liberă de Guignardia citricarpa Kiely (toate suşele patogene pe                                                              Citrus), în conformitate cu procedura prevăzută în art. 19 alin.                                                              (2),                                                              sau                                                              (b) fructele sunt originare dintr-o zonă recunoscută ca fiind                                                              liberă de Guignardia citricarpa Kiely (toate suşele patogene pe                                                              Citrus), în conformitate cu procedura prevăzută în art. 19 alin.                                                              (2), şi menţionată pe certificatele la care se referă art. 11 alin.                                                              (2) lit. d) şi art. 11 alin. (3), (4) şi (5)                                                              sau                                                              (c) niciun simptom de Guignardia citricarpa Kiely (toate suşele                                                              patogene pe Citrus) nu a fost observat în câmpul de producţie şi în                                                              imediata sa vecinătate de la începutul ultimului ciclu de vegetaţie                                                              şi niciunul dintre fructele recoltate din câmpul de producţie nu a                                                              manifestat simptome ale acestui organism la examinarea oficială                                                              corespunzătoare,                                                              sau                                                              (d) fructele sunt originare dintr-un câmp de producţie care a                                                              făcut subiectul unor tratamente corespunzătoare împotriva                                                              Guignardia citricarpa Kiely (toate suşele patogene pe Citrus),                                                              şi                                                              niciunul dintre fructele recoltate din câmpul de producţie nu a                                                              manifestat simptome ale acestui organism la examinarea oficială                                                              corespunzătoare.   15.5. Fructe de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Fără a prejudicia prevederile aplicabile fructelor din Anexa nr.Raf. şi hibrizii lor, originare din ţări terţe unde III (B) (2), (3) şi Anexa nr. IV (A) (I) (15.1), (15.2) şi 15.3),Tephritidae (noneuropene) sunt cunoscute declaraţie oficială că:că apar pe aceste fructe (a) fructele sunt originare din zone cunoscute ca fiind libere de                                                              organismele relevante; sau, dacă această cerinţă nu poate fi                                                              îndeplinită,                                                              (b) nu au fost observate semne ale organismelor relevante la                                                              locul de producţie şi în imediata sa vecinătate de la începutul                                                              ultimului ciclu complet de vegetaţie la inspecţiile oficiale                                                              realizate cel puţin o dată pe lună în timpul celor 3 luni înaintea                                                              recoltării şi niciunul dintre fructele recoltate nu a manifestat la                                                              locul de producţie urme ale organismelor relevante în urma unei                                                              examinări oficiale corespunzătoare, sau, dacă nici această cerinţă                                                              nu poate fi îndeplinită,                                                              (c) în urma unei examinări oficiale corespunzătoare pe probe                                                              reprezentative, fructele sunt libere de organismele relevante în                                                              toate stadiile lor de dezvoltare; sau, dacă nici această cerinţă nu                                                              poate fi îndeplinită,                                                              (d) fructele au suportat un tratament corespunzător, orice                                                              tratament acceptabil cu aburi calzi, la rece sau de îngheţare rapidă                                                              care s-a dovedit a fi eficient împotriva organismelor relevante fără                                                              a vătăma fructul şi, unde nu este posibil, un tratament chimic atât                                                              cât permite legislaţia comunitară.   16. Plante de Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Fără a prejudicia prevederile aplicabile plantelor menţionate înCotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Anexa nr. III (A) (8), (8.1), (17), Anexa nr. III (B) (1) sau AnexaLindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) nr. IV (A) (1) (14), unde este cazul, declaraţie oficială că:Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. şi Sorbus L., destinate (a) plantele sunt originare din ţări recunoscute ca fiind libereplantării, cu excepţia seminţelor de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., în conformitate cu                                                              procedura prevăzută în art. 19 alin. (2),                                                              sau                                                              (b) plantele sunt originare din zone care au fost recunoscute ca                                                              fiind libere de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., în                                                              conformitate cu Standardul Internaţional pentru Măsuri Fitosanitare                                                              relevant, şi recunoscute ca atare în conformitate cu procedura                                                              stabilită în art. 19 alin. (2),                                                              sau                                                              (c) plantele din câmpul de producţie şi din imediata sa                                                              vecinătate care au manifestat simptome de Erwinia amylovora                                                              (Burr.) Winsl. et al. au fost îndepărtate.   17. Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Fără a prejudicia interdicţiile aplicabile plantelor menţionateRaf. şi hibrizii lor, cu excepţia fructelor şi seminţelor, în Anexa nr. III (A) (15), unde este cazul, declaraţie oficială că:şi plante de Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. şi (a) plantele sunt originare din ţări cunoscute ca fiind libere deStrelitziaceae, înrădăcinate sau cu mediu de creştere ataşat Radopholus citrophilus Huettel et al. şi de Radopholus similissau asociat (Cobb) Thorne;                                                              sau                                                              (b) probe reprezentative de sol şi rădăcini din câmpul de                                                              producţie au fost supuse, de la începutul ultimului ciclu complet de                                                              vegetaţie, unor teste nematologice oficiale, cel puţin pentru                                                              Radopholus citrophilus Huettel et al. şi pentru Radopholus similis                                                              (Cobb) Thorne, şi în urma acestor teste au fost găsite libere de                                                              aceste organisme dăunătoare.   18.1. Plante de Crataegus L., destinate plantării, cu Fără a prejudicia prevederile aplicabile plantelor menţionate înexcepţia seminţelor, originare din ţări unde Phyllosticta Anexa nr. III (A) (8) şi Anexa nr. IV (A) (I) (14) şi (16),solitaria Ell. and Ev. este cunoscut că apare declaraţie oficială că niciun simptom de Phyllosticta solitaria Ell.                                                              and Ev. nu a fost observat pe plante la locul de producţie de la                                                              începutul ultimului ciclu complet de vegetaţie.   18.2. Plante de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Fără a prejudicia prevederile aplicabile plantelor menţionate înPrunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., destinate Anexa nr. III (A) (8) şi (17) şi Anexa nr. IV (A) (I), (14) şi (16),plantării, cu excepţia seminţelor, originare din ţări unde unde este cazul, declaraţie oficială că niciun simptom de boliorganismele dăunătoare relevante sunt cunoscute că apar la cauzate de organismele dăunătoare relevante nu a fost observat pegenurile menţionate plante la locul de producţie de la începutul ultimului ciclu complet   Organismele dăunătoare relevante sunt: de vegetaţie.   - pe Fragaria L.:   - Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae,   - Arabis mosaic virus,   - Raspberry ringspot virus,   - Strawberry crinkle virus,   - Strawberry latent ringspot virus,   - Strawberry mild yellow edge virus,   - Tomato black ring virus,   - Xanthomonas fragariae Kennedy et King;   - pe Malus Mill.:   - Phyllosticta solitaria Ell. and Ev.;   - pe Prunus L.:   - Apricot chlorotic leafroll mycoplasm,   - Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye,   - pe Prunus persica (L.) Batsch:   - Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.)   Young et al.;   - pe Pyrus L.:   - Phyllosticta solitaria Ell. and Ev.;   - pe Rubus L.:   - Arabis mosaic virus,   - Raspberry ringspot virus,   - Strawberry latent ringspot virus,   - Tomato black ring virus,   - pe toate speciile:   - virusuri şi organisme analoage noneuropene.   19. Plante de Cydonia Mill. şi Pyrus L., destinate Fără a prejudicia prevederile aplicabile plantelor menţionate înplantării, cu excepţia seminţelor originare din ţări în care Anexa nr. III (A) (8) şi (17) şi Anexa nr. IV (A) (I) (14), (16) şiPear decline mycoplasm este cunoscut că apare (18.2), declaraţie oficială că plantele, la locul de producţie şi în                                                              imediata sa vecinătate, care au manifestat simptome ridicând                                                              suspiciune de contaminare cu Pear decline mycoplasm au fost                                                              eliminate din acel loc pe parcursul ultimelor trei cicluri complete                                                              de vegetaţie.   20.1. Plante de Fragaria L., destinate plantării, cu Fără a prejudicia prevederile aplicabile plantelor menţionate înexcepţia seminţelor, originare din ţări în care organismele Anexa nr. III (A) (17), Anexa nr. IV (A) (I) (18.2), declaraţiedăunătoare relevante sunt cunoscute că apar oficială că:   Organismele dăunătoare relevante sunt: (a) plantele, cu excepţia celor obţinute din seminţe, au fost:   - Strawberry latent "C" virus, - fie certificate oficial conform unei scheme de certificare care   - Strawberry vein banding virus, cere să provină direct dintr-un material care a fost menţinut în   - Strawberry witches' broom mycoplasm condiţii corespunzătoare şi a fost supus unei testări oficiale                                                              pentru cel puţin organismele dăunătoare relevante, utilizând                                                              indicatori corespunzători sau metode echivalente, şi a fost găsit                                                              liber de aceste organisme dăunătoare în urma testelor,                                                              sau                                                              - obţinute direct dintr-un material care a fost menţinut în                                                              condiţii corespunzătoare şi a fost supus cel puţin o dată în                                                              ultimele trei cicluri complete de vegetaţie unei testări oficiale                                                              pentru cel puţin organismele dăunătoare relevante, utilizând                                                              indicatori corespunzători sau metode echivalente, şi a fost găsit                                                              liber de aceste organisme dăunătoare în urma testelor,                                                              (b) niciun simptom de boli cauzate de organismele dăunătoare                                                              relevante nu a fost observat pe plante la locul de producţie sau pe                                                              plantele sensibile din imediata sa vecinătate de la începutul                                                              ultimului ciclu complet de vegetaţie.   20.2. Plante de Fragaria L., destinate plantării, cu Fără a prejudicia prevederile aplicabile plantelor menţionate înexcepţia seminţelor, originare din ţări în care Anexa nr. III (A) (17) şi Anexa nr. IV (A) (I) (18.2) şi (20.1),Aphelenchoides besseyi Christie este cunoscut că apare declaraţie oficială că:                                                              (a) fie niciun simptom de Aphelenchoides besseyi Christie nu a                                                              fost observat pe plante la locul de producţie de la începutul                                                              ultimului ciclu complet de vegetaţie,                                                              sau                                                              (b) în cazul plantelor din culturi de ţesuturi, plantele provin                                                              din plante care respectă secţiunea (a) a acestui articol sau au                                                              fost testate oficial prin metode nematologice corespunzătoare şi                                                              au fost găsite libere de Aphelenchoides besseyi Christie.   20.3. Plante de Fragaria L., destinate plantării, cu Fără a prejudicia prevederile aplicabile plantelor menţionate înexcepţia seminţelor Anexa nr. III (A) (17) şi Anexa nr. IV (A) (I) (18.2), (20.1) şi                                                              (20.2), declaraţie oficială că plantele sunt originare dintr-o zonă                                                              cunoscută ca fiind liberă de Anthonomus signatus Say şi Anthonomus                                                              bisignifer (Schenkling).   21.1. Plante de Malus Mill., destinate plantării, cu Fără a prejudicia prevederile aplicabile plantelor menţionate înexcepţia seminţelor, originare din ţări unde organismele Anexa nr. III (A) (8) şi (17), Anexa nr. III (B) (1) şi Anexa nr.dăunătoare relevante sunt cunoscute că apar pe Malus Mill IV(A) (I) (14), (16) şi (18.2), declaraţie oficială că:   Organismele dăunătoare relevante sunt: (a) plantele au fost:   - Cherry rasp leaf virus (American), - fie certificate oficial conform unei scheme de certificare care   - Tomato ringspot virus. cere să provină direct dintr-un material care a fost menţinut în                                                              condiţii corespunzătoare şi a fost supus unei testări oficiale                                                              pentru cel puţin organismele dăunătoare relevante, utilizând                                                              indicatori corespunzători sau metode echivalente, şi a fost găsit                                                              liber de aceste organisme dăunătoare în urma testelor,                                                              sau                                                              - obţinute direct dintr-un material care a fost menţinut în                                                              condiţii corespunzătoare şi a fost supus unei testări oficiale cel                                                              puţin o dată în ultimele trei cicluri complete de vegetaţie pentru                                                              cel puţin organismele dăunătoare relevante, utilizând indicatori                                                              corespunzători sau metode echivalente, şi a fost găsit liber de                                                              aceste organisme dăunătoare în urma testelor;                                                              (b) niciun simptom de boli cauzat de organismele dăunătoare                                                              relevante nu a fost observat pe plante la locul de producţie sau pe                                                              plantele sensibile din imediata sa vecinătate de la începutul                                                              ultimului ciclu complet de vegetaţie.   21.2. Plante de Malus Mill., destinate plantării, cu Fără a prejudicia prevederile aplicabile plantelor menţionate înexcepţia seminţelor, originare din ţări unde Apple Anexa nr. III (A) (8) şi (17), Anexa nr. III (B) (1) şi Anexa nr. IVproliferation mycoplasm este cunoscut că apare (A) (I) (14), (16), (18.2) şi (21.1), declaraţie oficială că:                                                              (a) plantele sunt originare din zone cunoscute ca fiind libere de                                                              Apple proliferation mycoplasm;                                                              sau                                                              (b) (aa) plantele, cu excepţia celor obţinute din seminţe, au                                                              fost:                                                              - fie certificate oficial conform unei scheme de certificare care                                                              cere să provină direct dintr-un material care a fost menţinut în                                                              condiţii corespunzătoare şi a fost supus unei testări oficiale                                                              pentru cel puţin Apple proliferation mycoplasm, utilizând indicatori                                                              corespunzători sau metode echivalente, şi a fost găsit liber de                                                              acest organism dăunător în urma testelor,                                                              sau                                                              - obţinute direct dintr-un material care a fost menţinut în                                                              condiţii corespunzătoare şi a fost supus cel puţin o dată în                                                              ultimele 6 cicluri complete de vegetaţie unor teste oficiale pentru                                                              cel puţin Apple proliferation mycoplasm, utilizând indicatori                                                              corespunzători sau metode echivalente, şi a fost găsit liber de                                                              acest organism dăunător în urma testelor,                                                              (bb) niciun simptom de boli cauzat de Apple proliferation                                                              mycoplasm nu a fost observat pe plante la locul de producţie sau pe                                                              plantele sensibile din imediata sa vecinătate de la începutul                                                              ultimelor trei cicluri complete de vegetaţie.   22.1. Plante ale următoarelor specii de Prunus L., Fără a prejudicia prevederile aplicabile plantelor menţionate îndestinate plantării, cu excepţia seminţelor originare din Anexa nr. III (A) (8) şi (17) şi Anexa nr. IV (A) (I) (14) şiţări unde Plum pox virus este cunoscut că apare: (18.2), declaraţie oficială că:   - Prunus amygdalus Batsch, (a) plantele, cu excepţia celor obţinute din sămânţă, au fost:   - Prunus armeniaca L., - fie certificate oficial conform unei scheme de certificare care   - Prunus blireiana Andre, cere să provină direct dintr-un material care a fost menţinut în   - Prunus brigantina Vill., condiţii corespunzătoare şi a fost supus unor teste oficiale pentru   - Prunus cerasifera Ehrh., cel puţin Plum pox virus, utilizând indicatori corespunzători sau   - Prunus cistena Hansen, metode echivalente, şi a fost găsit liber de acest organism dăunător   - Prunus curdica Fenzl et Fritsch., în urma testelor,   - Prunus domestica ssp. domestica L., sau   - Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid., - obţinute direct dintr-un material care a fost menţinut în   - Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., condiţii corespunzătoare şi a fost supus cel puţin o dată în   - Prunus glandulosa Thunb., ultimele 3 cicluri complete de vegetaţie unor teste oficiale pentru   - Prunus holosericea Batal., cel puţin Plum pox virus, utilizând indicatori corespunzători sau   - Prunus hortulana Bailey, metode echivalente, şi a fost găsit liber de acest organism dăunător   - Prunus japonica Thunb., în urma testelor;   - Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, (b) niciun simptom de boală cauzată de Plum pox virus nu a fost   - Prunus maritima Marsh., observat pe plante la locul de producţie sau pe plantele sensibile   - Prunus mume Sieb and Zucc., din imediata sa vecinătate de la începutul ultimelor trei cicluri   - Prunus nigra Ait., complete de vegetaţie;   - Prunus persica (L.) Batsch, (c) plantele care la locul de producţie au manifestat simptome de   - Prunus salicina L., boală cauzate de alte virusuri sau organisme analoage au fost   - Prunus sibirica L., eliminate.   - Prunus simonii Carr.,   - Prunus spinosa L.,   - Prunus tomentosa Thunb.,   - Prunus triloba Lindl.,   - alte specii de Prunus L. sensibile la Plum pox virus.   