ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 iunie 2007privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui campus universitar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007    Luând în considerare lipsa unui spaţiu propice desfăşurării activităţilor instructiv-educative de către Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava,având în vedere necesitatea de a construi un nou campus universitar care să deservească nevoile activităţilor instructiv-educative,în vederea asigurării solicitărilor de cazare pentru studenţi şi a reparării deficitului mare de baze sportive de tipul terenurilor de sport, bazinelor de înot, sălilor sportive multifuncţionale, precum şi complexelor dendroecologice şi recreative,având în vedere faptul că pentru perioada 2007-2015 numărul mediu de studenţi al Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava urmează să crească de la 13.000 la 17.000 de studenţi până în anul 2015,şi în considerarea faptului că impactul estimat vizează interesul public al beneficiarilor educaţiei şi formării profesionale, iar nevoia de investiţie în acest nivel de calificare profesională constituie o situaţie de urgenţă a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 22^3 şi 22^4 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă transmiterea unui teren în suprafaţă de 30 ha, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui campus universitar. (2) Predarea-preluarea terenului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 2Suprafaţa de teren care rămâne în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava se va diminua cu suprafaţa de teren transmisă potrivit art. 1.  +  Articolul 3Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 29 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:──────────────Ministrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Cristian Mihai AdomniţeiMinistrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Decebal Traian RemeşMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 28 iunie 2007.Nr. 79.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa suprafeţei de teren, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava
               
      AdresaPersoana juridică de la care se transmite suprafaţa de terenPersoana juridică la care se transmite suprafaţa de terenCaracteristicile tehnice ale terenului care se transmitePoziţia din inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului
      Teren extravilan situat În comuna Moara, judeţul SuceavaDin domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Suceavaîn domeniul public al statului şi în administrarea Universităţii "Ştefan cel Mare" din SuceavaTeren extravilan în suprafaţă de 30 ha, potrivit parcelei cadastrale A330/1152.065 (parţial)