LEGE nr. 205 din 2 iulie 2007privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 12 din 31 ianuarie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 2 februarie 2007, cu următoarea modificare:- La articolul I punctul 13, alineatul (2) al articolului 11^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În vederea evaluării sistemelor de management şi control privind modul de gestionare a fondurilor comunitare şi pentru prevenirea şi/sau identificarea unor nereguli, aşa cum sunt definite la art. 2, Autoritatea de Audit, prin structurile sale la nivel central şi regional, efectuează audit extern asupra programelor PHARE, ISPA şi SAPARD, asupra programelor finanţate din fonduri structurale şi de coeziune, din fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi din fondul european pentru pescuit."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 2 iulie 2007.Nr. 205.________