22.2. Plante de Prunus L., destinate plantării: Fără a prejudicia prevederile aplicabile plantelor, menţionate în   (a) originare din ţări unde organismele dăunătoare Anexa nr. III (A) (8) şi (17) sau Anexa nr. IV (A) (I) (14) şirelevante sunt cunoscute că apar pe Prunus L.; (18.2) şi (22.1), unde este cazul, declaraţie oficială că:   (b) cu excepţia seminţelor, originare din ţări unde (a) plantele au fost:organismele dăunătoare relevante sunt cunoscute că apar; - fie certificate oficial conform unei scheme de certificare care   (c) cu excepţia seminţelor, originare din ţări cere să provină direct dintr-un material care a fost menţinut înnoneuropene unde organismele dăunătoare relevante sunt condiţii corespunzătoare şi a fost supus unor teste oficiale pentrucunoscute că apar cel puţin organismele dăunătoare relevante, utilizând indicatori   Organismele dăunătoare relevante sunt: corespunzători sau metode echivalente, şi a fost găsit liber de   - pentru cazul (a): aceste organisme dăunătoare în urma testelor,   - Tomato ringspot virus; sau   - pentru cazul (b): - obţinute direct dintr-un material care a fost menţinut în   - Cherry rasp leaf virus (American), condiţii corespunzătoare şi a fost supus cel puţin o dată în   - Peach mosaic virus (American), ultimele 3 cicluri complete de vegetaţie unor teste oficiale pentru   - Peach phony rickettsia, cel puţin organismele dăunătoare relevante, utilizând indicatori   - Peach rosette mycoplasm, corespunzători sau metode echivalente, şi a fost găsit liber de   - Peach yellows mycoplasm, aceste organisme dăunătoare în urma testelor;   - Plum line pattern virus (American), (b) niciun simptom de boli cauzat de organismele dăunătoare   - Peach X-disease mycoplasm; relevante nu a fost observat pe plante la locul de producţie sau pe   - pentru cazul (c): plantele sensibile din imediata sa vecinătate de la începutul   - Little cherry pathogen. ultimelor trei cicluri complete de vegetaţie.   23. Plante de Rubus L., destinate plantării: Fără a prejudicia exigenţele aplicabile plantelor menţionate în   (a) originare din ţări unde organismele dăunătoare sunt Anexa nr. IV (A) (I) (18.2),cunoscute că apar pe Rubus L.; (a) plantele sunt libere de afide, inclusiv de ouăle acestora;   (b) cu excepţia seminţelor, originare din ţări unde (b) Declaraţie oficială că:organismele dăunătoare relevante sunt cunoscute că apar (aa) plantele au fost:   Organismele dăunătoare relevante sunt: - fie certificate oficial conform unei scheme de certificare care   - în cazul (a): cere să provină direct dintr-un material care a fost menţinut în   - Tomato ringspot virus, condiţii corespunzătoare şi a fost supus unor teste oficiale pentru   - Black raspberry latent virus, cel puţin organismele dăunătoare relevante, utilizând indicatori   - Cherry leafroll virus, corespunzători sau metode echivalente, şi a fost găsit liber de   - Prunus necrotic ringspot virus; aceste organisme dăunătoare în urma testelor,   - în cazul (b): sau   - Raspberry leaf curl virus (American), - obţinute direct dintr-un material care a fost menţinut în   - Cherry rasp leaf virus (American). condiţii corespunzătoare şi a fost supus cel puţin o dată în                                                              ultimele 3 cicluri complete de vegetaţie unor teste oficiale pentru                                                              cel puţin organismele dăunătoare relevante, utilizând indicatori                                                              corespunzători sau metode echivalente, şi a fost găsit liber de                                                              aceste organisme dăunătoare în urma testelor;                                                              (bb) niciun simptom de boli cauzat de organismele dăunătoare                                                              relevante nu a fost observat pe plante la locul de producţie sau pe                                                              plantele sensibile din imediata sa vecinătate de la începutul                                                              ultimului ciclu complet de vegetaţie.   24.1. Tuberculi de Solanum tuberosum L., originari din Fără a prejudicia interdicţiile aplicabile tuberculilorţări unde Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival menţionaţi în Anexa nr. III (A) (9), (10) şi (11), declaraţieeste cunoscut că apare oficială că:                                                              (a) tuberculii sunt originari din zone cunoscute ca fiind libere                                                              de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (toate rasele                                                              cu excepţia rasei 1, rasa comună europeană) şi niciun simptom de                                                              Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival nu a fost observat                                                              nici la locul de producţie, nici în imediata sa vecinătate de la                                                              începutul unei perioade corespunzătoare;                                                              sau                                                              b) prevederi recunoscute ca echivalente cu prevederile                                                              Comunităţii privind combaterea Synchytrium endobioticum                                                              (Schilbersky) Percival au fost respectate în ţara de origine, în                                                              conformitate cu procedura prevăzută în art. 19 alin. (2).   24.2. Tuberculi de Solanum tuberosum L. Fără a prejudicia prevederile menţionate în Anexa nr. III (A)                                                              (9), (10) şi (11) şi Anexa nr. IV (A) (I) (24.1), declaraţie                                                              oficială că:                                                              (a) tuberculii sunt originari din ţări cunoscute ca fiind libere                                                              de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann şi                                                              Kotthoff) Davis et al.;                                                              sau                                                              (b) prevederi recunoscute ca echivalente cu prevederile                                                              Comunităţii privind combaterea Clavibacter michiganensis ssp.                                                              sepedonicus (Spieckermann şi Kotthoff) Davis et al. au fost                                                              respectate în ţara de origine, în conformitate cu procedura                                                              prevăzută în art. 19 alin. (2).   24.3. Tuberculi de Solanum tuberosum L., cu excepţia Fără a prejudicia prevederile aplicabile tuberculilor menţionaţicartofilor timpurii, originari din ţări unde Potato spindle în Anexa nr. III (A) (9), (10) şi (11) şi Anexa nr. IV (A) (I)tuber viroid este cunoscut că apare (24.1) şi (24.2), se suprimă facultatea germinativă.   24.4. Tuberculi de Solanum tuberosum L., destinaţi Fără a prejudicia prevederile aplicabile tuberculilor menţionaţiplantării în Anexa nr. III (A) (9), (10) şi (11) şi Anexa nr. IV (A) (I)                                                              (24.1), (24.2) şi (24.3), declaraţie oficială că tuberculii sunt                                                              originari dintr-un câmp cunoscut ca fiind liber de Globodera                                                              rostochiensis (Wollenweber) Behrens şi Globodera pallida (Stone)                                                              Behrens,                                                              şi                                                              (aa) fie tuberculii sunt originari din zone în care Pseudomonas                                                              solanacearum (Smith) Smith nu este cunoscut că apare;                                                              sau                                                              (bb) în zone unde Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith este                                                              cunoscut că apare, tuberculii sunt originari dintr-un loc de                                                              producţie găsit liber de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith sau                                                              considerat a fi liber de aceasta, ca o consecinţă a implementării                                                              unei proceduri corespunzătoare în scopul eradicării Pseudomonas                                                              solanacearum (Smith) Smith, care este urmărită conform procedurii                                                              prevăzută în art. 19 alin. (2);                                                              şi                                                              (cc) fie tuberculii sunt originari din zone unde Meloidogyne                                                              chitwoodi Golden et al. (toate populaţiile) şi Meloidogyne fallax                                                              Karssen nu sunt cunoscute că apar;                                                              sau                                                              (dd) în zone unde Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toate                                                              populaţiile) şi Meloidogyne fallax Karssen sunt cunoscute că apar,                                                              - fie tuberculii sunt originari dintr-un loc de producţie care a                                                              fost găsit liber de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toate                                                              populaţiile) şi Meloidogyne fallax Karssen, pe baza unei                                                              supravegheri anuale a culturilor-gazdă prin inspectarea vizuală a                                                              plantelor-gazdă la momentele corespunzătoare şi prin inspectarea                                                              vizuală atât externă, cât şi prin tăierea tuberculilor după                                                              recoltarea cartofului cultivat la locul de producţie,                                                              sau                                                              - după recoltare au fost prelevaţi randomizat tuberculii şi fie                                                              verificaţi pentru prezenţa simptomelor după o metodă corespunzătoare                                                              de inducere a simptomelor, sau testaţi în laborator, de asemenea                                                              inspectaţi vizual atât extern cât şi prin tăierea tuberculilor în                                                              momentele corespunzătoare şi, în toate cazurile, în momentul                                                              închiderii ambalajelor sau containerelor înainte de comercializare,                                                              în conformitate cu prevederile privind închiderea ambalajelor din                                                              Directiva Consiliului 66/403/EEC din 14 iunie 1996 privind                                                              comercializarea cartofilor de sămânţă*1), şi nu a fost găsit niciun                                                              simptom de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toate populaţiile)                                                              şi Meloidogyne fallax Karssen.-----------    *1) OJ 125, 11.7.1966, P. 2320/66. Ultimul amendament al Directivei prin Decizia Comisiei 1999/742/EC (OJ L 297, 18.11.1999,p. 39)   24.5. Plante de Solanaceae, destinate plantării, cu Fără a prejudicia prevederile aplicabile tuberculilor menţionaţiexcepţia seminţelor, originare din ţări unde Potato stolbur în Anexa nr. III (A) (9), (10), (11) şi (12) şi Anexa nr. IV (A) (I)mycoplasm este cunoscut că apare (24.1), (24. 2), (24.3) şi (24.4), declaraţie oficială că niciun                                                              simptom de Potato stolbur mycoplasm nu a fost observat pe plante la                                                              locul de producţie de la începutul ultimului ciclu complet de                                                              vegetaţie.   24.6. Plante de Solanaceae, destinate plantării, cu Fără a prejudicia prevederile aplicabile plantelor menţionate înexcepţia tuberculilor de Solanum tuberosum L. şi altele Anexa nr. III (A) (10), (12) şi Anexa nr. IV (A) (I) (24.5), undedecât seminţele de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten este cazul, declaraţie oficială că niciun simptom de Potato spindleex Farw., originare din ţări unde Potato spindle tuber tuber viroid nu a fost observat pe plante la locul de producţie deviroid este cunoscut că apare la începutul ultimului ciclu complet de vegetaţie.   24.7. Plante de Capsicum annuum L., Lycopersicon Fără a prejudicia prevederile aplicabile plantelor menţionate înlycopersicum (L.) Karsten ex. Farw., Musa L., Nicotiana L. Anexa nr. III (A) (10) şi (12) şi Anexa nr. IV (A) (I) (24.5) şişi Solanum melongena L., destinate plantării, cu excepţia (24.6), unde este cazul, declaraţie oficială că:seminţelor, originare din ţări unde Pseudomonas solanacearum (a) plantele sunt originare din zone care au fost găsite libere(Smith) Smith este cunoscut că apare de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith;                                                              sau                                                              (b) niciun simptom de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith nu a                                                              fost observat pe plante la locul de producţie de la începutul                                                              ultimului ciclu complet de vegetaţie.   24.8. Tuberculi de Solanum tuberosum L., cu excepţia Fără a prejudicia prevederile aplicabile tuberculilor menţionaţicelor destinaţi plantării în Anexa nr. III (A) (11) şi Anexa nr. IV (A) (I) (24.1), (24.2)                                                              şi (24.3), declaraţie oficială că tuberculii sunt originari din                                                              zone în care Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith nu este                                                              cunoscut că apare.   25. Plante de Humulus lupulus L., destinate plantării, cu Declaraţie oficială că niciun simptom de Verticillium albo-atrumexcepţia seminţelor Reinke and Berthold şi Verticillium dahliae Klebahn nu a fost                                                              observat pe hamei la locul de producţie de la începutul ultimului                                                              ciclu complet de vegetaţie.   26.1. Plante de Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. Declaraţie oficială că:şi Pelargonium l'Herit. ex Ait., destinate plantării, cu (a) niciun semn al prezenţei dăunătorului Heliothis armigeraexcepţia seminţelor Hubner sau Spodoptera litoralis (Boisd.) nu a fost observat la locul                                                              de producţie de la începutul ultimului ciclu complet de vegetaţie;                                                              sau                                                              (b) plantele au suportat un tratament corespunzător pentru a le                                                              proteja de organismele menţionate.   26.2. Plante de Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. Fără a prejudicia exigenţele aplicabile plantelor menţionate înşi Pelargonium l'Herit. ex Ait., cu excepţia seminţelor Anexa nr. IV (A) (I) (26.1),                                                              (a) niciun semn al prezenţei dăunătorilor Spodoptera eridania                                                              Cramer, Spodoptera frugiperda Smith sau Spodoptera litura                                                              (Fabricius) nu a fost observat la locul de producţie de la începutul                                                              ultimului ciclu complet de vegetaţie;                                                              sau                                                              (b) plantele au suportat un tratament corespunzător pentru a le                                                              proteja de organismele dăunătoare menţionate.   27. Plante de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinate Fără a prejudicia exigenţele aplicabile plantelor menţionate înplantării, cu excepţia seminţelor Anexa nr. IV (A) (I) (26.1) şi (26.2), declaraţie oficială că:                                                              (a) plantele sunt cel mult a treia generaţie obţinută dintr-un                                                              material care a fost găsit liber de Chrysanthemum stunt viroid în                                                              timpul testelor virologice sau au fost obţinute direct dintr-un                                                              material din care o probă reprezentativă de cel puţin 10% a fost                                                              găsită liberă de Chrysanthemum stunt viroid în timpul inspecţiei                                                              oficiale efectuate în timpul înfloritului;                                                              (b) plantele sau butaşii:                                                              - provin din locuri care au fost inspectate oficial cel puţin o                                                              dată pe lună, timp de 3 luni înaintea livrării, şi în care nu a                                                              fost cunoscut să fi fost observat niciun simptom de Puccinia                                                              horiana Hennings în timpul acestei perioade, şi în imediata lor                                                              vecinătate niciun simptom de Puccinia horiana Hennings nu a fost                                                              cunoscut să apară în timpul celor 3 luni înaintea exportului,                                                              sau                                                              - au suportat un tratament corespunzător împotriva Puccinia                                                              horiana Hennings;                                                              (c) în cazul butaşilor neînrădăcinaţi nu a fost observat niciun                                                              simptom de Didymella ligulicola (Baker, Dimock and Davis) v. Arx                                                              nici pe butaşi, şi nici pe plantele-mamă, sau că, în cazul butaşilor                                                              înrădăcinaţi, niciun simptom de Didymella ligulicola (Baker, Dimock                                                              and Davis) v. Arx nu a fost observat nici pe butaşi, şi nici pe                                                              substratul de înrădăcinare.   28. Plante de Dianthus L., destinate plantării, cu Fără a prejudicia exigenţele aplicabile plantelor menţionate înexcepţia seminţelor Anexa nr. IV (A) (I) (26.1) şi (26.2), declaraţie oficială că:                                                              - plantele au fost obţinute direct din plante-mamă care au fost                                                              găsite libere de Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers)                                                              Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr and Burkholder şi                                                              Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma prin teste oficiale                                                              aprobate, efectuate cel puţin o dată în ultimii 2 ani,                                                              - niciun simptom al organismelor dăunătoare de mai sus nu a fost                                                              observat pe plante.   29. Bulbi de Tulipa L. şi Narcissus L., cu excepţia celor Declaraţie oficială că niciun simptom de Ditylenchus dipsacipentru care trebuie dovedit prin ambalajul lor, sau prin (Kuhn) Filipjev nu a fost observat pe plante de la începutulalte mijloace, că sunt destinaţi vânzării către consumatorii ultimului ciclu complet de vegetaţie.finali neimplicaţi în producţia profesională de flori tăiate   30. Plante de Pelargonium L'Herit. ex Ait., destinate Fără a prejudicia exigenţele aplicabile plantelor menţionate înplantării, cu excepţia seminţelor, originare din ţări unde Anexa nr. IV (A) (I) (26.1) şi (26.2), declaraţie oficială căTomato ringspot virus este cunoscut că apare: plantele:   (a) unde Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populaţii (a) provin direct din locuri de producţie cunoscute ca fiindnoneuropene) sau alţi vectori ai Tomato ringspot virus nu libere de Tomato ringspot virus;sunt cunoscuţi că apar sau                                                              (b) sunt cel mult a patra generaţie obţinută din plante-mamă                                                              găsite ca fiind libere de Tomato ringspot virus pe baza unui sistem                                                              de testare virologică oficial aprobat.                                                              