LEGE nr. 209 din 2 iulie 2007pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins:"LEGEprivind Depozitul legal de documente"2. Înaintea articolului 1 se introduce capitolul I cu următorul titlu:"CAPITOLUL IDispoziţii generale"3. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se constituie şi se organizează Depozitul legal de documente, denumit în continuare Depozitul legal. (2) Depozitul legal reprezintă fondul intangibil al patrimoniului cultural naţional mobil."4. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Depozitul legal cuprinde următoarele categorii de documente, produse în serie, indiferent dacă sunt destinate unei difuzări comerciale sau gratuite: a) cărţi, broşuri, fascicole; b) ziare, reviste, almanahuri, calendare şi publicaţii seriale; c) extrase din publicaţii seriale; d) partituri muzicale; e) reproduceri în serie ale albumelor, lucrărilor de artă grafică, plastică, decorativă şi fotografică, precum şi ale ilustratelor şi cărţilor poştale ilustrate; f) atlase, hărţi plane, în relief şi globulare, planuri tiparite; g) materiale de comunicare propagandistică, având caracter politic, administrativ, cultural-artistic, ştiinţific, educativ, religios, sportiv: programe, anunţuri, afişe, proclamaţii, planşe; h) teze de doctorat şi rezumate ale acestora, precum şi cursuri universitare; i) documente în formă electronică, pe urmatorul tip de suport: disc, casetă, videocasetă, CD, DVD şi, respectiv, cele pe următorul tip de suport: diafilm, diapozitiv, microfilm, microfişă; j) publicaţii, având caracter oficial, ale autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi culegeri de acte normative; k) standarde şi norme tehnice şi de funcţionare; l) documente numismatice şi filatelice; m) orice alte documente tipărite sau multiplicate prin proceduri grafice sau fizico-chimice, cum sunt: litografierea, fotografierea, fono- şi videografierea etc., cu excepţia celor prevăzute la art. 5."5. După articolul 2 se introduce capitolul II cu următorul titlu:"CAPITOLUL IIOrganizarea Depozitului legal"6. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Depozitul legal este organizat, la nivel central, de către Biblioteca Naţională a României şi are ca beneficiari: Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Centrală Universitară «Lucian Blaga» Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară «Mihai Eminescu» Iaşi, Biblioteca Centrală Universitară «Eugen Todoran» Timişoara, Biblioteca Militară Naţională şi Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice Piteşti. (2) Depozitul legal este organizat, la nivel local, de bibliotecile judeţene şi de Biblioteca Metropolitană Bucureşti."7. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Sunt supuse obligaţiei de trimitere, cu titlu de depozit legal, documentele prevăzute la art. 2 produse în România, precum şi cele realizate în străinătate de către persoane juridice române ori executate pentru acestea, indiferent dacă sunt destinate difuzării în România sau în străinătate. (2) Documentele prevăzute la art. 2 realizate în străinătate de către persoane fizice române ori executate pentru acestea, indiferent dacă sunt destinate difuzării în România sau în străinătate, pot fi trimise cu titlu de depozit legal."8. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Nu sunt supuse obligaţiei de trimitere, cu titlu de depozit legal, documentele cu valoare informaţională redusa agende, cărţi de vizită, ferpare, plicuri de corespondenţă, formulare cu caracter administrativ-contabil, registre, borderouri, state de plată, boniere, antete, lucrări de mercantilaj - produse în serie şi destinate difuzării comerciale sau gratuite, indiferent de suportul material şi de procedeul tehnic utilizat pentru producerea, editarea sau difuzarea lor, documentele de valoare - documente bancare, bilete de transport şi de spectacole, acte de stare civilă sau de identitate, titluri de proprietate, filme artistice şi documentare de lung şi scurt metraj, materiale de publicitate şi de reclamă cu caracter comercial, materiale ce conţin informaţii secrete de stat sau secrete de serviciu."9. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Pentru documentele prevăzute la art. 2, produse în România, obligaţia de trimitere, cu titlu de depozit legal, aparţine producătorilor: edituri, persoane fizice sau juridice care realizează documente în regie proprie, ateliere, case/studiouri de înregistrare, Banca Naţională a României, Monetăria Statului, Compania Naţională «Poşta Româna» S.A., precum şi altor asemenea producători. (2) În cazul documentelor realizate în străinătate de către sau pentru persoane juridice române, obligaţia de trimitere, cu titlu de depozit legal, revine acestora."10. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Se trimit la Biblioteca Naţională a României, în 7 exemplare, următoarele documente: a) cărţile, cu excepţia ediţiilor rare şi bibliofile; b) broşurile; c) extrasele din publicaţii seriale. (2) Biblioteca Naţională a României reţine 3 exemplare, dintre care un exemplar pentru Depozitul legal propriu, un exemplar pentru semnalare statistică şi elaborarea Bibliografiei naţionale curente a României şi un exemplar destinat schimbului internaţional de publicaţii, şi distribuie câte un exemplar Bibliotecii Academiei Române, Bibliotecii Centrale Universitare «Lucian Blaga» Cluj-Napoca, Bibliotecii Centrale Universitare «Mihai Eminescu» Iaşi, Bibliotecii Centrale Universitare «Eugen Todoran» Timişoara. (3) Documentele prevăzute la alin. (1), care se referă la domeniul militar, elaborate de persoane fizice şi juridice care nu sunt încadrate în armată, se trimit, într-un exemplar, suplimentar faţă de cele care se trimit Bibliotecii Naţionale a României, la Biblioteca Militară Naţională şi la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice Piteşti."11. După articolul 7 se introduc 4 noi articole, articolele 7^1 -7^4, cu urmatorul cuprins:"Art. 7^1. - (1) Se trimit la Biblioteca Naţională a României, în 6 exemplare, următoarele documente: a) publicaţiile seriale; b) publicaţiile cu caracter oficial ale autoritaţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi la culegerile de acte normative; c) manualele şcolare; d) documentele audiovizuale stocate pe discuri, casete, videocasete, CD-uri, DVD-uri; e) documentele în formă electronică difuzate pe discheta, CD-uri, DVD-uri. (2) Biblioteca Naţionala a României reţine două exemplare pentru Depozitul legal propriu şi pentru elaborarea Bibliografiei naţionale curente a României şi distribuie câte un exemplar Bibliotecii Academiei Române, Bibliotecii Centrale Universitare «Lucian Blaga» Cluj-Napoca, Bibliotecii Centrale Universitare «Mihai Eminescu» Iaşi şi Bibliotecii Centrale Universitare «Eugen Todoran» Timişoara. (3) Documentele prevăzute la alin. (1), care se referă la domeniul militar, elaborate de persoane fizice şi juridice care nu sunt încadrate în armată, se trimit, într-un exemplar, suplimentar faţă de cele care se trimit Bibliotecii Naţionale a României, la Biblioteca Militara Naţionala şi la Centrul de Studii şi Pastrare a Arhivelor Militare Istorice Piteşti. (4) Tezele de doctorat se trimit, în câte un exemplar, la Biblioteca Naţională a României, de către Ministerul Educaţiei, Cercetarii şi Tineretului şi la Biblioteca Academiei Române, de către universitaţile responsabile.Art. 7^2. - (1) Se trimit la Biblioteca Naţionala a României, în 3 exemplare, următoarele documente: a) partiturile muzicale; b) programele, anunţurile, afişele, proclamaţiile, cu valoare de memorie culturală; c) atlasele, albumele, hărţile plane, în relief şi globulare, planurile tipărite; d) reproducerile în serie ale lucrărilor de artă grafica, plastică, decorativă şi fotografică, precum şi ale cărţilor poştale şi cărţilor poştale ilustrate; e) microfilmele, microfişele. (2) Biblioteca Naţionala a României reţine două exemplare pentru Depozitul legal propriu şi pentru elaborarea Bibliografiei naţionale curente a României şi distribuie un exemplar Bibliotecii Academiei Române.Art. 7^3. - (1) Se trimit la Biblioteca Naţională a României, în două exemplare, următoarele documente: a) ediţiile rare şi bibliofile; b) cursurile universitare tipărite sau multigrafiate; c) rezumatele tezelor de doctorat; d) standardele şi normele tehnice şi de funcţionare; e) fascicolele. (2) Biblioteca Naţională a României reţine un exemplar pentru Depozitul legal propriu şi distribuie celalalt exemplar Bibliotecii Academiei Române.Art. 7^4. - Se trimit în câte un exemplar la Biblioteca Academiei Române documentele numismatice şi filatelice, cum sunt: bancnotele, monedele, medaliile şi marcile poştale."12. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - În cazul documentelor prevăzute la art. 7 alin. (1) şi art. 7^1 alin. (1), persoanele prevăzute la art. 6 trimit un exemplar suplimentar cu titlu de depozit legal la biblioteca judeţeana din judeţul în care "şi au sediul, respectiv domiciliul, şi un exemplar la Biblioteca Metropolitană Bucureşti, în vederea includerii documentelor în Depozitul legal local."13. La articolul 9, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Trimiterea documentelor cu titlu de depozit legal către bibliotecile prevăzute la art. 7 şi art. 7^1 -7 4 are caracter obligatoriu. Documentele se trimit cu titlu gratuit. (2) Cheltuielile de expediere a documentelor cu titlu de depozit legal trimise de către persoanele prevăzute la art. 6 se asigură de către acestea, iar cheltuielile de expediere între biblioteci se suportă de către bibliotecile care le expediază, din sumele prevăzute în bugetele proprii."14. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Persoanele fizice şi juridice care trimit documente pentru Depozitul legal sunt obligate să înscrie în actele însoţitoare următoarele date necesare identificării fiecărui exemplar trimis: autorul, titlul, tirajul, preţul şi numărul de comandă. Aceste date se adaptează în funcţie de categoria documentelor trimise. (2) Pe exemplarele de carte trimise pentru Depozitul legal trebuie să figureze descrierea C.I.P. a Bibliotecii Naţionale a României, precum şi următoarele date: numele/denumirea şi domiciliul/sediul producătorului, luna şi anul tipăririi, numărul internaţional standardizat - I.S.B.N., tirajul şi, în cazul tipăririi în străinatate, ţara în care a fost tipărită cartea."15. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Biblioteca Naţională a României este autorizată să exercite funcţia de agenţie naţională pentru Depozit legal şi are, în aceasta calitate, următoarele atribuţii: a) asigură controlul bibliografic naţional - C.B.N. - asupra documentelor prevăzute la art. 2 din prezenta lege; b) întocmeşte statistica oficială a ediţiilor naţionale; c) atribuie numărul de Depozit legal; d) atribuie numerele internaţionale standardizate ale cărţilor I.S.B.N.- şi ale publicaţiilor seriale - I.S.S.N. - şi întocmeşte catalogarea înaintea publicării - C.I.P.; e) creează şi gestionează baza de date a editurilor cu sediul în România; f) urmăreşte şi controlează modul în care persoanele fizice şi juridice, obligate să efectueze trimiteri cu titlu de depozit legal, se conformează acestei obligaţii; g) urmăreşte şi controlează modul în care bibliotecile beneficiare prelucrează, depozitează şi conservă cărţile şi celelalte documente primite cu titlu de depozit legal; h) reţine, prelucrează, depozitează şi conservă, ca fond intangibil, câte un exemplar din documentele primite cu titlu de depozit legal şi distribuie celelalte exemplare beneficiarilor prevăzuţi la art. 7 şi art. 7^1 -7^3 ."16. La articolul 12, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Instituţiile beneficiare ale exemplarelor de depozit legal au următoarele obligaţii:".17. După articolul 12 se introduce capitolul III cu următorul titlu:"CAPITOLUL IIIContravenţii şi sancţiuni"18. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Nerespectarea obligaţiei de trimitere a documentelor cu titlu de depozit legal în termenul prevăzut la art. 9 alin. (3) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 300 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice, în funcţie de preţul de vânzare al documentului sau valoarea documentară. Fac excepţie documentele prevăzute la art. 7^2 lit. b). (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către personalul prevăzut la art. 13 alin. (1). (3) Contravenţiilor le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."19. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) În termen de 30 de zile de la aplicarea amenzii contravenţionale pentru savârşirea contravenţiei prevăzute la art. 15 alin. (1), contravenienţii sunt obligaţi să trimită pentru Depozitul legal documentele a căror netransmitere a făcut obiectul contravenţiei. (2) Netransmiterea documentelor conform alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională între limitele prevăzute la art. 15 alin. (1), reduse la jumătate. Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile în situaţia în care contravenienţii probează ca, anterior sau începând cu data aplicării amenzii contravenţionale pentru savârşirea contravenţiei prevăzute la art. 15 alin. (1), nu mai deţin documentele a căror netransmitere a făcut obiectul contravenţiei."20. După articolul 16 se introduce capitolul IV cu următorul titlu:"CAPITOLUL IVDispoziţii finale"21. Articolul 17 se abrogă.  +  Articolul IIPrezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIILegea nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 2 iulie 2007.Nr. 209.________