Declaraţie oficială că plantele:   (b) unde Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populaţii (a) provin direct din locuri de producţie cunoscute ca fiindnoneuropene) sau alţi vectori ai Tomato ringspot virus sunt libere de Tomato ringspot virus în sol sau plante;cunoscuţi că apar sau                                                              (b) sunt cel mult a doua generaţie obţinută din plante-mamă                                                              găsite ca fiind libere de Tomato ringspot virus pe baza unui sistem                                                              de testare virologică oficial aprobat.   31.1. Plante din specii erbacee destinate plantării, cu Fără a prejudicia exigenţele aplicabile plantelor menţionate înexcepţia: Anexa nr. IV, Partea A, Secţiunea I, (26.1), (26.2), (27) şi (28),   - bulbilor, unde este cazul, declaraţie oficială că plantele au fost cultivate   - cormilor, în pepiniere şi:   - plantelor din familia Gramineae, (a) sunt originare dintr-o zonă recunoscută de către serviciul   - rizomilor, naţional de protecţia plantelor din ţara exportatoare ca fiind   - seminţelor, liberă de Liriomyza sativae (Blanchard) şi Amauromyza maculosa   - tuberculilor, originare din ţări terţe unde Liriomyza (Malloch), în conformitate cu Standardele Internaţionale pentrusativae (Blanchard) şi Amauromyza maculosa (Malloch) sunt Măsuri Fitosanitare relevante, şi menţionată pe certificatele lacunoscute că apar care se referă art. 11 alin. (2) lit. d) şi art. 11 alin. (3), (4)                                                              şi (5), la rubrica "Declaraţie suplimentară".                                                              sau                                                              (b) sunt originare dintr-un loc de producţie recunoscut de către                                                              serviciul naţional de protecţia plantelor din ţara exportatoare ca                                                              fiind liber de Liriomyza sativae (Blanchard) şi Amauromyza maculosa                                                              (Malloch), în conformitate cu Standardele Internaţionale pentru                                                              Măsuri Fitosanitare relevante, şi menţionat pe certificatele la care                                                              se referă art. 11 alin. (2) lit. d) şi art. 11 alin. (3), (4) şi                                                              (5), la rubrica "Declaraţie suplimentară", şi declarat liber de                                                              Liriomyza sativae (Blanchard) şi Amauromyza maculosa (Malloch) în                                                              urma inspecţiilor oficiale efectuate cel puţin o dată pe lună, timp                                                              de 3 luni înaintea exportului,                                                              sau                                                              (c) imediat înaintea exportului au fost supuse unui tratament                                                              corespunzător împotriva Liriomyza sativae (Blanchard) şi Amauromyza                                                              maculosa (Malloch) şi au fost oficial inspectate şi găsite libere de                                                              Liriomyza sativae (Blanchard) şi Amauromyza maculosa (Malloch).                                                              Detaliile tratamentului sunt menţionate pe certificatele la care se                                                              referă art. 11 alin. (2) lit. d) şi art. 11 alin. (3), (4) şi (5).   31.2. Flori tăiate de Dendranthema (DC) Des. Moul., Declaraţie oficială că florile tăiate şi legumele pentru frunze:Dianthus L., Gypsophila L. şi Solidago L. şi legume pentru - sunt originare dintr-o ţară liberă de Liriomyza sativaefrunze de Apium graveolens L. şi Ocimum L. (Blanchard) şi Amauromyza maculosa (Malloch),                                                              sau                                                              - imediat înainte de exportul lor au fost inspectate oficial şi                                                              au fost găsite libere de Liriomyza sativae (Blanchard) şi Amauromyza                                                              maculosa (Malloch).   31.3. Plante din specii erbacee destinate plantării, cu Fără a prejudicia exigenţele aplicabile plantelor menţionate înexcepţia: Anexa nr. IV, Partea A, Secţiunea I (26.1), (26.2), (27), (28) şi   - bulbilor, (31.1), declaraţie oficială că:   - cormilor, (a) plantele sunt originare dintr-o zonă cunoscută ca fiind   - plantelor din familia Gramineae, liberă de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) şi Liriomyza trifolii   - rizomilor, (Burgess),   - seminţelor, sau   - tuberculilor, (b) fie niciun semn al prezenţei dăunătorilor Liriomyza   originare din ţări terţe huidobrensis (Blanchard) şi Liriomyza trifolii (Burgess) nu a fost                                                              observat la locul de producţie la inspecţiile oficiale efectuate cel                                                              puţin o dată pe lună timp de 3 luni înainte de recoltare,                                                              sau                                                              (c) imediat înaintea exportului plantele au fost inspectate                                                              oficial şi au fost găsite libere de Liriomyza huidobrensis                                                              (Blanchard) şi Liriomyza trifolii (Burgess) şi au fost supuse unui                                                              tratament corespunzător împotriva Liriomyza huidobrensis (Blanchard)                                                              şi Liriomyza trifolii (Burgess).   32. Plante cu rădăcini, plantate sau destinate plantării, Declaraţie oficială că locul de producţie este cunoscut ca fiindcultivate în aer liber liber de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann                                                              and Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens,                                                              Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens şi Synchytrium                                                              endobioticum (Schilbersky) Percival.   33. Sol şi mediu de creştere, ataşat sau asociat Declaraţie oficială că:plantelor, constând în întregime sau parţial din sol sau din (a) mediul de creştere, la momentul plantării, a fost:substanţe organice solide, cum ar fi părţi de plante, humus - fie liber de sol şi materie organică,inclusiv turbă sau scoarţă, sau constând parţial din orice sausubstanţă anorganică solidă, destinate susţinerii - găsit liber de insecte şi nematozi dăunători şi a suportat ovitalităţii plantelor, originare din: examinare corespunzătoare sau un tratament termic sau o fumigare   - Turcia, pentru a asigura că este liber de alte organisme dăunătoare,   - Bielorusia, Georgia, Moldova, Rusia, Ucraina, sau   - ţări noneuropene, altele decât Algeria, Egipt, Israel, - a suportat un tratament termic corespunzător sau o fumigareLibia, Maroc, Tunisia pentru a garanta absenţa organismelor dăunătoare, şi                                                              (b) de la plantare:                                                              - fie au fost luate măsuri corespunzătoare pentru a asigura că                                                              mediul de creştere a fost menţinut liber de organisme dăunătoare,                                                              sau                                                              - în cele 2 săptămâni înainte de expediere, plantele au fost                                                              scuturate de mediu menţinându-se cantitatea minimă necesară                                                              susţinerii vitalităţii plantelor în timpul transportului şi, dacă au                                                              fost replantate, mediul de creştere utilizat în acest scop                                                              întruneşte exigenţele prevăzute la lit. (a).   34.1. Plante de Beta vulgaris L., destinate plantării, cu Declaraţie oficială că niciun simptom de Beet curly top virusexcepţia seminţelor (izolate noneuropene) nu a fost observat la locul de producţie de la                                                              începutul ultimului ciclu complet de vegetaţie.   34.2. Plante de Beta vulgaris L., destinate plantării, cu Fără a prejudicia exigenţele aplicabile plantelor menţionate înexcepţia seminţelor, originare din ţări unde Beet leaf curl Anexa nr. IV (A) (I) (34.1), declaraţie oficială că:virus este cunoscut că apare (a) Beet leaf curl virus nu este cunoscut că apare la locul de                                                              producţie;                                                              şi                                                              (b) niciun simptom de Beet leaf curl virus nu a fost observat la                                                              locul de producţie sau în imediata sa vecinătate de la începutul                                                              ultimului ciclu complet de vegetaţie.   35.1. Plante destinate plantării, cu excepţia: Fără a prejudicia exigenţele aplicabile plantelor menţionate în   - bulbilor, Anexa nr. IV Partea A, Secţiunea I, (26.1) (26.2), (27), (28), (30),   - cormilor, (31.1) şi (31.3), declaraţie oficială că plantele au fost cultivate   - rizomilor, în pepiniere şi:   - seminţelor, (a) sunt originare dintr-o zonă recunoscută de către serviciul   - tuberculilor, originare din ţări terţe naţional de protecţia plantelor din ţara exportatoare ca fiind                                                              liberă de Thrips palmi Karny, în conformitate cu Standardele                                                              Internaţionale pentru Măsuri Fitosanitare relevante, şi menţionată                                                              pe certificatele la care se referă art. 11 alin. (2) lit. d) şi art.                                                              11 alin. (3), (4) şi (5), la rubrica "Declaraţie suplimentară",                                                              sau                                                              (b) sunt originare dintr-un loc de producţie recunoscut de către                                                              serviciul naţional de protecţia plantelor din ţara exportatoare ca                                                              fiind liber de Thrips palmi Karny, în conformitate cu Standardele                                                              Internaţionale pentru Măsuri Fitosanitare relevante, şi menţionat pe                                                              certificatele la care se referă art. 11 alin. (2) lit. d) şi art. 11                                                              alin. (3), (4) şi (5), rubrica "Declaraţie suplimentară", şi                                                              declarat liber de Thrips palmi Karny pe baza inspecţiilor oficiale                                                              efectuate cel puţin o dată pe lună, timp de 3 luni înaintea                                                              exportului,                                                              sau                                                              (c) imediat înaintea exportului au fost supuse unui tratament                                                              corespunzător împotriva Thrips palmi Karny şi au fost oficial                                                              inspectate şi găsite libere de Thrips palmi Karny. Detaliile                                                              tratamentului vor fi menţionate pe certificatele art. 11 alin. (2)                                                              lit. d) şi art. 11 alin. (3), (4) şi (5).   35.2. Flori tăiate de Orchidaceae şi fructe de Momordica Declaraţie oficială că florile tăiate şi fructele:L. şi Solanum melongena L., originare din ţări terţe - sunt originare dintr-o ţară liberă de Thrips palmi Karny,                                                              sau                                                              - imediat înaintea exportului lor au fost inspectate oficial şi                                                              găsite libere de Thrips palmi Karny.   36. Plante de Palmae, destinate plantării, cu excepţia Fără a prejudicia interdicţiile aplicabile plantelor menţionateseminţelor, originare din ţări noneuropene în Anexa nr. III (A) (16), unde este cazul, declaraţie oficială                                                              că:                                                              (a) fie plantele sunt originare dintr-o zonă cunoscută ca fiind                                                              liberă de Palm lethal yellowing mycoplasm şi Cadang-Cadang viroid şi                                                              niciun simptom nu a fost observat la locul de producţie sau în                                                              imediata sa vecinătate de la începutul ultimului ciclu complet de                                                              vegetaţie;                                                              sau                                                              (b) niciun simptom de Palm lethal yellowing mycoplasm şi                                                              Cadang-Cadang viroid nu a fost observat pe plante de la începutul                                                              ultimului ciclu complet de vegetaţie şi plantele care la locul de                                                              producţie au manifestat simptome ridicând suspiciune de contaminare                                                              cu aceste organisme au fost eliminate din locul respectiv, şi                                                              plantele au suportat un tratament corespunzător pentru combaterea                                                              vectorului Myndus crudus Van Duzee;                                                              (c) în cazul plantelor din culturi de ţesuturi, plantele au fost                                                              obţinute din plante care au întrunit exigenţele prevăzute la lit.                                                              (a) sau (b).   37.1. Plante de Camellia L., destinate plantării, cu Declaraţie oficială că:excepţia seminţelor, originare din ţări noneuropene (a) plantele sunt originare din zone cunoscute ca fiind libere de                                                              Ciborinia camelliae Kohn;                                                              sau                                                              (b) niciun simptom de Ciborinia camelliae Kohn nu a fost observat                                                              pe plantele înflorite la locul de producţie de la începutul                                                              ultimului ciclu complet de vegetaţie.   37.2. Plante de Fuchsia L., destinate plantării, cu Declaraţie oficială că niciun simptom de Aculops fuchsiae Keiferexcepţia seminţelor, originare din SUA sau Brazilia nu a fost observat la locul de producţie şi că imediat înaintea                                                              exportului plantele au fost inspectate şi găsite libere de Aculops                                                              fuchsiae Keifer.   38. Arbori şi arbuşti, destinaţi plantării, cu excepţia Fără a prejudicia prevederile aplicabile plantelor menţionate înseminţelor şi plantelor din culturi de ţesuturi, originare Anexa nr. III (A) (1), (2), (3), (8), (12), (14), (15), (16), (17),din ţări terţe, altele decât ţările mediteraneene şi Anexa III (B)(1) şi Anexa nr. IV (A) (I) (7.1), (7.2), (8), (9),europene (10.1), (10.2), (11), (12.1), (12.2), (13), (14), (16), (17),                                                              (18.1), (18.2), (19), (21.1), (21.2), (22.1), (22.2), (23), (24.5),                                                              (24.6), (25), (26.1), (26.2), (27), (28), (31.1), (31.2), (32),                                                              (33), (35.1), (35.2), (36), (37.1) şi (37.2), unde este cazul,                                                              declaraţie oficială că plantele:                                                              - sunt curate (ex. libere de resturi vegetale) şi libere de flori                                                              şi fructe,                                                              - au fost cultivate în pepiniere,                                                              - au fost inspectate la momente corespunzătoare şi înaintea                                                              exportului şi au fost găsite libere de simptome ale bacteriilor,                                                              virusurilor şi organismelor analoage dăunătoare şi fie au fost                                                              găsite libere de urme sau simptome ale nematozilor, insectelor,                                                              acarienilor şi ciupercilor dăunătoare, sau au suportat un tratament                                                              corespunzător pentru eliminarea unor astfel de organisme.   39. Arbori şi arbuşti cu frunze caduce, destinaţi Fără a prejudicia prevederile aplicabile plantelor menţionate înplantării, cu excepţia seminţelor şi plantelor din culturi Anexa nr. III A (2), (3), (8), (14), (15), (16) şi (17), Anexa nr.de ţesuturi, originari din ţări terţe, altele decât ţările III (B) (1) şi Anexa nr. IV A (I), (10.1), (10.2), (10.3), (11),europene şi mediteraneene (12.1), (12.2), (13), (14), (16), (17), (18.1), (18.2), (19), 21.1),                                                              ((21.2), (22.1), (22.2), (23), (32), (35.1), (37.1), (37.2), (38) şi                                                              (44.1), unde este cazul, declaraţie oficială că plantele sunt în                                                              repaus şi fără frunze.   40. Plante anuale şi bienale, altele decât Gramineae, Fără a prejudicia prevederile aplicabile plantelor, unde estedestinate plantării, cu excepţia seminţelor, originare din cazul, menţionate în Anexa nr. III A (10), (12) şi Anexa nr. IV Aţări, altele decât ţările europene şi mediteraneene (I) (24.5), (24.6), (31.1), (31.2), (31.3), (32), (33), (34.1) şi                                                              (34.2), declaraţie oficială că plantele:                                                              - au fost cultivate în pepiniere,                                                              - sunt libere de resturi vegetale, flori şi fructe,                                                              - au fost inspectate la momente corespunzătoare şi înaintea                                                              exportului,                                                              şi                                                              - au fost găsite libere de simptome ale bacteriilor, virusurilor                                                              şi organismelor analoage dăunătoare, şi                                                              - fie au fost găsite libere de semne sau simptome ale                                                              nematozilor, insectelor, acarienilor şi ciupercilor dăunătoare, sau                                                              au suportat un tratament corespunzător pentru eliminarea unor astfel                                                              de organisme.   41. Plante din familia Gramineae ale speciilor Fără a prejudicia exigenţele aplicabile plantelor, unde esteornamentale erbacee perene din subfamiliile Bambusoideae, cazul, menţionate în Anexa nr. IV (A) (I) (32) şi (33), declaraţiePanicoideae şi ale genurilor Buchloe, Bouteloua Lag., oficială că plantele:Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., - au fost cultivate în pepiniere,Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., şiShibataea, Spartina Schreb., Stipa L. şi Uniola L., - sunt libere de resturi vegetale, flori şi fructe,destinate plantării, cu excepţia seminţelor, originare din şiţări, altele decât ţările europene şi mediteraneene - au fost inspectate şi înaintea exportului, şi                                                              - au fost găsite libere de simptome ale bacteriilor, virusurilor                                                              şi organismelor analoage dăunătoare, şi                                                              - fie au fost găsite libere de semne sau simptome ale                                                              nematozilor, insectelor, acarienilor şi ciupercilor dăunătoare, sau                                                              au suportat un tratament corespunzător pentru eliminarea unor astfel                                                              de organisme.   42. Plante a căror creştere este inhibată natural sau Fără a prejudicia prevederile aplicabile plantelor menţionate înartificial, destinate plantării, cu excepţia seminţelor, Anexa nr. III (A) (1), (2), (3), (8), (12), (14), (15), (16), (17),originare din ţări noneuropene Anexa nr. III (B) (1) şi Anexa nr. IV (A) (I) (7.1), (8), (9),                                                              (10.1), (10.2), (11), (12.1), (12.2), (13), (14), (16), (17),                                                              (18.1), (18.2), (19), (21.1), (21.2), (22.1), (22.2), (23), (24.5),                                                              (24.6), (25), (26.1), (26.2), (27), (31.1), (31.2), (32), (33),                                                              (35.1), (35.2), (36), (37.1), (37.2) (38), (39) şi (41), unde este                                                              cazul, declaraţie oficială că:                                                              (a) plantele, inclusiv cele colectate direct din habitatul                                                              natural, sunt cultivate, ţinute şi formate pentru cel puţin doi ani                                                              consecutivi înaintea expedierii în pepiniere oficial înregistrate,                                                              care sunt supuse unui regim de control supervizat oficial,                                                              (b) plantele din pepinierele la care se referă litera (a)                                                              trebuie:                                                              (aa) cel puţin în timpul perioadei la care se referă litera (a):                                                              - plantate în ghivece plasate pe stelaje la cel puţin 50 cm                                                              deasupra solului,                                                              - supuse unor tratamente corespunzătoare care să garanteze                                                              absenţa ruginilor noneuropene: substanţa activă, concentraţia şi                                                              data aplicării acestor tratamente sunt menţionate pe certificatul                                                              fitosanitar prevăzut la art. 11 alin. (2) lit. d) şi art. 11 alin.                                                              (3), (4) şi (5), la rubrica "Tratament de dezinfestare şi/sau                                                              dezinfectare",                                                              - inspectate oficial cel puţin de şase ori pe an la intervale                                                              corespunzătoare pentru depistarea prezenţei organismelor dăunătoare,                                                              care sunt cele din anexe. Aceste inspecţii, care sunt, de asemenea,                                                              efectuate pe plantele din imediata vecinătate a pepinierelor la care                                                              se referă lit. (a), sunt efectuate cel puţin prin examinarea vizuală                                                              a fiecărui rând din câmp sau pepinieră şi prin examinarea vizuală a                                                              tuturor părţilor aeriene, ridicând probe randomizat de la cel puţin                                                              300 de plante dintr-un gen dat, acolo unde numărul plantelor din                                                              acest gen nu este mai mare de 3000 de plante, sau de la 10% din                                                              plante dacă sunt mai mult de 3000 de plante din acel gen;                                                              - găsite libere la aceste inspecţii de organismele dăunătoare                                                              relevante specificate la liniuţa anterioară. Plantele infestate sunt                                                              îndepărtate. Plantele ramase, acolo unde este cazul, sunt tratate                                                              efectiv şi, în plus, sunt păstrate o perioadă corespunzătoare şi                                                              inspectate pentru a se garanta absenţa organismelor dăunătoare                                                              respective;                                                              - plantate fie într-un mediu de creştere artificial nefolosit,                                                              sau într-un mediu de creştere natural care a fost tratat pentru                                                              oricare dintre organismele dăunătoare prin fumigare sau prin                                                              tratament termic corespunzător,                                                              - ţinute în condiţii care să asigure că mediul de creştere a fost                                                              menţinut liber de organismele dăunătoare şi cu două săptămâni                                                              înaintea expedierii au fost:                                                              - scuturate şi spălate cu apă curată pentru a îndepărta mediul de                                                              creştere original şi ţinute cu rădăcinile dezgolite,                                                              sau                                                              - scuturate şi spălate cu apă curată pentru a îndepărta mediul de                                                              creştere original şi replantate într-un mediu de creştere care                                                              întruneşte condiţiile prevăzute la (aa) liniuţa 5, sau                                                              - supuse unor tratamente corespunzătoare care garantează că                                                              mediul de creştere este liber de organismele dăunătoare, substanţa                                                              activă, concentraţia şi data de aplicare a acestor tratamente sunt                                                              menţionate pe certificatul fitosanitar prevăzut la art. 11 alin. (2)                                                              lit. d) şi art. 11 alin. (3), (4) şi (5), la rubrica "Tratament de                                                              dezinfestare şi/sau dezinfectare";                                                              (bb) au fost ambalate în containere închise care au fost sigilate                                                              oficial şi care poartă numărul de înregistrare al pepinierei                                                              înregistrate; acest număr va fi, de asemenea, indicat la rubrica                                                              "Declaraţie suplimentară" pe certificatul fitosanitar prevăzut la                                                              art. 11 alin. (2) lit. d) şi art. 11 alin. (3), (4) şi (5),                                                              permiţând identificarea transporturilor de mărfuri.   43. Plante perene erbacee, destinate plantării, cu Fără a prejudicia exigenţele aplicabile plantelor menţionate înexcepţia seminţelor, din familiile Caryophylaceae (exceptând Anexa nr. IV (A) (I) (31.1), (31.2), (31.3), (32) şi (33), unde esteDianthus L.), Compositae (exceptând Dendranthema (DC) Des cazul, declaraţie oficială că plantele:Moul., Cruciferae, Leguminosae şi Rosaceae (exceptând - au fost cultivate în pepiniere, şiFragaria L.), originare din ţări terţe, altele decât ţările - sunt libere de resturi vegetale, flori şi fructe, şieuropene şi mediteraneene - au fost inspectate la momentele corespunzătoare şi înaintea                                                              exportului, şi                                                              - au fost găsite libere de simptome ale bacteriilor, virusurilor                                                              şi organismelor analoage dăunătoare,                                                              şi                                                              - fie au fost găsite libere de semne sau simptome ale                                                              nematozilor, insectelor, acarienilor şi ciupercilor dăunătoare, sau                                                              au suportat un tratament corespunzător pentru eliminarea acestor                                                              organisme.   44.1. Plante din specii erbacee şi plante de Ficus L. şi Fără a prejudicia exigenţele aplicabile plantelor din Anexa nr.Hibiscus L., destinate plantării, cu excepţia bulbilor, IV, Partea A, Secţiunea I (26.1), (26.2), (27), (28), (31.1),cormilor, rizomilor, seminţelor şi tuberculilor, originare (31.3) şi (35.1), declaraţie oficială că plantele:din ţări noneuropene (a) (a) sunt originare dintr-o zonă recunoscută de către                                                              serviciul naţional de protecţia plantelor din ţara exportatoare ca                                                              fiind liberă de Bemisia tabaci Genn. (populaţii noneuropene), în                                                              conformitate cu Standardele Internaţionale pentru Măsuri                                                              Fitosanitare relevante, şi menţionată pe certificatele prevăzute la                                                              art. 11 alin. (2) lit. d) şi art. 11 alin. (3), (4) şi (5), la                                                              rubrica "Declaraţie suplimentară",                                                              sau                                                              (b) sunt originare dintr-un loc de producţie recunoscut de către                                                              serviciul naţional de protecţia plantelor din ţara exportatoare ca                                                              fiind liber de Bemisia tabaci Genn. (populaţii noneuropene), în                                                              conformitate cu Standardele Internaţionale pentru Măsuri                                                              Fitosanitare relevante, şi menţionat pe certificatele la care se                                                              referă art. 11 alin. (2) lit. d) şi art. 11 alin. (3), (4) şi (5),                                                              la rubrica "Declaraţie suplimentară", şi declarate libere de Bemisia                                                              tabaci Genn. (populaţii noneuropene) pe baza inspecţiilor oficiale                                                              efectuate cel puţin o dată la trei săptămâni, timp de nouă săptămâni                                                              înaintea exportului,                                                              sau                                                              (c) au fost supuse unui tratament corespunzător vizând garantarea                                                              absenţei lui Bemisia tabaci Genn. (populaţii noneuropene) atunci                                                              când au fost ţinute sau produse într-un loc de producţie în care                                                              Bemisia tabaci Genn. (populaţii noneuropene) a fost detectat, acest                                                              loc de producţie fiind declarat, după aplicarea procedurilor                                                              corespunzătoare care vizează eradicarea lui Bemisia tabaci Genn.                                                              (populaţii noneuropene), liber de Bemisia tabaci Genn., atât pe baza                                                              inspecţiilor oficiale efectuate cel puţin o dată pe săptămână pe                                                              perioada celor nouă săptămâni înaintea exportului, cât şi pe baza                                                              procedurilor de monitorizare aplicate în cursul întregii perioade                                                              menţionate mai sus. Detaliile tratamentului sunt menţionate în                                                              certificatele la care se referă art. 11 alin. (2) lit. d) şi art. 11                                                              alin. (3), (4) şi (5).   44.2. Flori tăiate de Aster spp., Eryngium L., Gypsophila Declaraţie oficială că florile tăiate şi legumele pentru frunze:L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., - sunt originare dintr-o ţară liberă de Bemisia tabaci Genn.Trachelium L. şi legume pentru frunze de Ocimum L., (populaţii noneuropene),originare din ţări noneuropene sau                                                              - imediat înainte exportului au fost inspectate oficial şi găsite                                                              libere de Bemisia tabaci Genn. (populaţii noneuropene).   44.3. Plante de Lycopersicon Lycopersicum (L.) Karsten ex Fără a prejudicia exigenţele aplicabile plantelor menţionate înFarw. destinate plantării, cu excepţia seminţelor, originare Anexa nr. III (A) (12) şi Anexa nr. IV (A) (I) (24.5), (24.6) şidin ţări în care Tomato yellow leaf curl virus este cunoscut (24.7), unde este cazulcă apare Declaraţie oficială că niciun simptom de Tomato yellow curl virus   (a) unde Bemisia tabaci Genn. nu este cunoscută că apare; nu a fost observat pe plante.   (b) unde Bemisia tabaci Genn. este cunoscută că apare Declaraţie oficială că:                                                              (a) niciun simptom de Tomato yellow leaf curl virus nu a fost                                                              observat pe plante, şi                                                              (aa) plantele sunt originare din zone cunoscute ca fiind libere                                                              de Bemisia tabaci Genn., sau                                                              (bb) locul de producţie a fost găsit liber de Bemisia tabaci                                                              Genn. pe baza inspecţiilor oficiale efectuate cel puţin o dată pe                                                              lună, timp de trei luni înaintea exportului,                                                              sau                                                              (b) niciun simptom de Tomato yellow leaf curl virus nu a fost                                                              observat la locul de producţie şi locul de producţie a fost supus                                                              unui tratament corespunzător şi unui regim de monitorizare pentru a                                                              garanta absenţa de Bemisia tabaci Genn.   45. Plantele destinate plantării, cu excepţia seminţelor, Fără a prejudicia exigenţele aplicabile plantelor menţionate întuberculilor, cormilor, rizomilor, bulbilor, originare din Anexa nr. III (A)(12) şi Anexa nr. IV (A) (I) (24.5), (24.6),ţări în care organismele dăunătoare relevante sunt cunoscute (31.1), (31.2), (31.3), (34.1), (34.2), (43), (44.1), (44.2) şică apar (44.3), unde este cazul;   Organismele dăunătoare relevante sunt:   - Bean golden mosaic virus,   - Cowpea mild mottle virus,   - Lettuce infectious yellow virus,   - Pepper mild tigre virus,   - Squash leaf curl virus,   - alte virusuri transmise de Bemisia tabaci Genn.   (a) Unde Bemisia tabaci Genn. (populaţii noneuropene) sau Declaraţie oficială că niciun simptom al organismelor dăunătoarealţi vectori ai organismelor dăunătoare relevante nu sunt relevante nu a fost observat pe plante în timpul ciclului lorcunoscuţi că apar; complet de vegetaţie.   (b) Unde Bemisia tabaci Genn. (populaţii noneuropene) sau Declaraţie oficială că niciun simptom al organismelor dăunătoarealţi vectori ai organismelor dăunătoare relevante sunt relevante nu a fost observat pe plante în timpul unei perioadecunoscuţi că apar corespunzătoare,                                                              şi                                                              (a) plantele sunt originare din zone cunoscute ca fiind libere de                                                              Bemisia tabaci Genn. şi alţi vectori ai organismelor dăunătoare                                                              relevante;                                                              sau                                                              (b) locul de producţie a fost găsit liber de Bemisia tabaci Genn.                                                              şi alţi vectori ai organismelor dăunătoare relevante pe baza                                                              inspecţiilor oficiale efectuate la momente corespunzătoare;                                                              sau                                                              (c) plantele au suportat un tratament corespunzător în scopul                                                              eradicării Bemisia tabaci Genn.   46. Seminţe de Helianthus annuus L. Declaraţie oficială că:                                                              (a) seminţele sunt originare din zone cunoscute ca fiind libere                                                              de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. and de Toni;                                                              sau                                                              (b) seminţele, cu excepţia acelor seminţe care au fost produse                                                              din varietăţi rezistente la toate rasele de Plasmopara halstedii                                                              (Farlow) Berl. and de Toni prezente în zona de producţie, au                                                              suportat un tratament corespunzător împotriva Plasmopara halstedii                                                              (Farlow) Berl. and de Toni.   47. Seminţe de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Declaraţie oficială că seminţele au fost obţinute cu ajutorulFarw. unei metode corespunzătoare de extracţie cu acid sau printr-o metodă                                                              echivalentă aprobată în conformitate cu procedura prevăzută la art.                                                              19 alin. (2),                                                              şi                                                              (a) fie seminţele sunt originare din zone unde Clavibacter                                                              michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas                                                              campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye şi Potato spindle tuber                                                              viroid nu sunt cunoscute că apar;                                                              sau                                                              (b) niciun simptom al bolilor cauzate de aceste organisme                                                              dăunătoare nu a fost observat pe plante la locul de producţie în                                                              timpul ciclului lor complet de vegetaţie; sau                                                              (c) seminţele au fost supuse testării oficiale pentru cel puţin                                                              aceste organisme dăunătoare, efectuată pe o probă reprezentativă şi                                                              utilizând metode corespunzătoare, şi au fost găsite în aceste teste                                                              libere de aceste organisme dăunătoare.   48.1. Seminţe de Medicago sativa L. Declaraţie oficială că:                                                              (a) niciun simptom de Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev nu a                                                              fost observat la locul de producţie de la începutul ultimului ciclu                                                              complet de vegetaţie, şi nici Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev nu                                                              a fost depistat prin teste de laborator pe o probă reprezentativă;                                                              sau                                                              (b) a fost făcută fumigarea înaintea exportului.   48.2. Seminţe de Medicago sativa L., originare din ţări Fără a prejudicia exigenţele aplicabile plantelor menţionate înunde Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. Anexa nr. IV (A) (I) (48.1), declaraţie oficială că:este cunoscut că apare (a) Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. nu a                                                              fost cunoscut că apare în culturi sau în imediata lor vecinătate de                                                              la începutul ultimilor 10 ani;                                                              (b) fie                                                              - cultura aparţine unei varietăţi recunoscute a fi foarte                                                              rezistentă la Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et                                                              al.,                                                              sau                                                              - când sămânţa a fost recoltată cultura nu intrase în cel de-al                                                              patrulea ciclu complet de vegetaţie de la semănat şi nu a existat                                                              mai mult de o recoltă precedentă de sămânţă din această cultură;                                                              sau                                                              - conţinutul de corpuri străine, care a fost determinat în                                                              conformitate cu regulile aplicabile pentru certificarea seminţei                                                              comercializate în Comunitate, nu depăşeşte 0,1% din greutate;                                                              (c) niciun simptom de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus                                                              Davis et al. nu a fost observat la locul de producţie sau pe nicio                                                              cultură de Medicago sativa L. adiacentă acestui loc în timpul                                                              ultimului ciclu complet de vegetaţie sau, unde este cazul, în timpul                                                              ultimelor două cicluri de vegetaţie;                                                              (d) cultura a fost înfiinţată pe un teren pe care anterior nicio                                                              cultură de Medicago sativa L. nu a fost prezentă în timpul ultimilor                                                              trei ani înainte de însămânţare.   49. Seminţe de Oryza sativa L. Declaraţie oficială că:                                                              (a) seminţele au fost testate oficial prin teste nematologice                                                              corespunzătoare şi au fost găsite libere de Aphelenchoides besseyi                                                              Christie;                                                              sau                                                              (b) seminţele au suportat un tratament corespunzător cu apă caldă                                                              sau un tratament corespunzător împotriva Aphelenchoides besseyi                                                              Christie.   50. Seminţe de Phaseolus L. Declaraţie oficială că:                                                              (a) seminţele sunt originare din zone cunoscute ca fiind libere                                                              de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye;                                                              sau                                                              (b) o probă reprezentativă de seminţe a fost testată şi găsită                                                              liberă de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye în aceste                                                              teste.   51. Seminţe de Zea mays L. Declaraţie oficială că:                                                              (a) seminţele sunt originare din zone cunoscute ca fiind libere                                                              de Erwinia stewartii (Smith) Dye;                                                              sau                                                              (b) o probă reprezentativă de seminţe a fost testată şi găsită                                                              liberă de Erwinia stewartii (Smith) Dye în acest test.   52. Seminţe din genurile: Triticum, Secale şi X Declaraţie oficială că seminţele sunt originare dintr-o zonă undeTriticosecale din Afghanistan, India, Iran, Irak, Mexic, Tilletia indica Mitra nu este cunoscută că apare. Numele zonei esteNepal, Pakistan, Africa de Sud şi SUA, unde Tilletia indica menţionat pe certificatul fitosanitar prevăzut la art. 11 alin. (2)Mitra este cunoscută că apare lit. d) şi art. 11 alin. (3), (4) şi (5).   53. Boabe din genurile: Triticum, Secale şi X (i) Declaraţie oficială că:Triticosecale din Afghanistan, India, Iran, Irak, Mexic, fie boabele sunt originare dintr-o zonă unde Tilletia indicaNepal, Pakistan, Africa de Sud şi SUA, unde Tilletia indica Mitra nu este cunoscută că apare. Numele zonei sau zonelor seMitra este cunoscută că apare menţionează pe certificatul fitosanitar prevăzut la art. 11 alin.                                                              (2) lit. d) şi art. 11 alin. (3), (4) şi (5), la rubrica "Locul de                                                              origine"                                                              sau                                                              (ii) niciun simptom de Tilletia indica Mitra nu a fost observat                                                              pe plante la locul de producţie în timpul ultimului lor ciclu                                                              complet de vegetaţie şi au fost ridicate probe reprezentative de                                                              boabe atât în timpul recoltării, cât şi înainte de îmbarcare, şi au                                                              fost testate şi găsite libere de Tilletia indica Mitra în aceste                                                              teste; pe certificatul fitosanitar prevăzut la art. 11 alin. (2)                                                              lit. d) şi art. 11 alin. (3), (4) şi (5), la rubrica "Numele                                                              produsului", se menţionează "Testat şi găsit liber de Tilletia                                                              indica Mitra".──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Secţiunea a II-a PLANTE, PRODUSE VEGETALE ŞI ALTE OBIECTE ORIGINARE DIN COMUNITATE*Font 7*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Plante, produse vegetale şi alte obiecte Exigenţe specifice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1. Lemn de Platanus L., incluzând lemnul care nu şi-a (a) Declaraţie oficială că lemnul este originar din zonepăstrat suprafaţa rotundă naturală cunoscute ca fiind libere de Ceratocystis fimbriata f.sp. platani                                                              Walter;                                                              sau                                                              (b) trebuie dovedit prin marca "Kiln-dried", "KD" sau altă marcă                                                              recunoscută internaţional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul său, în                                                              conformitate cu practicile comerciale curente, că acesta a suportat                                                              o uscare în cuptor până la un conţinut sub 20% umiditate, exprimată                                                              ca procent din substanţa uscată la momentul prelucrării, atins                                                              printr-un program corespunzător timp/temperatură.   2. Plante de Pinus L., destinate plantării, cu excepţia Declaraţie oficială că niciun simptom de Scirrhia pini Funk andseminţelor Parker nu a fost observat la locul de producţie sau în imediata sa                                                              vecinătate de la începutul ultimului ciclu complet de vegetaţie.   3. Plante de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Fără a prejudicia exigenţele aplicabile plantelor menţionate înPinus L., Pseudotsuga Carr. şi Tsuga Carr., destinate Anexa nr. IV (A) (II) (2), unde este cazul, declaraţie oficială căplantării, cu excepţia seminţelor niciun simptom de Melampsora medusae Thumen nu a fost observat la                                                              locul de producţie sau în imediata sa vecinătate de la începutul                                                              ultimului ciclu complet de vegetaţie.   4. Plante de Populus L., destinate plantării, cu excepţia Declaraţie oficială că niciun simptom de Melampsora medusaeseminţelor Thumen nu a fost observat la locul de producţie sau în imediata sa                                                              vecinătate de la începutul ultimului ciclu complet de vegetaţie.   5. Plante de Castanea Mill. şi Quercus L., destinate Declaraţie oficială că:plantării, cu excepţia seminţelor (a) plantele sunt originare din zone cunoscute ca fiind libere de                                                              Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,                                                              sau                                                              (b) niciun simptom de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr nu                                                              a fost observat la locul de producţie sau în imediata sa vecinătate                                                              de la începutul ultimului ciclu complet de vegetaţie.   6. Plante de Platanus L., destinate plantării, cu Declaraţie oficială că:excepţia seminţelor (a) plantele sunt originare dintr-o zonă cunoscută ca fiind                                                              liberă de Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter,                                                              sau                                                              (b) niciun simptom de Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter                                                              nu a fost observat la locul de producţie sau în imediata sa                                                              vecinătate de la începutul ultimului ciclu complet de vegetaţie.   7. Plante de Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Declaraţie oficială că:Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya (a) plantele sunt originare din zone recunoscute ca fiind libereLindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., în conformitate cuCardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. şi Sorbus L., destinate procedura prevăzută în art. 19 alin. (2);plantării, cu excepţia seminţelor sau                                                              (b) plantele din câmpul de producţie şi imediata sa vecinătate                                                              care au manifestat simptome de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et                                                              al. au fost eliminate.   8. Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. Declaraţie oficială că:şi hibrizii lor, cu excepţia fructelor şi seminţelor (a) plantele sunt originare din zone cunoscute ca fiind libere de                                                              Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri)                                                              Kanchaveli and Gikashvili, Citrus vein enation woody gall şi Citrus                                                              tristeza virus (suşe europene);                                                              sau                                                              (b) plantele provin dintr-o schemă de certificare care cere ca                                                              acestea să fie obţinute direct dintr-un material care a fost                                                              menţinut în condiţii corespunzătoare şi a fost supus unor teste                                                              oficiale individuale pentru cel puţin Citrus tristeza virus (suşe                                                              europene) şi Citrus vein enation woody gall, utilizând indicatori                                                              corespunzători sau metode echivalente aprobate în conformitate cu                                                              procedura prevăzută în art. 19 alin. (2), şi au fost cultivate                                                              permanent într-o seră inaccesibilă insectelor sau într-o cuşcă                                                              izolată şi niciun simptom de Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma                                                              tracheiphila (Pandri) Kanchaveli and Gikashvili, Citrus tristeza                                                              virus (suşe europene) şi Citrus vein enation woody gall nu a fost                                                              observat;                                                              sau                                                              (c) plantele:                                                              - provin dintr-o schemă de certificare care cere ca acestea să                                                              fie obţinute direct dintr-un material care a fost menţinut în                                                              condiţii corespunzătoare şi a fost supus unor teste oficiale                                                              individuale pentru cel puţin Citrus vein enation woody gall şi                                                              Citrus tristeza virus (suşe europene), utilizând indicatori                                                              corespunzători sau metode echivalente aprobate în conformitate cu                                                              procedura prevăzută în art. 19 alin. (2), şi a fost găsit prin                                                              aceste teste liber de Citrus tristeza virus (suşe europene) şi                                                              certificat ca fiind liber de cel puţin Citrus tristeza virus (suşe                                                              europene) prin teste oficiale individuale efectuate în conformitate                                                              cu metodele menţionate la această liniuţă,                                                              şi                                                              - au fost inspectate şi niciun simptom de Spiroplasma citri                                                              Saglio et. al., Phoma tracheiphila (Pandri) Kanchaveli and                                                              Gikashvili, Citrus vein enation woody gall şi Citrus tristeza virus                                                              nu a fost observat de la începutul ultimului ciclu complet de                                                              vegetaţie.   9. Plante de Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. Declaraţie oficială că:şi Strelitziaceae, înrădăcinate sau cu mediul de creştere (a) nicio contaminare cu Radopholus similis (Cobb) Thorne nu aataşat sau asociat fost observată la locul de producţie de la începutul ultimului                                                              ciclu complet de vegetaţie;                                                              sau                                                              (b) solul şi rădăcinile plantelor suspecte au fost supuse de la                                                              începutul ultimul ciclu complet de vegetaţie unor teste oficiale                                                              nematologice pentru cel puţin Radopholus similis (Cobb) Thorne şi au                                                              fost găsite, prin aceste teste, libere de acest organism dăunător.   10. Plante de Fragaria L., Prunus L. şi Rubus L., Declaraţie oficială că:destinate plantării, cu excepţia seminţelor (a) plantele sunt originare din zone cunoscute ca fiind libere de                                                              organismele dăunătoare relevante;                                                              sau                                                              (b) niciun simptom de boli cauzate de organismele dăunătoare                                                              relevante nu a fost observat pe plante la locul de producţie de la                                                              începutul ultimului ciclu complet de vegetaţie.                                                              Organismele dăunătoare relevante sunt:                                                                 - pe Fragaria L.:                                                                   - Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae                                                                   - Arabis mosaic virus                                                                   - Raspberry ringspot virus                                                                   - Strawberry crinkle virus                                                                   - Strawberry latent ringspot virus                                                                   - Strawberry mild yellow edge virus                                                                   - Tomato black ring virus                                                                   - Xanthomonas fragariae Kennedy and King                                                                 - pe Prunus L.:                                                                   - Apricot chlorotic leafroll mycoplasm                                                                   - Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye                                                                 - pe Prunus persica (L.) Batsch:                                                                   - Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et                                                                     al.;                                                                 - pe Rubus L.:                                                                   - Arabis mosaic virus                                                                   - Raspberry ringspot virus                                                                   - Strawberry latent ringspot virus                                                                   - Tomato black ring virus.   11. Plante de Cydonia Mill. şi Pyrus L., destinate Fără a prejudicia exigenţele aplicabile plantelor menţionate înplantării, cu excepţia seminţelor Anexa nr. IV (A) (II) (7), declaraţie oficială că:                                                              (a) plantele sunt originare din zone cunoscute ca fiind libere de                                                              Pear decline mycoplasm;                                                              sau                                                              (b) plantele la locul de producţie şi în imediata sa vecinătate                                                              care au manifestat simptome ridicând suspiciune de contaminare cu                                                              Pear decline mycoplasm au fost eliminate din acel loc, în timpul                                                              ultimelor trei cicluri complete de vegetaţie.   12. Plante de Fragaria L., destinate plantării, cu Fără a prejudicia exigenţele aplicabile plantelor menţionate înexcepţia seminţelor Anexa IV (A) (II) (10), declaraţie oficială că:                                                              (a) plantele sunt originare din zone cunoscute ca fiind libere de                                                              Aphelenchoides besseyi Christie;                                                              sau                                                              (b) niciun simptom de Aphelenchoides besseyi Christie nu a fost                                                              observat pe plante la locul de producţie de la începutul ultimului                                                              ciclu complet de vegetaţie;                                                              sau                                                              (c) în cazul plantelor din culturi de ţesuturi, acestea au fost                                                              obţinute din plante care respectă litera (b) a pct. 12 sau au fost                                                              testate oficial prin metode corespunzătoare nematologice şi au fost                                                              găsite libere de Aphelenchoides besseyi Christie.   13. Plante de Malus Mill., destinate plantării, cu Fără a prejudicia exigenţele aplicabile plantelor menţionate înexcepţia seminţelor Anexa nr. IV (A) (II) (7), declaraţie oficială că:                                                              (a) plantele sunt originare din zone cunoscute ca fiind libere de                                                              Apple proliferation mycoplasm;                                                              sau                                                              (b) (aa) plantele, cu excepţia celor obţinute din sămânţă, au                                                              fost:                                                              - fie certificate oficial conform unei scheme de certificare care                                                              cere ca acestea să fie obţinute direct dintr-un material menţinut în                                                              condiţii corespunzătoare şi care a fost supus unor teste oficiale                                                              pentru cel puţin Apple proliferation mycoplasm, utilizând indicatori                                                              corespunzători sau metode echivalente, şi a fost găsit prin aceste                                                              teste liber de acest organism dăunător,                                                              sau                                                              - obţinute direct dintr-un material menţinut în condiţii                                                              corespunzătoare şi care a fost supus cel puţin o dată în ultimele                                                              şase cicluri complete de vegetaţie unor teste oficiale cel puţin                                                              pentru Apple proliferation mycoplasm, utilizând indicatori                                                              corespunzători sau metode echivalente şi a fost găsit prin aceste                                                              teste liber de acest organism dăunător;                                                              (bb) niciun simptom de boli cauzate de Apple proliferation                                                              mycoplasm nu a fost observat pe plante la locul de producţie sau pe                                                              plantele sensibile din imediata sa vecinătate de la începutul                                                              ultimelor trei cicluri complete de vegetaţie.   14. Plante ale următoarelor specii de Prunus L., Fără a prejudicia exigenţele aplicabile plantelor menţionate îndestinate plantării, cu excepţia seminţelor: Anexa nr. IV (A) (II) (10), declaraţie oficială că:   - Prunus amygdalus Batsch, (a) plantele sunt originare din zone cunoscute ca fiind libere de   - Prunus armeniaca L., Plum pox virus;   - Prunus blireiana Andre, sau   - Prunus brigantina Vill., (b) (aa) plantele, cu excepţia celor obţinute din seminţe, au   - Prunus cerasifera Ehrh., fost:   - Prunus cistena Hansen, - fie certificate oficial conform unei scheme de certificare care   - Prunus curdica Fenzl and Fritsch., cere ca acestea să fie obţinute direct dintr-un material menţinut în   - Prunus domestica ssp. domestica L., condiţii corespunzătoare şi care a fost supus unor teste oficiale   - Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, pentru cel puţin Plum pox virus, utilizând indicatori corespunzători   - Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., sau metode echivalente, şi a fost găsit prin aceste teste liber de   - Prunus glandulosa Thunb., acest organism dăunător,   - Prunus holosericea Batal., sau   - Prunus hortulana Bailey, - obţinute direct dintr-un material menţinut în condiţii   - Prunus japonica Thunb., corespunzătoare şi care a fost supus cel puţin o dată în ultimele   - Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, trei cicluri complete de vegetaţie unor teste oficiale pentru cel   - Prunus maritima Marsch., puţin Plum pox virus, utilizând indicatori corespunzători sau metode   - Prunus mume Sieb. and Zucc., echivalente, şi a fost găsit prin aceste teste, liber de acest   - Prunus nigra Ait., organism dăunător;   - Prunus persica (L.) Batsch, (bb) niciun simptom de boală cauzat de Plum pox virus nu a fost   - Prunus salicina L., observat pe plante la locul de producţie sau pe plantele sensibile   - Prunus sibirica L., din imediata sa vecinătate de la începutul ultimelor trei cicluri   - Prunus simonii Carr., complete de vegetaţie;   - Prunus spinosa L., (cc) plantele care la locul de producţie au manifestat simptome   - Prunus tomentosa Thunb., de boală cauzate de alte virusuri sau organisme analoage au fost   - Prunus triloba Lindl., alte specii de Prunus L. eliminate.   sensibile la Plum pox virus   15. Plante de Vitis L., cu excepţia fructelor şi Declaraţie oficială că niciun simptom de Grapevine Flavescenceseminţelor doree MLO şi Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. nu                                                              a fost observat pe plantele-mamă la locul de producţie de la                                                              începutul ultimelor două cicluri complete de vegetaţie.   16.1. Tuberculi de Solanum tuberosum L., destinaţi Declaraţie oficială că:plantării (a) prevederile comunitare pentru combaterea Synchytrium                                                              endobioticum (Schilbersky) Percival au fost respectate;                                                              şi                                                              (b) fie tuberculii sunt originari dintr-o zonă cunoscută ca fiind                                                              liberă de Clavibacter michiganensis ssp. sepedenicus (Spieckerman                                                              and Kotthoff) Davis et al., sau au fost respectate prevederile                                                              comunitare pentru combaterea Clavibacter michiganensis ssp.                                                              sepedonicus (Spieckermann şi Kotthoff) Davis et al.;                                                              şi                                                              (c) tuberculii sunt originari dintr-un câmp cunoscut ca fiind                                                              liber de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens şi                                                              Globodera pallida (Stone) Behrens;                                                              şi                                                              (d) (aa) fie tuberculii sunt originari din zone în care                                                              Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith nu este cunoscut că apare;                                                              sau                                                              (bb) din zone unde Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith este                                                              cunoscut că apare, tuberculii sunt originari dintr-un loc de                                                              producţie găsit liber de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith sau                                                              considerat a fi liber de acesta, ca o consecinţă a implementării                                                              unei proceduri corespunzătoare în scopul eradicării Pseudomonas                                                              solanacearum (Smith) Smith;                                                              şi                                                              (e) fie tuberculii sunt originari din zone în care Meloidogyne                                                              chitwoodi Golden et al. (toate populaţiile) şi Meloidogyne fallax                                                              Karssen nu sunt cunoscute că apar sau din zonele unde Meloidogyne                                                              chitwoodi Golden et al. (toate populaţiile) şi Meloidogyne fallax                                                              Karssen sunt cunoscute că apar:                                                              - fie tuberculii sunt originari dintr-un loc de producţie care a                                                              fost găsit liber de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toate                                                              populaţiile) şi Meloidogyne fallax Karssen pe baza unei supravegheri                                                              anuale a culturilor-gazdă prin inspectarea vizuală a plantelor-gazdă                                                              la momente corespunzătoare şi prin inspectarea vizuală atât externă,                                                              cât şi prin tăierea tuberculilor după recoltarea cartofului cultivat                                                              la locul de producţie,                                                              sau                                                              - după recoltare au fost prelevaţi randomizat tuberculii şi fie                                                              verificaţi pentru prezenţa simptomelor după o metodă corespunzătoare                                                              de inducere a simptomelor, sau testaţi în laborator, de asemenea                                                              inspectaţi vizual atât extern, cât şi prin tăierea tuberculilor, în                                                              momentele corespunzătoare şi, în toate cazurile, în momentul                                                              închiderii ambalajelor sau containerelor înainte de comercializare,                                                              în conformitate cu prevederile de sigilare ale Directivei                                                              Consiliului 66/403/EEC, şi nu a fost găsit niciun simptom de                                                              Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toate populaţiile) şi                                                              Meloidogyne fallax Karssen.   16.2. Tuberculi de Solanum tuberosum L., destinaţi Fără a prejudicia exigenţele aplicabile tuberculilor menţionaţiplantării, cu excepţia tuberculilor din varietăţile oficial în Anexa nr. IV (A) (II) (16.1), declaraţie oficială că tuberculii:acceptate în unul sau mai multe state membre conform - aparţin unor selecţii avansate (această indicaţie trebuie săDirectivei Consiliului 70/457/EECdin 29 septembrie 1970 fie notată în mod corespunzător pe documentul ce însoţeşteprivind catalogul comun al varietăţilor speciilor de plante tuberculii),agricole*1) - au fost produşi în Comunitate,                                                              şi                                                              - au fost obţinuţi direct dintr-un material menţinut în condiţii                                                              corespunzătoare care a fost supus în Comunitate unor testări                                                              oficiale de carantină, în conformitate cu metode corespunzătoare, şi                                                              a fost găsit prin aceste teste liber de organisme dăunătoare.------------  *1) OJL 225, 12.10.1970, p. 1. Ultimul amendament al Directivei prin Directiva 98/96/CEE(OJ L 25, 1.2.1999, p. 27).   16.3. Plante din speciile stolonifere şi tuberculifere de (a) Plantele sunt ţinute în condiţii de carantină şi sunt găsiteSolanum L., sau hibrizii lor, destinate plantării, cu libere de orice organisme dăunătoare în urma testelor de carantină;excepţia tuberculilor de Solanum tuberosum L. specificaţi în (b) testele de carantină la care se referă litera (a) sunt:Anexa nr. IV (A) (II) (16.1) sau (16.2), şi materialelor de (aa) supravegheate de către organizaţia oficială de protecţiamenţinere a culturilor care sunt stocate în bănci de gene plantelor a statului membru implicat şi executate de cătresau colecţii genetice personalul pregătit ştiinţific din acea organizaţie sau din orice                                                              alt organism aprobat oficial;                                                              (bb) executate într-un loc prevăzut cu suficiente facilităţi                                                              corespunzătoare pentru a stăpâni organismele dăunătoare şi pentru a                                                              menţine materialul, incluzând plantele indicator, astfel încât se                                                              elimină orice risc de răspândire a organismelor dăunătoare;                                                              (cc) executate pe fiecare unitate de material                                                              - prin examinare vizuală la intervale regulate pe toată perioada                                                              cel puţin a unui ciclu de vegetaţie, având în vedere tipul de                                                              material şi stadiul lui de dezvoltare în timpul programului de                                                              testare, pentru simptomele produse de orice organism dăunător,                                                              - prin testare, în conformitate cu metodele corespunzătoare                                                              aprobate de comitet la care se referă art. 19 alin. (2):                                                              - în cazul întregului material de cartof, cel puţin pentru:                                                              - Andean potato latent virus,                                                              - Aracacha virus B. suşa oca,                                                              - Potato black ringspot virus,                                                              - Potato spindle tuber viroid,                                                              - Potato virus T,                                                              - Andean potato mottle virus,                                                              - virusuri comune la cartof A, M, S, V, X şi Y (inclusiv Y0, Y^n                                                              şi Y^c) şi Potato leaf roll virus,                                                              - Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and                                                              Kotthoff) Davis et al.,                                                              - Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith,                                                              - în cazul cartofilor de sămânţă cel puţin pentru virusurile şi                                                              viroizii menţionaţi mai sus;                                                              (dd) prin testare corespunzătoare pentru orice alt simptom                                                              observat la examinarea vizuală, în scopul identificării                                                              organismelor dăunătoare ce provoacă astfel de simptome;                                                              (c) orice material care nu a fost găsit liber la testările                                                              specificate la (b) de organismele dăunătoare specificate la (b) este                                                              imediat distrus sau supus procedurilor de eliminare a organismului                                                              (organismelor) dăunător (dăunătoare),                                                              (d) fiecare organizaţie sau organism de cercetare ce deţine acest                                                              material va informa serviciul oficial de protecţia plantelor al                                                              statului membru despre materialul deţinut.   16.4. Plante din speciile stolonifere şi tuberculifere de Fiecare organizaţie sau organism de cercetare ce deţine astfel deSolanum L., sau hibrizii lor, destinate plantării, care sunt materiale informează serviciul oficial de protecţia plantelor alstocate în bănci de gene sau colecţii genetice statului membru despre materialul deţinut.   16.5. Tuberculi de Solanum tuberosum L., cu excepţia Trebuie dovedit printr-un număr de înregistrare aplicat pecelor menţionaţi în Anexa nr. IV (A) (II) (16.1), (16.2), ambalaj sau, în cazul cartofilor vrac transportaţi în cantităţi(16.3) sau (16.4) mari, pe vehiculul ce transportă tuberculii de cartof, că aceştia au                                                              fost cultivaţi de un producător înregistrat oficial sau provin din                                                              depozite comune înregistrate oficial sau din centre de expediere                                                              localizate în zona de producţie, indicând că tuberculii sunt liberi                                                              de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith şi că respectă:                                                              (a) prevederile Comunităţii pentru a combate Synchytrium                                                              endobioticum (Schilbersky) Percival;                                                              şi                                                              (b) unde este cazul, prevederile Comunităţii pentru combaterea                                                              Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and                                                              Kotthoff) Davis et al.   16.6. Plante de Solanaceae destinate plantării, cu Fără a prejudicia exigenţele aplicabile plantelor menţionate înexcepţia seminţelor, şi alte plante decât cele menţionate în Anexa nr. IV (A) (II) (16.1), (16.2) şi (16.3) unde este cazul,Anexa nr. IV (A) (II) (16.4) sau (16.5) declaraţie oficială că:                                                              (a) plantele sunt originare din zone cunoscute ca fiind libere de                                                              Potato stolbur mycoplasm;                                                              sau                                                              (b) niciun simptom de Potato stolbur mycoplasm nu a fost observat                                                              pe plante la locul de producţie de la începutul ultimului ciclu                                                              complet de vegetaţie.   16.7. Plante de Capsicum annuum L., Lycopersicon Fără a prejudicia exigenţele aplicabile plantelor menţionate înlycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L. şi Anexa nr. IV (A) (II) (16.6), unde este cazul, declaraţie oficialăSolanum melongena L. destinate plantării, cu excepţia că:seminţelor (a) plantele sunt originare din zone care au fost găsite libere                                                              de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith;                                                              sau                                                              (b) niciun simptom de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith nu a                                                              fost observat pe plante, la locul de producţie de la începutul                                                              ultimului ciclu complet de vegetaţie.   17. Plante de Humulus lupulus L., destinate plantării, cu Declaraţie oficială că niciun simptom de Verticillium albo-atrumexcepţia seminţelor Reinke and Berthold şi Verticillium dahliae Klebahn nu a fost                                                              observat pe hamei la locul de producţie de la începutul ultimului                                                              ciclu complet de vegetaţie.   18. Plante de Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. şi Declaraţie oficială că:Pelargonium l'Herit. ex Ait. destinate plantării, cu (a) niciun semn al prezenţei dăunătorilor Heliothis armigeraexcepţia seminţelor Hubner sau Spodoptera littoralis (Boisd.) nu a fost observat la                                                              locul de producţie de la începutul ultimului ciclu complet de                                                              vegetaţie;                                                              sau                                                              (b) plantele au fost supuse unui tratament corespunzător pentru                                                              protejarea de organismele menţionate.   19.1. Plante de Dendranthema (DC) Des Moul. destinate Fără a prejudicia exigenţele aplicabile plantelor menţionate înplantării, cu excepţia seminţelor Anexa nr. IV (A) (II) (18), declaraţie oficială că:                                                              (a) plantele sunt cel mult a treia generaţie obţinută dintr-un                                                              material care a fost găsit ca fiind liber de Chrysanthemum stunt                                                              viroid în timpul testelor virologice sau sunt obţinute direct                                                              dintr-un material din care o probă reprezentativă de cel puţin 10% a                                                              fost găsită ca fiind liberă de Chrysanthemum stunt viroid în timpul                                                              unei inspecţii oficiale efectuate în perioada înfloritului;                                                              (b) plantele sau butaşii provin din locuri:                                                              - care au fost inspectate oficial cel puţin o dată pe lună, timp                                                              de 3 luni înaintea expedierii, şi pe care niciun simptom de Puccinia                                                              horiana Hennings nu a fost observat în timpul acestei perioade, şi                                                              nici în imediata vecinătate, şi pe care niciun simptom de Puccinia                                                              horiana Hennings nu a fost cunoscut că apare timp de trei luni                                                              înaintea comercializării;                                                              sau                                                              - transportul de marfă a fost supus unui tratament corespunzător                                                              împotriva Puccinia horiana Hennings;                                                              (c) în cazul butaşilor neînrădăcinaţi, niciun simptom de                                                              Didymella ligulicola (Baker, Dimock and Davis) v. Arx nu a fost                                                              observat nici pe butaşi, nici pe plantele de la care au provenit                                                              butaşii sau că, în cazul butaşilor înrădăcinaţi, niciun simptom de                                                              Didymella ligulicola (Baker, Dimock and Davis) v. Arx nu a fost                                                              observat nici pe butaşi, nici pe substratul de înrădăcinare.   19.2. Plante de Dianthus L. destinate plantării, cu Fără a prejudicia exigenţele aplicabile plantelor menţionate înexcepţia seminţelor Anexa nr. IV (A) (II) (18), declaraţie oficială că:                                                              - plantele au fost obţinute direct din plante-mamă care au fost                                                              găsite libere de Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers)                                                              Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr and Burkholder şi                                                              Phialophora cinerescens (Wollenw.) van Beyma, prin testările                                                              aprobate oficial, efectuate cel puţin o dată în ultimii doi ani;                                                              - niciun simptom al organismelor dăunătoare de mai sus nu a fost                                                              observat pe plante.   20. Bulbi de Tulipa L. şi Narcissus L., cu excepţia celor Declaraţie oficială că niciun simptom de Ditylenchus dipsacipentru care trebuie dovedit, prin ambalajul lor sau prin (Kuhn) Filipjev nu a fost observat pe plante de la începutulalte mijloace, că sunt destinaţi vânzării către consumatorii ultimului ciclu complet de vegetaţie.finali neimplicaţi în producţia profesională de flori tăiate   21. Plante ale speciilor erbacee destinate plantării, cu Fără a prejudicia exigenţele aplicabile plantelor menţionate dinexcepţia: Anexa nr. IV, Partea A, Secţiunea II (18), (19.1) sau (19. 2),   - bulbilor, declaraţie oficială că:   - cormilor, (a) plantele sunt originare dintr-o zonă cunoscută ca fiind   - plantelor din familia Gramineae, liberă de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) şi Liriomyza trifolii   - rizomilor, (Burgess);   - seminţelor, sau   - tuberculilor (b) niciun semn al prezenţei dăunătorilor Liriomyza huidobrensis                                                              (Blanchard) şi Liriomyza trifolii (Burgess) nu a fost observat la                                                              locul de producţie, la inspecţiile oficiale efectuate cel puţin o                                                              dată timp de 3 luni înainte de recoltare;                                                              sau                                                              (c) imediat înaintea comercializării, plantele au fost inspectate                                                              oficial şi au fost găsite libere de Liriomyza huidobrensis                                                              (Blanchard) şi Liriomyza trifolii (Burgess) şi au fost supuse unui                                                              tratament corespunzător împotriva Liriomyza huidobrensis (Blanchard)                                                              şi Liriomyza trifolii (Burgess).   22. Plante cu rădăcini, plantate sau destinate plantării, Trebuie dovedit că locul de producţie este cunoscut ca fiindcultivate în aer liber liber de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann                                                              and Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens,                                                              Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens şi Synchytrium                                                              endobioticum (Schilbersky) Percival.   23. Plante de Beta vulgaris L. destinate plantării, cu Declaraţie oficială că:excepţia seminţelor (a) plantele sunt originare din zone cunoscute ca fiind libere de                                                              Beet leaf curl virus;                                                              sau                                                              (b) Beet leaf curl virus nu a fost cunoscut că apare în zona de                                                              producţie şi niciun simptom de Beet leaf curl virus nu a fost                                                              observat la locul de producţie sau în imediata sa vecinătate de la                                                              începutul ultimului ciclu complet de vegetaţie.   24. Seminţe de Helianthus annuus L. Declaraţie oficială că:                                                              (a) seminţele sunt originare din zone cunoscute ca fiind libere                                                              de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. and de Toni;                                                              sau                                                              (b) seminţele, cu excepţia acelor seminţe care au fost produse                                                              din varietăţi rezistente la toate rasele de Plasmopara halstedii                                                              (Farlow) Berl. and de Toni prezente în zona de producţie, au                                                              suportat un tratament corespunzător împotriva Plasmopara halstedii                                                              (Farlow) Berl. and de Toni.   24.1. Plante de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Fără a prejudicia exigenţele aplicabile plantelor, unde esteFarw. destinate plantării, cu excepţia seminţelor cazul, menţionate în Anexa nr. IV (A) (II) (16.6) şi (21),                                                              declaraţie oficială că:                                                              (a) plantele sunt originare din zone cunoscute ca fiind libere de                                                              Tomato yellow leaf curl virus;                                                              sau                                                              (b) niciun simptom de Tomato yellow leaf curl virus nu a fost                                                              observat pe plante;                                                              şi                                                              (aa) plantele sunt originare din zone cunoscute ca fiind libere                                                              de Bemisia tabaci Genn.;                                                              sau                                                              (bb) locul de producţie a fost găsit liber de Bemisia tabaci                                                              Genn. la inspecţiile oficiale efectuate cel puţin o dată pe lună                                                              timp de trei luni înaintea exportului;                                                              sau                                                              (c) niciun simptom de Tomato yellow leaf curl virus nu a fost                                                              observat la locul de producţie, şi locul de producţie a fost supus                                                              unui tratament corespunzător şi unui program de monitorizare pentru                                                              a asigura că este liber de Bemisia tabaci Genn.   25. Seminţe de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Declaraţie oficială că seminţele au fost obţinute cu ajutorulFarw. unei metode corespunzătoare de extracţie cu acid sau cu o metodă                                                              echivalentă aprobată în conformitate cu procedura prevăzută la art.                                                              19 alin. (2);                                                              şi                                                              (a) fie seminţele sunt originare din zone unde Clavibacter                                                              michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. sau                                                              Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye nu sunt                                                              cunoscute că apar;                                                              sau                                                              (b) niciun simptom de boli cauzate de aceste organisme dăunătoare                                                              nu a fost observat pe plante la locul de producţie în timpul                                                              ultimului lor ciclu complet de vegetaţie;                                                              sau                                                              (c) seminţele au fost supuse unei testări oficiale cel puţin                                                              pentru aceste organisme dăunătoare, efectuată pe o probă                                                              reprezentativă şi utilizând metode corespunzătoare, şi au fost                                                              găsite, în aceste teste, libere de aceste organisme dăunătoare.   26.1. Seminţe de Medicago sativa L. Declaraţie oficială că:                                                              (a) niciun simptom de Ditylenchus dispaci (Kuhn) Filipjev nu a                                                              fost observat la locul de producţie de la începutul ultimului ciclu                                                              complet de vegetaţie şi că Ditylenchus dispaci (Kuhn) Filipjev nu a                                                              fost depistat prin teste de laborator pe o probă reprezentativă;                                                              sau                                                              (b) a fost făcută fumigarea înaintea comercializării.   26.2. Seminţe de Medicago sativa L. Fără a prejudicia exigenţele aplicabile plantelor, menţionate în                                                              Anexa nr. IV (A) (II) (26.1), declaraţie oficială că:                                                              (a) seminţele sunt originare din zone cunoscute ca fiind libere                                                              de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.;                                                              sau                                                              (b) Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. nu a                                                              fost cunoscut că apare în fermă sau în imediata vecinătate de la                                                              începutul ultimilor 10 ani                                                              şi                                                              - cultura aparţine unei varietăţi recunoscute ca fiind foarte                                                              rezistentă la Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et                                                              al.,                                                              sau                                                              - când sămânţa a fost recoltată cultura nu intrase în cel de-al                                                              patrulea ciclu complet de vegetaţie de la semănat şi nu a existat                                                              mai mult de o recoltă precedentă de sămânţă din această cultură, sau                                                              - conţinutul de corpuri străine, care a fost determinat în                                                              conformitate cu regulile pentru certificarea seminţelor                                                              comercializate în Comunitate, nu a depăşit 0,1% din greutate,                                                              - niciun simptom de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus                                                              Davis et al. nu a fost observat la locul de producţie sau pe nicio                                                              cultură de Medicago sativa L. adiacentă acestuia, pe parcursul unui                                                              ciclu de vegetaţie complet, sau, unde este cazul, pe parcursul                                                              ultimelor două cicluri de vegetaţie,                                                              - cultura a fost înfiinţată pe un teren pe care anterior nici o                                                              cultură de Medicago sativa L. nu a fost prezentă în ultimii trei ani                                                              înainte de însămânţare.   27. Seminţe de Phaseolus L. Declaraţie oficială că:                                                              (a) seminţele sunt originare din zone cunoscute ca fiind libere                                                              de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye;                                                              sau                                                              (b) o probă reprezentativă de seminţe a fost testată şi găsită                                                              liberă de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye prin                                                              aceste teste.   28.1. Fructe de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Ambalajul trebuie să poarte o marcă privind originea.Raf., şi hibrizii lor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Partea B EXIGENŢE SPECIFICE CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE ROMÂNIA PENTRU INTRODUCEREA ŞI CIRCULAŢIA PLANTELOR, PRODUSELOR VEGETALE ŞI A ALTOR OBIECTE ÎN INTERIORUL ANUMITOR ZONE PROTEJATE*Font 7*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      Plante, produse vegetale Exigenţe specifice Zone protejate           şi alte obiecte──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Lemn de conifere (Coniferales) Fără a prejudicia exigenţele aplicabile lemnului EL, IRL, UK (Irlanda de Nord,                                       menţionat în Anexa nr. IV (A) (I) (1.1), (1.2), (1.3), Isle of Man şi Jersey                                       (1.4), (1.5), (1.7), unde este cazul:                                         (a) lemnul este decojit;                                         sau                                         (b) declaraţie oficială că lemnul este originar din                                       zone cunoscute ca fiind libere de Dendroctonus micans                                       Kugelan;                                         sau                                         (c) trebuie dovedit prin marca "Kiln-dried", "KD" sau                                       altă marcă recunoscută internaţional, aplicată pe lemn sau                                       pe ambalajul său în conformitate cu practicile comerciale                                       curente, că acesta a suportat o uscare în cuptor până la                                       un conţinut sub 20% umiditate, exprimat ca % din substanţa                                       uscată, la momentul prelucrării, atins printr-un program                                       corespunzător timp/temperatură.  2. Lemn de conifere (Coniferales) Fără a prejudicia exigenţele aplicabile lemnului EL, IRL, UK                                       menţionat în Anexa nr. IV (A) (I) (1.1), (1.2), (1.3),                                       (1.4), (1.5), (1.7), unde este cazul, şi în Anexa nr. IV                                       (B) (1):                                         (a) lemnul este decojit;                                         sau                                         (b) declaraţie oficială că lemnul este originar din zone                                       cunoscute ca fiind libere de Ips duplicatus Sahlbergh;                                         sau                                         (c) trebuie dovedit prin marca "Kiln-dried", "KD" sau                                       altă marcă recunoscută internaţional, aplicată pe lemn sau                                       pe ambalajul său în conformitate cu practicile comerciale                                       curente, că acesta a suportat o uscare în cuptor până la un                                       conţinut sub 20% umiditate, exprimat ca % din substanţa                                       uscată, la momentul prelucrării, atins printr-un program                                       corespunzător timp/temperatură.3. Lemn de conifere (Coniferales) Fără a prejudicia exigenţele aplicabile lemnului IRL, UK                                       menţionat în Anexa nr. IV (A) (I) (1.1), (1.2), (1.3),                                       (1.4), (1.5), (1.7), unde este cazul, şi în Anexa nr. IV                                       (B) (1) şi (2):                                         (a) lemnul este decojit;                                         sau                                         (b) declaraţie oficială că lemnul este originar din zone                                       cunoscute ca fiind libere de Ips typographus Heer;                                         sau                                         (c) trebuie dovedit prin marca "Kiln-dried", "KD" sau                                       altă marcă recunoscută internaţional, aplicată pe lemn sau                                       pe ambalajul său în conformitate cu practicile comerciale                                       curente, că acesta a suportat o uscare în cuptor până la                                       un conţinut sub 20% umiditate, exprimat ca % din substanţa                                       uscată, la momentul prelucrării, atins printr-un program                                       corespunzător timp/temperatură.  4. Lemn de conifere (Coniferales) Fără a prejudicia exigenţele aplicabile lemnului EL, F (Corsica), IRL, UK                                       menţionat în Anexa nr. IV (A) (I) (1.1), (1.2), (1.3),                                       (1.4), (1.5), (1.7), unde este cazul, şi în Anexa nr. IV                                       (B) (1), (2), (3):                                         (a) lemnul este decojit;                                         sau                                         (b) declaraţie oficială că lemnul este originar din zone                                       cunoscute ca fiind libere de Ips amitinus Eichhof;                                         sau                                         (c) trebuie dovedit prin marca "Kiln-dried", "KD" sau                                       altă marcă recunoscută internaţional, aplicată pe lemn sau                                       pe ambalajul său în conformitate cu practicile comerciale                                       curente, că acesta a suportat o uscare în cuptor până la                                       un conţinut sub 20% umiditate, exprimat ca % din substanţa                                       uscată, la momentul prelucrării, atins printr-un program                                       corespunzător timp/temperatură.  5. Lemn de conifere (Coniferales) Fără a prejudicia exigenţele aplicabile lemnului EL, IRL, UK (Irlanda de Nord,                                       menţionat în Anexa nr. IV (A) (I) (1.1), (1.2), (1.3), Isle of Man)                                       (1.4), (1.5), (1.7), unde este cazul şi în Anexa nr. IV                                       (B)(1), (2), (3), (4):                                         (a) lemnul este decojit;                                         sau                                         (b) declaraţie oficială că lemnul este originar din zone                                       cunoscute ca fiind libere de Ips cembrae Heer;                                         sau                                         (c) trebuie dovedit prin marca "Kiln-dried", "KD" sau                                       altă marcă recunoscută internaţional, aplicată pe lemn sau                                       pe ambalajul său în conformitate cu practicile comerciale                                       curente, că acesta a suportat o uscare în cuptor până la                                       un conţinut sub 20% umiditate, exprimat ca % din substanţa                                       uscată, la momentul prelucrării, atins printr-un program                                       corespunzător timp/temperatură.  6. Lemn de conifere (Coniferales) Fără a prejudicia exigenţele aplicabile lemnului IRL, CY, UK (Irlanda de Nord,                                       menţionat în Anexa nr. IV (A) (I) (1.1), (1.2), (1.3), Isle of Man)                                       (1.4), (1.5), (1.7), unde este cazul şi în Anexa nr. IV                                       (B)(1), (2), (3), (4), (5);                                         (a) lemnul este decojit;                                         sau                                         (b) declaraţie oficială că lemnul este originar din zone                                       cunoscute ca fiind libere de Ips sexdentatus Borner;                                         sau                                         (c) trebuie dovedit prin marca "Kiln-dried", "KD" sau                                       altă marcă recunoscută internaţional, aplicată pe lemn sau                                       pe ambalajul său în conformitate cu practicile comerciale                                       curente, că acesta a suportat o uscare în cuptor până la                                       un conţinut sub 20% umiditate, exprimat ca % din substanţa                                       uscată, la momentul prelucrării, atins printr-un program                                       corespunzător timp/temperatură.  6.1. Lemn de Castanea Mill. (a) Lemnul este decojit; CZ, DK, EL (Creta, Lesvos),                                         sau IRL, S, UK (exceptând Isle of                                         (b) declaraţie oficială că lemnul: Man)                                         (i) este originar din zone cunoscute ca fiind libere de                                             Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr;                                         sau                                         (ii) a suportat o uscare în cuptor până la un conţinut                                              sub 20% umiditate, exprimat ca % din substanţa                                              uscată, atins printr-un program corespunzător                                              timp/temperatură. Dovada tratamentului este făcută                                              prin marca "Kiln-dried", "KD" sau altă marcă                                              recunoscută internaţional, aplicată pe lemn sau pe                                              ambalajul său în conformitate cu practicile                                              curente.  7. Plante de Abies Mill., Larix Fără a prejudicia prevederile aplicabile plantelor IRL, UK (Irlanda de Nord,Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. şi menţionate în Anexa nr. III (A) (1), Anexa IV (A) (I) Isle of Man şi Jersey)Pseudotsuga Carr., cu o înălţime mai (7.1), (7.2), (8), (9) şi Anexa nr. IV (A) (II) (2), (3),mare de 3 m, cu excepţia fructelor şi unde este cazul, declaraţie oficială că locul de producţieseminţelor este liber de Dendroctonus micans Kugelan.  8. Plante de Abies Mill., Larix, Fără a prejudicia prevederile aplicabile plantelor EL, IRL, UKMill, Picea A. Dietr. şi Pinus L., cu menţionate în Anexa nr. III (A) (1), Anexa IV (A) (I)o înălţime mai mare de 3 m, cu (7.1), (7.2), (8), (9) şi în Anexa nr. IV (A) (II) (2),excepţia fructelor şi seminţelor (3) Anexa nr. IV (B) (7), unde este cazul, declaraţie                                       oficială că locul de producţie este liber de Ips                                       duplicatus Sahlberg.  9. Plante de Abies Mill., Larix Fără prejudicia prevederile aplicabile plantelor IRL, UKMill., Picea A. Dietr., Pinus L. şi menţionate în Anexa nr. III (A) (1), Anexa nr. IV (A) (I)PseudotsugaCarr., cu o înălţime mai (7.1), (7.2), (8) (9), Anexa nr. IV (A) (II) (2), (3), şimare de 3 m, cu excepţia fructelor în Anexa nr. IV (B) (7), (8), unde este cazul, declaraţieşi seminţelor oficială că locul de producţie este liber de Ips                                       typographus Heer.  10. Plante de Abies Mill., Larix Fără a prejudicia prevederile aplicabile plantelor EL, F (Corsica), IRL, UKMill., Picea A. Dietr., Pinus L. cu o menţionate în Anexa nr. III (A) (1), Anexa nr. IV (A) (I)înălţime mai mare de 3 m, cu excepţia (7.1), (7.2), (8),(9) Anexa nr. IV (A) (II) (2), (3) şifructelor şi seminţelor Anexa nr. IV (B) (7), (8), (9), unde este cazul,                                       declaraţie oficială că locul de producţie este liber de                                       Ips amitinus Eichhof.  11. Plante de Abies Mill., Larix Fără a prejudicia prevederile aplicabile plantelor EL, IRL, UK (Irlanda de Nord,Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., menţionate în Anexa nr. III (A) (1), Anexa nr. IV (A) (I) Isle of Man)Pseudotsuga Carr., cu o înălţime mai (7.1), (7.2), (8), (9), Anexa nr. IV (A) (II) (2), (3), şimare de 3 m, cu excepţia fructelor şi în Anexa nr. IV (B) (7), (8), (9), (10), unde este cazul,seminţelor declaraţie oficială că locul de producţie este liber de                                       Ips cembrae Heer.  12. Plante de Abies Mill., Larix Fără a prejudicia prevederile aplicabile plantelor IRL, CY, UK (Irlanda de Nord,Mill., Picea A. Dietr. şi Pinus L. cu menţionate în Anexa nr. III (A) (1), Anexa nr. IV (A) (I) Isle of Man)o înălţime mai mare de 3 m, cu (7.1), (7.2), (8), (9), Anexa nr. IV (A) (II) (2), (3), şiexcepţia fructelor şi seminţelor în Anexa nr. IV (B) (7), (8), (9), (10), (11), unde este                                       cazul, declaraţie oficială că locul de producţie este                                       liber de Ips sexdentatus Borner.  13.1. Scoarţă izolată de conifere Declaraţie oficială că transportul de marfă: EL, IRL, UK (Irlanda de Nord,(Coniferales) (a) a suportat o fumigare sau alte tratamente Isle of Man şi Jersey)                                       corespunzătoare împotriva gândacilor de scoarţă;                                       sau                                       (b) este originar din zone cunoscute ca fiind libere de                                       Dendroctonus micans Kugelan.  13.2. Scoarţă izolată de conifere Fără a prejudicia prevederile aplicabile scoarţei EL, F (Corsica), IRL, UK(Coniferales) menţionate în Anexa nr. IV (B) (13.1), declaraţie oficială                                       că transportul de marfă:                                       (a) a suportat o fumigare sau alte tratamente                                       corespunzătoare împotriva gândacilor de scoarţă;                                       sau                                       (b) este originar din zone cunoscute ca fiind libere de                                       Ips amitinus Eichhof.  13.3. Scoarţă izolată de conifere Fără a prejudicia prevederile aplicabile scoarţei EL, IRL, UK (Irlanda de Nord,(Coniferales) menţionate în Anexa nr. IV (B) (13.1), (13.2), declaraţie Isle of Man)                                       oficială că transportul de marfă:                                       (a) a suportat o fumigare sau alte tratamente                                       corespunzătoare împotriva gândacilor de scoarţă;                                       sau                                       (b) este originar din zone cunoscute ca fiind libere de                                       Ips cembrae Heer.  13.4. Scoarţă izolată de conifere Fără a prejudicia prevederile aplicabile scoarţei EL, IRL, UK(Coniferales) menţionate în Anexa nr. IV(B) (13.1), (13.2), (13.3)                                       declaraţie oficială că transportul de marfă:                                       (a) a suportat o fumigare sau alte tratamente                                       corespunzătoare împotriva gândacilor de scoarţă;                                       sau                                       (b) este originar din zone cunoscute ca fiind libere de                                       Ips duplicatus Sahlberg.  13.5. Scoarţă izolată de conifere Fără a prejudicia prevederile aplicabile scoarţei IRL, CY, UK (Irlanda de Nord,(Coniferales) menţionate în Anexa nr. IV (B) (13.1), (13.2), (13.3), Isle of Man)                                       (13.4) declaraţie oficială că transportul de marfă:                                       (a) a suportat o fumigare sau alte tratamente                                       corespunzătoare împotriva gândacilor de scoarţă;                                       sau                                       (b) este originar din zone cunoscute ca fiind libere de                                       Ips sexdentatus Borner.  13.6. Scoarţă izolată de conifere Fără a prejudicia prevederile aplicabile scoarţei IRL, UK(Coniferales) menţionate în Anexa nr. IV (B) (13.1), (13.2), (13.3),                                       (13.4), (13.5), declaraţie oficială că transportul de                                       marfă:                                       (a) a suportat o fumigare sau alte tratamente                                       corespunzătoare împotriva gândacilor de scoarţă;                                       sau                                       (b) este originar din zone cunoscute ca fiind libere de                                       Ips typographus Heer.  13.7. Scoarţă izolată de Castanea Declaraţie oficială că scoarţa izolată: CZ, DK, EL, (Creta, Lesvos),Mill. (a) este originară din zone cunoscute ca fiind libere de IRL, S, UK (cu excepţia Isle of                                       Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. Man)                                       sau                                       (b) a suportat o fumigare sau alt tratament                                       corespunzător împotriva Cryphonectria parasitica (Murrill)                                       Barr. conform unei specificaţii aprobate în conformitate                                       cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2). Dovada                                       fumigării este făcută indicând pe certificatele la care se                                       referă art. 11 alin. (2) lit. d) şi art. 11 alin. (3), (4)                                       şi (5) substanţa activă, temperatura minimă a scoarţei,                                       doza (g/mc) şi durata de expunere (ore).  14. Plante de Larix Mill., Fără a prejudicia prevederile aplicabile plantelor IRL, UK (Irlanda de Nord,destinate plantării, cu excepţia menţionate în Anexa nr. III (A) (1), Anexa nr. IV (A) (I) Isle of Man şi Jersey)seminţelor (7.1), (7.2), (9), Anexa nr. IV (A) (II) (3) şi în Anexa                                       nr. IV (B) (7), (8), (9), (10), (11), (12), declaraţie                                       oficială că plantele au fost produse în pepiniere şi că                                       locul de producţie este liber de Cephalcia lariciphila                                       (Klug).  15. Plante de Pinus L., Picea A. Fără a prejudicia prevederile aplicabile plantelor IRL, UK (Irlanda de Nord)Dietr., Larix Mill., Abies Mill. şi menţionate în Anexa III (A) (1), Anexa nr. IV (A) (I)Pseudotsuga Carr., destinate (7.1), (7.2), (8), Anexa nr. IV (A) (II) (3) şi în Anexaplantării, cu excepţia seminţelor nr. IV (B) (7), (8), (9), (10), (11), (12), (14), unde                                       este cazul, declaraţie oficială că plantele au fost                                       produse în pepiniere şi că locul de producţie este liber                                       de Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet.  16. Plante de Pinus L., destinate Fără a prejudicia prevederile aplicabile plantelor E (Ibiza)plantării, cu excepţia seminţelor menţionate în Anexa nr. III (A) (1), Anexa nr. IV (A) (I)                                       (7.1), (7.2), (8), Anexa nr. IV (A) (II) (2) şi Anexa nr.                                       IV (B) (7), (8), (9), (10), (11), (12), (15), declaraţie                                       oficială că plantele au fost produse în pepiniere şi că                                       locul de producţie şi imediata sa vecinătate sunt libere                                       de Thaumetopoea pityocampa (Den. and Schiff.).   17. Plante de Picea A. Dietr., Fără a prejudicia prevederile aplicabile plantelor EL, IRL, UK (Irlanda de Nord,destinate plantării, cu excepţia menţionate în Anexa nr. III (A) (1), Anexa nr. (IV) (A) Isle of Man şi Jersey)seminţelor (I) (7.1), (7.2), (9), Anexa nr. IV (A) (II) (3) şi în                                       Anexa nr. IV (B) (7), (8), (9), (10), (11), (12), (15),                                       declaraţie oficială că plantele au fost produse în                                       pepiniere şi că locul de producţie este liber de Gilpinia                                       hercyniae (Hartig).  18. Plante de Eucalyptus l'Herit, Declaraţie oficială că: EL, P (Azore)cu excepţia fructelor şi seminţelor (a) plantele sunt libere de sol, şi au fost supuse unui                                       tratament împotriva Gonipterus scutellatus Gyll.;                                       sau                                       (b) plantele sunt originare din zone cunoscute ca fiind                                       libere de Gonipterus scutellatus Gyll.  19.1. Tuberculi de Solanum Fără a prejudicia prevederile aplicabile plantelor F (Bretania), FI, IRL, Ptuberosum L., destinaţi plantării menţionate în Anexa nr. III (A)(9), (10), Anexa nr. IV (A) (Azore), UK (Irlanda de Nord)                                       (I) (24.1), (24.2), (24.3), (24.4), (24.5), (24.6), şi în                                       Anexa nr. IV (A) (II) (16.1), (16.2), (16.3), (16.4),                                       (16.6), declaraţie oficială că tuberculii:                                       a) au fost cultivaţi într-o zonă unde Beet necrotic                                       yellow vein (BNYVV) nu este cunoscut că apare;                                       sau                                       b) au fost cultivaţi în sol sau într-un mediu de cultură                                       alcătuit din sol care este cunoscut ca fiind liber de                                       BNYVV sau au fost oficial testaţi prin metode                                       corespunzătoare şi găsiţi liberi de BNYVV                                       sau                                       c) au fost spălaţi de sol.  19.2. Tuberculi de Solanum (a) transportul de marfă sau lotul nu conţine mai mult F (Bretania), FI, IRL, Ptuberosum L., cu excepţia celor de 1% greutate sol; (Azore), UK (Irlanda de Nord)menţionaţi în Anexa nr. IV (B) (19.1) sau                                       (b) tuberculii sunt destinaţi procesării în locuri care                                       dispun de facilităţi oficial aprobate pentru eliminarea                                       deşeurilor, care asigură că nu există nici un risc de                                       răspândire a BNYVV.  19.3. Tuberculi de Solanum Fără a prejudicia exigenţele menţionate în Anexa nr. IV LV, SI, SK, FItuberosum L. (A) (II) (16.1), (16.2), (16.5), declaraţie oficială că                                       sunt respectate prevederile cu privire la Globodera                                       pallida (Stone) Behrens şi Globodera rostochiensis                                       (Wollenweber) Behrens, care sunt în conformitate cu cele                                       stabilite în Directiva 69/465/CEEdin 8 decembrie 1969                                       privind combaterea nematozilor cu chişti ai cartofului*1)----------    *1) OJ L 323, 24.12.1969, p. 3  20. Plante şi polen viabil pentru Fără a prejudicia interdicţiile aplicabile plantelor E, EE, F (Corsica), IRL, Ipolenizarea genurilor: Amelanchier menţionate în Anexa nr. III (A) (8), (8.1), (17) şi în (Abruzzi; Apulia; Basilicata;Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Anexa nr. III (B) (1), unde este cazul, declaraţie Calabria; Campania; Emilia-Ehrh., Crataegus L., Cydonia oficială că: Romagna: provincii dinMill., Eriobotrya Lindl., Malus a) plantele sunt originare din ţări terţe recunoscute ca Forli-Cesena (cu excludereaMill., Mespilus L., Photinia fiind libere de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. în zonei provinciale situate ladavidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha conformitate cu procedura prevăzută în art. 19 alin. (2), nord de Şoseaua naţională 9 -Roem., Pyrus L. şi Sorbus L., cu sau Via Emilia), Parma, Piacenza şiexcepţia fructelor şi seminţelor b) plantele sunt originare din zone libere de dăunători Rimini (cu excluderea zonei                                       din ţări terţe, zone care au fost stabilite ca fiind provinciale situate la nord de                                       libere de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. în Şoseaua naţională 9 - Via                                       conformitate cu Standardul Internaţional pentru Măsuri Emilia); Friuli-Venezia Giulia;                                       Fitosanitar, relevant şi recunoscut ca atare în Lazio; Liguria; Lombardia;                                       conformitate cu procedura prevăzută în art. 19 alin. (2); Marche; Molise; Pietmont;                                       sau Sardinia; Sicilia; Toscana;                                       c) plantele sunt originare din unul dintre următoarele Umbria; Valle d'Aosta; Veneto:                                       cantoane ale Elveţiei: Berna (cu excepţia districtelor din exceptând din provincia Rovigo                                       Signau şi Trachselwald), Fribourg, Grisons, Vaud, Valais; comunele: Rovigo, Polesella,                                       sau Villamarzana, Fratta Polesine,                                       d) plantele sunt originare din zone protejate menţionate San Bellino, Badia Polesine,                                       în coloana dreaptă; Trecenta, Ceneselli, Pontecchio                                       sau Polesine, Arqua Polesine, Costa                                       e) plantele au fost produse sau, în cazul transferului di Rovigo, Occhiobello,                                       într-o "zone-tampon", păstrate şi menţinute pentru o Lendinara, Canda, Ficarolo,                                       perioadă de cel puţin 7 luni, incluzând perioada 1 aprilie Guarda Veneta, Frassinelle                                       - 31 octombrie a ultimului ciclu complet de vegetaţie, Polesine, Villanova del Ghebbo,                                       într-un câmp: Fiesso Umbertiano,                                       (aa) localizat la cel puţin un kilometru în interiorul Castelguglielmo, Bagnolo di Po,                                       graniţei unei "zone-tampon" oficial desemnate, de cel Giacciano con Baruchella,                                       puţin 50 km², în care plantele-gazdă sunt supuse unui Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara,                                       regim de combatere oficial aprobat şi supervizat, efectuat Stienta, Gaiba, Salara, din                                       cel târziu înaintea începerii ciclului complet de provincia Padova comunele:                                       vegetaţie, cu obiectivul de a minimaliza riscul de Castelbaldo, Barbona, Piacenza                                       răspândire Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. de la d'Adige, Vescovana, S. Urbano,                                       plantele cultivate în acea zonă. Detaliile de descriere a Boara Pisani, Masi din                                       acestei "zone-tampon" vor fi puse la dispoziţia Comisiei provincia Verona comunele:                                       şi a altor state membre. Odată stabilită "zona-tampon", Palu, Roverchiara, Legnago,                                       inspecţiile oficiale sunt efectuate în zona care nu Castagnaro, Ronco all'Adige,                                       cuprinde câmpul şi zona înconjurătoare a acestuia cu o Villa Bartolomea, Oppeano,                                       lăţime de 500 m, cel puţin o dată de la începutul Terrazzo, Isola Rizza, Angiari,                                       ultimului ciclu complet de vegetaţie, la cel mai LV, LT, A (Burgenland,                                       corespunzător moment, şi toate plantele-gazdă care Carinthia, Austria de Jos,                                       manifestă simptome de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et Tirol (districtul administrativ                                       al. sunt îndepărtate imediat. Rezultatele acestor Lienz), Styria, Viena), P, SI                                       inspecţii vor fi trimise, până la data de 1 mai a fiecărui (exceptând regiunile Gorenjska                                       an, Comisiei şi altor state membre, şi şi Maribor), SK (exceptând                                       (bb) care a fost oficial aprobat ca şi "zonă-tampon" comunele Blahova Horne Myto şi                                       înaintea începerii ciclului complet de vegetaţie, anterior Okoc (comitatul Dunajska                                       ultimului ciclu complet de vegetaţie, pentru cultivarea Streda), Hronovce şi Hronske                                       plantelor în conformitate cu exigenţele stabilite la acest Kl'acany (comitatul Levice),                                       punct, şi Vel'ke Ripnany (comitatul                                       (cc) care, la fel ca şi zona înconjurătoare cu o lăţime Topol'cany), Malinec (comitatul                                       de cel puţin 500 m, a fost găsit ca fiind liber de Erwinia Poltar), Hrhov (comitatul                                       amylovora (Burr.) Winsl. et al. de la începutul ultimului Roznava), Kazimir, Luhyna, Maly                                       ciclu complet de vegetaţie la inspecţiile oficiale Hores, Svatuse şi Zatin                                       efectuate, cel puţin: (comitatul Trebisov), FI, UK                                       - de două ori în câmp la momentul cel mai corespunzător, (Irlanda de Nord, Isle of Man                                       de exemplu, o dată în perioada iunie-august şi o dată în şi Channel Islands)                                       perioada august-noiembrie,                                       şi                                       - o dată, în zona înconjurătoare menţionată, la momentul                                       cel mai potrivit, de exemplu, în perioada                                       august-noiembrie, şi                                       (dd) ale cărui plante au fost testate oficial pentru                                       infecţii latente, în conformitate cu o metodă de laborator                                       corespunzătoare pe probe prelevate oficial la cel mai                                       corespunzător moment.  20.1. Plante de Vitis L., cu Fără a prejudicia interdicţiile aplicabile plantelor CYexcepţia fructelor şi seminţelor menţionate în Anexa nr. III (A) (14), declaraţie oficială                                       că plantele:                                       (a) sunt originare dintr-o zonă cunoscută ca fiind                                       liberă de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch);                                       sau                                       (b) au fost cultivate într-un loc de producţie care a                                       fost găsit liber de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) la                                       inspecţiile oficiale efectuate în timpul ultimelor două                                       cicluri complete de vegetaţie;                                       sau                                       (c) au fost supuse unei fumigări sau altui tratament                                       corespunzător împotriva Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).  20.2. Fructe de Vitis L. Fructele vor fi libere de frunze şi declaraţie oficială CY                                       că fructele:                                       (a) sunt originare dintr-o zonă cunoscută ca fiind                                       liberă de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch);                                       sau                                       (b) au fost cultivate într-un loc de producţie care a                                       fost găsit liber de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) la                                       inspecţiile oficiale efectuate în timpul ultimelor două                                       cicluri complete de vegetaţie;                                       sau                                       (c) au fost supuse unei fumigări sau altui tratament                                       corespunzător împotriva Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).  20.3. De la 15 martie la 30 iunie, Trebuie o evidenţă documentată că stupii de albine: E, EE, F (Corsica), IRL, Istupi de albine (a) sunt originari din ţări terţe recunoscute ca fiind (Abruzzi; Apulia; Basilicata;                                       libere de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. în Calabria; Campania; Emilia-                                       conformitate cu procedura prevăzută la art. 19 alin. (2); Romagna: provincii din                                       sau Forli-Cesena (cu excluderea